Et blad for Førtids- og Folkepensionister - Greve Kommune

greve.dk

Et blad for Førtids- og Folkepensionister - Greve Kommune

Dialog


tværs

Et blad

for Førtids- og

Folkepensionister

Februar 2004

Nummer 34

Læs inde i bladet:

Side 3

Leder: Frivillige hjælpere

Side 4

Nyt fra Ældrerådet

Side 5

Nyt om motion

Side 6

Greve i fremtiden

Side 7

Forbrugervejledning

Side 8-9

Inger Svane i samtale

med Sabine Minck

Side 10

Det lune Hjørne

Side 11-12

Kultursider

Side 13

Notitser om lidt af hvert

Side 14

Forbrugervejledning

Side 15

Nyt om aktiviteter

Bagside Nyttige adresser

NYT TEMA!

NYT TEMA!

NYT TEMA!

Greve Kommune


Indholdsfortegnelse

Side 2

• DSI informerer

• Velkommen til våren

Side 3 Lederen

• Frivillige hjælpere

Side 4 Nyt fra Ældrerådet

• Motion

• Ny Samarbejdsbog

• Ændringer i den offentlige

bustrafik

• Ældrerådet har været på besøg

på de fire plejecentre

Side 5 Nyt om motion

• Motion gi’r glæde

Side 6 Greve i fremtiden

• Dialog om fremtiden i Greve

• Ny konsulentordning i

Roskilde Amt

Information fra

DSI til

Greve Borgere

Vær med til at formgive og præge

Greve Kommunes handicappolitik.

Er du medlem af en handicaporganisation,

så har du mulighed for dette, ved

at henvende dig til DSI - De Samvirkende

Invalideorganisationer Greve

lokalafdeling.

Vi har i samarbejde med kommunen

lavet en række tiltag, der har gjort det

lettere for handicappede at fungere i

samfundet, og vi har et ønske om at

gøre det endnu bedre.

Det kan du være med til præge ved at

komme til de møder, der holdes af DSI

Greve lokalafdeling i Greve Borgerhus.

For yderligere oplysning kontakt

Louis Krantz på tlf. 43 90 88 29 eller

på mail: louis.krantz@mail.tele.dk

Side 7 Forbrugervejledning

• Fakta om slidgigt

• Hjemmeserviceordningen

ændret

Side 8-9 Portræt

• Inger Svane i samtale med

Sabine Minck

Side 10

• Det lune hjørne

Side 11-12 Kultursider

Greve Museum

Greve Bibliotek

• Portalen

• Bogen kommer

• Seniorbio forår 2004

Side 13 Notitser om lidt af hvert

• Dialog på Tværs ramt af

besparelser på portostøtten

• Pensionisthåndbogen

Pensionist i Greve 2004

• Rettelse til oplysning i den ny

Pensionisthåndbog

• Fandt hinanden gennem

Dialog på Tværs

Side 14 Forbrugervejledning

• Ældre og fodsundhed

Side 15 Nyt om aktiviteter

• Idrætssind i Greve

• Mindeperlerne 2004

• Pensionister i Greve Kommune

har deres egen fritidskultur - den

støttes med tilskud efter §65 og

i 2004

Bagside

• Nyttige adresser

Velkommen til våren

Jeg sidder tavst med hænderne i lommen

Og skriver dette første forårsdigt;

Ej just fordi at våren den er kommen,

Men er det ikke en lyrikers pligt

At være forud for de fleste andre

Og se igennem tåge, dis og mulm

Og bringe mensker, dyr og andre planter

For deres smerte lægedom og dulm?

Den første forårsdag, når bøgen grønnes

Jeg går i skoven ud og brækker mig

En lille kvist, så går jeg rundt og sønes

At hele livet er en munter leg.

Jeg hører stær og solsort lystigt kvi’re

Og bringer glade indtryk med mig hjem,

Desværre må jeg hjemad klokken fire

For rulletøjet bringes klokken fem.

Jo, glæd jer – der er ingen ko på isen,

Nu nærmer våren sig med ilsom fjed.

Den kjedsom vinter – som der står i visen –

Er gåen til barberen – skåret ned!

I villahavens store blomsterbede

Arbejdes der af travle bedemænd;

Jo, der er travlhed oppe, travlhed nede

Thi længe leve! Det er vår igen!!!

Af P. Sørensen-Fugholm

Med venlig forårshilsen fra

Jonna Andersen


LEDEREN

Frivillige hjælpere

Der er stort behov for frivillige hjælpere bl.a. på

de forskellige ældrecentre, plejehjem og i de

mange forskellige modeller for netværk.

Det at være frivillig hjælper er ikke kun at give –

det er i høj grad også at få mange glæder og

gode oplevelser.

Måske var en frivillighedsbank en idé. Hvis man,

fx når pensionisttilværelsen starter og man føler,

at man da egentlig godt kunne give en hånd med

ved dette eller hint, lavede en ”lille pakke” indeholdende

de ting, man har lyst til og mulighed

for at hjælpe andre med. ”Pakken” kunne så afleveres

i Frivillighedsbanken, hvor de, der har brug

for hjælp, kan henvende sig med deres ønsker og

blive sat i forbindelse med lige den ”pakke” vedkommende

har brug for.

Selve formidlingen og bestyrelse af banken i det

hele taget vil jo nok kræve en ”bankbestyrer”.

Her kunne kommunen komme ind med sin hjælp

ved at stille nødvendige rammer til rådighed. Her

tænkes på fx telefon, edb og eventuelt lokale.

Omvendt kan man jo også spørge om frivilligt

arbejde overhovedet skal være ”organiseret” eller

bare lige så stille skal foregå, som det jo faktisk

har gjort i mange, mange år, ved at man bare

enkeltvis hjælper, hvor man ser behovet er.

Ved et kursus afholdt i efteråret 2003 - ”Sund

levevis for seniorer” - blev frivillighed – noget

for noget - diskuteret meget. Der var fra deltagernes

side stor opbakning til at være hjælper, med

hvad hver enkelt nu mente at være god til, og

mange var ved vores andet møde i januar dette år

allerede kommet i gang.

v/Bente Bentsen

At hjælpe skal under alle omstændigheder gerne

være en refleks – noget man bare gør, hvor man

kan se, der er brug for det.

Hvor langt skal det frivillige arbejde række? Er

det fx rimeligt, at pårørende skal være ”medpassere”

på hospitalerne? Er det ikke at komme for

langt ind på andres område, og hvor meget kan

man som frivillig tage ansvar for?

Ja, hvad er din mening om dette? Vi i redaktionen

håber med denne leder at få en god debat i

gang, så vi ser frem til mange indlæg fra læserne.

Idrætssind i Greve

Alle pensionister i Greve Kommune med

psykiske problemer samt deres venner og

hjælpere kan deltage i foreningen Idrætssind.

Kontakt Lars Nørregård, Hedelunden,

tlf. 43 95 81 00.

Spurven

- en klub for

førtidspensionister

Vi mødes hver onsdag

fra 13.00 - 17.00

i Greve Pensionistcenter,

Greveager 9, 2670 Greve

Kom og mød os, vi har det sjovt sammen.

Ring og hør nærmere hos formand

Sven Karlsen tlf. 46 15 25 98

3


NYT FRA ÆLDRERÅDET

Motion

Motionens betydning ogfor ældre mennesker

understreges meget i denne tid, og mange

bestræbelser udfoldes for at opfordre ældre til at

motionere og motionere mest muligt. Naturligvis

er det den enkeltes eget valg, om man vil motionere

eller ej, men det er meget vigtigt, at alle forstår,

at det er til gavn og glæde for den enkelte at

dyrke motion.

Undersøgelser har vist, at overvægt giver 20 %

større risiko for at blive syg, rygning giver 80 %

større risiko og fysisk inaktivitet giver 100 %

større risiko. Og dertil kommer større velvære og

glæde, større modstandskraft mod sygdom og i

mange tilfælde store sociale fordele.

Ældrerådet har påbegyndt en række besøg i pensionistforeninger

og klubber for at udbrede kendskabet

til fordelene ved at dyrke motion og vil

fortsætte med sådanne besøg i denne og den

kommende vinter.

21. januar afholdtes i Karlslundehallerne et

meget vellykket ældretræf, som bød på motion

og information om motion og ikke at forglemme

socialt samvær. Idrætsforeningerne i Greve,

Karlslunde og Tune var arrangører og Ældrerådet

havde også medlemmer, der deltog.

Greve Ældreråd er også repræsenteret i Roskilde

Amtsældreråd, og herfra ved vi, at ældre, der

dyrker motion, har meget større muligheder for

at komme hurtigt over en indlæggelse på sygehus

for lårbensbrud og lignende end ældre, der

ikke motionerer.

Ny Samarbejdsbog

Ældrerådet har fået præsenteret idéen bag samarbejdsbogens

funktioner.

Bogen findes hos alle, der modtager hjemmehjælp

eller personlig pleje, og rummer mulighed

for, at væsentlige oplysninger kan anføres om

den borger, der modtager hjælp, oplysninger, der

kan medvirke til, at hjælpen til den enkelte kan

gives med en bedre baggrundsviden og dermed

et bedre resultat.

4

v/formand Mogens Marker

Ændringer i den

offentlige bustrafik

I efteråret fremsatte Ældrerådet ønsker om forbedring

af den offentlige bustrafik. Men desværre

blev vore ønsker overhalet af en redegørelse

fra HUR, som har det overordnede ansvar for

busdriften. HURs redegørelse indeholdt en række

forslag til besparelser i hele HURs område, som

blandt andet er hele Roskilde Amt.

Ældrerådet har forsøgt at påvirke mange mennesker,

for at ændre de foreslåede nedskæringer og

vil fortsætte med det, men indtil nu er der ikke

kommet noget konkret resultat.

Ældrerådet har været

på besøg på de

fire plejecentre

Det har været en meget inspirerende tur

rundt på de fire plejecentre, Nældebjerg,

Strandcentret, Hedebo og Møllehøj. Ældrerådet

har udover at mærke ”pulsen” på

atmosfæren de fire steder, fået nogle rigtig

gode drøftelser om arbejdsgange, rutiner,

fleksibilitet i forhold til livsmønstre, nye

idéer, motionstilbud og meget mere.

Ældrerådet konstaterer, at der udover en i

forvejen god måde at arbejde med ældre på,

er en rigtig god udvikling i gang med etablering

af Leve- Bomiljøer. Disse miljøer

skal være med til at skabe mere nærhed,

tryghed og medleven i egen hverdag.

Altså principper som inddrager den enkelte

beboer i alle ønskelige funktioner i egen

livssituation samtidig med, at det sociale liv

får større kvalitet.

Ældrerådet ønsker held og lykke med

udviklingen og siger tak for den store imødekommenhed

på alle fire centre.


NYT OM MOTION v/ældrerådsmedlem Poul Larsen

Motion gi’r glæde

180 glade ældre Greveborgere var til idrætstræf i

Karlslundehallerne onsdag den 21. januar 2004,

hvor Greve, Karlslunde og Tune Idrætsforeninger

havde arrangeret et stævne.

Det startede med kaffe og rundstykker, hvorefter

idrætslektor Karen Inge Halkjær fra Københavns

Universitet omtalte motionens glæder og betydning

for sundheden, alle lyttede interesseret.

Derefter var der 1 1 /2 time med praktisk motion i

hallen, hvor alle var med. Under musikledsagelse

styrede Karen Inge Halkjær alle til aktiv deltagelse.

I pausen var der servering af vand og frugt, hvorefter

der var mulighed for at afprøve andre

idrætsformer og skifte til en anden motionsform.

Et firma stillede sig til rådighed med blodtryksmåling

m.v.

Efter strabadserne var der en fin anrettet frokost

og efterfølgende musik og sang, så alle muskler

blev rørt den dag.

Vi var tre fra Greve Ældreråd, der deltog i dagen

med stor interesse. Vi er i det hele taget i Greve

Ældreråd meget optaget af sundhedsområdet og

har sat motionsmuligheder højt på dagsordenen.

Vi ved, at folk der dyrker motion har et bedre

netværk og en bedre tilværelse i det hele taget.

Jeg selv går til gymnastik i Tune Idrætsforening

hos Tina Skorstensgaard, der leder et hold på 50

aktive ældre, holdet bliver større for hvert år, og

dermed udbredes også mulighederne for andre

områder som fx petanque, billard, dartspil, alle

ROSKILDE AMT

Specialundervisningscentret

for voksne

Høreundervisningen

Solrød Gymnasium

Solrød Center 2 (v/Biblioteket)

2680 Solrød

Tlf. 46 33 53 50

Dagligt mellem kl. 9.00-12.00

aktiviteter giver glæde ved samværet med andre.

De samme aktiviteter kan man gå til i Karlslunde

og Greve Idrætsforeninger.

Du kan finde kontaktpersoner til ældreidræt i

Pensionisthåndbogen side 8.

Greve Netværk

Orienterer

Det frivillige Netværkskontor

i Greve søger flere hjælpere

Så har du overskud - tid - lyst - kræfter, er

“arbejdet” meget givende - spændende og

ulønnet.

For flere oplysninger/brochure, ring

43 60 00 93 eller kig ind til os på kontoret i

Strandcentret, Frydenhøj Allé 100 på 1. sal.

Med venlig hilsen

Netværkskontoret

5


GREVE I FREMTIDEN v/Claus Christensen, Teknisk Forvaltning

6

Dialog om fremtiden i Greve

Hvis der er noget, som skal diskuteres på tværs,

så er det kommuneplanen. Kommuneplanen indeholder

Byrådets mål for fremtiden, og da den

gældende kommuneplan er fra 1995, er det på

tide at få den revideret. Som første led i den proces

skal kommunen ud og debattere med borgerne,

foreninger, myndigheder m.m. om, hvad der

er sket siden sidste kommuneplan, og hvad der

skal ske fremover i kommunen.

Til dette formål har Byrådet besluttet, at materialet

”Fremtiden i Greve – Planstrategi og strategi

for bæredygtig udvikling” skal udsendes til debat

fra den 27. februar til den 28. maj 2004. Debatoplægget

indeholder tre temaer – nemlig Boliger,

Natur- og fritidsliv og Erhverv. Temaet om boliger

indeholder flere handlinger, som imødekommer

seniorernes behov. Det drejer sig bl.a. om at

skabe et varieret udbud af senioregnede boliger

Aktiviteter i

Ældre hjælper

Ældre i Greve

Indkøbsgruppen efterlyser

fortsat flere

hjælpere. Er du den

friske og raske pensionist

eller efterlønner, som har

noget tid tilovers så ring og hør nærmere

enten på tlf. 43 90 18 17 eller tlf. 43 60 17 03.

Torsdagsgruppen sidder hver torsdag og venter

på jer, der har brug for småreparationer af

tøj, men ikke længere kan klare dette. Der er

kaffe på kanden og mulighed for en snak.

Vor altmuligmand kommer meget gerne hjem

til jer, der har brug for at få slået et søm i eller

udskiftet en el-pære. Hvis I ringer på tlf.

43 90 18 17 (vi har telefonsvarer) klarer vi det

videre fornødne.

Åbningstid

Tirsdage og onsdage kl. 10.00 – 13.00 og

torsdage kl. 13.00 – 16.00.

Adressen er "Annas Hus",

Hundige Bygade 49.

og sikring af pleje- demens- og ældreboliger til

de ressourcesvage ældre.

Debatten starter med et stort borgermøde i Portalen

mandag den 8. marts 2004 og slutter med et

borgermøde samme sted mandag den 24. maj

2004 – begge dage kl. 19.00

Debatten mellem de to borgermøder vil være

målrettet mod centrale målgrupper inden for de

tre temaer. Det vil foregå ved spørgeskemaundersøgelser,

fokusgruppemøder, arrangementer på

skolerne, debatmøder og et åbent debatforum på

kommunens hjemmeside www.greve.dk når

debatten startes op.

Kommunen håber, at alle vil deltage i debatten,

så Byrådet får de bedste indspark til den videre

forbedring af forholdene for de ældre borgere i

Greve Kommune.

Ny konsulentordning

i Roskilde amt

En Specialkonsulentordning for bevægelseshandicap.

Her kan Jesper Jarl Jensen efter aftale træffes

på Amtsgården, Køgevej 80, 4000 Roskilde

Tlf. 46 30 39 54, eller e-mail sfjja@ra.dk

Han kan yde rådgivning og konsulentbistand i

forhold til børn og voksne med bevægelseshandicap.

Som eksempel på bevægelseshandicaps kan

nævnes: Cerebral Parese, Leddegigt,

Rygmarvsbrok, Muskelsvind, Dissemineret

sclerose, Para-og Tetraplegi, Erhvervet hjerneskade

med bevægelseshandicap samt små og

mindre kendte sygdomme. (Listen er blot

ment som eksempler og er ikke udtømmende).

Han kan bistå med udredning, rådgivning og

vejledning for den enkelte og for den enkelte

familie med udgangspunkt i primært servicelovens,

aktivlovens og pensionslovens område,

og hvor der er behov for det også i et vist

omfang med inddragelse af andre relevante

lovkomplekser.

De Samvirkende Invalideorganisationer

v/Louis Krantz


FORBRUGERVEJLEDNING v/Forebyggelseskonsulenterne

Fakta om slidgigt

Slidgigt

Slidgigt er en sygdom, der stort set rammer alle i

mindst et af kroppens led.

Faktisk er den så udbredt, at den kaldes en folkesygdom.

Men heldigvis er det sådan, at vi selv kan gøre en

masse for at holde den i skak.

På fagsprog kaldes slidgigt artrose.

Sygdommen er kronisk og udvikles over en

årrække. Først rammes ledbrusken, siden knogler,

ledkapsler, ledbånd og muskler.

Symptomer på slidgigt kan være

Rygsmerter, bensmerter, nakkesmerter, hovedpine,

armsmerter, hoftesmerter, knæsmerter, smerter

i fingre og tæer, hævede fortykkede led, stive

led og knasende ledlyde.

En gåde ved slidgigt er, at der ofte er mangel på

sammenhæng mellem graden af slidgigt og symptomer.

Den udvikles ofte uden symptomer eller med

symptomer i perioder.

Nogle mennesker med svær slidgigt og ødelagte

led giver af og til udtryk for, at de intet mærker,

mens andre er meget forpinte af smerter.

Arv kan spille en rolle ved slidgigt.

Det er ikke kroppens led, der lige hyppigt udvikler

slidgigt.

De oftest ramte led er tommelfingrenes grund- og

rodled, storetåens grundled, nakkens-, lænderyggens-,

knæ- og hofteled.

”Slidgigt er noget man skal leve med ” er en

myte.

Det er vigtigt at konsultere egen læge med henblik

på udredning af sygdommen samt sikre korrekt

medicinering.

Desuden kan Gigtforeningen være behjælpelig

med vejledning – også med hensyn til kosttilskud,

som en del mennesker gerne vil benytte sig

af.

Det er godt at forebygge og motion er en meget

vigtig del i forhold til det at have slidgigt.

Her er et lille eksempel til eftertanke

Det er helt naturligt, at et voksent menneske med

32 tænder bruger i gennemsnit 30 minutter om

ugen på tandbørstning samt to tandlægebesøg om

året.

Det samme menneske har knap 300 led.

Træning og motion er for kroppens led, hvad

tandbørstning er for tænderne.

Et minuts tandbørstning pr. uge pr. tand svarer til,

at man skal bruge fem timer om ugen på træning

af kroppens led!

Der findes mange tilbud om motion i Greve, og

ønskes der yderligere information om gældende

tilbud, kan forebyggelseskonsulenterne træffes på

tlf. 43 97 84 62.

Hvis du vil vide mere om slidgigt kan Gigtforeningen,

Gentoftegade 118, 2820 Gentofte kontaktes

på tlf. 39 77 80 00.

www.gigtforeningen.dk.

Hjemmeservice

Orientering v/Pensionsafsnittet

Hjemmeserviceordningen er ændret

……. men du kan stadig få tilskud hvis

• du er fyldt 65 år eller

• du er folke- eller førtidspensionist i

henhold til lov om social pension

Benytter du et hjemmeservicefirma til

almindelig rengøring får du tilskuddet.

Hjemmeservicefirmaet trækker selv tilskuddet

på 40% fra din regning, dog efter

fradrag af eventuelle materialer.

Vil hjemmeservicefirmaet se dokumentation

på, at du modtager førtidspension, kan

du vise din nyeste pensionsmeddelelse.

Hjemmeservicefirmaerne finder du i

telefonbogen eller på internettet.

7


Portræt af en aktuel interessant person i Greve Kommune

Inger Svane i samtale med

Sabine Minck

Data:

Navn: Sabine Minck

Alder: 48 År

Uddannelse: Sygeplejerske

Job: For tiden konstitueret områdeleder

på Nældebjerg. Ellers souschef

samme sted

Familie: Gift anden gang, bor i Roskilde.

Børn: Tilsammen 4 voksne børn, 1 dreng

og 3 piger. Kom med 2 hver.

Interesser: Jeg er kristen, og kommer meget i en

Baptist Kirke (1) i Roskilde, tidligere

spejder. Spiller badminton på motionsplan

med min mand en gang om

ugen.

Indledning

Skal vi følge en logisk rækkefælge i denne serie,

er det nu Nældebjerg og områdelederen der, der

står for tur.

Men Nældebjerg har for tiden ingen områdeleder

og har ikke haft siden august 2003, har søgt og

søger nu igen, men regner ikke med nogen på

den plads før omkring maj 2004.

Tænke-tænke, ja men der er jo souschef Sabine

Minck, så hvorfor ikke spørge hende, ogfordi

Sabine har gjort hele turen med, siden Nældebjerg

blev indviet.

Hun er straks med på ideen og siger, hvornår

kommer du..

Og nu er jeg på vej, og igen tænker jeg, inden jeg

går ind, om Nældebjerg er et smukt byggeri, tilgiv

mig, men på mig virker det nærmest som en

gammel tog eller sporvognsremise. Vi kan og

sige, det er et anderledes byggeri.

Nok om det, indenfor er lyst og venligt og Kunstgangen,

hvor forskellige kunstnere udstiller er

misundelsesværdig.

Igen lægger jeg også, som hver gang jeg har

været på Nældebjerg, mærke til, hvor velfungerende

deres reception er, klar til at vise til rette

eller på vej straks, det er guld værd.

Så er Sabine der, goddag - goddag, jeg har lige et

8

lille ærinde på tredje sal, men gå ind på kontoret

jeg kommer straks.

Det gør jeg så og tænker på, hvad jeg ved om

Sabine – intet absolut intet, men jeg fornemmer

et meget imødekommende menneske, som jeg

også gjorde ved indvielsen af Nældebjerg i sin

tid.

Medens jeg venter, tænker jeg på navnet Sabine

og det giver mig associationer til tre jeg har kendt

med samme navn, min moster Janes veninde et

livstykke af en lille dame, varm og kærlig, samme

mosters kusine en sur gammel dame, forstokket

bede og så min ungdomsvenindes store tøjelefant

som altid var iklædt det fineste tøj og med

overalt. Ak ja.

Så er Sabine tilbage og hun synes, vi skal starte

med kaffe og bolle med smør, så vi går i gang,

med både det og samtalen.

Hvem er Sabine Minck egentlig

Jeg er gammel Greveboer, var 11 år da vi flyttede

til Greve, har gået på Krogårdsskolen.

I 1976 kom jeg til Næstved for at påbegynde min

sygeplejeuddannelse.

Jeg føler, at jeg har ”arbejdet” hele mit liv, var 13

da jeg gik med aviser. Og et par år senere gjorde

jeg toiletter rene på Hedebo hveranden lørdag,

senere kom jeg til at arbejde i plejen.

Min mor er uddannet sygeplejerske, så noget af

baggrunden er sikkert derfra. Som sagt er jeg kristen

og det har nok præget hele mit liv, fordi jeg

fra ganske ung har søgt efter meningen med livet.

Hvad er målet som souschef

på Nældebjerg

Målet er, at Nældebjerg skal forblive at være en

god arbejdsplads, hvor helhedssynet (2) og kvaliteten

er i centrum, og hvor troværdigheden kendetegner

sammenspillet mellem samarbejdspartnerne.

Vi tager således udgangspunkt i den enkelte borger,

bygget på et HELHEDSSYN, hvor det

enkelte menneske er unikt og har værdi i sig selv.

Det enkelte menneske har således ret til at


Sabine Minck.

leve/opleve og udfolde sig og har krav på en

plads i fællesskabet.

Kan vi opnå dette, er vi nået langt, og det er hvad

vi arbejder på.

Hvor bevæger vi os hen

Vi bevæger os hen imod, at vi taler sundhedsfremme

og trivsel hos den enkelte borger og

medarbejder i systemet.

Derfor skal vi arbejde hen imod en større forståelse

for egne ressourcer og muligheden for at

klare sig selv.

Her i kommunen er tankegangen, at der findes

ressourcer i alle mennesker, og vi ser det derfor

som en central opgave at skabe en forebyggende

indsats, der giver de bedste muligheder for at

bevare sundhed og evne til at skabe kvalitet i eget

liv.

På dette skal vi alle arbejde med.

Hvorfor netop dette område og

her i Greve Kommune

For 3 1 /2 år siden så jeg en annonce i mit fagblad

(Sygeplejersken) om, at man søgte teamledelse til

nyt plejecenter, og det kunne jeg godt tænke mig

at være med til at bygge op.

Så jeg søgte og fik souschefstillingen og fandt

straks ud af, at Greve Kommune har en god

ældrepolitik og et godt serviceniveau.

Det har været spændende for mig at være med til

at bygge nyt op men også meget udfordrende, for

det viste sig, at det første halve år gik, uden at

der var ansat områdeleder.

Hvordan ser du på ældreområdet generelt

Generelt vokser området jo kolossalt de næste år,

og det kan godt gøre mig bekymret for, om serviceniveauet

og kvaliteten kan holde.

Dette gør, at vi skal sørge for at få kvalificerede

til at melde sig til uddannelserne indenfor sundhedssektoren,

og det gælder hele vejen rundt.

Samtidig betyder det også, at vi må og skal

bestræbe os på at gøre en stor indsats for at fastholde

og rekruttere gode medarbejder.

Hvordan ser fremtiden ud

Jeg tror på fremtiden, og at vi finder gode løsninger

på at klare de krav der opstår.

Samtidig tror jeg fuldt og fast på, at det må være

muligt at finde de mennesker, som har ressourcerne

både arbejdsmæssigt og frivilligt, så vi i

fællesskab løfter opgaverne.

Afslutning

Vi er ved vejs ende, og igen berører vi ganske

kort, hvorfor Sabine ikke vil være områdeleder.

Svaret er kort, at hun sætter sit privatliv højest og

mener, at hun er bedst som toer.

Skal jeg mene noget tror jeg, hun har ret. Til

gengæld tror jeg, hun er en rigtig god toer og

samarbejdspartner, som er tro, loyal, pligtopfyldende,

arbejdsom og ærlig - en ikke ringe bagage

at bringe med sig indenfor den sektor, hvor hun

arbejder.

Tak for denne gang.

Jeg finder min bil og kører forbi ”Grædemuren”-

NEJ ikke min udlægning, men det mange Greveborgere

kalder stenmuren, hvori jeg ikke er enig,

for når det grønne vokser til, tror jeg, det bliver

rigtig pænt.

Hej - vi læses ved.

Efterskrift

(1) Baptister - Døbere, er kristne samfund, der praktiserer voksendåb

ved hel neddykning i vand. Den første danske Baptistmenighed

døbtes således ved neddykning i Lersøen 1839.

(2) Helhedssynet tager udgangspunkt i det enkelte menneske,

hele mennesket, ikke stykkevis og delt.

9


Et par nette vitser

En tosse ville i biografen og købte en billet.

Lidt efter kom han og købte en ny billet, og

sådan blev han ved.

Hvorfor køber du hele tiden billetter?, spørger

kassedamen.

Jo, der står en mand henne ved indgangen, og

han bliver ved med at rive dem i stykker.

En mand kommer op i en bus med en hotdog i

hånden, og chaufføren siger: Det her er ikke en

restaurant!!

Det ved jeg godt, svarer passageren, det er derfor,

jeg selv har taget mad med.

Hjørnespark

I Sverige gør man virkeligt noget for de ældre.

Som nu i Sydsverige hvor man for længst har

indført Skånetrafik og i togene serveres Skånekost.

Ja, det kører bare på skinner, så herhjemme har

DSB og Fødevareministeriet noget at leve op til.

Chefen ser vredt på Jensen

Nå min herre, så kommer vi for sent igen, men

broen har måske været oppe?

Næh, men Metroen var nede!!!

Vidste du, at man kan blive forkølet af at sidde

foran sin computer?

Jo, se nu hr. Poulsen, han havde åbnet for mange

vinduer.

10

Greve

Handicap

Idrætsforening

ET TILBUD TIL ALLE UANSET HANDICAP

Aktiviteterne foregår på Tjørnelyskolen

tirsdag aften.

Lørdagssvømning i ekstra opvarmet bassin.

Transport kan arrangeres, dog ikke lørdag.

For yderligere oplysninger kontakt

Yvonne Person

Tlf. 46 13 80 65

Det lune hjørne

Kumbels Gruk

v/Alexander Lukitsch

Juletanke post festum

Hvor trist, vi ikke har juleaften

et par dage efter, at vi har haft den!

Så var der meget,

jeg fået haver,

jeg ville bruge som julegaver!!!

Gode ønsker

Oh, må du leve gennem velstand vadende

med vin på tønderne og sul på fadene.

Og må du dø vor jammerdal forladende,

sådan at det når med i morgenbladene.

Huskeregel

Husker man, hvad man har glemt,

retter man det meget nemt.

Har man glemt, hvad man har glemt,

er det fandens ubekvemt

Sur

Lyset er gråt

og vejret er vådt,

og føret er kun for vadere. Og jeg er så sur, -

og det gør mig så glad,

for nu kan jeg kun blive gladere.

Det sidste skridt

Hvis badevipper endte et par tommer

før de gør det,

så sprang man af sig selv

et par minutter

før man tør det.

Læser-glæder

Man har sine glæder som læser,

bare man ved, hvor de står.

Jeg ser i et blad fra i forgårs,

at verden kun stod til i går.

Til en mand af ordet

Hvor viseligt du undgår brud

imellem vor og himlens sfære.

Du hylder ubekvemme bud

men følger en elastisk lære.

Du si`r hvad der behager Gud

og gør hvad Fanden det skal være.

Trøste-propperi

Megen selskabelig tomhed er grunden

til at man putter for meget i munden.

Hvis man var ærlig mod konversatørerne

ville man putte det meste i ørerne.


KULTURSIDEN v/Bente Bentsen

Greve Museum

Søndag den 8. februar åbnede museet en ny

udstilling ”Embroidery Mail – håndbroderi som

kunst”. Udstillingen viser 48 vidt forskellige broderede

trekanter. De er resultatet af en ordløs korrespondance

over Atlanten mellem Jytte Harboesgaard

og Debra Virgins. Formålet var at udvikle

håndbroderi som kunst fremfor håndværk. Det er

blevet til en helt fantastisk udstilling som både

håndarbejdsinteresserede og andre kan glæde sig

over. Udstillingen varer til den 25. april 2004.

Allerede den 2. marts åbnes for den næste udstilling,

som er en fotoudstilling – ”Aage Remfeldt –

en verdensborger fra Havdrup”. Også en spændende

udstilling, hvor man måske møder portrætter

af nogle af vennerne fra egnen.

Den 16. marts åbnes udstillingen ”Forår og

Påske” og den 11. maj, meget aktuelt, en udstilling

”Bryllup i sort og hvidt”, som viser bryllupstøj

og –sager fra tidligere tid her fra egnen.

Udover de skiftende udstillinger vil der være forskellige

arrangementer. Den 21. marts fra kl. 11-

15 vil der blive lejlighed til at se museets gamle

lyd-diasserier. Den 4. april er der et foredrag om

”Tro og overtro til hverdag og højtider”. Der vil

være mange flere arrangementer i foråret, så hold

øje med lokalaviserne.

Greve Bibliotek

Den endelige plan for foråret er nu udkommet,

den kan hentes på Biblioteket. Emnet er som tidligere

nævnt noget om integration - titlen er

”Danmark – et flerkulturelt samfund”. Danmarks

biblioteker er, ligesom alle vi danskere, en vigtig

brik i det puslespil, der kan få nydanskerne godt

og ordentligt integreret i vores samfund og Greve

Bibliotek byder op til dialog og debat. Den 3.

marts er der ”Tyrkisk aften med musik og foredrag”.

Den 6. marts bliver der ”Bosnisk folkedans”

v/dansetruppen Una, der får selskab af folkedansere

fra Greve Folkedanserforening, så det

bliver en rigtig tværkulturel eftermiddag.

Karsten Grøn og Marlene Grøndahl fortæller om

"Muslimsk mangfoldighed i Danmark og verden"

den 11. marts og Fahmi Almajid fortæller

om sin bog "Muslimerne kommer" den 18.

marts. Den 24. marts holder lektor

Ove Korsgaard foredrag om ”Hvad vil det sige

at være dansker i et flerkulturelt samfund?”.

Forårsprogrammet slutter den 1. april med, at en

palæstinensisk kvinde fra Greve kommer og fortæller

om sit land og tager lidt søde sager og folkedragter

med.

Portalen

Fra den 21. februar kommer der en udstilling med værker af Grethe

Tranberg, Vibeke Juul Johansen, Marianne Schou Nielsen og Brita

Jeppesen. Udstillingen vil bl.a. byde på genanvendelse af brevpapir og

kuverter, associationer til bibelhistoriske afbildninger, rene geometriske

former og linier i metal - og grafiske arbejder inspireret af hulemalerier,

hieroglyffer og indianske helleristninger.

Det bliver helt sikkert en spændende og farverig udstilling, som vi kan

glæde os til at se.

Denne udstilling varer til den 28. marts.

Weekenden efter – den 3. og 4. april – kommer så den traditionelle

Forårsudstilling, hvor man på Greve Gymnasium kan se, noget af det naboer og andre laver i

deres fritid.

Portalens tredje udstilling i foråret hedder ”Fabrikken for kunst og design” og er en udstilling

med tolv unge (eller yngre) kunstnere. Den åbner den 17. april og varer til 9. maj.

Grundlovsdag, den 5. juni, er der som vanligt åbning af udstilling på Mosede Fortet. Hvem

kunstneren eller kunstnerne bliver, er endnu ikke helt aftalt.

11


KULTURSIDEN

Handicap – ingen hindring for at få bøger

og avis fra Greve Bibliotek

Biblioteket kører bøgerne lige til din dør

Greve Bibliotek har flere tilbud, som henvender

sig til de borgere, der ikke selv kan komme på

biblioteket på grund af handicap. Der kan være

tale om både syns- eller bevægehandicap, hvor

kravet kun er, at man skal bo i Greve Kommune.

Ordningerne bruges fortrinsvis af ældre, men de

henvender sig til alle, der af den ene eller anden

grund har et behov.

Bogen kommer

En ordning, hvor man uden udgift kan få bragt

bøger eller lydbøger ud til sit hjem. Lånetiden er

på seks uger, hvorefter bibliotekets chauffør kommer

med nye bøger og tager de tidligere leverede

med tilbage. Udkørslen af bøger sker altid på en

tirsdag, men det er forskellige tirsdage, alt efter

hvor man bor i kommunen.

Hvis du har behov for denne hjælp og ikke tidligere

har kendt til vores tilbud, så kan du ringe til

biblioteket og spørge efter bibliotekar Norbert

Falkenstrøm, der leder ordningen. Vi aftaler så,

om det skal være almindelige bøger eller lydbøger,

ligesom vi skal aftale, hvad slags bøger

låneren gerne vil læse. Nogle læser kun kriminalromaner,

medens andre gerne vil have slægtsromaner,

rejsebeskrivelser eller erindringer.

Denne service startede i 1986 og over 100.000

bøger er i tidens løb bragt ud til Greveborgere,

der ikke selv kan besøge os på biblioteket.

12

Seniorbio forår 2004 i Portalen

I sidste nummer af Dialog på Tværs bragte vi program

med omtale af forårets 7 film i Seniorbio. Af

hensyn til nye læsere bringer vi her en liste over de

film, der vil være tilbage, når dette blad er på gaden.

MANDEN FRA TOGET

tirsdag den 2. marts kl. 14.00 og

søndag den 7. marts kl. 11.00

En fransk film der handler om to mænd der bytter liv, men hvor intet

forløber som planlagt.

GOOD BYE LENIN

tirsdag den 16. marts kl. 14.00 og

søndag den 21. marts kl. 11.00

En tysk film om en mor der er i koma, da muren falder, sønnen vælger

at skjule sandheden for hende. Men det giver store problemer, da hun

begynder at få det bedre.

Lydavisen

Her er et andet tilbud, til de der er svagtseende

eller på grund af andet fysisk handicap er ude af

stand til at læse en avis. Lydavisen er et kassettebånd,

der udsendes med post gratis én gang om

ugen. Den indeholder lokalt stof, der er taget fra

aviserne Sydkysten og Roskilde Tidende. Lydavisen

indeholder både artikler, korte nyheder, arrangementer,

kommunal information og meget mere.

Indlæsningstjeneste

En særlig service, der betyder at biblioteket kan

indlæse en privat tekst på lydbånd. Det foregår

ved, at man sender eller afleverer teksten til biblioteket,

hvor den bliver indlæst, og både tekst og

bånd sendes tilbage med posten. Ideen med ordningen

er, at vi kan indlæse personlige breve,

brugsanvisninger, skrivelser fra det offentlige

eller lignende ting. Kun indlæseren ser teksten og

har naturligvis tavshedspligt.

Vi kan derimod ikke indlæse ugeblade, tekniske

manualer eller andre meget tidkrævende eller

vanskelige opgaver, ligesom vi heller ikke kan

oversætte fra andre sprog. Der kan dog i begrænset

omfang indlæses tekster på tysk eller engelsk.

Norbert Falkenstrøm, bibliotekar

Greve Bibliotek

- også dit bibliotek - tlf. 43 95 80 00

TVILLING

tirsdag den 30. marts kl. 14.00 og

søndag den 4. april kl. 11.00

En dansk film om Janus der får brug for at tage en ekstra identitet på

sig for at få den pige han er forelsket i. Pigen spilles af Trine Dyrholm.

MAGDALENE SØSTRENE

tirsdag den 13. april kl. 14.00 og

søndag den 18. april kl. 11.00

Et drama der udspiller sig i et af de mørkeste kapitler i det katolske

Irlands historie, en film om unge kvinders skæbne i Nonneordenen

Sisters of Mercys onde ledelse.

Billetter købes i Portalen, prisen er 40 kr. pr. film inkl.

kaffe og brød i Portalens Café efter forestillingen.

Rigtig god fornøjelse.


NOTITSER OM LIDT AF HVERT v/Lise Høst

Dialog på Tværs

ramt af besparelse på

portostøtten

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i efteråret

2003 forlig om at skære det statslige portotilskud

til fagblade og tidsskrifter væk pr. 1. marts 2004.

Post Danmark har derfor opsagt vores aftale om

postbefordring af Dialog på Tværs til særligt lave

takster pr. 1. marts 2004.

Det er derfor, at vi skynder os at udkomme med

martsbladet her sidst i februar og dermed nå at få

et blad mere ud til gammel pris.

Der er enkelte kategorier af blade, der bliver friholdt

eller stadig kan opnå befordringstakster til

særligt lave priser, men det gælder altså ikke Dialog

på Tværs. Det er for eksempel blade med

medlemskab eller abonnementsordning, der kan

opnå en vis rabat. Vores blad betegnes som kommunal

information og udgives af Greve Kommune

og kan derfor heller ikke komme ind under en

pulje under Kulturministeriet, som tilgodeser

humanitære tidsskrifter m.v.

I øjeblikket arbejdes der på forskellige løsningsmodeller

for Dialog på Tværs, og vi håber at få

en afklaring snarest. Hvis vi ikke har en afklaring

inden næste blad, som efter hidtidige planer skal

udkomme i juni, vil vi meddele det i Sydkysten

under Kommunen Informerer.

Pensionisthåndbogen

Pensionist i Greve 2004

Den 21. januar 2004 kunne vi adressere årets

pensionisthåndbog og sende den ud til alle førtids-

og folkepensionister i kommunen. Bogen er

opdateret med de nyeste oplysninger indenfor alle

kategorier. Men vi ved, at der hurtigt kan være

ændringer til den form for oplysninger, som vi

sender ud og vi skal derfor gøre opmærksom på,

at eventuelle ændringer i årets løb vil blive bragt i

Dialog på Tværs.

Hvis du ikke har modtaget Pensionisthåndbogen,

kan den rekvireres ved henvendelse til SocialServiceCenter

på tlf. 43 97 97 97 eller du kan hente

den på Rådhuset, Biblioteket og

www.greve.dk.

Rettelse til oplysning

i den ny

Pensionisthåndbog

Selvom vi synes, at vi har checket alle oplysninger

forfra og bagfra, har der alligevel sneget sig

en fejlmeddelelse ind.

Det drejer sig om side 11, hvor Bibliotekets

åbningstider præsenteres, her skulle ikke have

stået, at Biblioteket har åbent om lørdagen fra 10-

15 i vinterhalvåret. Der er åbent om lørdagen fra

10-14 året rundt.

Vi beklager den ulejlighed, det har medført for

borgere, der er gået forgæves, for bibliotekets

medarbejdere og for dem, der nu skal strege den

forkerte linie ud i hvert blad, der efterfølgende

sendes ud fra Rådhuset.

Fandt hinanden

gennem

Dialog på Tværs

Efter artiklen om Henry Thomsen i sidste

nummer af Dialog på Tværs fik redaktionen

en opringning fra Jens Nielsen i Karlslunde.

Han ville gerne i forbindelse med Henry

Thomsen, for han mente, at Henry havde

gået i skole sammen med Jens Nielsens

onkel fra Thisted. Jens Nielsen besøgte så

Henry og fik de to sat i forbindelse med

hinanden. Det viste sig, at der var mange

ting de to kunne snakke om, idet den gamle

skolekammerat fra Thisted også havde været

sømand.

Man må jo sige, at vores blad her levede op

til sit navn!

Red./BB

13


14

FORBRUGERVEJLEDNING v/Forebyggelseskonsulenterne

Ældre og fodsundhed

Med tiden og med alderen ændres fødderne ligesom

kroppens øvrige legemsdele.

Nogle af de almindelige aldersforandringer er, at ledbånd

og bindevæv mister noget af deres elasticitet og

smidighed, huden bliver tyndere og knoglerne mister

styrke, især hvis man er fysisk inaktiv.

Oftest er der fire problemområder

• Neglelidelser • Hård hud og ligtorne

• Fejlstillinger • Fodsår.

Neglene kan rammes af forskellige lidelser, for

eksempel neglesvamp, nedgroede negle samt fortykkede

negle.

Neglesvamp trives bedst under fugtige og varme forhold.

Det er vigtigt at konsultere egen læge /fodterapeut

for effektiv behandling.

Forebyggende er det vigtigt, at der er god plads til

tæerne i fodtøjet, samt at man sørger for, at fødderne

får luft, når man ikke har fodtøj på.

En nedgroet negl opstår, når neglenes sider står “lodret”

og skærer sig ned i tåen.

Nedgroede negle kan være meget smertefulde.

En nedgroet negl kan rettes op med en bøjlebehandling,

der kan genoprette neglens naturlige facon.

Der ydes tilskud fra sygesikringen til bøjlebehandling,

hvis man opsøger en autoriseret fodterapeut.

Årsagen til nedgroede negle er oftest, at fodtøjet gennem

en lang periode har trykket neglen i en anden

facon end den naturlige.

Derfor er det vigtigt forebyggende at sørge for at købe

hverdagsfodtøj, der ikke trykker på neglens naturlige

facon.

Fortykkede negle opstår også oftest ved mange års

trykken fra skoenes overlæder.

Også her er det vigtigt, at konsultere egen læge for at

finde årsag til fortykkelsen.

Hård hud og ligtorne skyldes en gnidning og ydre tryk

på huden. Årsagerne findes altid i årelangt brug af for

smalt og trangt fodtøj Det er på samme måde, som når

en håndværker får hård hud på hænderne af at bruge

for eksempel en skruetrækker meget. Når han ophører

med at bruge skruetrækkeren, forsvinder den hårde

hud, mens vi på fødderne jo fortsat har sko på.

Er man meget plaget af hård hud og ligtorne, er det

vigtigt at opsøge en fodterapeut for rigtig behandling.

Den daglige pleje af fødderne

• Daglig pleje af fødderne er afgørende for at bevare

sunde og funktionsdygtige fødder.

• Fødderne bør vaskes dagligt i lunkent vand.

• Undgå for lange og for varme fodbade, da det

opløser og affedter huden for meget.

Sørg for at bruge en mild hudvenlig sæbe.

• Tør fødderne meget grundigt efter bad, især mellem

tæerne og lad dem gerne lufttørre lidt, før du tager

strømper og sko på.

• Hvis du har hård hud, kan der med fordel bruges en

blød neglebørste til at skrubbe med.

• Smør fødderne efter bad med en god fugtighedscreme,

men ikke mellem tæerne. Sørg igen for at lufte

fødderne, før du tager strømper og sko på.

• Skift strømper hver dag og sørg for, at strømperne

ikke er for stramme. Den øverste elastikkant må

ikke stramme af hensyn til blodomløbet.

Naturmaterialer såsom uld og bomuld er bedst for

fødderne, så de kan ånde.

• Hvis du selv klipper negle, så sørg for at klippe dem

lige over, og aldrig ned i siderne, da det øger risikoen

for nedgroede negle.

• Det er nemmest at klippe neglene, når de stadig er

fugtige og blødgjorte efter et bad.

• Brug en god negletang hvis neglene er hårde og

tykke.

• Desuden er det godt at have et spejl, hvis det er

svært at nå at se fødderne. På den måde kan man

bedre lokalisere eventuelle problemområder.

• Især skal man være opmærksom på hæle, begge

sider af fødderne ved knystområderne samt på storetåen.

Diabetes og fødder

Har man diabetes skal man være ekstra påpasselig

med sine fødder.

Sygdommen forøger risikoen for at udvikle fodsår.

En vigtig faktor for udvikling af fodsår i forbindelse

med diabetes er, at følesansen for smerter og berøring

nedsættes.

Denne komplikation er almindelig for diabetikere og

kaldes nervebetændelse eller neuropati.

Når følesansen nedsættes, opstår der lettere fodsår,

fordi man som diabetiker ikke kan føle rifter og sår,

for eksempel fra sko der gnaver.

Føddernes facon kan også blive ændret af neuropati,

og dette gør også, at der nemmere kan opstå sår.

Som diabetiker er det ekstra vigtigt, at ”undersøge”

sine fødder hver dag, og det anbefales alle diabetikere

at gå jævnligt til fodterapeut, helst en gang om måneden,

samt konsultere egen læge af og til hvis der er

fodproblemer.

Det er muligt for diabetikere at få tilskud til fodterapi

hos en autoriseret fodterapeut.

Desuden er det vigtigt dagligt at udføre fodøvelser og

generelt motion –men det gælder jo os alle!

Kilde: Ældre og fodsundhed, udgivet af Ældreforum.

Du kan kontakte forebyggelseskonsulenterne på 43 97 84 62,

hvis du ønsker et eksemplar af Ældre og fodsundhed.


NYT OM AKTIVITETER v/Lise Høst

Mogens Nielsen som jæger i en polsk kærlighedsdans, en af Mindeperlernes

tidligere træffere.

Mindeperlerne anno 2004

Ældreteatergruppen Mindeperlerne har fået ny

formand, det blev Mogens Nielsen, som har

været med i truppen i nogle år. Den afgående formand

Inge Hansen –også kaldet moster, som var

med fra starten i 1995, har valgt at træde tilbage

fra det organisatoriske og hellige sig aktørrollen,

hun sidder dog stadig med i bestyrelsen. Mange

ønsker med sikkerhed at sige tak for mange muntre

stunder, som moster har sikret i årenes løb.

Hvem er den nye formand?

Mogens Nielsen er 65 år, han bor i Tune sammen

med sin kone Tove, de er begge på efterløn og

har valgt at lægge nogle af de frigjorte ressourcer

i arbejdet med Mindeperlerne. Mogens har valgt

netop denne form for aktivitet fordi, han kan lide

at synge og optræde, han går heller ikke af vejen

for det organisatoriske arbejde, derfor formandsposten.

Hvad skal der så ske nu?

Mogens fortæller, at Mindeperlerne fortsat skal

køre med en børneforestilling, en voksenforestilling

og en juleforestilling. Vi vil bruge det meste

af foråret her til at få nogle nye forestillinger på

benene. Men derefter vil vi jo meget gerne have

nogen at spille dem for. Derfor skal børnehaver

være velkomne til sjov med gamle sanglege med

meget mere. Foreninger, plejecentre, aktivitetscentre

og lignende steder er meget velkomne til at

ringe og høre nærmere om vores voksenforestilling.

Til jul vil vi bringe en særlig meddelelse om

vores juleshow.

Vi har brug for flere kræfter på scenen, så hvis du

kan lide at spille sketch og synge, så ring og få en

snak med Mogens, Mindeperlerne øver hver torsdag

formiddag i Aktivhuset Olsbækken.

Både booking af Mindeperlerne og tilmelding

som aktør skal ske på tlf. 46 13 89 75 eller

22 61 97 19

Pensionister i Greve Kommune

har deres egen fritidskultur

-den støttes med tilskud efter §65 også i 2004

Greve Kommune ønsker fortsat at fremme pensionisters

interesse for selv at stå for planlægning

og gennemførelse af de aktiviteter, der er ønske

om. Der er afsat et puljebeløb, som søges fordelt

således, at udbuddet af aktivitetstilbud kan blive

ved med at være så varieret som muligt.

Blandt andet på grund af puljebeløbet og den

medfølgende målsætning har der igennem de

seneste år udviklet sig en speciel fritidskultur

blandt mange Grevepensionister, en kultur som er

blevet mere eller mindre forankret. For eksempel

dyrkes aktiviteter af forskellig karakter i fire brugerstyrede

væresteder, hvoraf det ene er Pensionisthaver.

I de fire væresteder har et valgt brugerråd

til opgave at sikre optimal udnyttelse af lokalerne,

udvikle nye muligheder for aktiviteter og

varetage det tildelte rådighedsbeløb.

Også konkret frivilligt socialt arbejde på ældreområdet

har sit liv, Netværkskontoret med 11 år

på bagen formidler frivillig hjælp og kan også tilbyde

et telefonopkald hver morgen til dem, der

ønsker det. Ældre hjælper Ældre kom til Greve

for fire år siden og har blandt andet etableret tilbud

om hjælp til indkøb og hjælp til reparation af

tøj.

Af andre aktiviteter hvor også pensionister selv er

stærkt medvirkende til planlægning og gennemførelse

kan nævnes; Seniorbio, Edb-værksted for

pensionister, Ældreteater og udgivelse af et pensionistblad

fire gange om året.

Aktiviteter i pensionistforeninger, handicaporganisationer

og idrætsforeninger støttes med et

beløb, der ydes efter ansøgning og på baggrund

af antal medlemmer. For at opnå tilskud skal foreningerne

have et målrettet tilbud til ældre eller

handicappede.

Hvert år reserveres der en del af puljen til nye

initiativer og i de sidste tre år har der været reserveret

et beløb specielt til fremme af ældreidræt.

Det har givet pote, flere og flere idrætsforeninger

tilrettelægger målrettede tilbud for ældre. Der

arrangeres temadage, hvor der sættes fokus på at

få endnu flere ældre til at dyrke idræt. Se og

artikel under Nyt om motion andet steds i bladet.

15


50340

Postbesørget blad

(8245 ARC)

Nyttige adresser

Hedebo

Degnestræde 1

2670 Greve

Tlf. 43 41 50 00

Strandcentret

Frydenhøj Allé 100

2670 Greve

Tlf. 43 95 90 00

Greve Bibliotek

Portalen 2

2670 Greve

Tlf. 43 95 80 00

Greve Pensionistcenter

Greveager 9

2670 Greve

Tlf. 43 90 14 72

Aktivhuset Olsbækken

Olsbæk Strandvej 43

2670 Greve

Tlf. 43 90 13 96

Forebyggelseskonsulenter

Hjemmebesøg til alle over 75 år

Jerismosevej 95, Greve

Tlf. 43 97 84 62

Ældrerådet

Form. Mogens Marker

Bastebjerg 26

2690 Karlslunde

Tlf. 46 15 00 02

Redaktion

Bente Bentsen

(ansvarshavende)

Peder Egelund

Lise Høst

Alexander Lukitsch

Inger E. Svane

Freddy Thaxow

Artikler i bladet udtrykker ikke

nødvendigvis redaktionens mening.

Møllehøj

Møllehaven 2

2690 Karlslunde

Tlf. 46 16 56 00

Netværkskontoret

Frivilligt socialt arbejde

hverdage kl. 10-12

på tlf. 43 60 00 93

Greve Museum

Bækgårdsvej 9

2670 Greve

Tlf. 43 40 40 36

Tune Pensionistcenter

Nørregade 6, Tune

4000 Roskilde

Tlf. 46 13 96 79

Høreundervisningen

Solrød Center 2

2680 Solrød

Tlf. 46 33 53 50

Greverne

Socialpsykiatrisk dagtilbud

Rådhusholmen 5, Greve

Tlf. 43 97 22 50

Klagerådet

Form. Mogens Marker

Bastebjerg 26

2690 Karlslunde

Tlf. 46 15 00 02

Redaktionens adresse

Bente Bentsen

Engrøjel 90

2670 Greve

benben@hlaug.dk

Tlf. 43 90 36 73

Næste nummer:

Juni 2004

Deadline 15. maj 2004

Nældebjerg

Rådhusholmen 8

2670 Greve

Tlf. 43 97 86 00

Annas Hus

Hundige Bygade 49

2670 Greve

Tlf. 43 90 18 17

Ældre hjælper Ældre

Indkøbskorps

tirs. og ons. kl. 10-13

Tlf. 43 90 18 17

Pensionisthaverne

Hundige Vænget 6

2670 Greve

Tlf. 43 61 10 64

Greve Kommune

Rådhusholmen 10

2670 Greve

Tlf. 43 97 97 97

Rådgivende Handicapforum

Louis Krantz (DSI)

Krogager 28, 2670 Greve

Tlf. 43 90 88 29

Aktivitetskonsulent

og sekretær for Ældrerådet

Lise Høst

Tlf. 43 97 92 61

Mobil 40 38 33 60

Udgiver

Greve Kommune

Oplag: 5.500

Idé/layout:

Formegon 43 99 90 99

Tryk: Lassen Offset

More magazines by this user
Similar magazines