Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

dmu.dk

Effekter af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde

Boks 4.2.1 Historisk udvikling i kvælstoftilførslen. Nedenstående figur viser med data fra Randers Fjord, hvordan kvælstoftilførslerne

er steget jævnt igennem perioden fra 1900 til ca 1980, kun afbrudt af en nedgang under de to verdenskrige. Fra 1980

er tilførslerne stagneret og fra midt i 90erne er de faldet markant, men ligger dog stadig omkring 3,5 gange over tilførslerne

omkring år 1900.

Kg N

9000000

8000000

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

RF TN load (estimat gns 1978-2002)

0

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Year

RF TN load (estimeret 78-02)(kg)

RF TN load (kg) hydrologisk år

Kvælstoftilførsler til Randers Fjord (oplandet udgør ca 1/7 del af Danmarks Areal) fra år 1900 til 2005. Den blå kurve er beregnet

ud fra overskuddet af kvælstof i dansk landbrug (tilførte mængder minus fraførsel ved afgrøder, Kyllingsbæk 2008) og skaleret

til Randers Fjord (Sømod et al. 2009). Den røde kurve er målinger fra det nationale overvågningsprogram (Miljøcenter Århus).

Sammenhængene mellem kvælstoftilførsel og miljøtilstand er dog i

mange tilfælde ikke lineære. Der kan ske en pludselig forringelse af miljøet,

når en tærskelværdi for tilførsel af kvælstof overskrides (pil A, Fig.

4.2.1). Især to forhold kan forklare dette: tilbagegang/udryddelse af

ålegræs og forekomsten af udbredt iltsvind.

Formodet kronologisk udvikling

Omkring år 1900 var ålegræs vidt udbredt i danske fjorde og kystområder

og forekom de fleste steder ned til mellem 5 meters dybde i fjordene

og ud til omkring 10 meters dybde eller mere i Bælthavet og Kattegat (fx

Ostenfeld 1908). Historiske observationer af ålegræssets dybdeudbredelse

er for nylig sammenstillet (Krause-Jensen & Rasmussen 2009). Vi kender

derimod ikke til udbredelse af iltsvind så langt tilbage i tid, men da

ålegræs ikke tåler udbredt iltsvind, er det sandsynligt, at iltsvind kun forekom

kortvarigt og især dybt vand.

Fra år 1900 til ca. midt i 50’erne blev kvælstoftilførslen næsten fordoblet

(se Boks 4.2.1). Det medførte antagelig højere koncentrationerne af kvælstof

og fytoplankton. Det er dokumenteret, at bestanden af bunddyr og

nogle fiskebestande steg i denne periode (Christiansen et al. 2006). Der er

kun begrænset information om udviklingen i ålegræssets forekomst midt

i århundredet, og billedet kompliceres af, at ålegræsset i 30’erne blev

ramt af en sygdom, som reducerede bestanden markant.

39

More magazines by this user
Similar magazines