MASTERCARD GULD BUSINESS - Lollands Bank

lollandsbank.dk

MASTERCARD GULD BUSINESS - Lollands Bank

MASTERCARD GULD BUSINESS

FORSIKRINGSBETINGELSER

APRIL 2008

Side 1 af 14


Sektion A – Fællesbetingelser for Sektion B/Rejseforsikringer

Sektion B – Rejseforsikringer

Police nr. 85.0.01.600

1.0 Forsikringsgiver

SEKTION A

FÆLLES BETINGELSER FOR SEKTION B / REJSEFORSIKRINGER

Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Kalvebod Brygge 45

1560 København V

Telefon (+45) 70 26 76 76

2.0 Anmeldelse af skade

Enhver skade anmeldes straks til SOS International a/s

Nitivej 6

2000 Frederiksberg

Telefon (+45) 70 10 50 55 i kontortiden mellem kl. 8.30 - 16.00

Telefon (+45) 70 10 50 50

Telefax (+45) 70 10 50 56

Rejseservice: (+45) 38 48 82 50

Ved anmeldelse af skade bedes du opgive følgende:

• Fulde navn, kortnummer og udløbsdato på dit MasterCard Guld Business

• Sted og telefonnummer hvor du kan træffes og

• En kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp.

Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af erstatningen, indsendes

til SOS.

2.1 Ved benyttelse af afbestillingsforsikringen skal kortholder hurtigst muligt kontakte rejsearrangør og få

afmeldt rejsen. Lægeerklæringen udfyldes af lægen. Lægeerklæringen, rejsebevis, billetter og kvittering

for rejsen sendes straks til SOS International.

2.2 Ved anmeldelse af flyforsinkelse skal sikrede fremsende flybillet, oplysning om flynummer, afgangssted

og destination, flyselskabets rapport om forsinkelse samt kvitteringer i original.

2.3 Ved anmeldelse af flybagageforsinkelse skal sikrede fremsende flybillet, flyselskabets rapport (P.I.R.) om

forsinkelsen og tidspunktet for bagagens udlevering til sikrede og kvitteringer i original for afholdte

udgifter.

2.4 Formidles transporten eller hjemrejsen ikke af SOS, erstattes maksimalt det beløb, der svarer til de udgifter,

AIG/SOS ville have haft, hvis SOS havde stået for formidlingen af transporten eller hjemrejsen.

2.5 Forsikringen dækker så længe forsikrede er indehaver af et gyldigt MasterCard Guld Business. Kortet er

gyldigt fra det tidspunkt, kortnummeret er dannet i pengeinstituttet.

2.6 Udbetaling af erstatning sker til den forsikredes konto, som anført på skadeanmeldelsen.

Side 2 af 14


3.0 Kroniske lidelser

Se bestemmelserne for kroniske lidelser i Sektion B, afsnit 5.4. Forhåndsgodkendelse kan indhentes via SOS’

Rejseservice.

4.0 Generelle undtagelser

Forsikringen dækker ikke

4.1 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er

opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde.

4.2 Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel.

4.3 Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed, er fremkaldt af sikrede med fortsæt,

grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende

giftstoffer samt ved misbrug af medicin.

4.4 Deltagelse i kriminelle handlinger.

4.5 Deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar.

4.6 Deltagelse i professionel sport, dog dækker forsikringen under transporten frem og tilbage til destinationen

samt under opholdet i sin egenskab af privatperson. Professionel sport defineres som sport hvor

udøveren modtager andet vederlag end ren udgiftsrefusion, og som følgelig skal opgives som indkomst.

4.7 Deltagelse i motorløb af enhver art.

4.8 Følger af ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører eller passager under kørsel på motorcykel

eller scooter/knallert.

4.9 Forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs.

4.10 Forsikringsbegivenheder der skyldes civile uroligheder, lockout og/eller blokader samt strejke eller

trussel om strejke hos transportøren.

4.11 Forsikringsbegivenheder, der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller

offentlig myndighed.

4.12 Forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner og opdagelsesrejser.

4.13 Konfiskation eller beslaglæggelse af bagage af told eller anden myndighed.

4.14 Udgifter til sygdom og hjemtransport opstået på ferierejsen i de lande, hvor den danske rejsesygesikring

dækker (Det Gule Sygesikringsbevis), uanset om udgifterne kun bliver refunderet delvist af den danske

rejsesygesikring.

4.15 Rejser foretaget inden for bopælslandets grænser.

4.16 Skader i forbindelse med, at forsikrede er besætningsmedlem i luftfarten, skibsfarten, off-shore mm. Dog

dækkes transporten til og fra arbejdet som besætningsmedlem. Særligt for personer, der arbejder på boreplatforme

off-shore, gælder, at forsikringen kun dækker frem til ombordstigning i det transportmiddel, der

skal bringe forsikrede ud til boreplatformen. Dækningen genindtræder ved udstigning af transportmidlet

efter tilbagekomst til landjorden.

5.0 Krigs- og atomskader

Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage,

terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes militær nedkæmpning af

førnævnte situationer, ikke være dækket.

Forsikringen dækker, hvis sådanne forhold, som nævnt ovenfor indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder

sig på rejse uden for bopælslandet i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud.

Erstatningspligten er dog betinget af,

• at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer

• at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne

• at konflikten ikke omfatter udledning af biologiske og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion

eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner eller som opstår under

den forsikredes tjeneste ved atomanlæg.

Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille

flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket.

Side 3 af 14


6.0 Maksimal erstatning pr. sikrede

Besiddelse af to eller flere MasterCard udstedt af sikredes pengeinstitut kan aldrig forpligte AIG til at udbetale

erstatning på mere end ét af kortene, med mindre det er anmeldelse af et ulykkestilfælde.

7.0 Dobbelt forsikring

Såfremt dobbeltforsikring foreligger, dækker AIG kun i det omfang, sikrede ikke opnår dækning fra anden side.

Ved rejseulykke (Sektion B, 4.0) dækker forsikringen fuldt ud.

Regres

I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police indtræder AIG i alle sikredes rettigheder desangående.

8.0 Forsikringsaftaleloven

For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler, i det omfang denne ikke er fraveget i betingelserne.

9.0 Ankenævn for forsikring

AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V.

Dersom der opstår uenighed mellem sikrede og AIG om forsikringens dækning og en fornyet henvendelse til

AIG ikke fører til et tilfredsstillende resultat for sikrede, kan den sikrede klage til:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaardsgade 2

1572 København V

Telefon: (+45) 33 15 89 00

Ved indgivelse af klage rekvireres et særligt klageskema, der kan fås ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring

eller Forsikringsoplysningen på telefon: (+45) 33 13 75 55.

Side 4 af 14


1.0 Hvem dækker forsikringen

SEKTION B

FORSIKRINGSDÆKNINGER - REJSEFORSIKRINGER

1.1 Indehaver af et gyldigt MasterCard Guld Business udstedt af sikredes pengeinstitut samt dennes medrejsende

ægtefælle/samlever på samme folkeregisteradresse. Kortholders og ægtefælle/samlevers børn

dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortholderen:

1.1.1 Kortholders og ægtefælle/samlevers børn under 18 år dækkes uanset deres bopæl.

1.1.2 Kortholders og ægtefælle/samlevers børn mellem 18 og 22 år (begge år inklusive) dækkes, når

børnene har samme folkeregisteradresse som kortholder.

1.2 Ved samlever forstås person, der lever sammen med kortholder under ægteskabslignende forhold, og som

i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortholderen.

Ved separation bortfalder forsikringsdækningen af ægtefælle og ægtefælles særbørn.

1.3 Forsikringen dækker også, hvis du har MasterCard Guld Business og bor i udlandet.

1.4 Det er en betingelse for dækningen af medforsikrede, at rejsen foretages i samme transportmiddel som

kortholder. Såfremt dette ikke er opfyldt, vil medforsikrede først være omfattet, når disse mødes med

kortholder for at tilbringe rejsen sammen.

2.0 Hvad dækker forsikringen

2.1 Forsikringen dækker

2.1.1 Rejseulykke Afsnit 4

2.1.2 Sygdom/hjemtransport Afsnit 5

2.1.3 Sygeledsagelse Afsnit 6

2.1.4 Tilkaldelse Afsnit 7

2.1.5 Hjemkaldelse Afsnit 8

2.1.6 Flyforsinkelse og –forbindelse Afsnit 9

2.1.7 Flybagageforsinkelse Afsnit 10

2.1.8 Erstatningsmedarbejder Afsnit 11

2.1.9 Privat ansvar Afsnit 12

2.1.10 Overfald Afsnit 13

2.1.11 Retshjælp og sikkerhedsstillelse Afsnit 14

2.1.12 Afbestilling Afsnit 15

3.0 Hvilke rejser er omfattet af forsikringen

3.1 Forsikringen dækker forretningsrejser og ferierejser samt kombineret forretnings- og ferierejser i hele

verden, dog ikke i bopælslandet, af en varighed på op til 60 dage. Rejser mellem Danmark, Færøerne og

Grønland er ligeledes omfattet.

• Såfremt rejsens varighed overstiger 60 dage på grund af en igangværende medicinsk behandling,

forlænges dækning for sygdom og hjemtransport til sikrede kan udskrives eller hjemtransporteres.

• Såfremt rejsens varighed overstiger 60 dage på grund af en uforskyldt forlængelse af hjemrejsen,

forlænges dækningen i op til 48 timer automatisk.

3.2 Forsikringen dækker skader, som den sikrede pådrager sig under hele rejsen. Dækningen træder i kraft,

når sikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads for at påbegynde sin rejse og ophører, når sikrede returnerer

til sin bopæl/arbejdsplads efter endt rejse.

3.3 Forsikringen dækker, uanset om rejsen er betalt med kortet.

Side 5 af 14


4.0 Rejseulykke

Forsikringssum ved dødsfald DKK 750.000 pr. person

Forsikringssum ved invaliditet DKK 750.000 pr. person

Forsikringssum for personer under 18 år DKK 20.000 pr. person

4.1 Dækning

Forsikringen dækker ved død eller medicinsk invaliditet samt tandskade som følge af ulykkestilfælde,

hvorved forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade.

4.2 Erstatning

4.2.1 Ret til dødsfaldserstatning foreligger, når et ulykkestilfælde har medført døden inden 1 år fra

skadedatoen. Ved død udbetales DKK 750.000. Ved dødsfald for personer under 18 år udbetales

DKK 20.000. Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt invaliditetserstatning,

fratrækkes dette beløb dødsfaldsudbetalingen.

4.2.2 Når et ulykkestilfælde har medført en varig medicinsk invaliditet på mindst 5% og tilstanden er

stationær, udbetales invaliditetserstatning. Erstatningen udbetales senest 3 år fra skadedatoen. Er

tilstanden på dette tidspunkt ikke stationær, fastsættes erstatningen på grundlag af tilstanden på

dette tidspunkt.

4.2.3 Forsikringssummen udgør DKK 750.000. Erstatningen udbetales med en så stor del af forsikringssummen,

der svarer til invaliditetsgraden. Invaliditetsgraden fastsættes efter den tilskadekomnes

medicinske invaliditet. Grundlaget for fastsættelsen sker ud fra Arbejdsskadestyrelsens mén-tabel.

Den medicinske invaliditet fastsættes uden hensyntagen til forsikredes erhverv. Tab af erhvervsevne

dækkes ikke.

4.2.4 Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100%.

4.2.5 En invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Invaliditetsgraden vil

derfor blive fastsat uden hensyntagen til sådan bestående invaliditet.

4.2.6 Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandskade som følge af et ulykkestilfælde dækkes med op

til DKK 10.000. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan

om nødvendigt foretages i bopælslandet.

I tilfælde af dødsfald sker udbetalingen til begunstigede. Begunstigede er, hvis intet andet er meddelt

AIG skriftligt, nærmeste pårørende. Ved nærmeste pårørende forstås forsikredes ægtefælle,

eller hvis forsikrede ikke er gift, fast samlever med hvem forsikrede har haft fælles bopæl i mindst

6 måneder. Hvis forsikrede ikke har ægtefælle/samlever eller børn, er forsikringssummen ved

dødsfald begrænset til DKK 12.000 kr. Begunstigelse af ægtefælle bortfalder ved separation, med

mindre andet er meddelt AIG skriftligt.

4.3 Undtagelser

Undtaget fra ulykkesforsikringen er:

4.3.1 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen

er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde,

4.3.2 Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende

sygdom,

4.3.3 Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde,

og

4.3.4 Personskade, der er opstået gennem smitte af bakterier eller virus.

4.3.5 Tandbehandling, dersom sikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssig eftersyn og behandling.

4.3.6 Tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning).

4.3.7 Enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af AIG.

Endvidere henvises til Fællesbetingelser, SEKTION A.

Side 6 af 14


5.0 Sygdom/hjemtransport

Forsikringssum ved sygdom DKK 1.000.000 pr. person

Forsikringssum ved hjemtransport DKK 1.000.000 pr. person

5.1 Dækning

Forsikringen dækker følgende nødvendige og rimelige udgifter forårsaget af akut opstået sygdom,

dødsfald og/eller tilskadekomst under rejsen med op til DKK 1.000.000 pr. person.

5.1.1 Sygetransport/hjemtransport

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport i tilfælde af akut opstået

sygdom, tilskadekomst med op til DKK 1.000.000 pr. person:

• Ambulancefly, som skønnes lægeligt nødvendigt, og hvor rutefly ikke kan anvendes.

Transporten dækkes til nærmeste egnede behandlingssted.

• Lægeordineret rutefly-transport til bopælslandet samt transport til hjemmet, eller til et

behandlingssted i bopælslandet, i tilfælde hvor transport er lægeligt forsvarlig.

• Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet.

• Hjemtransport med rutefly efter endt behandling, såfremt oprindeligt, udstedte billetter ikke

længere kan bruges.

• I tilfælde af sikredes død på rejsen, lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering,

udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i bopælslandet samt udgifter til

transportkiste.

5.1.2 Behandling af autoriseret læge.

5.1.3 Lægeordineret ophold på hospital.

5.1.4 Lægeordineret medicin og lægeordineret behandling.

5.1.5 Akut opstået tandlidelse.

5.2 Erstatning

5.2.1 Der ydes erstatning for rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med hospitalsophold,

behandling, operationer, lægebehandling, lægeordineret medicin samt eventuel transport med op til

DKK 1.000.000

5.2.2 Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandlidelse eller tandskade som følge af et ulykkestilfælde

dækkes med op til DKK 10.000. Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men

afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet.

5.3 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke udgifter ved:

5.3.1 Behandling af sygdomme eller tilskadekomst opstået før rejsen, hvor behandlingen måtte påregnes

at ske under rejsen.

5.3.2 Ambulancefly-transport i tilfælde, hvor anden transport kan finde sted på en lægelig forsvarlig

måde, med mindre SOS International’s læge har godkendt ambulancefly-transporten.

5.3.3 Anden transport til og fra behandlingssted med mindre transporten må sidestilles med en

ambulancetransport.

5.3.4 Hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller

tilskadekomst eller som følge af forsikringstagers frygt for smittefare.

5.3.5 Ikke lægeordineret medicin.

5.3.6 Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald som følge af selvmordsforsøg, beruselse, narkotika eller

misbrug af medicin.

5.3.7 Rekreations- og kurophold.

5.3.8 Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel.

5.3.9 Behandling efter hjemkomst til bopælslandet.

5.3.10 Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere,

når SOS’s læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytning/hjemtransport er

forsvarlig.

5.3.11 Behandling og ophold i udlandet, når SOS’s læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt,

at behandling kan afvente ankomst til hjemlandet.

Side 7 af 14


5.3.12 Udgifter, der påløber, som følge af, at forsikrede ikke følger de anvisninger, der er givet af

behandlende læge og/eller SOS’s læge.

5.3.13 Tandbehandling, dersom sikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssig eftersyn og

behandling.

5.3.14 Tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning).

5.3.15 Enhver efterbehandling af tidligere tandskader betalt af AIG.

5.4 Kroniske lidelser

Kroniske lidelser eller lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret før afrejse, er kun dækket,

såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. Herved forstås, at sikrede inden for de sidste 2 måneder før

afrejsen ikke har:

5.4.1 Været hospitalsindlagt.

5.4.2 Modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg).

5.4.3 Været underkastet ændringer i medicinering.

Hvis forsikrede har været ustabil indenfor 2 måneder før afrejse, er det endvidere en forudsætning for at

opretholde dækning, at der foretages lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, og at denne vurdering

ikke indikerer udsigt til forværring under rejsen.

En forhåndsgodkendelse kan fås ved at henvende sig til Rejseservice hos SOS. SOS giver en skriftlig

tilkendegivelse af, om sikrede er dækket af forsikringen.

Endvidere henvises til Fællesbetingelser, SEKTION A.

6.0 Sygeledsagelse

Forsikringssum DKK 50.000 for 2 personer

6.1 Dækning

Forsikringen dækker ved akut sygdom og tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse i minimum 3

døgn, ved hjemtransport eller dødsfald, når det medfører, at den planlagte rejserute må afbrydes eller

forsinkes.

6.2 Erstatning

6.2.1 Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter for max. 2 af de medrejsende forsikrede personer

over 18 år (efter forsikredes eget valg) til:

• Hotelophold og forplejning op til DKK 1.500 pr. person pr. døgn i max. 10 døgn.

• Transport i forbindelse med sygeledsagelsen.

• Transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede, dog max. ordinært rutefly -

økonomiklasse.

• Transport til genoptagelse af rejsen, hvis denne genoptages inden 7 døgn efter, at sygeledsagelsen

er fuldført, dog max. ordinært rutefly - økonomiklasse.

Endvidere dækkes ekstra udgifter for forsikredes medrejsende børn under 18 år på samme klasse, som

forsikrede (ikke ambulancefly), hvis forsikrede rejser hjem som følge af en dækket hjemtransport, rejseafbrydelse

eller sygeledsagelse.

6.3 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke udgifter til:

• Sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælslandet.

• Sygeledsagelse i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse, jf. afsnit 7.0

Tilkaldelse.

Endvidere henvises til afsnittet Fællesbetingelser, SEKTION A.

Side 8 af 14


7.0 Tilkaldelse

Forsikringssum DKK 50.000 – 1 person

7.1 Dækning

Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for 1 person, der efter aftale med AIG´s/ SOS’s læge

kaldes ud til forsikrede, hvis forsikrede bliver akut syg, eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører

hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn eller forsikrede afgår ved døden.

7.2 Erstatning

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter for 1 person med op til DKK 50.000 til:

• Rejseudgifter inkl. transportudgifter ifølge originalregning, dog max. ordinært rutefly – økonomiklasse.

• Hotelophold og forplejning med op til DKK 1.500 pr. person, pr. døgn i max. 10 døgn.

Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede

skal hjemtransporteres inden for 3 døgn.

7.3 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke udgifter til tilkaldelse, hvor forsikrede over 18 år gør brug af dækningen for

sygeledsagelse, jf. afsnit Sygeledsagelse.

Endvidere henvises til Fællesbetingelser, SEKTION A.

8.0 Hjemkaldelse

Forsikringssum DKK 50.000 for alle personer

8.1 Dækning

Forsikringen dækker, hvis forsikrede og ægtefælle/samlever hjemkaldes pga. dødsfald, hospitalsindlæggelse

som følge af alvorligt tilskadekomst eller som følge af en pludselig opstået alvorlig sygdom

blandt følgende personer i bopælslandet:

• Medlemmer af forsikredes husstand

• Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn

• Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre

• Forsikredes søskende, svogre eller svigerinder.

Endvidere dækker forsikringen, hvis følgende hændelser opstår:

• Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger,

og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet.

• Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport

foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet.

• Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. Forsikringen er udvidet til at

omfatte personalechefens afbrydelse ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

8.2 Erstatning

• Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter (max. ordinært rutefly - økonomiklasse) til transport,

dog max. DKK 50.000.

• Genoptages rejsen, dækkes rimelig ekstraudgifter til returrejse. Det forudsættes, at der er mindst 15

dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have

varet ifølge indsendt dokumentation.

• Ved en dækningsberettiget skade kan medrejsende forsikrede også afbryde rejsen.

• Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er

aftalt med selskabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen.

Side 9 af 14


8.3 Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt før forsikredes

afrejse.

Endvidere henvises til Fællesbetingelser, SEKTION A.

9.0 Flyforsinkelse og – forbindelse

Forsikringssum DKK 6.000 pr. person

9.1 Dækning

Forsikringen yder erstatning i forbindelse med:

9.1.1 Forsinkelse af reserveret fly i mere end 4 timer.

9.1.2 Indstillet fly.

9.1.3 Forsikrede ufrivilligt ikke kommer med reserveret fly på grund af overbooking eller for sent fremmøde

pga. dokumenteret forsinkelse af forbindende fly og intet alternativt fly kan tilbydes.

9.2 Erstatning

Forsikringen yder erstatning for nødvendige og rimelige udgifter til fortæring samt eventuelle overnatninger

med op til DKK 6.000 pr. rejse pr. forsikrede. Endvidere erstattes udgifter til nødvendigt tøj og

toiletartikler i forbindelse med overnatningen med DKK 500 pr. rejse.

• Udgifterne skal være betalt, hvor forsinkelsen har fundet sted, og refunderes mod forevisning af

kvitteringer i original.

9.3 Undtagelser

• Forsikringen dækker ikke, dersom flyet er forsinket i bopælslandet.

• Der dækkes ikke, såfremt alternativt fly kan tilbydes med afgang senest 4 timer efter oprindeligt

planlagt afgangstidspunkt.

Endvidere henvises til Fællesbetingelser, SEKTION A.

10.0 Flybagageforsinkelse

Forsikringssum DKK 6.000 pr. person

10.1 Dækning

Såfremt forsikredes indskrevne bagage forsinkes i minimum 4 timer til slutdestinationen, jf. rejseplanen, i

forhold til den forsikredes eget ankomsttidspunkt, dækker forsikringen rimelige og absolut nødvendige

udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler med op til DKK 6.000.

10.2 Erstatning

• Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til beklædningsgenstande og toiletartikler

med op til DKK 6.000.

• Formålet med dækningen er ikke at erstatte de forsinkede genstande, men alene at give forsikrede

mulighed for gennem indkøb af rent tøj og toiletartikler at afhjælpe et akut behov, således at rejsens

formål kan gennemføres uden større vanskeligheder. Når den forsinkede bagage atter dukker op, er

kortholder stillet som om skaden ikke var sket, og forsikringen dækker ikke genstande indkøbt til brug

efter dette tidspunkt.

• Forsikringen erstatter ud fra genstandens funktionsværdi. De indkøbte genstande er alene beregnet til

brug i en begrænset periode, indtil den forsinkede bagage er kommet frem. Dette forhold er naturligvis

af betydning ved fastlæggelsen af, hvad der kan anses for ”nødvendig og absolut påkrævet”.

• Det er en forudsætning, at bagagen er indskrevet og taget i forvaring af et kommercielt luftfartsselskab,

og at forsikrede rejser ifølge den planmæssige rute. Forsinkelsen skal dokumenteres af original

PIR-rapport fra luftfartsselskabet.

Side 10 af 14


• Alle indkøb skal dokumenteres i form af originale, specificerede kvitteringer og i videst muligt omfang

foretages med kortet.

• I det omfang der er ydet erstatning for de indkøbte effekter, har selskabet ret til at kræve disse udleveret.

10.3 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke:

• Tab eller ekstraudgifter som følge af konfiskation eller beslaglæggelse af Toldvæsnet, lufthavnsmyndighed

eller anden offentlig myndighed.

• Krav om told, skat eller moms på genstande indkøbt på rejsen.

• Indkøb af flere beklædningsgenstande end hvad der med rimelighed kan anses for nødvendige til

brug i den periode, hvor bagagen er forsinket.

• Den værdi af de indkøbte effekter, der må antages at ligge ud over ”nødvendig og absolut påkrævet”

ud fra genstandens funktionsværdi.

• Alle former for sportsudstyr, dog er sportsbeklædning dækket.

• Værktøj, rekvisitter og instrumenter.

• IT-udstyr.

• Elektronisk udstyr samt foto- og videoudstyr, radio og TV-apparater samt tilbehør hertil.

• Cykler og lignende.

• Hvis bagagen på hjemrejsen er forsinket ved ankomsten til sidste destination i henhold til rejseplanen,

uanset om dette er i eller uden for bopælslandet.

• Indkøb foretaget efter bagagen er udleveret.

Endvidere henvises til Fællesbetingelser, SEKTION A.

11.0 Erstatningsmedarbejder

Forsikringssum DKK 50.000 – 1 person

11.1 Dækning

Forsikringen dækker nødvendige og rimelige ekstraudgifter til rejse, hotel og forplejning, som forsikredes

firma påføres ved udsendelse af en ny medarbejder, når den oprindelige udsendte medarbejder er afgået

ved døden eller er ramt af alvorlig sygdom/tilskadekomst, der kræver indlæggelse på et hospital af mindst

5 dages varighed eller skal transporteres hjem. Hospitalsindlæggelsen og hjemtransporten skal være

ordineret af en læge og aftalt med SOS.

11.2 Erstatning

Forsikringen dækker op til DKK. 50.000 dokumenterede rejseudgifter ifølge originalregninger, dog max.

udgifter til ordinært rutefly.

Hotelophold og fortæring med DKK 1.500 pr. dag

11.3 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke ved sygdom/tilskadekomst som i henhold til sektion B, afsnit 5.3, ikke er eller

ville være dækket af forsikringen.

Endvidere henvises til Fællesbetingelser, SEKTION A.

Side 11 af 14


12.0 Privatansvarsforsikring

Personskade DKK 5.000.000

Tingskade DKK 2.000.000

12.1 Dækning

Forsikringen dækker det erstatningskrav, den forsikrede som privatperson pådrager sig på rejsen ved

beskadigelse af personer og ting i henhold til gældende lov i det land, hvor skaden sker.

12.2 Erstatning

Personskade DKK 5.000.000

Tingskade DKK 2.000.000

Hotelansvar DKK 25.000

For hotelansvar dækkes skader på lejede feriebolig/hotel samt indbo heri.

De angivne beløb er det højeste, AIG kan udbetale under et forsikringsår inkl. renter og omkostninger.

12.3 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke ansvar:

12.3.1 Som forsikrede pådrager sig i forbindelse med udførelse af sit erhverv.

12.3.2 Pådraget som følge af forsikredes benyttelse af motorkøretøj. For sådant erstatningsansvar bør

forsikrede tegne motoransvarsforsikring og eventuelt kaskoforsikring for motorkøretøj.

12.3.3 For skade på ting, som forsikrede ejer, har til låns, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning

eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund.

12.3.4 For skade forvoldt ved benyttelse af camping- eller påhængsvogn, søfartøj eller luftfartøj eller

skade forvoldt af hunde.

Endvidere henvises til Fællesbetingelser, SEKTION A.

13.0 Overfaldsforsikring

Forsikringssum DKK 250.000 pr. person

13.1 Dækning

Forsikringen dækker ved vold eller mishandling af den forsikrede tilføjet forsætligt af tredje person.

13.1.1 Overfaldet skal anmeldes til nærmeste politimyndighed og forsikrede skal godtgøre, at

skadevolder er ukendt eller insolvent. Såfremt der rejses tiltale mod skadevolder, indtræder AIG i

forsikredes ret imod skadevolder.

13.1.2 AIG/SOS betaler og organiserer hjemsendelse til bopælslandet i tilfælde af forsikredes død.

13.2 Erstatning

Forsikringen dækker med indtil DKK 250.000. Erstatningen udregnes efter det beløb en ansvarlig

skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade.

13.3 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure,

smykker. Desuden dækker forsikringen ikke skade, som tilføjes forsikrede af en rejseledsager.

Endvidere henvises til Fællesbetingelser, SEKTION A.

Side 12 af 14


14.0 Retshjælp og Sikkerhedsstillelse

Forsikringssum DKK 100.000 pr. person

14.1 Dækning

Forsikringen yder erstatning af forsikredes udgift til juridisk forsvar, såfremt forsikrede som privatperson

uforvarende og uden for aftaleforhold forvolder skade på tredjemand eller ufrivilligt overtræder lokal lov

eller offentlige bestemmelser, og derved pådrager sig et civilretsligt erstatningsansvar.

14.2 Erstatning

14.2.1 AIG påtager sig at betale op til DKK 100.000 til juridisk forsvar, såfremt forsikrede i anledning af

skader bliver sagsøgt på et civilretligt grundlag.

14.2.2 Herudover påtager AIG sig at deponere op til DKK 100.000 på forsikredes vegne som sikkerhed

for:

• Betaling af procedureomkostninger med undtagelse af sikkerhedsstillelse for bøder eller personlige

hæftelser.

• Frigivelse af forsikrede i tilfælde af dennes tilbageholdelse i forbindelse med et færdselsuheld.

Et sådant udlæg betragtes som et lån, og tilbagebetaling sker straks efter tiltalefrafald eller

senest 15 dage efter domsafsigelse. Dog skal udlægget være tilbagebetalt senest 3 måneder

efter, det er foretaget af AIG.

14.2.3 Såfremt sikrede i forbindelse med rejsen fængsles (eller trues hermed) som følge af en trafikulykke,

vil AIG lægge ud for en eventuel kaution (max. DKK 75.000 pr. sikrede). Omkostningerne

herved debiteres kortholders MasterCard Guld Business efter godkendelse fra pengeinstituttet.

14.3 Undtagelser

Undtaget er assistance ved skade forvoldt ved brug, besiddelse eller opbevaring af motorkøretøj. Denne

undtagelse omfatter dog ikke SOS’s pligt til at deponere op til det ovenfor angivne beløb til frigivelse af

forsikrede i forbindelse med færdselsuheld.

Endvidere henvises til Fællesbetingelser, SEKTION A.

15.0 Afbestillingsforsikring

Forsikringssum maksimalt DKK 10.000 pr. person dog maksimalt DKK 50.000 pr. skade.

15.1 Dækning

Forsikringen dækker i perioden fra den dato, hvor rejsen/depositum betales og indtil påbegyndelse af afrejsen

fra bopælslandet, afbestilling af rejsen med op til DKK 50.000 pr. skade.

15.1.1 Forsikringen dækker, når kortholder eller kortholders ægtefælle/samlever og børn ikke kan påbegynde

rejsen på grund af dødsfald eller alvorlig akut opstået sygdom/tilskadekomst. Årsagen

skal dokumenteres ved en lægeerklæring eller hospitalsindlæggelse. Den lægelige vurdering skal

bekræfte, at det helbredsmæssigt er uforsvarligt at gennemføre rejsen. AIG/SOS’ læge vil på baggrund

af lægeattesten vurdere sygdommens/tilskadekomstens karakter og om det er helbredsmæssigt

forsvarligt at gennemføre rejsen.

15.1.2 Endvidere dækkes dødsfald eller alvorlig akut opstået sygdom/tilskadekomst hos kortholders og

ægtefælles/samlevers:

• Forældre/svigerforældre

• Børn/svigerbørn eller børnebørn

• Søskende

• Svoger/svigerinde

• Bedsteforældre

med samme bopælsland som kortholder.

Årsagen skal dokumenteres ved en lægeerklæring eller hospitalsindlæggelse.

Side 13 af 14


15.1.3 Derudover dækker forsikringen ved:

• Arbejdsgivers inddragelse af sikredes planlagte ferie for at erstatte en kollega, som er afgået

ved døden. Dækningen træder kun i kraft, såfremt hændelsen sker mindre end 30 dage før

rejsens påbegyndelse.

• Brand eller indbrud i sikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen.

Politirapport skal foreligge.

• Bedrageriske handlinger i sikredes egen virksomhed begået af en i virksomheden ansat person

inden afrejsen. Politirapport skal foreligge.

• Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed umiddelbart inden

afrejsen.

15.2 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke:

• Hvis årsagen til afbestillingen er en anden end de i afsnit 15.1 nævnte årsager.

• Tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine

økonomiske forpligtelser som transportør og rejseudbyder.

• Skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser.

• Hvis sygdommen var til stede ved tegningen af forsikringen og et behandlingsbehov med stor

sandsynlighed kunne forventes inden afrejsen.

• Udgifter som refunderes af rejsearrangøren, hotellet, luftfartsselskabet eller andre arrangører.

15.3 Særlige vilkår

15.3.1 Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren ikke refunderes, når en af forsikringen

dækket hændelse er indtruffet. Sammen med lægeerklæringen indsendes:

• Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav og vilkår for købet af rejsen.

• Ubenyttede transport-billetter.

• Dødsattest.

• Politirapport.

• Faktura/rejsebevis.

• Dokumentation for betalte arrangementer i forbindelse med rejsen.

• Andre relevante dokumenter.

15.3.2 Det er en betingelse, at

• Rejsen/depositum er betalt efter forsikringens ikrafttrædelse.

• Udgiften til lægeerklæring afholdes af kortholder.

15.4 Afbestillingsforsikringens ophør

Dækningen ophører, når forsikrede har checket ind i lufthavnen eller sidder i det transportmiddel, som

benyttes til at foretage rejsen i, jf. rejseplanen. Ved rejser i bil ophører dækningen, når forsikrede sidder i

bilen for at påbegynde sin rejse.

Endvidere henvises til afsnittet Fællesbetingelser, SEKTION A.

Senest opdateret 7. april 2008

Side 14 af 14

More magazines by this user
Similar magazines