Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Vejledning i manuelle trafiktællinger - Cykelviden

8

Ud over ovenstående generelle opdeling af køretøjerne kan følgende modifikationer anbefales:

− Hvis der ikke er specielt behov for gruppen "Øvrige køretøjer", kan den udelades. Det er især

i forbindelse med specialkørsler, f.eks. roekørsel, at gruppen er interessant.

− Hvis der ikke er specielt behov for opdeling i "Knallerter" og "Cykler", kan disse to grupper slås

sammen. Det er især i byområder, at det er interessant at bevare opdelingen.

− Gruppen "Motorcykler/scootere" kan undværes i de fleste sammenhænge. Hvis motorcyklerne/scooterne

ikke tælles som en selvstændig gruppe, anbefales det, at de tælles med i gruppen

"Person- og varebiler med mindre end 2 tons totalvægt".

Hvis alle modifikationer tages i anvendelse kan de oprindelige 10 køretøjsarter således reduceres til

7 arter. Gennemførelsen af en manuel trafiktælling bør altid omfatte samtlige, af de 7-10 valgte, køretøjsarter.

Eventuelle undladelser giver kun en mindre lettelse i tællernes arbejde, og de manglende

køretøjsarter kan vise sig at blive interessante på et senere tidspunkt.

2.2. En tællings forløb

En manuel tælleopgave har normalt følgende forløb:

− Tællingens formål og ønskelige resultater fastlægges.

− Tællestedet undersøges og placeringen af tælleposter besluttes.

− Tælleperioder og bemanding af tælleposter fastlægges - jfr. kapitel 3 og 4.

− Tællemateriale klargøres, tællere instrueres og der føres tilsyn.

− Tælleresultaterne efterbehandles - jfr. kapitel 5.

I tabel 2.1. gennemgås formålet med en række af de hyppigst forekommende manuelle tællinger,

samt eksempler på resultater, man kan være interesseret i. I kapitel 3 er der for hver af de nævnte

tælleformål givet forslag til anvendelige tælleperioder.

Tællingens formål Eksempel på tælleresultat

Generel viden omtrafikmængder og køretøjs-

sammensætning på strækninger

Et sammenfattende tal, der beskriver trafikkens

størrelse

Beregning af vejslid

Trafikøkonomiske vurderinger af vejprojektforslag,

herunder beregning af trafikuheldskonsekvenser

Årsdøgntrafik opdelt på køretøjsarter

Årsdøgntrafik opgjort i personbilenheder

Årsdøgntrafik opdelt på busser samt sololastbiler over 3½ tons

totalvægt, lastbiler med påhæng og med sættevogn, samt

Æ10 belastning

Årsdøgntrafik opdelt i person- og varebiler under 2 tons og

vare- og lastbiler over 2 tons

Støjberegninger Årsdøgntrafik opdelt i person- og varebiler under 3½ tons og

vare- og lastbiler over 3½ tons

Luftforurening Årsdøgntrafik og spidstimetrafik opdelt i benzindrevne

personbiler, dieseldrevne personbiler, vare- og lastbiler under

10 tons, mellem 10 og 20 tons og over 20 tons

Trafiksanering- og regulering Årsdøgntrafik opdelt i person- og varebiler under 3½ tons, vare

og lastbiler over 3½ tons, knallerter og cykler

Vurdering af behovet for cykelstier Årsdøgntrafik opdelt i person-, vare- og lastbiler, samt

motorcykler, knallerter og cykler

Beregning af kapacitet i kryds Spidstime-, spidskvarters eller spidsfemminutterstrafik opgjort i

køretøjsarter og trafikstrømme

Tabel 2.1. Tælleformål og resultat.

More magazines by this user
Similar magazines