Det europæiske udvalg for den sociale dialog inden for ... - EPSU

epsu.org

Det europæiske udvalg for den sociale dialog inden for ... - EPSU

Det europæiske udvalg for den sociale dialog inden for sektoren for

kommunale og regionale offentlige myndigheder

Plenarmøde: 17. november 2004

Note fra sekretariatet for CEMR og EPSU

Deltagere

CEMR: Aleksander Aagaard (formand) og Nanna Kolze, Kommunernes Landsforening,

Danmark, Anne Kathrine Kragh Petersen og Tina Varberg, Amtsrådsforeningen (Danmark),

Ille Allsaar, Association of Estonian Cities (Estland), Jorma Palola og Marja Tast, Commission

for Local Authority Employers (Finland), Andrea Vonz, German Association of Cities

(Tyskland), Eamonn Hunt, Local Government Management Services Board (Irland), Audrone

Vareikyte, Association of Local Authorities in Lithuania (Litauen), Oivind Due Trier, Norwegian

Association of Local and Regional Authorities (Norge), Claes-Håkan Jacobson og Markus

Gustafsson, Swedish Association of County Councils & Swedish Association of Local

Authorities (Sverige), Frank Hilterman, Association of Netherlands (VNG) (Nederlandene),

James Mutter, Glasgow City Council og Kelvin Scorer, Employers' Organisation for Local

Government (Det Forenede Kongerige), Rachel Buchanan, CEMR.

EPSU: Thomas Kattnig, Municipal Employees' Union (GdG) (Østrig), John Dupont, Forbundet

af Offentligt Ansatte (FOA) og Bengt Rasten, Det Kommunale Kartel (DKK) (Danmark), Kalle

Liivamägi, Trade Union of State and Selfgovernment Institutions Workers of Estonia (ROTAL)

(Estland), Kirsi Markkanen, Finnish Union of Health and Social Care Services Union (TEHY)

(Finland), Joëlle Bernad, Interco CFDT og René Ricot, FNACT CFTC (Frankrig); Al Butler,

IMPACT (Irland); Jan Helge Gulbrandsen og Jan Tore Strandås, Norwegian Union of Municipal

and General Employees (Fagförbundet) (Norge); Anders Hammarbäck, Anders Jonsson og

Dan Nielsen, Swedish Union of Local Government Officers (SKTK) (Sverige); Penny Clarke,

EPSU.

ANDRE: François Ziegler og Christelle Maes Kontor D/1: Den sociale dialog,

Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold (Europa-

Kommissionen).

******

1. Velkomst, vedtagelse af udkastet til dagsorden og godkendelse af referatet fra

plenarmødet den 13. januar 2004

Det andet plenarmøde i udvalget for den sociale dialog inden for sektoren for kommunale og

regionale offentlige myndigheder blev ledet af Aleksander Aagaard, som sagde, at

afslutningen på det første år med aktiviteter i udvalget var en passende lejlighed til at gøre

status og overveje fremtidige projekter. Al Butler indledte også med nogle få bemærkninger

om den positive start på udvagets aktiviteter.

Efter at deltagerne efter tur havde haft ordet, blev referatet fra det første plenarmøde den 13.

januar 2004 godkendt, og dagsordenen for mødet blev vedtaget.


Det europæiske udvalg for den sociale dialog inden for sektoren for kommunale og regionale offentlige

myndigheder

Plenarmøde: 17. november 2004

Note fra sekretariatet for CEMR og EPSU

2. Gennemførelse af sektorudvalgets arbejdsprogram for 2004 - 2005

a) Gennemgang af aktiviteterne i 2004:

Sekretariatet for henholdsvis CEMR og EPSU gav en tematisk opdelt præsentation af

udvalgets aktiviteter i 2004.

Den europæiske beskæftigelsesstrategis kommunale og regionale dimension og de

nationale handlingsplaner for beskæftigelse

CEMR’s sekretariat redegjorde for de konklusioner, der er blevet draget på grundlag af

besvarelserne af spørgeskemaet om beskæftigelse. Det blev fremhævet, at det havde været

vanskeligt at drage konklusioner på grundlag af besvarelserne af spørgeskemaerne, da der

kun var blevet indsendt et begrænset antal besvarelser. Der blev gjort opmærksom på, at der

kun var blevet indsendt to fælles besvarelser. Det blev tilføjet, at et af målene med

spørgeskemaerne havde været at indkredse emner, som kan behandles mere indgående på

en workshop næste år, og det blev understreget, at det bør sikres, at denne workshop bliver

så produktiv som muligt.

Udvikling af den sociale dialog blandt kommunale og regionale myndigheder i de ”nye”

medlemsstater og kandidatlandene

Aleksander Aagaard gav udtryk for sin tilfredshed med den positive afgørelse vedrørende

anvendelsen af budgettet og sagde, at han så frem til at høre om modtagelsen af aftalen om

budgettet fra kolleger i EPSU-sekretariatet.

EPSU-sekretariatet mindede medlemmerne om de første drøftelser af projektet i juni 2004.

På grundlag af disse drøftelser havde sekretariaterne udarbejdet et budget og en

projektansøgning. Der blev dog gjort opmærksom på, at forslaget om at lade projektet

omfatte nationale seminarer var blevet lagt på hylden på grund af vanskeligheder med at

finde medlemmer i 3 forskellige lande, som kunne forestå værtsskabet for og

tilrettelæggelsen af disse arrangementer. Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet er nu også blandt

de lande, der deltager i undersøgelsen.

Undersøgelsen skulle bestå af to faser: i den første skulle der udarbejdes en generel oversigt

over udviklingen med hensyn til den sociale dialog i de nye medlemsstater, og i den anden

skulle der i højere grad fokuseres på en håndfuld lande med forskellige erfaringer og forhold.

Et af målene med projektet er at forbedre kontakten mellem arbejdsgiverne og

fagforeningerne på lokalt og regionalt plan i de pågældende lande. Projektet vil blive

koordineret og ledet af en styringsgruppe, som vil bestå af repræsentanter for både

arbejdsgiverne og fagforeningernes delegationer. Det er hensigten, at det første møde i

denne styringsgruppe skal finde sted om kort tid, og medlemmerne blev opfordret til at

komme med forslag til medlemmer af gruppen.

François Ziegler bekræftede, at projektet nu var blevet godkendt, og at budgettet ville være

til rådighed om nogle få uger.

Offentlig-private partnerskaber

EPSU-sekretariatet mindede medlemmerne om, at offentliggørelsen af grønbogen om

offentlig-private partnerskaber var blevet udskudt fra marts til juli 2004.

2


Det europæiske udvalg for den sociale dialog inden for sektoren for kommunale og regionale offentlige

myndigheder

Plenarmøde: 17. november 2004

Note fra sekretariatet for CEMR og EPSU

Florian Ermacora fra GD for Det Indre Marked forelagde denne grønbog for nogle få af

udvalgets medlemmer den 8. juli 2004. Drøftelserne var af begrænset omfang, og man

nåede ikke frem til nogen egentlig konklusion.

CEMR og EPSU havde hver især offentliggjort diskussionsoplæg som reaktion på

grønbogen. Der blev gjort opmærksom på, at EPSU vil tilrettelægge en konference om

offentlig-private partnerskaber i maj 2005.

Fjernarbejde

CEMR-sekretariatet mindede medlemmerne om, at fjernarbejde var blevet gjort til genstand

for en kort drøftelse på ad hoc-arbejdsgruppens møde den 8. september 2004, hvor det var

blevet aftalt, at de nærmere enkeltheder og tidsplanen for eventuelle aktiviteter i 2005 skulle

overvejes nøjere.

b) Oversigt over aktiviteter i 2005:

Efter gennemgangen af udvalgets aktiviteter i 2004 blev arbejdsprogrammet for 2005

behandlet på plenarmødet.

Menneskelige ressourcer

Aleksander Aagaard sagde, at arbejdsgiverplatformen er rede til at indgå i en ad hocarbejdsgruppe

for menneskelige ressourcer, som skal overveje, hvad der udgør god praksis i

forskellige medlemsstater. Han mente, at det er nødvendigt med en bred tværgående

tilgangsvinkel, og at det ville være nødvendigt at begrænse antallet af aspekter, som kan

behandles. Han foreslog, at denne ad hoc-arbejdsgruppe kunne fokusere sin indsats på

tilrettelæggelse af et seminar og selv kunne afgøre, hvilke emner det ville være mest

hensigtsmæssigt at behandle.

Al Butler var enig i, at ad hoc-arbejdsgruppen kunne blive bedt om at foreslå eksempler på

god praksis til dette seminar, og foreslog, at medlemmerne kom med forslag på ad hocarbejdsgruppens

møde. Han sagde også, at det er vigtigt, at denne gruppe fuldt ud er klar

over sit mandat.

Aleksander Aagaard sagde, at han ønskede at tillade ad hoc-arbejdsgruppen en vis

fleksibilitet, men tog Al Butlers synspunkter til efterretning.

Beslutning: Der oprettes en ad hoc-arbejdsgruppe, som skal tilrettelægge et seminar

vedrørende udveksling af god praksis. På det første møde i denne ad hoc-arbejdsgruppe

skal der indsamles og drøftes en række eksempler, som dækker en række forskellige

områder, hvorefter der skal træffes afgørelse om emnet for et fremtidigt seminar.

Fjernarbejde

Aleksander Aagaard meddelte udvalget, at arbejdsgiverplatformen går ind for oprettelse af

en ad hoc-arbejdsgruppe, som skal tage stilling til, hvordan der skal følges op på den fælles

udtalelse fra CEMR og EPSU om fjernarbejde, som blev vedtaget den 13. januar 2004, og

undersøge, i hvilket omfang medlemmerne har taget hensyn til denne udtalelse om

fjernarbejde.

Fra EPSU-sekretariatet side blev det sagt, at mens de medlemmer, der havde deltaget i ad

hoc-arbejdsgruppens møde den 8. september 2004, ikke havde haft meget at berette, havde

3


Det europæiske udvalg for den sociale dialog inden for sektoren for kommunale og regionale offentlige

myndigheder

Plenarmøde: 17. november 2004

Note fra sekretariatet for CEMR og EPSU

Stefan Clauwaert fra Det Europæiske Fagforeningsinstitut forelagt en oversigt over

forholdene på mødet. Det blev bemærket, at han havde fokuseret mere på processen end på

indholdet. Det blev sagt, at fordelen ved en tilgang, der involverer kommunale og regionale

myndigheder, kunne være, at den gør det muligt at overveje, hvilke forskelle der er i forhold til

de overordnede bestemmelser, der er gennemført på nationalt plan.

Tidspunktet for næste møde i denne ad hoc-arbejdsgruppe og metoden for gruppens

overvejelser vedrørende gennemførelsen af aftalen blev drøftet.

Beslutning: En ad hoc-arbejdsgruppe skal mødes for at overveje gennemførelsen af

aftalen om fjernarbejde. Det ville blive overladt til arbejdsgruppen at vælge metode.

3. Den europæiske beskæftigelsesstrategi:

Forslag til en workshop om den europæiske beskæftigelsesstrategi for sektorudvalget

EPSU-sekretariatet redegjorde for udviklingen med hensyn til forberedelserne til

tilrettelæggelse af en workshop om den europæiske beskæftigelsesstrategi og bad

deltagerne kommentere udkastet til et oplæg til dette arrangement.

Aleksander Aagaard tilføjede, at der stadig kunne fremsættes forslag til emner, som

supplerer de emner, der er anført i resuméet af resultaterne af spørgeskemaet vedrørende

beskæftigelse, og at disse skulle meddeles til sekretariaterne.

Forslagene fra kollegerne fra fagforeningerne omfattede bl.a. den åbne koordineringsmetode

og stress.

Beslutning: Ad hoc-arbejdsgruppen om beskæftigelse skulle arbejde videre på udkastet til

et oplæg og fastlægge de nærmere enkeltheder vedrørende workshoppen om

beskæftigelse.

4. Den sociale dialog i de nye medlemsstater og kandidatlandene

Præsentation vedrørende udfordringer og Europa-Kommissionens initiativer

Christelle Maes fra kontor D/1: Den sociale dialog, Generaldirektoratet for Beskæftigelse,

Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold gav en præsentation vedrørende den

sammenhæng, hvori den sociale dialog indgår i de nye medlemsstater og i de fire

kandidatlande (Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet og Kroatien). Hun drog nogle foreløbige

konklusioner og fremhævede, at i visse tilfælde forsøger den nationale regering at gribe ind,

hvorved den uafhængige dialog hæmmes. En uafhængig dialog er en nødvendighed for

forhandlingerne mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er åbenlyst, at der er svagheder

med hensyn til den tosidede dialog, selv om en række lande (bl.a. Ungarn, Slovakiet og

Slovenien) har strukturer, der fungerer relativt godt. Generelt er de kollektive forhandlingers

dækning begrænset, hvilket betyder, at fællesskabslovgivningen anvendes på forskellig vis

inden for EU. Siden udvidelsen har der dog været en stor stigning i aktiviteten i disse lande,

for så vidt angår den europæiske sektordialog. Der findes en række forskellige instrumenter,

som kan bidrage til at udvikle en sådan dialog (både på tværs af sektorerne og inden for

sektorerne), herunder Phare-programmerne, Den Europæiske Socialfond (ESF),

”venskabsordninger” og budgetposter for den sociale dialog. I den forbindelse anvendes en

række forskellige instrumenter, herunder bl.a. undersøgelser, konferencer,

erhvervsuddannelse og kapacitetsopbygning.

4


Det europæiske udvalg for den sociale dialog inden for sektoren for kommunale og regionale offentlige

myndigheder

Plenarmøde: 17. november 2004

Note fra sekretariatet for CEMR og EPSU

Konklusionerne fra den konference i Ljubljana, som Generaldirektoratet for Beskæftigelse,

Sociale Anliggender og Arbejdsmarkedsforhold tilrettelagde i januar 2004, blev fremlagt, og

det blev anført, at der i disse bl.a. peges på, at der er behov for at styrke støtten til oprettelse

af sektororganisationer, at de nye medlemsstater mangler fagforeningsstrukturer, at der er

behov for at styrke sådanne strukturer der, hvor de findes, og at der er problemer både med

hensyn til repræsentativitet og geografisk dækning.

På konferencen i Ljubljana blev der fokuseret på spørgsmål vedrørende uafhængighed,

regeringsindgreb, mangel på ekspertise med hensyn til den sociale dialog og mangel på

kendskab til, hvordan den sociale dialog fungerer, herunder hvordan den fungerer inden for

de europæiske rammer. Der er også et manglende kendskab til arbejdsmarkedets parters

rolle inden for den europæiske beskæftigelsesstrategi og til, hvordan de kan bidrage til de

nationale handlingsplaner for beskæftigelse. Det blev også understreget, at udvikling af

dialogen er en fælles opgave, som kræver input fra alle de involverede parter.

For så vidt angår den sociale dialog, forsøger Kommissionen at forbedre oplysningerne og

sprede eksisterende viden og praksis. Der findes mange initiativer; f.eks. støtter

Kommissionen et program med en varighed på 18 måneder, som indebærer, at

arbejdsmarkedets parter på tværs af sektorerne skal give adgang til oplysninger om

eksisterende kollektive aftaler og kortlægge uddannelsesbehov blandt arbejdsgivere og

fagforeninger i de nye medlemsstater.

Powerpoint-slides fra præsentationen er vedlagt som bilag.

Bemærkninger fra navnlig de estiske medlemmers side styrkede deltagernes kendskab til

vanskelighederne med at udvikle den sociale dialog i disse lande.

5. Eventuelt

Mødedatoerne i 2005 ville blive bekræftet, og de to sekretariater ville give meddelelse

herom.

01-12-04

5

More magazines by this user
Similar magazines