Den skriftlige beretning 08 - Greve Lærerforening

grevelaererforening.dk

Den skriftlige beretning 08 - Greve Lærerforening

GREVE LÆRERFORENING

Ordinær generalforsamling på Holmeagerskolen

torsdag den 19. marts 2009 - klokken 16.00


2

GREVE LÆRERFORENING – BERETNING 08

Indhold

Side 3 - Forord

Side 4 - Foreningens organisation

Side 9 - Faglige forhold

Side 11 - Greve Kommune

Side 14 - Pædagogiske forhold

Side 15 - Regnskab Kreds 43

Side 17 - Regnskab Særlig Fond

Side 19 - Budget – Kreds 43 og Særlig Fond

Forslag Forslag til til forretningsorden

forretningsorden

1. Under dirigentens ledelse vælges et passende antal stemmetællere.

2. Dirigenten leder forsamlingen, og generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.

3. Talere får ordet i den rækkefølge, de begærer det. Forslagsstillere får ordet, før man går over til debat om forslaget.

Formanden og forslagsstillerne kan når som helst begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.

4. Forslag om ændringsforslag samt evt. forslag til generalforsamlingsbeslutninger/resolutioner/udtalelser skal

afleveres skriftligt til dirigenten.

5. Dirigenten eller 5 af generalforsamlingens deltagere kan frit stille forslag om, at debatten afsluttes efter de talere,

der har indtegnet sig under næste taler. Træffes sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstillerne yderligere

tildeles ordet.

6. Under debatten på generalforsamlingen kan formanden, kredsstyrelsen eller 20 af generalforsamlingens deltagere

forlange generalforsamlingen afbrudt for at holde gruppedrøftelser. Ligeledes kan formanden eller kredsstyrelsen

forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde.

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed ifølge § 5 i vedtægterne; dvs. over halvdelen af de afgivne

stemmer (”stemmer ikke” tæller ikke med).


Forord Forord

Forord

Vision 2020

- ”Greve - hvor livet er grønt”

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨ –

BERETNING 08

Denne vision har Byrådet i Greve vedtaget i december 2008,

og den vision skal alle ansatte i Greve Kommune arbejde på

at virkeliggøre. Visionen dækker over 4 forskellige

overskrifter.

Den sidste og vigtigste for os ansatte i kommunen er:

Greve Kommune, en god virksomhed at arbejde i, hvor

medarbejderne har høj trivsel, gode arbejdsforhold, størst

mulig indflydelse på eget arbejde og giver borgerne en

professionel betjening,

Jeg er sikker på, at vi gerne ser den vision realiseret.

Vi ønsker at give vore elever en god og professionel undervisning, og ønsker et godt og konstruktivt

samarbejde med skolens interessenter.

Inden for skoleområdet er vi alle i gang med at udarbejdet skolernes og skolecenterets vision 2020, denne

gang skal visionerne komme fra lærerne på skolerne til skolecenteret, altså den helt rigtige måde at opstille

visionerne på.

Center for Skoler og Greve Lærerforening er i gang med at forhandlinger, der skal implementere den nye

arbejdstidsaftale, der blev resultatet af OK 2008 – en aftale, der skal sikre den enkelte lærer og

børnehaveklasseleder et professionelt råderum.

Der er positive viljer alle steder fra, så håbet er lysegrønt. Men store ord og gode viljer gør det ikke alene.

Min vision er, at der også sættes de fornødne resurser af til at indfri ambitioner – det vil Greve Lærerforening

fortsat arbejde for. Kredsstyrelsen håber, at rigtig mange medlemmer vil møde op til generalforsamling, da

aktiv medlemsopbakning giver styrke i det daglige arbejde.

Det har vi brug for, hvis visionen skal virkeliggøres, og det skal den.

Det første delmål må være, at trivslen forbedres.

”Arbejdspres” er et problem i Greve Kommune – trivselsundersøgelsen fra 2008 viser, at 70 % af de ansatte

på skolerne i det sidste år har oplevet arbejdspres som et problem. I 2006 var det ”kun” 65 % . Det går den

helt forkerte vej – det skal der gøres noget ved.

Vel mødt til generalforsamling den 19. marts

Bente Langelund Andersen

Kredsformand

3


Foreningen oreningen oreningens oreningen

organisation

organisation

4

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨ –

Kredsens medlemstal

31.

DEC.

2006

31.

DEC.

2007

31.

DEC.

2008

Fraktion 1. Lærere 587 561 547

Fraktion 2.

Børnehaveklasseledere

33 33 34

Fraktion 3. Ledere og

kommunale chefer

25 33 31

Fraktion 4. Pensionister 112 124 120

Fraktion 5.

Lærerstuderende

0 0 0

Fraktion 6. Særlige

medlemmer

8 6 5

Fraktion 7. Efterlevende

ægtefæller

0 0 0

Samlet medlemstal 765 759 737

Tallene taler for sig selv. Greve Lærerforening har haft

en samlet medlemstilbagegang over de sidste 2 år.

Denne udvikling ser vi med bekymring på i

kredsstyrelsen. En af forklaringerne på nedgangen i

antallet af aktive lærere findes i de seneste års

nedskæringer på grund af Greve Kommunes dårlige

økonomi, der har medført færre hænder til arbejdet.

Det daglige arbejde

Kredsstyrelsen

Bente Langelund Andersen, Formand

Dan Løwe, Næstformand

Susanne Pahlmann, Kasserer

Kai Nielsen

Lotte Mortensen

Mona Britz (fratrådt d. 31/8)

Synne Knudsen (tiltrådt d. 1/9)

BERETNING 08

Suppleant til Kredsstyrelsen:

Lone Søeballe Jensen

Kongresdelegerede

Bente Langelund Andersen.

Dan Løwe

Suppleant til kongressen:

Kai Nielsen

Synne Knudsen

Interne revisorer

Niels Haarbo

Erik Bierrings

Revisorsuppleanter:

1. Christian Dippel

2. Ove Nielsen

Kredskontoret

Hvis du har behov for at kontakte Greve Lærerforening

kan det ske via mail, telefon eller din lokale

tillidsrepræsentant. Det vil oftest være Lise Larsen, der

er Greve Lærerforenings fuldtidsansatte sekretær, du

kommer i kontakt med, når du ringer til kredskontoret.

Hun noterer dine kontaktoplysninger mm. og hurtigst

muligt bliver du kontaktet af et kredsstyrelsesmedlem.

Der tilstræbes en svartid på under 14 dage på

almindelige henvendelser.

Kredskontorets telefontid, nummer og mailadresse kan

du se på bagsiden.

Hvor repræsenterer Kredsstyrelsen/GLF dig -

lokalt i Greve Kommune?

Hoved-MED for Greve Kommune

Bente L. Andersen, Suppleant Dan Løwe

Personalepolitisk udvalg under Hoved-MED (PPU)

Bente L. Andersen

Område-MED for Center for Skoler

Bente L. Andersen, Dan Løwe, Kai Nielsen (Sik.rep.)

Område-MED for Center for Børn og Familie

Dan Løwe, Laila Andersen

Udviklingsudvalget under Center for Skoler

Bente L. Andersen, Dan Løwe, Mona Britz (fratrådt d.

31/8 ) Synne Knudsen (tiltrådt d. 1/9 )

Skolerådet

Bente L. Andersen

Udvalget for samfund og skole

Bente L Andersen

Fortolkningsnævn vedr. lokalaftalen


Bente L. Andersen og Jørn Erik Lund (fratrådt d. 31/3)

Dan Løwe (tiltrådt 1/4)

Lokalt beskæftigelsesråd

Bente L. Andersen (repræsenterer FTF)

Profilskoleudvalg

Bente L. Andersen

Lejrskolebestyrelsen

Kai Nielsen og Anne Vilmann

Beslutningsfora vedr. seniorpolitik og

kompetenceudvikling

Synne Knudsen

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨ –

Hvor repræsenterer Kredsstyrelsen dig - regionalt?

Greve Lærerforening indgår i et forpligtigende

kredssamarbejde med andre DLF-kredse på Sjælland,

dagligt kaldet ”Sjælland på tværs” (SPT). Alle

kredsstyrelsesmedlemmer deltager i forskellige foraer,

alt efter deres daglige, lokale ansvarsområder.

Det overordnede forum (formænd og næstformænd

samt kongresdelegerede)

Bente L. Andersen og Dan Løwe

Arbejdsmiljø forum

Kai Nielsen

Pædagogisk forum

Synne Knudsen og Dan Løwe

Pensionist forum

Susanne Pahlmann

Tillidsposterne på skolerne

Tillidsrepræsentanterne

(TR),Tillidsrepræsentantsuppleant (TRSUP) og

Sikkerhedsrepræsentant (SIR).

Skoler under Center for Skoler

• Damagerskolen

TR: Lotte Mortensen - TRSUP: Dorte Stavad

SIR: Steen Brandt

• Gersagerskolen

TR: Karina J. Eichhorst fratrådt 31/12 07 Rune

Bengtson tiltrådt 1/8 08 - TRSUP: Ann-Charlott

Schmidt fratrådt 31/7 Søren Jensen tiltrådt 1/8

SIR: Mette Havelykke

• Hedelyskolen

TR: Sonja Albrechtsen - TRSUP: Jette Ravn

Jensen fratrådt 31/7 Tanja Andersen tiltrådt 1/8

SIR: Jan Strandgaard fratrådt 31/7 Winnie Brylet

Carlsen tiltrådt 1/8

• Holmeagerskolen

TR: Mie Juhl - TRSUP: Birgitte B Raabjerg

fratrådt 31/7 Elisabeth Erichsen tiltrådt 1/8

BERETNING 08

SIR: Grete Nielsen død 13/11 Jes Diemer tiltrådt

1/2

• Hundigeskolen

TR: Kai Nielsen - TRSUP: Rune Bengtsson

fratrådt 31/7 Hatici Özen tiltrådt 1/8

SIR: Kurt Kristiansen fratrådt 31/7 Kai Nielsen

tiltrådt 1/8

• Karlslunde Skole

TR: Synne K Knudsen - TRSUP: Lena Rasmussen

SIR: Svend Aage Sørensen

• Krogårdskolen

TR: Hanne Nielsen - TRSUP: Ebbe Lyngsie

Pedersen fratrådt 30/6 - Vakant

IR: Rene Williams

Lundegårdskolen

TR: Lone Søeballe Jensen – TRSUP: Jacob

Seersholm

SIR: Nanna Lerche fratrådt 31/7 Benny Hansen

tiltrådt 1/8

• Mosedeskolen

TR: Jørgen Felskov - TRSUP: Mona Britz fratrådt

31/7 Jens Peter Fisker tiltrådt 1/8

SIR: Mona Britz fratrådt 31/7 Rene L. Bak Høg

tiltrådt 1/8

• Strandskolen

TR: Joan Krogh - TRSUP: Jørn Erik Lund

SIR: Jørn Erik Lund

• Tjørnelyskolen

TR: Dan Løwe fratrådt 31/7 Rie Hanegård tiltrådt

1/8 - TRSUP: Rasmus Schmidt fratrådt 31/7 Dan

Løwe tiltrådt 1/8

SIR: Birgitte A. Bengtsson

• Tune skole

TR:Susanne Pahlmann fratrådt 31/7 Tina Beck-

Nilsson tiltrådt 1/8 - TRSUP: Tina Beck-Nilsson

fratrådt 1/8 Nicolai Olesen tiltrådt 1/8

SIR: Bente Jensen fratrådt 31/7 Keld Andreasen

tiltrådt 1/8

Skoler/institutioner Under Center for Børn og

Familie

• PPR

TR: Lise Blaxekjær - TRSUP: Susanne Wilms

fratrådt 31/12 Susanne Nielsen tiltrådt 1/1

• Kirkemosegård

TR: Trine Dandernell - TRSUP Kim Hartmann

5• Bugtskolen

TR Laila Andersen - TRSUP: Pia Dørler fratrådt

31/7 Maria Grubert tiltrådt 1/8

SIR: Vibeke L. Pedersen fratrådt 30/9 Pia Dørler

tiltrådt 1/10

• Familiehusenes skole

Kontaktperson: Mette Willert

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨

Selvejende institutioner

• Social- og sundhedsskolen

TR: Tina K. Brandt fratrådt 29/2 Jytte Fyhr tiltrådt

1/9 08 - TRSUP:

Sjælland på tværs (SPT)

Efter 2 år i det forpligtigende kredssamarbejde mellem

Roskilde Lærerforening(Kreds 41), Lejre

Lærerforening(kreds 42), Greve Lærerforening (Kreds

43), Lærerkredsen for Køge og Stevns (kreds 44)

Solrød Lærerforening (kreds 45), Odsherreds

Lærerforening (kreds 51) Holbæk Lærerkreds(kreds

52), og Kalundborg Lærerkreds (Kreds 53) er det nu

besluttet at kalde dette samarbejde for Sjælland på

tværs (SPT), og det vil herefter blive omtalt som sådan.

Der er tale om et fagpolitisk samarbejde inden for

foraene Arbejdsmiljø, Pædagogiske forhold,

Pensionistforhold samt Kurser. Endvidere samarbejdes

der om generelle faglige spørgsmål i det tværgående

forum, der består af formænd og næstformænd fra alle

kredsene. Da der også drøftes overordnede

foreningspolitiske emner i dette forum, er alle

kongresdelegerede i de deltagende kredse indbudt til

møderne.

Greve Lærerforening

Arbejdet i kredsstyrelsen

Ved generalforsamlingen i 2008 var der væsentlige

udskiftninger i kredsstyrelsen, således stoppede

kassereren efter at have været på posten i næsten en

menneskealder. Næstformanden valgte også at takke

af, og dermed skulle der vælges nye personer til

posterne. På generalforsamlingen blev det endvidere

også godkendt at skævdele frikøbet til

kredsstyrelsesmedlemmerne, således at et

kredsstyrelsesmedlem kunne varetage

sagsbehandlingen.

Efter generalforsamlingen i 2008 har kredsstyrelsen sat

fokus på egen virksomhed. Arbejdsopgaverne på

kontoret opleves som stigende, og med nye personer på

krævende poster har det været naturligt at kigge på,

6

BERETNING 08

Kredsstyrelsen på kursus, her midt i en

samarbejdsøvelse.

hvordan arbejdet kunne omlægges og effektiviseres

uden nedskæringer i service og kvalitet i

sagsbehandlingen. Men også på en sådan måde at den

fag - og skolepolitiske indsats blev styrket.

Derfor har kredsstyrelsen deltaget i DLF´s

kursustilbud, ”nye veje, andre måder” og

omorganiseret arbejdet i styrelsen.

Inden for såvel den daglige administration som

medlemsadministrationen er der gennemført nogle

forenklinger. Det administrative arbejde og

sagsbehandlingen varetages nu af kasserer,

næstformand og sagsbehandler, der er frikøbt i

nærheden af 50 % til arbejdet, samt kredsformanden og

kredssekretæren, der har fuld tid på kontoret. Dette

sikrer en større sammenhæng i arbejdet.

Kassereren og kredssekretæren tager sig af de almene

økonomisk administrative opgaver herunder

medlemsadministrationen og ejendomsadministration.

Der er mellem formand og næstformand lavet en

arbejdsdeling af det daglige arbejde. Formanden tager

sig af området: Center for Skoler(CFS) og

Næstformanden tager sig af området: Børn og Familier.

Som beskrevet andet sted, arbejdes der på, at

formanden bliver fælles tillidsrepræsentant (FTR)

inden for Center for Skoler, og at næstformanden bliver

det inden for området Børn og Familier.

Alle forhandlinger på kredsens vegne varetages af

formanden som oftest bistået af næstformanden

og/eller sagsbehandler. Formanden inddrages i alle

lønfastsættelser ved nyansættelser og andre ændringer i

lønaftalerne, der ikke er omfattet af de indgåede

forhåndsaftaler.


Næstformanden er redaktør på hjemmesiden og

kredsinformationer, samt daglig tovholder på de

bygningsmæssige opgaver på ejendommen.

Næstformanden varetager også den daglige kontakt til

SOSUskolen.

Personsager varetages hovedsagelig af sagsbehandler.

To kredsstyrelses medlemmer er frikøbt 350 timer.

Deres frikøb anvendes hovedsagelig til det politiske

arbejde i såvel de forskellige fora i det forpligtigende

kredssamarbejde, Sjælland på Tværs (SPT), og som

tovholdere inden for områderne arbejdsmiljø og

pædagogik i kredsstyrelsen.

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨ –

Rådgivnings ansvar

I en hektisk hverdag kan der desværre laves fejl..

Således har GLF i 2008 givet et medlem urigtige

oplysninger. Medlemmet har, som det er i sine gode ret

til, klaget og krævet erstatning. Sagen ligger lige nu

hos GLF´s forsikringsselskab. GLF har tegnet en

rådgivningsforsikring, så i det tilfælde at medlemmet

får ret i sin klage og tilkendes erstatning, udbetaler

forsikringen erstatningen, og GLF skal kun betale et

mindre beløb i selvrisiko.

Tillidsrepræsentanterne

Møder

Tillidsrepræsentanterne er fundamentet i det

fagpolitiske arbejde. De sikrer den daglige kontakt til

medlemmerne, og udfører et meget stort arbejde. I

Greve Lærerforening er vi dækket ind med

tillidsrepræsentanter på stort set alle arbejdspladser,

eneste sted, hvor der ikke er valgt TR, er i

Familiehusene, her er der en kontaktperson.

Mindst en gang om måneden deltager TR´erne i TRmøder

på kredskontoret. På møderne orienterer

repræsentanterne fra Område- og Hoved-MED om,

hvad der sker her, ligesom disse får inspiration til de

sager, der behandles i MED-systemet.

På møderne er der lejlighed til erfaringsudveksling for

TR´erne og fra kredsstyrelsens side orienteres om

fagpolitiske og praktiske tiltag. TR-møderne er også en

forudsætning for at kredsstyrelsen er ajour med, hvad

der foregår rundt omkring på skolerne, og bliver klædt

på til at løse de lokale fagpolitiske opgaver.

TR-kurser

Når tillidsrepræsentanterne har gennemført

grunduddannelsen i DLF, har GLF ansvar for at

vedligeholde denne. Dette gøres dels i det

forpligtigende Kredssamarbejde, Sjælland på Tværs,

hvor der hvert år tilbydes en række kurser, dels på

BERETNING 08

GLF´s årlige TR kursus. På GLF´s TR kursus 2008, var

emnerne de nye barselsregler, reglerne om

tidsbegrænset ansættelse samt arbejdstidsaftale 2008.

TR kursus på Slangerupgård

Ejendommen

Vedligeholdelse

Greve Lærerforenings Særlige Fond ejer ejendommen

Degnestræde 5-7 i Greve Landsby. Vi er glade for at

have til huse i disse lokale og historiske omgivelser,

men det er ikke helt uden bekymring at eje en fredet

ejendom.

Siden Greve Lærerforening erhvervede ejendommen er

den løbende blevet vedligeholdt, men 2007 kunne det

gamle tegltag ikke holde længere. Arbejdet med at

udskifte taget startede allerede i februar 2008 med de

første indledende møder med Kulturarvsstyrelsen. Der

er brugt mange timer og kræfter på projektet frem til

jul 2008, hvor stilladset endelig blev rejst og efter

nytår, hvor arbejdet for alvor gik i gang. Arkitekten

forventer, at arbejdet er afsluttet med udgangen af

marts måned.

Af andre vedligeholdelsesarbejder i det sidste år synes

opmuringen af en skorstenspibe og udskiftning af et

gammelt oliefyr til naturgas som småting i forhold til

tagprojektet.

Økonomi vedrørende udskiftning af tag.

Kredsstyrelsen kontaktede Lån og Spar Bank for at få

en afklaring af, hvilke økonomiske muligheder GLF

havde for at få finansieret det nye tag. Løsningen blev

oprettelse af en kassekredit på 1.5000.00 på Særlig

Fonds konto.

Da bygningen er fredet, skal alt byggeri godkendes af

Kulturarvstyrelsen. Dette betyder, at byggeriet bliver

7dyrere end først antaget, fordi der er visse krav til

ombygning af fredede bygninger.

GLF har derfor søgt og heldigvis fået godkendt et

tilskud til byggeriet, så udgifterne holder sig inden for

det budgetterede.

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨

Medlemsaktiviteter.

De foregående år har været præget af stor aktivitet på

medlemsområdet, kredsstyrelsen har i 2006 og 2007 i

forbindelse med behandlingen af det kommunale

budget indkaldt til medlemsaktiviteter, i 2008 er der

lagt en anden strategi.

Kredsstyrelsen har i 2008 ikke afholdt egentlige

medlemsarrangementer, men tillids- repræsentanterne

har et stående tilbud om, at såvel formand som

næstformand gerne deltager i faglige klubmøder rundt

på skolerne. Dette har resulteret i deltagelse et fagligt

klubmøde på PPR.

Hvor kredsstyrelsen tidligere har været rundt på

skolerne for at præsentere OK-resultatet, skete dette, i

2008, i forbindelse med årets generalforsamling.

Fraktion 4, - pensionisterne

Arrangementer

Medlemsmøde for fraktion 4 blev afholdt den 23.

januar med stor tilslutning og livlig snak, mens der

blev spist smørebrød og drukket kaffe.

Kredsformanden var indbudt til arrangementet men

måtte desværre melde afbud. Kredsstyrelsens

kontaktperson deltog i mødet og kunne på den

baggrund viderebringe spørgsmål fra fraktion 4 om,

hvad deres kredskontingent blev brugt til, samt et

ønske om en forhøjelse af det beløb som GLF afsætter

til aktiviteterne i fraktion 4, dette ønske blev begrundet

i det stigende medlemstal.

Kredsformanden har efterfølgende overfor

aktivitetsgruppen redegjort for, hvordan fraktions

kontingent bliver anvendt

I 2008 har der været planlagt 6 arrangementer. I februar

blev der lagt ud med ”Økonomisk planlægning for

seniorer”, hvor en rådgiver fra Lån og Spar gav gode

råd. 2008 var udnævnt til ”Sangens År”, så i marts var

planlagt hyggeaften med sang og musik. Dette måtte

desværre aflyses på grund af manglende tilslutning.

Juni bød på sightseeing i Malmø og august på en tur til

Odsherred Kunstmuseum og Malergården. I september

var der indbudt til en musikeftermiddag med emnet

”Havet som inspiration i musikken”. Det blev desværre

8

BERETNING 08

også aflyst på grund af manglende tilslutning. Året blev

afsluttet med et arrangement om ”Skriftsprog og

symboler”, et causeri over, hvordan vore forfædre

kommunikerede.

Medlemskab

På baggrund en henvendelse fra fraktion 4’s årsmøde,

har DLF´s hovedstyrelse besluttet, at tidligere

medlemmer, der har fortrudt deres udmeldelse ved

afslutning af deres arbejdsliv, har mulighed for, i

perioden fra 1.januar til 30. juni 2009, at genindmelde

sig i foreningen, men de kan kun foretage indmeldelse i

denne periode, da det ifølge DLF´s vedtægter ikke er

muligt at genindmelde sig i fraktion 4.

IT og Kommunikation

Hjemmesiden

GLF´s hjemmeside www.grevelaererforening.dk er

ikke just at betragte som et nyhedsmedie. Det har heller

aldrig været tanken. Når der er nyheder fra kredsen,

bruges tillidsrepræsentantnetværket til at formidle disse

til medlemmerne på skolerne. Hjemmesiden fungerer

som et lokalt opslagsværk, hvor man kan finde

relevante lokaleaftaler og referater fra

tillidsrepræsentantmøder, generalforsamlinger mm.

Arbejdet med at udbygge og vedligeholde siden er

omfattende og tager tid.

43-nyt

Arbejdet på kredskontoret går til tider så hurtigt, at den

tid der går, fra at kredsstyrelsen planlægger en

udgivelse af nyhedsbrevet, til det er på skolerne, er for

lang, og nyheden er blevet uaktuel.

Kredsstyrelsen arbejder på at få tilpasset

informationsniveauet, så alle medlemmer nemmere kan

få eller søge relevante oplysninger. Det kunne være via

nyhedsbreve, pjecer, emnefoldere eller på

hjemmesiden, og i et sprog og lay-out, der er nemt at

overskue og forstå.

Udstyr på kontoret

Det er efterhånden snart 5 år siden Greve

Lærerforening opdaterede computerarbejdspladserne

på kredskontoret. Netværket og PC’ere har, med

løbende vedligeholdelse og enkelte nyanskaffelser,

fungeret nærmest upåklageligt indtil nu, men det står

nu overfor en udskiftning inden for de nærmeste år.


Faglig Faglige Faglig

forhold

forhold

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨ –

Foråret 2008 var præget af

overenskomstforhandlingerne. Disse var på

lærerområdet relativt hurtigt på plads. Resultat var en

ny arbejdstidsaftale for lærere og

børnehaveklasseledere og pæne lønstigninger til alle.

Resultatet blev sendt til urafstemning og blev godkendt

med stort flertal. Færre medlemmer end tidligere

stemte ved urafstemningen, også i Greve, men til trods

herfor havde vi en flot stemmeprocent og et stort ja til

overenskomstresultatet.

JA NEJ STEMMEPROCENT

Greve 321 66 387 (65,7%)

(82,9%) (17,1%)

Landsplan 27799 6237 34036 (56,8%)

(81,7%) (18,3%)

Implementering af OK 2008.

Arbejdstid.

Et af resultaterne ved OK 2008 var en ny

arbejdstidsaftale. Desværre lykkedes det ikke de

centrale parter at komme helt i hus med en ny central

arbejdstidsaftale, rammerne kunne man blive enige om,

men det var ikke muligt at lave en central aftale med et

fælles max undervisningstimetal, og en faktor, der

sikrer den tid, der skal bruges til de opgaver, der

knytter sig til undervisningen. Dette skal forhandles på

plads i de enkelte kredse og kommuner.

I juni måned deltog repræsentanter fra GLF og Center

for Skoler i et inspirationsmøde arrangeret af KL og

DLF vedr. arbejdet med en ny arbejdstidsaftale. I

oktober – da den endelige ramme for den nye

arbejdstidsaftale forelå, indbød KL og DLF til ”kickoff

møder”, hvor det to organisationer i fællesskab

gennemgik aftalen, og de redskaber der i fællesskab er

udviklet til omregning fra den nuværende aftale til den

nye arbejdstidsaftale.

BERETNING 08

På GLF´s tillidsrepræsentantkursus i november 2008,

blev tillidsrepræsentanterne introduceret for

optællingsværktøjet, og værdierne for en ny

lokalarbejdstidsaftale blev opstillet. Ultimo november

gik forhandlinger om en implementering af

arbejdstidsaftalen 2008 i gang. Ultimo januar 2009 skal

skoleledere og tillidsrepræsentanter have indrapporteret

skolernes tidsforbrug og forhandlingsudvalget kan

herefter gå i gang med at forhandle det maksimale

undervisningstimetal og omregningsfaktor.

Tillidsrepræsentanter og skoleleder holdes løbende

orienteret om arbejdet med den nye arbejdstidsaftale.

Den nye arbejdstidsaftale bygger på tillid frem for

kontrol, og det er også de værdier, der præger de

igangværende forhandlinger. Der er aftalt en

møderække, og der er sat en deadline for

forhandlingerne ultimo marts 2009.

Løn

Forhandling om de ved OK 2008 udmøntede

nylønsmidler skal først ske i 2010. Men ved

overenskomsten blev det aftalt, at der lokalt skulle

aftales et funktionstillæg til tillidsrepræsentanter.

Greve Lærerforening har valgt at forhandle et sådan

tillæg sammen med de øvrige organisationer i Greve

Kommune. Ved det første forhandlingsmøde i

december 2008 stod parterne meget lang fra hinanden,

og ved det efterfølgende møde i januar 2009 brød

forhandlingerne sammen. Da der er tale om et ”skaltillæg”,

skal der findes et resultat, og kan dette ikke ske

lokalt må de centrale parter inddrages.

Beslutningsfora – kompetenceudvikling og

seniorpolitik

Ved OK 2008 blev det besluttet, at der skulle nedsættes

2 beslutningsfora, der skulle udmønte trepartsmidlerne

til kompetenceudvikling og seniorpolitiske tiltag.

Greve Lærerforening har en repræsentant i det lokale

beslutningsfora vedr. fordeling af midler fra

trepartsforhandlingerne til kompetenceudvikling og

seniorpolitik. Beslutningsforummet venter spændt på,

at kommunen får taget initiativ til at indkalde til det

første møde, så arbejdet kan gå i gang.

I beslutningsforummet for FTF-området, som består af

en repræsentant fra LC, BUPL, Sundhedskartellet og

Forhandlingskartellet, er man så småt begyndt med

overvejelser af, hvordan budskabet om de ekstra

midler til kompetenceudvikling og seniorpolitik

formidles ud, og hvilke kompetenceudviklingsønsker,

der tilgodeser flest mulige indenfor vores områder.

9Beslutningsforummet håber, at arbejdet for alvor kan

komme i gang i år, så vi allerede i det kommende

skoleår kan få glæde af pengepuljen.

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨

Forflyttelser

I december 2007 blev der aftalt nye retningslinier for

forflyttelser og afsked ved overtallige lærere og

børnehaveklasseledere. Aftalen skulle tage høje for de

problemer, der opstod i forbindelse med forflyttelser i

2007. Det viste sig desværre ikke at være tilfældet,

forflyttelserne gik i første omgang fint, men pludselig

var der ikke de klasser, der var grundlaget for de aftalte

forflyttelser. Kolleger blev kaste ud i endnu en omgang

forflyttelse, en helt igennem uacceptabel situation og

urimelig behandling af de involverede. Kredsstyrelsen

drøftede på baggrund af hændelsesforløbet om det

overhovedet var værd at indgå en forflyttelsesaftale.

Resultatet af disse drøftelser er blevet, at der pt.

arbejdes på en ny forflyttelsesaftale, der skal sikre at

noget lignende ikke kan ske igen. Udgangspunktet er,

at der ikke skal laves en aftale, der ikke kan holdes.

Falsk sikkerhed kan ingen bruge til noget.

Uenighed

I 2008 opstod der i forbindelse med en tidsbegrænset

deltidsansættelse en uenighed mellem Greve kommune

og Greve Lærerforening. Da denne uenighed ikke har

kunnet løses lokalt, er den videregivet til henholdsvis

DLF og KL, der nu skal forsøge at løse uenigheden.

Kredsstyrelsen på skolebænken i forbindelse med

kurset ”Nye veje – andre måder”.

10

BERETNING 08

Personlig rådgivning

Den personlige rådgivning er en kerneydelse for GLF.

Det er afgørende, at den enkelte kender sine rettigheder

og muligheder. Det kan dreje sig om at kende sine løn-

og arbejdsvilkår, barselsregler, ferie- og

pensionsspørgsmål. Det kan være spørgsmål af

pædagogisk art, og det kan være vejledning i

forbindelse med sygdom og arbejdsskader. Det kan

også være, der er problemer på skolen, arbejdspres,

samarbejdsproblemer og konflikter. De mange

forandringer, der gennemføres i folkeskolen på

landsplan, og de kommunale beslutninger om bl.a.

budget og skolestruktur præger arbejdsmiljøet på

kommunens skoler, og det medfører et stigende behov

for rådgivning.

Mange spørgsmål klares af tillidsrepræsentanterne på

skolerne, som udfører et stort og vigtigt arbejde med

den primære rådgivning.

I GLF er der en daglig telefonrådgivning, og vi

modtager mange medlemshenvendelser på mail og pr.

brev. Ofte kan henvendelserne umiddelbart besvares,

men en del spørgsmål (63 i perioden aug. – dec. 2008)

kræver nærmere undersøgelse og udredning. Ud over

dette er der de henvendelser, der oprettes som egentlige

sager, hovedsageligt person- og pensionssager, som

ofte er omfattende og komplicerede og kræver et

længere sagsforløb.

GLF har et godt samarbejde

med skolelederne og med

kommunens sagsbehandlere og

jobcenteret i disse sager.

Endvidere samarbejder GLF

med andre kommuners

jobcentre i de tilfælde, hvor

vores medlemmer bor uden for

kommunen.

GLF mærker et stigende behov

for hjælp til at håndtere det

psykiske arbejdsmiljø.

Trivselsrapporten for

skoleområdet 2008 taler sit

tydelige sprog. På alle områder

på skolerne er det status quo

eller gået markant tilbage i

forhold til den samlede norm

for kommunen. Mange har søgt og fået hjælp i

forbindelse med stress, konflikter og andre

samarbejdsproblemer.Tallene taler for sig selv: I 2008 har 16 medlemmer

benyttet DLF’s rådgivning om psykisk arbejdsmiljø,

der var 6 i 2007. Og Greve Kommunes tilbud i

Psykiatrifonden er blevet brugt af 19 medlemmer i

2008, 9 medlemmer i 2007. Stigningen er markant, og

med hensyn til brugen af kommunens tilbud skal det

medtænkes, at ordningen var 100%

forvaltningsfinansieret i 2007, mens skolerne selv

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨

skulle betale 50% i 2008.

GLF tager denne udvikling meget alvorligt. Vi har

forstærket indsatsen og har afsat 600 timer til

personsagsbehandlingen. For yderligere at styrke

området har vi - i samarbejde kreds 41 og 44 (Roskilde

og Køge) - indgået en formel samarbejdsaftale med

konsulentfirmaet Vibeke Munk aps. om

erfaringsudveksling og supervision på de mest

komplicerede sager.

Arbejdsmiljø

Greve Kommune

Inden for arbejdsmiljøområdet har 2008 været præget

af overgangen til MED-systemet. På alle niveauer i

MED- organisationen sidder der nu

sikkerhedsrepræsentanter. Dette er med til at sikre, at

”arbejdsmiljø og sikkerhed” altid er med på

dagsordenen.

Område-MED i CFS har på sit møde i december nedsat

en arbejdsgruppe bestående af de 2

sikkerhedsrepræsentanter fra henholdsvis BUPL og

GLF samt skolechefen. Arbejdsgruppen har til opgave

at udarbejde forslag til, hvordan område-MED kan løse

de arbejdsmiljømæssige opgaver, der er beskrevet i

MED-aftalen.

Greve Lærerforening

Der har i 2008 været afholdt 2 møder for skolernes

sikkerhedsgrupper. Efterårets møde blev en afklaring

af, hvordan GLF kan understøtte

sikkerhedsrepræsentanternes og sikkerhedsgruppernes

arbejde. Ellers var det erfaringsudveksling og

vidensdeling, der prægede mødet.

GLF afholder normalt 2 årlige møder for TR, TR

suppleanter og SIR. Da Område-MED for CFS, valgte

at afholde et møde med gennemgang at

trivselsundersøgelsen på skoleområdet, for såvel TR

som SIR – besluttede kredsstyrelsen at aflyse sit

arrangement.

I Kredsstyrelsen er der enighed om, at arbejdsmiljø er

et vigtigt indsatsområde, som kredsstyrelsen forsat vil

have fokus på i henhold til den vedtagne politik, men

BERETNING 08

det er også kredsstyrelsens helt klare opfattelse, at

ansvaret for at skabe rammerne for godt og sikkert

arbejdsmiljø påhviler arbejdsgiveren, og dermed også

de udgifter dette må medføre.

Greve

Greve

Kommune

Kommune

Fra samarbejdsudvalg til MEDudvalg

I maj måned kunne forhandlingsudvalget sætte

underskrifter på en ny MED-aftale for Greve

Kommune. Den nye aftale tager højde for den nye

organisering – projekt ”én virksomhed” i Greve

Kommune, og den har til formål at forbedre

arbejdsmiljøindsatsen i kommunen, samt styrke en øget

medarbejderindflydelse. Referater fra alle MED-udvalg

i Greve kommune skal lægges på ”Mit Greve”. Det er

endvidere aftalt, at alle MED- repræsentanter senest

31/12 2008 skal have personlig adgang hertil.

Som resultat af den nye MED-aftale skal alle

repræsentanter uddannes i MED-systemet, hvilket

indebærer 5 kursusdage, bestående af et 1 dags

grundmodul, 2 dages samarbejdsmodul samt et 2 dages

MIB (Udviklings) modul. De repræsentanter, der

tidligere har gennemført SU – kan klare sig med et 1

dags overgangsmodul samt et 2 dages MIB modul.

Hertil kommer, at alle repræsentanter i område MED

skal have en sikkerhedsuddannelse.

Uddannelseskravene gælder både ledere og ansatte.

Formanden for Greve Lærerforening underviser ved

siden af sit kredsformandsarbejde på MED-

uddannelsen.

Der er tale om en rigtig flot aftale, som vi alle kan være

godt tilfredse med, især hvis der er tale om andet end

flotte ord, og det vil tiden jo vise.

Hoved – MED

Det nye Hoved-MED-udvalg blev nedsat 1. august

2008. Arbejdet i udvalget har været præget af

implementering af den nye MED-aftale, den

økonomiske situation i Greve Kommune samt de heraf

afledte konsekvenser. Endvidere har Hoved-MED være

11inddraget i midtvejsevalueringen af projekt ӎn

virksomhed”. Repræsentanter fra udvalget har været

med i en arbejdsgruppe omkring evalueringsprocessen,

der blev gennemført af center for dokumentation i

Greve Kommune. Formanden for GLF har været én

ene af disse repræsentanter. Der foreligger nu en

evalueringsrapport og forslag til handlinger. Det er

blevet aftalt, at 2 repræsentanter fra Hoved-MED skal

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨

deltage i følgegruppen, der skal udarbejde forslag til

justeringer i projektet.

For at komme rigtigt i gang med arbejdet i det nye

MED-udvalg er det besluttet, at der i foråret 2009

afholdes en temadag.

PPU

PPU er et underudvalg til Hoved-MED. Udvalgets

opgave er at forberede og uddybe de opgaver, der skal

behandles i Hoved-MED. Én af de opgaver, som PPU

har beskæftiget sig med i det forløbne år, er det

personale politiske regnskab.

Område-MED - Center for Skoler(CFS)

I dette udvalg har GLF 2 pladser, og er repræsenteret

ved Bente L. Andersen samt Dan Løwe. Endvidere er

Kai Nielsen valgt som den ene sikkerhedsrepræsentant

i udvalget.

Der arbejdes pt. fra GLF’s side på at indgå en

lokalaftale om, at kredsformanden bliver FTR for de

ansatte under DLF’s overenskomst inden for CFS.

I Område-MED arbejdes der på at få implementeret

arbejdsmiljøområdet i udvalget – og der er blevet

nedsat en arbejdsgruppe bestående af de to

sikkerhedsrepræsentanter og skolechefen, der skal

udarbejde forslag til, hvordan Område- Med kan løse

de arbejdsmiljøopgaver, der er beskrevet i MEDaftalen.

Område-MED har været inviteret til

fokusgruppeinterview om projekt ”én virksomhed”.

For at være klædt godt på til opgaven har alle områdeudvalg

fået tilsendt spørgsmålene til dette interview. På

baggrund af de mange tilbagemeldinger har udvalgets

repræsentanter været klædt godt på til at give udtryk

for de mange uheldige konsekvenser, projekt ”en

virksomhed” har haft på skoleområdet. Område-MED

har også forholdt sig til skolestrukturen som

konsekvens af OK-Projektet, der skal implementeres.

Område-MED – Center for Børn og Familier(CBF)

Da organisationerne skulle vælge repræsentanter til

Område- Med, pegede GLF på Dan Løwe til dette

udvalg, samt TR på Bugtskolen, Laila Andersen. Dette

12

BERETNING 08

førte til en uenighed om, hvorvidt GLF kunne udpege

en repræsentant til udvalget, der ikke var ansat i CBF.

Denne uenighed er nu landet, og Dan Løwe har siden

jul været med i Område-MED. Der arbejdes på at indgå

en lokalaftale, der sikrer, at næstformanden kan blive

FTR for ansatte på DLF´s overenskomst inden for

CBF.

Fællestillidsrepræsentanter (FTR )

og MED-repræsentanter

For at kunne tilgodese alle medlemmer bedst muligt,

har kredsstyrelsen ønsket, at der på DLF’s område

udpeges 2 FTR, én for CBF og én for CFS, og der

arbejdedes ultimo 2008 på at indgå en lokalaftale, der

opfyldte dette ønske. I forbindelse med udpegning af

repræsentanter til de nye område MED-udvalg har GLF

ønsket at udpege repræsentanter fra kredsstyrelsen helt

i tråd med den praksis, der har været gældende.

Desværre er det endnu ikke lykkes at få indgået en

akkordaftale for arbejde i såvel Område-MED som

Hoved-MED og PPU, samt indgå en aftale om

tidsforbruget til Fællestillidsrepræsentanterne. Der

arbejdes på en aftale, men den afventer, at der indgås

en lokalaftale mellem GLF og Greve Kommune om

fællestillidsrepræsentanter.

TR-løn

Ét af resultaterne ved OK-2008 var, at der skal aftales

en funktionsløn til alle tillidsrepræsentanter. På

baggrund af det gode samarbejde i Hoved-MED

besluttede medarbejdersiden at tage initiativ til at

nedsætte et fælles forhandlingsudvalg, der skulle

forhandle et sådant tillæg. GLF valgte at indgå i dette

arbejde, og kredsformanden har været en del af den

arbejdsgruppe, der har opstillet forhandlingsoplæg og

koordineret arbejdet mellem alle organisationerne i

Greve Kommune. Det første forhandlingsmøde fandt

sted før jul, og i januar 2009 mødtes parterne med

revidere forslag. Det kunne hurtigt konstateres, at

parterne stod langt fra hinanden, og forhandlingerne

skal nu forgå mellem de enkelte organisationer og

kommunen.

Kommunens argument var, at da der ikke var afsat

penge til TR- løn og hele den økonomiske situation i

kommunen taget i betragtning, kunne der kun blive tale

om meget små funktionstillæg. En stor skuffelse oven

på den mange fine ord, der er i MED-aftalen og i de

aftalte retningslinier for TR-arbejdet i Greve

Kommune.FRA GREVE KOMMUNES

PERSONALEPOLITISKE

REGNSKAB

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨

SKOLEOMRÅDET

BERETNING 08

GREVE KOMMUNE

2004 2006 2008 2004 2006 2008

Har oplevet arbejdspres som problem 69 % 65 % 70 % 67 % 66 % 68 %

Mulighed for kompetenceudvikling * 58 % 51 % 62 % 56 %

Stolthed af arbejdspladsen 65 % 68 % 62 % 69 % 75 % 73 %

Andel af medarbejdere over 50 år 41 % 42 % 43 % 34 % 35 % 36 %

Sygefravær 5,2 % 4,7 % 5,6 % 5,3 % 5,6 % 6,1 %

* spørgsmålet blev ikke stillet i 2004. Det skal bemærkes, at SFO´en ikke indgår i ovenstående tal

Personalepolitisk regnskab

Som resultat af OK 2008 skal der hvert 3. år udarbejdes

et trivselsregnskab. I Greve kommune har vi været på

forkant med dette arbejde, og i 2008 blev der for 3.

gang udarbejdet et personalepolitisk regnskab.

I Hoved-MED er der enighed om, at indsatsområderne

på baggrund af trivselsundersøgelsen på kommunalt

plan er: Styrkelse af Kompetenceudviklingen, fortsat

styrkelse af Ledelsesudviklingen, fokus på hvordan

arbejdspresset kan håndteres på en god måde og

endelig skal der fokuseres på forebyggelse og

sygefravær.

Alle arbejdspladser har modtaget egne regnskaber, og

der skal udarbejdes handleplaner for at skabe

forbedringer på de områder, hvor der er problemer.

Inden for CFS skal alle lokale MED-udvalg sende

deres handleplaner til Område-MED, der herefter vil

forholde sig til evt. fælles indsatsområder inden for

CFS.

Det samlede personalepolitiske regnskab er rundsendt

til alle arbejdspladser i kommunen, så der skal i denne

sammenhæng ikke fokuseres på alle detaljer i

regnskabet, men blot fremdrages ovenstående

tankevækkende tal. (se tabel øverst på siden)

* IKKE LÆRERUDD. I

TIDSBEGRÆNSEDE

STILLINGER

Mar

2007

IKKE LÆRERUDD. I

FASTE STILLINGER

Rekruttering /fastholdelse og det

kommunale budget

Alderssammensætningen indikerer, at mange

lærere/børnehaveklasseledere forlader arbejdsmarkedet

i dette og kommende år. Det betyder, at der skal

rekrutteres nye lærere til at varetage de ledige

stillinger. Det har vist sig vanskeligt at rekruttere

uddannede lærere til de ledige stillinger i Greve

Kommune.

Danmarks Lærerforening (DLF) gennemfører en årlig

undersøgelse af lærermanglen, og GLF har de seneste 2

år gentaget undersøgelsen i august måned. Af tabellen

nederst på denne side fremgår resultatet.

I Greve Lærerforening er vi ikke i tvivl om, at der skal

ske en forbedring af vilkårene for at drive skole,

mulighederne for kompetenceudvikling skal forbedres,

og arbejdspresset skal nedsættes. Det vil være vejen til

at fastholde de nyansatte lærere, der er i kommunen, og

muligvis også vejen til at fastholde nogle af de meget

erfarne lærere. En kendsgerning er det, at det ikke kun

er Greve kommune, der mangler uddannede lærere;

søgningen til seminarierne er faldende, og

arbejdsvilkårene i Greve kommune er desværre

således, at Greve taber i kampen om de nye lærere.

SAMLET ANDEL AF

IKKE LÆRERUDD.

5,97 % 6,82 % 12,79 %

Aug 2007 4,66 % 6,73 % 11,39 %

Jan 2008 4,12 % 7,87 % 11,99 %

Aug 2008 3,81 % 9,43 % 13,25 %

* Der er tale om månedslønnede ansættelser, og alle stillinger er omregnet til fuldtidsstillinger. Ikke læreruddannede

dækker over gruppen af ansatte, der ikke har gennemført en læreruddannelse.

13Greve Lærerforening har valgt at sætte fokus på

problemet i forbindelse med de kommunale budgetter.

Nedskæringerne de seneste år har været så alvorlige, at

det er gået ud over det daglige arbejde. Når man ikke

kan være stolt af sin arbejdsplads, så forlader man den

– især i en tid, hvor der er stillinger nok at vælge

imellem.

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨

Profilskoler

Efter et langt forarbejde var profilskoleprojektet en

realitet og i drift den 1. august 2008. Kredsformanden

har været og er fortsat medlem af profilskoleudvalget.

Formålet hermed er at følge projektet og understøtte

det. Frem til at projektet gik i drift, har kredsformanden

også været en del af den arbejdsgruppe, der skulle

implementere projektet. Én af begrundelserne for at

sidde i denne arbejdsgruppe har været at sikre en tryg

overgang for de ansatte på Gersagerskolen og

Hundigeskolen.

Pædagogiske

Pædagogiske

Pædagogiske

forhold

forhold

Udviklingsudvalget – Vision 2020

Greve Lærerforening er repræsenteret i

udviklingsudvalget.

Arbejde i udvalget har i

år stået i Vision 2020tegnet.

Startskuddet har

lydt med

udviklingskonferencen

på Hotel Hvide Hus,

Køge, i august måned.

Skolernes

udviklingsgrupper har

arbejdet videre og

inddraget lærere,

pædagoger, forældre og

elever. Der tænkes store

14

BERETNING 08

tanker, og et ”midtvejsevalueringsmøde” på rådhuset i

februar måned 2009 viste, at der ikke mindst blandt

lærere er en stor lyst til udvikling og visioner. Det

bliver spændende at følge arbejdet med at få de mange

skolers forskellige visioner samlet til en fælles vision

for Greve kommunes skolevæsen, og ikke mindst

bliver det spændende at få visioner og udvikling til at

gå i spænd med de stadig større krav om besparelser.

Fremtidens skole - Vision 2020

Fra centralt hold tænkes der også visioner. Danmarks

Lærerforening har som ét af sine fokusområder:

”Fremtidens skole” (eller ”fremskridtets skole” som

filosof Morten Albæk kalder det). I kredsene bliver vi

opfordret til at arbejde med temaet på flere fronter, og I

Greve Lærerforening har vi overvejet vores bidrag.

GLF har vurderet, at vi med Vision 2020 allerede er

godt i gang med tanker om fremtidens skole, og det er

dér, GLF har lagt, og fortsat vil lægge, energien.

GLF deltager selvfølgelig sideløbende i arbejdet med

DLF i debatten om fremtidens skole.

Partnerskab om folkeskolen

Greve Lærerforening følger arbejdet med Partnerskab

om folkeskolen fra sidelinjen, da Greve kommune har

valgt ikke at inddrage GLF i dette arbejde. Det er ude

på de enkelte skoler og i deres bestyrelser, at

Partnerskabet har været et fokusområde (i større eller

mindre grad). GLF deltager dog i et temamøde lørdag

d. 28. februar med skolebestyrelserne, CFS og

politikere.

Projektet fortsætter året ud, og vi ser frem til høre om

evt. positive resultater ved samarbejdet, kommunerne

imellem.Regnskab Kreds 43

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨

Regn

Regnskab

skab Kreds 43

Resultatopgørelse for 2008

BERETNING 08

2008 Budget 2008

Note t.kr.

Indtægter

1. Kontingent, medlemmer 2.088.766 2.078

Frikøb fra Særlig Fond 40.000 40

Adm. bidrag Særlig Fond 10.000 10

Akut fond 232.048 235

Indtægter i alt 2.370.814 2.363

Driftsomkostninger

Frikøb 1.359.800 1370

2. Personaleomkostninger 406.614 447

3. Kontorholdsomkostninger 146.620 175

4. Lokaleomkostninger 193.991 194

Driftsomkostninger i alt 2.107.025 2.186

Kredsaktiviteter

5. TR / kreds møder og kurser 137.194 167

6. Kredsaktiviteter 28.087 70

Kredsaktiviteter i alt 165.281 237

Balance for 2008

Note

AKTIVER

Resultat før renter 98.508 -60

Renteindtægter 66.085 60

RESULTAT FØR HENSÆTTELSER 164.593 0

Hensættelse til anskaffelser / vedligeholdelse 43.000 0

Hensættelse til lønreg. / pensioner 7.000 0

Hensættelse til medlemsarrangementer 60.000 0

Hensættelse til frikøbsforpligtelser incl. pension 50.000 0

Hensættelse til pensionistarrangementer 4.500 0

Hensættelser i alt 164.500 0

ÅRETS RESULTAT 93 0

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgode, kontingent 21.421

Tilgode Særlig Fond 50.000

7. Diverse tilgodehavender 2.400

Indestående Forbrugsforeningen 2.940

8. Likvide beholdninger 1.579.406

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.656.167

AKTIVER I KREDSEN I ALT 1.656.167

AKTIVER I SÆRLIG FOND 4.962.083

AKTIVER I ALT 6.618.250

15


16


PASSIVER

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨

BERETNING 08

EGENKAPITAL

Egenkapital, primo 421.170

Årets resultat 93

EGENKAPITAL I KREDSEN 421.263

EGENKAPITAL I SÆRLIG FOND 2.344.847

EGENKAPITAL I ALT 2.766.110

HENSÆTTELSER

Hensat til anskaffelser/ vedligeholdelse 300.000

Hensat til lønreg./pensioner 50.000

Hensat til medlemsarrangementer 240.000

Hensat til frikøbsforpligtelser incl. Pension 500.000

Hensat til pensionistarrangementer 4.500

HENSÆTTELSER I ALT 1.094.500

GÆLDSFORPLIGTELSER

Skyldig kontingent DLF 137.222

Skyldige feriepenge 302

Skyldige omkostninger 2.880

GÆLDSFORPLIGTELSER I KREDS I ALT 140.404

GÆLD I SÆRLIG FOND 2.617.236

PASSIVER I ALT 6.618.250

Noter - Kreds 43

1. KONTINGENT, MEDLEMMER

Kontingent, medlemmer 2.094.830

Tab på kontingent -6.648

Kontingentreg. tidl. år 584

2.088.766

2. PERSONALEOMKOSTNINGER

Løn kontor 330.370

Pension, kontor 46.505

Personaleomkostninger 22.643

Kursusomkostninger 7.096

406.614

3. KONTORHOLDSUDGIFTER

Kontorartikler 11.814

Leje/service af maskiner 53.004

Porto og gebyr 12.153

Telefon og fax 15.434

Småanskaffelser 5.508

Forsikringer 14.976

Faglitteratur & abonnementer 15.203

Materialer 950

EDB-omkostninger 14.071

Diverse 3.507

146.620

4. LOKALEOMKOSTNINGER

Husleje 151.000

Varme 31.064

El 10.152

Rengøring 1.775

193.991

5. TR / KREDS MØDER OG

KURSER

Kørsel, øvrig transport 21.211

Fortæring 19.163

Kongresomkostninger 1.578

Repræsentation 29.037

Møder 6.156

Kredsstyrelseskurser 25.832

Kurser 34.217

137.194

6. KREDSAKTIVITETER

PR-virksomhed 1.000

Generalforsamling 15.766

Pensionistarrangementer 11.321

28.087

7. DIVERSE TILGODEHAVENDER

A-skat 2.400

2.400

8. LIKVIDE BEHOLDNINGER

Girobeholdning 53.883

Bankbeholdning, kasserer 1.512.352

Bankbeholdning, formand 7.096

Deponeringskonto 6.075

1.579.406


Regnskab Særlig Fond Fond


Regnskab Særlig Fond

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨

Resultatopgørelse for 2008

Noter

Indtægter

Lejeindtægter, Degnestræde 3 - 7 373.695

Indtægter i alt 373.695

Variable omkostninger

1. Omkostninger ejendom 191.325

Variable omkostninger i alt 191.325

Kapacitetsomkostninger

2. Administration 61.042

Kapacitetsomkostninger i alt 61.042

Finansiering

Renteindtægter -17.010

3. Renteomkostninger 103.557

Finansiering i alt 86.547

ÅRETS RESULTAT 34.781

Balance for 2008

Noter AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver

Ejendommen, Degnestræde 3-7 4.530.846

4. Materielle anlægsaktiver i alt 4.530.846

ANLÆGSAKTIVER I ALT 4.530.846

OMSÆTNINGSAKTIVER

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger 431.237

5. Likvide beholdninger i alt 431.237

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 431.237

AKTIVER I ALT 4.962.083

PASSIVER

EGENKAPITAL

Grundejernes Investeringsfond 37.716

Egenkapital primo 2.272.350

Årets resultat 34.781

EGENKAPITAL I ALT 2.344.847

GÆLDFORPLIGTELSER

Mellemregning kreds 43 50.000

Depositum, Degnestræde 7, 1 sal 27.750

Prioritetslån 1.559.782

Lån i GI 969.704

Skyldig revision 10.000

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 2.617.236

PASSIVER I ALT 4.962.083

BERETNING 08

17


¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨ –

Noter – Særlig Fond

1. Omkostninger ejendom

Småanskaffelser 110

Reparation og vedligholdelse 118.056

Hensat i GI 6.688

Skatter og afgifter 20.391

Forsikringer 25.180

Låneomkostninger 20.900

191.325

2. Administration

Gebyr 10

Andel af Adm. omkostninger 10.000

Andel af Adm. løn 40.000

Revision 10.535

Fortæring revision 497

61.042

3. Renteomkostninger

Starten på tagrenoveringen

18

BERETNING 08

Renteomkostninger, Kreditforening 78.058

Renteomkostninger, GI 25.499

103.557

4. EJENDOM, DEGNESTRÆDE 3-7

Anskaffelsessum 1/4- 2003 3.485.400

Forbedringer 2004 215.625

Modtaget fra GI -117.405

Forbedringer 2005 324.449

Forbedringer 2006 584.777

Forbedringer 2007 0

Forbedringer 2008 38.000

4.530.846

5. BEHOLDNINGER

Indestående i GI 38.539

Bank 0400 1009801495 392.698

431.237Budget 2009

¡¢£¢¤¥¡¢¡¦§¡¢¨©¨

BERETNING 08

Budget 2009 – Kreds Kreds 43 43 og og Særlig Særlig Fond

Fond

Kreds 43 2008 Budget 2008 Budget 2009

Indtægter

Kontingent, medlemmer 2.088.766 2.078 2.274.144

Frikøb fra Særlig Fond 40.000 40 10.000

Adm. bidrag Særlig Fond 10.000 10 10.000

Akut fond 232.048 235 235.000

Indtægter i alt 2.370.814 2.363 2.529.144

Driftsomkostninger

Frikøb 1.359.800 1370 1.400.000

Personaleomkostninger 406.614 447 452.100

Kontorholdsomkostninger 146.620 175 229.000

Lokaleomkostninger 193.991 194 277.000

Driftsomkostninger i alt 2.107.025 2.186 2.358.100

Kredsaktiviteter

TR / kreds møder og kurser 137.194 167 168.000

Kredsaktiviteter 28.087 70 53.000

Kredsaktiviteter i alt 165.281 237 221.000

Resultat før renter 98.508 -60 -49.956

Renteindtægter 66.085 60 50.000

164.593 0 44

Kontingentgrundlag – Kreds 43

Frakt. 1+2: 581 medl. a 306 kr. 2.133.432

Frakt. 4 120 medl. a 45 kr a. 45 kr 64.800

Frakt. 6 5 medl. A 22 kr a 22 kr 1.320

Ledere 74.592

2.274.144

Særlig Fond 2008 Budget 2009

Indtægter

Lejeindtægter, Degnestræde 3 - 7 373.695 435.695

Indtægter i alt 373.695 435.695

Variable omkostninger

Omkostninger ejendom 191.325 240.000

Variable omkostninger i alt 191.325 240.000

Kapacitetsomkostninger

Administration 61.042 40.000

Kapacitetsomkostninger i alt 61.042 40.000

Finansiering

Renteindtægter -17.010 -5.000

Renteomkostninger 103.557 160.000

Finansiering i alt 86.547 155.000

ÅRETS RESULTAT 34.781 695

19


Kredsstyrelsen – januar 2009

Kontakt Kontakt: Kontakt

Greve Lærerforening

Danmarks Lærerforening kreds 43

Degnestræde 7

2670 Greve

Tlf. 43 40 44 78

e-mail 043@dlf.org

Formand

Bente L. Andersen, Hundigeskolen

Næstformand

Dan Løwe, Tjørnelyskolen

Kasserer

Susanne Pahlmann, Tune skole

Kredsstyrelsesmedlem

Lotte Mortensen, Damagerskolen

Kredsstyrelsesmedlem

Kai Nielsen, Hundigeskolen

Kredsstyrelsesmedlem

Synne Knudsen, Karlslunde skole

Kontortid

Mandag – torsdag 9.00 – 16.00

Fredag 9.00 – 12.00

Denne årsberetning kan downloades fra Greve Lærerforenings hjemmeside. Se under Generalforsamling 2009.

www.grevelaererforening.dk

More magazines by this user
Similar magazines