Download manual / brugsanvisning (pdf)

carsound.dk

Download manual / brugsanvisning (pdf)

Car Radio SD USB MP3 WMA

Brisbane SD48 7 648 000 310

Victoria SD48 7 648 001 310

Bedienungs- und Einbauanleitung

Operating and installation instructions

Mode d’emploi et de montage

Istruzioni d’uso e di installazione

Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding

Bruks- och monteringsanvisning

Instrucciones de manejo e instalación

Instruções de serviço e de montagem

Betjenings- og monteringsvejledning

Instrukcja obsługi i montażowa

Návod k obsluze a k montáži

Návod na obsluhu a inštaláciu

Инструкция по эксплуатации и установке

www.blaupunkt.com


2

1 2 3 4 5 6

7

8

14 13 12 11 10

9


1 -tast til aftagning af betjeningspanel

(Release-Panel)

2 Piletaster

3 SRC-tast til valg af kilde mellem Radio,

SD, USB og cd-skifter eller AUX og

Front-AUX (hvis tilsluttet).

4 Tast til at tænde og slukke apparatet og

til at deaktivere lyden (Mute).

5 BND•TS-tast

Kort tryk: Valg af FM-hukommelsesniveau

og bølgeområderne MB og LB.

Langt tryk: Start af Travelstore-funktion.

6 Lydstyrkeregulering

7 LCD-display

8 Taltaster 1 - 5

9 Port til SD-/MMC-kort

Betjeningselementer

: Front AUX-IN-bøsning til tilslutning af

eksterne lydkilder (f.eks. mobile cd-afspillere).

; DIS-tast

< ESC-tast

= TRAF•RDS-tast

Kort tryk: Aktivering og deaktivering af

trafi kradiofunktion.

Langt tryk: Aktivering/deaktivering af

RDS-komfortfunktion.

> MENU-tast

Kort tryk: Åbning af menuen til indstillinger.

Bekræftelse af menuindstillinger.

Langt tryk: Start af scanningsfunktionen.

299

DANSK


Indhold

Om denne vejledning ..................... 302

Anvendte symboler ...................... 302

Korrekt brug ................................ 302

Overensstemmelseserklæring ....... 302

Om din sikkerhed ........................... 303

Hvis du selv monterer apparatet ..... 303

Det skal du være opmærksom på! ... 303

Rengøringsanvisning .................... 303

Om bortskaffelse ......................... 303

Medfølgende dele .......................... 304

Ekstratilbehør (medfølger ikke) ..... 304

Garanti ......................................... 305

Service ......................................... 305

Aftageligt betjeningspanel ............. 306

Tyverisikring ............................... 306

Aftagning af betjeningspanel ......... 306

Påsætning af betjeningspanel ........ 306

Tænding/slukning .......................... 307

Tænding/slukning med tasten 4 .. 307

Slukning/tænding via tændingen .... 307

Slukning med det aftagelige

betjeningspanel ........................... 307

Time-out-funktion .......................... 307

Indstilling af lydstyrken ................. 308

Indstilling af startlydstyrken .......... 308

Hurtig sænkning af lydstyrken

(MUTE) ...................................... 308

Aktivering/deaktivering af

bekræftelsestone (BEEP) .............. 309

Deaktivering af lyd ved brug af

telefonen ................................... 309

Telefon-audio/Navigation-audio ..... 309

300

Radiotilstand ................................. 310

Indstilling af tuner ........................ 310

Aktivering af radio ........................ 310

RDS-komfortfunktion ................... 311

Valg af bølgeområde/

hukommelsesniveau ..................... 311

Indstilling af stationer ................... 312

Indstil stationssøgningens

følsomhed (SENS) ....................... 312

Lagring af stationer ...................... 312

Automatisk lagring af stationer

(Travelstore) ............................... 313

Valg af lagrede stationer ................ 313

Scanning af stationer (SCAN) ........ 313

Indstilling af scanningstid

(SCAN TIME) ............................... 313

Programtype (PTY) ..................... 314

Indstilling af displayvisning ............ 315

Trafi kradio .................................... 315

Aktivering/deaktivering af

trafi kradio-prioritet ...................... 315

Spring over trafi kmeldinger ........... 316

Indstilling af lydstyrke for

trafi kmeldinger ............................ 316

Mp3-/WMA-tilstand ....................... 317

Klargøring af et mp3-/WMA-medie ... 317

Start af mp3-tilstand .................... 318

Indstilling af displayvisning ............ 319

Valg af mappe .............................. 319

Valg af musikstykke ...................... 319

Hurtig søgning (hørbar) ................ 319

Gentaget afspilning af enkelte

musikstykker eller hele mapper

(REPEAT) ................................... 319

Afspilning af musikstykker i

vilkårlig rækkefølge (MIX) .............. 320

Scanning af musikstykker (SCAN) .. 320

Afbrydelse af afspilning (PAUSE) ... 320


Cd-skifter-tilstand ......................... 321

Start af cd-skifter-tilstand ............. 321

Valg af cd .................................... 321

Valg af musikstykke ...................... 321

Hurtig søgning (hørbar) ................ 321

Indstilling af displayvisning ............ 321

Gentagelse af enkelte musikstykker

eller hele cd'er (REPEAT) .............. 321

Afspilning af musikstykker i

vilkårlig rækkefølge (MIX) .............. 322

Scanning af alle musikstykker

på alle cd'er (SCAN) ..................... 322

Afbrydelse af afspilning (PAUSE) ... 322

Clock – Klokkeslæt ........................ 323

Visning af klokkeslæt .................... 323

Indstilling af klokkeslæt ................ 323

Valg af 12- eller 24-timers mode .... 323

Visning af klokkeslæt ved frakoblet

apparat og tændingen slået til ........ 323

Sound ........................................... 324

Equalizer .................................... 324

Indstilling af lydstyrkefordeling

venstre/højre (BALANCE) ............. 327

Indstilling af lydstyrkefordeling

for/bag (FADER) .......................... 327

Equalizer-indstillinger (PRESETS) .. 327

X-BASS ......................................... 328

Indstilling af X-BASS-forøgelse ....... 328

Indstilling af E-XBASS ................... 329

Display .......................................... 330

Indstilling af displayets lysstyrke .... 330

Indstilling af displaybelysningens

farve .......................................... 330

Indhold

Eksterne lydkilder ......................... 332

AUX-IN-indgang på bagside: .......... 332

Front-AUX-IN-bøsning ................... 333

Bland en ekstern lydkilde med

en anden lydkilde (MIX AUX) .......... 333

Fabriksindstillinger (NORMSET) ..... 334

Tekniske data ................................ 335

Monteringsvejledning ................... 484

301

DANSK


Om denne vejledning

Om denne vejledning

• Denne betjeningsvejledning indeholder

oplysninger, der er vigtige for, at

apparatet monteres og betjenes sikkert

og korrekt.

• Læs hele denne vejledning omhyggeligt,

inden du tager apparatet i brug.

• Opbevar vejledningen, så den altid er

tilgængelig for brugerne.

• Hvis du på et tidspunkt sælger apparatet,

skal du sørge for at vedlægge denne

vejledning.

Vær desuden opmærksom på de vejledninger,

der følger med de apparater, som du

anvender sammen med dette apparat.

Anvendte symboler

I denne vejledning anvendes følgende symboler:

FARE!

Advarsel mod skader

FARE!

Advarer mod ulykker

FARE!

Advarer mod høreskader

CE-mærket bekræfter, at alle relevante

EU-bestemmelser er

overholdt.

Angiver en handling

• Angiver en optælling

302

Korrekt brug

Dette apparat er konstrueret til montering

og brug i en bil med 12-V-strømforsyning og

skal indbygges i en DIN-port. Bemærk ydelsesgrænserne,

der fremgår af de tekniske

data. Overlad altid reparation og montering

til en fagmand.

Overensstemmelseserklæring

Blaupunkt GmbH erklærer hermed, at apparaterne

Victoria SD48 og Brisbane SD48

opfylder de grundlæggende bestemmelser

og andre relevante forskrifter i Rådets direktiv

89/336/EØF.


Om din sikkerhed

Apparatet er fremstillet i overensstemmelse

med den aktuelle tekniske udvikling

og anerkendte sikkerhedstekniske regler.

Alligevel kan der opstå farer, hvis du ikke

overholder sikkerhedsanvisningerne i denne

vejledning.

Hvis du selv monterer apparatet

Du må kun montere apparatet, hvis du har

erfaring med montering af bilradioer og er

fortrolig med bilens elsystem. Bemærk i

den forbindelse monteringsvejledningen,

der fi ndes i slutningen af denne vejledning.

Det skal du være opmærksom

på!

FARE!

Øget risiko for tilskadekomst

på grund af stik

I tilfælde af ulykker kan det fremstående stik

i front-AUX-IN-bøsningen forårsage personskader.

Brugen af ligestik eller adapter kan

medføre øget risiko for skader.

• Vi anbefaler derfor at bruge vinklede

palstik, f.eks. Blaupunkt tilbehørskabel

(7 607 001 535).

I drift

• Apparatet må kun betjenes, hvis den

aktuelle trafi ksituation tillader det!


Find et egnet sted at holde for at foretage

større indstillinger.

Tag altid kun betjeningspanelet ud, når

bilen holder stille.

Om din sikkerhed

• Afspil altid med en moderat lydstyrke

for at skåne hørelsen.Når lyden er deaktiveret

(f.eks. mens cd-skifteren skifter

cd), opleves en ændring af lydstyrken

først, når lyden aktiveres igen. Skru

ikke op for lydstyrken i mellemtiden.

• Du bør kun indstille apparatet til moderat

lydstyrke, så du altid er i stand

til at høre akustiske advarselssignaler

(f.eks politiet).

Efter drift

• Uden betjeningspanelet er apparatet

ubrugeligt. Afmonter derfor altid betjeningspanelet,

hvis forlader bilen.

• Transporter betjeningspanelet, så det

er beskyttet mod stød, og kontakterne

ikke kan blive snavsede.

Rengøringsanvisning

Opløsnings-, rengørings- og skuremiddel

som for eksempel Cockpit-spray og plastplejemidler

kan indeholder stoffer, der angriber

apparatets overfl ade. Anvend kun en

tør eller let fugtet klud, når du rengør apparatet.

Om bortskaffelse

Bortskaf ikke gammelt udstyr med almindeligt

husholdningsaffald!

Vi anbefaler, at du anvender de returnerings-

og indsamlingsmuligheder, som fi ndes

for bortskaffelse af gammelt udstyr.

303

DANSK


Medfølgende dele

Medfølgende dele

Følgende dele følger med ved levering:

1 Bilradio

1 Holderamme

2 Afmonteringsværktøj

1 Styrebolt

1 USB-tilslutningskabel

1 Betjeningsvejledning

Ekstratilbehør

(medfølger ikke)

Benyt kun ekstratilbehør, der er godkendt

af Blaupunkt.

Fjernbetjening

Med en ratbetjening og/eller manuel fjernbetjening

kan du på sikker og behagelig vis

betjene bilradioens grundfunktioner.

Det er ikke muligt at tænde og slukke systemet

med fjernbetjeningen!

Du kan få oplyst, hvilke fjernbetjeninger der

kan anvendes sammen med din bilradio,

hos din Blaupunkt-forhandler eller på internetadressen

www.Blaupunkt.com.

Bluetooth/USB-interface

Til Bluetooth-anvendelser som f.eks.håndfri

telefoni og Bluetooth-streaming kan der

tilsluttes et Bluetooth-interface. Bluetooth/

USB-interfaces giver mulighed for en ekstra

USB-tilslutning.

304

iPod/USB-interface

Med iPod-interfacet og iPod/USB-interfacet

kan du slutte din iPod eller iPod Mini til

radioen og komfortabelt styre afspilningen

via radioen. iPod/USB-interfacet giver mulighed

for en ekstra USB-tilslutning.

Forstærker (Amplifi er)

Alle Blaupunkt- og Velocity-forstærkere

(Amplifi er) kan anvendes.

Cd-skifter (Changer)

Følgende cd-skiftere fra Blaupunkt kan tilsluttes:

CDC A 03, CDC A 08 og IDC A 09.


Garanti Service

Garanti

For vore produkter yder vi en producentgaranti

for apparater, der er købt inden for

den Europæiske Union. Produkter, der er

købt uden for den Europæiske Union, er

omfattet af de til enhver tid gældende garantibetingelser

for vores datterselskaber i

de respektive lande.

Garantibetingelserne kan du hente under

www.blaupunkt.com eller bestille direkte

hos:

Blaupunkt GmbH

Hotline

Robert-Bosch-Str. 200

D-31139 Hildesheim

Service

I nogle lande tilbyder Blaupunkt en reparations-

og afhentningsservice.

På www.blaupunkt.com kan du se, om denne

service tilbydes i dit land.

Hvis du vil benytte dig af vores service, kan

du bestille afhentningsservice til dit apparat

på internettet.

305

DANSK


Aftageligt betjeningspanel

Aftageligt betjeningspanel

Aftagning af betjeningspanel

Tyverisikring

Apparatet er forsynet med et aftageligt betjeningspanel

(Release Panel) til beskyttelse

mod tyveri. Uden denne betjeningspanel

har apparatet ingen værdi for tyve.

Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid

betjeningspanelen med, når bilen forlades.

Opbevar ikke betjeningsdelen i bilen, heller

ikke bortgemt.

Betjenings konstruktionens giver en nem

håndtering.

Bemærk:

• Pas på ikke at tabe betjeningspanelet.

Tryk på tasten 1.

Betjeningspanelets låsemekanisme frigøres.

Apparatet slukkes.

Træk først betjeningspanelet lige ud og

derefter mod venstre og væk fra apparatet.

Alle aktuelle indstillinger lagres.

• Betjeningspanelet må ikke udsættes

for direkte sollys eller andre varmekilder.

• Undgå direkte berøring af betje-

Påsætning af betjeningspanel

Skub betjeningspanelet på apparatet

fra venstre mod højre.

ningspanelets kontakter med huden. Bemærk:

Rengør om nødvendigt kontakterne

med en fnugfri klud som er fugtet med

rensesprit.


Tryk ikke på displayet for at sætte betjeningspanelet

på.

Tryk forsigtigt i venstre side af betjeningspanelet,

indtil det klikker på

plads.

306

1


Tænding/slukning Time-out-funktion

Tænding/slukning

Til at tænde eller slukke for apparatet står

der følgende muligheder til rådighed for

dig:

Tænding/slukning med tasten 4

Tryk på tasten 4 for at tænde apparatet.

For at slukke skal du holde tasten 4

trykket ind i mere end 2 sekunder.

Apparatet slukkes.

Bemærk:

For at beskytte bilens batteri bliver apparatet

automatisk koblet fra efter en

time, hvis tændingen ikke er slået til.

Slukning/tænding via tændingen

Hvis apparatet er korrekt forbundet med

tændingslåsen, og det ikke er slukket med

tasten 4, tændes eller slukkes det med

tændingen.

Slukning med det aftagelige

betjeningspanel

Tag betjeningspanelet af.

Apparatet slukkes.

Time-out-funktion

Apparatet er forsynet med en timeout-funktion

(tidsindstilling). Tryk f.eks. på tasten

MENU >, og vælg et menupunkt, og apparatet

skifter tilbage ca. 8 sekunder efter

sidste tastaturbetjening. De angivne indstillinger

bliver gemt.

307

DANSK


Indstilling af lydstyrken

Indstilling af lydstyrken

Lydstyrken kan indstilles i skridt fra 0

(stum) til 50 (maksimum).

Hvis lydstyrken skal øges,

drej lydstyrkereguleringen 6 mod

højre.

Hvis du vil dæmpe lydstyrken,

drej lydstyrkereguleringen 6 mod

venstre.

Indstilling af startlydstyrken

Startlydstyrken kan indstilles. Du kan

foretage indstillingen manuelt eller vælge

indstillingen "LAST VOL". Når du indstiller

"LAST VOL", vælges samme lydstyrke, som

før du slukkede.

Tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil "ON VOLUME" vises på displayet.

Tryk på tasten 2 for at indstille


startlydstyrken manuelt, og

indstil startlydstyrken med tasterne

eller 2.


ELLER:

Tryk på tasten eller 2 for at vælge

indstillingen "LAST VOL".

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil "MUTE LVL" vises på displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"MUTE" og den aktuelt indstillede værdi

vises på displayet.

Indstil Mute Level ved at trykke på tasterne

eller 2.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC


Aktivering/deaktivering af

bekræftelsestone (BEEP)

Hvis der ved nogle funktioner trykkes længere

på en tast end 2 sekunder, f.eks. til

lagring af en station på en stationstast, høres

en signaltone (bip-lyd). Du kan aktivere

eller deaktivere biptonen.

Tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "BEEP ON" eller "BEEP

OFF" vises på displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

Slå biptonen til eller fra med tasten

2. "OFF" betyder, at biptonen er slået

fra; "ON" betyder, at biptonen er slået

til.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil "TEL VOL" vises på displayet.

Tryk på tasten 2 for at åbne undermenuen.

"TELVOL" og den aktuelt indstillede værdi

vises på displayet.

Indstil den ønskede lydstyrke med tasten

eller 2.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC


Indstilling af lydstyrken Radiotilstand

310

Bemærk:

• Hvis den hørte lydstyrke er kraftigere

end den indstillede værdi "TEL VOL",

gengives telefonsamtaler og navigationsanvisninger

med den hørte lydstyrke.

• Lydstyrken for telefonsamtaler og navigationsanvisninger

kan indstilles direkte

med lydstyrkereguleringen 6

under samtalen eller gengivelsen.

Radiotilstand

Indstilling af tuner

For at sikre en fejlfri funktion på radioen

skal apparatet indstilles til den region, det

skal bruges i. Du kan vælge mellem Europa

(EUROPE), Amerika (USA) og Thailand

(THAI). Fra fabrikken er tuneren indstillet til

den region, apparatet er solgt i. Ved problemer

med modtagelse af radiosignaler skal

du kontrollere denne indstilling.

De radiofunktioner, som beskrives i denne

betjeningsvejledning, vedrører tunerindstillingen

Europa (EUROPE).

Sluk apparatet ved at trykke på tasten

4.

Hold tasterne 1 8 og DIS ; nede

samtidig, og tænd apparatet igen ved

at trykke på tasten 4.

Den aktuelle indstilling vises.

Vælg dit tunerområde med tasten eller

2.

For at sikre indstillingen og forlade menuen,

tryk på tasten MENU >.

Aktivering af radio

Hvis SD, USB, cd-skifter eller AUX-IN er

valgt,

tryk på tasten BND•TS 5

eller

tryk på tasten SRC 3 fl ere gange, indtil

"TUNER" vises på displayet.


RDS-komfortfunktion

Dette apparat er forsynet med en RDS-

(Radio Data System) radiomodtager.

Mange FM-stationer sender et signal, der

ud over programmet også indeholder informationer

som f.eks. stationsnavn og programtype

(PTY).

Displayet viser navnet på stationen, så snart

den kan modtages.

Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ

frekvens) og REGIONAL har du endnu fl ere

muligheder med din bilradio.

• AF: Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret,

skifter apparatet automatisk til

den bedste modtagefrekvens for den

aktuelle station.

• REGIONAL: Nogle stationer inddeler på

bestemte tidspunkter deres program

i regionalprogrammer med forskelligt

indhold. Med REG-funktionen undgår

man at bilradioen skifter til alternative

frekvenser med et andet programindhold.

Bemærk:

REGIONAL skal aktiveres/deaktiveres

separat i menuen (REG ON/OFF).

Aktivering/deaktivering af RDSkomfortfunktion

For at anvende RDS-komfortfunktionerne

AF og REGIONAL,

hold tasten TRAF•RDS = nede længere

end 2 sekunder.

RDS-funktionen er aktiv, når RDS vises på

displayet.

Radiotilstand

Deaktivering:

Hold tasten TRAF•RDS = nede længere

end 2 sekunder.

RDS-symbolet på displayet forsvinder.

Aktivering/deaktivering af REGIONAL

Tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "REG ON" eller "REG

OFF" vises på displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

Hvis du vil aktivere eller deaktivere

REGIONAL,

tryk på tasten 2.

Tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC


Radiotilstand

Indstilling af stationer

Der fi ndes fl ere måder at indstille stationer

på:

Automatisk stationssøgning

tryk på tasten eller 2.

Den næste station, som kan modtages, indstilles.

Manuel indstilling af stationer

Stationerne kan også indstilles manuelt.

Bemærk:

Den manuelle indstilling af stationer er

kun mulig, når RDS-komfortfunktionen

og PTY ikke er deaktiveret.

tryk på tasten eller 2.

Gennemgang af rækken af stationer

(kun FM)

Hvis en station sender fl ere programmer,

kan man gennemgå - eller bladre i - disse

såkaldte "stationskæder".

Bemærk:

For at kunne bruge denne funktion skal

RDS-komfortfunktionen og PTY være

aktiveret.

Tryk på tasten eller 2 for at skifte

til stationskædens næste program.

312

Bemærk:

På denne måde kan du kun skifte til

stationer, som du har modtaget før.

Anvend Scan- eller Travelstore-funktionen

til dette formål.

Indstil stationssøgningens

følsomhed (SENS)

Du har mulighed for at ændre den automatiske

stationssøgers følsomhed.

Tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil "SENS" og den aktuelt indstillede

værdi vises på displayet.

"SENS HI6" svarer til maksimal følsomhed.

"SENS LO1" den laveste.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

Indstil den ønskede følsomhed med tasterne

eller 2.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC


Automatisk lagring af stationer

(Travelstore)

Der kan lagres de fem stærkeste sendere fra

regionen automatisk (kun FM). Lagringen

foregår på hukommelsesniveau FMT.

Bemærk:

Stationer, der tidligere er blevet lagret

på dette niveau, bliver slettet.

Hold tasten BND•TS 5 nede i mere

end 2 sekunder.

Lagringen begynder. På displayet vises

"FM TSTORE". Når processen er afsluttet,

gengives stationen på hukommelsesplads

1 på niveauet FMT.

Valg af lagrede stationer

Vælg hukommelsesniveauet eller bølgeområdet.

Tryk på stationstasten 1 - 5 8 for den

ønskede station.

Scanning af stationer (SCAN)

Med Scan-funktionen kan du scanne

alle de stationer der kan modtages.

Afspilningsvarigheden kan indstilles fra 5 til

30 sekunder i trin på 5 sekunder i menuen.

Start SCAN

Hold tasten MENU > nede længere

end 2 sekunder.

Scanningen starter. På displayet vises skiftevis

"SCAN" eller navnet på senderen og

frekvens.

Radiotilstand

Afbryde SCAN, fortsat lytte til station

Tryk på tasten MENU >.

Scanningen afbrydes og den sidst indstillede

station er aktiv.

Indstilling af scanningstid

(SCAN TIME)

Tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "SCAN TIME" vises på

displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"SCAN" og den aktuelt indstillede værdi vises

på displayet.

Indstil den ønskede scanningstid med

tasterne eller 2.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC


Radiotilstand

Programtype (PTY)

Ud over stationens navn sender nogle FMstationer

også informationer om typen af

deres program. Disse informationer kan

modtages og vises af dit bilradio-anlæg.

Sådanne program-typer kan f.eks. være:

CULTURE TRAVEL JAZZ

SPORT NEWS POP

ROCK CLASSICS

Med PTY-funktionen kan du målrettet vælge

stationer med en bestemt programtype.

PTY-EON

Når programtypen er blevet valgt og søgningen

startet, skifter apparatet fra den aktuelle

station til en station med den valgte

programtype.

Bemærk:

• Hvis der ikke fi ndes en station med

den valgte programtype, viser displayet

kort teksten "NO PTY" og en

bip-lyd høres. Den sidste station, der

er modtaget, vælges igen.

• Hvis den indstillede eller en anden

station fra rækken af stationer sender

den ønskede programtype på et

senere tidspunkt, skifter apparatet

automatisk fra den aktuelle station eller

fra SD-, USB- eller cd-skifter-funktion

til stationen med den ønskede

programtype.

• Hvis du ikke ønsker PTY-EON-omskiftning,

skal du deaktivere PTY.

Skift først til brug af radio med tasterne

SRC 3 eller BND/TS 5.

314

Aktivering/deaktivering af PTY

Radioen skal være tændt.

Tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "PTY ON" eller "PTY

OFF" vises i displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at vise under-

Tryk på tasten 2 for at tænde (ON)

eller slukke (OFF) for PTY.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil displayet viser teksten "PTY

LANG".

Tryk på tasten

menuen.

2 for at vise under-

Det aktuelt indstillede sprog vises.

Vælg det ønskede sprog med tasten

eller 2.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC


Radiotilstand Trafi kradio

Valg af programtype og start af søgning

PTY skal være aktiveret (ON).

tryk på tasten eller 2.

Den aktuelle program-type vises kortvarigt

i displayet.

Tryk inden for visningstiden på tasten

eller 2 for at skifte til en anden

programtype.

Tryk på tasten eller 2 for at starte

søgningen.

Den nærmeste sender med den valgte programtype

bliver indstillet. Hvis der ikke

fi ndes en station med den valgte programtype,

viser displayet kort teksten "NO PTY"

og en bip-lyd høres. Den tidligere frekvens

indstilles igen.

Indstilling af displayvisning

Når du hører radio, har du mulighed for at få

vist bølgeområde med hukommelsesniveau

og klokkeslæt, stationsnavn eller frekvens

for den aktuelle station på displayet.

Hvis du vil skifte mellem visningerne,

tryk på tasten DIS ;.

Trafi kradio

Dette apparat har en RDS-EON-modtager.

EON betyder Enhanced Other Network.

I tilfælde af en trafi kmelding (Traffi c

Announcement – TA) skiftes der automatisk

fra en station uden trafi kradio til en tilsvarende

station med trafi kradio inden for

stationskæden.

Efter trafi kmeldingen skiftes der igen tilbage

til det tidligere indstillede program.

Derudover giver apparatet også mulighed

for at modtage trafi kmeldinger under afspilning

af SD, USB, cd-skifter og eksterne

kilder (AUX-IN). Du skal da angive førsteprioritet

for trafi kradio.

Aktivering/deaktivering af

trafi kradio-prioritet

Tryk kortvarigt på tasten TRAF•RDS

=.

Prioritet af trafi kmeldinger er aktiveret, når

kø-symbolet vises på displayet.

Bemærk:

Du hører en signaltone,

• hvis du i SD-, USB-, cd-skifter- eller

AUX-tilstand forlader sendeområdet

for den indstillede trafi kradiostation,

og den derpå følgende automatiske

søgning ikke fi nder nogen ny trafi kradiostation.

• når du skifter fra en trafi kradiostation

til en station uden trafi kradio.

Sluk her enten for trafi kradioprioritet

eller skift til en station med trafi kradio.

315

DANSK


Trafi kradio

Spring over trafi kmeldinger

Under en trafi kmelding vises "TRAFFIC" i

displayet. For at afbryde en trafi kmelding

uden at deaktivere førsteprioritet,

tryk én gang på tasten TRAF•RDS =

under trafi kmeldinger.

Du hører igen den tidligere aktive lydkilde.

Når der igen sendes en trafi kmelding, skifter

apparatet automatisk til trafi kradio.

Indstilling af lydstyrke for

trafi kmeldinger

Tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil displayet viser teksten "TA

VOLUME".

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"TA VOL" og den aktuelt indstillede værdi

vises på displayet.

Indstil den ønskede lydstyrke med tasterne

eller 2.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC


Mp3-/WMA-tilstand

Med denne bilradio kan du afspille SD-/

MMC-kort (Secure Digital og Multi-Media

Card) og USB-medier med musikfi ler i mp3-

eller WMA-format. Betjeningen ved afspilning

af mp3- og WMA-fi ler er identisk.

Bemærk:

• WMA-fi ler med Digital Rights

Management (DRM) fra online musikbutikker

kan ikke afspilles med dette

apparat.

• WMA-fi ler kan kun gengives korrekt,

når de er oprettet med Windows

Media-Player version 8.

Klargøring af et mp3-/WMAmedie

Klargøring af et SD-/MMC-kort

Der kan skrives på data SD-/MMC-kortene

med et almindeligt SD/MMC-skrive-/læseapparat

og med din computer.

Bemærk:

Blaupunkt kan ikke garantere for korrekt

funktion af alle de SD-/MMC-kort,

der fi ndes på markedet, og vi anbefaler

derfor, at du anvender SD-/MMC-kort

fra "SanDisk" eller "Panasonic".

Af hensyn til optimal tilgang til SD-/MMCkort

skal du ved lagring af mp3-/WMA-titler

på SD-/MMC-kortet være opmærksom på

oplysningerne i nedenstående tabel:

Mp3-/WMA-tilstand

Filsystem FAT16 eller FAT32,

ikke NTFS!

Id3-tags Version 1 eller 2

Filer Kun mp3- eller WMA-fi -

ler, mapper, afspilningslister

Antal 1500 fi ler (mapper

og titler) pr. mappe

Filbetegnelse Udvidelse ".wma"/".

mp3"

Maks. 24 tegn (fl ere tegn

er mulige, men reducerer

maks. antal fi ler)

Ingen specialtegn eller

omlyde

Bithastighed Mp3: 32 til 320 kbps

WMA: 32 til 192 kbps

Hvert bibliotek kan navngives med PC'en.

Mappens navn kan vises på apparatets display.

Hvis fi lernes rækkefølge har betydning, skal

du gemme fi lerne på kortet i den rækkefølge,

de senere skal afspilles.

317

DANSK


Mp3-/WMA-tilstand

D01

D02

D03

T001

T002

T003

T004

T005

T001

T002

T003

T004

T005

T006

A Mapper

B Musikstykke · Filer

D04

T001

T002

T003

T004

T005

T006

T007

T008

T009

T010

T011

A

B

Forberedelse af et USB-medie

For at apparatet kan genkende USB-mediet,

skal det være specifi ceret som en Mass

Storage Device-enhed og være formateret i

fi lsystemet FAT16 eller FAT32 og indeholde

mp3- eller WMA-fi ler.

Du kan gemme op til 1000 mapper på et

USB-medie. Alle mapper kan vælges enkeltvis

med dette apparat. Der er ingen grænser

for mappens dybde.

I hver mappe kan der gemmes op til 10.000

fi ler.

318

Bemærk

Blaupunkt kan ikke garantere for den

korrekte funktion af alle de USB-medier,

der fi ndes på markedet.

Start af mp3-tilstand

Isætning/udtagning af SD-/MMC-kort

Skub SD-/MMC-kortet ind i kortporten

9 med tekstsiden mod venstre

og kontakterne fremad, indtil det går i

indgreb.

Du kan nu vælge SD-/MMC-kort som lydkilde

med tasten SRC 3 som lydkilde.

For at fjerne SD-/MMC-kortet,

tryk på SD-/MMC-kortet, så det frigøres.

Træk SD-/MMC-kortet ud af kortporten

9.

Start mp3-tilstand fra SD-/MMC-kort

Tryk på tasten SRC 3 fl ere gange, indtil

"SD CARD" vises på displayet.

Afspilningen starter.

Tilslut USB-mediet, og start mp3afspilningen

For at kunne tilslutte et USB-medie (en

USB-nøgle eller en USB-harddisk) skal det

medfølgende USB-kabel tilsluttes på bagsiden

af apparatet som beskrevet i monteringsvejledningen,

før apparatet monteres.

Du kan trække dette kabel f.eks. i handskerummet

eller et egnet sted på midterkonsollen.


Bemærk

Sluk for apparatet, før du tilslutter eller

afbryder USB-mediet, så mediet tilsluttes

eller afbrydes korrekt.

Slut USB-mediet til USB-kablet.


Så snart der er tilsluttet et USB-medie, kan

det vælges med tasten SRC 3. På displayet

vises "USB".

Indstilling af displayvisning

Displayet kan vise forskellige oplysninger

om det aktuelle musikstykke:

• Filnavn eller titelnavn

• Kunstner

• Albumnavn

• Afspilningstid (PLAY)

• Klokkeslæt (CLK)

Bemærk:

Filnavn og id3-tekst vises som rulletekst,

hvis den indeholder mere end

9 tegn.

Hvis du vil vælge mellem visningsmulighederne,

tryk på tasten DIS ;.

Mp3-/WMA-tilstand

Valg af mappe

Hvis du vil skifte til et andet bibliotek i opadeller

nedadgående retning,

tryk på tasten

fl ere gange.

eller 2 en eller

Valg af musikstykke

Hvis du vil skifte til et andet musikstykke i

opad- eller nedadgående retning i den aktuelle

mappe,

tryk på tasten eller 2 en eller

fl ere gange.

Hurtig søgning (hørbar)

Hurtig søgning tilbage eller frem foretager

du på følgende måde:

hold tasten eller 2 trykket ind i

mere end 2 sekunder.

Så længe tasten holdes inde, fortsættes

søgningen.

Bemærk:

• Kunstner og albumnavn indgår i mp3id3-taggene

i version 1 kan kun vises,

hvis disse oplysninger gemmes sam-

Gentaget afspilning af enkelte

musikstykker eller hele mapper

(REPEAT)

men med mp3-fi lerne. Læs i den forbindelse

brugsanvisningen til din pcmp3-software.

Du kan gentage afspilningen af enten det

aktuelle musikstykke eller alle musikstykker

i den aktuelle mappe.

• Kunstner- og albumnavn vises altid

kun i ca. 10 sekunder. Derefter vises

fi lnavnet igen.

Tryk på tasten 4 RPT 8 fl ere gange,

indtil den ønskede funktion vises på

displayet:

• Hvis kunstner- eller albumnavnet ikke

er tilgængeligt, vises i stedet fi lnavnet.

• "RPT TRACK" (aktuelt musikstykke)

• "RPT DIR"

(alle musikstykker i den aktuelle mappe)

• "RPT OFF" (afslut Repeat)

Mens gentagelsesfunktionen (Repeat) er

aktiv, vises symbolet RPT på displayet.

319

DANSK


Mp3-/WMA-tilstand

Afspilning af musikstykker

Afbrydelse af Scan , fortsat lytning til

i vilkårlig rækkefølge (MIX)

musikstykke

Du kan afspille enten alle musikstykker i

Tryk kort på tasten MENU.

den aktuelle mappe eller alle musikstykker Det aktuelt scannede musikstykke spilles

på mp3-mediet i vilkårlig rækkefølge. videre.

Tryk på tasten 5 MIX 8 fl ere gange,

indtil den ønskede funktion vises på Afbrydelse af afspilning (PAUSE)

displayet:

Tryk på tasten 3 8.

• "MIX DIR“

(alle musikstykker i den aktuelle mappe)

På skærmen vises "PAUSE".

• "MIX ALL"

(alle titler på mp3-mediet)

Afbrydelse af pause

Tryk på tasten 3 8.

• "MIX OFF"

(afslut afspilning af musikstykker i vilkårlig

rækkefølge)

Mens vilkårlig afspilning (MIX) er aktiv,

vises symbolet MIX på displayet.

Afspilningen fortsætter.

Scanning af musikstykker

(SCAN)

Du kan afspille en sekvens af hvert musikstykke

på mp3-mediet.

tryk på tasten MENU > i mere end

2 sekunder.

På displayet vises skiftevis "SCAN" og fi lnavne.

Titlen på mp3-mediet afspilles scannes

(afspilles kortvarigt) i stigende rækkefølge.

Bemærk:

Scanningstiden kan indstilles. Læs angående

indstilling af scanningstiden

afsnittet "Indstilling af scanningstid" i

kapitlet "Radiotilstand".

320


Cd-skifter-tilstand

Cd-skifter-tilstand

Bemærk:

• Oplysninger om håndtering af cd'er,

ilægning af cd'er og håndtering af cdskifteren

fremgår af betjeningsvejledningen

til cd-skifteren.

• Kontroll, om indstillingen "CDC ON"

Hurtig søgning (hørbar)

Hurtig søgning tilbage eller frem foretager

du på følgende måde:

hold tasten eller 2 trykket ind i

mere end 2 sekunder.

Så længe tasten holdes inde, fortsættes

søgningen.

er valgt i menuen, før du tilslutter en

cd-skifter. Læs afsnittet "Indstil AUX- Indstilling af displayvisning

IN-indgangen på bagsiden" i kapitlet Ved brug af cd-skifteren kan du vælge mel-

"Eksterne lydkilder".

lem følgende tre visningsmuligheder:

Start af cd-skifter-tilstand

• Nummer på musikstykke og afspilningstid

Tryk på tasten SRC 3 fl ere gange, ind- • Nummer på musikstykke og klokkeslæt

til "CDC/AUX-IN" vises på displayet.

• Nummer på cd og musikstykke

Hvis der er tilsluttet en cd-skifter, vises

"CHANGER" på displayet. Afspilningen

starter med den første cd, som Cd-skifteren

registrerer.

Hvis du vil vælge mellem visningsmulighederne,

tryk på tasten DIS ;.

Valg af cd

For at skifte til en anden cd i opad- eller nedadgående

retning,

Gentagelse af enkelte

musikstykker eller hele cd'er

(REPEAT)

tryk på tasten

fl ere gange.

eller 2 en eller Du kan gentage afspilningen af enten det

aktuelle musikstykke eller alle musikstykker

på den aktuelle cd.

Bemærk:

Tryk på tasten 4 RPT 8 fl ere gange,

Frie cd-rum i cd-skifteren og cd-rum indtil den ønskede funktion vises på

med ugyldige cd'er springes over.

displayet:

Valg af musikstykke

Hvis du vil skifte til et andet musikstykke på

den aktuelle cd i opad- eller nedadgående

retning,

tryk på tasten eller 2 en eller

fl ere gange.

• "RPT TRACK" (aktuelt musikstykke)

• "RPT DISC"

(alle musikstykker på den aktuelle

cd)

• "RPT OFF" (afslut Repeat)

Mens gentagelsesfunktionen (Repeat) er

aktiv, vises symbolet RPT på displayet.

321

DANSK


Cd-skifter-tilstand

Afspilning af musikstykker i

vilkårlig rækkefølge (MIX)

Du kan afspille enten alle musikstykker på

den aktuelle cd eller alle cd'er i magasinet i

vilkårlig rækkefølge.

Tryk på tasten 5 MIX 8 fl ere gange,

indtil den ønskede funktion vises på

displayet:

• "MIX CD"

(alle musikstykker på den aktuelle

cd)

• "MIX ALL" (alle cd'er i magasinet)

• "MIX OFF"

(afslut vilkårlig rækkefølge)

Mens vilkårlig afspilning (MIX) er aktiv, vises

symbolet MIX på displayet.

Scanning af alle musikstykker på

alle cd'er (SCAN)

Hvis du vil afspille ca. 10 sekunder af alle titler

på den isatte cd i stigende rækkefølge,

tryk på tasten MENU > i mere end

2 sekunder.

Displayet skifter mellem "SCAN" og nummeret

på musikstykket. Alle cd'er i magasinet

afspilles i stigende rækkefølge.

Afbrydelse af Scan , fortsat lytning til

musikstykke

Tryk kort på tasten MENU >.

Det aktuelt scannede musikstykke spilles

videre.

322

Afbrydelse af afspilning (PAUSE)

Tryk på tasten 3 8.

På skærmen vises "PAUSE".

Afbrydelse af pause

Tryk på tasten 3 8.

Afspilningen fortsætter.


Clock – Klokkeslæt

Visning af klokkeslæt

Du kan få vist klokkeslættet i tuner-, SD-,

USB- og cd-skifter-tilstand.

Tryk på tasten DIS ; fl ere gange, indtil

klokkeslættet vises.

Indstilling af klokkeslæt

Hvis du vil indstille klokkeslættet,

tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "CLOCK SET" vises på

displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

Det aktuelt indstillede klokkeslæt vises på

displayet. Timerne blinker og kan indstilles.

Indstil timerne med tasten

2.

eller

Når timerne er indstillet,

tryk på tasten 2.

Minutterne blinker.

Indstil minutterne med tasten

2.

eller

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil "24 H MODE" eller "12 H MODE"

vises på displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

Tryk på tasten

mulighederne.

2 for at skifte mellem

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "CLOCK OFF" eller

"CLOCK ON" vises på displayet.

Tryk på tasten 2 for at åbne undermenuen.

Tryk på tasten 2 for at skifte mellem

ON (tændt) og OFF (slukket).

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC


Sound

Sound

For hver kilde (radio, SD, USB, cd-skifter

eller AUX-IN) kan indstillingerne for klang

(bas, mellemtoner og diskant) og for equalizer

foretages separat.

Indstillingerne for X-Bass og lydstyrkefordelingen

(Balance og Fader) foretages fælles

for alle lydkilder.

Equalizer

Dette apparat er forsynet med en 3-båndsequalizer.

Denne equalizer gør det muligt at

udvælge en frekvens for hhv. bas, diskant

og mellemtoner og at indstille niveauet for

den valgte frekvens. Desuden kan kvalitetsfaktoren

indstilles for bas og mellemtoner.

Equalizer-indstillinger

Tabellen nedenfor viser viser indstillingsmulighederne

for bas, diskant og equalizer

i menuen "AUDIO".

Niveau

(GAIN)

Frekvens

(FREQ)

Kvalitetsfaktor

(QFAC)

324

Audio

BASS TREBLE ENHANCED

E-BASS E-MIDDLE E-TREBLE

-7 til +7 -7 til +7 – -7 til +7 -

– –

– –

Nogle indstillinger er forsynet med et

"E" (for "ENHANCED" = udvidet), f.eks.

"E-BASS". Disse indstillinger foretages i undermenuen

"ENHANCED".

Bemærk:

Tabellen indeholder ikke alle de indstillinger,

der er mulige i menuerne

"AUDIO" og "ENHANCED".

Indstilling af BASS

For at indstille niveauet for bas,

tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "AUDIO" vises i displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne audio-

"BASS" vises på displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

60 Hz, 80 Hz,

100 Hz eller

200 Hz

1,0, 1,25, 1,5

eller 2,0

0,5 kHz,

1,0 kHz,

1,5 kHz eller

2,5 kHz

Grundindstillinger Udvidede indstillinger


10 kHz,

12,5 kHz,

15 kHz eller

17,5 kHz

0,5, 0,75, 1,0

eller 1,25


"BASS" og den aktuelt indstillede værdi for

niveauet vises i displayet.

Tryk på tasten

dre værdien.

eller 2 for at æn-

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "AUDIO" vises i displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne audio-

"BASS" vises på displayet.

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil displayet viser teksten "TREBLE".

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"TREBLE" og den aktuelt indstillede værdi

for niveauet vises i displayet.

Tryk på tasten

dre værdien.

eller 2 for at æn-

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "AUDIO" vises i displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne audio-

"BASS" vises på displayet.

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "ENHANCED" vises i

displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"E-BASS" vises på displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"FREQ" og den aktuelt indstillede værdi vises

på displayet.

Tryk på tasten eller 2 for at vælge

mellem "FREQ" (frekvens) og "QFAC"

(kvalitetsfaktor).

Tryk på tasten eller 2 for at ændre

den valgte indstilling.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC


Sound

Indstilling af E-TREBLE

For at indstille frekvens for diskanten,

tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "AUDIO" vises i displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne audio-

"BASS" vises på displayet.

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "ENHANCED" vises i

displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"E-BASS" vises på displayet.

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "E-TREBLE" vises i

displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"FREQ" (frekvens) og den aktuelt indstillede

værdi vises på displayet.

Tryk på tasten eller 2 for at ændre

den valgte indstilling.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "AUDIO" vises i displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne audio-

"BASS" vises på displayet.

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "ENHANCED" vises i

displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"E-BASS" vises på displayet.

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "E-MIDDLE" vises i

displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"GAIN" og den aktuelt indstillede værdi vises

på displayet.

Tryk på tasten eller 2 for at vælge

mellem "GAIN" (forstærkning), "FREQ"

(frekvens) og "QFAC" (kvalitetsfaktor).

Tryk på tasten eller 2 for at ændre

den valgte indstilling.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC


Indstilling af lydstyrkefordeling

venstre/højre (BALANCE)

Tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "AUDIO" vises i displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne audio-

"BASS" vises på displayet.

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "BALANCE" vises i

displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"BAL" og den aktuelt indstillede værdi vises

på displayet.

Tryk på tasten eller 2 for at indstille

lydstyrkefordelingen højre (R =

right)/venstre (L=left).

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "AUDIO" vises i displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne audio-

"BASS" vises på displayet.

Sound

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "FADER" vises i displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"FADER" og den aktuelt indstillede værdi vises

på displayet.

Tryk på tasten eller 2 for at

indstille lydstyrkefordelingen foran

(F=Front)/bagved (R=Rear).

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "AUDIO" vises i displayet.

Tryk på tasten 2 for at åbne audiomenuen.

"BASS" vises på displayet.

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "ENHANCED" vises i

displayet.

Tryk på tasten 2 for at åbne undermenuen.

"E-BASS" vises på displayet.

327

DANSK


Sound X-Bass

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "PRESETS" vises i displayet.

Tryk på tasten 2 fl ere gange, for at

åbne undermenuen.

Den aktuelle Preset-indstilling vises.

Tryk på tasten eller 2 for at ændre

den valgte indstilling. Vælg "P-EQ

OFF" for at slukke equalizeren.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "AUDIO" vises i displayet.

Tryk på tasten 2 for at åbne audiomenuen.

"BASS" vises på displayet.

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "X-BASS" vises i displayet.


Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"X-BASS" og den aktuelt indstillede værdi

vises på displayet.

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil den ønskede indstilling vises

i displayet.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "AUDIO" vises i displayet.

Tryk på tasten 2 for at åbne audiomenuen.

"BASS" vises på displayet.

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "ENHANCED" vises i

displayet.

Tryk på tasten 2 for at åbne undermenuen.

"E-BASS" vises på displayet.

X-Bass

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "E-XBASS" vises i displayet.

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"GAIN" og den aktuelt indstillede værdi vises

på displayet.

Tryk på tasten eller 2 for at vælge

mellem "GAIN" (X-BASS-forøgelse)

og "FREQ" (frekvens).

Tryk på tasten eller 2 for at ændre

den valgte indstilling.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC


Display

Display

Når du tænder køretøjets lys, skifter displayets

lysstyrke fra dagtilstand til nattilstand.

En forudsætning for dette er, at din bilradio

er tilsluttet som beskrevet i monteringsvejledningen.

I køretøjet skal den pågældende

tilslutningsmulighed være til stede.

Indstilling af displayets lysstyrke

Displayets lysstyrke kan indstilles separat

for nat (DIM NIGHT) og for dag (DIM DAY)

i trin fra 1 til 16.

Tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil displayet viser teksten "DIM

DAY" eller "DIM NIGHT".

Tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

"DAY" eller "NIGHT" og den aktuelt indstillede

værdi vises i displayet.

Tryk på tasten

dre lysstyrken.

eller 2 for at æn-

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil "DISP COL" vises på displayet.

Tryk på tasten 2, hvis du vil åbne

RGB-menuen, eller tasten 2, hvis

du vil åbne RG-menuen.

På displayet vises "4096 COL" for RGB-menuen

eller "256 COL" for RG-menuen.

Tryk på tasten 2, hvis du vil åbne

menuen til blanding af din egen farve.

Symbolerne "R", "G" og "B" eller "R" og "G"

vises med de aktuelle værdier. Indstillingen

"R" er aktiveret. Du kan for hver tilgængelig

farvekomponent indstille en værdi mellem

0 og 16.


Tryk på tasten eller 2, hvis du vil

skifte mellem farvekomponenterne.

Tryk på tasten eller 2, hvis du

vil indstille værdien for en farvekomponent.

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil "COL SCAN" vises på displayet.

Tryk på tasten 2 for at starte farvesøgningen.

Apparatet begynder at skifte displaybelysningens

farve. Under farvesøgningen vises

skiftevis "SCANNING" og "OK (MENU)" på

displayet.

Bemærk:

Tryk på tasten eller 2 for at afbryde

farvesøgningen uden at indstille

en ny displayfarve.

Hvis du vil vælge den aktuelt indstillede

farve,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere

gange, indtil teksten "SCAN ON" eller

"SCAN OFF" vises på displayet.

Tryk på tasten 2 for at åbne undermenuen.

Tryk på tasten 2 for at skifte mellem

ON (farveskift til) og OFF (farveskift

fra).

Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC


Eksterne lydkilder

Eksterne lydkilder

Eksterne lydkilder som f.eks. en bærbar

cd-afspiller, en MiniDisc-afspiller eller en

mp3-afspiller, kan tilsluttes apparatet på to

måder:

1.

2.

Via AUX-IN-indgangen på bagsiden

(hvis der ikke er sluttet en cd-skifter til

apparatet).

Via front-AUX-IN-bøsningen.

Bemærk:

Via AUX-IN-indgangen på bagsiden kan

du også tilslutte Blaupunkt Bluetooth/

USB-interfacet. I menuen fi ndes

menupunkterne "C‘N‘C", "CDC ON/

OFF" og "BLUETOOTH", der bruges til

Bluetooth/USB-interfacets indstillinger

og funktioner. Disse menupunkter

beskrives i betjeningsvejledningen til

Bluetooth/USB-interfacet.

AUX-IN-indgang på bagside:

Med tasten SRC 3 kan du vælge AUX-INindgangen

på bagsiden. På displayet vises

derefter "CDC/AUX-IN".

332

Bemærk:

• Du kan vælge et separat navn til AUX-

IN-indgangen på bagsiden, som vises

på displayet, når du vælger den

tilsluttede lydkilde. I den forbindelse

skal du åbne menupunktet "AUX

EDIT". Tryk på tasten eller 2 i

undermenuen for at angive tegnet på

det aktuelle sted, og tryk på tasten

2 for at skifte til det næste sted

• Hvis du vil tilslutte en ekstern lydkilde

via AUX-IN-indgangen på bagsiden,

skal du bruge et adapterkabel.

Dette kabel (Blaupunkt-nr.:

7 607 897 093) kan du købe hos din

autoriserede Blaupunkt-forhandler.

Indstil AUX-IN-indgangen på bagsiden

Afhængigt af hvilket apparat du har sluttet

til AUX-IN-indgangen på bagsiden, skal du

vælge den passende indstilling i menuen:

• "CDC ON" for cd-skifter og andre eksterne

lydkilder.

• "CDC OFF" for Blaupunkt Bluetooth/

USB-interface.

Hvis du vil kontrollere indstillingen og foretage

ændringer,

tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "CDC ON" eller "CDC

OFF" vises på displayet.

Hvis du vil ændre indstillingen,

tryk på tasten

menuen.

2 for at åbne under-

Tryk på tasten 2 for at skifte mellem

indstillingerne "CDC ON" og "CDC

OFF".


Når indstillingen er foretaget,

tryk på tasten MENU >.

Hvis du vil lukke menuen,

tryk på tasten ESC .

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil "MIX AUX" vises på displayet.

Tryk på tasten 2 for at åbne undermenuen.

Tryk på tasten 2 for at vælge mellem

"FRONT AUX", "REAR AUX" og "MIX

OFF".

Eksterne lydkilder

Hvis du vælger indstillingen "FRONT AUX"

og "REAR AUX" afspilles den lydkilde, der er

sluttet til front-AUX-IN-bøsningen og AUX-

IN-indgangen på bagsiden sammen med

den aktuelt valgt lydkilde (f.eks. radio eller

SD-kort). Ved indstillingen "MIX OFF" afspilles

altid kun den valgte lydkilde.

333

DANSK


Fabriksindstillinger

Fabriksindstillinger

(NORMSET)

Du kan gendanne apparatets fabriksindstillinger.


Bemærk:

• Dine personlige indstillinger slettes

ved gendannelsen (Normset).

• Indstillingen "CDC ON" eller "CDC

OFF" ændres ikke ved tilbagestilling.

Tryk på tasten MENU >.

På displayet vises "MENU".

Tryk på tasten eller 2 fl ere gange,

indtil teksten "NORMSET" vises i

displayet.

Hvis du ønsker at gendanne systemets fabriksindstillinger,

tryk på tasten MENU > i mere end

4 sekunder.

"NORM ON" vises i displayet, og apparatets

fabriksindstillinger gendannes.

334

Bemærk:

Hvis du trykker i mindre end 4 sekunder

på tasten MENU >, tilbagestilles

apparatet ikke, og på displayet vises

"NORM OFF". Indstillingerne bevares.

Fabriksindstillinger:

Lydstyrke for trafi kmel- 30

dinger (TA VOL)

Startlydstyrke (ON VOL) 20

Lydstyrke for deakti- 0

vering af lyden (MUTE

LEVEL)

Lydstyrke for telefon/

navigationsanvisning

(TEL VOL)

25

Søgningsfølsomhed

(SENS)

HI6

Scanningstid (SCAN

TIME)

10

Programtype (PTY) OFF

PTY-sprog

(PTY LANG)

ENGLISH

Visning af klokkeslæt

(CLOCK)

OFF

Klokkeslæt (CLOCK SET) 0:00

Tilstanden klokkeslæt

(CLOCK MODE)

24H

Bekræftelsestone (BEEP) ON

Regionalfunktion (REG) OFF

Displayets lysstyrke DAY 15,

NIGHT 12

RDS ON


Tekniske data

Forstærker

Udgangseffekt: 4 x 26 watt sinus

ifølge DIN 45 324

ved 14,4 V

4 x 50 watt

maks. effekt

Tuner

Bølgeområde EUROPA:

VHF (FM) 87,5 - 108 MHz

MB : 531 - 1 602 kHz

LB: 153 - 279 kHz

Bølgeområde USA:

FM: 87,7 - 107,9 MHz

AM: 530 - 1710 kHz

Bølgeområde THAI:

VHF (FM) 87,5 - 108 MHz

MB : 531 - 1 602 kHz

FM - frekvensrespons:

35 - 16 000 Hz

SD-kort/MMC

Overførselsområde: 20 - 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 kanaler: 2 V

Indgangsfølsomhed

AUX-IN-indgang

(på bagsiden): 2 V / 6 kΩ

AUX-IN-indgang

(på forsiden): 500 mV / 6 kΩ

Tel-/navi-indgang: 10 V / 1 kΩ

Vægt:

0,8 kg

Ret til ændringer forbeholdes!

Tekniske data

335

DANSK


Einbauanleitung • Installation instructions • Notice de montage • Istruzioni di installazione •

Inbowhandleiding • Monteringsanvisning • Instrucciones de instalación • Instruções de montagem

• Monteringsvejledning • Instrukcja montażowa • Návod k montáži • Montážny návod •

Инструкция по установке

484

Einbauanleitung

Sicherheitshinweise

Für die Dauer der Montage und

des Anschlusses beachten Sie bitte folgende

Sicherheitshinweise.

• Minuspol der Batterie abklemmen!

Dabei die Sicherheitshinweise des

Kfz- Herstellers beachten.

• Beim Bohren von Löchern darauf

achten, dass keine Fahrzeugteile beschädigt

werden.

• Der Querschnitt des Plus- und Minuskabels

darf 1,5 mm2 nicht unterschreiten.

• Fahrzeugseitige Stecker nicht an

das Radio anschließen!

Die für Ihren Fahrzeugtyp erforderlichen

Adapterkabel erhalten Sie im

BLAUPUNKT-Fachhandel.

• Je nach Bauart kann Ihr Fahrzeug

von dieser Beschreibung abweichen.

Für Schäden durch Einbauoder

Anschlussfehler und für Folgeschäden

Haftung.

übernehmen wir keine

Sollten die hier aufgeführten Hinweise

für Ihren Einbau nicht passen,

so wenden Sie sich bitte an

Ihren Blaupunkt-Fachhändler, Ihren

Fahrzeughersteller

Telefon-Hotline.

oder unsere

Bei Einbau eines Amplifi er oder

Changers müssen unbedingt erst die

Gerätemassen angeschlossen werden,

bevor die Stecker für die Line-In- oder

Line-Out-Buchse kontaktiert werden.

Fremdgerätemassen dürfen nicht an

der Autoradiomasse (Gehäuse) angeschlossen

werden.

Installation instructions

Safety instructions

When carrying out installation

work and making connections please

observe the following safety instructions:

• Disconnect the negative terminal of

the battery! When doing so, please

observe the vehicle manufacturer’s

safety instructions.

• Make sure you do not damage vehicle

components when drilling any

holes.

• The cross sections of the positive

and negative cables must not be less

than 1.5 mm2 .

• Do not connect the vehicle’s plug

connectors to the radio!

You can obtain the adapter cable required

for your vehicle type from any

BLAUPUNKT dealer.

• Depending on the model, your vehicle

may differ from the description

provided here. We accept no responsibility

for any damages due to incorrect

installation or connection or for

any consequential damages.


If the information provided here is

not suitable for your specifi c installation

requirements, please contact

your Blaupunkt dealer, your vehicle

manufacturer or our telephone hotline.

When installing an amplifi er or changer,

you must fi rst connect the device earth

connections before connecting the

plugs for the line-in or line-out jacks.

Earth connection of external devices

may not be connected to earth of car

sound system (housing).

Notice de montage

Consignes de sécurité

Respecter les consignes de sécurité

suivantes pendant la durée du

montage et du branchement.

• Débrancher le pôle (-) de la batterie !

Respecter les consignes de sécurité

du constructeur automobile !

• Veiller à n’endommager aucune pièce

du véhicule en perçant des trous.

• La section du câble (+) et (-) ne doit

pas dépasser 1,5 mm 2 .

• Ne pas brancher les connecteurs

du véhicule sur la radio !

Les câbles d’adaptation nécessaires

pour le type de véhicule sont

disponibles auprès des revendeurs

BLAUPUNKT.

• En fonction du modèle, votre véhicule

peut différer de cette description.

Nous déclinerons toute responsabilité

en cas de dommages causés

par des erreurs de montage ou de

connexion et en cas de dommages

consécutifs.

Si les indications décrites ici ne s’appliquent

au montage que vous voulez

effectuer, adressez-vous à votre revendeur

Blaupunkt, votre constructeur

automobile ou notre service

d’assistance téléphonique.

Pour le montage d’un amplifi cateur ou

changeur, les masses d’appareil doivent

être d’abord connectées avant de

connecter les fi ches pour les connecteurs

Line In ou Line Out.

Les masses des appareils externes ne

doivent pas être raccordées à la masse

de l'autoradio (boîtier).

Istruzioni di

installazione

Note di sicurezza

Durante il montaggio e l’allacciamento

osservate per favore le seguenti

istruzioni sulla sicurezza.

• Staccate il polo negativo della batteria!

Nel fare ciò osservate le istruzioni

di sicurezza del fabbricante d’auto.

• Quando praticate dei fori, fate attenzione

a non danneggiare nessuna

parte dell’autovettura.

• La sezione dei cavi positivi e negativi

non deve essere mai inferiore

a 1,5 mm2 .

• Non collegate alla radio le spine

in dotazione di autovettura!

Richiedete ad un negoziante specializzato

in articoli BLAUPUNKT il cavo

485


di adattamento richiesto per il vostro

modello di autovettura.

• A seconda del modello il Suo veicolo

può differire da questa descrizione.

Non forniamo garanzia per danni

derivanti da errori di montaggio o

di collegamento e per danni conseguenti.

Se le indicazioni qui elencate non

sono adatte al Suo montaggio, La preghiamo

di rivolgersi al Suo rivenditore

Blaupunkt, al fabbricante dell’auto

o alla nostra hotline telefonica.

Quando vengono montati un amplifi -

catore o un multilettore CD, bisogna

innanzi tutto allacciare le masse degli

apparecchi prima di eseguire la connessione

delle spine con le prese line-in e

line-out.

Le masse di altri apparecchi non devono

essere collegate alla massa dell'autoradio

(involucro).

486

Inbowhandleiding

Adviezen voor de

veiligheid

Wilt u dedurende het monteren en aansluiten

de volgende veiligheidsadviezen

in acht nemen.

• De minpool van de batterij afklemmen!

De veiligheidsadviezen van de

fabrikant in acht nemen.

• Bij het gaten boren erop letten dat

geen voertuigonderdelen worden

beschadigd.

• De dwarsdoorsnede van de plusen

minkabel mag niet minder dan

1,5 mm2 zijn.

• Stekker aan de voertuigkant niet

aan de radio aansluiten!

De voor uw voertuig vereiste adapterkabel

is bij de BLAUPUNKT-vakhandel

verkrijgbaar!

• Afhankelijk van de uitvoering kan uw

auto afwijken van deze beschrijving.

Voor schade door fouten in montage

of aansluiting en schade als gevolg

daarvan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Mochten de hier vermelde aanwijzingen

voor de montage voor u niet van

toepassing zijn, dan kunt u contact

opnemen met uw Blaupunkt-vakhandel,

uw autofabrikant of onze telefoon-hotline.

Bij inbouw van een versterker of cd-wisselaar

moeten eerst de massacontacten

van de apparaten worden verbonden

voordat de stekkers voor de line-in- of

line-out-bussen worden aangesloten.

De massa van andere apparaten mag

niet aan de massa van de autoradio

(huis) worden aangesloten.

Monteringsanvisning

Skyddsanvisningar

Vänligen beakta följande skyddsanvisningar

under pågående montage

och anslutning.

• Lossa polskon från batteriets minuspol!

Följ därvid fordonstillverkarens

skyddsanvisningar.


• Se till att inga av fordonets komponenter

skadas i samband med borrning

av hål.

• Plus- och minuskabelns ledningsarea

måste vara minst 1,5 mm2 .

• Fordonets stickkontakt får inte

anslutas till radion!

Din BLAUPUNKT fackhandel tillhandahåller

för resp fordonstyp erforderlig

adapterkabel.

• Beroende på konstruktionstyp kan

fordonet avvika från denna beskrivning.

Vi frånsäger oss allt ansvar för

skada eller följdskada pga. felaktig

montering eller anslutning.

Om här givna monteringsanvisningar

ej stämmer överens med faktiska

förhållanden, vänligen kontakta

Blaupunkt fackhandel, representant

för fordonets tillverkare eller vår telefonkundtjänst.

Vid montering av förstärkare eller cdväxlare

måste först apparatstommen

jordas, innan stickpropparna ansluts till

in- eller utgångarna (hylstag line-in resp

line-out).

Jord från andra apparater får inte

anslutas till bilradions jord (höljet).

Instrucciones de

instalación

Normas de seguridad

Durante el montaje y la conexión

es imprescindible observar las siguientes

normas de seguridad.

• Desemborne el polo negativo de la

batería. Observe las normas de seguridad

dadas por el fabricante del

vehículo.

• Al perforar agujeros, asegúrese de

no dañar ninguna pieza del vehículo.

• La sección transversal del cable positivo

y del cable negativo no debe

ser menor de 1,5 mm2 .

• ¡No conecte a la radio los conectores

ubicados en el vehículo!

Los cables adaptadores necesarios

para su vehículo los encontrará en el

comercio especializado en artículos

de la marca BLAUPUNKT.

• Dependiendo del modelo, es posible

que su vehículo varíe un poco con

respecto a la descripción aquí dada.

Tenga en cuenta que no asumimos

ninguna responsabilidad por los daños

debidos a un montaje o conexión

incorrectos ni por los daños resultantes.

Si las instrucciones aquí dadas no

son aptas para el montaje en su vehículo,

póngase en contacto con su

proveedor de artículos Blaupunkt o

con el fabricante del vehículo, o llame

a nuestro teléfono de atención al

cliente.

En caso de montar un amplifi cador o un

cambiadiscos, es necesario conectar la

puesta a tierra de las unidades antes de

establecer el contacto de los conectores

para las hembrillas Line-In y Line-Out.

No deben conectarse masas de otros

equipos a la masa de la radio (carcasa).

487


488

Instruções de

montagem

Instruções de segurança

Durante a montagem e a ligação

do aparelho, queira respeitar as seguintes

instruções de segurança.

• Separar o pólo negativo da bateria!

Respeitar ao mesmo tempo as instruções

de segurança do fabricante

do automóvel.

• Quando se procede à furagem de

buracos, prestar atenção para não

serem danifi cadas quaisquer partes

do veículo.

• As secções transversais dos cabos

positivo e negativo não devem ser

inferiores a 1,5 mm2 .

• Não ligar as fi chas existentes do

lado do automóvel ao auto-rádio!

Os cabos adaptadores necessários

para o seu automóvel podem ser

adquiridos nos revendedores da

BLAUPUNKT.

• O seu veículo pode divergir desta

descrição em função do modelo.

Não assumimos qualquer responsabilidade

por erros de montagem ou

de ligação nem por danos daí decorrentes.

Caso as presentes instruções não sejam

adequadas para a montagem no

seu veículo, dirija-se ao revendedor

da Blaupunkt, ao fabricante do seu

veículo ou à nossa linha verde.

No caso de montagem de um amplifi cador

ou leitor multi-CD, é imprescindível

ligar primeiro os aparelhos à terra antes

de se conectar as fi chas às tomadas Line

In ou Line Out.

A massa de aparelhos externos não

deve ser ligada à massa do auto-rádio

(caixa).

Monteringsvejledning

Sikkerhedshenvisninger

Under monteringen og tilslutningen

skal følgende sikkerhedshenvisninger

iagttages.

• Batteriets negative pol skal afbrydes!

Herved skal bilfabrikantens sikkerhedshenvisninger

iagttages.

• Vær opmærksom på, at ingen bildele

ødelægges under boringen af huller.

• Tværsnittet af plus- og minuskablet

må ikke underskride 1,5 mm2 .

• Bilens stik må ikke tilsluttes radioen!

De nødvendige adapterkabler til din

biltype kan købes hos BLAUPUNKTspecialforretningen.

• Alt efter konstruktion kan bilen afvige

fra denne beskrivelse. For skader

på grund af monterings- eller tilslutningsfejl

og for følgeskader overtager

vi intet ansvar.

Hvis de her anførte henvisninger

til monteringen ikke skulle passe,

kontakt din Blaupunkt-specialforretning,

bilfabrikanten eller vor telefonhotline.

Ved montering af en forstærker eller et

Multi CD-apparat skal apparaternes stel


først tilsluttes, før stikkene for tilslutningerne

Line-In eller Line-Out sættes i.

Eksterne enheders stelforbindelse

må ikke sluttes til bilradioens stelforbindelse

(kabinet).

Instrukcja montażowa

Wskazówki bezpieczeństwa

Podczas montażu i podłączania należy

przestrzegać poniższych wskazówek

bezpieczeństwa.

• Odłączyć biegun ujemny akumulatora!

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa

producenta pojazdu.

• Przy wierceniu otworów uważać, aby

nie uszkodzić któregoś z urzą dzeń

pokładowych pojazdu.

• Przekrój kabla plusowego i minusowego

nie może być mniejszy niż

1,5 mm2 .

• Nie podłączać wtyczek samochodu

do radia!

Odpowiedni dla danego typu pojazdu

przewód-adapter można nabyć

u autoryzowanego sprzedawcy produktów

BLAUPUNKT.

• Zależnie od marki i modelu, konstrukcja

Państwa pojazdu może niekiedy

odbiegać od podanego tu opisu. Firma

Blaupunkt wyklucza wszelką odpowiedzialność

za szkody spowodowane

błędnym montażem i instalacją urządzenia.

W przypadku, gdy podane tu wskazówki

nie znajdują zastosowania w

Państwa pojeździe, prosimy skon-

taktować się z autoryzowanym sprzedawcą

produktów Blaupunkt, producentem

pojazdu lub zadzwonić do

naszej infolinii.

Przy montażu wzmacniacza lub zmieniarki

należy koniecznie najpierw podłączyć

masy urządzeń, zanim połączona

zostanie wtyczka do gniazda Line-In lub

Line-Out.

Do masy radioodtwarzacza (obudowa)

nie wolno podłączać masy obcych

urządzeń.

Návod k montáži

Bezpečnostní pokyny

Během montáže a připojení

dodržujte prosím následující bezpečnostní

pokyny.

• Odpojte záporný pól akumuláto-


ru! Přitom dodržujte bezpečnostní

pokyny výrobce vozidla.

Při vrtání otvorů dbejte na to, abyste

nepoškodili žádné díly vozidla.

• Průřez kabelu plus a minus pólu

musí být minimálně 1,5 mm2 .

• Konektory od vozidla nepřipojujte

k rádiu!

Adaptérový kabel potřebný pro vaše

vozidlo obdržíte ve specializované

prodejně BLAUPUNKT.

• V závislosti na konstrukci se může

postup u vašeho vozidla od zde

popsaného postupu lišit. Za škody

způsobené montáží nebo připojením

nepřebíráme žádné ručení.

489


Pokud zde uvedené pokyny pro

montáž neodpovídají vašemu vozidla,

obraťte se na specializovaného

prodejce Blaupunkt, výrobce vozidla

nebo naši horkou linku.

Při montáži zesilovače nebo měničů,

předtím než budou konektory zapojeny

do zdířek Line-in nebo Line-out, musí

být nejprve bezpodmínečně připojeny

kostry přístrojů.

Kostry jiných přístrojů nesmí být připojeny

na kostru autorádia (kryt přístroje).

490

Montážny návod

Bezpečnostné pokyny

Počas montáže a zapojenia rešpektujte

následné bezpečnostné pokyny.

• Odpojte záporný pól akumulátora!

Rešpektujte pri tom bezpečnostné

pokyny výrobcu vozidla.

• Pri vŕtaní otvorov dávajte pozor na

to, aby sa nepoškodili žiadne diely

vozidla.

• Prierez kábla kladného a záporného

pólu nesmie byť menší ako 1,5 mm2 .

• Koncovky elektroinštalácie vozidla

sa do rádia nesmú zapojiť!

Potrebný kábel s adaptérom pre vaše

vozidlo obdržíte v špecializovaných

predajniach BLAUPUNKT.

• V závislosti od konštrukcie sa môže

postup pri vašom vozidle od tu popísaného

postupu líšiť. Za škody

spôsobené montážou alebo neod-

borným pripojením nepreberáme

záruku.

Ak by tu uvedené pokyny na montáž

nezodpovedali vášmu vozidlu, obráťte

sa prosím na špecializovaného

predajcu fy Blaupunkt, výrobcu vášho

vozidla alebo na našu zákaznícku

linku.

Pri montáži zosilňovača alebo meniča

je bezpodmienečne nutné najprv zapojiť

kostru prístroja, než sa nakontaktujú

zástrčky do zásuvky Line-In alebo Line-

Out.

Kostry cudzích prístrojov sa nesmú

napojiť na kostru (schránku) autorádia.

Инструкция по

установке

Указания по технике

безопасности

Во время монтажа и подсоединения

соблюдайте, пожалуйста, следующие

указания по технике безопасности.

• Отсоедините минусовую клемму

аккумулятора! Соблюдайте при

этом правила техники безопасности

завода-изготовителя Вашего автомобиля.

• При сверлении отверстий следите

за тем, чтобы не повредить компоненты

автомобиля.

• Сечение плюсового/минусового

кабелей должен быть не меньше

1,5 мм2 .


• Не включайте в аудиосистему автомобильные

штекеры!

Необходимые для Вашего типа автомобиля

адаптерные кабели Вы можете

приобрести в авторизованном

сервисном центре Blaupunkt.

• Ваш автомобиль может - в зависимости

от конструкции - отклоняться

от данного описания. Завод-изготовитель

аудиосистемы не несет

ответственности за повреждения

и-за ошибок при монтаже или подключении,

а также за косвенный

ущерб.

Если перечисленные здесь указания

для Ваших условий монтажа не

подходят, то обратитесь, пожалуйста,

в авторизованный сервисный

центр Blaupunkt или продавцу

Вашего автомобиля.

При установке усилителя или чейнджера

перед соединением штекеров

гнезд линейного входа и выхода сначала

нужно в обязательном порядке

подключить массы устройств.

Запрещается подключение масс

посторонних устройств к массе аудиосистемы

(корпусу).

491


Mitgelieferte Montage- und

Anschlussteile

Supplied Mounting Hardware

Materiel de montage fourni

Componenti di fi ssaggio comprese

nella fornitura

Meegeleverde montagematerialen

Medföljande monteringsdetaljer

Ferretería de montaje suministrada

Elementos de fi xação fornecidos

Medleverede monterings- og tilslutningsdele

Dołączone części montażowe i

połączeniowe

Přiložené montážní díly a přípojné

svorky

Dodávané montážne a pripojovacie

dielce

Поставляемые в комплекте

компоненты для установки и

подсоединения

492

A

B

Als Sonderzubehör erhältlich

Available as an optional accessory

Disponible en option

Reperibili come accessori extra

Als speciale accessoire verkrijgbaar

Tillval

De venta como accesorios especiales

Disponíveis como acessórios opcionais

Fås som specialtilbehør

Dostępne jako wyposażenie dodatkowe

Jako zvláštní příslušenství můžete

obdržet

Ako osobitné príslušenstvo dostanete

Поставляется как дополнительная

принадлежность

Preamp./Sub./Center - out cable

A

7 607 001 512

7 607 621 . . .


Einbausätze

Installation kits

Kits de montage

Set di montaggio

Inbouwsets

Monteringssatser

Juegos de montaje

Kits de montagem

Indbygningssæt

Zestawy montażowe

Montážní soupravy

Montážne súpravy

Установочные комплекты

7 608 . . . . . .

1.

2.

3.

0°- 30°

+/– 10°

+/– 10°

12V

ca. 10 mm

493


4. 6. Ausbau / Removal / Démontage /

Smontaggio / Demontage /

Urmontering / Desmontaje /

Desmontagem / Udbygning /

Demontaż / Demontáž / Demontáž /

Демонтаж

antenna connection

5.

494

A

53

USB connection

USB cable

182

1-20

165

7.

B

8 613 150 002

3.

2.

1.

12V

2.


8.

Amplifi er

10 Ampere

A B

1 NC 1 Speaker out RR+

2 Radio Mute 2 Speaker out RR–

3 NC 3 Speaker out RF+

4 Permanent +12V 4 Speaker out RF–

5 Aut. antenna * 5 Speaker out LF+

6 Illumination 6 Speaker out LF–

7 Kl.15/Ignition 7 Speaker out LR+

8 Masse/GND 8 Speaker out LR–

Optional

(Remote Control Eye)

*

Summe

Sum

Somme

Somma

Som

Summa

Suma

Soma

Celkem

Súčet

Сумма

Aut. antenna

FB +12V / RC +12V

+12V Amplifier

150 mA

C1 C2 C3

1 Line Out LR 7 Telefon NF in + 13 CDC-Data In

2 Line Out RR 8 Telefon NF in – 14 CDC-Data Out

3 Line Out / Ground 9 Radio Mute 15 Permanent +12V

4 Line Out LF 10 SW Supply - RC +12V * 16 SW Supply +12V *

5 Line Out RF 11 Remote Control 17 Bus - Masse/GND

6

C

B

A

C-1 C-2 C-3

1 4

3 6

2 5

7 10

9 12

8 11

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7

2 4 6 8

SW Supply +12V

Amp. *

13 16 19

15 18

14 17 20

12 RC - GND 18 CDC/AUX1 Audio IN-GND

19 CDC/AUX1 Audio IN-L

20 CDC/AUX1 Audio IN-R

CD-Changer / AUX IN

495


9.

Preamp./Sub./Center - out cable

7 607 001 512

496

A

Radio Mute

1 3 5

7

2 4 6

8

+

-

+

- 4 Ohm

+

- 4 Ohm

+

- 4 Ohm

Änderungen vorbehalten!

Subject to changes!

Sous réserve de modifi cations!

Modifi che riservate!

Wijzigingen voorbehouden!

Ändringar förbehålles!

Modifi caciones reservadas!

Sob reserva de alterações!

Ret til ændringer forbeholdes!

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Změny vyhrazeny!

Zmeny vyhradené!

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений!

RR RF LF LR 4 Ohm

+12V Amplifi er

+12V

+12V

12V

Relais

Kl. 15 +12V


© 2007 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal

use only.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology

outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Bitte den ausgefüllten Gerätepass sicher aufbewahren!

Please keep the fi lled-in radio pass in a safe place!

Prière de conserver soigneusement la carte d’autoradio remplie !

Tenete per favore il libretto di apparecchio, debitamente riempito, in un

posto sicuro!

Bewaar de ingevulde apparaatpas op een veilige plaats!

Vänligen förvara ifyllt apparatpass på säker plats!

¡Favor guardar el documento del aparato debidamente llenado en un lugar

seguro!

Por favor, guardar o cartão preenchido do aparelho num lugar seguro!

Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!

Prosimy przechowywać metrykę radia w bezpiecznym miejscu!

Vyplněný dokument o přístroji prosím bezpečně uschovejte!

Vyplnený dokument o prístroji prosím bezpečne uschovajte!

Пожалуйста, храните заполненный паспорт устройства в надежном месте!

497


Country: Phone: Fax: WWW:

Germany (D) 0180-5000225 05121-49 4002 http://www.blaupunkt.com

Austria (A) 01-610 39 0 01-610 39 391

Belgium (B) 02-525 5444 02-525 5263

Denmark (DK) 44 898 360 44-898 644

Finland (FIN) 09-435 991 09-435 99236

France (F) 01-4010 7007 01-4010 7320

Great Britain (GB) 01-89583 8880 01-89583 8394

Greece (GR) 210 94 27 337 210 94 12 711

Ireland (IRL) 01-46 66 700 01-46 66 706

Italy (I) 02-369 62331 02-369 62464

Luxembourg (L) 40 4078 40 2085

Netherlands (NL) 00 31 24 35 91 338 00 31 24 35 91 336

Norway (N) +47 64 87 89 60 +47 64 87 89 02

Portugal (P) 2185 00144 2185 00165

Spain (E) 902 52 77 70 91 410 4078

Sweden (S) 08-7501850 08-7501810

Switzerland (CH) 01-8471644 01-8471650

Czech. Rep. (CZ) 02-6130 0446 02-6130 0514

Hungary (H) 76 889 704 –

Poland (PL) 0800-118922 022-8771260

Turkey (TR) 0212-335 07 23 0212-346 00 40

USA (USA) 800-950-2528 708-6817188

Brasil

(Mercosur) (BR) 0800 7045446 +55-19 3745 2773

Malaysia

(Asia Pacifi c) (MAL) +604-6382 474 +604-6413 640

Gerätepass

Name: .....................................................................

Typ:

7

....................................................................

648 . . .

Serien-Nr: BP ................................................................

Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim

498

11/07 - CM-AS/SCS1 (dt, gb, fr, it, nl, sw, es, pt, dk, pl, cz, sk, ru)

8622405675

More magazines by this user
Similar magazines