(Microsoft PowerPoint - Universitets- og H\370gskoler\345det ...

uhr.no

(Microsoft PowerPoint - Universitets- og H\370gskoler\345det ...

AARHUS

UNIVERSITET

27. MAJ 2010

AARHUS UNIVERSITET


AARHUS

UNIVERSITET

Erfaringer fra store omstillings-

omstillingsprocesser

– ledelse for handlingsrum

UHR’S REPRESENTANTSKAPSMØTE

27. MAJ 2010

AARHUS UNIVERSITET


Globale udfordringer for universiteterne

• Stigende mobilitet og konkurrence

om at tiltrække de bedste

• Stigende konvergens mellem de

nationale videregående

uddannelsessystemer (Bologna,

ECTS, EULAC etc.)

• Stigende liberalisering og handel

med uddannelser (WTO-GATS)

• Stigende national og international

konkurrence om forskningsmidler

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


AARHUS

UNIVERSITET

Stigende studentermobilitet

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


AARHUS

UNIVERSITET

Increasing research impact

(citations per publication)

National Science Indicators 2009 (Thomson Reuter data)

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


• Lund-deklarationen

Europæiske ambitioner

• Europæisk forskning skal fokusere på vor tids store udfordringer

• Identifikation af og respons på de store udfordringer bør involvere

interessenter fra både den offentlige og private sektor i transparente

processer der tager højde for den globale dimension

• 2030 milepæle for det europæiske forskningsrum

• 3,3 % af BNP til videregående uddannelse

• 5 % af BNP til forskning og udvikling – heraf 2/3 fra den private sektor

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Fusionerne i Danmark 2007

Begrundelserne for fusionerne i Danmark:

• Mere uddannelse og nye uddannelseskombinationer

• Større international gennemslagskraft for forskningen

• Stærkere erhvervssamarbejde, innovation og TechTrans

• Styrket stilling i international konkurrence/større andel af EU-midler

• Forbedret myndighedsberedskab

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Are the Danish Universities comparable

to the global top 150 universities?

Normalized

citation

impact

Technical

University of

Denmark

AARHUS

UNIVERSITET

Aarhus University

University of Copenhagen

Total number of publications 2003-07

US top universities

European top

universities

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


AARHUS

UNIVERSITET 9

9

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


• Grundlagt i 1928

Status for Aarhus Universitet

• I 2009 samarbejdsaftale med:

• Ingeniørhøjskolen IHA (vidtgående integrerende)

• Professionshøjskolen VIA (rammeaftale)

• I 2006-2007 fusioner med:

• Danmarks JordbrugsForskning

• Danmarks Miljøundersøgelser

• Handelshøjskolen i Århus

• Danmarks Pædagogiske Universitet

• Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

• Nøgletal 2010:

• Flere end 10.000 ansatte

• 38.114 studerende (6.750 nye i 2009)

• 1.674 ph.d.-studerende

• Rangeret som nr. 63 i verden (Top25 i Europa)

• i Europa var AU i 2006 nr. 52, nr. 41 i 2007,

nr. 29 i 2008 og nr. 20 i 2009

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Aarhus Universitet:

Nøgletal for Aarhus Universitet

Budget: 5,6 mia. kr.

Likviditet: 1,3 mia. kr.

Uforbrugte tilsagn: 2,8 mia. kr.

Egenkapital: 0,65 mia. kr. (ekskl.

bygninger)

25 % af de danske forskningsmidler

Aarhus Universitets Forskningsfond:

AUFF samlet balance: 7,2 mia. kr.

AUFF likvid kapital: 750 mio. kr.

AUFF egenkapital: 3 mia. kr.

AUFF uddelingsbudget 2010: 75 mio. kr.

AARHUS

UNIVERSITET

1000 EUR

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

A. Danish public sources B. Danish private sources C. EU D. Other foreign sources

0

University of

Copenhagen

Aarhus

University

Technical

University of

Denmark

University of

Southern

Denmark

Aalborg

University

Roskilde

University

Center

Copenhagen

Business

School

IT University

of

Copenhagen

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


AARHUS

UNIVERSITET

Infrastruct

ure, rental

costs,

administrat

ion 19%

AU 2009

budget 5,6 mia dkr

Education

20%

Research -

Public

contracts

5%

Research -

External

funding

23%

Basic

research

33%

12

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Administration

Koncernen Aarhus Universitet

AARHUS

UNIVERSITET

Bestyrelse

AUFF

(Egenkapital: 3,0 mia. kr.)

Rektorat

Bestyrelse

9 fakulteter

Aarhus Universitet

(Egenkapital: 648 mio. kr.)

Administration

Forskningsfond

FEAS A/S

AURIGA A/S

Østjysk Innovation ,

Incuba A/S m.v.

Incuba Science Park

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


AARHUS

Organisation

UNIVERSITET 14

14

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Udfordringerne for Aarhus Universitet

• Hvordan høster AU de faglige og administrative gevinster ved

fusionerne?

• Hvordan opnår AU større strategiske ledelsesrum?

• Hvordan skal AU håndtere de globale udfordringer?

• Hvordan kan AU bidrage til at opfylde de europæiske ambitioner på

uddannelses- og forskningsområdet?

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Strategi 2008-2012 for Aarhus Universitet

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010

16


Aarhus Universitet på vej mod 2028

– tre parallelle processer

• administrativ forandring

• faglig udvikling

• fysisk planlægning

- og samtidig fastholde fokus på ”sikker drift” i hele forløbet

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


[TITLE WITH CAPITAL LETTERS]

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Den administrative forandringsproces

Hovedformål:

• Forbedre den administrative støtte til universitetets kerneaktiviteter

• Skabe sammenhængende og moderne administration

• Digitalisering og effektivisering af administrative processer

• Implementere fusionen af administrative enheder

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Administrativ forandringsproces status

• Planlægningsarbejdet i projektgrupperne var afsluttet ultimo 2009

• Hovedresultater:

• Fælles it-infrastruktur, fælles identitetsstyring

• Fælles økonomisystem, kontoplan, rapporter og workflow

• Fælles processer og snitflader mellem fællesadministration og

hovedområder på studieområdet, bygningsområdet, HR

• Fælles tværgående strategier på en række områder, f.eks.

kommunikation og internationalisering

• Implementering gennemføres i driftsorganisationen efter ”front office- officeback

office princippet”

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Hovedformål:

Den faglige udviklingsproces

• Udvikle universitetets stærke forsknings- og uddannelsesmiljøer

• Understrege universitetets rolle som leverandør af den fremmeste

forskningsbaserede viden til brug for nationale og internationale

myndigheder og virksomheder

• Tiltrække de bedste forskere og undervisere, de dygtigste studerende

og en voksende andel af de konkurrenceudsatte midler såvel

nationalt som internationalt

• Understrege den stærke Aarhus–campus omkring Universitetsparken

som et af Europas bedste universitetscampusmiljøer

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Forudsætninger for et stærkt AU

• Et internationalt og moderne universitet, hvor alt hvad der foregår

skal være forskningsbaseret

• Universitetets kultur er åben og generøs overfor studerende,

medarbejdere og eksterne partnere

• Der skal sikres et godt samspil mellem grund-, strategisk- og

anvendt-forskning

• Et universitet med stor indre sammenhængskraft, hvor interne

barrierer nedbrydes

• Universitetet arbejder på tværs på basis af dyb kernefaglighed

• AU skal modsvare samfundets behov for skabelse af viden,

uddannelser af højeste kvalitet og videnudveksling

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Analyse af strukturelle barrierer

• Aarhus Universitet har for mange siloer med tætte skotter

• Interne strukturer er for forskellige og forhindrer optimal

ressourceudnyttelse

• Geografiske, fysiske og kulturelle udfordringer

• Nytænkning, omprioritering og tværgående samarbejde er

besværligt

• Beskeden plads til ledelse – centralt og decentralt

• Rammebetingelser bl.a. det danske akkrediteringssystem er for

konserverende for at AU kan opnå endnu større international

gennemslagskraft

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Eksempler på indsatsområder

• Ændring af struktur, færre enheder, samling af discipliner

• Tilpasning af administration: Back office og front office

• Mere fleksibel matrix organisation

• Fælles krav til struktur og minimumsfleksibilitet i uddannelserne

• Flere tværgående uddannelser og uddannelseselementer

• Udvikling af samspillet mellem uddannelser og forskning mv.

• Bedre rammer, der kan skabe forskningsgennembrud også på tværs

• Finansieringsmuligheder via strategiske puljer og ny økonomimodel

• Sikring af tværgående strategisk ledelse af kerneaktiviteterne

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Status for den faglige udviklingsproces

• Ledelsesseminar den 21. og 22. oktober 2009 på Sandbjerg Gods

• Bestræbelserne på at opnå faglige synergier af den gennemførte fusion

• Universitetets udfordringer i lyset af de forventede ændringer globalt og nationalt

• Oplæg fra Quentin Thompson, Sachi Hatakenaka og Stephen P. Heyneman

• ”Familiemøder” gennemført i februar og marts

• Rapport fra Thompson og Hatakenakas omfattende analysearbejde

• Arbejdsgrupper inden for 8 temaer har arbejdet i april og maj

• Stormøde for 120 ledere, studerende og medarbejdere på Sandbjerg Gods d.

25. og 26. maj

• Faglige analysegrupper under etablering arbejdet gennemføres i efteråret

• Bestyrelsen træffer beslutning efter Rektoratets indstilling 17. juni 2010

• Ny struktur indføres 1 januar 2011

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Faculty of

Education,

Humanities and

Theology

Senior Management Team

Rector, Pro-rector, University Director

4 Deans with respectively a background in Humanities, Social Science, Health Science and Natural Science

AARHUS

UNIVERSITET

Faculty of

Business and

Social Sciences

Faculty of

Health Sciences

Faculty of

Sciences and

Technology

Crosscutting Activity Chair Forum

Interdisciplinary

Research,

4 Vice-Deans

Talent

Development,

4 Heads of

Graduate

Schools

Internal Market

for Education,

4 Vice-Deans

External Market

for Education,

4 Coordinators

Dean NN

Director,

Aarhus

Center for

Advanced

Studies

Dean NN

Dean NN

Research-based Director NN

Policy Advice,

4 Vice-Deans

Vocational

Knowledge

Exchange

4 Coordinators

Dean (Health)

Director NN

Aarhus University

Hospital

Forum for

Top

Researchers

Forum

for

AU Studies

Forum

for

Knowledge

Exchange

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Faculty of

Education,

Humanities and

Theology

LEDELSESMODELLEN

Faculty of

Business and

Social Sciences

DEAN

3 VICE-DEANS

Senior Management Team

Rector, Pro-rector, University Director, 4 DEANS

Faculty of

Health Sciences

Interdisciplinary Research,

4 Vice-Deans

Talent Development,

4 Heads of Graduate Schools

Internal Market for Education,

4 Vice-Deans

External Market for Education,

4 Coordinators

Research-based Policy Advice,

4 Vice-Deans

Vocational Knowledge Exchange

4 Coordinators

Faculty of

Sciences and

Technology

Crosscutting Activity Chair

Dean NN

Director

ACAS

Dean NN

Adm. support

Int.

Center

Ph.d.

Schools

Dean

4 Vice-deans

Study

Adm.

EVU

Secretariat.

Director NN

RBPA

Secretariat

Director NN

TTO

Board

Strategic and central pot


AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Den fysiske planlægning

Hovedformål:

• Sikre at Aarhus Universitet kan levere de fysiske rammer til den

forventede meget kraftige vækst i undervisnings og

forskningsaktiviteter

• Udbygge state-of-the-art laboratoriefaciliteter, der kan underbygge

forskning i verdensklasse

• Styrke og videreudvikle Universitetscampus i Århus, der er et af

Europas førende

• Styrke og udvikle et campus i København

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Videnaksen i Århus

Universitetet er kernen i Århus’

nye videnakse – forskning,

uddannelse og erhvervsliv:

• Bundet sammen af letbanen

• Agro Food Park (1)

• Aarhus Universitetshospital (2)

• Aarhus Universitet (3)

• Navitas Park på havnen (4)

• Forskerparkmiljøer Katrinebjerg

og Skejby

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


Århus – en europæisk universitetsby

Aarhus Universitet er et stærkt byuniversitet

• Byens borgere som brugere af universitetet:

Universitetsparken som bypark – et levende område i bycentrum

• Koncerter og andre åbne arrangementer i Universitetsparken

• Museer, boghandler og caféer

• Mere end 40.000 gæster årligt til Folkeuniversitetet

• Med overtagelse af Århus Kommunehospital kan de rekreative kvaliteter styrkes

• Byens erhvervsliv som en del af universitetet:

• IT-byen Katrinebjerg, Navision – energicentrum

• Tæt integration omkring forskerpark- og innovationsmiljøer

• By og universitet i symbiose - baseret på den europæiske

universitetstradition

• Kreativitet og viden som ying og yang

• Den fælles puls – universitetets liv er byens nerve

AARHUS

UNIVERSITET

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


AARHUS

UNIVERSITET

Tak for opmærksomheden!

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, Aarhus Universitet

rektor@au.dk

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010


AARHUS

UNIVERSITET

Læs mere om Aarhus Universitets faglige

udviklingsproces på:

www.medarbejdere.au.dk/fu/forside/

UHRs Representantskapsmøte 27. MAJ 2010

More magazines by this user
Similar magazines