Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 3. november 2010

sj.nnf.dk

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 3. november 2010

MØDEINDKALDER:

Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne

Østre Parkvej 2 G

4100 Ringsted

VEDR.:

Bestyrelsesmøde

STED:

Østre Parkvej 2 G, 4100 Ringsted

REFERAT

REFERAT UDS. DEN:

MØDEREFERAT

MØDEINDKALDELSE UDSENDT DEN:

27. oktober 2010

MØDEDATO/TID:

DATO: 03. november 2010

TID: kl. 12.00

AFBUD:

Lone K (LKR), Bent (BEH), Lars (LLM),

Velimir (VD).

REFERENT:

NR.: 16

Karin Andersen

DELTAGER: Henrik (HET), Kenn (KEK), Frans (FLB), Leif (LP), Vilhelm (VJV), Christine

(CCJ), Jens Peter (JPP), Lone M (LM), Charlotte (CN), Lisbeth (LA), Torben (TOL), Erling

(EL), André (AN), Lizet (LS).

FRAVÆRENDE U/AFBUD: Brian (BHH), Nina (NK).

DAGSORDEN:

BESLUTNING:

PKT. 1. Velkomst og godkendelse

af sidste referat.

PKT. 2. Orientering v/formand

a) Vedr. afskedigelser &

ansættelser

HET bød velkommen til mødet og overgav dirigenthvervet

til KEK i BEH’s fravær. Han meddelte omkring de afbud der

var kommet samt beklagede at ungdomsrepræsentanten

ikke var til at komme i kontakt med hverken pr. brev eller

telefon, så det er et spørgsmål om hun er aktuel. HET oplyste

at der p.t. er indkommet ca. 10 ungdomskandidater,

så han håber at kunne få noget i gang.

KEK gennemgik dagsorden og der var accept til at arbejde

ud fra denne.

Referat fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.

HET kunne meddele at udvalget havde været indkaldt og

blevet forelagt, hvilke tanker daglig ledelse havde gjort sig

omkring ændringer og samtidig havde bestyrelsen tidligere

besluttet at der skal være en professionel reception.

HET redegjorde omhyggeligt begrundelserne omkring de

afskedigelser der er sket, samtidig med at der foretages

ansættelser.

1


PKT. 2. Fortsat…

HET kunne oplyse at der er indkommet 18 ansøgninger til

stillingen som socialrådgiver. Af disse har man frasorteret

10 således der er 8 i spil.

På stillingen som receptionist er der d.d. behandlet 200

indkomne ansøgninger og da der først er deadline onsdag i

næste uge vil mængden jo forøges, hvorfor man sorterer

over flere gange.

HET meddelte at man arbejder på at sommerhusudlejning

skal placeres hos receptionisten, der ligeledes skal varetage

vedligeholdelse og udvikling af hjemmesiden sammen

med forbundet. Man håber derved på at kunne profilere

udlejning af sommerhusene bedre og nemmere.

EL spurgte omkring LIS’s bestyrelsespost – hvem overtager

denne. Han påpeger samtidig at han syntes, det er

godt at der tages fat på justeringer i afdelingen også selv

om det kan koste ”gamle” medarbejdere.

TOL kunne medgive at det aldrig er rart at skulle sige farvel

til gamle medarbejdere, men at det er vigtigt at samarbejdet

bliver forsøgt gjort bedre i afdelingen. TOL vil gerne

vide om det er slut med dette eller om der skal ske yderligere

tilpasninger.

TOL syntes det er rigtig godt at der bliver gjort noget ved

sommerhusene.

HET kunne oplyse at der i forhold til LIS, er meddelt rundt

til alle områder, hvor hun var repræsenteret, samt at der på

branchemødet i december skal vælges ny formand og at

Poul Erik Schartau – som er formand i vores uddannelsesudvalg

– er indsat i kerneudvalget.

Med hensyn til yderligere tilpasninger kan der ikke gives

noget svar. I forhold til kongresbeslutningens nøgletal skulle

afdelingen reelt reduceres med 7,19 ansat, hvilket er urealistisk

når man kigger på i A-kassen i forhold til antal

ledige, og når man kigger på faglige i forhold til butiksområdet,

der kræver utrolig meget arbejde.

Der var lidt debat omkring nøgletallet og beregningen af

dette.

LA spurgte hvordan det var gået med opstarten af den digitale

A-kasse og LP supplerede med at KEK jo havde sagt

at man på 10 min. kunne dette.

TOL syntes han mangler et svar på, om afdelingen er hvor

den skal være nu og vil gerne høre hvordan atmosfæren

er.

JPP kommenterer at alle arbejdspladser har løbende tilpasninger,

så der er ikke noget særegent i dette.

2


PKT. 2 fortsat...

LP mener at medarbejderne kan gå og være meget nervøse

og at det derfor kræver lidt ro.

HET oplyser at han hverken kan svar ja eller nej. Tallene i

forhold til kongresbeslutningen lyver ikke og derfor overholder

vi ikke spillereglerne. Men han oplyser at der ikke er

flere reduceringer p.t.

KEK berettede omkring den digitale A-kasses forløb siden

februar 2010, hvor det blev varslet at skulle foregå endeligt

den 24. oktober 2010.

Han erkender, at han har overvurderet medlemmernes

evner og fortalte om forløbet søndag den 24. oktober.

På baggrund af dette, er det besluttet at lave hotline igen

den 21. november 2010, men med større bemanding.

TOL kunne godt fornemme meget arbejde i dette og ønskede

god arbejdslyst. Omkring telefonkæden (som blev

brugt søndag den 24. oktober) ville han vide, om denne

ikke kunne bruges i dagligdagen.

Der blev efterfølgende debatteret en del omkring hjælp til

medlemmerne, om brug af log in metoder, brug af pc og

problematikken hvis man ikke selv har en pc.

JPP spurgte om der var overvejet oprettelse af en landsdækkende

helpdesk.

HET meddelte at den digitale A-kasse er besluttet af HB på

baggrund af at den vil blive tvunget via lovgivning i 2012.

Telefonkæden kan ikke bruges i dagligdagen, men det

skulle jo løse sig, når receptionen bliver professionel, med

deraf hurtige omstillinger.

KEK supplerede med at der jo ikke fremover vil blive sagsbehandlet

i receptionen, hvilket vil give hurtigere omstilling.

Med hensyn til log in, vil nemID blive den endelige løsning,

da alle jo vil få en sådanne.

Landsdækkende helpdesk er ikke nogen løsning, da man

ikke kan behandle andre afdelingers medlemmer.

KEK lovede at alle vores medlemmer vil få den hjælp de

har behov for, enten via telefon eller ved personlig henvendelse

i afdelingen. Afdelingen har 2 pc’er som medlemmerne

kan bruge.

KEK oplyste at ledige skal på pc hver 7. dag og efterlønnere

er opdelt i 3 grupper – 1 med halvårserklæring (som

ikke er digital endnu), 1 med månedskort (digital) og så der

1 med månedskort med timer og arbejdsgiver (digital).

LP spurgte om der blev sendt SMS ud som påmindelse om

aflevering af dp-kørsel.

3


PKT. 2 fortsat…

a) HB-møde 06.10.10

b) Budget 2011

c) Den politiske situation

PKT. 3. OK-2011

KEK kunne oplyse at det blev der ikke p.t., men at det er

en god idé.

HET oplyste at digitaliseringen ikke er noget vi gør for at

genere nogen, men at vi prøver at være lidt på forkant af

fremtiden. Der vil blive givet en grundig orientering om forløbet

af næst dp-kørsel på næste møde.

Pinenhus er ikke solgt. Salgsprisen er reduceret til 20 mill.

Det ser ikke godt.

HET har udsendt materiale omkring MUKA men vil fremadrettet

kun udsende referater.

På selve HB-mødet blev budgettet behandlet og vedtaget.

Der var en debat omkring kontingentstigning som ikke kan

undgås. I den forbindelse lovede HET at han nok skulle

tage ud på DC og orientere omkring dette.

Budget 2011 er fejlagtigt ikke blevet udsendt, det vil det

blive.

HET kunne oplyse at der p.t. er et underskud på 1,6 mill.

men at han vil undersøge hos revisoren om lønudgifterne

til ophørte medarbejdere skal medtages i 2010 eller 2011.

Budgettet skal behandles på december mødet og der lægges

op til en 0-løsning.

HET kunne oplyse at LO’s stormøder i forbindelse med

kampagnen Tag Danmark Alvorligt er en succes. Der er

begejstring til stede.

HET fortalte omkring de forskellige smædekampagner der

foregår og vil komme til at foregå. Han er sikker på det bliver

en rigtig beskidt valgkamp.

HET kunne også berette at beskæftigelsespolitikken er i

spil igen.

Der blev debatteret lidt omkring skattestoppet og virkninger

af dette.

TOL kunne oplyse at LO vil lave en kampagne på parkeringspladsen

ved DC.

LM kunne fortælle om fiasko ved LO besøg, idet der

manglede udmelding om, hvornår de var der.

LM oplyste at Harald Børsting besøger Vordingborg

onsdag i næste uge (46).

HET kunne oplyse at det jo er et stille år med hensyn til

OK. Det er mejeriområdet der skal forhandle – materialet

er sendt ud – og herfra er det LLM der er med.

JPP som sidder i ok-udvalget fortalte om køreplanen, og

kunne fortælle at kravene i store træk afspejler, hvad der er

sket andre steder.

4


PKT. 3. fortsat…

PKT. 4. Nyt fra brancher og

udvalg.

I forbindelse med COOP er der udsendt en orientering om

status.

LP bad om at få uddybet bemærkningen omkring reorganisering

af COOP-området, som stod i sidste referat fra HBmøde.

HET redegjorde for hvad der var blevet snakket om på HBmødet

og fortalte også hvad afdelingen ville foretage sig i

forhold til at forbedre samarbejdet.

LP kunne oplyse at såfremt man var gået med på forbundets

udmelding, ville det have kostet medarbejderne

2.000,-/mdr. på grundlønnen.

LP berettede lidt om projektet ”Skub på” som Handelskartellet

har gang i, og som han omtalte som godt.

HET kunne oplyse at sommerhusudvalget har haft møde.

De midler der kommer ud af et salg skal gå til maling af

husene indvendig og udvendig.

DC har sagt nej tak til køb så salget er gået videre til ejendomsmægleren.

HET henviste til nyhedsbrev fra revisoren omkring moms

ved salg af fast ejendom (udsendt).

HET fortalte at man har besluttet af få professionelle til at

male indvendigt og at man overvejer at få frivillige til at

male det udvendige. Man har overvejet projekt dagsværk til

næste år.

AN oplyste at man kan få malerelever fra teknisk skole og

derved kun skal betale for materialer.

TOL forklarede DC’s afslag til køb med at de i forvejen ikke

har belægning nok på de 2 huse de har i forvejen.

HET kunne oplyse at organiseringsudvalget holder møde

her i huset den 16. november med den nyansatte organisatorm,

hvor han vil blive præsenteret for igangværende projekter.

HET kunne fortælle at social- og miljøudvalget har afholdt

temadag den 22. september 2010 med stor succes.

Uddannelsesudvalget skal i morgen til Haribo for at lave

kompetencespind. I uge 47 afholdes der kursus hele ugen,

omkring psykologi i forhandlingen, det foregår her i huset.

Den 30. november og 1. december afholdes kursus omkring

Fravær og dette kursus køres igen i den 1. og 2. februar

2011.

LKR kunne fortælle at der afholdes julebanko den 19. november

2010 her i afdelingen.

5


PKT. 4. fortsat…

Ligeledes blev det oplyst, at afdelingen holder juletræsfest i

Roskilde den 5. december 2010.11.11

FLB kunne oplyse at Hubertus ikke bliver til noget i år.

HET og LLM oplyste at de hver især er udpeget til at arrangere

fisketure henholdsvis i nord og i syd.

LM kunne anbefale Møn med hensyn til gode fiskemuligheder.

LM kunne fra bagerbranchen fortælle at fabrikken i Tølløse

formentlig lukker endeligt omkring sommerferien 2011, da

spærrerne nu er oppe på den nye fabrik i England.

Mill Foods har opsagt lokalaftaler, der betyder en lønnedgang

på ca. kr. 20,- pr. time pr. medarbejder.

Det er på TV2Øst blevet oplyst at Crispy Foods arbejder i

4dages uge.

Harald Børsting besøger Bisca torsdag den 11. november

2010.

HET oplyste at der skal holdes møde med klubben hos

Schulstad København den 10. november 2010. Mødet

handler om psykisk arbejdsmiljø på grund af deres pressede

jobs. Virksomheden bruger løsarbejder som tilkaldevikarer

og ansættelseskontrakterne overholdes ikke.

FLB at det går dårligt for butiksslagterne. De er presset til

en lønnedgang fra 25.000 til 22.000. Der har aldrig været

så mange sager, som der er nu.

LA oplyste at slagter industri arbejder med en studietur til

Manchester med virksomhedsbesøg.

Kunne oplyse at Kreatina udvider lidt.

Det er meddelt at DC går op i slagtninger.

TOL kunne tilføje at det er korrekt at der er kommet flere

grise til DC.

DC bliver A/S for på et senere tidspunkt at gå på børsen.

DC Ringsted ansætter medarbejdere.

DC har et historisk godt regnskab.

EL kommenterede på en TV udsendelse omkring små

slagterier/grossister og oplyste at tidligere medlemmer fra

disse virksomheder søgt væk fra os på grund af manglende

hjælp fra afdelingen. EL mener at der er en arbejdsopgave

på dette område.

JPP kommenterede det med, at det er jo svært at hjælpe,

når mange af disse arbejdsgivere ikke er medlem af en

arbejdsgiverforening.

HET fortalte om sagen og hvad der skal ske fremadrettet.

6


PKT. 4. Fortsat… JPP oplyste at ARLA skal udvide i udlandet. At det generelt

kører fornuftigt, men at man godt kan mærke konkurrencen

fra udlandet.

PKT. 5. Periodens resultat

PKT. 6. Tema 1 & tema 2

PKT. 7. Evt.

Fra Tobakken kunne det oplyses at HOP er nået til at halvdelen

nu er opsagt og at der produceres meget lidt.

Arbejdsmiljøet er faldet drastisk, hvorfor der arbejdes på at

få fritstillet resten i opsigelsesperioden.

I Nykøbing går det godt, der ansættes stille og roligt.

Regnskabsoversigten er udsendt, og det eneste der blev

kommenteret på er at portoen vil stige ekstraordinært

meget, men at det ikke vil berøre fagbladet.

EL spurgte om ikke det var besluttet at sløjfte julefrokosten

i år, idet han havde hørt at personalet skulle holde en.

HET forklarede at bestyrelsen havde besluttet at ændre julefrokosten

til en sommerfest, og med hensyn til personalet

så er det daglig ledelse, der beslutter dette.

Regnskab over udbetalte klubkontingenter og tabt arbejdsfortjeneste

blev omdelt.

HET oplyste, at der på næste møde skal tages stilling til

hvad der kan gives af tilskud til klubberne hos COOP samt

Schulstad København.

Der skal diskuteres kontingent til pensionistklubberne og

om der skal reduceres i tilskuddet for 2011 frem for kontingent,

og hvad der skal ske i 2012.

Det skal overvejes om vi skal finansiere vores pensionister

frem for vores aktive medlemmer.

HET kommer med oplæg til næste møde.

Der blev lidt debat omkring de forskellige poster, og om at

spare contra ikke spare på pensionisterne.

HET konkludere herefter at det handler om at der skal

besluttes om der skal fordeles til alle eller ingen.

Der blev igen spurgt ind til jubilæumsfesten, hvortil HET

kunne oplyse, hvad der var sket ind til nu, og hvor tidskrævende

og bekosteligt det vil blive at gennemføre dette.

HET vil til næste møde lave en beregning på udgiftsniveauet

på dette, hvorefter det skal overvejes om det er

værd at bruge så mange penge på det.

HET erindrede om at Generalforsamlingsdagen er ændret

til den 9. april 2011, hvis dette skulle være undgået nogens

7


PKT. 7. Fortsat…

DIRIGENT

KENN KRISTENSEN

opmærksomhed.

Herefter takkede HET for mødet, som sluttede ca. 16.30.

FORMAND

HENRIK TONNESEN

8

More magazines by this user
Similar magazines