Til DLF netudgave [Skrivebeskyttet] - Danmarks Lærerforening

dlf.org

Til DLF netudgave [Skrivebeskyttet] - Danmarks Lærerforening

Vi læser for livet

Denne præsentation

indeholder et udvalg og en

sammenskrivning af slides fra

det mundtlige oplæg om faglig

læsning på DLFs konferencer

Vi læser for livet

Danmarks Lærerforening – foråret 2012

Lena Bülow-Olsen


Funktionel læsef l sefærdighed rdighed

Eleven kan:

forstå

anvende

reflektere over

engagere sig i

skrevne tekster, de møder i hverdag

……nåsine mål, udvikle sin viden og sit potentiale

og deltage aktivt i samfundslivet


Læsning og læseforståelse

Viden om

-syntaks

-semantik

-pragmatik

Kognitive evner

Viden om

tekster

Grafem-fonem

kendskab

Viden om

verden

Den centrale

meningsskabende

funktion

Ordkendskab

-Ordbilleder

-Ordforråd

Læseforståelsesstrategier

Metabevidsthed

Læsemotivation

Hukommelse for

tekst

L.Ehri & Bråten


Læsning og skrivning

implementeret i alle fag

• Trefasede læsepædagogik

• Før – under - efter

• Læseformål

• Læsemåder, læseteknikker

• Læseforståelsesstrategier

• Ordkendskab

• Faglig skrivning

• Metakognitiv viden –mål & evaluering

* * * * * * * *

• Fagenes struktur og sprog


GODE LÆSERE

• har automatiseret afkodningen

• er meningssøgende

• danner hypoteser –forudsigelser

• forestiller sig teksten i indre billeder

• stiller sig selv spørgsmål undervejs

• sammenligner informationer og aktiverer

forforståelsen

• registrerer, når de ikke forstår

• forsøger at løse forståelsesproblemer

• drager inferenser

• ved at forskellige teksttyper / genrer kan og

skal læses påforskellige måder

• opsummerer teksten med egne ord

• er ofte følelsesmæssig involveret, har lyst til at

læse og er i interaktion med teksten


FAGLIG LÆSNING

Læsning i fagene handler om læring

At læse for at lære

• Fokus er faglig viden og indsigt

Tilegnelse af viden gennem læsning

•Hukommelsesprocesser

•Læsning

Støt eleverne så de bliver:

fokuserede – effektive –

engagerede læsere af alle typer af

fagtekster


Hvad er problemet??

• Langsommelighed – mængden af tekster

• For ringe ordkendskab og viden

• Manglende mål og retning med læsningen

• Manglende strategier –teknikker og

hukommelse

• At komme fra hverdagssprog til fagsprog


ER TEKSTEN LET

ELLER SVÆR?

• Den sproglige

tilgængelighed

• Den visuelle

tilgængelighed

• Den indholdsmæssige

tilgængelighed


Hvad kendetegner fagteksterne?

Papir - væg -skærm

Multimodale tekster

• Fotografier

• Illustration

• Figurer, tabeller, skemaer og faktabokse

• Design og farver

• Lys og bevægelse

• Verbalsprog –forskellige teksttyper

Alt skal arbejde sammen

Hvert fag sit fagsprog


Hvad kendetegner fagsproget?

• Fagterminologi / Definitioner

• Fænomener

• Abstrakt sprog med stor informationsmængde

indenfor sætningsgrænsen

• Begrebshierakier (taksonomier)

• Mangel på et ”jeg”

• Passiv udtryksmåde – manglende aktører


Læsning og skrivning

er integrerede processer

•At skrive sig til forforståelse

•At skrive sig til forståelse

•At skrive fiktion og fagtekst

•At skrive sig til refleksion

Processkrivning og australsk genrepædagogik


Forforståelse -

forkundskaber

Ingen anden enkeltfaktor

har så stor betydning, for hvad

personer forstår og husker, af

det de læser, som de

forkundskaber, de har med sig,

når de læser teksten

.


Hvordan læses fagteksten?

FØR – ca.40% af tiden

UNDER – ca. 50 % af tiden

EFTER – ca. 10 % af tiden


Fortællende skønlitterære

tekster

• Oplevelser

• Identifikation

• Identitet

Astrid Lindgren:

Hvad er formålet -hensigten

At læse bøger er at komme langt ud i den

vide verden og dybt ind i sig selv.

Informerende

faglitterære tekster

• at give ny viden

• at informere

• at instruere

• at klassificere

• at overbevise

• at forklare


Teksttyper - tekstgenrer

Berettende: Genfortæller begivenheder

Forklarende: Forklarer processer

Instruerende: Hvordan noget skal udføres

Beskrivende: Hvordan noget er indrettet

Overtalende: Fortaler for en holdning

Diskuterende: Argumenterer for synspunkter


Ordkendskab og læseforståelse

At forståen tekst afhænger af om man kan forståord

og begreber –og ordene i deres kontekst.

Et bredt og et dybt ordkendskab.

******* *

Forskningen viser, at der er signifikant sammenhæng

mellem ordforrådets størrelse hos førskolebørn og

læseforståelsen ved 16 år.

Man ved samtidigt, at ordforrådet vokser hurtigst hos

børn med stort ordforråd

Frost


Ordkendskab i fx matematik

Wahl og Krogh

Begreb Matematiksprog Hverdagssprog

Negativ

Positiv

Tal mindre end 0

Tal større end 0

Potens Tal der multipliceres med sig selv

….

Sur –”ikke at gide”

Engageret, begejstret

Noget med sex

Volumen Rumfang Noget med lyd

Promille Betyder forhold til tusinde Høj alkoholprocent

Legeme Rumlig figur En menneskekrop

Regulær Figur med lige lange kanter og lige

store vinkler

Sildeben X

Y

En man kan stole på

Fiskeskelet


Læseteknikker

Skønlitteratur, lærebøger og fagbøger, aviser og blade –det

vil sige i kontinuerlige tekster:

Indholdslæsning

Overblikslæsning

Skimming

Punktlæsning

Nærlæsning

Ordbøger, tabeller, fartplaner, priser, hjemmesider, internet

–det vil sige i Ikke kontinuerlige tekster:

Surfelæsning

Fokuslæsning

Skimming

Punktlæsning


Læseforståelsesstrategi

En læseforståelsesstrategi er en bevidst, målstyret

handling, der udføres før, under, eller efter læsningen

*

Formål: at tilegne sig, organisere og uddybe information

fra teksten, samt for at overvåge og styre sin egen

tekstforståelse.

Den strategisk bevidste læser lader sit læseformål styre

valget af hensigtsmæssige strategier.


Fire centrale

strategier

• Forudsigelse

• At stille spørgsmål

• Opklaring

• Opsummering


Læseforståelsesstrategier

Overfladisk strategi

Ivar Bråten, 2007 og Fælles Mål 2009

• Hukommelsesstrategier

Dybe strategier

• Overvågningsstrategier

• Organiseringsstrategier

• Elaboreringsstrategier


Materiale -

hjælp

Hvor kan der

eksempelvis hentes

inspiration og ideer?

Eksemplariske opgavesæt til

serierne:

Faktisk

og

De store fagbøger

Opgaver på nettet


GOD UNDERVISNING

KAN BESKRIVES IKKE

FORESKRIVES

Øistein Anmarkrud

Hent inspiration:

UVM: Læsning i fagene

Danmarks Lærerforening – faglige artikler til alle fag på hjemmesiden

Jespersen og Kamp (2010): Faglig læsning i fagene. Akademisk Forlag

Fredheim,Gerd (2007): At læse for at lære. Gyldendal

Arnbak, Elisabeth (2003): Faglig læsning – fra læseproces til læreproces.

Gyldendal

Wahl og Krogh(2011): Læs og forstå matematik. Alinea

More magazines by this user
Similar magazines