Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

dmu.dk

Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

36

4.1.2 Scenarier baseret tidligere empiriske modeller

De 4 scenarier for øget kvælstoftilførsel er også gennemregnet med de

tidligere udviklede modeller (Tabel 4.1.2). For de 7 områder af Limfjorden

viser resultaterne en tydeligt aftagende effekt af ændrede tilførsler

fra sommer DIN-koncentrationen til vinter DIN-koncentrationen, til TNkoncentrationen

og klorofyl koncentrationer i forsommeren. Klorofyl

koncentrationer i sensommeren og sigtdybde, specielt i sensommeren, er

mindst virket.

For de andre fjorde er effekten af en ændring ca. den samme TN og

DIN-koncentrationerne og niveau med, hvad man ser for TNkoncentrationer

i Limfjorden, dvs. ofte omkring en 6% ændring ved en

10% ændring i tilførslerne. For de øvrige parametre skiller Horsens Fjord

sig ud, idet der ikke kan registres nogen effekt klorofyl koncentrationer

og Kd-værdierne i forsommeren af ændrede tilførsler.

4.1.3 Samlet mønster for scenarier

Samlet set er mønsteret for scenarierne det samme for de tre forskellige

metoder. Koncentrationer af uorganisk kvælstof stiger, i nogle tilfælde

med mere end 10% ved en 10% forøgelse af tilførslerne. Koncentrationerne

af TN stiger mindre, ofte omkring 5-6%, og effekterne klorofyl

og især lyssvækkelse og ålegræs er minimale, normalt mindre end 3%,

og i nogle tilfælde ikke registrerbare (Fig. 4.1.3.). Effekten af stigninger i

tilførslerne 0,1%, 1% og 5% er tilsvarende mindre. Der er mindre afvigelser

mellem metoderne, men niveau og rækkefølgen af parametrenes

følsomhed er ens for alle metoder. Der er også nogle forskelle mellem

områderne. Effekterne er typisk mest markante i de mindst eutrofierede

områder, fx de vestlige og centrale dele af Limfjorden, mens områder

som Horsens Fjord og Odense Inderfjord er så virkede af næringsstoffer,

at mindre ændringer i tilførslerne, som de fire udvalgte scenarier, ikke

virker systemet i særlig grad.

Figur 4.1.3. Opsummering af scenarier for effekter af en 10% stigning i kvælstoftilførsel

(TN-input) koncentrationerne af total-kvælstof (TN-konc), opløst uorganisk kvælstof

(DIN), opløst organisk kvælstof (DON) og partikulært organisk kvælstof (PON, som især

repræsenterer fytoplankton og dermed klorofyl (chl)) samt lyssvækkelse (Kd) og ålegræssets

dybdeudbredelse (ålegræs). Pil opad indikerer en stigning i parameteren, mens pil

nedad indikerer et fald i parameteren. Baseret scenarier for Skive Fjord og nabobredninger,

Horsens Fjord og Odense Fjord baggrund af nye empiriske analyser (Tabel

4.1.1.)

More magazines by this user
Similar magazines