17.07.2013 Views

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler - Ordblinde ...

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler - Ordblinde ...

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler - Ordblinde ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Erik</strong> <strong>Arendal</strong><br />

<strong>Videnscenter</strong> <strong>for</strong> <strong>Handicap</strong>,<br />

<strong>Hjælpemidler</strong> og Socialpsykiatri –<br />

ViHS<br />

Socialstyrelsen<br />

Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret<br />

med ViHS


<strong>Ordblinde</strong> / Dysleksi<strong>for</strong>eningen<br />

Årsmøde 2012 - 70 års jubilæum<br />

• ”It-udviklingens betydning <strong>for</strong> <strong>Ordblinde</strong>” –<br />

<strong>Ordblinde</strong><strong>for</strong>eningens 60 års jubilæumsblad fra 2002<br />

– Fremtidsartikel om 2012 - Hvordan er det så gået?<br />

– ”<strong>Ordblinde</strong>s betydning <strong>for</strong> it-udviklingen”<br />

• Teknologiens potentialer i 2012<br />

– Hvor giver teknologien den største gevinst og værdi.<br />

• 3 centrale ud<strong>for</strong>dringer med stor effekt<br />

• Nye teknologiske muligheder<br />

– Håndholdt hverdagsteknologi og/eller computeren<br />

– iPad og/eller iTryg-sæk


”It-udviklingens betydning <strong>for</strong><br />

<strong>Ordblinde</strong>” – fra 2002 til 2012<br />

• Hvad gættede jeg på i 2002?<br />

• Og hvor er vi så i 2012<br />

• ”Alle elever en bærbar pc fra 1. klasse”<br />

• Ikke endnu – men godt på vej<br />

• It-støtte fra 1, klasse betyder at: (Holstebro-projekt, Lese sig til<br />

skrivning - Norge og Sverige)<br />

– ALLE elever bliver bedre læsere<br />

– <strong>Ordblinde</strong> elever inkluderes i skolen og lærer mere


”It-udviklingens betydning <strong>for</strong><br />

<strong>Ordblinde</strong>” – fra 2002 til 2012<br />

• ”ALLE materialer i skolen er digitale og tilgængelige”<br />

• Ikke endnu – men godt på vej<br />

• For ordblinde elever:<br />

– Materialebasen hos Uni-C<br />

• For alle ordblinde<br />

– Nota og portalen E-17<br />

• For alle borgere<br />

– Ikke endnu


”It-udviklingens betydning <strong>for</strong><br />

<strong>Ordblinde</strong>” – fra 2002 til 2012<br />

• ”Alle elever har adgang til og bruger it-støtte”<br />

• Ikke endnu – men godt på vej<br />

• Næsten alle kommuner/skoler har licenser, men skolerne<br />

bruger det ALT <strong>for</strong> lidt. Stil krav om dette!<br />

• Når alle bruger og kender it-støtte er ingen anderledes,<br />

ordblinde kan deltage ligeværdigt<br />

• Indtil da - stadig brug <strong>for</strong> en særlig it-rygsæk til ordblinde<br />

elever


”It-udviklingens betydning <strong>for</strong><br />

<strong>Ordblinde</strong>” – fra 2002 til 2012<br />

• ”Holdningen til læsning og læring <strong>for</strong> ordblinde er ændret.”<br />

• Efterskole<strong>for</strong>standerens <strong>for</strong>edrag. (artiklen s. 25)<br />

• Ikke endnu – men godt på vej.<br />

• Folkeskolens afgangsprøver – digital med it-støtte<br />

• Nationale test i læsning – digital med it-støtte<br />

• Fokus på læring og <strong>for</strong>ståelse<br />

• Inklusion og ligeværdig deltagelse<br />

• Læse- og Skriveteknologi - Temanummer april 2012 fra<br />

Nationalt <strong>Videnscenter</strong> <strong>for</strong> Læsning<br />

• Unge i uddannelse med it-støtte: Efterskoler, Ungdomsudd,<br />

Faglige udd. Mellem og Videregående udd.


<strong>Ordblinde</strong>s betydning <strong>for</strong> itudviklingen<br />

• ”Et it-samfund der indrettes så optimalt som muligt <strong>for</strong><br />

ordblinde”<br />

• Tilgængelighed<br />

• Accept af <strong>for</strong>skelligheder<br />

• Ligeværdig deltagelse <strong>for</strong> alle<br />

• FN-handicapkonventionen - Danmark har underskrevet og<br />

skal ratificere dette i love og regler.<br />

• Projekt MIL – ISS rengøring<br />

• QR-koder


Teknologiens potentialer i 2012<br />

• Hvordan får vi den største gevinst – 3 centrale<br />

indsatsområder:<br />

1. Digital tilgængelighed til ALLE tekster og udgivelser<br />

2. Adgang til og brug af teknologi og it-støtte til ALLE<br />

mennesker – i skole, uddannelse og erhverv<br />

3. Holdningsændring<br />

– Accept af ordblindes måde at læse, skrive og lære<br />

– Fokus på inklusion, deltagelse og ligeværdighed


Nye teknologiske muligheder<br />

• Håndholdt hverdagsteknologi og/eller computeren<br />

– Ny teknologi giver nye muligheder<br />

– Ny teknologi giver nye ud<strong>for</strong>dringer<br />

– Ny teknologi stiller nye og andre/større krav<br />

• Hvilken teknologi er bedst – i hvilken sammenhæng<br />

– iPad og/eller iTryg-sæk


iPad og/eller<br />

iTryg-sæk<br />

Almen<br />

• Har it-rygsækken udlevet sin rolle?<br />

• Skal og kan den erstattes med håndholdt<br />

hverdagsteknologi ?<br />

• Hvad er computerens fremtid til læsning og<br />

skrivning ?<br />

• Hvad er iPad’s fremtid til læsning og skrivning?


Størrelsen<br />

Smartphone<br />

Tablet<br />

Bærbar<br />

Håndholdt eller bærbar<br />

Til hvad, hvem og<br />

hvornår?


Plat<strong>for</strong>m<br />

Android<br />

iOS (Apple)<br />

Windows<br />

Windows phone<br />

Tilgængelighed - tekster<br />

og oplæsning<br />

Muligheder/software<br />

Supplement og synergi


Software<br />

Generelt – alle systemer:<br />

Internet, mail, kalender m.m.<br />

Tekstbehandling?, talegenkendelse<br />

Synergi og dokumentudveksling (Dropbox, iCloud)<br />

Hvad er situationen - hvad fungerer bedst ?<br />

Windows PC:<br />

Tekstbehandling – læsning og skrivning<br />

Oplæsning og ord<strong>for</strong>slag – kendt, udbredt og godt<br />

Digitale tekster: Nota, SPS/Amu, Materialebasen (oplæses)<br />

Læsning og skrivning af store tekstmængder !<br />

Smartphone og tablet:<br />

”Tekstbehandling” og læsning (med øjnene)<br />

Oplæsning og ord<strong>for</strong>slag – måske !!<br />

- ”dårlig/svingende” kvalitet<br />

Digitale tekster: Ja/generelt – Nej/ingen (oplæses ?)<br />

Lydbøger, GPS/kort, diktafon, kamera/OCR, QR-koder m.m.<br />

Mindre tekstmængder, støtte i hverdag og job


Hvad er bedst – hvornår?<br />

• Børn i skolen<br />

– Computere og it-støtte til ALLE elever<br />

– It-rygsæk til ordblinde elever (indtil videre)<br />

– iPad er et supplement til computeren<br />

• Voksne i uddannelse, erhverv eller privatliv<br />

– It-rygsæk til den ordblinde – SPS.<br />

• Støtte i uddannelse - til læsning og skrivning<br />

• Selvhjulpen med it-støtte<br />

– Håndholdt hverdagsteknologi<br />

• Til dagligdags aktiviteter, job og undervisning.<br />

– Fokus på den enkeltes daglige behov?


• Oplæsning<br />

– Læs op<br />

Håndholdt hverdagsteknologi<br />

iPhone og iPad - eksempler<br />

– Voice Over/VO - generelt + ”in-apps” stemmer<br />

– Pdf: - vBookz PDF (med Highlight)<br />

• OCR<br />

– Prizmo (+ Mettestemme), TextGrabber (VO), ScanLife<br />

• Skrive<br />

– SMS + mail (VO), Typ-O (skrivestøtte), ”office-apps”<br />

– Dragon Dictation<br />

• Oversættelse<br />

– iTranslate, Google Oversæt (indtale og skrive),<br />

– Lingvo (OCR + ord-oversættelse)


• Oplæsning<br />

Viste apps til iPad –<br />

præsenteret på mødet<br />

– Voice Over/VO – standard på iPad<br />

• Indstillinger/generelt/tilgængelighed/VoiceOver<br />

– I Pdf filer: - vBookz PDF (med Highlight)<br />

• Skrivning<br />

– Typ-O (skrivestøtte),<br />

– Dragon Dictation - send tekst med SMS + mail<br />

• OCR<br />

– Prizmo<br />

• Oversættelse – Dansk, engelsk, græsk, fransk m.m.<br />

– Google Oversæt (indtale og skrive), iTranslate,


Opsummering<br />

• Den teknologiske udvikling <strong>for</strong>tsætter<br />

• Nye muligheder og nye krav<br />

• Hverdagsteknologi - ikke specialudstyr<br />

• Hvilken teknologi er bedst hvornår – vær kritisk<br />

• Digitalisering – HUSK tilgængeligheden!<br />

• Video, QR-kodes, multimodalitet.<br />

• ”Gammeldags læsning” erstattes/suppleres af<br />

”mulitimodal læring”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!