Fællesbetingelser (FB)

snaebel.dk

Fællesbetingelser (FB)

Skov og Naturstyrelsen

Fællesbetingelser (FB) Udgave 0

Side 9 af 38

forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat

begæring om beslutning specielt med henblik på, om

entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så

fald gælder reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de

krav, som entreprenøren har i anledning af

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle

ekstraarbejder.

Forsikring

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand-

og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse,

indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er

afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne

og eventuelle underentreprenører medtages som

sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal

omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den

bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører.

Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække

skade på arbejdet samt på den bygning eller det

anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.

Denne lov træder i kraft den 1. januar 1967.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som

selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle

underentreprenører skal have sædvanlig

ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar

efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren

skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i

kraft.

C. ENTREPRISENS UDFØRELSE

Arbejdsplan og afsætning

§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde

med bygherren udarbejde en arbejdsplan.

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men

kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland

med de afvigelser, som de særlige grønlandske

forhold tilsiger.

R:\Projects\AAB\30\30597004\06_Output\Udbudsmateriale\FB_Bachmann_jan2008.doc

Stk. 2. Bygherren er selvforsikrer. Den i AB 92 § 8,

stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle

underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.

Stk. 3. Bygherren er selvforsikrende. Uden derved at

begrænse entreprenørens ansvar og forpligtelser, skal

entreprenøren tegne en ansvarsforsikring med

indsættelse af bygherren, som den primært sikrede.

Ansvarsforsikringen skal dække al tab og skade, som

ved arbejdets udførelse måtte forvoldes på tredje

persons liv og ejendom. Ansvarsforsikringen skal

mindst dække 5.000.000 kr. ved personskade og

2.000.000 kr. ved tingskade, pr. enkeltskade.

Entreprenørens forsikringer skal godkendes af

bygherren. Entreprenøren er pligtig til over for tilsynet

at dokumentere, at forfaldne præmier er betalt.

Stk. 1. Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan i

overensstemmelse med stavdiagrammetoden.

Arbejdsplanen skal i første omgang være så detaljeret

at den kan danne grundlag for koordinering med

andre arbejder.

Arbejdsplanen skal opdeles i aktiviteter med angivelse

af disses indbyrdes afhængighed og varighed. Den

kritiske vej skal fremgå af planen med afvigende

More magazines by this user
Similar magazines