Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

dmu.dk

Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

Figur 2.5.1. Kort over målestationer

i Skive Fjord og nabobredninger,

Horsens Fjord og Odense

Fjord. Stationer hvor der er målt

koncentrationer af næringssalte

og klorofyl samt lysforhold er afbildet

med grønt, mens ålegræsstationer

er vist med røde nuancer,

som samtidig angiver

ålegræssets dybdeudbredelse.

14

Uorganisk opløst kvælstof (dissolved inorganic nitrogen = DIN) er beregnet

som summen af de målte koncentrationer af ammonium, nitrat og

nitrit. Størstedelen af det partikulære kvælstof i vandsøjlen (PON) udgø-

More magazines by this user
Similar magazines