1950096 Mærk venligst med ”gave” - Hjerneskadeforeningen

hjsf.dk

1950096 Mærk venligst med ”gave” - Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen

Hjerneskadeforeningen

årgang 18 · nummer 3 · september 2007


LOKALE AFDELINGER:

STORKØBENHAVN:

Torben Gejl

Tlf: 4444 0249

gejl@12move.dk

RØDOVRE:

Kristine Dam Jensen

Tlf. 6063 4474

kristinedam@mail.dk

KØGE BUGT:

Willy Andersen

Tlf: 5614 0744

kiwiand@get2net.dk

EGEDAL:

Sanny Freund

Tlf: 4818 4031

ksfreund@privat.dk

FREDERIKSSUND:

Frede Schulz

Tlf: 4731 3418

frede.schulz@mail.tele.dk

HALSNÆS:

John Mortensen

Tlf. 4774 5157

vito.obo@mail.dk

FURESØ:

Helle Bomgaard

Tlf: 2177 5755

helle@bomgaard.com

HELSINGØR:

Kirsten Fazio

Tlf. 4920 2010

kirstenfazio@hotmail.com

NORDSJÆLLAND:

Lisbeth Holmgaard

Tlf: 2044 6578

sydkajen@mail.dk

VESTSJÆLLAND:

Lise Nielsen

Tlf: 5783 3120

alise@info.dk

SYDSJÆLLAND, MØN og

LOLLAND-FALSTER:

Arne Høegh

Tlf: 5486 4300

agh@dlgpost.dk

FYN:

Lise Christiansen

Tlf: 6593 0755

lise.christiansen@pc.dk

SYDFYN:

Lonnie Malmberg

Tlf: 2020 4080

lonniemalmberg@hobby-art.dk

SØNDERJYLLAND:

Alite Karoline Petersen

Tlf: 7453 3743

alite@webspeed.dk

VEJLE, FREDERICIA, KOLDING:

Niels Henry Andersen

Tlf: 7556 4474

nha@post12.tele.dk

HEDENSTED-HORSENS:

Berit Nybroe

Tlf. 7567 3646

bnybroe@mail.dk

MIDT-VESTJYLLAND:

Elmer S. Gade

Tlf: 9712 5461

elmer@gade.mail.dk

VIBORG-SKIVE:

Karen Else Christensen

Tlf: 5482 6513

kec.viborg@mail.dk

RANDERS:

Ole Støvring

Tlf. 2174 5150

mikeoghelene@hotmail.dk

SILKEBORG:

Lizzy Søndergaard

Tlf. 8685 1610

lizzy@zondergaard.dk

ÅRHUS-ØSTJYLLAND:

Jette Sloth

Tlf: 8949 1717

js@hjerneskadeforeningen.dk

MORS-THISTED:

Konstitueret formand:

Anne-Marie Heegaard Lodahl

Tlf: 2814 7641

frede-lodahl@mail.dk

NORDJYLLAND:

Hanne Frandsen

Tlf. 9879 0348

hanne-bent@stofanet.dk

RÅDGIVNING:

Socialrådgiver Eva Hollænder

Tlf: 6038 4119

info@hjerneskadeforeningen.dk

Onsdag – (telefonrådgivning) kl. 17.00-19.00

Fredag – (telefonrådgivning) kl. 13.30-16.30

ORGANISATIONSKONSULENT

OG FUNDRAISER:

Pernille Ibsen Hauge

Tlf. 4343 2433 eller 2095 1505

pernille@hjsf.dk

Akut støtte for pårørende (ASP)

Er du pårørende til en person, der pludselig er ramt

af ulykke eller sygdom, som påvirker hjernen?

Bor du i Vestdanmark (herunder Fyn) kan du kontakte:

Majbritt Andersen: tlf. 8612 2184

Bor du i Østdanmark kan du kontakte:

Kontoret, tlf. 4343 2433

Du kan også henvende dig direkte til ASP gennem

Hjerneskadeforeningen på tlf. 4343 2433

Hjerneskadeforeningens hovedkontor:

Brøndby Møllevej 8 · 2605 Brøndby

Tlf. 4343 2433 · Fax 4342 2430

Girobank 195-0096

info@hjerneskadeforeningen.dk

www.hjerneskadeforeningen.dk

Hovedcirklen

Ansvarshavende:

Bestyrelsens forretningsudvalg

ISSN 1396-7924

Protektor for

Hjerneskadeforeningen

Hendes Kongelige

Højhed

Kronprinsesse Mary

Redaktion:

Elmer S. Gade · Lisbeth Holmgaard · Marianne Schirrmacher

Annoncetegning:

Plus Tryk, Postboks 441, 8660 Skanderborg, tlf. 70 22 30 39

- hvortil alle spørgsmål vedrørende annoncer bedes rettet til.

Deadline 2007: Nr. 4: 1. november 2007

Redaktion af dette blad sluttede den 11.09.2007.

Næste nummer udkommer december 2007

Abonnement:

Abonnement og medlemskab koster kr. 200,- og tegnes ved

henvendelse til Hjerneskadeforeningens kontor.

Redaktionen modtager gerne artikler til bladet. Helst på

diskette eller e-mail. Send billeder med.

Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis Hjerneskadeforeningens

synspunkt med undtagelse af lederen.

Gengivelse af artikler fra bladet er tilladt med kildeangivelse.

Hjerneskadeforeningen er en uafhængig brugerstyret interesseorganisation,

der arbejder for hjerneskaderamte familier.

I Danmark lever op mod 60.000 mennesker med følgerne af

en alvorlig senhjerneskade.

RÅDGIVNING:

Neuropsykolog Steffen Malik-Høegh

Tlf: 6038 4119

HJERNESKADEFORENINGENS

TELEFONRÅDGIVNING

Når der rettes henvendelse til rådgivningen

vil vi registrere henvendelsesårsager,

samt hvilken lokalitet i landet man ringer

fra. Registreringen skal tjene til at pege på

generelle behov og mangler for skadede

og pårørende. Al brug af registreringen vil

naturligvis ske i anonymiseret form.

De hyppigste årsager til hjerneskader er:

Kranietraume (slag mod hovedet som følge af ulykker

eller vold). Trafi kulykkerne står for 75% af tilfældene.

Apopleksi (slagtilfælde som følge af blodprop eller

blødning i hjernen).

Andre udløsende årsager kan være infek tions syg domme

som hjernebetændelse, tumorer, iltmangel ved

hjertestop, samt organiske opløsningsmidler.


Lokalforeningernes rolle

Foto: Henning Kaag

To af vores nye lokalforeninger har inviteret

mig til at deltage i et fælles bestyrelsesmøde,

hvor landsforeningens forventninger til lokalforeningernes

bestyrelser ønskes drøftet.

Da Hjerneskadeforeningens visioner og overordnede

målsætninger er kendt af de lokale

bestyrelser, er spørgsmålet altså for de lokale

bestyrelser, hvordan disse visioner og målsætninger

bedst kan føres ud i livet.

Vi ved alle, hvorfor vi meldte os ind i Hjerneskadeforeningen,

men synes vi, at Hjerneskadeforeningen

så giver os det, vi har behov for/

havde forventet?

Det spørgsmål ledte straks mine tanker hen på

spørgsmålet om, hvorfor vælger jeg at foretage

mit indkøb i netop ”mit” supermarked” og ikke

de andre?

Mit valg af supermarked hænger sammen

med fl ere ting. Først og fremmest skal jeg

føle mig ”hjemme” – d.v.s. at varesortiment,

indretning og personale skal give mig en følelse

af tryghed. Der er de varer, jeg efterspørger,

det er til at fi nde rundt og der er ordentligt

og rent – men det vigtigste er at personalet –

frontløberne – er venlige og imødekommende,

lyttende og forstående, når jeg henvender mig

og beder om hjælp.

Når jeg vurderer ”mit” supermarked, er det

aldrig på baggrund af en fjern ledelse, men de

frontløbere, jeg møder i butikken.

Men hvad har alt det nu med Hjerneskadeforeningens

lokalafdelinger at gøre?

Jo, lokalafdelingerne er den del af Hjerneskadeforeningen

som medlemmerne møder – og

medlemmerne vil i meget høj grad vurdere

foreningen på baggrund af det lokale arbejde.

De lokale bestyrelser er Hjerneskadeforeningens

frontløbere! – Derfor er det lokale arbejde

fundamentet for Hjerneskadeforeningen – og

afspejler vores styrke og er af vital betydning

for vores muligheder for indfl ydelse også på

nationalt plan.

Det er derfor helt afgørende vigtigt, at vores

lokalforeningers bestyrelser sørger for at opfange

de lokale medlemmers ønsker og behov

– og i videst muligt omfang opfylder dem, og

sikre en passende blanding af medlemsmøder

med fagligt indhold og arrangementer med et

netværksskabende/socialt sigte – og med en

hyppighed, der matcher behovet.

På samme måde, skal landsforeningen sørge

for at opfange de lokale foreningers bestyrelsers

ønsker og behov – og dermed arbejde

for de bedst tænkelige forudsætninger for det

vigtige lokale arbejde.

Med stiftelse af mange nye lokalforeninger

vokser behovet for at fi nde nye og aktive bestyrelsesmedlemmer

voldsomt. Lad mig i den

forbindelse erindre om, at Hjerneskadeforeningen

er en forening for hjerneskaderamte

familier. Det vil sige, at vi har fokus på både

den skadede og de pårørende. Derfor mener

jeg, at vores lokalforeningers bestyrelser skal

afspejle dette forhold, ved at være et passende

mix af skadede og pårørende, som i fællesskab

løfter de udfordringer, der ligger på lokalforeningens

bestyrelse.

Det lokale bestyrelsesarbejde er fundamentet

for Hjerneskadeforeningen og jeg vil i

den forbindelse kraftigt opfordre alle vores

medlemmer – skadede og pårørende – der ikke

i dag er aktive lokalt/nationalt til at overveje,

hvad de kunne bidrage med til foreningens

fortsatte udvikling. Vi har nemlig brug for alle

der vil! – Så tal med din lokale formand og

fortæl, hvad du ville kunne bidrage med. Hvad

enten du er til de mere praktiske gøremål ved

medlemsarrangementer – eller til det mere

politisk betonede arbejde – ja, så meld dig – vi

har brug for dig!

Som jeg ser det, har de lokale bestyrelser 8

hovedopgaver:

1. Medlemsaktiviteter.

2. Være aktive i det lokalpolitiske arbejde

(DSI, Handicapråd m.m.).

3. Informere lokalt om følgevirkningerne af

en hjerneskade.

4. Informere lokalt om forebyggelse.

5. Samarbejde med andre af Hjerneskadeforeningens

lokalforeninger i området.

6. Samarbejde med landsforeningen – herunder

informerer om de problemstillinger, de

møder lokalt.

7. Søge lokale midler til det lokale arbejde, og

sidst men ikke mindst

8. etablere godt samarbejde med den lokale

afdeling af HjerneSagen.

Den sidste hovedopgave skal ikke mindst ses

i lyset af, at HjerneSagen på sit Repræsentantskabsmøde

i år, har truffet beslutning om

at igangsætte en udredning med henblik på

en afklaring af en mulig sammenlægning med

LEDER

Af Niels-Anton Svendsen, landsformand

Hjerneskadeforeningen. En sammenlægning

som Hjerneskadeforeningen ønsker gennemført

snarest og som Hjerneskadeforeningen

i øvrigt har ønsket gennemført i mange år til

gavn for de mange hjerneskaderamte familier

i Danmark.

For sammen kan vi blive stærkere – og bedre

fl ytte nødvendige hegnspæle!

Forside: Styrmanden fra Brainstorm-sejladsen

2007 iført trøje og solbriller fra en af sponsorerne.

DIREKTØR

Svend-Erik Andreasen

Tlf: 2232 1644

sea@hjerneskadeforeningen.dk

HOVEDBESTYRELSEN:

Formand:

Niels-Anton Svendsen

Tlf: 2637 3777

Niels-anton@tdcadsl.dk

Næstformand:

Elmer S. Gade

Tlf: 9712 5461

elmer@gade.mail.dk

Lonnie Malmberg

Tlf: 2020 4080

lonniemalmberg@hobby-art.dk

Lisbeth Holmgaard

Tlf: 2044 6578

sydkajen@mail.dk

Erik Bundgaard

Tlf. 2332 0817

e.bu@mail.dk

Berit Nybroe

Tlf. 7567 3646

bnybroe@mail.dk

Jette Sloth

Tlf: 2046 0835

js@hjerneskadeforeningen.dk

3


4

Lars Henkel Steffensen med

HovedHuset i London

Af Frederik Mellentin,

projektmedarbejder i HovedHuset

Baggrund

HovedHuset har som EU-projekt et

samarbejde med partnere i henholdsvis

Milano og Warszawa, der begge er

Clubhouses for mennesker med psykisk

sygdom. Som en del af aftalen med vores

partnere, deltog alle tre projekter i

tre ugers træning i Clubhouse-modellen

i Mosaic Clubhouse i London, arrangeret

af ICCD, som er den internationale

organisation for Clubhouses. Lars

deltog som medlem for HovedHuset,

og det blev en både spændende og

udfordrende oplevelse. I alt deltog der

10 personer fra vores 3 partnerskab (3

polakker, 4 italienere og 3 danskere).

Før turen

Ulla (projektleder, red.) spurgte om

jeg (Lars, red.) havde lyst til at deltage

som repræsentant for medlemmerne i

HovedHuset. Jeg blev glad for at blive

spurgt og sagde med det samme ja.

Jeg synes selv, at jeg er rimelig god til

engelsk, og jeg vil gerne blive endnu

bedre, da det er mit foretrukne sprog at

synge på.

Det blev aftalt, at Ingrid Ann Watson

(ekstern underviser i HovedHuset,

red.) deltog i kurset sammen med mig,

og så kom Ulla (projektleder, red.) til

London den sidste uge, hvor vi skulle

lave handlingsplaner for HovedHuset.

Dagligdagen i Mosaic Clubhouse

Der var fuldt program alle dage. Vi

startede kl. 9.30 med morgenmøde i

catering-enheden, som var den arbejds

enhed jeg arbejdede i, de tre uger,

jeg var i Mosaic Clubhouse. Cateringenheden

har til ansvar at lave mad til

husets medlemmer, hvoraf der kom

mellem 40 og 45 pr. dag og spiste mod

betaling. Udover madlavningen skulle

der også ryddes op samt styres en lille

bar, som solgte sodavand og slik til

husets medlemmer.

Herefter gik det slag i slag med møder

og deltagelse i dagligdagen indtil kl. ca.

17.00. Jeg er jo ikke vant til at være i

gang i så mange timer om dagen, så

jeg var noget spændt på, hvordan det

ville gå. De første par dage tog jeg en

eftermiddagslur, men så gik jeg glip af

en masse spændende undervisning. Så

de sidste uger klarede jeg mig helt uden

pauser, og det var en kæmpe tilfredsstillelse

at opleve, at jeg kunne det. Det var

så motiverende at være i gang, at jeg

slet ikke mærkede trætheden.

Hver eftermiddag deltog vi i et møde,

som uddannelseskoordinatorerne

John og Beverley stod for. Vi diskuterede

som regel vores actionplaner for,

hvordan vi ville starte arbejdsenheder

i HovedHuset. Det var nyt for mig, da

vi endnu ikke har opdelt HovedHuset i

arbejdsenheder. Men da vi hjemmefra

havde besluttet, at et af målene for

turen var at få inspiration til, hvordan vi

kan opdele HovedHuset i arbejdsenhe-

der, var det meget spændende for mig

at høre om.

Den sidste dag skulle hvert projekt lave

præsentationer af deres actionplan, og

Ulla og jeg præsenterede sammen vores

plan for, hvordan vi vil etablere arbejdsenheder

i HovedHuset. Præsentationen

gik rigtigt godt og planen er allerede

sat i værk i HovedHuset, og vi forventer

at kunne etablere arbejdsenhederne

i løbet af efteråret i år.

Sang for de andre

En aften blev jeg opfordret til at synge

for medlemmerne i Mosaic Clubhouse,

og med hjælp fra en pianist sang jeg

otte sange, bl.a. ”Lady in red” og ”Mr.

Bojangles”. Det var første gang jeg

optrådte uden for Danmark, og det var

en fed oplevelse.

Træningen i London har virkelig betydet

meget for mig, og jeg kunne mærke

hvordan jeg voksede med opgaven i

løbet af de tre uger. Især den sidste uge

havde jeg et overskud som overraskede

mig, da jeg normalt bliver træt, når jeg

har været på så længe.

Uddannelseskoordinator for Mosaic

Clubhouse, John Stevens, skrev følgende

til HovedHuset efter uddannelsen:

“It was so fantastic to share experiences

with you guys. Lars is a special person

and your Clubhouse is an amazing place.

Thank you!”


Lars synger for medlemmerne i Mosaic Clubhouse Mosaic Clubhouse ligger i en smuk bygning i udkanten af

London

Lars, Ulla og Ingrid Ann nyder Mosaic’ Clubhouses dejlige have.

5


6

Rundspørge i HovedHuset

Af Pernille Ibsen Hauge

Hovedcirklen har taget temperaturen

på HovedHuset og spurgt nogle

af husets medlemmer om, hvad de

synes om at være en del af arbejdsfællesskabet

på Frederiksberg.

Carl-Bernhard:

Mit formål med at komme i HovedHuset

er at blive trænet op til at kunne klare

et job. Vi er i kontakt med Føtex om

et job som fl askedreng eller til at tjekke,

om varerne er prismærkede. Sådanne

jobs tror jeg vil passe mig fi nt, så jeg er

spændt på, om der bliver noget konkret

ud af det. Jeg kan lide at komme i HovedHuset,

fordi det er vigtigt for mig at

føle, at jeg bidrager med noget, og at jeg

kan bruges til noget. Det er med til at

styrke mit selvværd.

Holger:

Efter at være stoppet på Center for

Hjerneskade havde jeg behov for tilknytning

til et sted. Der er et tomrum,

når man slutter på Center for Hjerneskade,

hvis der ikke er et alternativ.

Det er vigtigt for mig at have et forhold

til andre med samme skader, så der er

nogen at tale med, som forstår problemstillingerne.

Samtidig er det også

godt at kunne få sparring om sine idéer

og ønsker til fremtiden, HovedHuset

kan se på problemerne, mens de er der

og når de opstår, og kan hjælpe med at

fi nde løsninger.

Monika:

Jeg kan rigtig godt lide at være her. Der

er en god stemning blandt medarbejdere

og medlemmer og en god struktur

på stedet. Der er gode arbejdsopgaver,

som kan tilpasses efter vores formåen,

og en god åbenhed over for vores begrænsninger

og udfordringer. Og så en

god respekt om det arbejde, der bliver

lavet.

Henrik Christensen:

Jeg har fået et arbejdssted til at fortsætte

med mine oversættelsesopgaver,

som jeg også tidligere havde. Den form

for arbejde kan være ensom, hvis man

sidder alene med det. Derfor betyder

det meget for mig at kunne arbejde i

HovedHuset, hvor der er et arbejdsfællesskab,

som er stimulerende.

Niels Lauridsen:

Jeg er startet i HovedHuset for ca. 1

måned siden og synes, det er godt at

møde andre i lignende situation. Efter 3

måneder på Kurhus i Dianalund, anbefalede

personalet på Kurhus mig at tage

til en samtale i HovedHuset. Jeg kunne

med det samme mærke, at HovedHuset

er et rart sted at være. Der er en

god stemning, og jeg føler mig velkommen.

Som 60-årig var jeg i tvivl, om jeg

var for gammel til stedet, men da jeg er

ung af sind, passer jeg fi nt ind. Jeg kan

varmt anbefale HovedHuset!

HovedHuset er et arbejdsfællesskab for senhjerneskadede, som er

støttet af Den Europæiske Socialfond og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Der arbejdes efter Clubhouse-modellen, hvor alle husets medlemmer

byder ind med de ressourcer, de har. Huset ligger på Borups Allé 132

på Frederiksberg, og kan kontaktes på telefonnummer 8827 1747.


Naja Buntzen:

Jeg vil gerne være en del af et fællesskab,

og det er jeg i HovedHuset.

Samtidig får jeg støtte til at fastholde

en struktur i hverdagen, og det er også

rigtig vigtigt for mig. I HovedHuset har

jeg mødt mennesker med forståelse for

min situation, og det giver mig tryghed.

Der er en varm og imødekommende

stemning, og folk har en god energi. Der

er ”drive” og god humor på stedet, vi

taler ordentligt til hinanden og konfl ikter

bliver taget med det samme.

Daniel Espersen:

Jeg har nu været her i godt to uger, og

jeg synes, det er et dejligt afslappet sted

at være, hvor jeg ikke mærker dagligt

stress, som der ellers er i hverdagen.

Her er jeg sammen med ligestillede,

som forstår og accepterer, at jeg har

svært ved at huske. Her behøver jeg

ikke at præstere for at blive accepteret.

Samtidig er det dejligt at yde noget

til fællesskabet, og det er en glæde at

arbejde sammen med andre ligestillede i

HovedHuset.

Claus Xavier Nielsen:

HovedHuset er et godt sted at være.

Mit mål med at komme i HovedHuset

har været at træne mit sprog og

begynde at give fortællinger om mit

forløb efter min hjerneblødning. Jeg får

god træning i mit sprog i HovedHuset,

og samtidig har medarbejderne i HovedHuset

hjulpet mig til at fi nde fl ere

steder, hvor jeg kan give min fortælling.

Så derfor har HovedHuset været en

vigtig støtte for mig.

Jens Peter Pedersen:

Det er dejligt at have noget at stå op til

om morgenen, og jeg sætter pris på at

løse arbejdsopgaverne i HovedHuset.

Som tidligere restauratør har jeg haft

glæde af at stå for at lave frokost til

de andre én gang om ugen. Jeg har en

udfordring med træthed, men i Hoved-

Huset, er der fredeligt i forhold til mit

tidligere liv i restaurationsbranchen.

Samtidig er der mulighed for at tage en

pause, når jeg har brug for det.

Lars Henkel Steffensen

Det betyder ALT for mig at komme her

i HovedHuset! Det er dejligt at have

noget at stå op til om morgenen, og

HovedHuset er et rart sted at komme,

hvor jeg føler mig hjemme.

Andreas Peter Strunck:

Der er stor respekt for hinanden i HovedHuset,

og vi hjælper hinanden med

vores udfordringer/problemer. Efter

min hjerneskade har jeg været på 5-6

forskellige arbejdspladser, og det er gået

galt alle steder, da ingen kendte den

fulde konsekvens af min hjerneskade,

og derfor ikke respekterede mine problemer.

I HovedHuset har jeg endelig

mødt nogen, som har forstået min

situation, og det har betydet utroligt

meget for mig. Jeg har også fået hjælp

til at komme ind på Center for Hjerneskade,

hvor jeg starter i efteråret. Her

håber jeg at få yderligere støtte til at

komme tilbage på arbejdsmarkedet i en

stilling, som jeg kan fastholde.

7


Det sociale Hjørne

Af Eva Hollænder

Fleksjob

Hjerneskadeforeningen får ofte henvendelser

fra medlemmer, der har søgt

deres kommune om fl eksjob, men har

fået afslag.

Medlemmerne beskriver, at de har

svært ved at magte et job på normale

– i fagjargon ordinære - vilkår. Det kan

skyldes en øget tendens til udtrætning,

problemer med overblik og struktur eller

koncentrationsvanskeligheder. Sagt

på en anden måde, så drejer det sig om

betydning af de kognitive vanskeligheder

– det vi ofte omtaler som usynlige

handicaps.

De nævnte problemer kan være svære

at erkende og forstå – netop fordi de

er usynlige. Men det ændrer ikke ved,

at de kan have stor betydning for f.eks

arbejdsevnen.

Her er det så, at muligheden for et

fl eksjob kan blive relevant. Fleksjob er

en mellemting mellem at arbejde på

almindelige vilkår og en førtidspension

evt suppleret med et mere beskyttet arbejde

– det, der tidligere hed skånejob.

Fleksjob er møntet på mennesker, hvis

arbejdsevne er varigt nedsat - og reglerne

siger, at arbejdsevnen skal være

nedsat med mindst halvdelen. Det er

ofte her, vores medlemmer kan komme

i klemme. For det kan være svært at

vurdere, hvad de usynlige følger af en

hjerneskade betyder.

Er trætheden så stor, at arbejdsevnen

kun er halvdelen af det ”normale”?

Kunne medlemmet ikke klare et almindeligt

arbejde – eventuelt med hjælp fra

de sociale kapitler i overenskomsterne?

Hvis arbejdet nu blev tilrettelagt på en

anden måde – kunne det så ikke gå?

Svar på disse spørgsmål skal hentes i

smarbejde med neurolog og neuropsykolog.

Samtidigt skal alle muligheder for at

bedre arbejdsevnen – omplacering,

arbejdsprøvning, arbejdstræning,

revalidering – være opbrugt. Reglerne

er strammet for et år siden, fordi en

undersøgelse viste, at alt for mange

blev tildelt fl eksjob, uden at kommunerne

ihærdigt nok havde forsøgt andre

muligheder først. F.eks fandt undersøgelsen

personer i fl eksjobordningen,

som kunne klare et arbejde på normale

vilkår, hvis de fx havde fået tilbud om

revalidering.

Det betyder, at kommunen i forbindelse

med tildeling af fl eksjob skal udarbejde

en grundig dokumentation for, hvorfor

de bevilger fl eksjob. Den skal redegøre

for:

1. at alle relevante tilbud har været afprøvet

for at bringe eller fastholde den

pågældende i ordinær beskæftigelse

2. den pågældendes ressourcer, samt

muligheden for at anvende og udvikle

dem,

3. hvorfor den pågældendes arbejdsevne

anses for varigt begrænset,

4. hvorfor arbejdsevnen ikke kan anvendes

til at opnå eller fastholde beskæftigelse

på normale vilkår.

Og kommunerne bliver grundigt kontrollerede:

Den revision, som foregår i

enhver kommune, skal gennemgå halvdelen

af kommunens sager om visitation

til fl eksjob. Er beslutningerne ikke

tilstrækkeligt dokumenterede, mister

kommune sin statsrefusion for fl eksjobbenes

arbejdsgivertilskud i 3 år -”… for

at give kommunerne et øget økonomisk

incitament…” Er der i mere end 20

pct. af de gennemgåede sager ikke er

ret til refusion, gennemgår revisionen

alle kommunens sager på området på

kommunens regning.

Målet er at kvalifi cere det kommunale

beslutningsgrundlag og dermed sikre, at

borgeren får den rette hjælp: revalidering,

hvis det er nødvendigt, omplacering

på hidtidige arbejdsplads, hvis dette

er tilstrækkeligt – eller førtidspension,

hvis der ikke er nogen farbar vej i

forhold til en form for arbejdsmarkedstilknytning.

En anden fortolkning er, at kommunerne

snarere får et økonomisk incitament

til at undlade at tildele fl eksjob - og i

stedet f.eks. tildeler kontanthjælp som

en både nemmere og billigere udvej.

Hjerneskadeforeningen håber ikke, at

denne fortolkning er rigtig. Men vi kan

konstatere et øget antal henvendelser

om afslag på fl eksjob.

Vi kan også konstatere, at De Sociale

Nævn kan omgøre et kommunalt

afslag – typisk netop på en forståelse

af de usynlige handicaps betydning for

arbejdsevnen.

Det skal her understreges, at det ikke

er altid, at De Sociale Nævn giver borgeren

medhold. Dette tyder heldigvis

på, at kommunerne forstår tankegangen

bag de strammede regler – og i derfor

satser på de muligheder, der er for at

hjælpe med tilbagevenden til arbejde på

almindelige vilkår – i stedet for at overlade

borgerne til offentlig forsørgelse på

den lave kontanthjælp.

Oplysninger om reglerne om fl eksjob

kan hentes på mange hjemmesider på

internettet, f.eks :

9


10

www.fl eksjob.dk

www.dch.dk

www.borger.dk

Oplysninger om skjulte – kognitive

- følger af en hjerneskade kan ligeledes

hentes på internettet. Her har vi - med

Videnscenter for Hjerneskades tilladelse

- sakset fra Videnscentrets site

www.hjernekassen.dk

Skjulte følger efter en hjerneskade

Her er en oversigt over de mest almindelige

skjulte følger efter hjerneskader.

De skjulte handicap giver tit størst

Problemer:

Træthed

Hukommelsesproblemer

Koncentration

Planlægningsproblemer

fx problemer med overblik,

struktur, rækkefølge

problemer, fordi de netop er usynlige og

kan være svære at forstå for omgivelserne

Anmeldelse: Metodehåndbog – Personlig

assistance til personer med psykisk

eller kognitiv funktionsnedsættelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen,

DSI og Specialfunktionen

Job og Handicap, juli 2007

Fra 1. juli 2007 er reglerne om personlig

assistance i erhverv ændret, så

også personer med kognitiv eller pykisk

funktionsnedsættelser kan gøre brug af

ordningen.

Det har bl.a betydning for medlemmer

Hvordan viser de sig:

bliver hurtigt træt, både fysisk og

mentalt

har lille udholdenhed

mislykkes med opgaver de ellers mestrer

glemmer aftaler og navne

har svært ved at modtage og huske

instruktion

har problemer ved at fastholde en

besked og

udføre en handling fx når en støttende

person ikke er til stede

har vanskeligt ved selv at tage initiativ

til en handling

taber tråden

rastløs

kan ikke samle sig om en opgave

afl edes let

de læste ting fæstner sig ikke

kan ikke overskue et forløb, fx en

bestemt handling eller en dags aktiviteter

har problemer med at strukturere

handlinger

har intentioner om at udføre en

handling, men har ikke overblik over,

hvor der skal sættes i gang

i Hjerneskadeforeningen. Tidligere

handlede ordningen udelukkende om

at kompensere for fysiske funktionsnedsættelser.

Nu kan ordningen også

bruges til at kompensere for kognitive

vanskeligheder.

Mennesker med kognitive funktionsnedsættelser

har typisk brug for en

anden form for støtte end praktisk bistand.

Derfor er denne metodehåndbog

udarbejdet. Den er tænkt som hjælp til

de sagsbehandlere, der bevilger personlig

assistance. Men andre kan også have

stor glæde af at læse den.

Gode råd:

støt personen i at tilpasse aktiviteter

og forventninger til den reelle

formåen både på dags- og ugebasis

sørg for hyppige pauser i et aktivitetsforløb

og i løbet af dagen

brug evt. ugeskema

brug kalender (evt. elektronisk),

dagbog, kommunikationsark, ugeskema

eller lign.

indfør og fasthold faste rutiner både

på dagsbasis og ugebasis

sørg for at alle hjælpere kender og

bruger rutinerne

prøv at fastholde personens opmærksomhed

og kontroller forståelsen

af fx en besked

hold mange små pauser

sørg for ro og afskærm forstyrrende

forhold

vigtige samtaler er bedst på tomandshånd

undgå myldretid

giv støtte til planlægning og prioritering

brug kalenderen

vær opmærksom på træthed og det

øgede tidsforbrug

gør én ting ad gangen


Personlig assistance er en statslig

ordning. Ordningen kan bruges både af

mennesker i ordinært arbejde, i fl eksjob,

i skånejob og i selvstændig virksomhed.

Ordningen kan også benyttes til støtte

i forbindelse med efter- og videreuddannelse.

Forudsætningen er, at den

pågældende har en varig og betydelig

funktionsnedsættelse.

Metodehåndbogen gennemgår systematisk:

hvem kan få personlig assistance i

Kompensationsbehov hos personer

med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Opgaver for den personlige assistent

Hvordan etableres ordningen

Bevillingen

Opfølgningen

Information til arbejdsplads og kolleger

Afsnittet om kompensationsbehov

oplister en række behov, som personer

med kognitive funktionsnedsættelser

kan have. Samtidigt beskrives, hvordan

den personlige assistent kan støtte sin

kollega.

Metodehåndbogen har dermed en god

checkliste, som også kan bruges af

kommunale sagsbehandlere, når de skal

forholde sig til arbejdsevne – og til hvilke

former for støtte, den enkelte kan have

brug for. De forhold, som beskrives, er

det vi ofte kalder de usynlige handicaps

– det som ikke kan ses med det blotte

øje, men som kan have stor betydning i

forhold til at kunne varetage en arbejdsfunktion.

I bilagsdelen beskrives de konkrete

retsregler. Og der er uddrag af bemærkninger

til lovforslaget. Bemærkninger til

lovforslag fortæller noget om, hvad lovgiver

har tænkt med de nye regler – og

er dermed en hjælp til at afklare. f.eks.

hvem der kan benytte ordningen – og

hvorfor. Bilagsdelene indeholder også et

ansøgningsskema.

Med metodehåndbogen følger også fi re

foldere med information om ordningen

til

borgere

virksomheder

personlige assistenter

jobkonsulenter

Metodehåndbogen beskriver grundigt

og forståeligt den nyskabelse i lovgivningen,

som handler om støtte på

arbejdspladsen også til mennesker med

kognitive funktionsnedsættelser.

Metodehåndbogen gør det samtidigt

muligt at udvide forståelsen af, hvad

kognitive funktionsnedsættelser betyder

for arbejdsevnen. Metodehåndbogen

kan derfor også være til gavn for

andre: både kommunale sagsbehandlere,

som arbejder med sygedagpenge,

revalidering, fl eksjob og skånejob – og

de borgere, som det hele handler om.

Metodehåndbogen kan downloades fra

Specialfunktionen Job og Handicap på

www.bmhandicap.dk. Information om

det forsøg, der har dannet baggrund for

udvidelse af målgruppen kan fi ndes på

www.handicap.dk

Brænder du for at yde en frivillig indsats? - Så se her!

Hjerneskadeforeningen søger

struktureret og kreativ redaktør

med fl air for kommunikation

Hjerneskadeforeningen er en interesseorganisation for mennesker med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Foreningen udgiver 4 gange årligt et medlemsblad, og søger i den forbindelse en redaktør,

der kan hjælpe med udgivelsen af bladet.

Opgaven består i:

- at være tovholder på bladet

- at udvikle idéer til artikler og andet indhold

- at indgå i dialog med skribenterne

- evt. selv producere artikler til bladet

- at læse korrektur og give feedback til skribenterne

- at sørge for at deadlines for bladet overholdes

- kommunikation med grafi kere og trykkeriet

Derudover er der mulighed for at lave andre kommunikations- og PR-opgaver for Hjerneskadeforeningen.

Ring på 4343 2433 for yderligere information.

Læs mere om Hjerneskadeforeningen på www.hjerneskadeforeningen.dk

11


Bofæller til bofællesskab

mænd/kvinder søges

Har du eller I et stort hus eller en

gård på landet i fredelige omgivelser,

som kunne tænke sig at få en

ny bofælle?

Jeg er en pæn og frisk fyr på 48 år,

som desværre for 10 år siden kørte

galt med min bil, og derefter blev

hjerneskadet.

Jeg kan alt, lige fra at køre i bil,

holde min lejlighed, ja næsten alt.

Jeg taler bare meget dårligt, så

derfor må det gerne være ligestillede

med et eller andet handicap.

Jeg har meget gå på mod og har

let til smil. Jeg interesserer mig

meget for at male, spiller saxofon

og orgel, hører musik og ser teater,

jeg dyrker også osv. Tai Chi m.m.

Det jeg håber på er, at vores

bofællesskab kan blive rammen om

sted hvor vi kan hjælpe og støtte

hinanden, samt drage omsorg for

hinanden i hverdagen som til tider

kan være svær.

Men man skal også have det sjovt

og grine sammen og kunne gå hver

for sig hvis det er det man har lyst

til.

For mig er nøgleordene: venskab,

ærlighed, omsorg menneskelighed

og hjælpsomhed.

Jeg ser frem til at høre fra dig/jer,

så vi kan mødes og lære hinanden

bedre at kende.

PS. Jeg har for tiden min lejlighed

til salg.

Klaus

Du/I er velkommen til at sende

mig en mail.

klaus.hanghoj@mail.tele.dk

Glad bestyrelse fra Sorø

Det var en glad bestyrelse fra Sorø

i Vestsjælland der onsdag den 8.

august modtog en check fra Lysringen

i Allerød. Checken på 1000,-

kroner blev overrakt af Guthe van

der Watt, som også er medlem af

Hjerneskadeforeningen og som står

for arrangementet med Lysringen.

Onsdag den 8. august modtog Hjerneskadeforeningen

Vestsjællands bestyrelse

Lise Nielsen og Kari Didriksen en

check på 1000,- kroner af Guthe van

der Watt som står for lysringen i Allerød.

Arrangementet foregik hos Birgit Andersen,

medlem af Lysringen i Allerød.

Lysringen arbejder med healing, og

de penge som Lysringen modtager for

deres ydelser, bidrager de med til huma-

Betal dit medlemskab online

– Giv bidrag til foreningen online

Af Pernille Ibsen Hauge

Nu har vi gjort det endnu lettere for

dig at betale dit medlemskab af Hjerneskadeforeningen.

På vores hjemmeside

www.hjerneskadeforeningen.dk har

du nu mulighed for at for at betale

dit årlige medlemskontingent online.

Du kan betale med mange forskellige

korttyper, som blandt andet Dankort,

Visakort, Masterkort og Visa

nitært arbejde til forskellige foreninger

i landet.

Bestyrelsen for Hjerneskadeforeningen

Vestsjælland, Sorø afdeling, fortæller

at det er et kærkommet bidrag de

i Sorø har fået. De vil bruge pengene

til næste år, hvor de har planer om to

musikarrangementer, et i februar, hvor

Flemming Rønsdorf kommer og spiller

til deres ”Nytårstaffel” og i april hvor

Klaus & Servants kommer til Sorø og

spiller for Hjerneskadeforeningen.

Electron. Du kan også donere penge

til Hjerneskadeforeningens vigtige

humanitære arbejde via samme

nye online-betalingsmulighed på

hjemmesiden. Bidrag som Hjerneskadeforeningen

er dybt afhængige af i

sit arbejde – og som du har mulighed

for at trække fra på selvangivelsen.

Ved at klare betalingerne via vores

hjemmeside, sparer du turen til posthuset

eller i banken - nemmere kan

det ikke være!

13


Af Ida-Kristine Appelquist · Landsformand Hovedtropperne

Kursus

og efterår

Efteråret er på vej med alle dens fl otte

farvenuancer. Denne årstid er jo også lig

med et landsdækkende kursus i Hovedtropperne...

og i år er ingen undtagelse!

Kurset i år bliver et kursus med

fokus på selvtillid og samvær. Gennem

foredrag og øvelser skal de Hovedtropper

der deltager på kurset have nogle

brugbare redskaber til at komme videre

efter hjerneskaden. Der vil også være

elementer af natur og samvær i kurset,

da vandrehjemmet har mange aktiviteter

tilknyttet. Kurset bliver afholdt på

Fredericia Vandrehjem over weekenden

fra d. 26. oktober til d. 28. oktober

2007. Jeg tror, det bliver et rigtig godt

arrangement, jeg glæder mig i hvert fald

meget til at deltage selv. Har du ikke

fået tilmeldt dig endnu, kan det være

det stadig kan nås. Du kan bare kontakte

mig og høre.

Ud over at arrangere dette kursus har

Hovedtropperne gang i fl ere andre ting.

Primært sluger selvstændiggørelsen af

foreningen en masse tid - og den er stadig

i fuld gang. På nuværende tidspunkt

afventer vi svar fra eksterne instanser,

så vi kan komme rigtig godt fra start.

Men når vi først får det startet, håber vi

på en masse opbakning til projektet fra

jer hovedtropper. Vi har også planer om

at oprette et forum på internettet, hvor

Hovedtropperne på tværs af landet kan

mødes virtuelt og chatte og udveksle informationer

og erfaringer. Dette er dog

stadig på tegnebrættet, så der går nok

lidt tid, før vi får sådan et forum at se.

Hovedtrop-kursus

fra fredag d. 26. til søndag d. 28. oktober 2007

Hovedtropperne afholder kursus på Fredericia Vandrerhjem

med hovedtemaet ”Sådan kommer du i gang igen efter en hjerneskade”.

Ingrid Ann Watson er kursusholder og vil fokusere

på mental træning og selvtillidstræning. Desuden er der rig mulighed

for socialt samvær med nye og gamle Hovedtropper.

For mere information kontakt

Ida-Kristine på tlf: 2617 7880 el. email: dodde79@yahoo.dk

HER FINDER DU

HOVEDTROPPERNE

HOVEDTROPPERNE

LANDSBESTYRELSE:

Landsformand Ida-Kristine Appelquist

Tlf. 2617 7880

dodde79@yahoo.dk

Næstformand Jennifer Nielsen

Tlf. 8627 8690, Mobil: 6116 1994

jennifer.nielsen@ofi r.dk

BESTYRELSESMEDLEMMER:

Dorthe Christensen

Jane Højgaard Vistesen

UNGDOMSAFDELINGER:

KØBENHAVN/ROSKILDE/

FREDERIKSBORG:

Lars Klarskov Jensen

Tlf. 4448 1807

VESTSJÆLLAND:

Tlf. 5783 3120

STORSTRØM:

Helle Jensen

Tlf. 5482 2015

VIBORG:

Jane Højgaard Vistesen,

Tlf. 2835 9069

jv55@hotmail.com

ÅRHUS:

Tlf. 8949 1717

NORDJYLLAND:

Anne Juhl Andersen

tlf. 2714 4009

HJØRRING:

Lone Jensen

mobil 2243 4009

FYN:

Camilla Krag Larsen

Tlf. 6084 6301

HOVEDTROPPERNE

15


16

Brainstorm 2007

Morgenhygge.

Den årlige sejltur er nu veloverstået, og

vi vil ved denne lejlighed benytte lejligheden

til at takke alle vore sponsorer, de

anløbne havne og de frivillige skippere

og gaster.

De sponsorerede solsejl blev der desværre

ikke meget brug for med vejr,

men tros vejret blev det en kanon tur

som Flemming udtrykte det, og det

dækker meget godt resten af deltagernes

mening. Der var tårer fl ere steder

da man skulle tage afsked efter en

uges sejler liv, som var overstået alt for

hurtig.

Ud over at der blev sejlet, var der

også Tour de Brejning, for der skulle jo

provianteres. Skipper Søren og Kenneth,

dæksmor Olga og dæksdreng

Knud Aage lånte cykler på havnen og

måtte bestige et bjerg uden for kategori,

så efter 200 m måtte de stå af og

trække. De kom helskindet tilbage med

al provianteringen selv om det viste sig

cyklerne ikke kunne bremse.

Lars var tæt på at blive brugt som fender,

da han satte den ene fod igennem

vinduet til toilettet hvor Nadia sad og

den anden ned mellem bådene. Anders

ville gerne lære Fransk og det klarede

Flemming.

På skipper Kenneths båd blev der

undervist i styrbord og bagbord bøjer.

Kathrines formel er:

Rød – bagbord = venstre

Grøn – styrbord = højre

Gul – er bare nogen der er der.

Den sidste aften i Hou, blev der leveret

5 othellolagkager, så man ikke gik helt

sukkerkold inden den sidste sejltur

tilbage til Århus.

Tak for en dejlig uge til alle deltagerne

Skipper Kenneth og dæksdreng Knud

Aage.


Afgang fra Århus Havn.

Og så går det der-ud-af.

Afslapning ombord.

Skippere og gaster.

Endnu en dag med solskin.

Fra havnen i Skærbæk.

17


HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Berit Nybroe

HEDENSTED - HORSENS

Den 2.juni 2007 havde vi et kaffemøde på Fogedvænget. Vi

var 16 personer og vi havde det hyggeligt, hvor vi havde mulighed

for at lære hinanden lidt at kende.

Håber, at I har haft en god sommer. Vi havde en god tur til

Danmarks Akvarium i Charlottenlund sammen med de andre

fra Nordsjælland. Guiden fortalte meget levende og vi så

blandt andet fi skene blive fodret. Forholdene på akvariet viste

sig at være meget fi ne med hensyn til tilgængeligheden for

kørestolsbrugere.

Vi har haft mødet med Furesø kommunes afdeling for voksenhandicappede.

Det var et godt møde, hvor vi fi k vendt

mange ting. Vi talte blandt andet meget om at få etableret et

mødested for os hjerneskadede, så det arbejder vi videre med.

Vi arbejder også på at få en pårørendegruppe op at stå med

professionel styring. Dette vil evt. ske i samarbejde med andre

afdelinger, hvis vi ikke er nok selv. I mødet deltog også Lisbeth

Holmgaard og Eva Hollænder fra Hjerneskadeforeningen,

hvilket vi var meget glade for. De deltager også i det næste

møde, som vi aftalte at holde i november.

Vi har haft en udfl ugt til Hjarnø d. 2. sept. 2007.

Horsens Kommune har ydet tilskud til dette arrangement.

Sund by Horsens vil i samarbejde med Hjerteforeningen og os

arrangere et hjertestart-kursus.

Når datoerne foreligger, vil medlemmerne blive informeret.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Helle Bomgaard

FURESØ

I er meget velkomne til at ringe til en af os i bestyrelsen for at

få en snak, måske også om, hvad I kunne tænke jer, der skal

ske i foreningen. Vi håber meget, at se jer til de kommende

møder og arrangementer.

Kommende arrangementer

Vi har i samarbejde med de andre afdelinger i Nordsjælland

planlagt et besøg på Nordisk Film den 9. oktober samt et

julearrangement d. 24. november.

Hjemmeside

Hvis du er mere interesseret i, hvad der sker i vores afdeling,

så husk at gå ind på vores hjemmeside under Hjerneskadeforeningen.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Frede Schulz

FREDERIKSSUND

Til tider må man bare se realiteterne i øjnene og fornægte

dem!

Sikke en sommer Danmark har haft indtil nu. Vejrguderne har

forsynet os ganske rigeligt med vand så nu må det være tiden

vi får lidt sol over landet. Vi menneskers humør er til dels afhængig

af vejret. På trods af den megen blæst og regn holder

bestyrelsen i Frederikssund afdelingen fanen så nogenlunde

højt - måske i forventning om at den nye afdeling snart har

bestået ”årsprøven”. Det har ikke altid været lige nemt, der

har været dage hvor bestyrelsen fandt at tingene godt kunne

gå lidt kvikkere, tænker her på den nye medlemsregistrering

og dermed tilskuddet til afdelingerne, regnskabsindberetnin- ➬

19


gerne mv.. Landskontoret oplever uden tvivl også at der har

været rigtig meget at arbejde med efter omstruktureringen.

Der skal trods alt gives megen ros til landskontoret der altid

yder god service til afdelingen.

Medlemsmødet den 31. maj 2007

25 deltagere deltog i foreningens første medlemsarrangement.

Bestyrelsen fi nder det var et rigtigt godt møde hvor både

nye og gamle medlemmer fi k mulighed for at tale sammen.

Efter spisningen skulle vi drøfte medlems aktiviteter i 2008.

Der kom rigtig mange gode forslag på bordet, nok til fl ere års

aktiviteter, så nu skal bestyrelsen til at prioritere hvilke vi skal

programsætte næste år og ligeledes hvordan vi får rejst midler

til disse aktiviteter

Tema aften på El-Værket i Frederikssund den 23. oktober

2007 klokken 19.00 til ca. 22.00

På et positivt møde med Social – og ældreudvalgsformanden

samt Socialchefen den 19. juni omkring rehabilitering af mennesker

med erhvervet hjerneskade og disses pårørende blev

det aftalt at Social og ældreudvalgsformand Tina Tving Stauning,

Socialchef Peer Huniche samt forebyggelseschef Jette

Søe vil deltage i temaaftenen hvor foreningens medlemmer og

pårørende kan få mulighed til at stille spørgsmål til panelet.

Det er vores mål at patienten og omgivelserne (familien) oplever

en serviceorienteret organisation med sig selv i centrum for den

kommunale indsats, udtaler socialchef Peer Huniche. Det er

nødvendigt at vi involverer os hurtigt og professionelt i borgerens

situation.

Bestyrelsen ser frem til en aften hvor vi kan få svar på nogle af

de spørgsmål mange mennesker med erhvervet hjerneskade

samt deres pårørende ligger inde med. Aftenen slutter med

tidligere ortopædisk overlæge Jørgen Meier som vil fortælle

om vejen fra ”læge til patient” en både underholdende og

alvorlig beretning som vi glæder os til at overvære.

Julearrangement

Traditionen tro afholdes der jule frokost for vore medlemmer

og pårørende. I år bliver medlemmerne af alle afdelingerne

i Region Hovedstaden inviteret så forhåbentlig kan vi fylde

El-Værkets store sal med en masse glade mennesker. Festkomiteen

er i fuld gang med at planlægge aftenen som fi nder

sted den lørdag den 24. november 2007 fra klokken 13.00 til

ca. klokken 23.00.

Der kan læses mere i det nyhedsbrev afdelingen udsender i

oktober.

Generalforsamling

Tirsdag den 22. januar 2008 klokken 19.00 afholder Hjerneskadeforeningen

Frederikssund Afdeling den årlige generalforsamling

på El-Værket i Frederikssund. Reserver aftenen

og vær med til at gøre denne generalforsamling til en god

oplevelse. Dagsordenen vil blive udsendt i god tid før generalforsamlingen.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Lisbeth Holmgaard

NORDSJÆLLAND

Tak

Økonomisk hjælp til lokalforeningens drift er en vigtig faktor.

Jeg vil derfor starte med at takke for den økonomiske støtte,

vi har fået fra: Lokalbankens afdeling i Helsinge samt fra Allerød,

Gribskov, Hørsholm, Rudersdal kommune og Hillerød

kommuner

Uden denne støtte ville det være vanskeligt at tilbyde lokalafdelingens

medlemmer de aktiviteter, som vi mene er til gavn

og glæde. Så derfor stor tak til de ovenfor nævnte.

Med henblik på støtte til den fremtidige drift, vil bestyrelsen

endvidere forsøge at rette henvendelse til private fi rmaer om

sponsorstøtte.

Hvis der er nogle af vores medlemmer, som har gode forslag

til, hvor vi kan søge penge, så hører vi meget gerne fra jer.

Lokalafdelingens arrangementer:

Lokalforeningen har netop været på dette års sommertur, en

tur som blev arrangeret i samarbejde med de øvrige afdelinger

i regionen.

Næste arrangement bliver turen til Nordisk fi lm tirsdag den 9.

oktober kl. 19.00 Så hvad med at sætte endnu et kryds i din

kalender. Der vil naturligvis blive udsendt nyhedsbrev forud

for denne tur med nærmere angivelse af tidspunkt, pris og

hvortil tilmelding skal ske.

Husk i øvrigt på, at alle medlemmer af Hjerneskadeforeningen

i region Hovedstanden, er velkomne til at benytte de tilbud,

som de forskellige lokalafdelinger udbyder. Du er således

ikke begrænset til de aktiviteter, som din egen lokalafdeling

arrangerer. Så husk at gå på Internettet og se hvad de forskel- ➬

21


lige lokalafdelinger tilbyder – det kan jo være, der er noget

som har din store interesse

Lyspunktet:

”Lyspunktet” er en forening, der blev stiftet i marts måned

2001 af en gruppe personer med en erhvervet hjerneskade.

Det er foreningens formål, at samle personer, der har pådraget

sig en hjerneskade (f.eks. trafi kuheld, blodpropper, hjerneblødning,

arbejdet med opløsningsmidler, epilepsi, afasi, sclerose

og lignende) til fælles glæde og adspredelse i hverdagen.

Foreningen er oprettet som et fritidstilbud (aktiviteterne foregår

fortrinsvis i dagtimerne) for selvhjulpne senhjerneskadede

i alderen fra ca. 30 – 60 år, som jo er for gamle til at være med

blandt de unge og for unge til at være med blandt de gamle.

Foreningen er 100 % brugerstyret, og det er alene medlemmerne,

der bestemmer og forbereder alle aktiviteter.

Alle selvhjulpne senhjerneskadede i Nordsjælland (Allerød,

Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov,

Helsingør, Hillerød, Hørsholm, og Rudersdal kommuner)

kan deltage.

Aktiviteterne spænder vidt, f.eks. gå og cykelture i naturen,

EDB, teaterture og museumsbesøg, sport m.m.

Lyspunktets aktiviteter i 3. kvartal 2007

Mandage:

Idræt kl. 9:30 – 12:00

Vi mødes i Hillerød Firmasport, Frederiksborgcentret, hvor

vi hyggesnakker og drikker en kop kaffe. Hvorefter vi går i

skoven, hvor der er mulighed for pulstræning, stavgang eller

orienteringsløb (i eget tempo, så alle kan deltage).

Bowling kl. 12:45 – 15:00

i Slots Bowl Københavnsvej 23 i Hillerød.

Deltagerbetaling Kr. 30.00. pr. gang alt inkl..

Afbud skal ske senest mandag, inden kl. 12:00 til bowlingbestyrer

Lars på tlf. 2145 9405.

Fredage:

Klubdag fra kl. 9.30-11.30

Første fredag i hver måned er der klubdag, 10. august og 7.

september, i klub-lokalerne hos Hillerød Firmasport, Frederiksborg

Centret.

Vi hygger os med kaffe og hyggesnak, derudover planlægger

vi fremtidige aktiviteter og ture, derfor opfordrer vi alle til at

møde op, da vi ikke kan nå at annoncere dem alle.

Dagen er også velegnet til at introducere nye medlemmer for

foreningen

EDB fra kl. 12.00-16.00 på Grønnegadecenteret i Hillerød.

Alle kan deltage lige fra begyndere til øvede.

Er du interesseret i at deltage, så mød op på klubdagene eller

ring til et bestyrelsesmedlem.

Underviser: Johnie

Egenbetaling for vores aktive medlemmer kr. 50.00 pr. halvår.

Dette gælder Idræt / EDB.

Information via e-mail og internet:

Bestyrelsen ønsker at holde alle vores medlemmer orienteret

om vores aktiviteter, og om hvad der i øvrigt rører sig på

hjerneskadeområdet. For at give denne information så billigt

og hurtigt som muligt, vil vi være vældig glade for at få jeres

e-mailadresse oplyst.

Send venligst denne til enten Lisbeth Holmgaard på e-mailadressen:

sydkajen@mail.dk eller til Rene Bøgeskov på adressen:

rene.boegeskov@mail.dk

Vi kan endnu en gang henvise til lokalafdelingens hjemmeside

som kan ses på adressen: www.hjerneskadeforeningen.dk.

Du skal blot klikke ind på ”lokale afdelinger”, og så gå videre

til ”Region Hovedstanden” og endelig klikke på Nordsjælland.

Her vil du kunne se hvilke aktiviteter der foregår i lokalafdelingen,

du vil kunne se referater fra bestyrelsesmøderne og

endelig kan du se billeder af bestyrelsen. Vi lover løbende at

holde hjemmesiden ajourført.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Sanny Freund

EGEDAL

Den 15/6 havde vi en vældig hyggelig aften omkring grillen på

Græstedgård (se billederne på vores hjemmeside).

Vi kunne ha´ ønsket at fl ere af vores medlemmer havde mødt

op til at dele den gode mad – stemning og latteren med os.

Men det bliver aldrig for sent at møde op, så derfor vil vi

glæde os til at se jer til de næste arrangementer.

Vores nyhedsbrev ”OPTIMISTEN” vil holde jer underrettet

om hvad der sker fremover. ➬

23


24

Husk! som medlemmer er I også velkommen til at komme

med jeres indlæg.

På glædelig gensyn!

Planlagte fremtidige aktiviteter:

25/8 Sommertur til Vestsjællands Bilmuseum med spisning

på Bromølle Kro

7/9 Lokalforening Egedal synliggørelse; ved Høstfesten

i Ølstykke Hallen under arrangement af Ølstykke

Erhvervsforening

15/9 Loppemarked og synliggørelse af lokalforeningen

på Rådhustorvet i Stenløse under arrangement af

Lions

18/11 Kl. 16.00 Teatertur til Glostrup Amatørscene og se

”Harry og Kammertjeneren”

24/11 Kl. 13.00 Julefest på Elværket i Frederikssund arrangeret

af Furesø – Helsingør og Egedal

Husk at sætte kryds i kalenderen!

Medlemmer der kunne have glæde af at få Egedal lydavisen

på CD eller kassette bedes kontakte Sanny.

Det er guld værd med den store opbakning og deltagelse der

bliver ydet af vores pårørende.

For at informere og orientere vores medlemmer på en hurtig

og billig måde, vil det være rart at kende medlemmernes emailadresse

og eventuel telefonnr., send det venligst til Sanny

på ksfreund@privat.dk eller på tlf. 4818 4031.

Lokalforeningerne Egedal og Frederikssund samarbejder om

”Onsdagsklubben” som er 100 % brugerstyret.

Hver onsdag mødes en række mennesker til socialt samvær i

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund.

Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden.

Man skal være selvhjulpen og medlem af Hjerneskadeforeningen

for at deltage.

Onsdagsklubbens fremtidige aktiviteter:

8/8 Cirkusrevyen og spisning m. pårørende

16/8 Teatertur ”Frøken Nitouch” på friluftsscenen Glostrup

Amatørteater m. spisning og pårørende

12/9 Christiania med rundvisning

28–30/9 Weekendtur til Hundested Kro m. pårørende

10/10 Nyboder – Kastellet

14/11 Planetariet

5/12 Peter Beier Chokolade Stenløse

19/12 Julefrokost m. pårørende

Hvis du vil høre mere om Hjerneskadeforeningen Egedal eller

om Onsdagsklubben, kan du kontakte Sanny Freund, tlf. 4818

4031.

Husker du i øvrigt at gå ind på Hjerneskadeforeningens hjemmeside:

www.hjerneskadeforeningen.dk.

Her kan du få adgang til Lokalforeningen Egedal Hjemmeside.

Du skal klikke ind på ”lokale afdelinger” gå videre til ”Region

Hovedstaden” og efterfølgende klikke på Egedal. Her kan

du bl.a. se, hvem der er valgt til bestyrelsen, ligesom vores

afholdte aktiviteter med dertil hørende fotos.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Lise Nielsen

VESTSJÆLLAND

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland dækker Sorø,

Slagelse, Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Ringsted

kommune.

Vores mødested i Slagelse er på Hellig Anders Skolen - Sverigesvej

15 i Slagelse.

Slagelse er en by med gode bus- og togforbindelser, og fra stationen

kører der bybus til og fra Hellig Anders Skolen (Hellig

Anders skolen ligger tæt på Slagelse Sygehus).

Vores mødested i Sorø er lokalerne på Sorø Kultur og Fritidscenter

- Frederiksvej 27, lokale 202 i Sorø.

Sorø er en by med gode bus og tog forbindelser.

I år vil vi arbejde på at møde andre lokalforeninger så vi sam-

men kan få nogle gode oplevelser, følg med i nyhedsbrevet her

står hvad der sker i dit lokalområde.

Kom og vær med alle er velkommen. Er du ikke selvhjulpen

skal du have ledsager eller hjælper med.

Vi er åbne for gode ideer, ring til en fra bestyrelsen og kom

med forslag eller ønsker.

Vi fremsender Nyhedsbrev en gang i kvartalet med Aktivitetskalender

– herunder uddrag fra vores aktivitetskalender.

Vi holdt åbent hus i Sorø den 30. juli, det var rigtig godt

besøgt og der kom mange for at se hvem vi var, Niels-Anton

kom og fortalte om Hjerneskadeforeningen. Han kom vidt

omkring, og mange fi k gode ideer ud fra det han fortalte,

mange ønsker og forslag kom frem i lyset, vi havde en rigtig


Niels-Anton fortalte om Hjerneskadeforeningen.

Nogle af deltagerne til Åbent Hus i Sorø.

god aften. Vi siger mange tak til Niels-Anton for at deltage i

vores arrangement.

Hans Larsen fra Korsør, er trubadur han underholdte med

spil, sang og historier fra hans liv. Vi siger mange tak for at

give os den oplevelse. Vores første medlemsmøde i Sorø bliver

den 27. august.

AKTIVITETS KALENDEREN

For oktober, november og december 2007

Arrangementer på Hellig Anders skolen i Slagelse første

torsdag i måneden.

Torsdag den 4. oktober kl. 17.00 Indiansk trommerejse.

Methe fortæller om trommerejser og giver en prøve på sin

”magiske” tromme.

Fredag den 19 – 21. oktober Oslo tur, vi tager på party

cruse. Der er få ledige pladser, er du hurtig kan du måske nå at

komme med, ring til en fra bestyrelsen og hør om priser ol.

Lørdag den 27. oktober kl. 13.00 til 17.00 Basar på Sorø

Kultur og Fritidscenter, her kan du møde forskellige foreninger

som tilbyder information og forskellige aktiviteter.

Torsdag den 1. november kl. 17.00 Bøf & bowl i Slagelse.

Vi håber rigtig mange fra andre lokalforeninger vil deltage i

Bøf og bowl, alle er velkommen så HUSK at meld jer til senest

den 16. oktober.

Torsdag den 3. december kl. 17.00 Julefrokost i Slagelse,

med musik pris ca. 95,- kr. alle er velkommen. Husk tilmelding.

Husk også julehygge i Sorø den 17. december.

Arrangementer på Sorø Kultur og Fritidscenter lokale

202, den sidste mandag i måneden.

Mandags cafe i Sorø.

Lørdag den 27. oktober kl. 13.00 til 17.00 Basar på Sorø

Kultur og Fritidscenter, her kan du møde forskellige foreninger

som tilbyder information og forskellige aktiviteter.

Mandag den 29. oktober kl. 17.00 Vi mødes hygger os får

mad fra byen. (Husk Bøf & bowl i Slagelse den 1. november

tilmelding senest den 16. oktober).

Mandag den 26. november kl. 17.00 Foredrag, Heine

Andersen som er healer, kommer og fortæller om healing og

selvhealing og hvordan vi kan bruge os selv.

Mandag den 17. december kl. 17.00 Vi laver julehygge

med gløgg og æbleskiver. Husk julefrokost på Hellig Anders

skolen den 3. december.

HUSK SÆT KRYDS I KALENDER TIL VORES

NYTÅRSTAFFEL DEN 1. FEBRUAR 2008.

Kom og vær med til vores festlige og sjove arrangementer,

husk sammen gør vi en forskel.

Har du spørgsmål eller ønsker du at deltage, og vil have

yderligere information er du velkommen til at kontakte en fra

bestyrelsen.

Du kan også se hvad der sker i vores lokalforening på

www.hjerneskadeforeningen.dk Klik ind på: – lokale afdelinger

– regionsjælland – Vestsjælland – aktiviteter og/ eller

nyhedsbrev.

Lise Nielsen 5783 3120

Kari Didriksen 5783 1925

Guthe van der Watt 5835 1831

25


HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Karen Else Christensen

VIBORG - SKIVE

Sommeren går på hæld --- eller er den måske først lige ved

at komme til os??? Ikke til at vide i disse tider, hvor åbenbart

ALT er under stadig forandring!

Dog ikke hos os i det seje midtjyske. Vi bevæger os støt og

roligt fremad i et sindigt tempo, så vi alle kan være med.

Det vil selvfølgelig også afspejle sig i indlægget her.

Brochurematerialet og Nyhedsbrev:

Nu ligger lokalforeningens tre brochurer færdige, klar til omdeling

i begge kommuner, til de institutioner, de er tiltænkt og

selvfølgelig til vore medlemmer.

Det handler om tre brochurer:

Den generelle om vores lokalforening.

Den om Hovedtropperne

Og den om De usynlige handicap efter hjerneskade.

Vi håber de vil blive fl ittigt brugt af såvel vore medlemmer

som vore samarbejdsparter.

Lokalforeningens Nyhedsbrev er blevet sendt ud til vore medlemmer,

for første gang med nyt udseende. Målet er at gøre

det nemmere tilgængeligt rent læse venligt og mere overskueligt

m. h. t. kommende arrangementer. Næste nummer

forventes udsendt til medlemmerne her i slutningen af august.

Kommende arrangementer:

Hjertestartkurset onsdag d. 5. september kl. 14-17 i cafélokalet,

Voksenspecialskolen, Rosenstræde 6, Viborg.

Ramasjang – fest for handicappede, lørdag d. 8. september kl.

18.00 – 01.00 på Aktivitetscenteret, Odgaardsvej 15a, Skive.

Markedsdagene i Sct. Mathias Centret, Viborg, mandag og

tirsdag d. 10. og 11. september kl. 13 – 17.

Markedsdagene er en mulighed for alle de frivillige organisationer

i Viborg Kommune til at præsentere sig for alle dem

”udenfor”. Vi håber at kunne være med begge dage.

Latterkursus med Søren Kjær Jensen fra Århus i løbet af

oktober. Hold øje med datoen i vores Nyhedsbrev.

Og så selvfølgelig cafedagene på Voksenspecialskolen i Rosenstræde

6, Viborg.

Hver mandag kl. 10 – 12

Og hver torsdag kl. 14 – 16.

Andet nyt:

Voksenspecialskolen har fået nyt navn.

Den hedder nu Center for Kommunikation og Undervisning,

forkortet C.K.U.

Skolen gik fra amtsstyret til fælleskommunal styring mellem

Viborg og Skive kommuner i forbindelse med kommunalreformen.

I begge kommuner er der afdelinger. Brugerne er stillet

i udsigt, at det ikke blot er navnet, der forandres, men at der

også på indholdssiden vil ske forandringer – forandringer, som

skulle blive til det bedre for brugerne, efter hvad der siges

fra sædvanligvis pålidelig kilde! – som det vist hedder i slige

spørgsmål!

Hvad det reelt handler om for netop de hjerneskadede, håber

jeg at kunne skrive noget mere om i næste nummer af såvel

Hovedcirklen som i vores lokale Nyhedsbrev.

Vi håber på det bedste i undervisningstilbuddene til de hjerneskadede/brugerne

generelt; ligesom vi håber på at kunne

udbygge/udvikle et endnu bedre samarbejde med C.K.U. ,

ikke mindst igennem vore ”Hovedtropper”.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Jette Sloth

ÅRHUS - ØSTJYLLAND

Åbent Kontor:

MarselisborgCentret byg.3, 2.sal

P.P.Ørumsgade 11, 8000 Århus C.

Tlf.:8949 1717

Dette tilbud er lukket i ugerne: 38, 39 & 40 (fra d. 17. september

2007 – 8. oktober 2007).

Herefter kan man igen komme forbi hver mandag imellem

kl.9.30 – 12 for at få råd, vejledning, hjælp til at få noget læst

eller skrevet, for at tale med nogen om sin situation, eller

blot nyde samværet med andre ligestillede over en kop kaffe.

Dette tilbud gælder hele familien.

Formanden:

Er ikke at træffe i ugerne 38 – 40, herefter kan

27


Jette Sloth træffes personlig på kontoret:

Mandag kl. 9.30 – 12.00

Telefonisk på nr. 8949 1717:

Mandag – onsdag kl. 9 – 12.00

Personlig støtte til iværksættelse af bl.a. rehabiliteringsplan

I Århus Kommune

eller

Hvis hjælpen ikke fungerer!

Socialrådgiver

Birthe Rasmussen

Kan træffes på tlf. 8949 1717

Onsdag og torsdag kl. 9.00 – 12.30

Økonomisk og Juridisk Rådgivning:

Har du brug for rådgivning i sager af økonomisk eller juridisk

karakter, kan du blive sat i forbindelse med en af vore rådgivere

ved at kontakte Jette på tlf. 8949 1717.

Bisidder:

Vi kan tilbyde du kan få en bisidder med, hvis du er ked af eller

usikker i om du selv kan klare mødet med bl.a. kommunen,

lægen, banken, advokaten, o.l.

Hvis du ønsker en bisidder, så kontakt Jette eller Birthe på

8949 1717.

Skolen for Senhjerneskadede:

Undervisningen er nu i fuld gang, og aldrig før har der været

så mange tilbud eller så mange kursister (23 hold svarende til

675 undervisningstimer, 69 kursister, hvoraf fl ere af dem går

fl ere gange om ugen). Den største søgning er til EDB undervisningen

som tilbydes på alle niveauer. I sommerferien har

vi investeret i nye maskiner til undervisningen, som vi håber

kursisterne vil blive glade for, og være med til at værne om, da

det er en stor udskrivning for en lille forening/skole som vores.

Ungdomsgruppen Hovedtropperne, Århus:

Hovedparten af vore Hovedtropper er blevet for gamle til at

være med i Hovedtropperne, hvilket har resulteret i, de øvrige

har vi ikke rigtig set eller hørt noget fra.

Dette er vi utrolig kede af. Hvis du vil være med til at får en

Hovedtroppe aktivitet i Århus igen vil vi gerne høre fra dig.

Du kan kontakte Jette på tlf. 8949 1717 eller på mail

js@hjerneskadeforeningen.dk

Samværdsgruppen:

Samværdsgruppen er for skadede og mødes hver mandag

fra kl.13.30-16.00 hvor der er mulighed for at deltage socialt

samværd og forskellige former for aktiviteter. Mødekalenderen

fi ndes på Hjerneskadeforeningens hjemmeside og i vort

Nyhedsbrev.

Nærmere oplysninger hos Jette 8949 1717.

De Glemte Børn:

Nærmere oplysning om De Glemte Børn til kontoret på tlf.

8949 1717 eller til Hanne Ølgaard på tlf. 8620 9876.

Hjerneskadeforeningen Randers – Samsø eller Djursland:

Nærmere oplysning ved henvendelse til Jette Sloth på

tlf. 8949 1717.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/John Mortensen

HALSNÆS

John efter afsløringen af hans logo.

Johns mesterværk

Værestedet ”HUSET” har fået navnet op på husmuren.

John, Hjerneskadeforeningen Halsnæs´ formand, har lavet

det fl otte logo. Logoet blev ved en lille højtidelighed afsløret af

værestedets nye tovholdere, Kurt og Therese.

Medlemsmøder

Vi starter igen med medlemsmøderne efter vel overstået

sommerferie.

Torsdag, d. 13. september 2007 mødes medlemmerne i

”HUSET” og foreningen vil være vært med smørrebrød

samt vand/øl. Medlemmerne tilrettelægger i fællesskab hvilke

aktiviteter og arrangementer, der skal være resten af året med

hjælp af kommunens §18 midler, tak for støtten.

Vi mødes anden og sidste torsdag i hver måned mellem kl.

29


16 – 19 til socialt samvær og aktiviteter efter medlemmernes

ønsker i ”HUSET” på Syrevej 41 i Frederiksværk.

Alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes enten pr. telefon

eller mail. Birgitte & John Mortensen tlf. 4774 5157 eller mail

vito.obo@mail.dk - Grethe Tirsdal & Lars Larsen tlf. 2145

9405 eller mail tirsdallarsen@kabelmail.dk

”HUSET” i Frederiksværk

”HUSET” på Syrevej 41 i Frederiksværk er et tilbud til

borgerne i Frederiksværk-Hundested Kommune (Halsnæs

Kommune fra 1. januar 2008).

Tilbuddet er til borgere i den arbejdsdygtige alder, som har

erhvervet sig en hjerneskade.

”HUSET” er åbent man-, ons- og fredag fra kl. 10 til kl. 15.

”Brugerpris”, for at være bruger af ”HUSET”, er pt. 250 kr.

½ årligt.

Kommunen har ansat 2 nye tovholdere til værestedet. Kurt vil

være der mandage og fredage - Therese vil være der onsdage.

Har du lyst, energi og overskud til at være en af brugerne så

mød op og vær med til at tilrettelægge dagene i fællesskab

med de fremmødte. Kom og se på herlighederne, måske er

dette tilbud lige noget for dig.

Idræt

Badminton

Vi starter op tirsdag d. 4. september kl. 14.45 – 16.00. Vi har

gennem Melby Badminton Club fået tildelt denne tid i Melby

Hallen, Melbyvej 134, 3370 Melby. Sæsonen er fra september

til og med april. Deltagerpris er 50 kr. for hele sæsonen.

Vi har indkøbt gode ketsjer(som er til at låne) og bolde samt

tælleapparater, som er betalt med midler fra Danske Initiativpuljer.

Stor tak til Danske Bank for støtten.

Mød op og prøv om du kunne få glæde og gavn af at deltage,

her er plads til alle uanset stort eller lille kendskab til badmintonsporten.

Arrangementer

DSI-Dagen 2007

DSI inviterer alle til tema, forkælelse og underholdning,

lørdag, d. 17. november 2007 i Hundested Hallen, Stadionvej

42, 3390 Hundested. Åbningstid 12.00 – 18.00

Der vil være underholdning for store og små bl.a. med taler,

musik, konkurrencer, lotteri.

Alle DSI´s medlemsorganisationer fra Frederiksværk-Hundested

Kommune vil være der med hver sin bod. Hjerneskadeforeningen

Halsnæs er selvfølgelig en af organisationerne.

Så mød op denne dag og få udvidet din horisont om hvad der

sker i kommunen eller bare hyg dig … tag gerne hele familien

med.

Der bliver et fælles (tidligere Frederiksborg Amt) julearrangement,

som fi nder sted lørdag d. 24. november 2007 på Elværket

i Frederikssund. Arrangementet arrangeres af Sanny

fra Egedal, Helle fra Furesø og Inge fra Helsingør. Tidspunkt

og deltagerpris vil blive sendt til medlemmerne, når tiden nærmer

sig, men sæt allerede kryds i kalenderen nu.

Salgsboden

John Mortensen er fuld af idéer. Han har fået lavet frimærker

og klistermærker med opfordring til at støtte Hjerneskadeforeningen.

John var også idémand bag Hjerneskadeforeningens

logo på pinz-nål.

John har også fået lavet t-shirt og polo med. Det kan give lidt

problemer med at have de rigtige størrelser hjemme til salg,

derfor har John fået lavet strygemærker, så kan man selv

stryge mærkerne på: strygemærker med:

www.hjerneskadeforeningen.dk

Hjerneskadeforeningen Halsnæs sælger strygemærker,

frimærker og klistermærker. Bestilling eller spørgsmål omkring

mærkerne: Birgitte & John Mortensen, tlf. 4774 5157.

Foreningens hjemmeside

Læs mere, vi er at fi nde på lokalforeningens hjemmeside:

www.hjerneskadeforeningen.dk/index.php?id=332

Vi vil gerne takke René Bøgeskov for hans store hjælp med

denne hjemmeside. Ligeledes en stor TAK, René, for din velvilje

til at hjælpe mht. lokalforeningens nyhedsbrev ”Halsnæs

lappen” m.m.

”Lyspunktet”

”Lyspunktet” er en forening, der blev stiftet i 2001 af en gruppe

personer med en erhvervet hjerneskade. Foreningen er

oprettet, som et fritidstilbud for selvhjulpne senhjerneskadede

i alderen fra ca. 30 – 60 år. Foreningen er 100% brugerstyret,

og det er alene medlemmerne, der bestemmer og forbereder

alle aktiviteter.

Faste aktiviteter i 2007:

Mandage: Idræt i Hillerød Firmasport, Frederiksborg Centret,

3400 Hillerød kl. 9.30-12.00

Mandage: Bowling i Big Bowl, Københavnsvej 23, 3400 Hillerød

kl. 12.45 -15.00

Fredage: EDB på Grønnegadecentret, 3400 Hillerød kl.

12.00-16.00

Første fredag i hver måned: Klubdag i klublokalerne i Hillerød

Firmasport i Frederiksborg Centret.

Lyspunktets hjemmeside: www.hjsf.dk/index.php?id=342

Har du spørgsmål vedrørende ”Lyspunktet” kan foreningens

formand Lars Larsen kontaktes på tlf. 2145 9405 eller

e-mail tirsdallarsen@kabelmail.dk

31


HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Kirsten Fazio

HELSINGØR

Ny sæson

Mødestedet starter igen efter sommerferien den 15-08-07, kl

14.00 – 16.30, hvor vi mødes i ”Fællessalen”, Fiolgade 17 A,

Helsingør til hyggeligt samvær, kaffe/te og en god snak, kom

og vær med til vores medlemsmøder.

Desværre ser det ud til at vores gymnastik, som vi har haft

i nogle år, ikke bliver til noget, tilskuddet fra kommunen er

væk og det betyder at det ville komme til at koste 750,- kr. pr.

semester pr. deltager.

Alle medlemmer skulle have modtaget Nyhedsbrev fra lokalforeningen

med informationer om hvad der kommer til at ske

i den kommende tid i Helsingør, og vi kunne da vældig godt

tænke os at nogle af medlemmerne kom med indlæg/forslag

eller lignende!

Arrangementer. (Regionen

Lokalforeningerne i regionen har arrangeret årets sommertur

d. 25-08-07, turen går til Bilmuseet i Høng, med efterfølgende

spisning på Bromølle kro, det ser ud til at der er god

tilslutning til arrangementet, så det skal nok blive en hyggelig

tur.

Ligeledes er der planlagt et fælles julearrangement d. 24-11-

07, som vil blive afholdt på El-værket i Frederikssund, men

der kommer mere om dette senere.

(Lokale)

Mødestedet holder møde den 3. onsdag i måneden kl 14.00 –

16.30, hvor vi mødes til en kop kaffe / te, en hyggelig snak og

planlægger aktiviteter m.m.

Torsdag den 20 -09-07 afholder vi Hjertestartkursus kl. 14.00

– 17.00, det er Hjerteforeningen og Trygfonden, der står for

arrangementet og det foregår i Fællessalen, Fiolgade 17A,

Helsingør. Der kan max. være 10 pers. på holdet og der er kun

få pladser tilbage, tilmelding kan ske her:

kirstenfazio@hotmail.com eller tlf : Kirsten Fazio 4920 2010.

Du kan læse mere om dette kursus i sidste nummer af Hovedcirklen

(Juni 2007)!

Onsdag den 24-10-07 holder Mødestedet lukket, da der er

arrangeret tur til Folketinget, med guidet omvisning, kl 13.00,

der kan max. være 12 deltagere, og der er kun få pladser

tilbage, tilmelding kan ske her, senest 01-10-07:

kirstenfazio@hotmail.com eller tlf : kirsten Fazio 4920 2010.

Onsdag den 19-12-07 afholder vi Julehygge i Fællessalen,

Fiolgade 17A,Helsingør, mere om dette senere.

Hvis du har mulighed for det kan du gå ind på Hjerneskadeforeningens

hjemmeside: www.Hjerneskadeforeningen.dk

under ”lokale afdelinger” og tryk så på ”Region Hovedstaden”

og derefter på ”Helsingør” og du er så fremme og kan læse

om hvad der sker i din lokalforening , læse referater fra bestyrelsesmøderne

osv !

Vi glæder os til at komme i gang med den nye sæson !

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Willy Andersen

KØGE BUGT

Lokalforeningen Køge Bugt:

Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Lokalforeningen er nyetableret tidligere i år, og bestyrelsen

arbejder mest på at afdække medlemmernes ønsker, behov og

forventninger til os.

Vi er i den forbindelse meget modtagelige for ideer og ønsker

fra medlemmerne.

Enten på mail, eller på telefon til en fra bestyrelsen, gerne

formanden, Willy Andersen – se oplysninger på foreningens

webside – www.hjerneskadeforeningen.dk under lokalforeninger.

Vi forventer udsendelse af næste nyhedsbrev fra lokalforeningen

i slutningen af august, hvor kommende aktiviteter og

arrangementer vil være omtalt.

33


Oplysninger fi ndes også på hjemmesiden – under lokalforeningen.

Vi vil formentlig fortsætte forårets månedlige cafe –møde et

sted i vor forenings område.

Vi vil især satse på sociale samværs arrangementer og ud-

I Sønderjylland, der omfatter Haderslev, Aabenraa, Sønderborg

og Tønder Kommuner, fi k vi nedsat en bestyrelse på syv

+ én suppleant og sammensat således, at der er bestyrelsesmedlemmer

bosiddende i hver af de fi re kommuner.

Vi har haft pæn medlemstilgang og godt fremmøde til arrangementerne.

I september regner vi med at oprette den første lokalklub,

hvor medlemmerne kan mødes til hygge, og hvad de ellers

kan fi nde på. Det bliver i Haderslev og vi er heldige at have

medlemmer uden for bestyrelsen, der vil hjælpe til.

I DSI er vi repræsenteret i samtlige kommuner med fi re i FU-

4 i Handicapråd – tre bestyrelsesmedlemmer og én i DRU.

Det er lykkedes at få etableret samarbejde med rehabiliteringscentret

”Prins Henriks Gård”, Sønderborg. Her er vi den

25.10. inviteret til at fortælle deltagerne og deres familie samt

teamet om foreningens arbejde.

Vi er tilmeldt Info-Cafeerne, hvor vi deltager i møder med

andre patientforeninger og i vagtordninger på Haderslev og

Sønderborg Sygehuse.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Lizzy Søndergaard

SILKEBORG

Vi er så heldige her i Silkeborg at vi har fået etableret en lokalforening

under Hjerneskadeforeningen.

Vi i bestyrelsen vil delvis føre tidligere ”klub Silkeborg” videre.

Men nu som en lokal forening af Hjerneskadeforeningen altså

Hjerneskadeforeningen Silkeborg.

Hjerneskadeforeningen Århus Amtskreds oprettede Klub

Silkeborg i 1995, klubben blev oprettet fordi vi erfarede, at

man både som skadet/pårørende havde svært ved at fi nde

overskud til at tage til Århus for at deltage i det sociale.

Hjerneskadeforeningens ekstraordinære repræsentantskabsmøde

den 3. december 2006 blev det vedtaget, at der så

fl ugter og aktiviteter med oplevelse for øje, her vil vi efterleve

et lånt slogan – Hvorfor mure sig inde, når man kan more sig

ude!!

Vi glæde os til at se dig og hilse på ved førstkommende lejlighed.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Alite Petersen

SØNDERJYLLAND

To bestyrelsesmedlemmer er tilmeldt bisidderkursus i Odense.

For at blive så synlige som muligt deltager vi i samtlige invitationer

vedr. Frivillig – og Sundhedspolitik i kommunerne.

§ 18 – Kommunerne har set velvilligt på vore ansøgninger, så

vi nu er i stand til yderligere arrangementer –

25.8. kl.13.30 KALVØ:

Først 1½ km spadseretur på handicapstier og efterfølgende

kaffe på badehotellet

25.10. kl. 15.00

Medlemsmøde med Eva Hollænder i Sønderborg

26.10. kl. 10.30

Medlemsmøde med Eva Hollænder i Haderslev

10.11. kl. 14.00

Foredrag med Børge Madsen (fællesarrangement med A 93,

Tønder)

Nærmere oplysninger på vores hjemmeside

www.hjerneskadeforeningen.dk

vidt det er muligt i - henhold til vedtægter for lokalforeninger

- oprettes en lokalforening i de enkelte kommuner Begrundelsen

for omstruktureringen af Hjerneskadeforeningen fra

amtskredse til kommuneforeninger er strukturreformen, herunder

nedlæggelsen af amterne, sammenlægningen af kommuner

til større kommuner, og navnlig: overførelsen af mange

sundhedsmæssige og især hjerneskaderelevante opgaver til

kommunerne.

Hjerneskadeforeningens formål er: At forebygge og bekæmpe

følgerne af en erhvervet sen - hjerneskade, som følge af at

have været udsat for trafi kulykke, blodprop i hjernen, hjerne-

35


lødning eller andre erhvervede hjernerelaterede skader, samt

at yde støtte og rådgivning til de skadede og pårørende.

Vi har også forskellige aktiviteter for den hjerneskadede og

deres pårørende.

Hver den første mandag i måneden har vi socialt samvær –

temaaften - andet som er både for den skadede og pårørende.

Vi laver derudover forskellige aktiviteter såsom, det kan være

spontane ture, udfl ugter fx fi sketure m.m. Ligeledes har de

skadede en samværsgruppe, hvor man mødes med ligestillede.

Det sker hver anden fredag formiddag i Grønnegade til kaffe

og rundstykker.

Hjerneskadeforeningen arbejder for at støtte hjerneskadede

og deres familier, at oplyse om hjerneskader, arbejder med

forebyggelse og forskning samt med initiativer, der øger livskvaliteten

hos hjerneskadede.

Her i Silkeborg afdelingen er vi pt.67 medlemmer og vi kan

sagtens bruge fl ere.

Kunne der være interesse i at høre mere, om hvad der sker,

eller at blive medlem – her i Silkeborg Hjerneskadeforening, så

kan man kontakte formanden, for lokalforeningen i Silkeborg:

Lizzy Søndergaard tlf. 8685 1610 eller, kan man fi nde os inde

Hjerneskadeforeningens hjemmeside www.hjerneskadeforeningen.dk

- der kan du også følge med i hvad der sker i

Silkeborg Hjerneskadeforening.

Vellykket sommerudfl ugt

Hjerneskadeforeningen Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster

havde en rigtig dejlig sommertur til Maribo sidst i juni måned.

Eftermiddagen blev indledt med et besøg på Sankt Birgitta

Kloster, hvor de omkring et halvt hundrede deltagere først fi k

fortalt om det nye kloster.

Seks uger før sin død godkendte pave Johannes Paulus II, at

klosteret i Maribo kunne udvides med 1200 kvadratmeter. Det

første spadestik blev taget den 3. juni 2005 og den 18. juni

blev grundstenen nedlagt. Grundstenen kom til Maribo Domkirke,

der var klosterkirke til det oprindelige Birgitta Kloster

i Maribo. Godt et år senere, den 15. september 2006 kunne

man så indvie den nye bygning.

Fem katolske nonner fra tre forskellige lande lever i dag i

klostret i Maribo.

Klosterlivet er præget af enkelhed. Dagen følger den gamle

klosterrytme afvekslende med bøn og arbejde.

Klostret i Maribo har ved udvidelsen fået et gæstehus, hvor

mennesker der har brug for ro eller fordybelse, kan leje sig ind.

Nonnerne hjælper her gerne med samtaler og bøn.

Efterårsprogram for lokalafdelingen i Silkeborg 2007

Disse mandag, aftener er både for den hjerneskadede og dennes

pårørende.

Mødested: Fælleshuset i gården,

Grønnegade 6 – 8 - 8600 Silkeborg.

Indgang og parkering ved Frydenslunds parkeringsplads.

Mandag d. 3. september kl. 17.00-21.00

Filmaften med sandwich, samt medbragt drikkelse.

”Ud af grænselandet” - om rehabilitering af hjerneskadede i

Danmark. Renee fra Neuroteamet kommer.

Tilmelding til Runa tlf. 8681 4495 senest d. 29/8

Pris kr. 50

Mandag d. 2. oktober kl. 19.00-21.00

Socialt samvær i lokalet, hvor vi bla. vil spille forskellige spil

sammen – kom og få en hyggelig aften!

Mandag d. 6 november kl. 19.00-21.00

Sangaften– kom og vær med til en hyggelig sangaften sammen

med andre. Har du et instrument som du kan spille på, er

du velkommen til, at medbringe det.

Mandag d. 4 december kl. 17.00-21.00

Julehygge med gløgg og æbleskiver.

Medbring en pakke til pakkespil ca. 20-25 kr.

HJERNESKADEFORENINGENS LOKALFORENING v/Ellen Olesen

SYDSJÆLLAND, MØN OG LOLLAND-FALSTER

Efter orienteringen og en tur rundt i gæsteafdelingen blev der

serveret kaffe med hjemmebag i klosterets spisestue.

Der var også mulighed for en tur i Maribo Domkirk, hvor

Leonora Christina ligger begravet.

Dagen sluttede med en lækker buffet i Bangs Have, og her gik

snakken lystigt mellem deltagerne.

Foreningen planlægger et møde i september eller oktober

omkring handicaprejser. Den årlige bowlingaften er mandag

den 5. november i bowlingcentret i Nykøbing F. Julemødet er

mandag den 3. december på Vordingborg Sygehus, hvor der

vil være underholdning af Kulturklovnene.

37


Afs.: (A)

Hovedcirklen

Brøndby Møllevej 8

2605 Brøndby

Legater

Magasinpost

ID 11733

Hjerneskadeforeningen

modtager med glæde alle gaver - store som små

Gaver er afgiftsfri for foreningen og kan således ubeskåret anvendes i foreningens arbejde.

Almindeligt fradrag 2007

De første 500 kr., du giver til en humanitær forening, kan ikke trækkes fra. Men overstiger den samlede pengegave til

foreningen 500 kr., kan du i 2007 fratrække op til 13.600 kr.

Eksempel 1: Betaler du i 2007 14.100 kr. til en forening, vil du kunne trække 13.600 kr. fra. Beløbet behøver dog ikke blive

indbetalt på én gang. Eksempel 2: Indbetaler du f.eks. 4 x 200 kr. i løbet af et år, vil du kunne fratrække 300 kr.

Hjerneskadeforeningens girokonto er: 1950096

Mærk venligst med ”gave”

Takket være bevilling fra Zangger Fonden har Hjerneskadeforeningen

mulighed for at uddele legater til vore

medlemmer.

Der kan fortrinsvis søges om støtte til sygdomsbehandling

,der er omkostningskrævende enten som følge af selve

behandlingen eller som følge af de til behandlingen nødvendige

hjælpemidler.

Vejledende retningslinier for ansøgninger:

Der kan tidligst søges tilskud/økonomisk støtte efter 1

års medlemskab af Hjerneskadeforeningen.

Da det er vigtigt, at midlerne kommer så mange af

foreningens medlemmer til gode som overhovedet

muligt, vil der normalt ikke kunne ydes støtte mere end

to gange fra fonden.

Der kan ikke ydes tilskud/økonomisk støtte til aktivite-

B

ter, der er omfattet af offentlig forpligtelse. (Først søges

kommunen – hvis afslag, vedlægges dette ansøgningen).

Der skal foreligge en udførlig begrundelse for ansøgningen.

(Dvs., det er utilstrækkeligt at begrunde med f.eks.

”dårlig økonomi”).

Der kan kun søges til reélle merudgifter. (Dvs., der kan

ikke søges til kost, lommepenge og lignende).

Tilskudsmodtageren har pligt til at oplyse, hvis der ydes

tilskud/økonomisk støtte fra anden side, idet der fra

Zangger Fonden ikke kan ydes et større beløb, end de

faktiske merudgifter.

Ansøgninger indsendes til lokalformanden i den lokale

afdeling man tilhører.

Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det

betyder, at der ikke skal betales skat af et tildelt legat.

More magazines by this user
Similar magazines