Referat af generalforsamling 2011

sdj.golfklub.dk

Referat af generalforsamling 2011

Referat fra Torsdagsherrernes Generalforsamling 2011

Formanden Jes Schramm bød velkommen til deltagerne.

1) Valg af dirigent

Formanden foreslog valg af Werner Sander som dirigent. Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen overholdt vedtægterne, og konstaterede

hermed at den var beslutningsdygtig.

Herefter overlod dirigenten ordet til Jes Schramm for…

2) Beretning om klubbens aktiviteter i den forløbne sæson v/formanden

Beretning for foreningsåret 2010/2011.

Indledning

Efter generalforsamlingen sidste år fortsatte vi arrangementerne jfr. matchprogrammet – herunder

oktoberfesten og afslutning med Seniorerne. …. Og så kom sneen.

Og alle snakker om vejret – det gør Torsdagsherrerne også. Lige som sidste år har vi også fået en del

regn i år, men mange Torsdagsherrer har alligevel spillet uanset vejret.

Banen og greens

Meget flotte siden foråret. Stor ros til greenkeeperne og deres rådgivere.

Antal medlemmer

18 har meldt sig ud og 17 nye er kommet til, så vi har 116 medlemmer. Specielt velkommen til Jer nye,

hvoraf de fleste har været meget flittige.

Reservere tid/gunstart

Ved flere lejligheder har spillerne og bestyrelser drøftet mulighed for gunstart. Den nye bestyrelse

besluttede i februar 2011 at undersøge mulighederne og gik meget grundigt til værks med undersøgelse

af fordele og ulemper. Vi fik rigtig god hjælp af Søren Randers, som via sin erfaring lavede forskellige

modeller. Vi drøftede det med repræsentanter fra golfklubbens bestyrelse. Konklusionen blev, at vi

fortsætter som hidtil. Begrundelserne har vi beskrevet i en mail til Jer den 9. marts 2011.

Regelaften torsdag den 31. marts 2011

Vi startede sæsonen med en aften, hvor Flemming Borcher gennemgik regler og Henrik Dressel fortalte

om etikette, spillehastighed m.v. – Mange medlemmer fik lært noget – og genopfrisket noget.

Og så begyndte vi at spille golf.

Matchprogram

Som i foregående år har vi fået et meget godt matchprogram med mange tilbud – gode sponsorer,

udflugter, Top 10, Ryder Cup og Hulspilsturnering. – Bestyrelsen besluttede, at præmier til klubmatcher

blev gavekort fra hhv. Pro Shop og Restaurant Bendiks.

Hulspilsturnering

Lidt færre deltagere end tidligere. Måske noget med kommunikationsbrist – måske mange andre

golftilbud. Men deltagerne har spillet mange gode kampe. Vinderen m.fl. får præmier overrakt på

oktoberfestdagen lørdag den 8. oktober.

Venskabskampe

Matchen med Herreklubben, Aabenraa Golfklub, er jfr. udsendt mail til medlemmerne, flyttet til 13.

oktober. Vi har revanche til gode.

Matchen den 17. august, Ladies & Gentlemen, havde 84 deltagere. Torsdagsherrerne var ikke helt så

store gentlemen over for Onsdagspigerne, idet mændene vandt – igen – vandrepokalen.

Sct. Hans-matchen torsdag den 23. juni havde 68 deltagere. Mange har traditioner med Sct. Hans bål

hjemme m.v. – så vi synes faktisk, at der var god tilslutning, og vi havde det rigtig hyggeligt – med

holdmatch.


Udflugter

30. juni – Altenhof – 37 deltagere – med bus.

14. juli – Förde/Glücksborg – 24 deltagere – kør selv – aflyst på grund af regn

21. juli – Esbjerg/Marbækbanen – 18 deltagere – kør selv

28. juli – Gut Apeldör – 17 deltagere – kør selv

På opfordring fra medlemmerne arrangerede vi 4 ture i år…..Det er forbundet med ret stort arbejde….

Bestyrelsen har derfor den holdning, at vi næste år skal have en tur til Altenhof med bus. Og derudover

1 til 2 ture som ”kør selv” – hvoraf den ene bør gå til Förde.

Det vil vi gerne høre Jeres mening om. Og så kan bestyrelsen arbejde videre med planerne.

Ryder Cup

Blev i 2011 afviklet for 13. gang. Fordeling af spillerne på holdene kan ske på mange måder. Om der skal

ændres lidt på det, må den nye bestyrelse tage stilling til. Men deltagerne havde en god dag og hyggede

sig – USA lidt mere end Europa.

Afslutning

Afslutningsfesten sidste år var meget hyggelig med mad, sang og drikkelse, men var måske ”lige våd

nok” – så afslutningen lørdag den 8. oktober med gunstart kl. 9.00 bliver på et lidt lavere niveau – men

hyggelig.

Og så slutter vi sommersæsonen af med Seniorerne torsdag den 27. oktober.

Tak

Tak til Sponsorerne, Pro Shoppen, Restaurant Bendiks og Sekretariatet.

Tak til bestyrelsesmedlemmerne og de to suppleanter for rigtig godt samarbejde. Vi har fordelt arbejdet

– og det er faktisk ret omfattende – blandt os alle 7 – og støttet hinanden, hvor vi kunne. – Og med den

baggrund har vi drøftet at lave en lille ”bestyrelsesmatch” her på banen for de 7 + ledsager en gang i

næste sæson – og slutte af med et lille traktement og lade Torsdagsherrernes kasse betale. – Jeg ved

ikke, hvad I siger til det?

Og hermed sluttede formanden sin beretning.

Herefter efterlyste dirigenten kommentarer og spørgsmål til beretningen.

Flemming Borcher opfordrede Torsdagsherrernes bestyrelse til at tage kontakt til golfklubbens bestyrelse,

med henblik på køb af en hjertestarter – til opsætning i klubhuset. Flemming Borcher supplerede med

forslag om, at alle ansatte i klubben lærer at bruge hjertestarteren, og at bestyrelsen – på vegne af

Torsdagsherrerne - tilbyder at bidrage økonomisk til indkøbet.

Der var stor tilslutning fra generalforsamlingen til Flemming Borchers forslag.

- Formand Jes Schramm svarede at bestyrelsen i Torsdagsherrerne snarest vil tage kontakten til

golfklubbens bestyrelse.

Leo Balle ønskede mere spredning på turene, hvilket flere fra generalforsamlingen tilsluttede sig, og forslog

også at ture med mulighed for overnatning (og 2 runder golf), kommer til at indgå i bestyrelsens

planlægning for næste sæson.

Leif Mogensen supplerede med at oplyse, at torsdagsherrerne tidligere har arrangeret ture med

overnatning.

- Formand Jes Schramm svarede, at bestyrelsen vil tage forslagene med i overvejelserne i.f.m. planlægning

af næste års sæson.

Herefter godkendte generalforsamlingen beretningen.


3) Regnskab for perioden 1/7 forrige år til 30/6 indeværende år, samt budget for næste periode

v/kassereren

I kasserer Bruno Stengers fravær (af personlig årsager), aflagde formand Jes Schramm regnskabet og

orienterede om budgettet for den kommende sæson.

Regnskabet viste et underskud på ca. 17.500 kr. mod budgetteret underskud på 39.000 kr. Største afvigelse

fra budgettet er udgifterne til Afslutningsfesten, der blev 15.000 billigere end budgetteret.

Jes Schramm oplyste at bestyrelsen også for sæson 2011/12 budgetterer med underskud, med henblik på

at nedbring egenkapitalen til et passende niveau. Forudsætningerne for budgettet er bl.a. en forventning

om et mindre fald i antallet af medlemmer, fastholdelse af de mange sponsorer, der holder udgifterne til

præmier nede og en afslutningsfest i niveauet 15.000 kr. Bestyrelsen har ikke afholdt de store udgifter (ca.

600 kr.) i den afsluttede sæson, men forventer at afvikle et mindre bsetyrelses-golf-arrangement i den

kommende sæson.

Jes Schramm oplyste at regnskabet var revideret og godkendt af torsdagsherrernes revisor Jens C. Nissen.

Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

4) Indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag.

5) Valg til bestyrelsen

På valg var formand Jes Schramm, kasserer Bruno Stenger og bestyrelsesmedlem Paul O. Baumgart.

Dirigenten oplyste at alle var villige til genvalg, og efterlyste andre kandidater.

Der var ikke andre kandidater og ovennævnte blev enstemmigt genvalgt.

6) Valg af suppleanter

På valg var suppleant Flemming Nissen og suppleant Hans Peter Nielsen.

Dirigenten oplyste at begge var villige til genvalg, og efterlyste andre kandidater.

Der var ikke andre kandidater, og de 2 suppleanter blev genvalgt.

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

Torsdagsherrernes nuværende revisor Jens C. Nissen og revisorsuppleant William Klinker blev genvalgt

uden modkandidater.

8) Fastsættelse af næste års kontingent

Formand Jes Schramm foreslog uændret kontingent – 425 kr. for 2012 – hvilket generalforsamlingen

tilsluttede sig.

9) Eventuelt

Dirigent Werner Sander gav ordet frit.

Verner Andersen foreslog af Torsdagsherrerne bekostede indkøb af hynder til terrassestolene, evt. som et

delvis sponsorat fra Jysk.

Torsdagsherrernes generalforsamling mente, at det er et anliggende for golfklubbens bestyrelse, og

opfordrede Verner Andersen til at stille forslaget på ”den store” generalforsamling.

Jes Schramm annoncerede – på vegne af Jørn Petersen – at det vil være muligt for Torsdagsherrerne at få

tilrettelagt et særligt golf-fitness-program hos Fitness Syd. Muligheden dækker 10 sessioner i januar,

februar og marts. Prisen vil være 200 kr. pr. deltager under forudsætning af min. 20 deltagere. En tilmelding


vil være bindende. Der hænges en liste op i omklædningsrummet, og der vil blive informeret om tilbuddet i

en mail fra formand Jes Schramm.

Herefter rundede dirigent Werner Sander generalforsamling af og takkede for god ro og orden.

Formand Jes Schramm takkede Werner Sander for god og kyndig gennemførsel af generalforsamlingen.

More magazines by this user
Similar magazines