Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

dmu.dk

Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

10

2.2.1 Afstrømningsopland og data grundlag for belastningsopgørelser

De topografiske afstrømningsoplande til de tre fjorde er vist i Figur 2.2.1

sammen med de målestationer, hvorfra målte vand- og kvælstoftransporter

er anvendt i beregningerne af de samlede vand og kvælstoftilførsler

til de tre fjorde.

Det samlede afstrømningsopland til fjordene udgør 4.200 km 2 svarende

til ca. 10% af landets areal (Tabel 2.2.1). Andelen af dyrket areal i oplandene

varierer mellem 63% og 69%. Husdyrtætheden er for det dyrkede

areal opgjort til mellem 0,98 og 1,38 DE/hektar dyrket areal (2005-data).

Tabel 2.2.1. Karakteristik af fjordoplande og måledata. 1) Data er opgjort for dyrkningsåret

2005. 2) Heraf ukomplette tidsserier for vandafstrømning: - Odense Fjord: 126 km 2 opland

(3 deloplande), - Skive Fjord: 259 km 2 opland (3 deloplande).

Skive Fjord Horsens Fjord Odense Fjord

Oplandsareal, km 2 2620 518 1060

Dyrket areal % 1)

Husdyrtæthed DE/ha dyrket areal 1)

Målt opland, Vand, (km 2 ) 2)

Målt opland, Kvælstof (km 2 )

67% 69% 63%

1,38 1,26 0,98

1574 290 831

60% 56% 78%

1260 290 706

48% 56% 67%

Størrelsen af de samlede afstrømningsoplande til hver enkelt fjord, hvorfra

der helt eller delvis foreligger målte vandafstrømninger for perioden

1990-2008 varierer mellem 56% og 78% af det enkelte fjordopland (Tabel

2.2.1). Det ’målte’ opland for vandafstrømninger er dermed noget større

end det ’målte’ opland for kvælstofafstrømninger, der varierer mellem

48% og 67% (Tabel 2.2.1).

Bilag 1 viser en oversigt over de målestationer, hvorfra data er anvendt

med angivelse af de perioder, hvorfra der har foreligget data.

Ved opgørelserne af kvælstoftilførslen er der yderligere anvendt data om

udledt kvælstof med spildevand fra punktkilder (eksklusive udledninger

fra spredt bebyggelse). Der er her taget udgangspunkt i de informationer

om årligt udledte kvælstofmængder, der har været tilgængelige

via Fagdatacenter for Punktkilders databaser.

2.2.2 Metode

Vandafstrømningen er beregnet månedsvist for perioden 1990-2008 ud

fra data fra målestationer. Fra en del af de anførte stationer foreligger der

ikke måledata for vandafstrømningen for hele perioden 1990-2008. For

disse stationer er der modelberegnet en vandafstrømning for perioder

med manglende data efter de principper der er redegjort for i Windolf et

al. (2009a,b). I denne reference er der også redegjort for, hvorledes vandafstrømningen

er beregnet for oplande uden måledata (’umålt’ opland).

More magazines by this user
Similar magazines