vores ansvar - Arla.com

arla.com

vores ansvar - Arla.com

vores ansvar

ArlA foods’ corporAte sociAl responsibility

code of conduct


Arla Foods skal håndtere spørgs-

mål om etik og kvalitet på en

bæredygtig og ansvarsfuld

måde, der samtidig skal sikre,

at virksomheden bliver værdsat

og opnår økonomisk succes.


indhold

FoRRETninGSPRinCiPPER 6

ViRKSoMhEdSPRinCiPPER 8

FØdEVARESiKKERhEd 10

ERnÆRinG oG SUndhEd 12

MilJØ oG KliMA 14

lAndBRUG 16

indKØB 18

ARBEJdSPlAdSEn 20

MARKEdSAdFÆRd 22

SAMFUndSRElATionER 24

MEnnESKERETTiGhEdER 26

©Arla Foods amba,

december 2010, 2. udgave

Projektkoordinering: Arla Foods

Produktion: Anna Michélsen

Grafisk form: Waldton Design AB

Foto: ©Getty Images (omslag og side

4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24),

©Nordic Photos (side 14, 26)

Papper: Arctic Paper, Munken Polar

Tryk: Scanprint, 2010


Forord

Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og

velvære. Det giver os et godt udgangspunkt for vores arbejde med social ansvarlighed, at tage aktivt del i samfundet

og skabe tryghed og sikkerhed på langt sigt.

Vi ser os selv som en aktiv medspiller i de lokalsamfund, hvor vi er repræsenteret. Det betyder, at vi ikke kun

skal formidle vores grundlæggende værdier til vores medarbejdere og andelshavere, men også til vores kunder og

forbrugere. Det er af stor betydning for os, at omverdenen forstår vores synspunkter og ved, hvad den kan forvente sig

af os. Arla Foods er repræsenteret over hele verden, og vi påtager os et medansvar for samfundet, miljøet og de mennesker,

der har en berøringsflade med vores produkter og vores produktion.

Vores opgave er at udvikle en forretning, der er baseret på langsigtede perspektiver, og som viser respekt over

for og er i harmoni med sine omgivelser. Som medarbejdere i Arla Foods har vi et fælles værdisæt, og det betyder, at

vi har en fælles kultur, uanset hvor i Arla Foods-koncernen vi arbejder. Arla Foods’ Code of Conduct er et værktøj, som

fortæller vores medarbejdere over hele verden, hvordan de skal optræde, når de står i et dilemma.

En virksomheds etiske, sociale og miljømæssige ansvar bliver konstant udfordret. Vi ser derfor dette dokument

som et dynamisk redskab, der udvikler sig, efterhånden som vi og verden omkring os indsamler mere viden.

Vi vil gerne opfordre vores læsere til at sende os deres mening på arla@arlafoods.com.

Peder Tuborgh, administrerende direktør og Ove Møberg, bestyrelsesformand

5


FoRRETninGSPRinCiPPER

Hvad indebærer

det at være en

ansvarlig

virksomhed?

Vi følger loven i alle de lande, hvor vi driver

forretning, og på alle niveauer i vores organisation.

Vi aflægger regnskab for alle økonomiske transaktioner

i henhold til national lovgivning, og vi

hverken modtager eller betaler bestikkelse. Det

betyder, at vi kan optræde med troværdighed og

integritet over for alle vores interessenter.

6


Vi optræder troværdigt og med integritet i alle vores aktiviteter.

loVGiVninG

Arla Foods har forpligtet sig til som minimum at opfylde kravene i alle

gældende love, regler og bestemmelser i de lande, hvor vi driver forretning.

• Vores ledelse er forpligtet til at gribe ind over for enhver overtrædelse.

reGnsKAbsAflÆGGelse

• Vi aflægger regnskab i henhold til national lovgivning.

bestiKKelse

• Vi modtager aldrig, hverken direkte eller indirekte, bestikkelse eller anden

upassende betaling for at fremme vores aktiviteter og/eller opnå økonomisk

vinding.

• Vi hverken tilbyder eller giver gaver eller betalinger, som er eller kunne

opfattes som værende bestikkelse.

• Vi afviser straks ethvert krav eller tilbud om bestikkelse og rapporterer

det til ledelsen.

7


ViRKSoMhEdSPRinCiPPER

hvordan

tilgodeser

vi vores

andels haveres

interesser?

Da vi er en international virksomhed, som

samtidig er et andelsselskab, stilles der særlige

krav til ledelsen af virksomheden. Alle andelshavere

skal have de oplysninger, der er nødvendige

for at de kan påvirke væsentlige

beslutninger i virksomheden. Samtidig har de

folkevalgte repræsentanter fået til opgave at

formulere generelle strategier og sikre, at virksomheden

drives på den måde, der tjener

andelshaverne bedst.

8


Vi driver vores virksomhed i overensstemmelse med andelstanken,

der fremmer andelshavernes økonomiske interesser.

ressourcer

• Vi driver virksomheden på en effektiv måde ved løbende at optimere

brugen af råmaterialer, kapital og medarbejderressourcer med det formål

at skabe værdi for andelshaverne.

ledelse

• Virksomhedens ledelse har ansvaret for at sikre, at bestyrelsen modtager de

oplysninger, der er nødvendige for at beslutte forretningsstrategien og følge

op på ledelsens aktiviteter.

• Vi gør det let for andelshaverne at deltage i vigtige beslutninger såsom

opstilling og valg af medlemmer til bestyrelsen.

• Vi gør det muligt for andelshaverne at stille spørgsmål til bestyrelsen og få

deres relevante spørgsmål og beslutningsforslag medtaget på dagsordenen

til repræsentantskabsmøder.

• Vi stiller relevante oplysninger til rådighed for andelshaverne i god tid før

møderne.

MedleMsKAb

• Vi har ens og retfærdige betingelser for ind- og udmeldelse af andels-

selskabet.

• Vi beskytter og tydeliggør andelshavernes medlemsrettigheder.

GenneMsiGtiGHed

• Vi giver andelshaverne de nødvendige oplysninger om beslutninger,

der vedrører grundlæggende ændringer i virksomheden.

• Vi giver straks andelshaverne alle de oplysninger, de har brug for om virksomheden,

f.eks. markedsudvikling, økonomiske forhold, ejerskab og ledelse.

• Vi gør det let for andelshaverne at få adgang til vores vedtægter og komme

i kontakt med folkevalgte medlemmer og relevante medarbejdere.

• Bestyrelsesmedlemmerne og virksomhedens ledelse er forpligtet til at

informere bestyrelsen, hvis de direkte, indirekte eller gennem tredjemand

har væsentlige interesser i en transaktion eller et spørgsmål, der direkte

påvirker virksomheden.

9


FØdEVARESiKKERhEd

Er det sikkert

at drikke mælk?

Forbrugerne skal kunne have tillid til vores

produkter. Vi har strenge sikkerheds- og kvalitetsstandarder,

som hjælper os med at opretholde

produktsikkerheden igennem hele produktionskæden.

Hvis der skulle ske en fejl, har vi systemer,

som kan spore produkter og ingredienser, så vi kan

gribe ind med det samme.

10


Vi imødekommer forbrugernes krav om sikre mejeriprodukter.

HelHedssyn

• Vi har fastsat meget detaljerede standarder for fødevaresikkerhed i hele

fødevarekæden, og det betyder, at vi inddrager alle lige fra mælkeleverandører

til forbrugere i vores arbejde med fødevaresikkerhed.

Viden

• Vi holder os ajour med udviklingen og sikrer, at vi har den nødvendige

information og viden til at yde en forebyggende indsats.

produKtKVAlitet

• Vi leverer produkter og ingredienser, som overholder de relevante

standarder og specifikationer.

HAccp (HAzArD ANAlySIS AND CrITICAl CoNTrol PoINT)

• Vi fører løbende kontrol med risici i fremstillingsprocessen ved hjælp af et

velfungerende HACCP-system og ved at have kompetente medarbejdere.

freMMedleGeMer

• Vi beskytter forbrugerne og forhindrer, at de kommer til skade på grund af

fremmedlegemer og/eller uvedkommende stoffer i vores produkter.

HyGieJne

• Vi tilbyder sikre produkter ved at anvende hygiejniske processer og produktionsanlæg

og ved at følge klare rutiner, når det gælder personlig hygiejne.

produKtionsAnlÆG

• Vi opfylder eller går videre end de relevante standarder, når det gælder

vedligeholdelse og rengøring af bygninger og udstyr, så vi sikrer fødevaresikkerheden

i hele forsyningskæden.

sKAdedyrsbeKÆMpelse

• Vi holder vores anlæg fri for skadedyr ved hjælp af et proaktivt program.

sporbArHed

• Vi har systemer til sporing af råmaterialer, ingredienser og slutprodukter.

tilbAGeKAldelse Af produKter

• Hvis vi opdager, at der er et problem med vores produkter, beskytter vi

forbrugerne ved at tilbagekalde produkter, der vurderes at være sundhedsfarlige.

AllerGi

• For at sikre, at forbrugerne kan foretage et aktivt valg, deklarerer vi ingredienserne

i alle vores produkter. Vi holder os ajour med den nyeste viden

på allergiområdet og anvender sikre indkøbs- og produktionsmetoder, som

forhindrer kontaminering.

11


ERnÆRinG oG SUndhEd

skal vi bestemme,

hvad folk skal

spise?

Vi informerer forbrugerne om ingredienserne i vores

produkter, så de kan vælge de produkter, som bedst

passer til deres smag og behov. Målet er, at vores

produkter og de oplysninger, vi stiller til rådighed, skal

inspirere og stimulere forbrugerne til at interessere

sig mere for sammenhængen mellem ernæring og

sundhed. Vi støtter forskning på dette område, fordi

vi gerne selv vil vide mere om en afbalanceret kost og

formidle denne viden til andre.

12


Vi imødekommer forbrugernes krav til sunde produkter

og ernæringsoplysninger om produkterne.

inforMAtion

• Vi giver forbrugerne ernæringsoplysninger, som giver dem tryghed, og som

inspirerer dem til at vælge de produkter, der opfylder deres behov.

inspirAtion

• Vi opfylder forbrugernes krav til oplysninger om sammenhængen mellem

mejeriprodukter og sundhed, så de bliver inspireret til at vælge produkter,

som opfylder deres individuelle behov.

tryGHed

• Vi giver forbrugerne relevante produktoplysninger, så de føler sig vel-

informerede og trygge ved at vælge vores produkter.

VelVÆre

• Vi opfylder forbrugernes behov for sunde og sikre produkter, der giver

velvære for både krop og sjæl.

diAloG

• Vi baserer vores kommunikation om ernæring på åbenhed, dialog og

samarbejde med myndigheder, eksperter, sundhedsinformatører og

forbrugergrupper.

Kost

• Gennem omfattende og ærlig produktinformation hjælper vi forbrugerne

med at forstå den rolle, mejeriprodukter spiller i en afbalanceret kost.

forsKninG

• Vi støtter forskning, som undersøger sammenhængen mellem mejeri-

produkter, velvære og en række sundhedsspørgsmål, for at styrke vores viden

om den rolle, mejeriprodukter spiller i en sund og afbalanceret kost.

• Som en seriøs og pålidelig producent af fødevarer og ingredienser baserer vi

alle vores sundhedsmæssige tiltag på forskningsresultater.

KoMMuniKAtion

• Vi lover kun, at vores produkter har sundhedsmæssige fordele, hvis vi har

veldokumenterede, forskningsbaserede beviser for dette.

13


MilJØ oG KliMA

hvad er en

acceptabel

miljøpåvirkning?

Vores ønske om at minimere vores aktiviteters

miljøpåvirkning ligger til grund for alt, hvad vi gør.

Samtidig kan det ikke undgås, at produktionen

vores gårde og mejerier samt vores transportaktiviteter

påvirker miljøet. Vi undersøger på alle

niveauer, om vi på nogen måde kan ændre vores

arbejdsmetoder, så vi kan reducere vores miljøpåvirkning.

14


Vi forbedrer løbende vores standard på miljøområdet ved at arbejde

ud fra gode og bæredygtige principper – fra jord til bord.

produKter

• Vi søger løbende at reducere vores produkters miljøpåvirkning.

udstyr

• Vi indretter nye produktionsanlæg og indkøber udstyr, der opfylder eller går

videre end kravene i de relevante miljøstandarder.

ressourcer

• Vi sparer energi og reducerer materialeforbruget ved løbende at overvåge og

optimere vores drift.

GenbruG

• Vi reducerer spild i forbindelse med vores drift ved at genanvende, genbruge

og genindvinde affaldsmaterialer i størst mulig grad.

leVerAndØrer

• Vi udfordrer og opfordrer vores leverandører til at udvikle og levere produkter

og tjenesteydelser, der går videre end vores miljøkrav.

interessenter

• Vi opfylder vores interessenters og myndighedernes ønsker ved at påtage os

et medansvar for miljøet.

KliMAforAndrinGer

• Vi bidrager til at reducere den globale opvarmning ved løbende at arbejde på

at reducere udledningen af drivhusgasser.

15


lAndBRUG

hvad er et

bæredygtigt

landbrug?

i samarbejde med vores danske og svenske

andels havere har vi opstillet ambitiøse mål for

landbrugsmetoder, dyrevelfærd og foderkvalitet.

Kvalitetsprogrammet Arlagården, som er indført

i Danmark og Sverige, samt forskellige andre lokale

initiativer sikrer, at vi opfylder alle gældende krav

til mælkekvalitet, miljøtiltag på de enkelte gårde

samt dyrevelfærd. Det er vores måde at påtage os

et medansvar for et bæredygtigt landbrug.

16


Vi støtter et bæredygtigt landbrug.

sAMArbeJde

• Vi har et tæt samarbejde med vores mælkeleverandører, og vi støtter landbrugsmetoder,

som sikrer et bæredygtigt landbrug på både kort og langt sigt.

KVAlitetsproGrAM

• Vi sikrer, at alle mælkeleverandører indfører og opfylder kravene i vores

kvalitetssprogrammer under hensyntagen til lokale forhold.

MilJØ

• Vi opfordrer alle vores mælkeleverandører til at værne om miljøet.

dyreVelfÆrd

• Vi tilskynder og støtter vores mælkeleverandørers indsats for at anvende de

nyeste landbrugsmetoder, særligt når det gælder dyrevelfærd, for fortsat at

forbedre dyrenes livskvalitet og fysiske rammer.

foder

• Vi sikrer, at produktion og/eller brug af foder og andre råmaterialer på

gårdene opfylder bestemte krav til kvalitet og sikkerhed.

AfreGninG

• Vi sikrer, at vores leverandører modtager en rimelig betaling for mælk

ved at anvende betalingsprincipper, der er baseret på indhold, kvalitet og

markedsværdi.

opfØlGninG

• Vi har et indarbejdet program for regelmæssige besøg hos vores mælke-

leverandører i Danmark, Sverige og Storbritannien for at sikre, at de

opfylder kravene i vores kvalitetssprogrammer.

17


indKØB

Hvad kan vi

forvente af vores

leverandører?

Vi samarbejder med leverandører fra hele verden,

og de har stor indflydelse på vores kvalitet og etiske

forpligtelser. Vi forventer, at vores leverandører

påtager sig et socialt og miljømæssigt medansvar, så

vi kan nå vores målsætning om at indkøbe varer og

tjenesteydelser på en bæredygtig måde.

18


Vi udfordrer og tilskynder vores leverandører til at støtte os

i vores arbejde med at efterleve vores Code of Conduct.

leVerAndØrernes AnsVAr

• Vi stræber efter at sikre, at vores leverandører overholder de krav, der er

opstillet i vores Code of Conduct.

• Vores nøgleleverandører er kontraktligt forpligtet til at opfylde vores krav.

Vi evaluerer og følger op på deres evne til at opfylde disse.

etiK

• Vi kræver, at alle vores medarbejdere kender til og følger vores retningslinjer

for indkøb og forstår behovet for etisk korrekt adfærd.

leVerAndØrrelAtioner

• Vi agerer ikke blot på en effektiv, men også på en retfærdig, bæredygtig og

fornuftig måde i samarbejdet med vores leverandører. Samtidig efterstræber

vi til enhver tid integritet, ærlighed og ansvarlighed.

udVÆlGelse Af leVerAndØrer

• Vi udvælger vores leverandører på et professionelt, systematisk og retfærdigt

grundlag. Vores forhandlinger med leverandørerne er ærlige og retfærdige til

enhver tid.

fortroliGHed

• Vi anerkender vigtigheden af fortrolighed, og vi sikrer, at fortrolige oplysninger

fra vores leverandører ikke videregives til uautoriserede personer eller

virksomheder.

19


ARBEJdSPlAdSEn

hvad er en god

arbejdsplads?

Vi lægger stor vægt på at sikre, at alle medarbejdere

har gode arbejdsforhold og er engagerede i deres

arbejde. Vi har mange forskellige arbejdsprocesser,

og derfor varierer betingelserne for at skabe et sikkert,

sundt og stimulerende arbejdsmiljø. Det er dog vores

holdning, at en arbejdsplads altid kan forbedres.

20


Vi har kompetente og engagerede medarbejdere og giver dem

et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

ArbeJdsMilJØ

• Vi skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forbedrer det løbende for at

undgå, at medarbejderne kommer til skade eller bliver syge. Vi opfylder eller

går videre end kravene i gældende love, regler og bestemmelser i de lande,

hvor vi driver forretning.

VelVÆre

• Vi skaber en stimulerende arbejdsplads, der er præget af gensidig respekt

og tillid blandt medarbejderne, og vi opfordrer medarbejderne til at skabe

balance mellem privatliv og arbejde.

oMsorG

• Vi skaber en arbejdsplads, som modvirker chikane, og vi søger at skabe et

arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har mulighed for at udføre arbejdsopgaver,

der er tilpasset til den enkeltes evner, også hvis disse er begrænsede.

MAnGfoldiGHed

• Vi stræber efter at skabe en arbejdsplads, som afspejler samfundets mangfoldighed,

hvor alle medarbejdere behandles lige, og hvor deres arbejdes indsats

bedømmes lige uanset deres køn, etniske, sociale og nationale baggrund,

race, hudfarve, religion og tro, seksuelle orientering, politiske anskuelse, alder,

handicap og civilstatus. Vi arbejder proaktivt med at sikre lige muligheder for

både ansøgere og ansatte i alle faser af ansættelsesforholdet.

KoMpetencer

• Vi tiltrækker og fastholder kompetente medarbejdere og investerer i deres

personlige og faglige udvikling for at fremme vores forretningsmæssige mål.

lØn oG AnerKendelse

• Vi tilbyder en retfærdig og konkurrencedygtig løn og anerkender og

belønner præstationer ud over det sædvanlige.

ledersKAb

• Vi søger konstant at sikre, at vores ledere er gode til at »envision the future,

engage people and deliver performance«.

21


MARKEdSAdFÆRd

Har kunden

altid ret?

Vi har et ærligt forhold til forbrugere, kunder,

kon kurrenter og leverandører. Det skaber vi ved at

kommunikere åbent og opretholde en løbende dialog.

På markeder, hvor vi er en stor aktør, har vi et særligt

ansvar for, at vi ikke misbruger vores position.

22


Vi har et godt, ærligt forhold til alle vores interessenter.

forbruGere oG Kunder

• Vi har effektive procedurer for håndtering af klager fra forbrugere og

kunder, og vores mål er at løse tvister på retfærdig vis inden for rimelig tid.

• Vi gør det muligt for forbrugerne at træffe velbegrundede beslutninger om

vores produkter på baggrund af relevant produktinformation.

• Vi har effektive procedurer til at sikre, at persondata og oplysninger om

forbrugerne respekteres og beskyttes.

• Vi giver vores kunder tilstrækkelig og relevant information om vores

virksomhed og vores produkter.

leVerAndØrer

• Vi indgår kun kontrakter med leverandører, som overholder de gældende

love i de lande, hvor de driver forretning, og som støtter og respekterer de

internationalt anerkendte menneskerettigheder.

KonKurrenter

• Vi støtter konkurrence på lige vilkår og overholder og respekterer konkurrencelovgivningen

i alle de lande, hvor vi driver forretning.

23


SAMFUndSRElATionER

Kan Arla Foods

gøre verden til

et bedre sted?

Vi er ofte en stor arbejdsgiver de steder, hvor vi

driver forretning. For at bidrage til lokalsamfundets

udvikling opbygger vi langsigtede relationer med

mennesker, virksomheder og organisationer. Vi kan

ikke egenhændigt ændre verden, men vi tror på, at

vi kan gøre en forskel i lokalsamfundene.

24


Vi opretholder et godt, respektfuldt og konstruktivt forhold

til lokalsamfundet.

sAMArbeJde

• Vi samarbejder respektfuldt og ansvarligt med lokalsamfundene med

udgangspunkt i vores værdier.

relAtioner

• Vi optræder hensynsfuldt i de samfund, hvor vi driver forretning og udvikler

langsigtede relationer gennem dialog.

bidrAG

• Vi interagerer med lokalsamfundene og bidrager positivt til deres udvikling.

netVÆrK

• ledere hos Arla Foods deltager i både lokale og internationale netværk med

det formål at opbygge stærke partnerskaber og sikre en global tilgangsvinkel.

25


MEnnESKERETTiGhEdER

Kan vi påtage

os et ansvar for

menneskers

levevilkår?

Vi har produktionsanlæg i mange lande, og vores

produkter sælges over hele verden. Vi leverer

ikke blot fødevarer, men repræsenterer også en

virksomhedskultur, der værner om de internationalt

anerkendte menneskerettigheder. Det betyder, at

uanset hvor vi driver forretning, repræsenterer

vi Arla Foods’ faste overbevisning om, at alle

menneskers rettigheder altid skal respekteres.

26


Vi respekterer og støtter de internationalt anerkendte

menneskerettigheder.

AnsVArliGHed

• Vi driver forretning som ansvarlige borgere, og vi støtter og respekterer

internationale aftaler om menneskerettigheder.

tVAnGsArbeJde

• Vi accepterer ikke tvangsarbejde. Vi mener heller ikke, at medarbejdere

skal betale et depositum eller aflevere deres identifikationspapirer, når vi

ansætter dem.

bØrneArbeJde

• Vi accepterer ikke børnearbejde, hvilket defineres som arbejde, der udføres

af personer under 15 år. Dog kan aldersgrænsen være højere, hvis der

i henhold til den lokale lovgivning gælder en højere aldersgrænse og/eller

længere obligatorisk skolegang.

fAGforeninGer

• Vi respekterer medarbejdernes ret til at danne og melde sig ind i en fagforening

efter eget valg og til at deltage i overenskomstforhandlinger.

lØnninGer

• Vi sikrer, at lønninger og andre former for godtgørelse opfylder eller går

videre end det niveau, der er angivet i love eller branchestandarder i de

lande, hvor vi driver forretning.

ArbeJdstid

• Vi overholder gældende lov- og branchebestemte standarder vedrørende

arbejdstid i de lande, hvor vi driver forretning.

27


Arla foods amba

Sønderhøj 14

DK-8260 Viby J.

Tel +45 89 38 10 00

E-post arla@arlafoods.com

www.arlafoods.dk

More magazines by this user
Similar magazines