Virksomhedsberetning 2006 - Odense Centralbibliotek

old.odensebib.dk

Virksomhedsberetning 2006 - Odense Centralbibliotek

Virksomhedsberetning 2006

Mennesker på vej......

www.odensebib.dk


2

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

Virksomhedsberetning for Odense Centralbibliotek 2006

Redaktion og layout: Kommunikation & PR, Odense Centralbibliotek


Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

ET GODT ÅR FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK

2006 var endnu et begivenhedsrigt år for Odense

Centralbibliotek.

Vi udarbejdede i løbet af 2005 en toårig virksomhedsplan, der

dækker bibliotekets mål og handlinger for både 2006 og 2007.

I den periode, som vi nu er godt igennem halvdelen af, har vi

valgt at sætte særlig fokus på følgende fire indsatsområder:

• Bibliotekets medier

• Markedsføring

• Innovation og udvikling

Centralbiblioteksvirksomheden.

OC tilstræber at tilrettelægge processer og arbejdsgange så rationelt som

muligt. Ikke mindst for at få ressourcer frigjort til udviklingsinitiativer,

der kan bidrage til at placere biblioteksvæsenet som en kompetent og

respekteret aktør i det moderne videnssamfund.

Stor var vores glæde derfor, da et enigt byråd ved budgetforliget i efteråret

besluttede, at tilføre OC et betydeligt beløb i øgede driftsmidler.

De nye midler er øremærket til kerneområderne materialeindkøb og ITdrift

og -udvikling, så OC står bedre rustet til udfordringerne på disse for

bibliotekets kvalitet helt centrale områder.

Effektivisering af indkøbsprocesser

Som det fremgår af virksomhedsberetningen her, så har 2006 budt på

udvikling på flere fronter.

På medieområdet overgik biblioteket til elektronisk materialevalg i forbindelse

med at et nyt IT-modul i bibliotekssystemet blev introduceret.

Det har først og fremmest betydning i form af en mere rationel og

effektiv arbejdsgang i bibliotekarernes arbejde med indkøb af de mange

tusinde bøger, der indkøbes til byens borgere og andre biblioteksbrugere

hvert år.

Men det betyder også en mere direkte gevinst for biblioteksbrugerne,

idet de nye materialer nu kommer flere uger hurtigere ind i biblioteket

og dermed ud til lånerne.

Automatisering på vej

Et andet større projekt, der vil betyde mærkbar serviceændring for brugerne,

er etableringen af et automatisk afleverings- og sorteringsanlæg i

Hovedbiblioteket, som vi også indledte planlægningen af i 2006.

Anlægget skal installeres i løbet af 2007 sammen med nye udlånsautomater

i alle bibliotekets filialer.

Og så var vi meget glade og lidt stolte, da vi i december måned sammen

med Stadsarkivet kunne indvie den nye integrerede lokalhistoriske

biblioteks- og arkivlæsesal i de smukke rammer i Skt. Knuds Kloster.

Med det er der skabt et godt og bredt tilbud til de mange lokalhistorisk

interesserede fra nær og fjern.

Nye digitale tilbud

Året bød også på helt nye tilbud til brugerne især på det digitale område.

Biblioteket gav adgang til det digitale filmtilbud Bibcast, som gør det

muligt at se et godt udvalg af kort- og dokumentarfilm fra sin egen pc

via bibliotekets hjemmeside.

Fra hjemmesiden kan der nu også, udover de tips der løbende gives af os

selv, hentes en række udførlige emne- og litteraturlister direkte fra egen

pc. Dertil blev de eksisterende digitale tilbud af informationsdatabaser

udbygget med en række nye informationsressourcer. Heldigvis bliver

flere og flere opmærksomme på det store bibliotekstilbud, der er lige for

hånden og tilgængelige døgnet rundt.

Markedsføring af biblioteket

Odense Centralbibliotek har også sat fokus på en øget markedsføring af

bibliotekets tilbud. Det sker med flere kampagner i det offentlige rum,

afholdelse af egne arrangementer i alle afdelinger, og vi har intensiveret

samarbejdet med forskellige partnere omkring fælles events.

I år betød det en række udsolgte arrangementer tilrettelagt og afholdt i

samarbejde med Fyens Stiftstidende samt en større Netborgerkampagne,

som også de fynske biblioteker deltog i.


Udviklingsprojekter og samarbejde

Odense Centralbibliotek indgår i en række udviklingsprojekter - både

i bibliotekets eget regi og sammen med andre biblioteker og samarbejdspartnere.

Projekterne ligger især inden for udvikling af nye formidlingsformer,

hvor vi arbejder med områder som musik, børnebiblioteksfunktionerne

og integration. En del af projekterne involverer også

udviklingen af det fysiske bibliotek og nye servicetyper, fx læsecafeer,

nye lærings- og IT-miljøer og forsøg med børnehavebiblioteker.

Desuden gives og hentes der inspiration via det internationale samarbejde,

som OC også indgår i.

Så selv om denne virksomhedsberetning sætter fokus på de mange

udadrettede kulturelle aktiviteter, der er et populært tilbud i OC, så

skal det ikke skygge for, at vi i OC også arbejder med at blive en stadig

mere kompetent vidensinstitution med mange samarbejdspartnere

- både som en del af Odense kommune og i samarbejde med andre

(central)biblioteker, organisationer og institutioner.

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

Jeg håber at denne virksomhedsberetning i kalejdoskopisk form kan

give et indtryk af de mange aktiviteter, der fandt sted i løbet af året med

involvering af mange deltagere og samarbejdspartnere.

God fornøjelse!

Lene Byrialsen

Stadsbibliotekar


Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

BIBLIOTEKET I UDVIKLING Nyt på bibliotekerne

Historisk læsesal i nye rammer

I 2005 bevilligede Odense Byråd 1 million kroner, så Stadsarkivets og Lokalhistorisk

Bibliotek kunne skabe en fælles læsesal i den gamle bibliotekssal på Klosterbakken

- til gavn for alle borgere med interesse i såvel Odenses

som Fyns historie. Den nye læsesal blev indviet i

efteråret 2006 og giver borgerne mulighed for at blive

betjent at såvel arkivarer som bibliotekarer. Udover

læsesalen med de mange materialer og de velindrettede

studiepladser, rummer det smukke gamle lokale

også en nyindrettet foredragssal med plads til 100

mennesker.

Åbningstider

Mandag-tirsdag 12-16

Onsdag 10-16

Torsdag 14-19

Fredag-søndag Lukket

Telefon

Læsesal 6551 1036

Stadsarkivet 6551 1030

Lokalhistorisk Bibliotek 6551 4426

E-mail

Lokalhistorisk Bibliotek:

lokalhistorisk-bib@odense.dk

Stadsarkivet:

stadsarkivet.bmf@odense.dk

Kulturperron og studieområde

Hovedbibliotekets voksenområde færdiggjorde

i løbet af året sin store omindretning. Først og

fremmest er faglitteraturen blevet opstillet på en

ny måde, som gør det lettere for brugerne at finde

rundt i materialerne. Desuden er der blevet

indrettet et helt nyt studieområde med PC-ere, ligesom

der er gjort bedre plads til udstillinger og

aktiviteter i ”Kulturperronen”.

Velkommen til

Skt. Knuds Kloster

Arkiv og bibliotek

Klosterbakken 2

5000 Odense C

Musik med ny IT

”Personalet vil stå til rådighed og hjælpe dig i gang med at

udforske de virtuelle værktøjer, som biblioteket

tilbyder, og som du kan anvende til at finde frem til den

information, som du har brug for”.

Sådan kunne Musikbiblioteket melde ud i foråret i anledning

af etableringen af et nyt attraktivt it-miljø, som

brugerne kan benytte sig af til informationssøgning,

opgaveskrivning, kommunikation og underholdning.

De 7 pc’er og 2 mac’er bruges i øvrigt i forbindelse med bibliotekets vejledning

og læringstiltag.

Rum til fordybelse

Holluf Pile Bibliotek ønskede at skabe et rum til fordybelse. Planen var, at

dette rum også skulle fungere som lektiecafé, primært for børn i 4.-6. klasse.

Rummet skulle være inspirerende og imødekommende, og derfor blev der

indkøbt nyt inventar til formålet. Bøger fra biblioteket blev sat til rådighed i

rummet, og der blev holdt en officiel åbning for de kommende brugere.

Brugerne har taget godt imod det nye rums funktioner. Siden åbningen har

lektiecaféen været flittigt besøgt og i dagtimerne benyttes det af elever, der

ønsker lidt ro.

Holluf Pile Bibliotek havde i øvrigt 10 års fødselsdag den 8. januar, hvilket blev

fejret på behørig vis med bl.a. lagkage og underholdning.

”På biblioteket kan jeg både finde noget for mine egne interesser men også

information om samfundet. Der er lidt for alle”. Helle, 43 år


6

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

BIBLIOTEKET I UDVIKLING Bibliotekskampagner

Er der noget du vil vide, så bare kom - døgnet rundt!

Odense Centralbibliotek var med i en stor landsdækkende bibliotekskampagne

i samarbejde med bl.a. Danmarks Biblioteksforening og landets øvrige

biblioteker. Kampagnen satte fokus på det moderne danske folkebiblioteks

mange tilbud til borgerne.

Biblioteket er den lokale adgang til den globale information og kultur – med

kompetente, højtuddannede og venlige guider til informationsjunglen.

Dermed afspejler dagens bibliotek præcist det skift, der er sket i vores mediebrug

og i vores forventninger til informationssamfundet: moderne mennesker

vil have de oplysninger, de skal bruge, når det passer dem og i den form, der

passer dem. Det ved biblioteket, det kan biblioteket levere, og det mener bl.a.

Danmarks Biblioteksforening er vigtigt at få fortalt til alle.

Nye digitale bibliotekstilbud i sommervarmen

Bibliotekets udbud af digitale tjenester var i 2006 og er stadig i hastig vækst.

I løbet af sommeren have Odense Centralbibliotek

fornøjelsen af at præsentere tre helt nye spændende

tilbud, som bød på netadgang til bøger og aviser i

fuldtekst til alle borgere i Odense via bibliotekets

hjemmeside. Altså direkte digital distribution fra

bibliotek til bruger!

Det drejede sig om ”Safari Tech Books Online”,

”Downlaan” og ”Press Display”.

Netborgerkampagnen blev skudt igang!

Odense Centralbibliotek er tovholder på en stor fynsk netborgerkampagne, der

blev igangsat sidst på året. Med kampagnen ønskede initiativtagerne at gøre

opmærksom på de mange offentlige selvbetjeningsmuligheder,

der findes på nettet. Kampagnen

henvendte sig også til de borgere, der

ikke selv har internet derhjemme. For dem vil

folkebibliotekerne være en oplagt genvej til det

offentlige på nettet.

Den fynske netborgerkampagne præsenterede

samlet et udvalg af de vigtigste offentlige selvbetjeningsmuligheder:

E-boks, Digital Signatur,

Den Fælles Pinkode og Bibliotekernes Netguide.

Der var desuden præsentation af en række konkrete

offentlige selvbetjeningstjenester inden

for ”Job og Uddannelse”, ”Pension og Sundhed”

og ”Bolig og Flytning” via kampagnen.

Kampagnen blev finansieret af Informationssamfund

Fyn og gennemført i et samarbejde

mellem Odense Centralbibliotek, de fynske

biblioteker og portalen www.fyn.dk

”Hvis jeg mangler informationer er personalet altid behjælpelige”.

”På biblioteket har jeg mulighed for at låne bøger om statistik med hjem i stedet for altid

at skulle kopiere”. ”Bibliotekets hjemmeside giver mig mulighed for at genlåne bøger

hurtigt, når jeg har travlt med eksamensopgaver eller ikke har tid til at komme forbi”.

Pia, 22 år


Syn på sagen

Odense Centralbibliotek satte i januar og februar måned

fokus på materialer for læsehandicappede.

På Hovedbiblioteket kunne man se en udstilling med

bibliotekets tilbud til disse lånere. Desuden blev der

afholdt arrangementer om læsehjælpemidler, og

hvordan man kunne søge om at få dem, og Fyns Amts

Synsrådgivning havde en ”åben rådgivning” på

biblioteket.

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

Klog på nettet

325 brugere tog imod bibliotekets tilbud om introduktioner til internet og PC. Undervisningen

fandt sted på Hovedbiblioteket, Musikbiblioteket, Tarup Bibliotek og

på Holluf Pile Bibliotek. Det drejede sig bl.a. om kurser som ”Internet for begyndere”,

”Email for begyndere”, ”Kunstens nye verden”, ”Internet for kvinder”, ”Lær

at Google”, ”Kend dit internetbibliotek”, ”Netborger”, ”Digital billedbehandling”

og en rækker kurser i musiksøgning på internettet.

Det var hovedsageligt brugere over 50 år, der tog del i introduktionerne.

Nye materialer hurtigere ud til lånerne

Processerne med at udvælge og indkøbe bøger og andre materialer blev helt

omlagt og rationaliseret i løbet af året. På den måde kan der spares en del ventetid

i perioden fra en bog udkommer til den står på hylden klar til at blive udlånt.

Indkøringstiden er nedbragt med flere uger, så nyhederne nu er hurtigere

tilgængelige for lånerne og nu ligger ret tæt på udgivelsestidspunktet.

Dette er opnået ved at bibliotekarerne nu har fået mulighed for at lave elektronisk

Årets debatarrangement

materialevalg. “Kongemordet” Det vil sige at langt størstedelen af udvælgelsen af de materialer,

og der magtforholdene indkøbes til biblioteket i danske partier udvælges i et helt nyudviklet modul i det eksisterende

bibliotekssystem.

Hanne-Vibeke Holst

Ordstyrer og med-debattør:

Niels Krause-Kjær

- politisk kommentator og forfatter til bl.a. “Kongekabale”

TAL OG TENDENSER

Besøg 2006

Hovedbibl. 526.440

Musikbibl. 161.165

Bolbro 21.482

Dalum 73.586

Næsby 42.944

Sanderum 45.295

Tarup 184.725

Vollsmose 162.330

Bogbus 28.039

Holluf Pile 68.468

Vollsmose: tæller ude af drift i 2 mdr.

Udlån 2006

Hovedbibl. 836.438

Musikbibl. 324.633

Bolbro 26.261

Dalum 164.255

Næsby 90.691

Sanderum 74.713

Tarup 194.596

Vollsmose 87.389

Bogbus 51.468

Holluf Pile 114.176

Højby 46.176

Opsøgende Afd. 29.273

excl. fornyelser via internet

”Jeg bruger biblioteket når jeg har ventetid pga. f.eks. tog eller bus. Det er lettere at

tage sig sammen til at læse når man er på biblioteket end når man er der hjemme”.

”Det er rigtig godt at der er gratis internet på biblioteket – det er en rigtig god

mulighed når man læser til eksamen eller bare til fornøjelse”.

Benjamin, 23 år:


Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

BIBLIOTEKET I UDVIKLING Elektroniske tjenester

Fremgang for de elektroniske tjenester

Der var markant større benyttelse af de forskellige elektroniske ressourcer

i løbet af 2006 i forhold til året før.

Især Netmusikken med dowloadmulighed på

Gratis downlån af musik og noder

300.000 musiknumre venter på dig

Med netmusik.dk giver dit bibliotek dig adgang til over 300.000

lånebasis til et stort katalog af dansk og

international musik inden for alle genrer scorede

musiknumre, højt og med der kommer hele over

tiden nye til. Musikken kan

downloades direkte til din pc som lån – gratis.

50.000 downloadede enkeltnumre i løbet året.

Med på noderne

Via netmusik.dk kan dit bibliotek også give dig adgang til Sheet-

MusicNow. Du kan vælge mellem tusindvis af noder - lige til at

Brugernes store benyttelse af Netmusikken trak også benyttelsen

downloade og printe.

Musik af uden digitale motion - døgnet rundt! noder med sig.

Netmusik.dk er din mulighed for at låne musik og samtidig

spare turen til biblioteket. Musikudlånet er blevet en del af dit

biblioteks Her netservice. var Du kan der downloade musikken tale til din om egen en næsten firedobling af benyttelsen på

pc - døgnet rundt alle ugens dage.

SheetMusic i forhold til året før.

Spring køerne over!

Har du prøvet at være nr. 97 i reservationskøen til Kashmir?

Med netmusik.dk er der ingen reservationskø og ventetid. Du er

nummer ét - hele tiden.

De nye databaser i fuldtekst der blev tilbudt i 2006 Safari Books med et

Hvad er der indeni?

Der er musik af alle typer og genrer – fra rock til klassisk. Fra

Anastacia stort til Amadeus. udvalg Også den danske musikscene af engelsksproget er godt

teknisk og IT-litteratur nærmede sig 2000

repræsenteret med musik fra 1982 til i dag. Noderne dækker

bredt, dog med hovedvægt på jazz og klassisk.

besøg og den nye avisdatabase Library Press

Hvem kan bruge netmusik.dk?

Der er adgang for alle beboere i de kommuner, hvor bibliotekerne

Display abonnerer på servicen. med Det er dit lokale adgang bibliotek som til ca. 200 internationa-

giver dig adgang – check dit biblioteks website eller spørg din

bibliotekar. le aviser i fuldscannet gengivelse fik i første

Hvordan får du din egen musik i netmusik.dk?

Hvis omgang du er udøvende musiker med over en produktion 1000 bag dig, har benyttere.

du mulighed for at få din musik i Netmusik.dk. Du skal kontakte

vores leverandør Phonofile (www.phonofile.dk) og tegne kontrakt

Herudover om formidlingen af din musik. noterede biblioteket en stærk

Netmusik.dk stigning - verdens første af downlåns-service et par af bibliotekernes egne

Netmusik.dk er verdens første service med downlån af musik og

noder. En ny og nemmere måde at låne musik på.

nettjenester Forfatterweb og Faktalink med

struktureret support@netmusik.dk - ) 89462114 adgang til en mængde litteratur

om bl.a. skønlitterære forfattere og deres

værker.

TAL OG TENDENSER

Mest benyttede elektroniske tjenester - downloads/søgninger

2005 2006

Bibliotekernes Netmusik 29.225 51.440

Faktalink 3.906 15.469

Forfatterweb 1.145 12.050

Infomedia 9.140 6.987

Science Resource Center 3.119 2.434

Safari Books - 1.989

Benyttelse af

bibliotekets hjemmeside

2005 2006

Antal besøg 507.456 830.616

Antal sidehenvisninger

3.766.235 4.205.056

Samlet benyttelse af de

elektroniske tjenester

2005 2006

58.943 105.608


Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

BIBLIOTEKET I UDVIKLING Biblioteket og den demokratiske proces

Biblioteket satte demokrati på dagsordenen

Godt 11.000 odenseanere med flygtninge- og indvandrerbaggrund kunne stemme til Odense Kommunes integrationsråd,

og det valgte 903 eller 8,32 procent at gøre. Afstemningerne fandt sted den 7. marts på Hovedbiblioteket og på Vollsmose

Bibliotek - kulturinstitutioner som byens flygtninge og indvandrere kender særdeles godt og som spiller en markant

rolle i integrationsarbejdet.

Det var 4. gang, der blev afholdt valg til Flygtninge- og Indvandrerrådet i Odense Kommune.

Odense Kommunes Flygtninge- og Indvandrerråd høres af Odense Byråd inden vigtige sager på integrationsområdet

besluttes.

Demokrati: også for børn!

På selve valgdagen valgte Vollsmose Biblioteks personale af lave ”demokrati i teori og praksis” for børnene på

biblioteket. Man inviterede knap 40 børn ned i bibliotekets mødelokale, hvor de blev trakteret med sodavand mm.

Her fortalte personalet så om, hvorfor og hvordan man holder valg. Der blev lavet valglister med deres navne.

Personalets valg gjaldt positionen som ”Årets medarbejder på Vollsmose Bibliotek”.

Derpå gik alle op i selve biblioteket, hvor valghandlingen foregik, og hvor der hang billeder af samtlige medarbejdere

med valgslogans. Børnene linede op i en lang række. Efter at de blev registreret ved valgbordet, fik de en stemmeseddel

med navn / billede og afgav deres stemme. Da alle børn havde stemt, gik man over til den spændende optælling.

Hvor mange stemmer vinderen fik, forlyder der ikke noget om, men i modsætning til de voksnes valg, så var

stemmeprocenten for børnene på Vollsmose Bibliotek under alle omstændigheder tårnhøj. Det lover godt for fremtiden !

”Jeg kan godt lide at der er plads til børnene på biblioteket. Børnene kan lege og være med til selv at finde bøgerne. Når man er på

biblioteket bliver man ofte inspireret til at læse mere eller noget andet end det man kom efter”.

Henriette, 35 år. På biblioteket med Catrine, 2½ år


10

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

BIBLIOTEKET I UDVIKLING Samarbejdspartnere

Biblioteket driver samarbejde med en række organisationer og foreninger udover

det løbende tværgående samarbejde internt i By- og Kulturforfaltningen og

øvrige afdelinger i Odense kommune.

I biblioteksregi er de mest markante samarbejdspartnere de øvrige centralbiblioteker,

de fynske biblioteker, Biblioteksstyrelsen, primært omkring centralbibliotekopgaverne

og projekter, og med Danmarks Biblioteksforening og Danmarks

Biblioteksskole.

Også i forbindelse med arrangements- og formidlingsarbejdet har biblioteket

stor udbytte af forbindelserne til andre lokale kulturaktører.

Her er et udpluk....

I samarbejde med ….

Odense Fortællekreds og AOF:

Rune T. Kidde tog Odense med storm

Det blev noget af et tilløbsstykke, da Rune T. Kidde sammen med guitaristen

Steen T fortalte ”Ækle Æventyr” i den gamle bibliotekssal på Klosterbakken.

Utrolige mange fynboer ville gerne høre historier som ”Klaskepot”, ”Prinsessen

på Tærten” og ”Den lilla møghætte og pulven”, og

billetterne til forårets Kidde-arrangement blev revet

væk. Arrangørerne - Odense Centralbibliotek, AOF

Odense og Odense Fortællekreds - måtte overtale Kidde

til at komme tilbage til Odense allerede samme

efterår. Igen var tilslutningen overvældende og AOFs

Café Thit & Thorvald var fyldt til bristepunktet.

AOF:

Holst og Krause-Kjær om kongemord

AOF Odense og Odense Centralbibliotek afholdte den

9. februar et højaktuelt debatmøde med forfatterne

Hanne-Vibeke Holst og Niels Krause-Kjær. Emnet var

magtforholdene i de danske partier med udgangspunkt

i Hanne-Vibeke Holst bestseller

“Kongemordet”. Det blev en forrygende aften med 2

veloplagte debattører.

Fyns Stiftstidende og BG Bank:

Litterært topmøde

Mandag den 6. november kunne læserne møde kandidaterne til BG Banks store

litteraturspris: forfatterne Ida Jessen, Erling Jepsen og Thorstein Thomsen. Det

skete ved et arrangement i Fyens Stifstidendes MedieLab på Banegårdspladsen i

Odense.

Ved arrangementet fortalte forfatterne om deres forfatterskaber og læste op af

de bøger, de er blevet nomineret for. Det drejede sig om Ida Jessens roman ”Det

første jeg tænker på”, Thorstein Thomsens ”Den, der hvisker, lyver” og Erling

Jepsens ”Frygtelig lykkelig”.

DR 2-journalisten Jes Stein Petersen fungerede

som ordstyrer ved det spændende læserarrangement,

der var arrangeret af Odense Centralbibliotek

i samarbejde med BG Bank og Fyens

Stiftstidende.


I samarbejde med ….

Historisk Foredragsforening:

Er historikere bare journalister, der er stået

for sent op?

Det spørgsmål stillede DR-journalisten Jens Olav

Jersild i sit foredrag på Hovedbiblioteket tirsdag

den 19. september. Det var Historisk

Foredragsforening, der i samarbejde med Odense

Centralbibliotek, stod bag arrangementet.

Jersild talte om forskellen mellem journalister og

historikere. For er der egentlig forskel på historikere og journalister?

Fynske Forfattere:

Forfattere in spe

Seks fynske forfattere gav gode råd om kunsten at skrive og få udgivet bøger.

Arrangementet fandt sted på Hovedbiblioteket tirsdag den 25. april.

Efter en kort præsentation blev der lejlighed til at gå rundt og snakke med

de enkelte forfattere.

De seks forfattere var: Torben Poulsen, Pia Sigmund, Jørgen Lindgreen,

Vibeke Marx, Martin Jensen og Jo Hermann. Det var Fynske Forfattere der

- sammen med Odense Centralbibliotek – stod bag initiativet, der tiltrak

såvel unge som ældre forfattere in spe.

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006 11

BIBLIOTEKET I UDVIKLING Samarbejdspartnere

Odense Symfoniorkester:

Moderne ballet med et pift af ny cirkus

Ingrid Kristensen introducerede i ord og bevægelse sin nye forestilling,

der senere blev opført sammen med Odense Symfoniorkester. Introduktionen

fandt sted tirsdag den 7. november Musikbiblioteket i Odense.

Publikum blev inviteres til at høre Ingrid Kristensen selv fortælle om,

hvordan hun havde algt og sammensat musikken, der er komponeret af

J. S. Bach, Astor Piazzolla og Prokofiev.

Ingrid Kristensen beskrev ”Symfonisk Ballet” som en moderne ballet med

et pift af ny cirkus og udfordrende musik. Lysten til at sammensmelte

symfonisk musik med moderne ballet har været den drivende kraft bag

denne ambitiøse kunstneriske udfordring,

som for første gang sådagens lys i

Danmark.

Aftenen var arrangeret i samarbejde med

Odense Symfoniorkester.

.....og alle de andre samarbejdspartnere:

Odense Teater, Folkeuniversitetet, Fyns Kunstakademi, Dansk Solistforbund,

Paarup Menighedsråd, Det Danske Filminstitut, m.fl.


12

OPLEVELSER PÅ PROGRAMMET

Renæssanceåret

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

2006 var officielt Renæssanceår og i den forbindelse dannede Odense Centralbibliotek rammen for en række arrangementer,

som satte fokus på tiden og dens fremtrædende personligheder.

Der blev afholdt store som små arrangementer; flere af disse i den gamle sal på Klosterbakken.

Blandt de, der gæstede Klosterbakken var dansegruppen ”Anello”. Anello satte fokus på dans og musik ved de europæiske

hoffer i perioden 1576-1605. Mellem dansene blev der fortalt om tiden, dansene og dragterne, og publikum blev også

budt op til dans.

”Da Vinci Mysteriet” fik succes som både bog og film i 2006, og dette skabte øget interesse omkring Leonardo da Vinci.

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Odense fortalte dr. phil. Esther Nyholm og professor, dr. phil. Jørn Moestrup om

Da Vincis virke, både som forfatter, kunstner og videnskabsmand. Sideløbende med dette arrangement blev der afholdt

et børnearrangement under navnet ”Da Vinci koden”, hvor børnene gik på opdagelse efter spor og ledetråde i jagten på

at bryde koden.

Som afslutning på renæssanceåret fortalte arkivar Johnny Wøllekær om de kendte mænd der var med

til at markere Odense i renæssancen. Der blev fokuseret specielt på Odense som en progressiv

handelsby hvor bl.a. Oluf Bager var en af de mest markante personer.

Yderligere havde borgerne bl.a. mulighed for, i samarbejde med Karen Brahe Selskabet, at få et spændende

indblik i Tycho Brahes liv, at besøge udstillingen af renæssance-inspirerede billeder på Holluf

Pile Bibliotek samt besøge Lokalhistorisk Bibliotek på Kulturnatten, der havde renæssancen i Odense

som tema.

www.odensebib.dk

Renæssance 2006

forår


OPLEVELSER PÅ PROGRAMMET

Images of the Middle East

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006 1

I Mellemøstens tegn

I forbindelse med den landsdækkende festival ”Images of the Middle East”, gæstede en række store, mellemøstlige forfattere

Hovedbiblioteket og Vollsmose Bibliotek - både forfattere til børnebøger og til det voksne publikum.

Mehrdad Zamani lagde vejen forbi Musikbiblioteket. Her fortalte han om livet som mellemøstlig kunstner i Danmark, og

de fremmødte fik lejlighed til at høre ham spille på strengeinstrumentet santur. Også Kulturnatten på Hovedbiblioteket

stod i Mellemøstens tegn. Man kunne bl.a. opleve mavedans, digte fra Irak, tyrkisk folkemusik og et orientalsk modeshow.

Lektor, ph.d. Helle Lykke Nielsen gæstede biblioteket med foredraget ”Hvad skal vi med Mellemøsten?”. Spørgsmålet

om Mellemøstens betydning for Europa blev præsenteret og lagt ud til debat. Desuden udstillede kunstnergruppen

”Vi er alle født under samme sol” billeder på Hovedbiblioteket.

Lyrik og Musik på Magasinet

Naja Marie Aidt og Duna Ghali læste digte ved et arrangement på Magasinet. Oplæsningerne blev suppleret af den

irakiske musiker Fanar Ghali og hans musikere. Der blev læst og sunget på dansk og arabisk. Repertoiret var et udvalg

af sange fra Mellemøsten i nyfortolkede udgaver. Derudover blev udvalgte sange af Carl Nielsen spillet på orientalske

instrumenter.

Lån en fordom!

Et af de mere utraditionelle af festivalens tilbud var arrangementet ”Lån en fordom”. På Hovedbiblioteket havde lånerne

mulighed for at ”låne” en person der bærer en form for fordom. Blandt udlånsmulighederne var bl.a. en kvinde med

tørklæde, en homoseksuel og en muslimsk indvandrer.

PROGRAM

16. august - 25.september 2006

www.odensebib.dk

”Jeg kan læse lektier og læse til eksamen på

biblioteket. Man kan bruge ordbøger uden

at skulle have alting med i tasken og så kan

man bruge computerne hvis der er noget

man er i tvivl om”.

Amina, 19 år


1

OPLEVELSER PÅ PROGRAMMET

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

Musikbibliotekets store Spil Dansk Dag

Musikbiblioteket markerede Spil Dansk Dagen den 26. oktober med 9 spændende koncerter,

hvor fynske komponister fremførte egne værker i tidsrummet 12.00 - 22.00.

Musikbiblioteket havde opfordret fynske komponister til at fremføre egne kompositioner i

bibliotekets lille koncertsal på Spil Dansk Dagen.

11 forskellige komponister og sangskrivere fra Fyn tog imod tilbudet.

Det var tale om musik i mange genrer lige fra klassiske danske sange over dejlige folk-ballads

til avantgardistisk speakover musik. En rigtig spændende dag for musik-elskere!

Nostalgiske toner fra himlen på Bolbro Bibliotek

Bolbro Bibliotek markerede Spil Dansk Dagen med ren nostalgi i form af ”Toner fra Himlen”.

”Toner fra Himlen” består af sangeren/skuespilleren Lotte Arnsbjerg og musikeren Johnny Stage, der fortolkede

udødelige danske viser og sange af bl.a. Kai Normann Andersen og PH.

Programmet bød på en blanding af foredrag, humor og musik. Et livsbekræftende viseprogram vævet sammen af tanker

om livet. Bolbro Bibliotek var i dagens anledning indrettet i tidens stil og ånd med effekter lånt fra Tidens Samling,

ligesom der blev mulighed for at smage på en ”gul” sodavand!

Bibliotekets bogbus stod til søs - næsten ...

Odense Centralbibliotek deltog i den store Havnefestival, der løb af stabelen den 19. - 21. maj på Odenses havneområde.

Om lørdagen holdt bogbussen i Finlandgade ved det såkaldt ”udendørs festival-aktivitetsområde” ved ”Stenfiskerkajen”.

Ud over at præsentere det mobile udsnit af bibliotekets store materialesamling var der hele dagen mulighed for at låne

materialer i bogbussen – herunder også en del friske nyheder.

Desuden kunne lånerne få en kort demonstration af de mange servicemuligheder, som man har adgang til via

bibliotekets hjemmeside: www.odensebib.dk

.”Biblioteket har de ting jeg skal bruge.

Det er let at finde rundt og ellers kan man jo spørge”

Majbrit, 30 år


OPLEVELSER PÅ PROGRAMMET

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006 1

Fra “Kundskabens træ” til “Kærestesorger”

Nils Malmros - en af Danmarks bedste og mest populære filminstruktører - kom til Odense den 10. august som en

slags “opvarmning” til Odense Film Festival. Det var Odense Centralbibliotek og Fyens Stiftstidende, der stod bag

det udsolgte arrangementet, der foregik i Fyens Stiftstidendes MedieLab på Banegårdspladsen.

En veloplagt Nils Malmros fortalte bl.a. om arbejdet med ”Kærestesorger”, der er en slags fortsættelse af filmklassikeren

”Kundskabens Træ” og som aktuelt optages i Viborg.

Børnekulturfestival på hjul

Børnebiblioteket deltog med bogbussen i årets Børnekulturfestival, der fandt sted den 9. september

ved Brandts. Bogbussen var fyldt med spændende børnebøger om især kunst og natur. Børnene

kunne også låne original kunst med hjem til børneværelset. Desuden var der indrettet et lille værksted

i bussen, hvor børnene kunne lave ”sneglegrafik”.

Fynsk øl og fynske bøger

Torsdag den 30. marts indbød Lokalhistorisk Bibliotek til en herlig aften med fynsk øl og fynske bøger på

programmet. Fynske bryggerier fortalte om og gav smagsprøver på udvalgte produkter. Desuden gav forfatterne

Maria Grønløkke og Martin Jensen appetitvækkere på nogle af deres værker.

Hvad ethvert barn bør vide om Orker …

I samarbejde med rollespilsbutikken Dragons Lair udstillede Børn & Unge-afdelingen i efterårsferien

en stor samling våben og andet rollespilsudstyr. Udstillingen bød på flotte rustninge,

gyselige Orker, varulve og riddere. Desuden var der værksteder, hvor børn og unge kunne lære

hvordan man håndterer et svær og fik nyttig viden om, hvordan man forsvarer sig mod en Ork.

Desuden kunne deltagerne få en introduktion til rollespil som

Warhammer, Vampire og Dungeons & Dragons.

”Jeg kommer på biblioteket for at læse aviser. De har et godt udvalg som favner

bredt. Biblioteket er en gratis fornøjelse som man kan bruge når man vil”.

Stig, 42 år


16

OPLEVELSER PÅ PROGRAMMET

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

Hogwarts måtte melde alt udsolgt til

stor julefest på Odense Rådhus

Hogwarts måtte melde alt udsolgt til stor julefest på Odense Rådhus.

I december måned var der stor Harry Potter julefest på Odense Rådhus.

Over 300 elever deltog - festlig påklædt efter skolens forskrifter. Professor

MacGonagall havde modtaget tilmeldinger fra mange hundrede håbefulde

elever, og desværre kunne langtfra alle få imødekommet deres ansøgning om

deltagelse i festen.

Dumbledore – i skikkelse af rådmand Anker Boye – bød eleverne velkommen,

og festen startede med en alt andet end traditionel julemiddag i den flot

pyntede festsal. Desuden var der magi og overraskelser i luften, da Hogwarts

lagde an til dysten om flammernes pokal.

Det herlige rollespil for de 8 – 12 årige foregik dels på Odense Rådhus og dels

på Lokalhistorisk Bibliotek på Klosterbakken. Opgaverne var vanskelige og

udfordrende. De krævede store troldmandsevner og mod, men også snilde og

ynde! Lærerkollegiet på Hogwarts havde gjort sit yderste for at skabe de

perfekte rammer for en flot og overraskende juleafslutning.

Det var bibliotekets Børn & Unge afdeling, der stod bag det store og uhyre

populære arrangement.


Odense Centralbibliotek er værtsorganisation for den danske del af

EU-informationsnetværket Europe Direct’s nationale koordinerings- og

udviklingsfunktion. Europe Direct har til opgave at oplyse om EU-forhold

direkte rettet mod borgerne samt at levere konkrete informationer og svar på

EU-spørgsmål. Biblioteket driver den fælles portal ”europe-direct.dk”, hvor der

er adgang til alle Europe Direct informationskontorerne i Danmark.

Blandt netværkets tiltag i 2006 var en række debatmøder, hvor en bred vifte af

aktuelle emner blev diskuteret i dialog med borgerne. Hensigten var at

kommunikere EU budskaberne på en troværdig måde, og at få borgerne til at

forstå EU’s formål og funktioner.

For at skabe overblik over Europe Direct-netværkets mange informationskontorer

og samarbejdspartnere, blev der udarbejdet et fælles inspirationskatalog.

Målet med kataloget var at fremme ideudviklingen og muligheden for sparring

mellem de forskellige aktører. Det er planen at udarbejde et tilsvarende katalog

i 2007.

Den fælles portal europe-direct.dk blev udbygget på udvalgte områder og der

blev produceret markedsføringsmateriale i form af GoCards for at sætte fokus

på den nye portal.

Samlet set har Europe Direct tilbudt lettilgængelige EU-informationer til den

enkelte lokale borger. Der er indkøbt litteratur til både informationskontorets

dokumentationssamling og til hjemlån. Ligeledes er pjecer tilgængelige i

afdelingerne og på udvalgte institutioner. Europe Direct skal fortsat

kommunikere EU-oplysninger ud til den enkelte borgers hverdag og

forankre EU stoffet i den danske befolkning generelt.

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006 1

EUROPE DIRECT Borgerens eu-link på biblioteket.

Debat-arrangementer

De afholdte EU arrangementer i 2006 omhandlede Danmarks generelle forhold

til EU samt specifikke problemstillinger omkring EU-samarbejdet. Blandt de

mest besøgte arrangementer var Europadagen d. 9. maj. Fremvisning af filmen

”Der Untergang” samt et efterfølgende foredrag v. historiker Niels Arne Sørensen

dannede grundlag for debat om unges tanker om fremtidens Europa. I

debatpanelet var Erik Boel og 5 unge politikere fra forskellige partier.

Ved arrangementet ”Europa – stormagt eller afmagt?” blev spørgsmålet om det

forsvarspolitiske samarbejde belyst. Her deltog Holger K. Nielsen (SF) og Sten

Rynning, lektor ved SDU i debatten.

Internationalt

Odense Centralbibliotek deltager i det internationale bibliotekssamarbejde.

Det foregår primært to steder. Dels i den europæiske interesseorganisation

EBLIDA, der varetager bibliotekernes interesser for fri og lige adgang til

information for borgerne i EU-regi. Dels deltager biblioteket aktivt i den

internationale biblioteksorganisation IFLA , hvor Odense Centralbibliotek er

involveret direkte i sektionen for folkebiblioteker.

I 2006 blev Odense Centralbibliotek inviteret til at give oplæg og foredrag to

gange. På IFLA’s verdenskonference i Seoul i Sydkorea samt på den internationale

bog- og biblioteksmesse i Barcelona.

Foredragene omhandlede arbejdet med formidling af de digitale

bibliotekstilbud Netmusikken og Downlaan og om bibliotekets

integrationsprojekter i Vollsmose.


1

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006

FOKUS PÅ FREMTIDEN Udviklingsprojekter

I 2006 gennemførte Odense Centralbibliotek endnu en række spændende

projekter.

Projekterne involverede børn og voksne, både i den virtuelle verden såvel som i

den ”virkelige” verden. Projekterne var kendetegnet ved interaktion, forståelse og

ikke mindst lysten til at læse.

Bogchat – Litteraturens virtuelle læseklub

Odense Centralbibliotek og Svendborg Bibliotek

valgte på baggrund af erfaringer fra pilotprojektet

I aften på

Litteratursiden?

tøjskasse for at nå nye målgrupper.

”Den åbne bog” at starte en landsdækkende digital

læseklub, der skulle styrke bibliotekernes rolle i

den folkelige litterære debat i Danmark. Ideen var

at slå et slag for læselysten hos voksne og gøre læsningen

til en social begivenhed. Gennem et samarbejde

med Litteratursiden.dk blev der benyttet nye

redskaber fra den skønlitterære formidlingsværk-

Ældre i et fremmed land

Projekt ”Ældre i et fremmed land” ønskede at imødekomme det stadigt stigende

antal ældre med anden etnisk baggrund. Formålet var at forbedre ældre etniske

borgeres livskvalitet og mulighed for at klare sig i det fremmede land. Biblioteket

fungerede som ”stifinder” der skulle lede ældre etniske medborgere gennem samfunds-

og forbrugerjunglen, bl.a. via ”Samtaleværksted”, ekskursioner, foredrag og

sprogstimulerende materialer.

TAL OG TENDENSER

Bestand 2006

Bogligt materiale 789.020

DVD-, videofilm 12.117

Musik CD 128.774

CD-rom/spil 6.028

Lydbøger 17.287

Seriepubl 5.717

Andet 9.371

Tilvækst 2006

Bogligt materiale 36.649

DVD-, videofilm 1.915

Musik CD 10.106

CD-rom/spil 1.208

Lydbøger 811

Andet 9.371

”Biblioteket er måske lidt gammeldags men de har alligevel nye bøger, film o.l. Jeg

synes, at jeg kan finde de ting jeg søger”. ”Jeg kan godt lide at komme på biblioteket.

Det er hyggeligt og der er nogle gode lokaler”.

Christian, 24 år


FOKUS PÅ FREMTIDEN Udviklingsprojekter

”Med lommerne fulde af bøger” – Børnehavebiblioteker

I samarbejde med Institutionsafdelingen i Odense Kommune, gennemførte

Odense Centralbibliotek et tværgående samarbejdsprojekt.

Projektet henvendte sig til de yngste brugere; primært børn

i alderen 0-6 år. Temaerne sprog og læsning blev

omdrejningspunkt for et tættere tværfagligt

samarbejde mellem daginstitutioner og biblioteker omkring

pædagogiske læreplaner. Ønsket var at give grobund for en god

læsekultur i familien ved at skabe rammerne for den gode

læseoplevelse, både i forhold til oplæsning i hjemmet og i

forhold til børnenes brug af Børnebiblioteket.

Børnebøgerne blev gjort let tilgængelige i institutionerne, så

børn og forældre kunne låne dem med hjem og samles om

læsningen. Projektet har resulteret i driftmæssigt samarbejde

med daginstitutioner om 8 børnehavebiblioteker med et

samlet årligt udlån på 60.000 bøger.

Selve projektfasen blev afsluttet med en

”Diplomfest” for børn, forældre og

pædagoger, hvor hvert barn modtog et

diplom som en synlig manifestation på at have

gennemført læseprojektet.

Odense Centralbibliotek : Virksomhedsberetning 2006 1

Fordeling af udlån, Hovedbiblioteket

2005 2006

Selvbetjening 52 65

Skranke 48 36

75

65

55

45

35

25

15

Udlån via

selvbetjening/skranke

52

48

2005 2006

”Biblioteket er det faste sted hvor jeg ved at jeg kan finde de informationer

jeg har brug for. Når man søger på forskellige internetsider

kan det være svært at få overblik og der er oftest ingen man

kan spørge om hjælp. Det er der til gengæld på biblioteket”.

Knud, 59 år

65

35


PC’ere til publikum

Odense Centralbibliotek råder over 115

pc´ere til publikumsbrug

Brug af biblioteksdatabasen

830.616 lånere brugte Odense

Centralbiblioteks database

Lånere

Odense Centralbibliotek har

122.339 lånere

16.929 lånere bor på Fyn, men uden for

Odense Kommune

2.732 lånere bor udenfor Fyn

Vidste du iøvrigt at.......

Udlån til andre biblioteker

2005: 106.790

2006: 157.009

Selvbetjening

70,6 % af alle reserveringer

foretages af brugerne selv

www.odensebib.dk

More magazines by this user
Similar magazines