INFO - Housecoat.pdf

bygningskultur.dk

INFO - Housecoat.pdf

NY facade isolering

housecoat STRONG

Solid facadeisolering med hård front af

porebeton

Blokke monteres let og hurtigt

* www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750

*

meget isolerende

stor slag og slidstyrke

lyddæmpende

perfekt indeklima

vejrbestandig

stor sikkerhed mod revnedannelse

modstandsdygtig for svamp, alger, dyr

diffusionsåben

brandsikker

vandskyende

opbygningsvenlig mht. gesims, borter, mv

skruefast for montage af lamper,

kontakter, espalier, o.s.v

mange muligheder for strukturer og farver

©

Før

Efter

1


PRODUKT BESKRIVELSE AF COMBIBLOKKEN: Housecoat STRONG

Kombiblokken kan ses som en direkte konkurrent til isoleringsplader i de kendte etablerede facadepudssystemer på det dansk marked. Blokkens

opbygning vil dog tillægge egenskaber som ikke opnås ved de konkurrerende produkter.

Kombiblokken består af en kerne af Sundolitt Climate+ med variabel tykkelse (100, 150, 200, 250 og 300 mm), og herpå en klæbet 25 mm

porebetonskal.

Kombiblokken er produceres i to formater 200x600; 400x600 mm.

Porebetonskallens formål er, at sammen med puds, give blokken den fornødne brandsikring (K10 B-s1,d0 [beklædningsklasse 1]), og dertil give den

afsluttende pudsoverflade en ikke ubetydelig ekstra robusthed. Blokken opfylder krav til K10 B-s1,d0 jf. test ved Dansk Brand- og sikringsteknisk

Institut test rapport nummer PG 12284 af 6. januar 2011.

Kombiblokken monteres på ydervæg (eller bagvæg ved nybyggeri) med lim og med mekanisk forankring – typisk indskruede murbindere. Blokken

limes mod eksisterende facadevæg (tung væg af tegl, beton, gasbeton eller letbeton) og indbyrdes i vandrette fuger. Vandrette fuger forankres

mekanisk således vindlast optages. Mængden af mekanisk fastgørelse afhænger af dimensionerende vindlast. Konstruktionen tilfører ved blokken i

lille format, og på grund af sin udformning, eksisterende facadevæg yderligere stabilitet. Blokkene opsættes med forbandt, uden nærmere

specifikation. Porebetonskal limes langs alle fire kanter.

Ved stort format limes blokke til eksisterende væg punktvis. Omfang af punktlimning bestemmes ved forsøg (eventuelt med assistance fra

Teknologisk).

Kombiblokkens mål i byggeriet er såvel lavt byggeri (vil formodentlig vige for puds direkte på EPS med revisionen for BR2010 ved boligbyggeri) som

etagebyggeri, sidstnævnte dog med højdebegrænsning for byggeriet - 9,6 m fra terræn til overside gulv i øverste etage.

Kombiblokken er tiltænkt efterisoleringsmarkedet, men vil uden ændringer kunne bruges til nybyggeri i samme målbyggeri.

Blokken/systemet er testet på Teknologisk med europæiske krav til facadepudssystemer som rettesnor. I EOTA regi er der for facadepudssystemer

(ETICS) udarbejdet guidelines for pudssystemer. ETAG004 Guideline for European Technical Approval of external insulation composite systems with

rendering. Guidelinen er som angivet gældende for pudssystemer, herved vil der i guidelinen findes egenskabskrav, der er irrelevante for

kombiblokken, ligesom der er et enkelt egenskabsforhold der specielt må tillægges Kombiblokken.

ISOLANS: Blokken er som nævnt opbygget med ClimateC80 som isolerende del. Deklareret lambda 0,031 W/m2K. Da elementerne limes i liggefuger

vil blokke termiske ydeevne blive reduceret. Isolans skal reduceres med ca. 9%. Husk på at lambda forbedringen ved Climate (lambda 0,031 W/m2K)

er 14-23 % i forhold til flere af de etablerede isoleringstyper. Dokumentation herfor er udført af Teknologisk.

Skulle der være spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig her om. Jeg stiller også gerne op til en måske mere uddybende snak.

Med venlig hilsen / Best regards

MØLLERS BYGGERÅDGIVNING

H. Møller

©

MØLLERS BYGGERÅDGIVNING

BYGGEFORMIDLING

Tlf: 8697 9800 * Fax: 8697 9802 * Mob: 2612 1750 * Mail: byggeoplysning@gmail.com * Web: www.cmsbyg.dk

2


Housecoat STRONG efter isolerings system - information

OM Housecoat STRONG efterisolerings system

Indledning.

Anvendelsesområder .

Hvad består Housecoat STRONG efterisolerings system af.

Hvilke forhold vedr. facaden skal undersøges før igangsætning af isolering.

Indledning

Housecoat STRONG efterisolerings system består af

•Efterisoleringsblokke med tykkelser på 100, 200, 300 mm med 25 mm gasbeton

•Fastgørelse med:

Klæbemørtel som H + H porebeton

Forankringsbinder

•Afsluttende pudssystem som H + H

Efterisoleringsblokkene monteres på facader op til 3-4 etagers højde til effektiv efterisolering og eliminering af kuldebroer

Housecoat STRONG blokke klæbes til facaden, og sikres med bindere, som fastgøres i formuren. Bindertype vælges udfra underlagets bæreevne og

type.

Møllers Byggerådgivning * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750

©

3


Housecoat STRONG efter isolerings system - information

Kan forstærke eksisterende facade.

Foruden den indlysende isoleringsværdi af housecoat STRONG blok, kan den også indgå som afstivning af den eksisterende facade for tværlaster,

hvis der er behov for det. Når porebeton skallerne ved montagen limes i lejefuger og monteres i forbandt, udgør de en tynd skalmur, om sammen

med den formstabile EPS, kan forstærke den oprindelige konstruktion. Derfor er systemet særdeles velegnes som efterisolering af svækkede eller

svage mure.

Hvis efterisoleringen skal medvirke til forstærke af facaden skal blokkene fuldklæbes til underlaget .

Forudsætninger for at systemet er selvbærende uden eget fundament:

EPS siden af blokkene skal limes på murværket ved fuldklæbning.

Samlinger mellem vandrette (og lodrette så vidt muligt ) porebetonplader skal limes.

Anvendelses områder

housecoat STRONG blokke

Anvendelse Bygninger op til 3-4 etagers højde, hvor øverste gulvhøjde er højst 9,6 m over terræn

Ydermur: hulmur eller massiv mur i tegl, letklinker beton, porebeton, kalksandsten og tilsvarende mineraler, herunder

pudsede facader

Egenskaber Modstandsdygtig overfor svamp, alger, smådyr

Lyddæmpende

Stor sikkerhed ved revnedannelse

Gode mekaniske egenskaber: stor slag og slidstyrke

Meget isolerende

Vejrbestandig

Diffusionsåben

Brandsikker

Fjerner kuldebroer

Stabiliserer facaden

Møllers Byggerådgivning * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750

©

4


Housecoat STRONG efter isolerings system - information

I systemet indgår følgende produkter:

Housecoat STRONG efterisoleringsblokke

•Til visse typerunderlag kræves forankringsgrunder

•Klæbemørtel

•Bindere

•Afsluttende pudssystem som H+H facadepuds

Housecoat STRONG

Efterisoleringsblokke består af EPS med en påklæbet skal af 25 mm porebeton. Blokkene monteres på den eksisterende facade, som således kan

efterisoleres med op til 300 mm EPS Climate ® med en lamda værdi på ƛ = 0,031 W/m2 ◦C.

Der opnås en effektiv efterisolering og eliminering af eksisterende kuldebroer i facaden.

Blokkene leveres i følgende formater

Længde mm Højde mm EPS tykkelse mm Porebeton ttykkelse

mm

600 200 eller 400 100 25

600 200 eller 400 200 25

600 200 eller 400 300 25

•Forankringsgrunder

Grunderen bør anvendes på overflader, som er stærkt sugende eller med dårlig vedhæftning. Forankringsgrunder påføres efter afrensning af

facaden efter producentens nærmere anvisning. Følgende typer kan anvendes:

•Colfirmit isoleringsgrunder

•Rajasil dybdegrunder W

•H + H dybdegrunder W 10 LT

•Klæbemørtel

Følgende klæbemørtler kan anvendes

•Til fuldklæbning på planeoverflader: Lip fliseklæb eller H + H porebetonpuds

•Til punktklæbning på ujævne overflader, samt til efterfølgende udfyldning H + H porebeton puds, mineralske klæbe og armeringsspartelmasse

GP,CS IV W2 iht. DIN EN 998-1

Begge mørtler kan anvendes til limning af blok –mod-blok.

•Forankringsbindere

Flere typer af bindere er velegnede. Type af binder vælges efter det aktuelle underlag

•Afsluttende pudssystem

Der anvendes H + H facadepuds eller tilsvarende, godkendt til anvendelse på porebeton

Møllers Byggerådgivning * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750

©

5


Housecoat STRONG efter isolerings system - information

Start med en forundersøgelse af facaden

Forundersøgelsen skal afklare:

Er der behov for at forstærke den eksisterende facade

Bindertype

Installationer og andre detaljer vedr. facadens udformning

Nødvendig forbehandling af facaden

Forudersøgelsens 5 trin:

Registrering af konstruktionen

Konstruktionens tilstand

Underlagets vedhæftningsevne (Eventuelle overfladebehandlede facader, med maling eller lignende, kan der laves en ”gaffa” aftrækningsprøve

Underlagets planhed

Tjekliste detaljer og installationer

Registrering af

konstruktionen

Konstruktionens

tilstand

Overflade

gennemgang

Kontrol af planhed

Valg af bindertype og

længde

Evt.

renoveringsbinder,Reparation

af mur

Afhugning af løs puds,

afrensning m.v.

˃ 2 cm

0-1 cm

1-2 cm

Figuren viser de første 4 trin i forundersøgelsen, samt resultat.

Opretning

med puds

Behov for

afstivning

Fuldklæbning

Punktklæbning med

efterfyldning

Opretning

med puds

Møllers Byggerådgivning * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750

©

6


Housecoat STRONG efter isolerings system - information

Trin 1 og 2:

Konstruktionens tilstand, udformning og materialer undersøges.

Registrer hvilke materialer, muren er bygget af. Hvis man ikke umiddelbart kan konstatere materialerne visuelt, f.eks. på grund af puds eller

malingslag, skal der hugges eller bores ind til underlaget.

Undersøg, f.eks. med et endoskop, om muren er massiv eller hul, og om der er anvendt hulsten eller hulblokke.Mål tykkelse af muren samt tykkelse af

vanger i hulmure, således at konstruktionen er ”kortlagt”, og nødvendige bindelængder kan fastsættes.

Undersøg om de eksisterende bindere er korroderet. I givet fald monteres de fornødne renoveringsbindere. Dette har i princippet ikke noget at gøre

med efterisoleringen med blokkene at gøre, men vil være hensigtsmæssigt i forbindelse med opsætning af blokkene.

Undersøg om der forekommer murværk med løstsiddende sten. Undersøg om der er konstruktive revner, og om disse kan antages fortsat at være i

bevægelse. Undersøg også om der forekommer mørtelfuger, som er nedbrudte i en grad, så murværkets styrke må siges at være forringet.

Mørtelfuger som fremstår slidte og nedbrudte i overfladen, eller med revner og huller i mindre omfang, kan efterlades som de er.

Resultat af undersøgelser Handling

Murbindere i eksisterende mur er korroderede Monter egnede renoveringsbindere i eksisterende mur

Der forekommer konstruktive revner og/eller revner med bevægelse Revner af denne type bør udbedres, så konstruktionen er sikret mod

bevægelse i revner.

Der forekommer murfelter med løstsiddende mursten eller væsentligt Murværket ommures henholdsvis omfuges partielt

nedbdrudte mørtelfuger

Facademurens type, tykkelse og materialer er fastlagt Vælg bindertype og –længde, som passer til murens materialer og

tykkelse. Foretag udtræksforsøg med valgte bindere. Fastlæg antal

bindere udfra bæreevnen. Ved svage underlag kan antal bindere forøges.

Trin 3:

Facadens overflader skal gennemgås m.h.p. , at fastlægge nødvendig forbehandling, for at sikre vedhæftning for klæbemørtelen. Anvend

nedenstående tjekliste.

Vedhæftningsevnen kan kontrolleres ved et simpelt aftræksforsøg:

Lim en EPS terning på 50*50 mm fast på underlaget med den valgte klæbemørtel og metode. Lad den sidde mindst til næste dag. Træk terningen af

med håndkraft. Hvis bruddet sker i EPSén er vedhæftningen acceptabel.

Tjekliste for underlagets vedhæftningsliste

Overflade Undersøgelse Behandling

Pudset overflade Puds eftergås for skruk puds, smuldrende eller

afskallet puds

Skruk puds og smuldrende svag puds bankes

af.

Huller udbedres efterfølgende med egnet

mørtel evt. i forbindelse med opretning af

overfladen

Glatte overflader Aftræksforsøg Gøres ru

Stærkt sugende Påføres forankringsgrunder

Gennemfugtig Fugtmåling Afhjælp årsagen.

Afvent udtørring, inden montage af

efterisolerings blokke

Begroning af alger mos etc Afrenses med højtryksrenser

Støvet, snavset Kan gaffatape hæfte på overfladen? Fejes/børstes, afrenses med højtryksrenser

Fedtet, tilsmudset med olie eller lign. Rens med dampstråle + rensemidler. Vsk

derefter med vand.

Afskallende maling Løstsiddende maling fjernes mekanisk eller

med malingsfjerner, afhængig af malingstype

Maling tvivlsom Aftræksforsøg

Kridtagtig løs eller sandet overflade, maling

som smitter af og lignende

Kan gaffatape hæfte på overfladen? Afrenses og påføres forankringsgrunder

Møllers Byggerådgivning * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750

©

7


Housecoat STRONG efter isolerings system - information

Trin 4:

Underlagets planhed kontrolleres med en 2,5 m retholt.

Afvigelse fra planhed pr 2 m Behandling

Over ± 1 cm Afrettes med puds, til tolerance højst ± 0,5 cm pr 2 m

Fra ± 0,5 til ± 1 cm Blokke montere med kantlimning til facade. Hvis systemet skal afstive

den eksisterende mur, skal der punktlimes og for hver 3. skifte

efterudfyldes med flydende mørtel.

Mindre end ±0,5 cm Blokke fuldklæbes til facaden

Mindre grater, mørtelklatter og lign Ujævnheder hugges af

Tjek facaden for konstruktionsdetaljer og installationer

Bygningen gennemgås efter følgende tjekliste.

For installationer og andre genstande fastgjort til facaden skal det afklares, om de skal flyttes eller kan forblive.

For ventilationsåbninger vedr. tag og kælder/krybekælder skal det afklares, hvordan disse bevares i den nye facade, eller kan erstattes af andre

former for ventilation.

Afslutninger ved tagudhæng, vinduer og døre, kældernedgange, altaner og andre bygningsdetaljer skal planlægges, og efterisoleringen evt tilpasses.

Eksisterende dilatationsfuger i facaden skal tilsvarende etableres i den nye facade.

Eventuelle revner i facaden kan skyldes manglende dilatationsfuger. I så fald bør dilatationsfuger etableres i den nye facade.

Ved overgang til uisoleret facade bør der ligeledes etableres dilatationsfuge.

Møllers Byggerådgivning * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750

©

8


Housecoat STRONG efter isolerings system - information

Emne Bemærkninger

Elkabler og dåser, stik m.v. Bør afmonteres og genmonteres på ny facade

Tagnedløn og nedløbsbrønde Afhængig af isoleingstykkelse, skal de evt. flyttes ud af facaden

Andre brønde og lign. I terræn tæt ved facaden Afhængig af isoleringstykkelsen skal de evt. flyttes ud af facaden for at

sikre adgang til brønde m.v.

Telekabler Det skal overvejes, om kabler m.v. skal flyttes ud på ny facade

Tagudhæng Undersøg om ventileringen af loftrummet foretages gennem

udhænget. Der skal generelt tages hensyn til at bevare eksisterende

ventilation at tagrummet. Se byg-erfa blad (27) 08 12 30 om

miniumskrav til ventilation af loftsrum

Ventilationsåbninger i facade Se også ovenfor under punktet tagudhæng. Ventilationsåbninger skal

føres ud gennem isoleringen, eller der skal etableres alternativ

ventilation til loftsrum, kældre m.v.

Kældernedgange Evt bør isoleringstykkelsen reduceres i kældernedgangen for at sikre

en passende passage. Specielt skal der tages hensyn til kravene til

eventuelle flugtveje.

Altan Gennemgå altanens konstruktion for at kortlægge eventuelle

kuldebroer fra altandæk m.v. Det er ikke altid muligt at fjerne alle

kuldebroer uden at gribe ind i altanens konstruktion

Udvendige og indvendige hjørner Ved udvendige hjørner: På den ene facade monteres den afsluttende

blok, så blokkens ende flugter med hjørnet. På den anden facade

monteres blokkene, så de dækker enden af blokkene på den anden

facade, minus 25 .. Den fri EPS ende på den afsluttende blok pålimes

en skal af porebeton. Fastgør skallen med en dybel, papsøm eller

lignende. Sømmet skal blot fastholde porebetonen, til limen er

hærdet.

Ved indvendige hjørner fjernes porebetonen på den blok, som går ind i

hjønet, for at undgå kuldebro.

Evt. særlige forhold ved sokkel På soklen monteres EPS uden skal af porebeton, som efterfølgende

pudses med sokkelpuds. Efterisoleringen bør føres min 40 cm under

terræn for at sikre en effektiv isolering af soklen, hvis den ikke er

isoleret i forvejen.

Så fremt det skønnes vanskeligt at udføre en midlertidig understøtning

i den rette dybde, kan der i stedet anvendes sokkeliste monteret på

facaden.

Ved kældre, som er fugtisolerede med plader eller membraner er det

vigtigt at sikre, at efterisoleringen effektivt overlapper fugtisoleringen.

Dilatationsfuger Eventuelle dilationsfuger i facaden skal udføres tilsvarende i ny facade.

Ved tilslutning til ikke isolerende facader bør der efterisoleringen også

afsluttes med en dilationsfuge.

På baggrund af forundersøgelserne udarbejdes en projektbeskrivelse med de valgte løsninger.

Møllers Byggerådgivning * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750

©

9

More magazines by this user
Similar magazines