Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

dmu.dk

Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

Figur 4.2.1. Konceptuel model

for sammenhængen mellem

kvælstoftilførsel og miljøtilstanden

i danske fjorde.

38

Dette overordnede mønster kan forklares ud fra en række faktorer som

fastholder systemet i en eutrofieret tilstand pga. en række negative tilbagekoblinger

som modvirker ændringer. Dette er gennemgået i næste afsnit

som indeholder en konceptuel model for udvikling af eutrofiering

og tilbagevenden til god økologisk tilstand.

4.2 Konceptuel model for marin eutrofiering

Ud fra nye og tidligere analyser har vi opstillet en konceptuel model for

marin eutrofiering af danske fjordsystemer (Fig. 4.2.1). Udgangspunktet

er, at kvælstoftilførslerne til de danske farvande er steget omkring en

faktor 6 mellem ca. år 1900 og 1980 (se boks 4.2.1). I samme periode har

vi set en tydelig forringelse af miljøtilstanden (lodret akse – Fig. 4.2.1).

Miljøtilstanden kan beskrives og måles en række forskellige måder. I

denne rapport er fokus højere koncentrationer af kvælstof (total og

uorganisk, højre akse), dårligere lysforhold og mindre udbredelse af

ålegræs (venstre akse).

Miljøtilstand

ca. 1900

D

C

A

B

ca. 2010

midt 80'erne

1 2 3 4 5 6

Kvælstoftilførsel

Andre tegn en ringere miljøtilstand er højere koncentrationer af

planktonalger, større udbredelse af iltsvind ved bunden, større forekomst

af opportunistiske makroalger og mindre bestande og diversitet af

bundfauna. Endelig kan en del af tilbagegangen i stationære fiskebestande,

fx af fladfisk, antagelig også tilskrives eutrofiering. Disse forhold

er behandlet og dokumenteret i andre rapporter (fx Limfjorden i 100 år,

Christiansen et al. 2006).

Det er dokumenteret, at miljøtilstanden i danske fjorde er relateret til tilførslen

af næringsstofferne kvælstof og fosfor, hvor kun kvælstof er behandlet

i denne rapport. Andre faktorer som fysisk forstyrrelse, fiskeri,

miljøfremmede stoffer og højere temperaturer kan også virke miljøtilstanden,

men i mindre grad end den ændring, som næringsstoffer har

medført.

Stigende koncentration af kvælstof

More magazines by this user
Similar magazines