10 - Grønt Miljø

grontmiljo.dk

10 - Grønt Miljø

ke gener det eventuelt giver,

og hvem de samarbejder med.

Undersøgelsen fokuserer på

vandløb af en vis størrelse og

bynærhed. Desuden har forskerne

udvalgt vandløb med

nogenlunde let adgang fordi

man her kan forvente mest

færdsel og flest gener. Derfor

kalder de resultatet et ‘maksimums-resultat’.

500 lodsejere

fik tilsendt et spørgeskema i

sommeren 2010, og 359 svarede

(66%). 362 km vandløb

indgik i undersøgelsen.

Hovedparten af lodsejerne

er fuldtidslandmænd, og deres

bedrifter er i gennemsnit 171

ha - med store variationer.

Langt de fleste er interesseret i

deres vandløbsnære arealer.

Landbrug (i omdrift), natur og

afgræsning er de vigtigste interesser.

Kun 6% siger at de

Løse hunde

Skræmmer vildtet

Affald

Hærværk

(f.eks. ødelagte hegn)

Slid på naturen

(f.eks. spor af færdsel)

Nedtrampning

af afgrøder

Støj

Andet

ikke er interesseret i arealerne

langs vandløbene. Hele 80%

af de undersøgte vandløb har

ikke stier. 8% har en trampesti

og kun 1% en sti med fast belægning.

Som udgangspunkt er færdsel

i de nuværende to meter

bræmmer ikke tilladt. Men

kun 2% af lodsejerne gør sig

den umage at skilte med det.

11% informerer om at de giver

adgang, mens resten ikke

informerer i det hele taget. De

fleste inviterer med andre ord

ikke folk ind, mens kun meget

få forsøger aktivt at holde folk

væk.

De største gener fra de besøgende

er løse hunde, affald og

skræmning af vildtet. Men for

alle generne gælder at de fleste

lodsejere slet ikke har oplevet

dem. Derfor fører de også

kun til få omkostninger. 9% af

lodsejerne bruger bl.a. penge

på at rydde affald væk og reparere

hegn o.l. efter hærværk.

Ret få nævner nedsat fiske-

og jagtleje eller nedsat

høstudbytte som et problem.

De fleste lodsejere, 67%,

samarbejder ikke med nogen

om adgang til vandløbsarealerne.

For de resterende er naboer

og andre lokale, lystfiskerforeninger

og kommunen

de vigtigste samarbejdspartnere.

20% er aktivt blevet kontaktet

af interesserede i de sidste

fem år, flest af lystfiskerforeninger.

Slitagen er minimal

Sidste del af undersøgelsen ser

på hvor meget den rekreative

anvendelse slider på arealerne

langs vandløbene. Det er dels

Lodsejernes oplevelser af mulige gener når fremmede færdes langs deres vandløb. For alle gener gælder at de

fleste lodsejere slet ikke har oplevet dem. Gengivet fra ‘En spørgeskemaundersøgelse blandt lodsejere’.

Holme Å ved Tofterup. På denne

strækning bærer stien præg af

at blive brugt meget. Vegetationen

på den forholdsvis smalle sti

er næsten slidt væk, men der er

ikke slid langs stien og på brinken.

Foto: Ole Hjorth Caspersen.

slitage fra vandrere og lystfiskere,

dels fra sejlads med kano

og kajak. Biologiske skader

og påvirkning af dyrelivet indgår

ikke. Undersøgelsen gennemgår

16 meget forskellige

vandløb. Eksemplerne rækker

fra veldefinerede stier med belægning

over trampestier til

slet ingen stier. Udvalgte

strækninger af stierne er undersøgt.

Overordnet set er slitagen

minimal, både på stier og vegetation

og på brinkerne. Sliddet

afhænger af besøgsfrekvensen,

men også af hydrologi

og jordtype. Nogle steder

slides selv om færdslen er lille.

Slitagen er mest på stierne og

ikke meget langs med dem.

Slitage ses desuden ved rastepladser

og nedgange fra veje.

Brinkerne slides mest af åens

naturlige dynamik, lidt af ophaling

af kanoer og især på

sandjord også af kreaturer der

går ned til vandet og drikker. I

det hele taget er slitage fra

sejlads ikke noget større problem.

Det er affald heller ikke.

Dog bør skraldespandene generelt

tømmes oftere ved kanorastepladser

og primitive

overnatningspladser langs

vandløbene. ❏

KILDER

Ole H. Caspersen, Frank S. Jensen

(2011): Færdsel langs danske vandløb.

En undersøgelse af anvendelsen af

fire vandløb. Arbejdsrapport nr. 130,

Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Frank S. Jensen, Ole H. Caspersen

(2011): Færdsel langs danske vandløb.

En spørgeskemaundersøgelse blandt

lodsejere. Arbejdsrapport nr. 142,

Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Ole H. Caspersen, Frank S. Jensen

(2011): Færdsel langs danske vandløb.

En undersøgelse af slitagen af 16

vandløb. Arbejdsrapport nr. 143, Skov

& Landskab, Københavns Universitet.

Se rapporterne på

www.sl.life.ku.dk > Publikationer >

Rapporter > Arbejdsrapporter.

SKRIBENT

Tilde Tvedt er landskabsarkitekt og

freelance fagjournalist. Hun er desuden

deltidsansat som seniorkonsulent

på Skov & Landskab, KU.

GRØNT MILJØ 10/2011 13

More magazines by this user
Similar magazines