2013-04-11 - Thisted vand

thistedvand.dk

2013-04-11 - Thisted vand

Emne: Lokalplanforslag nr. 1-002

Sagsnr.: 101 Sagsbehandler: tsn Åben sag

REDEGØRELSE

Thisted Kommune har offentliggjort lokalplan nr. 1-002 i offentlig høring. Lokalplanforslaget vedlægges

som bilag.

Lokalplanforslaget indebærer blandt andet, at et offentligt vejareal, hvori Thisted Vand har en række væsentlige

ledningsanlæg liggende – herunder hovedtilløbene til Thisted Renseanlæg, påtænkes nedlagt som

offentligt vejareal og afhændet til en privat virksomhed med henblik på bebyggelse.

Den nuværende vejadgang til Thisted Renseanlæg er i dag hen over det berørte, offentlige vejareal. Med

realiseringen af lokalplanen forsvinder den nuværende vejadgang således.

Under sagsforberedelsen har Thisted Vand gjort teknisk forvaltning opmærksom på, at løsningsforslaget er

problematisk for Thisted Renseanlæg. At man gerne medvirkede positivt ved udviklingen af området; men

at det er nødvendigt med en 6 m bred asfalteret indkørsel fra offentlig vej til det nuværende ankomstpunkt.

Det skyldes, at Thisted Renseanlæg i lighed med de fleste øvrige centralrenseanlæg i Danmark er indhegnet

og indrettet således, at der er kontor, laboratorium og værksted umiddelbart inden for porten. Dermed

er der altid personale, der kan observere hvem, der kommer og går på anlægget, og til hvem de nyankommende

kan henvende sig.

Bilag med oversigt over de eksisterende adgangsforhold vedlægges som bilag.

I lokalplanforslaget tiltænkes Thisted Renseanlæg en ny indkørsel, der leder ind til det nordøstlige hjørne

af renseanlægget. Et område, der kun meget sjældent er personale tilstede i.

Dermed forsvinder muligheden for adgangskontrol samtidig med, at renseanlægget åbnes op til et villakvarter.

Lokalplanforslaget anviser en ny adgangsvej til Thisted Renseanlæg ind over slagteriet TICAN’s parkeringsplads.

En løsning som TICAN og Thisted Vand er enige om, hverken er hensigtsmæssig eller sikkerhedsmæssigt

forsvarlig.

Rødbro & Frederiksen har udarbejdet et alternativ forslag til ny vejadgang. På mødet med TICAN var der

enighed om, at det var et forslag, begge virksomheder kunne leve med. Forslaget vedlægges som bilag.

Forslaget anviser endvidere en løsning på genetableringen af adgangskontrollen ved at placere en administrationsbygning

til Thisted Vand ved den nye indkørsel til renseanlægget.

Der er indhentet konsekvensvurderinger af lokalplanforslaget hos ingeniørfirmaet Envidan samt hos LETT

advokaterne. Begge vedlægges som bilag.

INDSTILLING

At der indsendes høringsvar bilagt LETT advokaternes vurdering til Thisted Kommune, hvori det anføres

At den fremlagte forslag er problematisk for Thisted Renseanlæg

At såfremt der sælges offentlige arealer, skal ledningsanlæggene sikres ved tinglysning

At såfremt Thisted Kommune fortsat ønsker at realisere lokalplanforslaget, sikres vejadgang og adgangskontrol

til Thisted Renseanlæg som foreslået i vedlagte bilag fra Rødbro & Frederiksen

11-04-2013 THISTED VAND Side 154

More magazines by this user
Similar magazines