Ordinært afdelingsmøde - Alboa

alboa.dk

Ordinært afdelingsmøde - Alboa

Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering

Ordinært afdelingsmøde

Torsdag den 15. september 2011


Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering

Orientering

v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as

1. Historikken

2. Planlagte renoveringsarbejder

3. Plan for havearealer

4. Skitseforslag, nye facader

5. Skitseforslag, tilgængelighed

6. Tidsplan – herunder kommende møder.


1 - Historikken

Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering

1. I september 2006 starter sagen med ønske om lukning af de

eksisterende altaner.

2. Det viser sig imidlertid, at de gamle altaner ikke er egnede til en

lukning, fordi de lider af forskellige betonskader.

3. Ved nærmere kontrol viser det sig, at afdelingen fra 1966 lider

under en række andre, tekniske problemer, som også bør løses.

4. Da mulighederne før støtte til en renovering hos Landsbyggefonden

synes store – beslutter afdelingsbestyrelsen, ad denne

vej, at forsøge at få finansieret renoveringen så billigt som

overhovedet muligt – selv om det vil være en ret langsommelig

proces. Omvendt har afdelingen gennem årene indbetalt mange

penge til Landsbyggefonden – så nu ønsker man at få nogen af

pengene retur igen!

5. Det første skridt på vejen er at få lavet en tilstandsrapport, der

fortæller detaljeret om den tekniske stand for bygningernes

konstruktioner og installationer.

6. På et afdelingsmøde den 18. april 2007 vedtages det ved en

afstemning at igangsætte denne tilstandsrapport.

7. På et afdelingsmøde den 17. sep. 2008 foretages en kort

gennemgang af tilstandsrapporten, der beviser problemer med

kuldebroer, utætheder i facader, betonskader, m.v.

8. Støtteansøgning og tilstandsrapport afleveres primo 2009 til

Landsbyggefonden og Århus Kommune.

9. Undervejs i planlægningen finder man i afdelingen frem til, at man

bør undersøge mulighederne for at etablere de såkaldt

tilgængelige boliger i afdelingen – dvs. boliger som er særlig egnet

til ældre beboere, der måske er blevet gangbesværet. Det

betyder, at der i nogle opgange må installeres elevatorer, samt at

disse specielle boliger i øvrigt ombygges med større baderum og

køkken, niveaufri adgang overalt, inkl. altan, osv. I disse år har man

i Landsbyggefonden en særlig støttepulje til netop dette brug. Og

da der i Søndervangs-området tilfældigvis ikke findes andre

opgange med elevatorer er støtten fra Landsbyggefonden

tilstede.


Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering

10. Den 28. april 2010 er der besigtigelse på stedet fra

Landsbyggefonden og man får bekræftet at der vil være

støttemidler til en større renovering – inkl. nogle tilgængelige

opgange.

11. Ved besigtigelsen meddeler Landsbyggefonden samtidig - at man

er indstillet på at yde ekstra støtte til en renovering af

havearealerne, som vurderes at have behov for forbedringer.

12. Derfor nedsættes et særligt ”Haveudvalg”, som sammen med en

tilkoblet landskabsarkitekt, over flere møder, gennem efteråret/vinteren

2010-11, finder frem til et nyt løsningsforslag til

havearealerne.

13. I sommeren 2011 har man undersøgt mulighederne for at etablere

nedgravede affaldsbeholdere til erstatning for de nuværende

affaldsskure.

14. Man er ligeledes hos antenneleverandøren Stofa i gang med at

undersøge muligheder for at opdatere antenneanlægget i

afdelingen.

15. Endelig har man senest her i august 2011 fået foretaget en TVinspektion

af kloaksystemet, så man kender rørenes aktuelle

tilstand. Man skal naturligvis ikke renovere haven – hvis rørene i

øvrigt er ved at falde sammen. Umiddelbart ser det ud til at

kloakrørene er nedslidte – men dog nogenlunde intakte.

16. Der arbejdes lige nu videre med projektets finansiering, huslejekonsekvenser,

osv.


Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering

2 – Planlagte renoveringsarbejder

Fundamenter: Isolering, istandsættelse og nye kældervinduer.

Facader og gavle: Efterisolering og ny facadebeklædning med

skærmtegl – nyere vinduer bevares.

Altaner: Udvidelse og glaslukning.

Taget: Isolering og istandsættelse, evt. ny tagform.

Ventilation: Udsugning fra baderum og køkkener.

Tilgængelighed: Nogle opgange planlægges ombygget med

tilgængelighed inkl. nye indvendige elevatorer.

Havearealer: Nye belægninger, ny beplantning, nye opholdsarealer

og nye nedgravede affaldsbeholdere.


ALBOA, afd. 24, "Det gamle Søndervangen" - renovering

3 - Plan for havearealer

Uplight

Ophold

42

41

Stier - iser i forbandt

40

Leg

Rampe

Uplight

Uplight

39

38

37

Krokus

Evt. nedgang fra altaner

Parkering

Ophold

Evt. ny carport

Rampe

49

Stier - iser i forbandt

Ekstra p-pladser

50

51

52

53

Uplight

Ophold

54

Belysning

Leg

Ophold

Krokus

Uplight

Blomstrende buske

Blomstrende buske

Vaskeri

Uplight

Nye træer

Ophold

55

56

57

Ekstra p-plads

Principsnit A

58

59

60

Principsnit B

Fitness

Nyt trappeanlæg

Uplight

Leg

Ophold

61

62

63

Blomstrende buske

64

65

66

Evt. ny carport


Blokkens

facade

3 – Havearealer

Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering

Princip - planudsnit - midt for blok

Princip - tværsnit – langs indgangsfacade


Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering

Princip – opholdsplads med pergola på havesiden


Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering

4 - Skitseforslag, nye facader


Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering


Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering


Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering

5 - Skitseforslag, tilgængelighed


Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering


Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering


Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering


Afd. 24, ”Det gamle Søndervangen” – renovering

More magazines by this user
Similar magazines