Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

dmu.dk

Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

2 Metoder

Analyserne i denne rapport er som nævnt baseret eksisterende empiriske

og dynamiske modeller og tidligere arbejder med udbredelse og

lyskrav hos ålegræs. Resultaterne fra disse modeller er suppleret med

nye analyser af sammenhænge mellem koncentrationer af kvælstoffraktioner

og lyssvækkelse. Endelig er der opstillet en konceptuel model for

sammenhængen mellem kvælstoftilførsler, miljøtilstand og udviklingen

af eutrofiering over tid for danske fjorde.

2.1 Tilgangsvinkel og opbygning

Analyserne er bygget op omkring den grundlæggende hypotese, at en

større tilførsel af næringsstoffer fra land giver højere koncentrationer af

næringsstoffer, mere uklart vand og dermed yderligere udskygning af

ålegræsset. Vi forventer også, at øget tilførsel af næringssalte giver større

risiko for iltsvind og dermed yderligere hæmmer ålegræssets vækst.

Da fjordene allerede har høje næringssaltkoncentrationer og meget begrænset

udbredelse af ålegræs, befinder de sig i en tilstand, hvor

ålegræssets positive nøglefunktioner for økosystemet stort set er ophørt.

Dvs., at havbunden i vid udstrækning hvirvles op, så suspenderet

bundmateriale bidrager til at skabe uklart vand. Af denne grund forventer

vi også, at en øget tilførsel af næringsstoffer giver de tydeligste effekter

koncentrationerne af næringssalte, og kun mindre effekter de

næste led i reaktionskæden - lysforholdene og ålegræssets dybdegrænse,

som allerede er stærkt virket af lyssvækkelse fra suspenderet stof.

Rapporten er opbygget ud fra hypotesens kæde af reaktioner: Effekten af

kvælstoftilførsler koncentration af kvælstof, effekten af kvælstofkoncentrationer

lysforhold, og effekten af lysforhold ålegræssets dybdegrænse.

Herefter følger scenarier, hvor vi benytter nyudviklede og tidligere

modeller til at beskrive konsekvensen af en stigning 0,5%, 1%,

5% og 10% i kvælstoftilførslen koncentrationen af næringsstoffer, lysforhold

og ålegræssets dybdegrænse. Vi præsenterer resultater for Skive

Fjord og naboområder af Limfjorden, Horsens Fjord og Odense Fjord.

I diskussionen præsenterer vi en konceptuel model, der bidrager til at

tolke og perspektivere resultaterne.

2.2 Tilførsler af vand og kvælstof til fjordene

Analyserne i denne rapport er lavet med en samlet kvælstoftilførsel til

hver fjord, undtagen for Limfjorden, hvor tilførslerne i de empiriske analyser

fra Markager et al. (2006) er opdelt for henholdsvis den vestlige og

den østlige del af fjorden.

9

More magazines by this user
Similar magazines