Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

dmu.dk

Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

3 Resultater

3.1 Tilførsler af vand og kvælstof til fjordene

Gennemsnitlige værdier for den landbaserede vand- og kvælstoftilførsel

til de tre fjorde og samlet til kystvandene omkring Danmark for perioden

1990-2008 er vist i Tabel 3.1.1. Tilsvarende tal for de senere år (2005-2008)

er vist i Tabel 3.1.2., hvilket er de basistilførsler, som benyttes til scenarieberegninger.

Den arealspecifikke afstrømning af vand fra oplandene

til de tre fjorde afviger ikke meget fra landsgennemsnittet (324 mm/år).

Tabel 3.1.1. Gennemsnitlige vand og kvælstofafstrømninger for perioden 1990-2008 fra

oplandene til Skive Fjord, Horsens Fjord, Odense Fjord, samt landet som helhed. Kvælstofafstrømninger

og koncentrationer er også fordelt diffuse kilder og punktkilder.

Skive Fjord Horsens Fjord Odense Fjord Danmark

Vand

Vandafstrømning (10 6 m 3 år -1 ) 851 176 308 13.945

Vandafstrømning (mm år -1 ) 324 339 291 324

Kvælstof (Tons N år -1 )

Total N 4.091 1.343 2.301 78.000

Punktkilder 247 182 300 10.500

Diffus 3.844 1.162 2.000 67.200

Kvælstof (kg N ha -1 år -1 )

Total N 15,6 25,9 21,7 18,1

Kvælstof (mg N l -1 )

Total 4,8 7,7 7,5 5,6

Punktkilder 0,3 1,1 1,1 0,8

Diffus 4,5 6,6 6,4 4,8

Den arealspecifikke kvælstofafstrømning og kvælstofkoncentrationerne i

det afstrømmende vand er mindst for oplandet til Skive Fjord. Også

mindre end landsgennemsnittene, hvorimod såvel kvælstofkoncentrationerne

som den arealspecifikke kvælstofafstrømning er lidt højere end

landsgennemsnittet for Odense Fjord og Horsens Fjord (Tabel 3.1.1 og

3.1.2).

For alle tre fjorde – og landet som helhed – gælder, at kvælstof udledt

med spildevand årsbasis kun udgør en lille andel af den samlede

landbaserede kvælstoftilførsel. I perioden 2005-2008 udgjorde spildevandsandelen

således mellem 5% og 13% af kvælstoftilførslen (Tabel

3.1.2). I sommermåneder, hvor vandtilførslen og dermed kvælstoftilførslen

fra diffuse kilder er lav, udgør kvælstof udledt med spildevand dog

en betydende del af den samlede kvælstoftilførsel, lejlighedsvist mere

end halvdelen.

17

More magazines by this user
Similar magazines