Kirke og Sogn - Dalum Kirke

dalumkirke.dk

Kirke og Sogn - Dalum Kirke

Til samtlige husstande i Dalum Sogn.

Jødisk Påskeaften, Illustration fra Jødisk Påskehaggada (læsebog til Påske),

København 1769 (se omtale bagest i bladet)

www.dalumkirke.dk

KIRKE OG SOGN

38. ÅRGANG NR. 1 FORÅR 2010


2

Påskens gudstjenester

i Dalum kirke

Den kristne kirkes Påskefejring afspejler begivenhederne omkring de sidste dage af Jesu liv sammen med disciplene,

hans pinefulde død på korset og gravlæggelsen Langfredag indtil graven findes tom Påskemorgen, og

disciplene efterfølgende møder den opstandne Jesus igen. Således har hver gudstjeneste og hver eneste dag i

Påskeugen sin egen karakter og særlige stemning.

Palmesøndag

den 28. marts kl. 10

„Se din konge kommer til dig, retfærdig

og sejrrig, sagtmodig, ridende på

et æsel. På en æselhoppes føl“.

Påskeugen indledes den dag Jesus

og disciplene drager ind i

Jerusalem for at fejre Påsken. Jesus

modtages med folkets jubel og

hyldes som en konge. Ved gudstjenesten

Palme søn dag medvirker

Dalum kirkes ungdomskor under

ledelse af Rasmus Tofte-Hansen,

Jane Laut sidder ved orglet.

Skærtorsdag

den 1. april kl. 19

„Jeg løfter frelsens bæger og påkalder

Herrens navn. Jeg indfrier mine løfter

til Herren for øjnene af hele hans folk“.

Det sidste måltid Jesus delte med

disciplene var samtidig det første

måltid og begyndelsen på noget

nyt. Skærtorsdag aften mindes vi

dette måltid, som gentages hver

eneste gang vi fejrer gudstjeneste.

Vi dækker Påskebord og beder alle

kirkegængere medbringe en enkelt

forårsblomst eller en blomstrende

gren fra haven til at pryde bordet.

Begge præster medvirker denne aften

og efter gudstjenesten byder vi

på et glas vin under hvælvingerne i

kirkens kor.

Langfredag

den 2. april kl. 10

„Min Gud, min Gud! Hvorfor har du

forladt mig?“

Langfredag følger vi Jesus på smertens

vej indtil hans sidste timer på

korset på Golgata. Langfredags farve

er sort, som udtryk for sorg. Af

samme grund er kirkens flag på

halv og lysene på alteret ikke tændt.

Langfredag medvirker operasanger

Rasmus Tofte-Hansen sammen

med Dalum Kantori og organist

Jane Laut.

Påskelørdag nat

den 3. april kl. 22.30

„Jeg blev stødt ned og var ved at falde,

men Herren kom mig til hjælp“.

Ud på aftenen lyder salmetoner

med håb om frelse til os fra Dalum

Kirkes tårn. I timen mellem død og

opstandelse samles vi til gudstjeneste,

hvor der veksles mellem bibellæsninger,

musik og salmesang.

Påskelørdag nat medvirker begge

præster, tårnblæserne Peter Holling

og Ole Thrane, strygere fra Odense

Symfoniorkester, Dalum Kantori

under ledelse af Niels Thåstrup

samt organist Jane Laut.

Påskedag

den 4. april kl. 10

„Jeg skal ikke dø, men leve og fortælle

om Herrens gerninger“.

Påskedag klinger Opstandelses -

evangeliet til glæde og håb for alle

mennesker, og vi fejrer livets sejr

over døden ved en festlig højmesse

Påskedag. Thea Lind spiller sopransaxofon

og hele kantoriet medvirker

under ledelse af organist

Jane Laut. Lars Hagensen prædiker

og menighedens kor fylder kirken

med lovsangs toner.

2. påskedag

den 5. april kl. 10

„Men nu er Kristus opstået fra de

døde som førstegrøden af dem, der er

sovet hen“.

Marias tårer gøres til skamme,

da hun som den første møder

Jesus igen og bliver opstand -

elsesvidne. Det er glædens og

håbets dag.


Fællesgudstjeneste i Højby Kirke

den 30. maj kl. 11

De seneste år har Dalum, Hjallese og Højby sogne

samarbejdet om sognearrangementer og fællesgudstjenester.

Søndag den 30. maj, hvor vi indleder

trinitatistiden, går vi igen sammen om en fællesgudstjeneste,

der i år finder sted i Højby Kirke

kl. 11. Alle ansatte samt børne- og ungdomskor

ved de tre kirker samarbejder om at lave en højtidelig

og festlig gudstjeneste denne søndag, hvor

menighederne i Hjallese og Dalum således inviteres

til den smukke landsbykirke i Højby. I Højby

har man gennem en del år brugt en særlig gudstjenesteform,

som også sætter sit præg på denne fællesgudstjeneste.

Vi håber at mange som ved tidligere

fællesgudstjenester vil finde vej til Højby

Trinitatis søndag i år.

Kirkekaffe

under

korets

hvælvinger

Mange kirkegængere har

efterspurgt kirkekaffe – samt

ikke mindst muligheden for

at kunne veksle et par ord

med hinanden efter gudstjenesten.

Dette ønske deler

både præster og menighedsråd

ved Dalum kirke, og derfor

har vi besluttet at der

fremover vil være kirkekaffe

under hvælvingerne i kirkens

kor hver den sidste søndag

i måneden - såfremt der

ikke er andre arrangementer.

Til gengæld vil vi på de pågældende

søndage ikke have

morgengudstjeneste (se nærmere

i gudstjenestelisten).

Vi er glade for at et hold af

frivillige vil skiftes til at brygge

kaffen!

Præsterne

Præsterne

Konfirmandindskrivning

for sæson 2010-2011

Indskrivning til konfirmationsforberedelse

af konfirmander 2010-2011 med bopæl

i Dalum Sogn sker i Dalum Kirkes anneks

Tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 - 20.30.

Medbring navne-/dåbsattest, et foto i pasformat

og gerne forældre.

Selve forberedelsen foregår tirsdag og onsdag fra kl. 8.00 - 9.30

med start den 31. august og 1. september. Skolen beslutter,

hvilke klasser der skal forberedes på de respektive dage.

Vi glæder os til at se dig.

Som noget nyt skal man selv vælge dato for konfirmationen:

Ved indskrivningen meddeler forældrene således, hvilken

af nedenstående datoer de ønsker til deres barns konfirmation.

Herefter kan dato ikke vælges.

Konfirmationsdatoer i 2011:

Den 15. maj 2011

Den 20. maj 2011 St. Bededag

Den 22. maj 2011

Senest den 11. juni 2010 meddeles klokkeslettet

for konfirmationshandlingerne.

© foto: Søren Møller

3


4

Torsdagsmøder

Torsdag den 4. marts

kl. 10-12

Udforskning af huler og templer i det

vestlige Tibet. v. fagfotograf Roberto

Fortuna, Nationalmuseet

I sommeren 2009 rejste National -

museets fotograf Roberto Fortuna

til Tibet, for sammen med en norsk

professor i arkitektur og en dansk

konservator, at opmåle og fotografere

vægmalerier i templer og huler

fra forsvundne kulturer. Sammen

med tibetanere rejste de 4000 km

langs det nordlige Himalaya på

den tibetanske højslette, og besøgte

nomader, utilgængelige klostre,

huler og små landsbyer. Det blev et

Koncerter

møde med tibetansk buddhisme,

kinesisk kultur og en natur så storslået

og enestående, at han efterfølgende

besluttede at lave et billedforedrag

om hele den fantastiske

ekspedition til Vesttibet.

Vi kender dagens foredragsholder

fra flere sammenhænge efterhånden,

da Roberto Fortuna tidligere

har holdt foredrag og udstillet

billeder i Dalum og sidst, men ikke

mindst har illustreret den nye bog

Kirken i Dalum“ fra 2009.

Torsdag den 11.

marts kl. 10-12

„Odense By - arkitektur og historie“

v. arkitekt Kristian Isager, Odense

Odense er både en by med mange

interessante bygninger og en lang

og spændende, til tider endda drabelig

historie. De fleste af os kender

sikkert beretningerne om drabet på

Kong Knud, men færre ved nok, at

Kristian II faktisk ligger begravet

her i Odense og at den odenseanske

biskop Beldenak var en af initiativ-

Ønskekoncert med kirkens Kantori

torsdag den 27. maj kl. 17

Denne forårskoncert er sammensat

efter sangernes egne valg. Og

de skiftes til at præsentere de enkelte

programpunkter. Hvis andre

har et ønske om at høre en bestemt

korsang, et stykke orgelmusik eller

en salme, vil vi opfylde ønsket,

hvis vi kan! Af hensyn til indstuderingen

må man henvende sig til

organist Jane Laut inden den 1.

april på 64 48 11 51 eller efter en

gudstjeneste.

tagerne til det store blodbad i

Stockholm, som for altid har givet

førnævnte konge et noget blakket

eftermæle. Kendte og mindre kendte

historier krydrer denne formiddag,

hvor en af byens førende arkitekter,

Kristian Isager, tager os med

på en rejse gennem byens arkitektur

i fortid og nutid.

Bemærk: Mødet sker i samarbejde

med Dalum-Hjallese Lokal historiske

Forening.

Grundlovskoncert

tors dag den 3. juni kl. 17

Der spilles orgelmusik som har

noget med loven at gøre.

Organist Jane Laut spiller

Solhvervskoncert

tirs dag den 22. juni kl. 17

Der spilles orgelmusik som har

noget med sommeren at gøre.

Organist Jane Laut spiller


Vi banker på din dør den 7. marts

Dalum sogn og Folkekirkens

Nødhjælp sender 7. marts frivillige

indsamlere på gaden for at deltage

i bekæmpelsen af sulten i verden.

Indsamlingen vil foregå mellem kl.

11.00-15.00. I 2009 steg antallet af

sultende mennesker i verden til flere

end en milliard. Sognind -

samlingen er en anledning til at blive

mindet om, hvor lidt der faktisk

skal til for at gøre fattige mennesker

i stand til at klare sig selv.

Et hold indsamlingsledere har

netop besøgt Cambodja for at se,

Kirkens

bibliotek

Håndbiblioteket i kirkens anneks

er opbygget af venlige

menneskers boggaver og vokser

stadig støt. De fleste bøger kan

lånes af interesserede ved henvendelse

til kirkens kontor. I

biblioteket findes en omfattende

samling af opslagsværker samt

bøger om teologi, kirke- og

Danmarkshistorie, lokalhistoriske

bøger og værker om kunst og

litteratur. Vi er altid meget interesseret

i at modtage relevant litteratur

om ovennævnte emner.

Henvendelse kan ske til sognepræst

Lars Hagensen.

hvordan pengene fra den årlige

Sogneindsamling bliver brugt. I

en fattig landsby mødte holdet

kvinden Seur Sokhom, og hendes

historie gjorde stort indtryk. Seur

Sokhom havde lånt knap 400 kr. i

en andelskasse, der er en del af et

af Folkekirkens Nødhjælps projekter.

For pengene har hun udvidet

sin køkkenhave, så hun nu

kan tjene fem dollars om dagen på

afgrøderne. Det er en femdobling

af familiens indtægt og betyder, at

både børn og voksne nu får bedre

Modtager du

ikke kirkebladet?

Hvis du bor i Dalum Sogn

og ikke mod tager kirkebladet

med om delingen hører

vi gerne fra dig.

Kontakt kirkens kontor

på telefon 66 13 24 14.

kost, og at børnene er kommet i

skole. De 400 kr. er betalt tilbage,

og nu har en anden familie mulighed

for at låne dem. Så lidt skal

der til for at gøre en forskel.

Så jeg vil opfordre alle til at give

et godt bidrag søndag den 7. marts,

når indsamlerne banker på.

I Dalum sogn er der stadig plads

til folk, som vil tage en tørn og bruge

et par timer på at samle ind.

Man kan melde sig til kirkekontoret,

tlf. 66 13 24 14 eller hsti@km.dk

Og det nytter! Sidste år samlede vi

32.775 kr. ind. En indsamlingsrute

giver i gennemsnit 980 kr. i bøssen.

På dagen mødes indsamlerne i kirkens

anneks kl. 11.00, når formiddagens

gudstjeneste er slut. Der er

lidt til ganen før indsamlingsbøsser

og -ruter udleveres. Ved hjemkomsten

(senest kl. 15.00) vil der være

varm suppe at styrke sig på, mens

pengene tælles op. Der er en voksen-

og en børnepræmie til dem,

der har samlet flest penge ind. Og

vi forventer selvfølgelig at overgå

sidste års resultat.


Jødisk Påskeaften, illustration fra Jødisk Påskehaggada (læsebog til Påske),

København 1769 (se omtale bagest i bladet)
Bodil Mortensen,

indsamlingsleder

5


6

Kom og vær med i et godt fællesskab

af frivillige medhjælpere.

Dalum kirke har allerede et velfungerende

og helt uundværligt

korps af frivillige medhjælpere,

som står for mange praktiske opgaver

i forbindelse med diverse arrangementer

i kirken og annekset.

Der er dog plads til endnu flere,

som har lyst til at være med i fæl-

Udstillinger i annekset

Udstillingerne kan ses i kontorets åbningstid

Holger Dahl

Udstilling fra 7/4 – 1/8 – 2010

(f. 1961) Arkitekt MAA, Grafisk

Designer og Kommunikationschef i

Arkitektvirksomheden Arkitema.

Holger Dahl udstiller akvareller

fra Mors, og han siger selv om sine

billeder:

„Jeg har tegnet så længe jeg kan

huske og betragter på mange måder

stregen og skraveringen som

mine „medier“ Da jeg omkring

1990 begyndte at komme jævnligt

i min svigerfamilies sommerhus

på Mors, fik jeg lyst gå mere ind i

akvarelmaleriet. Vandet og himlen

og det smukke limfjordslandskab

er en stor inspiration, hvis

lesskabet og vil give en hjælpende

hånd ved de mangeartede aktiviteter,

der foregår i løbet af året.

Det kan f.eks. være forberedelse af

og servering ved kirkefrokost, at

lave kirkekaffe, praktisk hjælp

omkring julespillet og juniorkonfirmanderne,

kagebagning til

man holder af at se. Jeg kan lide

akvarellen for dens øjeblikkelighed.

Man kan ikke lave noget om.

Enten lykkes det - eller man kan

smide den ud. Jeg tegner aldrig

for, men betragter mine skitser fra

Mors som en slags øvelser i koncentration.

Det er ren impressionisme.

De opstår hvor jeg sidder,

og jeg efterbearbejder aldrig resultatet

hjemme i tegnestuen. For

mig lykkes et billede når jeg kan

kende lyset fra Mors - også når jeg

ser på billedet derhjemme - og når

det SAMTIDIG „bare“ er nogle

dekorative farveflader på et stykke

papir. Jeg er ikke så optaget af

om det ligner 100% - mere af om

fornemmelsen ligner.“

Anna Mette Grue

filmaftener og meget andet. Hen -

vendelse til Bodil Mortensen på

66 17 36 96.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Bodil Mortensen, Kontaktperson

for frivillige medhjælpere

Pia Sigmund

Udstillingen åbnede d. 7. februar og

kan ses frem til 26/3-2010.

(Se omtale i forrige kirkeblad)

Nyhedsbrev

fra kirken

Vi udsender med jævne

mellemrum nyhedsbreve

pr. mail.

Tilmeld dig tjenesten på

kirkens hjemmeside

www.dalumkirke.dk


Kirken i Dalum

I anledning af 80 års jubilæet for afslutningen af Dalum Kirkes renovering

i 1929 udgav vi i december 2009 bogen „Kirken i Dalum“.

Den er skrevet af forfatter og

journalist Anders W. Berthelsen,

og præsenterer bl.a kirkens historie,

renoveringen i 1926-29,

kirkebygningen og kirkens virke

i dag, interviews med præster,

personale og kirkegængere,

og er rigt illustreret med fotos -

nye som gamle. Prisen er 100 kr

og bogen sælges fra kirkens

kontor, i Bog & Ide, Dalumvej

samt hos Harders Boghandel,

Nørregade.

Forsidebilledet stammer fra den såkaldte Kopen hagener-

Haggadah, som blev udgivet til brug for den jødiske Påskefejring i

1769 af Jehuda Leib Ha-Cohen. På billedet sidder familien samlet

efter endt måltid. Husfaderen løfter bægeret under læsning af

bordbønnen, der afslutter påskemåltidet. På bordet ses det brudte

usyrede brød, vinen og to lys samt haggadahen (læse bogen til

påske måltidet). Det er blevet sent, husmoderen læner træt hovedet

til sin hånd og yderst er det lille barn for længst faldet i søvn.

Ældreklubbens

kalender:

Ældrekluben mødes om onsdagen

i Dalum Kirkes anneks

kl. 14.30-16.30.

3. marts

Swingtetten underholder

10. marts

Lysbilleder fra Madeira

17. marts

Lars Nicolajsen synger

og spiller

24. marts

Pedaltramp for pensionister

og andet godtfolk

7. april

Pakkespil

14. april

Espe-spillemændene

underholder

21. april

Generalforsamling

Kalender

Torsdag den 4. marts

kl. 10.00-12.00, annekset

Udforskning af huler og templer i

det vestlige Tibet. v. fagfotograf

Roberto Fortuna, Nationalmuseet*

Søndag d. 7. marts kl. 11.00-15.00

Folkekirkens Nødhjælp samler ind

til fordel for bekæmpelse af sult.*

Man møder og slutter i annekset.

Tirsdag den 9. marts

kl 19.00-20.30, annekset

Konfirmandindskrivning*

Torsdag den 11. marts

kl. 10-12, annekset

„Odense By - arkitektur og historie“

v. arkitekt Kristian Isager, Odense*

Onsdag d. 17. marts

kl. 19.30, annekset

Filmaften „En sang for Martin“

Torsdag d. 18. marts

kl. 19.00, annekset

Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 24. marts

kl. 19.30, annekset

Filmaften, „The Little Traitor“

Onsdag d. 14. april

kl. 19.00, annekset

Aften for brudepar

Torsdag d. 15. april

kl. 19.00, annekset

Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 5. maj

kl 19.00, annekset

Menighedsrådsmøde

Torsdag den 27. maj

kl 17.00, kirken

Ønskekoncert med kirkens kantori*

Torsdag den 3. juni

kl. 17.00, kirken

Grundlovskoncert

Søndag d. 6. juni,

efter gudstjenesten

Kaffe for menigheden

i præstegårdens have

Tirsdag den 22. juni

kl. 17.00, kirken

Solhvervskoncert

7


7. marts. 3. s. i fasten

8.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

Sogneindsamling*

14. marts Midfaste

8.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

21. marts Mariæ bebudelses dag

8.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

28. marts Palmesøndag

10.00 Lars Hagensen

Ungdomskoret medvirker*

Kirkekaffe i koret*

1. april Skærtorsdag

19.00 Dorthe Tofte-Hansen

Lars Hagensen

2. april Langfredag

kl. 10.00 Lars Hagensen*

3. april Påskelørdag nat

22.30 Alle kirkens ansatte medvirker*

4. april Påskedag

10.00 Lars Hagensen.

Hele Kantoriet medvirker*

5. april 2. påskedag

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

11. april 1. s. e. påske

8.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

18. april 2. s. e. påske

8.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

25. april 3. s. e. påske

10.00 Lars Hagensen

Kirkekaffe i koret

30. april Bededag

9.30 Konfirmation 7X / Dorthe Tofte-Hansen

11.30 Konfirmation 7Y / Lars Hagensen

2. maj 4. s. e. påske

8.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

9. maj 5. s. e. påske

8.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

13. maj Kr. himmelfarts dag

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

16. maj 6. s. e. påske

8.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

23. maj Pinsedag

10.00 Lars Hagensen

Hele Kantoriet medvirker

24. maj 2. pinsedag

10.00 Lars Hagensen

Gudstjenester

29. maj Dåbsgudstjeneste

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

30. maj Trinitatis søndag

11.00 i Distriktets præster og kirkelige ansatte samt

Højby Kirke ungdomskor. Fællesgudstjeneste med Hjallese

og Højby sogne

6. juni 1. s. e. trinitatis

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

Kaffe for menigheden i Præstegårdshaven

* Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes.

Kirkelige handlinger

Fødsel

Alle fødsler skal meddeles kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen. Den anmeldelsesblanket,

som jordemoderen uddeler lige efter fødslen, medbringes sammen med

forældrenes fødsels- og dåbsattester, evt. vielsesattest. Er barnets forældre ikke gift, udleverer

jordemoderen desuden en omsorgs- og ansvarserklæring, der også medbringes

i udfyldt og underskrevet stand til kirkekontoret. Kan evt. sendes med di gi tal Sig na -

tur via www.personregistrering.dk

Dåb

I Dalum kirke foretages max. 3 dåb ved højmessen kl. 10. Dåb ved morgengudstjenesten

kl. 8.30 er også en mulighed. Kirkekontoret kontaktes og derefter den præst, som

har gudstjeneste på den ønskede dato, med henblik på et dåbsbesøg i hjemmet. For fadderne

(2-5) gælder, at de skal være døbt med den kristne dåb og over konfirmationsalderen.

Ved dåben bliver barnet medlem af Den Danske Folkekirke.

Navngivning

Ved navngivning bliver barnet ikke medlem af den danske folkekirke. Navngivning

sker på kirkekontoret indenfor barnets første 6 måneder. Kan evt. foretages med

digitalSignatur via www.personregistrering.dk

Vielse/velsignelse

Henvendelse på kirkekontoret for fastsættelse af dato og klokkeslæt. Derefter kontaktes

den af præsterne, som skal foretage vielsen. Før en vielseshandling skal man henvende sig

til Borgerservice i bopælskommunen, hvor man kan få udleveret en ægteskabserklæring,

der danner grundlag for den senere fremsendte prøvelsesattest. Ægteskabserklæring kan

også fås digitalt på kommunens Borgerservice. Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder

og skal medbringes til samtalen hos præsten. Ved en kirkelig velsignelse af et borgerligt

indgået ægteskab indhentes ingen prøvelsesattest, men vielsesattesten medbringes til

samtalen hos præsten forud for velsignelsen.

Dødsfald

Ved dødsfald kan man henvende sig til en bedemand, der ordner de praktiske formaliteter,

bl.a. kontakten til kirkekontoret og præsten. Man kan også selv kontakte sognets

præst og/eller kirkekontoret, hvorefter videre formaliteter aftales.

Børn og Unge

De grønne pigespejdere

Maria Louw,

Tlf. 66 14 82 30

E-mail: mortenkirkegaard

@hotmail.com

KFUM-spejderne

Henrik Høyer

Floravænget 80, 2. sal

5250 Odense SV

Tlf. 24 69 29 29

FDF

Lars E. Nielsen,

Hverringevej 7,

5230 Odense M

Tlf. 65 91 63 39

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan rekvirere

kirkebil til og fra Dalum kirke ved alle

gudstjenester. De skal blot ringe til kirkekontoret,

tlf. 66 13 24 14, inden fredag

kl. 13.00.

Kirke og Sogn

udgives af Dalum Menighedsråd

Ansvarshavende er bladudvalget,

fmd. Susanne Rahbek Jensen,

tlf. 66 19 13 98. E-mail:

susanne.rahbek.jensen@skolekom.dk.

Papir: 100% genbrugspapir

fra Dalum Papir A/S.

Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense.

Dalum kirke

www.dalumkirke.dk

www.dalumke.dk

Sognepræst Lars Hagensen, (KBF)

Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense SV,

Tlf. 66 17 97 73. E-mail: LHHA@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen.

Dalumvej 112, 5250 Odense SV

Tlf.: 66 13 20 60. E-mail: dath@km.dk

Træffes ikke mandag.

Kirkekontoret: Kordegn Henning Stigsen,

Dalumvej 112B, 5250 Odense SV,

tlf. 66 13 24 14,

tlf. privat 66 15 39 60

fax 66 13 24 20, E-mail: hsti@km.dk

Åbent dagligt kl. 9.00-13.00.

Torsdag tillige kl. 16.00-18.00.

Lørdag åbent efter aftale.

Organist Jane Laut,

Ravnskovgyden 1, 5466 Asperup,

privat 64 48 11 51. E-mail: jlaut@mail.dk

Kirketjenere Irene Fogt og

Poul Erik Jørgensen

træffes formiddage, tlf. 66 13 24 16.

Dalum sogns menighedsråd:

Erik Falbe Schmidt

Morelvej 251, 5250 Odense SV

Mobil 30 80 19 32, morelvej@gmail.com

Trykt på CyclusPrint 100 g/m 2

More magazines by this user
Similar magazines