propel nr. 2 - Flyvevåbnets Soldaterforening

propel.dk

propel nr. 2 - Flyvevåbnets Soldaterforening

Generalforsamlinger

Side 3-11

Alvorlig efterlysning

WANTED

Side 7

PROPEL

Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening

Marts 2013

70. årgang

Nr. 2

Foto: Krølle

PROPEL 1


PROPEL

udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening.

2 PROPEL

Det sker i FSF

Mød op, når foreningen kalder

*) betyder tilmelding nødvendig

Bowling

Tirsdage i lige uger .......................................19.50 .................................LA Sydfyn*)

Dart

1. tirsdag i måned .........................................19.00 ............................. LA Skrydstrup

Deadline næste PROPEL

20/3 ................................................................23.59 ........................bladet@propel.dk

Foredrag

9/4 ...................................................................19.30 .....................................LA Sydfyn

Hyggeaften på Soldaterstuen

1. tirsdag i måneden .....................................19.00 .........................Værløse-Jonstrup

Mindehøjtidelighed

9/4 ..................................................................... 9.45 .........................Værløse-Jonstrup

5/5 ........................................................8.45 & 9.45 ..................................LA Aalborg

Skydning

1. & 3. onsdag i måned .....................................................................................Aalborg

Tirsdage ..........................................................................................Værløse-Jonstrup*)

22/3 ................................................................19.00 ...................................LA Vestjysk

25/3 ................................................................19,00 .....................................LA Vandel

26/3 Landsskydning ....................................19.00 ........................ LA Als-Sundeved

26/3 Landsskydning ....................................................................Værløse-Jonstrup*)

Udflugt

25/3-26/3 ..........................................................................................................Karup*)

20/4 .................................................................. 7.45 .....................Værløse-Jonstrup*)

13/10-14/10 .....................................................................................................Karup*)

Husk at være ajour

Registreret alle vegne

Efterhånden er vi allesammen registreret med alle data et hav af

steder, og sker der ændringer, overføres de tit automatisk mellem de

forskellige registre.

Gør det selv

Soldaterforeningens kartotek er stort, men ikke så sofistikeret at det

har automatisk samkøring med andre kartoteker.

Derfor skal du huske at meddele forretningsføreren, hvis du skifter

adresse, telefonnummer, mobilnummer eller e-mail-adresse.

Find Elly Dues kontaktinformationer på bagsiden af PROPEL.

PROPEL udkommer i slutningen af månederne februar - juli og september - december.

Næste deadline for stof til bladet findes i kalenderen herover.

Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF’s

mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos.

Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret,

samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til,

at betydningsfuldt indhold ikke udelades.

Hjemmesiden www.propel.dk

Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden,

sendes til E-mail adressen: pr@propel.dk

PROPEL denne gang

Forsiden

Et muntert farvel og tak efter Karups generalforsamling.

Dette PROPEL er indleveret til PostDanmark den 18. marts.

Da PostDanmark har 3 dage til at fordele blade som dette,

omtales arrangementer, der foregår indtil 3 dage efter denne dato

nomalt ikke. Tilmeldelsesfrister nævnes, selv om de er overskredet.

Det kunne jo være, du er velkommen alligevel.

Apriludgaven indleveres til postvæsenet den 15. april.

Deadline allerede den 20. marts på grund af påsken

Alt var nemmere i gamle dage *)

I gamle dage udkom PROPEL hver anden måned.

I gamle dage udkom PROPEL den første i måneden - sådan cirka.

I gamle dage var deadline 1 måned før bladet lå i postkassen.

Nu er det hele lavet om

Nu kommer PROPEL hver måned - (bare ikke i januar og august).

Nu kommer PROPEL en gang sidst på måneden (ikke på en fast dato)

Deadlinedato er forskellig fra nummer til nummer.

Hvad kan du regne med?

Hvis du indsender indlæg til bladet@propel.dk inden deadline,

bringes det i det førstkommende nummer.

Deadline for næste nummer står i kalenderen på denne side.

Datoen for indlevering til PostDanmark kan du se her på siden

Du har PROPEL i postkassen senest 3 dage efter indlevering.

Datoer første halvår 2013

Medlemsbladet følger Forsvarkommandoens produktionsplan for

FORSVARSAVISEN, som FSF køber og udsender til medlemmerne.

Foreløbigt er datoerne fastsat for bladene til og med juni.

Deadlines: Indlevering:

Aprilnummeret 20. marts 15. april

Majnummeret 30. april 21. maj

Juninummeret 27. maj 17. juni

*) I gamle dage var for eksempel i 2010 eller 2011

Stof til PROPEL

Tekst

Skriv i tekstbehandling, helst Word,

og hæft filen ved en E-mail til bladet@propel.dk

- eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til:

Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Billeder

Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning.

Vedhæftet en eller flere e-mail til bladet@propel.dk - Obs! - Max. 10 MB pr mail

Papirbilleder med post til:

Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Papirbilleder returneres kun på forlangende.

Ny adresse, mail og telefon bedes straks meddelt til forretningsføreren.


Lokalafdeling Aalborg

Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 61 82

E-mail: hoff@gvdnet.dk

Indendørsskydningen

Vi slutter vintersæsonen med indendørsskydningerne onsdag den 3.

april, hvor vi uddeler præmier til sæsonens bedste skytter.

Kom og deltag i dette hyggelige arrangement på det sædvanlige sted

og tid, nemlig Gl. Lindholm skole kl. 19.30.

Generalforsamling

FSF Karup

Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev

Tlf. 97 59 25 50, Mobil 25 30 27 20

E-mail: halkjaer-durup@post.tele.dk – www.fsfkarup.dk

5. Maj Mindehøjtideligheden

I år falder den 5. maj på en søndag, hvilket bevirker tidsændringer i

forhold til tidligere. Vi starter kl. 08.45 på Sdr. Kirkegård og mindes

Arthur Dale. Dernæst til mindelunden på Vester kirkegård.

Kl. 09.45 er vi ved Vadum kirke og nedlægger kranse for de faldne

flyvere sammen med Forsvarsbrødrene og ATW fra FSNAAL.

Det hele slutter af med gudstjeneste i Vadum kirke kl. 10.00.

Kom og vær med i denne højtidelighed og mindes de faldne.

Fra venstre mod højre: Jubilarerne Ole Engedal, Henning Husted Jeppesen, Jens Sørensen, Ole Hjortshøj Jakobsen og Knud Stabell

fik under generalforsamlingen overrakt deres medlemsmedaljer.

Afdelingen afholdt ordinær generalforsamling på den Historiske

Rindsholm Kro mandag den 18. februar.

Ganske som de seneste år var der rigtig fin tilslutning, idet hele 42

medlemmer var mødt op! Deraf havde 20 taget fruen med, så det

samlede antal til spisningen nåede op på 62.

Ingen mindes en større medlemsopbakning til en generalforsamling,

men heldigvis har kroen lokale til endnu flere.

Efter en dejlig middag blev generalforsamlingen afholdt med Jens

Peter som dirigent.

Det hele forløb glidende, med godkendelse af beretninger og genvalg

på alle poster. Medlemmerne må mene, at bestyrelsen gør det godt

nok, for der var ikke indkommet spørgsmål.

Mvh

Helge Hoff

Tak til Bent

Under eventuelt var der nogle få

spørgsmål og bemærkninger, og

C. Larsen takkede formanden for

Jubilæumsudvalget for hans over 30

års arbejde med at arrangere de årlige

Soldaterjubilæer.

Og måske kommer der ikke flere, for

Bent Petersen har nu endelig sagt fra til denne post. Så hvis der ikke

inden april findes en ny formand for Jubilæumsudvalget, er det

tvivlsomt, om der i år bliver Soldaterjubilæum nogen af stederne. Så

kender du en der kunne være manden eller kvinden, så sig det endelig.

a

PROPEL 3


FSF Karup fortsat

Som billederne viser, så havde vi en rigtig hyggelig aften i kroens

spændende lokaler.

Bestyrelsesliste 2013:

Formand: Henning Halkjær tlf.: 97 59 25 50

Kasserer: Ole Lykkeskov Jensen tlf.: 97 42 92 95

Næstformand & sekretær: Niels Peter Nielsen tlf.: 20 77 26 21

Bestyrelsesmedlem: Lars Farving

Bestyrelsesmedlem: Bent Ove Næsted

Bestyrelsessuppleant: Jens Peter Jensen og Jørgen Bech Olesen

Revisor: Poul Hjorth og Kaj Møller

Revisorsuppleant: Vagn Sehested.

4 PROPEL

Hjem fra Afghanistan

Fredag den 22. februar deltog foreningens fane i hjemkomstparade for

ISAF 14-hold.

Henning Halkjær og Lars Farving havde taget tjansen som fanebærere, og

deltog sammen med omkring 20 andre faner i den højtidelige hyldest af

holdets flotte indsats og hjemkomst til Holstebro.

Udflugt gentages

Spændende tur til Airbus

fabrikken ved Hamburg

Husk at succesen gentages den

13-14 oktober.

Følg med på hjemmesiden:

www.fsfkarup.dk, hvor du også kan læse mere om udflugten

Karaffelsættet

som Effektudvalget tilbyder er så elegant,

at det ikke kan gengives på papir.

Alligevel er prisen kun 295,- kr. for et sæt*)

Kontakt Effektudvalget på www.propel.dk

med venlig hilsen

NPN

*) fragt tilægges

ANNONCE


FSF Skrydstrup

Leif Pedersen, Allégade 14, 3.th., 6100 Haderslev

Tlf. 21 78 29 80

E-Mail: leifpedersen@webmailnet.dk

Inden generalforsamlingerne den 19. februar samledes afdeling Skrydstrup og lokalafdeling Skrydstrup i cafeteriet til en gang gule ærter med alt tilbehør.

Der var mødt 36 personer op, det var inkl. mand/kone. Efter fællesspisningen hyggede damerne sig med kaffe og småkager, mens først afdelingen og, efter

10 minutters pause, lokalafdelingen afholdt hver sin generalforsamling i god ro og orden.

Afdeling Skrydstrups generalforsamling

Formanden Leif Pedersen bød velkommen, hvorefter Preben Kuta

lokalafdeling Skrydstrup blev valgt som dirigent.

Han fastslog at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet efter 2

gange at være annonceret i bladet og oplæste så dagsordenen.

Formandsberetningen

blev vedtaget enstemmigt, men med følgende kommentarer fra Bent

Aalbæk Sydfyn: mangler tilstandsoplysninger om den øjeblikkelige

situation. Kan der ikke på repræsentantskabsmødet stilles krav

om en forbedring. Det gælder bl.a. manglende opkrævning af

medlemskontingent og det store underskud der er i regnskabet.

Det tog formanden til efterretning, ellers intet at bemærke.

Kasserens beretning og regnskab blev godkendt enstemmigt.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg

På valg til bestyrelsen var: Lis Yttung, Arne Jensen og Jens Christian

Nielsen der alle modtog genvalg.

Som bestyrelsessuppleant ønskede Frank Laursen ikke genvalg, i

stedet valgtes Ole Lindhardt fra Ribe.

Ejvind Knudsen modtog genvalg som revisor, og Bent Aalbæk Nielsen

modtog genvalg revisorsuppleant.

Som delegerede til repræsentantskabet valgtes:

Leif Pedersen, Erik Fredeløkke og Lis Yttung

Mødet blev hævet med tak for god ro og orden

Med venlig hilsen

Lis Yttung

sekretær.

I skrivende stund arbejdes der på at lave et afdelingsarrangement, men

herom lidt mere senere, så hold øje med bladet .

Det ses gerne at vi deltager på tværs af alle lokalforeningers

arrangementer.

Lokalafdeling Skrydstrups generalforsamling

20 medlemmer var mødt op.

Mødet blev styret af Preben, der blev valgt som dirigent og kunne

oplyse at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. lovene.

Formandsberetningen

Under formandsberetningen kom Pelle ind på problemerne med

kontingentbetalingen, med hensyn til stemmeretten, som nu er blevet

forlænget til 1. april 2013. Der blev berettet om Willy og Svends ture

rundt med vores fane og om vores sommergrill og julefrokosten,

dernæst at det er sidste år Pelle vil blive som formand.

Formandsberetningen blev enstemmigt godkendt.

Kassereren Jan, aflagde et revideret regnskab, der blev enstemmigt

godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg

På valg var:

Næstformand Lars Høstrup, kasserer Jan Kvist Bryde,

bestyrelsesmedlem Willy Bondesen, bestyrelsessuppleant Gunner

L. Jensen, kritisk revisor Børge Striib Nielsen og revisorsuppleant

Haagen E. Larsen.

Alle blev genvalgt.

Efter generalforsamlingen var der

kammeratligt samvær i Propelstuen.

Hilsen

Niels H. Pedersen

Lokalafdeling Skrydstrup

Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens

Telefon 74 54 39 72, Mobil 21 48 58 97

40 år årstegn og diplom blev tildelt

Viggo Due-Hansen

PROPEL 5


6 PROPEL

Lokalafdeling Vandel

Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind

Tlf. 75 56 14 68, Mobil 24 90 17 98

Skydning

Der er afslutning og komsammen på Staldgården i Kolding den 25.

marts kl. 19.00

Med venlig hilsen

Jens Chr. Nielsen

Årets jubilarer er fra venstre Arne Mygdal Nielsen, som blev indkaldt til

Gedhus i maj 1962. Så følger Arne Larsen, som blev indkaldt til Karup og

dagen efter flyttet til Fårhuslejren ved Padborg. Endelig Knud Poulsen der

blev indkaldt til Gedhus i 1962.

Generalforsamling uden overraskelser

Der mødte 12 mand op til generalforsamlingen i Lokalafdeling

Vandel, der som vanligt blev afholdt i Vandel Idrætshal. Med lige så

stor sikkerhed blev N.M. Schaiffel-Nielsen valgt som ordstyrer.

Han kunne takke for valget, konstatere, at generalforsamlingen var

lovligt indvarslet og derefter give ordet til formanden Jens Christian

Nielsen, som kunne berette følgende:

Han havde fire gange været ude med lokalafdelingens fane.

To gange i Christiansfeld, hvoraf den ene gang var til minde om

slaget ved Kolding den 10. juli 1849, den tredje gang var ved

mindehøjtideligheden på Skamlingsbanken og endelig fjerde gang ved

mindehøjtideligheden i Tyrstrup Kirke.

Bestyrelsen havde været til repræsentantskabsmøde på Flyvestation

Aalborg den 25. april, mødet varede kun én dag.

Den 18. februar deltog bestyrelsen i generalforsamlingen i Afdeling

Skrydstrup. Her blev Jens Christian Nielsen genvalgt som formand

og Arne Andersen som medlem af bestyrelsen. Frank Laursen (LAU)

udgik af bestyrelsen.

Formanden nævnte to arrangementer som foreningens medlemmer

havde deltaget i, nemlig et til den nedlagte Flyvestation Vandel og et

til hhv. team Tordenjet og Flyvestation Skrydstrup. Tilslutningen til

turen på Flyvestation Vandel, var ikke overvældende. Derimod gik

det meget bedre med turen til Skrydstrup, her var der deltagere fra

Danmarks Flyvehistoriske Selskab og Foreningen af tidligere ansatte

på Flyvestation Vandel. Samarbejdet med de to foreninger virker

udmærket.

Pengenød og valg

Under kassererens forelæggelse af regnskabet kom det frem, at årets

underskud var på 249,00 kr. Det var der ingen spørgsmål til og dermed

var regnskabet godkendt. Kassereren kunne under punktet økonomi

fortælle, at de 100,00 kr. man sidste år betalte til foreningens slunkne

kasse i år nødvendigvis måtte stige til 110,00, et beløb alle betalte

på stedet. Valget betød genvalg til Jens Christian Nielsen og Ejvind

Knudsen. Den mangeårige suppleant Mads E. Hansen blev erstattet af

Steen Møller Nielsen. De to kritiske revisorer, Lars-Erik Petersen og

Peter Ladegaard blev genvalgt.

Eventuelt

Under eventuelt blev det foreslået at man lave en tur til Eskadrille 725

den 31. august og den 10. oktober en foredragsaften i Vandelhallen

med pensioneret overlæge Flemming Amder, som vil fortælle om sin

tid som overlæge ved Flyvestation Skrydstrup. Arrangementerne blev

foreslået afviklet i samarbejde med Foreningen af Tidligere Ansatte

ved Flyvestation Vandel og Danmarks Flyvehistoriske Selskab.

Bladet Propel blev kort drøftet. Man var ikke imponeret af den nye

forsvarsavis, men som der blev sagt, -Hvad nytter det vi gør indsigelse,

dem i toppen hører alligevel ikke efter. Formanden blev bedt om at

tage udtalelserne med til næste repræsentantskabsmøde.

Herefter kunne ordstyreren give ordet tilbage til formanden, der

takkede for god ro og orden.

Herefter var det tid til, at formanden skulle overrække årstegn til tre af

lokalafdelingens medlemmer, se venligst billedet.

Efter overrækkelsen fulgte en rum tid med smørrebrød og megen

kammeratlig snak.

Tekst og billede

N.M. Schaiffel-Nielsen

Et par misforståelser

Der har indsneget sig et par misforståelser i referatet fra LA Vandel,

som redaktionen for god ordens skyld hermed korrigerer:

Repræsentantskabsmødet foregik i Aalborg 11. til 13. maj, varede altså 3

dage og fra LA Vandel deltog alene Jens Christian Nielsen.

Generalforsamlingen i Skrydstrup var den 19. februar, og Jens Christian

Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen, Arne Andersen var ikke på valg, og

Frank Laursen afgik som suppleant. (Se referat side 5).

Vedrørende PROPEL berettede februarnummeret om forretningsudvalgets

beslutninger om bladets fremtid på baggrund af de tilbagemeldinger,

udvalget havde fået fra læserne.

FU har ikke modtaget nogen ”indsigelser” fra LA Vandel.

Lokalafdeling Vestjysk

Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding

Telefon 75 43 50 94, Mobil 25 12 12 39

E-post: lis.yttung@hotmail.co.uk / lis.yttung@bbsyd.dk

Efter vel overstået generalforsamling ser bestyrelsen sådan ud:

Formand: Lis Yttung

Næstformand: Halfdan Jørgensen

Kasserer: Jens Yttung

Bestyrelsesmedlem: Bent T. Christensen

Revisor: Jørn Nielsen

Revisorsuppleant: Jens Mahler

Efter generalforsamlingen fik vi gule ærter med alt tilbehør, og

sluttede med kaffe.

I skrivende stund er det blevet besluttet at vi d. 22 marts har vores

årlige skydning i Varde kl. 1900 i lokalerne på 2. sal i det gamle

smedeværksted, der ligger bag ved Artillerimuseet, adressen er

Stålværksvej 13, Varde

Er du interesseret i at prøve dine færdigheder så mød op til en hyggelig

aften. Det er ingen tvang at deltage i landskonkurrencen. Men vi skulle

da gerne kunne forsvare vores pokal, der er tre kategorier nemlig

fritstående under 55 år, med anlæg over 55 år (veteran) og som en

del af et hold. Det samme er gældende for damer, så tag bare ”damen”

med. Vi har det rigtig hyggeligt.

Håber på stort fremmøde.

Tilmeld gerne på 25 12 12 39 men det er ikke så nødvendigt da jeg

regner med at have skiver til alle.

Lis Yttung

Formand


Lokalafdeling Als-Sundeved

Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.

Tlf.: 74 48 56 18

Generalforsamlingen den 6. februar

Formandens beretning og kassererens regnskab godkendtes uden

kommentarer.

Valg til bestyrelse: Genvalg over det hele, også til revisoren.

Vedtaget blev også bestyrelsens forslag til et par småture (udflugter)

1. Besøg på Historiecenter Dybbøl Banke

2. Aften tur til Sottrupskov for at følge færdiggørelsen af

Nydambådens kopi

Nærmere om tid og sted i næste nummer af PROPEL.

Ved en lille højtidelighed fik Vagn Aage Hansen overrakt 50 års tegn.

Til Lykke!

Landsskydning

Afdelingen deltager som sædvanlig i den indendørs landsskydning.

Der er afsat to aftener til træning:

tirsdag den 12. marts og tirsdag den 19. marts.

Gældende skydning er tirsdag 26. marts.

Alle aftener klokken 19.00 præcis.

Bestyrelsen pr 06. februar 2013.

Formand Gert Schmidt, tlf. 74 48 56 18

Næstformand Heine Andresen, tlf. 74 40 70 73

Kasserer Christen Mathiesen, tlf. 74 45 28 35

Bestyrelsesmedlem Chresten Møller, tlf. 74 45 84 63

Bestyrelsesmedlem Bent Aasand, tlf. 74 42 91 84

Bestyrelsesmedlem Eyvind R. Müller, tlf. 30 62 07 10

Lokalafdeling Sydfyn

Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager

Tlf. 62 25 20 00

E-mail: aalbaek@pc.dk

På bestyrelsens vegne

Chresten Møller

Foredrag

Den 9. april kl. 19.30 på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense.

Overlæge A. Skipper beretter om kampene i Norge i forsommeren

1940 og om de konsekvenser, som kampene ved Narvik fik for den

tyske hær.

Entre: Kr. 25,- for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistoriske Samling.

WANTED

Nu er det altså alvor

FSF’s repræsentantskab skal på sit møde i maj både vælge ny formand

for jubilæumsudvalget og ny landsnæstformand.

De to siddende – hhv. Bent Petersen og Kurt B. Sørensen mener, at

de nu har nået en alder, både på deres poster og på dåbsattesten, der

tillader, at de går af. Og selv om de stadig bestrider deres opgaver til

fuld tilfredshed, under man dem da også gerne et velfortjent otium

som ”menige” medlemmer i FSF.

Efterlysning

Derfor efterlyses forslag fra medlemmerne til to efterfølgere.

Findes de ikke inden forretningsudvalget holder møde den 5.-6. april

står foreningen med et prekært problem. Så kan der ikke afholdes

soldaterjubilæer, og kommunikationen i organisationen forsvinder.

Hvem er det, vi søger?

Vi mangler et par, gerne tidligere konstabler eller befalingsmænd ved

Flyvevåbnet m/k, som kan afse nogle timer om året til deres forening.

Opgaverne beskrives herunder, og Bent og Kurt vil gerne uddybe dem

nærmere, og også give en hjælpende hånd i opstartsperioden.

Over 30 år

Når man spørger Bent Petersen, hvor længe han har været formand for

jubilæumsudvalget, lyder svaret – ”det kan jeg ikke huske”.

Men Harry Sørensen kan se, at Bent allerede i 1980 var involveret i

afviklingen af årgangsjubilæerne – altså mere end 30 år. Godt gået.

Overkommeligt

- Det er ikke arbejdet i udvalget, der er årsagen til at jeg ønsker at

holde op, siger Bent, for det synes jeg er både sjovt og spændende.

Men dåbsattesten er efterhånden ved at være lidt gul i kanten.

Jeg får en stor berøringsflade med tidligere flyversoldater og et tæt

samarbejde med de Flyvestationer hvor jubilæerne skal finde sted.

Der er jo kun jubilæer 1 gang om året, og med de hjælpemidler,

foreningen stiller til rådighed, er det stort set kun et spørgsmål om at

komme ind i rutinen.

Jeg udsender indbydelser til jubilarerne, modtager tilmeldelser og

registrerer dem til flyvestationerne i august – september.

Skriverkarlen

Som landsnæstformand skal Kurt varetage landsformandens pligter

ved dennes forfald, føre protokol over møder i repræsentantskab og

forretningsudvalg, samt vedligeholde Håndbogen.

- Det er såmænd ikke særlig omfattende, men kræver selvfølgelig, at

man er omhyggelig, fortæller Kurt.

Begrænset mødeaktivitet

Begge er medlem af forretningsudvalget, som mødes 2 gange om året.

Stillingerne er ulønnede, men der gives tilskud til telefon og internet.

FSF betaler papirmateriel og frimærker og hvis det ønskes stilles PC

og printer til rådighed.

Kontakt FU nu - lige NU!

Er du en af de personer, vi søger, eller har du et godt forslag til hvem,

det kan være, så kontakt omgående en fra forretningsudvalget.

Adresse, telefon og e-mail finder du på bagsiden af bladet.

Men det haster!

PROPEL 7


8 PROPEL

FSF Værløse-Jonstrup

Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N.

Tlf. 3539 8433, Mobil: 5178 7619

E-mail: tove-joergen@live.dk

Torben Thomsen in memoriam

Birgit og Torben Thomsen som vi husker dem

Vi har mistet Torben Thomsen.

Han var i mange år, både som medlem af FSF og som seniorsergent og

leder af velfærdskontoret på FSF Værløse, en utrættelig person, som

lagde et kæmpestort arbejde i soldaterforeningen.

Både som formand for kreds 5 og for Værløseafdelingen havde jeg

mange gode relationer til Torben. Han havde altid gode kontakter og

sprudlende ideer til foreningens arrangementer på FSN. VÆR.

Man kunne altid få god inspiration gennem Torben. Han sagde aldrig

nej til at tage et møde, også selv om det var udenfor arbejdstid.

Jeg mindes også Torben som en meget kompetent og værdsat

medarbejder på Flyvestationen, hvor han også var leder af STUD

FLYV dagene, hvor unge mennesker med interesse for Flyvevåbnet

var på inspirationskursus.

Torben var også den rigtig

gode soldaterkammerat.

Man hørte aldrig et ondt

ord om andre fra Torben

Thomsen.

Jovial og loyal er vel den

bedste beskrivelse, jeg kan

give af ham.

Han blev udmærket med

foreningens hæderstegn i Sølv

og blev udnævnt som det

første og eneste æresmedlem

af Flyverstuen Granly

(bygning 138) på FSN. VÆR.

Torben var naturligvis

også med til at starte vores

skyttehold i Høje Gladsaxe

hvor han boede sammen med

fru Birgit, der også var en

fremragende skytte.

Desværre mistede Torben sin Birgit i en alt for tidlig alder, og han selv

landede også for sidste gang alt, alt for tidligt.

Æret være Torben Thomsens minde

Kurt B. Sørensen

Generalforsamlingen 20. marts

Check-in

20 medlemmer var fremmødt ved mødets begyndelse.

Kassereren indledte mødet med en opklarende information til lovene.

Ingen af de fremmødte havde stemmeret denne aften, da der ikke var

betalt kontingent for året 2013. Imidlertid var det et problem, som

medlemmerne ikke selv var herre over, da årsagen var oprettelse af et

nyt kartotek og langsommelige samarbejdspartnere. Medlemmerne

havde derfor fået forlænget 2012 medlemsskabet indtil 1. april 2013

og derfor kunne generalforsamlingen afholdes på lovlig vis.

Et udsnit af deltagerne

5 jubilarer

Efterfølgende bød formanden velkommen og før generalforsamlingen

overrakte han jubilæumsmedaljer til de fremmødte jubilarer.

Det var:

Stig Bogh 40 år

Elo Ivan Engelund 40 år

Poul M. Aalborg Hansen 40 år

Egon Smedegaard Kjøller 50 år

Egil Agerholm Møller 50 år

Efter fotografering kunne generalforsamlingen begynde.


4 jubilarer med formanden i centrum

Referat

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Kurt Sørensen blev enstemmigt valgt til dirigent og han kunne

meddele at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Til stemmetællere valgtes Søren Eibak og Henning Jensen.

2. Formandens årsberetning.

Det har i høj grad været foreningens fane, der blev repræsenteret i

løbet af året.

Der blev lagt ud med Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken den

14.januar.

Foreningens årlige generalforsamling afholdtes den 15. februar på

Pedersholm med et pænt fremmøde.

KSS havde arrangeret en skovtur den 15. april til Gardehusarerne, og

det blev en fantastisk tur, med både heste og ”det tunge skyts”.

Fanen var igen med i Mindelunden i Ryvangen den 4. maj.

Landsforeningen afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg den 11. til

13. maj.

Den 19. maj havde Torben arrangeret en guidet rundvisning på

Kastellet, det var i alle henseende en herlig dag.

Så var det den 18. juni Forsvarets dag på Kronborg, hvor vi desværre

ikke kunne mønstre nogen deltagere – det er brandærgerligt at der

ikke er nogen af vores medlemmer der bakker op om arrangementet,

som er både hyggeligt og interessant.

På Isteddagen den 25. juli var vi på Mosede fort, med faner, musik og

kanonskydning – det blev et ”kanon” godt arrangement.

Den 8. august bestyrelsesmøde for at planlægge Årgangsjubilæet.

Mindelunden kaldte atter på vores deltagelse for højtideligholdelse af

den 29. august.

Årgangsjubilæet

løb af stablen den 1. september, og dagen forløb ud over al

forventning. Ja, vi fik megen ros af deltagerne.

På den nye flagdag for de udsendte, den 5. september, var vores

fane med, både ved mindesmærket på Kastellet, på Frederiksberg

Rådhus og på pladsen, hvor de forskellige værn havde udstillinger

– Flyvevåbnet havde opstillet en F-16 jager, som tiltrak sig megen

opmærksomhed.

Den 11. november - Våbenstilstandsdagen for første verdenskrig – tog

vi på ”store Kransetur” med Mogens som fanebærer. Man kommer

rundt i København og i Nordsjælland – en hyggelig dag, det varmt kan

anbefales at deltage i.

Dagen efter - den 12. november er det ”lille kransetur”, hvor man

starter med en sjælemesse i den katolske domkirke for derefter at tage

til henholdsvis Assistens- og Vestre Kirkegård, hvorefter der sluttes af

på Den Franske Ambassade.

KSS havde den 14. november kaldt til møde om hvorledes vores

foreninger kan overleve.

Det blev et meget konstruktivt møde, hvor mange idéer blev lagt frem,

men det vigtigste er nok et større samarbejde på tværs af foreningerne.

Det kunne bestå i at invitere de andre foreninger til at deltage i

aktiviteter, vi arrangerer, og omvendt, eventuelt fælles arrangementer.

Dette skal formidles ud via KSS, der så videresender det til

foreningerne i så god tid, at det kan komme ud til medlemmerne via

bladet og hjemmesiden.

Dette er hvad der er foregået i det forløbne år.

Tog selv ordet

Dirigenten spurgte til evt. bemærkninger til beretningen, og da ingen

havde bemærkninger gav han ordet til sig selv. Han mente at det

retfærdigvis burde oplyses, at det er De Allieredes Danske Våbenfæller

(DADV), som står for arrangementet af ”Store Kransetur”.

Efterfølgende fortalte Torben, at arrangementet på Kastellet ganske

rigtigt var arrangeret af FSF VÆR JON, men at det netop også var

lagt i Københavnske Soldaterforeningers Samvirke (KSS) regi, som

formanden havde omtalt i sin beretning. Med disse to kommentarer

blev årsberetning godkendt med akklamation.

3. Kasserereren aflægger revideret årsregnskab.

Kai havde omdelt regnskabet, der med akklamation blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag, så der blev hurtigt gået videre til

næste punkt.

5. Valg af kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Kaj Clausen blev genvalgt til kassererposten og Poul Aalborg Hansen,

der også fungerer som næstformand, samt P. Henning Jensen blev

genvalgt til bestyrelsen. Søren Eibak blev genvalgt som suppleant.

6. Valg af kritisk revisor.

Anker Andersen blev genvalgt.

7. Valg af suppleant for kritisk revisor.

Finn Sølvbjerg Hansen blev genvalgt.

a

PROPEL 9


Medaljetager

8. Eventuelt.

Torben mindede om de 2 forestående skydninger og forklarede lidt

om forhold og økonomi. (Efterfølgende har han set, at han har sat den

23. marts som seneste tilmeldingsdag, men af hensyn til bestilling af

skiverne vil han gerne have tilmelding senest den 19. marts).

Kaj mindede om den fornuftige idé med at holde sig orienteret

om fællesarrangementer med KSS på hjemmesiden www.

soldatersamvirke.dk

Han orienterede samtidig om udflugten til Flådestation Korsør den

20. april, og Torben mindede om KSS generalforsamling den 20.

marts på Svanemøllens Kasserne.

Kaj fortalte, at det for tiden ikke er muligt at benytte Kastellets

lokaler uden at skulle betale for det. Der arbejdes meget på at få den

idé med betaling for brug af lokaler afskaffet igen, da der findes et

notat der siger at der skal stilles lokaler vederlagsfrit til rådighed for

”Traditionspleje for Bærende Foreninger”.

Samtidig mindede han om, at det årlige ”Svineparty” på pladsen på

Pedersholm ville blive afspist og drukket den 22. juni.

Til slut takkede formand Jørgen Amonsen for, at mødet var foregået

roligt og fornuftigt, og at vi derfor allerede efter 30 minutter kunne

overgå til spisningen. Godt klaret.

Alle nyder maden

10 PROPEL

Formand og kasserer

Arrangementer

Tirsdag den 9. april 2013 kl. 09.45

Kranselægning på Vestre Kirkegård.

Arrangør: Kommandanten i København.

Mødested: Hovedindgangen.

Parkering: Opkørsel langs banen til P-pladsen.

Besøg på Flådestation Korsør

Søndag den 20. april. Alle som er medlem af en forening under KSS

kan deltage med ledsager.

Bus fra Sjælør St. med afgang kl. 08.00 præcis. Mødetid kl. 07.45

Pris kr. 200,- for bustransport, rundvisning og frokost.

Tilmelding til Michael senest den 7. april på pioner@ablivaweel.dk

eller Tlf.: 23 84 90 95 / 33 21 90 47.

Oplys venligst navn og FSF.

Venlig hilsen

Torben Ek


Den veldisciplinerede madkø

Ole Andersen nyder maden

-og bestyrelsen var sulten

Lokalafdeling Kalundborg

Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg

Tlf.: 59 50 45 84, Mobil 23 82 73 94

E-mail: oli-jakobsen@ka-net.dk

Generalforsamling 2013

Lokalafdelingen har holdt sin generalforsamling, som foregik i god ro

og orden.

Der blev aflagt beretning af formanden, samt regnskab af kassereren,

begge beretninger blev godkendt.

Der var genvalg til samtlige poster.

Under spisningen af de gule ærter blev der uddelt diplomer og

medaljer til en 50 års, og en 25 års jubilar.

Der blev bestemt en sommertur til andelslandsbyen ”Nyvang” ved

Holbæk, dato kommer senere.

De to jubilarer

Pbv.

Ole B Jakobsen

Formand

PROPEL 11


12 PROPEL

Mærkedage april

OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL

80 år

19. april 209524/54 Henrik Gervil Benz, Eghavevej 2C, Tåsinge, 5700 Svendborg

75 år

11. april 429177/59 Ib Hardy Levin, Rugmarken 39, st. 10, 3520 Farum

13. april 428758/59 Per Ulbæch Dupont, Niels Skousvej 44, Mølholm, 7100 Vejle

23. april 431062/59 Svenning Aage Engkebølle, Helgesvej 16, 4200 Slagelse

24. april 449097/60 Willy Flemming Grønhøj, Ved Søen 3, Snæbum, 9500 Hobro

24. april 429398/59 Erik Thorsen, Tranekærvej 104, 7400 Herning

70 år

02. april 490940/61 Niels Jørgen Svanborg Kjær, Trige Møllevej 120, 8380 Trige

06. april 593800/63 Leif Bjerg, Lupinvej 18, 7700 Thisted

12. april 593880/63 Jørgen Thulin, Kærgårdsparken 73, 8355 Solbjerg

19. april 491619/61 Jens E. Strange, Krummingen 12, Nagelsti, 4800 Nykøbing F

26. april 640669/64 Bent Schøtt Jensen, Søndervang 42, 9800 Hjørring

28. april 654771/65 Jørgen Thoudal, Skeltoften 55, 8330 Beder

28. april 594610/63 Leon Toivo Juvonen, Skebyvej 30, 2740 Skovlunde

29. april 594183/63 Herbert Jessen, Hokkerupvej 4, Lundtoft, 6200 Aabenraa

65 år

06. april John Nielsen, Sønderstrupvej 152, 4360 Kirke Eskilstrup

08. april 813603/68 Kaj Eivin Jensen, Østerskovvej 47 B, 6340 Kruså

11. april 813520/68 Hans Otto Kjær, Landlystvænget 2, 7700 Thisted

27. april 812920/68 Søren Chr. R. Kristensen, Hjortgårdsvej 30, Voel, 8600 Silkeborg

29. april 812736/68 Ejner Jensen, Dover Møllevej 10, Ginnerup, 7760 Hurup Thy

60 år

10. april feb-71 Leif Mortensen, Storgaden 62, 6052 Viuf

15. april maj-72 Erik Kastbjerg, Søvangsvej 17 A, 8355 Solbjerg

23. april maj-72 Tom Arne Sørensen, Vesterbrogade 30, 4930 Maribo

Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam

Landsformand

Næstformand

Forretningsfører

Jubilæumsudvalget

Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør

PR-udvalget

Skydeudvalget

Effektudvalget

Redaktion af PROPEL

Flotte glas med FSF logo

Dramglas - vejl. 15,- kr. Ølglas - vejl. 35,- kr. Rødvin/Hvidvinglas - vejl. 35,- kr. Cognacglas - vejl. 35,- kr.

Køb dem i din afdeling eller på www.propel.dk

Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød. - Tlf.: 26 13 27 91, E-post: LF@propel.dk

Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg. - Tlf.: 39 69 36 19, Mobil 22 79 84 66 E-post: LNF@propel.dk

Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: 56 39 89 75, Mobil: 60 71 14 16, E-post: fsf@propel.dk

Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle. - Tlf. og fax: 75 82 28 29, Mobil 20 20 78 61, E-post: jubi@propel.dk

Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse. - Tlf.: 58 53 19 31, E-post: hhes@paradis.dk

Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-post: pr@propel.dk

Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: 98 90 92 02, E-post: skyd@propel.dk

Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: 98 24 33 99, E-post: eff@propel.dk

Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-post: bladet@propel.dk

FSF’s hjemmeside: www.propel.dk - E-post: fsf@propel.dk

More magazines by this user
Similar magazines