Download som PDF

neovitalis.dk

Download som PDF

www.wilamed.com

AIRcon

respirations-

luft-fugter

Betjeningsvejledning

og teknisk

beskrivelse

1275

DK


2

Indholdsfortegnelse

1. Anvendelse ............................................................................................ 4

2. Advarsler, sikkerhedsforanstaltninger og bemærkninger ........................ 5

2.1. Advarsler ....................................................................................... 5

2.2. Sikkerheds foranstaltninger .............................................................. 6

2.3. Bemærkninger ................................................................................ 7

3. Basisudstyr og nødvendige ressourcer ................................................... 9

3.1. Medfølgende artikler ....................................................................... 9

2.4. Ekstraudstyr/forbrugsmaterialer ....................................................... 9

4. Opsætning og opstart ........................................................................... 10

4.1. Tilslutning af komponenter ............................................................ 10

4.2. Isætning af fugterkammer .............................................................. 11

4.3. Tilslutning af slangesystem ............................................................ 12

4.4. Tænding af apparat ....................................................................... 14

5. Operatørkontrol.................................................................................... 15

5.1. Display i normaltilstand ................................................................. 15

6. Funktionsknapper ................................................................................ 16

6.1. Operatørkontrol i normaltilstand ..................................................... 16

6.1.1. Gendannelse af fabriksindstillinger ....................................... 17

6.1.2. Terapipause ........................................................................ 17

6.2. Operatørkontrol i ændringstilstand .................................................. 17

6.2.1. Reducering af kondensation i inspirationsslange .................... 18

6.2.2. Ændring af luftfugtighed ...................................................... 18

6.2.3. Reducering af kondensation i eksspirationsslange .................. 18

6.3. Operatørkontrol i konfigurationstilstand .......................................... 19

6.3.1. Driftstilstand ....................................................................... 20

6.3.2. Indstil temperaturer ............................................................. 21

6.3.3. Indstil kontrol ..................................................................... 21

6.3.4. Indstil kammer .................................................................... 22

6.4. Operatørkontrol i alarmtilstand ....................................................... 22

6.4.1. Dæmpning af alarm ............................................................. 23

6.4.2. Alarmforsinkelse ................................................................. 23

6.4.3. Opvarmningstid ................................................................... 23


7. Alarmer og fejlfinding .......................................................................... 24

7.1. Inspirationsopvarmning mangler/er defekt ....................................... 24

7.2. Eksspirationsopvarmning mangler/er defekt .................................... 24

7.3. Respirationsluftens temperatur for høj ............................................ 24

7.4. Respirationsluftens temperatur for lav ............................................ 25

7.5. Temperatur i fugterkammer for høj ................................................. 25

7.6. Temperatur i fugterkammer for lav ................................................. 26

7.7. Temperaturfølerkabel mangler/er defekt .......................................... 26

7.8. Defekt varmeplade ........................................................................ 27

7.9. Manglende fugterkammer .............................................................. 27

7.10. Vandstand for lav .......................................................................... 27

7.11. Vandstand for høj .......................................................................... 28

7.12. VT_ALM ....................................................................................... 28

7.13. Tvungen afbrydelse af varmetråd og varmeplade ............................. 28

7.14. Varmeplade for varm ..................................................................... 29

7.15. Tid til kontroleftersyn .................................................................... 29

7.16. format eeprom .............................................................................. 30

7.17. Igangværende måling .................................................................... 30

8. Rengøring ............................................................................................ 31

9. Vedligeholdelse .................................................................................... 31

10. Opbevaring .......................................................................................... 31

11. Bortskaffelse ....................................................................................... 31

12. Symbolforklaring ................................................................................. 32

13. Tekniske data ...................................................................................... 33

14. Producentens adresse .......................................................................... 35

15. Tillæg til den tekniske beskrivelse ....................................................... 35

3


4

1. Anvendelse

Respirationsluft-fugteren AIRcon er

et apparat til opvarmning og fugtning

af respiratoriske luftarter såsom

medicinsk oxygen og/eller komprimeret

luft eller rumluft ved mekanisk

ventilation eller respirationsterapi i

både kliniske og ambulante miljøer.

AIRcon’en kan anvendes til invasiv

såvel som noninvasiv ventilation-/respirationsterapi

af voksne, børn og nyfødte.

AIRcon’en placeres altid mellem terapienheden

og patienten. Til denne forbindelse

skal altid anvendes et slangesystem

og fugterkammer. Slangesystemet

skal forud matches til den anvendte

terapienhed, den medicinske indikation

og den respektive patientgruppe.

Det er kun tilladt at slutte AIRcon’en

til godkendte terapienheder (som

f.eks. ventilatorer, bi-niveau-enheder,

CPAP-apparater osv.), så længe kombinationen

ikke kompromitterer patienternes,

operatørernes eller omgivelsernes

sikkerhed. Hvis kombinationens

sikkerhed ikke fremgår klart, skal brugeren

forsikre sig herom, for eksempel

ved at forhøre sig hos producenterne.

Respirationsluften overføres fra terapienheden

eller oxygenkilden til fugterkammeret

på respirationsluft-fugteren.

Her bliver respirationsluften opvarmet

og fugtet med vanddamp, hvorefter

den via inspirationsslangen ledes hen

til patienten. Tre forskellige basistilstande

i kombination med det faktum

at temperaturerne til enhver tid frit kan

justeres ved fugterkammerets udtag og

nær patienten, sikrer at befugtningskapaciteten

kan justeres eller kontrolleres

optimalt for hver enkelt applikation.

AIRcon-fugteren er ikke egnet

eller beregnet til forstøvning af

medikamenter.


2. Advarsler, sikkerhedsforanstaltninger

og bemærkninger

2.1. Advarsler

ADVARSEL

Placér respirationsluft-fugteren under

patientens niveau for at sikre, at det

kondensat der dannes, ikke løber ned

i patientens respiratoriske passager,

men i stedet føres tilbage til kammeret.

Respirationsluft-fugteren genererer

fugtig luft med et relativt vandindhold

på cirka 100%. Dette høje relative

vandindhold er medicinsk tilsigtet, men

tillader også at vand nemt kan kondenseres

fra den fugtige luft. Kondensering

kan opstå på et hvilket som helst

tidspunkt som følge af ændringer i

klimaforholdene i hospitalsværelset

(f.eks. opvarmning, luftcirkulation)

eller som følge af ændringer i patientens

respiration eller ventilation.

ADVARSEL

Det er aldrig tilladeligt at betjene

opvarmede respirationsslanger eller

ekstraudstyr, der ikke er blevet

godkendt af WILAmed sammen med

AIRcon-fugteren.

Brug af respirationsslanger og tilbehør,

der ikke er blevet godkendt kan

medføre usikre forhold ved drift og kan

udgøre en fare for brugere og patienter.

ADVARSEL

Isæt temperaturføleren på en sådan

måde, at respirationsluftens temperatur

i respirationsslangen bliver målt.

Sker dette ikke, vil der være risiko

for, at temperaturen på den leverede

respirationsluft stiger til over 41°C.

ADVARSEL

Når AIRcon’en startes eller genstartes,

må den maksimalt tilladte

temperatur på vandet i fugterkammeret

være 30°C. Vandtemperaturer,

der overstiger dette, kan medføre

skoldningsfare for patienten grundet

overophedet og fugtig respirationsluft.

ADVARSEL

Respirationsluften skal strømme

gennem respirationsslangesystemet

inden der tændes for AIRcon’en og

inden patienten sluttes til patientslangesystemet.

AIRcon’en måler

temperaturen på respirationsluften, der

strømmer forbi kammerets udtag og

nær patienten og anvender disse målte

værdier til at kontrollere begge temperaturer.

Ved fravær af respirationsluft

vil AIRcon’en ikke være i stand til at

bedømme temperaturerne korrekt.

5


6

ADVARSEL

Forbrændingsfare! Varmepladen

og bunden af fugterkammeret kan

opnå temperaturer på over 85°C.

ADVARSEL

Det er ikke tilladt at overdække respirationsslangesystemet

med isolerende

materialer såsom lagner eller tæpper.

Den fugtige luft fra fugterkammeret

opvarmes også i respirationsslangen,

med henblik på at mindske

sandsynligheden for at der dannes

kondens i slangen. Varme tilføres via

en varmetråd, der løber inde i respirationsslangen.

Tildækkes respirationsslangen

med lagner eller tæpper

vil der således være risiko for lokal

overophedning, hvilket kan deformere

eller endda smelte respirationsslangen.

ADVARSEL

Det er ikke tilladt at bringe respirationsslangesystemet

i kontakt med

patienten. Anbringes respirationsslangen

direkte på patienten, kan

dennes hud risikere at blive opvarmet

til 70°C, hvilket kan forårsage

smertefuld rødmen af huden.

2.2. Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsbemærkninger er markerede

med symbolet FORSIGTIG.

Sikkerhedsbemærkningerne husker

brugeren på, at denne skal være ekstra

opmærksom for at sikre en tryg og

effektiv brug af AIRcon-fugteren.

FORSIGTIG

Inden apparatet på nogen måde tages i

brug, er det meget vigtigt at kontrollere

om basisapparatet, de medfølgende

systemdele samt det anvendte ekstraudstyr

er ubeskadigede. Det er

ikke tilladt at benytte en defekt eller

beskadiget AIRcon-fugter. Er dette

tilfældet, skal de medicinske teknikere

på hospitalet eller kundeservice underrettes.

Sorter beskadigede systemkomponenter

fra og brug dem ikke.

FORSIGTIG

Fugtoutputtet kan blive forringet,

hvis apparatet betjenes uden for de

specificerede miljøtemperaturer.

FORSIGTIG

Fugtoutputtet reduceres, hvis ventilationsenheden

leverer respirationsluft

ved en højere temperatur. Temperaturen

på respirationsluften, der strømmer

ind i fugtertemperaturen, skal være

minimum 5 °C koldere end temperaturindstillingen

for vandet i kammeret.


FORSIGTIG

Der kræves et kontinuerligt flow

af respirationsluft i slangesystemet

på minimum 1 l/min. for at

forhindre overophedning. Afbrydes

respirationsluft-flowet, vil

apparatet automatisk slukke.

FORSIGTIG

Reservoirvand og vand til manuel

påfyldning af fugterkammer må

ikke være varmere end 30°C!

FORSIGTIG

Fjern venligst strømstikket inden

rengøring, vedligeholdelse, kontroleftersyn

eller reparation.

FORSIGTIG

Kun uddannede serviceteknikere

har tilladelse til at betjene apparatet

indvendigt. Dette gælder også i

forbindelse med vedligeholdelse og

testkørsler. Se den tekniske beskrivelse

for yderligere oplysninger.

FORSIGTIG

Steriliser hverken basisapparat

eller ekstraudstyr, og dyp dem ej

heller i væsker! Se afsnittet ”Vedligeholdelse

og pleje” for detaljerede

beskrivelser af, hvorledes apparatet

skal rengøres og plejes.

FORSIGTIG

Kun en læge eller personer, som

er bemyndiget af denne, har tilladelse

til at oprette eller foretage

ændringer i patientindstillingerne.

FORSIGTIG

Denne betjeningsvejledning erstatter

ikke lægelige ordrer eller officielle

regulativer for patientpleje. Sådanne

ordrer og officielle regulativer har

forrang for denne betjeningsvejledning.

2.3. Bemærkninger

Bemærkninger er markerede med

symbolet BEMÆRK. Bemærkningerne

indeholder vigtige oplysninger,

som bør efterleves.

BEMÆRK

AIRcon’en kan bruges flere gange.

Det er nødvendigt at rengøre og

desinficere som angivet i kapitel

8 før brug på en anden patient.

BEMÆRK

Brugsanvisningerne for ekstraudstyr

skal følges inden ibrugtagning!

BEMÆRK

Forandringer i rumklimaet (f.eks.

opvarmning, luftcirkulation) eller

angivelse af nye ventilationsparametre

kan medføre, at respirationsluften i

respirationsslangesystemet

7


8

kondenserer. Kondensering skal altid

overvåges og holdes på et minimum.

BEMÆRK

Ved manuel påfyldning af fugterkammeret

er det ikke tilladt at overskride

mærket for maksimal vandstand. Hvis

vandstanden er for høj, er der risiko for,

at vand fra fugterkammeret føres ind i

respirationsslangesystemet.

BEMÆRK

Respirationsluft-fugteren og fugterkammeret

er ikke inhalationsaggregater og

er ikke godkendte til administration af

medicin.

BEMÆRK

Bærbare og mobile radiofrekvens

kommunikationsenheder (såsom

mobiltelefoner) kan påvirke luftfugteren.

Se producentens EMC-meddelelse i

appendikset for yderligere oplysninger.

BEMÆRK

Kun uddannet personel har tilladelse til

at betjene dette apparat.


3. Basisudstyr og

nødvendige ressourcer

3.1. Medfølgende artikler

{ { Basis AIRcon-apparat

{ { Temperaturfølerkabel

{ { Varmetrådsdistributionskabel

Temperaturfølerkabel

Varmetrådsdistributionskabel

Strømkabel

2.4. Ekstraudstyr/forbrugsmaterialer

Eksempler på ekstraudstyr som kræves ved drift af WILAmed AIRcon er anført

nedenfor. Afhængig af applikationen vil andet ekstraudstyr være nødvendigt.

Dette kan skaffes fra WILAmed Kontakt venligst WILAmed eller WILAmed

repræsentanten for en fuldstændig liste over alt tilgængeligt ekstraudstyr.

WILAmed-artikelnummer Ekstraudstyr

{ { Strømkabel

{ { Betjeningsvejledning

{ { Lynoversigt

270694 BTS3180A Smooth-Bor-ventilationssystem med

opvarmning (inspiration + eksspiration) for voksne

(22 mm ID), længde cirka 150 cm med 60 cm

tilslutningsslange

500300 WILAmed AIRcon C200AF-fugterkammer

med luftforstøver

9


10

4. Opsætning og opstart

4.1. Tilslutning af

komponenter

AIRcon’en er forsynet med silikonefødder

og kan monteres på en flad, fast og

vandret overflade eller fastgøres i en

dertil beregnet klo ved hjælp af fastgørelsesstropperne

bagpå. Indgangen til

strømstikket er placeret på undersiden

af AIRcon-fugteren. Indfør det tobenede

strømstik i denne indgang, og anbring

strømkablet i guidekanalen, så det sidder

godt og sikkert fast. Slut strømstikket

til en egnet stikkontakt eller stikdåse

med tilstrækkelig høj spænding.

Indgangene til hhv. varmetrådsdistributionskablet

og temperaturfølerkablet

findes på siden af apparatet.

Begge indgange er farvemarkerede,

mekanisk kodede og forsynede med

identifikationssymboler. Tilslutningsstikkene

på begge varmetråde

(inspiration og eksspiration) er også

farvemarkerede og mekanisk kodede

for at forhindre fejltilslutning.

Slut temperaturfølerkablet (blå) til den

blå indgang (symbol ) verbinden.

Slut varmetrådsdistributionskablet (gul)

til den gule indgang (symbol )

verbinden.


4.2. Isætning af

fugterkammer

AIRcon’en kan anvendes sammen

med andre standard fugterkamre på

markedet. Det gælder både fugterkamre

til engangsbrug og flergangsbrug.

Også fugterkamre med automatisk

vandpåfyldningsmekanisme kan

anvendes. For yderligere oplysninger

henvises til brugsanvisningen for

det relevante fugterkammer.

Udpak fugterkammeret og undersøg det

for eventuelle skader, inden det tages i

brug. Vigtigt: Anvend kun fejlfrie fugterkamre!

Træk de farvede forseglingshætter

af, kassér dem på forsvarlig vis og

pak tilslutningskittet til vandposen ud.

Fugterkammerets korrekte placering

bestemmes ud fra, hvorledes basisapparatet

er placeret (højre eller venstre)

i forhold til patientens seng. Set forfra

skal de to slangeporte på fugterkammeret

pege til højre og venstre

for basisapparatet. Slangeporten på

ventilationsenhedens luftforsyning (med

luftforstøver eller high-flow indsats)

bør placeres væk fra patienten, mens

slangeporten på luftforsyningen (uden

indsats) bør placeres tæt på patienten

for at sikre, at slangesystemet ikke

bliver unødvendigt sammenfiltret.

Tryk først på knappen forneden på

fugteren under remmen på frontstrukturen

og herefter under fastgørelsesbøjlen,

indtil bøjlen hørligt klikker

på plads. Kun når fugterkammeret er

korrekt tilsluttet, kan den sensoriske

monitor signalere til mikroprocessoren,

at apparatet er klar til brug.

Ved brug af fugterkamre med automatisk

påfyldningsmekanisme skal

reservoirposen være ophængt på et

dropstativ. Forseglingspladerne skal

være fjernet og perforatoren skal

være isat tilslutningskittet. Ved korrekt

påfyldning skal det sterile vand

gradvist fylde fugterkammeret.

Ved brug af fugterkamre uden påfyldningsmekanisme

skal påfyldningen af

sterilt vand ske manuelt for at sikre,

at vandet når det anbefalede niveau.

Under påfyldningen skal det korrekte

vandniveau regelmæssigt kontrolleres

og mere vand påfyldes efter behov.

BEMÆRK

Vejledning i brugsanvisningen

til det relevante fugterkammer

skal overholdes.

11


12

4.3. Tilslutning af

slangesystem

Slut ventilationsenheden til slangeporten

på luftforsyningen (med indsats) ved

hjælp af den kortere tilslutningsslange.

Slut den opvarmede inspirationsslange,

som er identificeret ved et grønt stik,

til den anden slangeport (uden indsats)

ved hjælp af det vinklede stik.

Før temperaturfølerkablets første målehoved

ind i åbningen på det vinklede

stik og herefter det andet målehoved

for enden af temperaturfølerkablet

ind i åbningen nær patienten. Begge

målehoveder skal være fast og sikkert

indført i deres respektive åbninger.

Lederen på temperaturfølerkablet kan

fastgøres ved hjælp af de tilsvarende

kroge på slangeklamperne, så den ikke

hænger løst. Den grønne sammenkobling

på varmetrådsforsyningen skal til

enhver tid være tilsluttet det grønne

varmetrådsstik på inspirationsslangen.

AIRcon-fugteren er ikke klar til

brug, før den inspirationsvarmetråd

er blevet tilsluttet.

Når det anvendte slangesystem er blevet

forsynet med en opvarmet eksspirationsslange,

skal den hvide sammenkobling

på varmetrådsforsyningen til

enhver tid være tilsluttet det hvide varmetrådsstik

på eksspirationsslangen.

Inden patienten sluttes til patientslangesystemet,

kontrolleres det, at

terapienheden fungerer fejlfrit, at

terapiværdierne er korrekt indstillede

og at respirationsluften har uhindret

passage gennem slangesystemet.

BEMÆRK

Varmetrådsdistributionskablet (gult

apparatstik) kan anvendes til både

respirationsslangesystemer med varmetråd

i inspirationsslangen (grøn sammenkobling)

og til slangesystemer med

dobbelte varmetråde (grøn sammenkobling

for inspirationsslange og hvid sammenkobling

for eksspirationsslange).

BEMÆRK

Der findes en varmetrådssadapter

(varenummer 100 942) for

tilslutning af et slangesystem,

som alene har opvarmningskapacitet

i inspirationsslangen.


Det er vigtigt at undgå, opsamles i slangesystemet kondensat. Dette afhænger af

de særlige former for behandling og miljøforhold.

Figur

Defekt arrangement af slangesystemet

Note

Ved returnering af kondensat i vandkammeret,

kan en alarm udløses.

Derfor, sørg for, at den tilsluttede

kredsløb er angordnet at en svag hældning

ned til vandet kammer er nået.

Korrekt føring af rørsystemet opnås ved

en holderarm med en slange holder.

Figur

Korrekt arrangement af slangesystemet

13


14

4.4. Tænding af apparat

Respirationsluft-fugteren må kun

tændes ved hjælp af hovedafbryderen

på siden af apparatet, når fugterkammeret

er blevet korrekt tilsluttet

og vandbeholderen perforeret.

NOTE

AIRcon’-fugteren lagrer den sidste

indstilling og anvender denne ved

genstart (f.eks. efter et strømsvigt).

Apparatets fabriksindstillinger kan

gendannes som beskrevet i ”6.1

Operatørkontrol i normaltilstand”.

Ved opstart af apparatet vises først produktets

navn og version på displayet,

hvorefter apparatet udfører en selvtest.

Det vil ikke være muligt at betjene

apparatet, mens det initialiserer.

BEMÆRK

Opstartsdisplayet er kun et eksempel

til illustration. Nummeret på software-versionen

kan være et andet.

WILAmed

AIRcon

System booting…

Version

1.3.1

Figur: Opstartsdisplay

Efter at apparatet har initialiseret, vises

betjeningsdisplayet. Fabriksindstillingen

”IV” (invasiv) vises som eksempel

nedenfor. I fabriksindstillingen ”IV”

antager apparatet følgende faste

parametre: måltemperatur nær patient

= 39°C, kammertemperatur 37°C.

38.8 °C

39.0 °C

EXP.

IV

Figur: Betjeningsdisplay

BEMÆRK

Ved opstart af apparatet vil

opvarmningsfasen, som indikeres

med symbolet , vare maks. 30

minutter (typisk 15 minutter).


5. Operatørkontrol

5.1. Display i normaltilstand

Måltemperatur nær patient.

Kammerets måltemperatur

og faktiske temperatur kan

kort vises ved at trykke på

knappen eller .

Befugtningen i

fugterkammeret kan

indstilles i tre trin.

Fugtningseffektiviteten

vises her.

Er denne ikke optimal,

vises en orange trekant i

stedet for en grøn prik.

Meddelelser og advarsler

vises i denne række om

nødvendigt. F.eks. sletning

af intern datahukommelse

(”format eeprom”) eller

høj varmepladetemperatur

(”thp max”).

Den faktiske temperatur

nær patienten. I det viste

eksempel anvendes parametre

til invasiv ventilation.

format eeprom

38.8 °C

39.0 °C

EXP.

IV

Valgmuligheder for indstilling

af opvarmningseffekt

i eksspirationsslangen.

Der anvendes et forudindstillet

parameter ved

invasiv ventilation.

Alternativt kan anvendes

noninvasive (”NIV”)

eller individuelle parametre

(”FREE”).

Symbolet angiver, at

serviceintervallet er udløbet.

Timeglassymbolet angiver,

at apparatet stadig

varmer op, hvorfor alarmer

vil blive ignoreret.

I en terapipause vil et tilsvarende

symbol blive vist her.

En prik vises kort, mens der

foretages målinger til kontrol

af apparatet. I dette tidsrum

vil input via knapperne blive

behandlet med forsinkelse.

15


16

6. Funktionsknapper

Knapperne kan have forskellige funktioner alt efter hvilken af de fire displaytilstande,

der er aktiv. Operatørkontrolhandlingerne forklares i de følgende figurer, hvor:

HN = Hold nede TK = Tryk kort

6.1. Operatørkontrol i normaltilstand

HN: Påbegynder terapipause

38.8 °C

39.0 °C

EXP.

IV

WILAmed AIRcon

Operatørkontrol i normaltilstand

TK: Viser kammerets måltemperatur

og faktiske temperatur.

Holdes begge knapper

nede samtidigt,

gendannes fabriksindstillingerne

HN: Åbner konfigurationstilstanden HN: Åben menu til indstillinger


6.1.1. Gendannelse af

fabriksindstillinger

Enheden blev leveret med fabriksindstillingen

”IV” aktiv og således

{ { en målværdi for respirationsluftens

temperatur nær patienten

(øvre målepunkt) på: 39°C

{ { en målværdi for kammertemperaturen

(nedre målepunkt) på: 37°C

Under drift kan apparatets fabriksindstilling

gendannes ved at holde

knapperne og nede samtidigt

i 3 sekunder. Mens fabriksindstillingen

indlæses, vises en sort skærm

med beskeden ”FACTORY RESET...”

i gult i nederste venstre hjørne.

6.1.2. Terapipause

Hold knappen nede i 3 sekunder

i normaltilstand for at påbegynde en

terapipause. Mens terapipausen er

aktiv, vises statussymbolet STOP i nederste

højre hjørne af skærmen.

Efter 180 sekunder annulleres terapipausen

automatisk, hvorefter apparatet

genoptager driften i sidst anvendte

driftstilstand. I terapipausen vil slangevarmerens

opvarmningseffekt være

reduceret. Herved forhindres det, at

temperaturen ved patientudtaget bliver

for høj, når respirationsluft-flowet

genstartes efter terapipausen.

6.2. Operatørkontrol i

ændringstilstand

Hold knappen nede i 3 sekunder

i normaltilstand for at aktivere

ændringstilstanden og ændre måltemperaturerne

eller opvarmningseffekten

i eksspirationsslangen. Målværdien

for temperaturen nær patienten kan

ændres i den øverste række, og målværdien

for kammertemperaturen kan

ændres i den næstøverste række.

I den nederste række kan opvarmningseffekten

for varmetråden i eksspirationsslangen

hæves eller sænkes

i 5 trin på søjledisplayet. Vælg den

relevante række ved hjælp af knapperne

og for at foretage ændringer.

Det valgte element vises først i inverteret

hvid. Når der trykkes på ,

markeres elementet med gult. Markerede

værdier kan hæves eller sænkes

ved at trykke på knapperne og .

Enhver ændring skal bekræftes med et

tryk på knappen . Tryk på knappen

for at forlade ændringstilstanden.

17


18

TK: Forlader ændringstilstanden

6.2.1. Reducering af kondensation

i inspirationsslange

For at reducere mængden af kondensat

i inspirationsslangen anbefales

det, at temperaturforskellen mellem

måltemperaturen nær patienten og

fugterkammerets måltemperatur øges.

6.2.2. Ændring af luftfugtighed

Fugtmængden, der overføres til

patienten, kan øges ved at øge

fugterkammerets måltemperatur.

Fugtmængden, der overføres til

patienten, kan sænkes ved at sænke

fugterkammerets måltemperatur.

39.0 °C

36.0 °C

EXP.

WILAmed AIRcon

Operatørkontrol iændringstilstand (free)

TK: Scroller med den sorte

valgbjælke eller forøger/formindsker

det valgte parameter.

TK: Skifter mellem scroll- og

ændringsfunktionerne for

knapperne plus og minus

6.2.3. Reducering af kondensation

i eksspirationsslange

For at reducere mængden af kondensat

i eksspirationsslangen anbefales

det, at opvarmningseffekten for

varmetråden i eksspirationsslangen

øges (overboost-funktion).


6.3. Operatørkontrol i konfigurationstilstand

Hold knappen nede i 3 sekunder i normal tilstand for at åbne konfigurationsmenuen

i hvilken følgende indstillinger kan foretages. Den følgende illustration

forklarer menuernes sekvens:

FREE

IV

NIV

39.0 °C

36.0 °C

Water Level

Detection

ON

OFF

Vælg den ønskede funktion ved hjælp af knapperne og . Funktionen

markeres automatisk i gult og skal herefter bekræftes ved hjælp af knappen .

Tryk på knappen for at åbne den næste menu til driftstilstand.

19


20

TK: Går til næste

opsætningsskærmaufrufen

FREE

IV

NIV

WILAmed AIRcon

TK: Vælger næste eller

forrige menupunkt

6.3.1. Driftstilstand

Fabriksindstillingen ”NIV” (noninvasiv) fungerer med

FREE følgende faste driftsparametre:

{ { Temperatur af respirationsluft (øvre målepunkt): 34°C

{ { Kammertemperatur (nedre målepunkt) 31°C

IV

NIV

Operatørkontrol i konfigurationstilstand

TK: Bekræft ændring med [+]

eller [-] tasterne. Fluebenet

viser den nuværende position.

Fabriksindstillingen ”IV” (invasiv) fungerer med følgende

faste driftsparametre:

{ { Temperatur af respirationsluft (øvre målepunkt): 39°C

{ { Kammertemperatur (nedre målepunkt) 37°C

Ved hjælp af indstillingen ”FREE” kan driftsparametrene

for hhv. respirationsluftens og fugterkammerets temperatur

indstilles individuelt.


6.3.2. Indstil temperaturer

Denne menu vises kun, hvis brugeren har valgt ventilati-

39.0 °C

36.0 °C

onstilstanden ”FREE”. I modsætning til fabriksindstillingen

for invasiv og noninvasiv ventilation skal brugeren manuelt

indstille de ønskede patient- og kammertemperaturer her.

Bemærk

Uanset hvilken driftstilstand, der anvendes (herunder IV og

NIV), kan temperaturen tilpasses patientens behov (f.eks. hvis

respirationsluften er for fugtig/tør) ved at holde knappen

nede i 3 sekunder, hvorved den ønskede indstilling foretages.

Ændres temperaturparametrene, skifter apparatet automatisk

over til driftstilstanden ”FREE”, også selvom fabriksindstillingen

(IV eller NIV) anvendes.

6.3.3. Indstil kontrol

I fabriksindstillingerne noninvasiv (NIV) og invasiv (IV) ventilation

kan brugeren manuelt indstille befugtningen. Et enkelt

trin ned angiver befugtningsminimum, tre trin ned angiver

befugtningsmaksimum. Afhængigt af det valgte slangesystem

og den anvendte behandlingsform giver det brugeren

mulighed for mere fleksibel tilpasning af befugtningen

efter patientens behov. Eventuel kondens i slangesystemet

reduceres.

21


22

6.3.4. Indstil kammer

Den aktive fugter AIRcon registrerer automatisk vandstanden

i fugterkammeret. Akustiske og optiske alarmer vil blive

Water Level

Detection

ON

OFF

udløst, hvis vandstanden i fugterkammeret overstiger maksimumsværdien

eller falder under minimumsværdien. Følgende

valgmuligheder er tilgængelige for automatisk registrering af

vandstand:

{ { “ON” = funktionen er aktiveret

{ { “OFF” = funktionen er deaktiveret

BEMÆRK

En forudsætning for at funktionen til automatisk registrering af

vandstand fungerer korrekt er, at der anvendes transparente,

umærkede fugterkamre (f.eks.: WILAmed AF200). Hvis fugterkammerets

ydervæg er forsynet med et mærke eller hvis der

anvendes et fugterkammer med en high-flow-indsats, skal

funktionen til automatisk registrering af vandstand deaktiveres.

6.4. Operatørkontrol i alarmtilstand

TK: Dæmper alarm

HN: Går ind i opsætningen

WILAmed AIRcon

Operatørkontrol i alarmtilstand

HN: Ændrer parametre (måltemperaturer

og opvarmningseffekt

i eksspirationsslangen).


6.4.1. Dæmpning af alarm

Tryk kort for at dæmpe det akustiske

alarmsignal i 120 sekunder. Knappens

baggrundsbelysning vil fortsætte

med at blinke som en optisk alarm.

Ved udløb af de 120 sekunder vil det

akustiske alarmsignal lyde igen, men

kan dæmpes på ny om nødvendigt. Er

det ikke muligt at udbedre fejlen, efter

at alarmen er blevet dæmpet igen, vil

apparatet slukke for varmelegemerne

efter 10 minutter. Statussen vises

med teksten ”OFF” under det blinkede

symbol .

6.4.2. Alarmforsinkelse

Alarmforsinkelsen dæmper en alarm i

3 minutter og aktiveres automatisk,

hvis måltemperaturen ændres. Denne

funktion forhindrer alarmen i at blive

udløst ved usædvanlige korrektioner

som en ændring på mere end 2°C

i måltemperaturen nær patienten.

Alarmforsinkelsen er også aktiv ved

afslutningen på en terapipause.

Alarmforsinkelsen anvendes ved følgende

alarmer:

{ { Patienttemperatur for høj (med andre

ord, en afvigelse på mere end 2°C.

Overskrid ikke tærsklen på 43°C!)

{ { Patienttemperatur for lav

{ { Kammertemperatur for høj

{ { Kammertemperatur for lav

{ { Varmepladens følersystem defekt

6.4.3. Opvarmningstid

Ved opstart af apparatet vil ”temperaturalarmerne”

samt alarmforsinkelsen

blive ignoreret i et vist stykke tid.

Opvarmningsfasen kan vare 30 minutter

og vil blive sænket til 5 minutter,

hvis begge faktiske temperaturer har

overskredet deres målgrænseværdier

for første gang.

23


24

7. Alarmer og fejlfinding

7.1. Inspirationsopvarmning mangler/er defekt

Fejl i forbindelse mellem varmetråd og inspirationsslange.

Mulig årsag Handlinger

Inspirationsslangens var- Tilslut varmetråd

metråd er ikke tilsluttet

Defekt varmetråd Udskift varmetråd

Varmetrådsdistributi- Udskift

onskabel defekt

varmetrådsdistributionskabel

De interne sikringer til Kontakt kundeservice

varmetråden er defekte

7.2. Eksspirationsopvarmning mangler/er defekt

Fejl i forbindelse mellem varmetråd og eksspirationsslange.

Mulig årsag Handlinger

Eksspirationsslangens Tilslut varmetråd

varmetråd er ikke tilsluttet

Defekt varmetråd Udskift varmetråd

Varmetrådsdistributi- Udskift

onskabel defekt

varmetrådsdistributionskabel

De interne sikringer til Kontakt kundeservice

varmetråden er defekte

7.3. Respirationsluftens temperatur for høj

39.4°C

Respirationsluften er varmere end 43°C, eller mindst

2°C over målværdien, efter opvarmningsfasen og under

alarmforsinkelse.

Mulig årsag Handlinger

Pludselig ændring i respirationsluftens

flowrate

Dæmp alarm og observer om

temperaturen falder til et

acceptabelt niveau.

Defekt temperaturføler Fjern slangesystem og udskift

temperaturføler

Respirationsluft-fugter Fjern slangesystem og kontakt

defekt

kundeservice


7.4. Respirationsluftens temperatur for lav

35.8°C

Respirationsluftens temperatur er mindst 2°C lavere

end målværdien efter opvarmningsfasen og under

alarmforsinkelse.

Mulig årsag Handlinger

Pludselig ændring i respirationsluftens

flowrate

Dæmp alarm og observer om

temperaturen stiger til et

acceptabelt niveau.

Defekt temperaturføler Fjern slangesystem og udskift

temperaturføler

Respirationsluft-fugter Fjern slangesystem og kontakt

defekt

kundeservice

Fugterkammeret er ikke Isæt fugterkammer korrekt.

tilsluttet korrekt, hvilket

forårsager utilstrækkelig

varmeoverførsel

7.5. Temperatur i fugterkammer for høj

41.9°C

Temperaturen i fugterkammeret ligger 4°C over målværdien

i 20 minutter eller minimum 10°C over målværdien.

Mulig årsag Handlinger

Pludselig ændring i respirationsluftens

flowrate

Dæmp alarm og observer om

temperaturen falder til et

acceptabelt niveau.

Defekt temperaturføler Fjern slangesystem og udskift

temperaturføler

Respirationsluft-fugter Fjern slangesystem og kontakt

defekt

kundeservice

25


26

7.6. Temperatur i fugterkammer for lav

29.5°C

Temperaturen i fugterkammeret ligger 4°C under målværdien

i 20 minutter eller minimum 10°C under målværdien.

Mulig årsag Handlinger

Pludselig ændring i respirationsluftens

flowrate

Dæmp alarm og observer om

temperaturen stiger til et

acceptabelt niveau.

Defekt temperaturføler Fjern slangesystem og udskift

temperaturføler

Respirationsluft-fugter Fjern slangesystem og kontakt

defekt

kundeservice

Fugterkammer ikke Isæt fugterkammer korrekt.

tilsluttet korrekt

Temperatursikringen er Kontakt kundeservice

gået

Fugterkammerets bund er Udskift fugterkammer

ujævn

7.7. Temperaturfølerkabel mangler/er defekt

Temperaturfølerkablet er i stykker eller har en fejl

Mulig årsag Handlinger

Temperaturfølerkabel ikke Tilslut temperaturfølerkabel

tilsluttet

Defekt temperaturføler Udskift temperaturfølerkabel


7.8. Defekt varmeplade

Fejl i varmeplade

Mulig årsag Handlinger

Defekt varmelegeme Kontakt kundeservice

7.9. Manglende fugterkammer

Intet fugterkammer i brug

Mulig årsag Handlinger

Der er ikke isat et Isæt fugterkammer

fugterkammer

Respirationsluft-fugter

defekt

Fjern slangesystem og kontakt

kundeservice

7.10. Vandstand for lav

For lidt vand i fugterkammer

Mulig årsag Handlinger

Vandbeholderen er tom Udskift vandbeholderen eller

fyld fugterkammeret op med

sterilt vand

27


28

7.11. Vandstand for høj

For meget vand i fugterkammer

Mulig årsag Handlinger

Defekt float Udskift fugterkammer

7.12. VT_ALM

VT_ALM

Falsk signal grundet

fugterens hældning

Der anvendes et fugterkammer

med mærke

Følere til registrering af

vandstand er beskidte

Intern fejl i apparatet

Placer fugteren horisontalt eller

deaktiver funktionen til registrering

af vandstand

Brug et fugterkammer uden

mærke (f.eks. WILAmed AF200)

eller deaktiver funktionen til

registrering af vandstand

Fjern slangesystem. Rengør

følere med en ren klud og

kontakt kundeservice om

nødvendigt

Handlinger

Fjern slangesystem og kontakt

kundeservice

39.0 °C

7.13. Tvungen afbrydelse af varmetråd og varmeplade

OFF

34.0 °C

Tvungen afbrydelse af samtlige opvarmningssystemer

Mulig årsag Handlinger

En fejl blev ikke rettet

inden for 10 minutter

efter alarmsignalet blev

udløst

Sluk fugter, ret fejl og genstart.

Kontakt kundeservice om

nødvendigt


7.14. Varmeplade for varm

thp max

38.8 °C

39.0 °C

EXP.

IV

Mulig årsag Handlinger

Pludselig forøgelse

af respirationsluftens

flowrate

Apparatet tændte med høj

flowrate

Respirationsluftens temperatur

er meget lav

Respirationsluftens

måltemperatur er høj, og

flowraten når den øvre

tilladte grænse.

Fugterkammerets bund er

ujævn

7.15. Tid til kontroleftersyn

38.8 °C

39.0 °C

EXP.

IV

Observer om advarslen vedbliver

at være tændt. Kontakt kundeservice,

hvis dette er tilfældet

Observer om advarslen vedbliver

at være tændt. Kontakt

kundeservice, hvis dette er

tilfældet

Observer om advarslen vedbliver

at være tændt. Kontakt

kundeservice, hvis dette er

tilfældet

Observer om advarslen vedbliver

at være tændt. Kontakt

kundeservice, hvis dette er

tilfældet

Udskift fugterkammer

Serviceintervallet er udløbet. En blå skiftenøgle vises i

skærmens nederste højre hjørne.

Handlinger

Fjern slangesystem og kontakt

kundeservice

29


30

7.16. format eeprom

format eeprom

38.8 °C

39.0 °C

EXP.

IV

7.17. Igangværende måling

38.8 °C

39.0 °C

EXP.

IV

Hændelseslistens hukommelse er fuld. En del af denne liste

vil blive slettet. Dette tager cirka 5 sekunder.

Handlinger

ingen

En sort prik vises sporadisk (cirka hver 3. minut) i cirka 3

sekunder i nederste højre hjørne. Dette indikerer, at apparatet

er i færd med at foretage en intern måling, som ikke

kan afbrydes og under hvilken det ikke er muligt at benytte

knapperne.

Handlinger

ingen


8. Rengøring

Husk at slukke for AIRcon-fugteren

inden den og evt. tilsluttet ekstraudstyr

rengøres. Steriliser ikke basisapparatet

og dyp det ikke i væsker! Steriliser

ikke temperaturmålingssonden! Rengør

basisapparatet og temperaturmålingssonden

med et mildt rengøringsmiddel.

Desinficér ved at aftørre apparatet med

et aldehyd- og alkoholbaseret lyndesinficeringspræparat

i henhold til producentens

anvisninger. Ved rengøring og

deinficering af tilbehør skal producentens

brugsanvisning for det pågældende

produkt følges.

9. Vedligeholdelse

AIRcon-fugteren skal ikke kalibreres.

AIRcon’en skal have foretaget et sikkerhedseftersyn

og en funktionalitetstest

hver 12. måned, hvis det anvendes

på en klink eller hver 24. måned,

hvis det anvendes til hjemmepleje.

10. Opbevaring

Efter rengøring (afsnit 8) indpakkes

apparatet i PE-poser. Rul temperaturfølerkablet

og varmetrådsdistributionskablet

løst sammen og pak dem i

PE-poser.

11. Bortskaffelse

Bortskaffelse af basisapparat og

tilbehør skal ske i henhold til relevante,

gældende regulativer.

31


32

12. Symbolforklaring

Enheden er i overensstemmelse med IEC/EN

60601-1-standarden for apparater af type BF.

Følg betjeningsvejledningen

REF Referencenummer

SN

Serienummer: fremstillingsår efterfulgt

af et 6-cifret serienummer

CE-mærke med bemyndiget organ

Fremstillingsdato

Producent

Bortskaf produktet i henhold til relevante,

gældende regulativer.

Apparatet overholder betingelserne i beskyttelsesklasse

II i henhold til DIN 40100

IP22 Grad af beskyttelse

Følg anvisningerne!

Bemærk! Varm overflade!

Stik til varmetrådsdistributionskabel

Stik til temperaturfølerkabel

WILAmed GmbH D 91126 Kammerstein

AIRcon Heater Base

SN 2010000017 220-240V~

REF100.900 50/60Hz 280VA

IP22

MADE IN GERMANY

Uddrag af mærkepladen

(er placeret på undersiden af AIRcon’en)


13. Tekniske data

Kontroller inden apparatet tages i brug, at yderspændingen stemmer overens med

den på mærkepladen angivne driftsspænding.

Mål H 170 mm x B 145 mm x D 200 mm

Vægt cirka 2,8 kg uden kammer

Klassificering { { Apparat (beskyttelsesklasse i henhold til IEC 60601)

Klasse II

{ { Anvendte dele af type BF

{ { Grad af beskyttelse med kabinet IP22

Elektriske data { { Driftsspænding 220 V~ - 240 V~

{ { Linjefrekvens 50 Hz/60 Hz

{ { Strømforbrug 280 VA maks.

{ { Fugterkammerets varmeplade 170 W

{ { Respirationsslange: varmetråde i inspirations- og

eksspirationsslanger på 22 V~, 30 W

Driftsdata { { Opvarmningstid mindre end 30 minutter, typisk 10–15

minutter

{ { Anbefalet flowrate 1 til 80 l/min.

{ { Fugtindhold > 33 mg/l i intervallet 1 til 80 l/min. med en

kammertemperatur på > 33°C

{ { Maksimalt driftstryk 200 mbar, medmindre betjeningsvejledningen

for det anvendte fugterkammer angiver et

lavere maksimumstryk1 { { Luftlækage i fugtersystemet ved maksimalt driftstryk

mindre end 1 ml/min. 1

{ { Tryktab gennem fugtersystemet er typisk mindre end

0,3 mbar pr. meter respirationsslange (22 mm

slangesystem, fugterkammer med forstøver) 1

{ { Fugtersystemets interne overensstemmelse er typisk

lavere end 5 ml.kPa

{ { Vedvarende støj er lavere end 50 dBa (1 m)

{

{ Maksimal vandvolume på 500 ml tilgængelig ved

forstøvning 2

33


34

Miljø { { Tilladt omgivende temperatur +10°C til +35°C

Temperaturindstillinger

(tilstande)

(30°C ved NIV-drift)

{ { Tilladt opbevaringstemperatur -20°C til +60°C

{ { Tilladt luftfugtighed ved drift og opbevaring 15% – 95%,

ikke-kondenserende

{ { Fugterens effektivitet reduceres, hvis ventilationsenheden

leverer respirationsluft ved en højere temperatur.

Respirationsluftens temperatur i fugterkammeret skal

være minimum 5°C koldere, end den temperatur vandet

er indstillet til i kammeret.

{ { IV (invasiv drift) kammer 37°C, nær patient 39°C

{ { IV (invasiv drift) kammer 31°C, nær patient 34°C

{ { FREE (frit valg af temperaturer) temperaturer mellem

28°C og 40,5°C kan vælges pr. bruger

{ { For samtlige tilstande kan slangens varmeinput på

eksspirationssiden øges i 5 gradueringer fire trin.

Målingsinterval { { Data vises på et TFT-display

{ { Tolerance for temperaturmåling ±2°C

{ { 8°C til 50°C (nær patienten)

{ { 5°C til 80°C (ved kammeret)

(1) afhænger af, hvilket fugterkammer og slangesystem, der anvendes.

(2) afhænger dog af, hvilket fugterkammer, der anvendes; for det selvfyldende

fugterkammer AIRcon C200AF er det 180 ml


14. Producentens adresse

WILAmed GmbH

Medicinske enheder og udstyr

Gewerbepark Barthelmesaurach

Aurachhöhe 5–7

91126 Kammerstein (Tyskland)

Tlf.: +49 9178 996999-0

Fax: +49 9178 996778

www.wilamed.com

15. Tillæg til den tekniske

beskrivelse

AIRcon’en måler respirationsluftens temperaturer ved fugterkammerets udtag og

slangesystemets udtag nær patienten og viser disse på LCD-skærmen. Målingsintervallerne

og præcisionen af de viste værdier er anført i de tekniske data

(se afsnit 13).

Sikringerne på primærsiden er tilgængelige fra undersiden af AIRcon’en.

Ved forespørgsel vil WILAmed gøre relevante dokumenter tilgængelige for at bistå

ejerens tekniske personale med reparation af AIRcon’en.

35


36

Appendiks

Information om elektromagnetisk kompatibilitet

Retningslinjer og producenterklæring – Elektromagnetisk emission

AIRcon’en er beregnet til brug i de nedenfor anførte elektromagnetiske omgivelser.

Kunden eller brugeren af AIRcon’en skal sørge for, at apparatet anvendes i et

sådant miljø.

Emissionsmålinger Overensstemmelse Elektromagnetiske omgivelser

– retningslinjer

RF-emissioner i hen- Gruppe 1 AIRcon'en anvender kun

hold til CISPR 11

RF-energi til interne funktioner.

Apparatets RF-emissioner er derfor

meget lave, og vil sandsynligvis

ikke forårsage interferens

i elektriske enheder i nærheden.

RF-emissioner i henhold

til CISPR 11

Svingninger i henhold

til IEC 61000-3-2

Spændingsudsving/

flimren i henhold til

IEC 61000-3-3

Klasse B AIRcon'en er egnet til brug i

alle faciliteter, med undtagelse

af private hjem og andre ste-

Ikke relevant

der, som er direkte tilsluttet et

offentligt lavspændingsnetværk.

Ikke relevant


Retningslinjer og producenterklæring – elektromagnetisk immunitet

AIRcon’en er beregnet til brug i de nedenfor anførte elektromagnetiske omgivelser.

Kunden eller brugeren af AIRcon’en skal sørge for, at apparatet anvendes i et

sådant miljø.

Immunitetstest IEC

60601-testniveau

Elektrostatisk

udladning (ESD)

i henhold til IEC

61000-4-2

Elektriske hurtige

transienter/burst

i henhold til

IEC 61000-4-4

Stødspænding i

henhold til IEC

61000-4-5

± 6 kV

kontaktudladning

± 8 kV

luftudladning

±2 kV for

indgangskabler

±1 kV for

indgangs- og

udgangskabler

± 1 kV

differentialtilstand

± 2 kV

almindelig tilstand

Overensstemmelsesgrad

± 6 kV

kontaktudladning

± 8 kV

luftudladning

Elektromagnetiske

omgivelser –

retningslinjer

Gulve skal være

af træ, beton eller

keramiske fliser.

Hvis gulvene er

beklædt med

syntetisk materiale,

skal den relative

luftfugtighed være

mindst 30%.

Ikke relevant Strømforsyningsspændingen

skal

være den for et

erhvers- eller

hospitalsmiljø

typiske.

Ikke relevant Strømforsyningsspændingen

skal

være den for et

erhvers- eller

hospitalsmiljø

typiske.

37


38

Immunitetstest IEC

60601-testniveau

Spændingsfald,

korte afbrydelser

og udsving på

indgangskabler

i henhold til IEC

61000-4-11

Magnetisk felt ved

strømforsyningsfrekvens

(50/60 Hz)

i henhold til IEC

61000-4-8

< 5% U for T

0,5 cyklus

(> 95% fald)

< 40% U for T

5 cyklusser

(> 60% fald)

< 70% U for T

25 cyklusser

(> 30% fald)

95% fald)

Overensstemmelsesgrad

Elektromagnetiske

omgivelser –

retningslinjer

Ikke relevant Strømforsyningsspændingen

skal

være den for et

erhvers- eller

hospitalsmiljø

typiske.

3 A/m 3 A/m Magnetiske felter

ved linjefrekvens

skal befinde sig

på niveauer, der

er karakteristiske

for et almindeligt

erhvers- eller

hospitalsmiljø.

Bemærk: U T er vekselstrømsspændingen inden anvendelse af testniveauet.


Retningslinjer og producenterklæring – elektromagnetisk immunitet

AIRcon’en er beregnet til brug i de nedenfor anførte elektromagnetiske omgivelser.

Kunden eller brugeren af AIRcon’en skal sørge for, at apparatet anvendes i et

sådant miljø.

Immunitet

for udstrålet

interferens

Ledet RF-interferens

i henhold

til IEC

61000-4-6

Udstrålet

RF-interferens

i henhold

til IEC

61000-4-3

IEC 60601-

testniveau

3 V rms

150 kHz til

80 MHz

3 V/m

80 MHz til

2,5 GHz

Overensstemmelsesgrad

3V

3V/m

Elektromagnetiske

omgivelser – retningslinjer

Bærbare og mobile radioenheder

må ikke anvendes tættere på

nogen dele af AIRcon’en, herunder

kabler, end den anbefalede sikkerhedsafstand,

der er beregnet på

grundlag af den gældende ligning

for transmitterens frekvens.

Anbefalede sikkerhedsafstand:

d = 3,5/3 √P

d = 3,5/3 √P

for 80 MHz til 800 MHz

d = 7/3 √P

for 800 MHz til 2,5 GHz

hvor P er transmitterens maksimale

udgangseffekt i watt (W) i henhold

til producentens oplysninger, og d er

den anbefalede sikkerhedsafstand i

meter (m).

Feltstyrker fra faste RF-transmittere,

der er fastlagt gennem en elektromagnetisk

undersøgelse på stedet a, skal

være mindre end overensstemmelsesgraden

i hvert frekvensområde b.

Der kan forekomme interferens i

nærheden af enheder, som er mærket

med følgende symbol:

39


40

Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.

Note 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk

forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og

personer.

a Feltstyrker fra faste transmittere, såsom sendere til radiotelefoner (mobile, trådløse)

og landbaserede mobilradioer, amatørradio, AM- og FM-transmissioner og

tv-transmissioner, kan ikke med nøjagtighed beregnes på et teoretisk grundlag.

For at vurdere det elektromagnetiske miljø som skyldes faste RF-transmittere,

bør det overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse på lokaliteten.

Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor AIRcon’en benyttes, overstiger det

gældende RF-niveau, skal der holdes øje med AIRcon’en, for at sikre sig at den

fungerer normalt. Hvis driften ikke er normal, kan det være nødvendigt at træffe

yderligere foranstaltninger, såsom at ændre AIRcon’ens retning eller placering.

b I frekvensområdet 150 kHz til 90 MHz bør feltstyrkerne ligge under 3 V/m.


Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt

RF-kommunikationsudstyr og AIRcon’en

AIRcon’en er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser, hvor udstrålet

RF-støj kontrolleres. Kunden eller brugeren af AIRcon’en kan hjælpe med at modvirke

elektromagnetisk interferens ved at opretholde minimumsafstanden mellem

bærbart og mobilt RF-telekommunikationsudstyr (transmittere) og AIRcon’en, som

anbefalet nedenfor i overensstemmelse med kommunikationsenhedens maksi-

male udgangseffekt.

Nominel maksimal

udgangseffekt på

transmitteren W

Sikkerhedsafstande i m i henhold til transmitterens frekvens

150 KHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz

d = 1,2 √P d = 1,2 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 12 12 23

800 MHz til 2,5 GHz

d = 2,3 √P

For transmittere med en maksimal udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, kan

den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) anslås ved hjælp af ligningen,

som er anført i den respektive kolonne, hvor P er den maksimale udgangseffekt for

transmitteren i watt (W) ifølge producenten.

Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere

frekvensområde.

Note 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk

forplantning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og

personer.

41


42

Notits


WILAmed GmbH

Medicinske enheder og udstyr

Aurachhöhe 5–7

Gewerbepark Barthelmesaurach

91126 Kammerstein (Tyskland)

Tlf.: +49 9178 996999-0

Fax: +49 9178 996778

E-Mail: info@wilamed.com

www.wilamed.com

Version 2.0

Stand: 24-08-2012

Alle rettigheder forbeholdt.

Med forbehold for ændringer.

Similar magazines