17.07.2013 Views

TEMA - Sydinvest International

TEMA - Sydinvest International

TEMA - Sydinvest International

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HORISONT<br />

Medlemsblad for Investeringsforeningen <strong>Sydinvest</strong> Nr. 65 / juli 2006<br />

<strong>TEMA</strong>-artikel<br />

Til den nye investor –<br />

hvordan investerer<br />

du i <strong>Sydinvest</strong>?<br />

Side 2<br />

<strong>TEMA</strong>-artikel<br />

Et rigere, rigere liv<br />

Side 4<br />

<strong>TEMA</strong>-artikel<br />

Invester i forening<br />

Side 6<br />

<strong>TEMA</strong>-artikel<br />

Bliv orienteret på<br />

www.sydinvest.dk<br />

Side 8<br />

<strong>TEMA</strong>-artikel<br />

Hvad er et<br />

rigere liv?<br />

Side 12<br />

T E M A<br />

<strong>Sydinvest</strong>


Det korte overblik ...<br />

Direktør Eskild Bak Kristensen<br />

Feriesæsonen er startet, og hvis du ikke<br />

allerede er taget på ferie, er du måske<br />

godt i gang med forberedelserne til årets<br />

ferietur. Så er det måske ikke lige udvik-<br />

lingen på aktie- og obligationsmarkeder-<br />

ne, du har i tankerne. Men der er nok alli-<br />

gevel en del, som spekulerer på, hvordan<br />

markederne har udviklet sig, når man<br />

vender tilbage fra en forhåbentlig vel-<br />

overstået ferie.<br />

Der går næsten ikke et år, uden at vi på<br />

et eller andet tidspunkt oplever uro på<br />

markederne og måske også begynder at<br />

tvivle på, om det nu er de rigtige investe-<br />

ringer, vi har foretaget. I den sammen-<br />

hæng er den seneste uro ikke nogen und-<br />

tagelse.<br />

I korte træk er det, der har skabt uroen,<br />

at Centralbankerne rundt om i verden<br />

løbende forhøjer deres rentesatser for at<br />

modvirke den tendens, der nogle steder<br />

Markedsføringsmateriale<br />

Som investor kan du bede om ikke at modtage direkte<br />

markedsføring fra <strong>Sydinvest</strong>.<br />

Du kan enten sende et brev til <strong>Sydinvest</strong> adm., Peberlyk 4,<br />

6200 Aabenraa, Att.: Investor Relations<br />

eller klikke dig ind på www.sydinvest.dk og udfylde<br />

afbestillingsblanketten.<br />

HORISONT 2<br />

er til en stigende inflation. Dette gør<br />

mange nervøse for, om de gunstige<br />

vækstudsigter nu også kan holde, og<br />

derfor har mange benyttet de kraftige<br />

kursstigninger de senere år på især aktie-<br />

markedet til at tage en del af gevinsten<br />

hjem. Vi forventer, at denne krise ligesom<br />

tidligere også bliver overstået, og at vi<br />

vender tilbage til mere normale forhold<br />

igen. Krisen er måske allerede overstået,<br />

når du sidder og læser dette.<br />

Det kan anbefales at benytte en sådan<br />

krise til at overveje, om de investeringer,<br />

du har foretaget, har passet til den risiko,<br />

som du forventede at have. Hvis du har<br />

haft svært ved at holde nerverne i ro og<br />

hele tiden har haft lyst til at sælge, så<br />

kunne det tyde på, at dine investeringer<br />

har haft for høj en risiko. Så vil det være<br />

en god ide at kontakte din investerings-<br />

rådgiver i det pengeinstitut, hvor du er<br />

kunde. Her vil du kunne få kvalificeret<br />

hjælp til at vurdere, om investeringssam-<br />

mensætningen nu også passer til dit tem-<br />

perament.<br />

Når vi taler om investeringssammensæt-<br />

ningen, så har vi i <strong>Sydinvest</strong> i 1. halvår<br />

udvidet produktpaletten med to nye pro-<br />

dukter: nemlig <strong>Sydinvest</strong> Tyskland, der in-<br />

vesterer i tyske aktier, og <strong>Sydinvest</strong> Fjern-<br />

østen Akkumulerende, der investerer i<br />

fjernøstlige aktier. Interessen for den nye<br />

<strong>Sydinvest</strong> Tyskland viste sig at være over-<br />

ordentlig stor, der blev således solgt be-<br />

viser for over 1,1 mia. kr. i tegningsperio-<br />

den. Tidspunktet til at introducere den<br />

Horisont er et medlemsblad for medlemmer af Investeringsforeningen<br />

<strong>Sydinvest</strong>. Bladet udkommer 4 gange årligt.<br />

Næste udgave af Horisont kommer oktober 2006.<br />

<strong>Sydinvest</strong> er medlem af InvesteringsForeningsRådet.<br />

nye afdeling var desværre ikke det aller-<br />

bedste, idet aktiemarkederne generelt<br />

begyndte at falde kort tid efter, at afde-<br />

lingen blev etableret. Alligevel har der<br />

stadig været en tilgang af nye kunder til<br />

afdelingen, hvilket vi tager som et udtryk<br />

for, at der stadig er tiltro til, at Tyskland<br />

vil vise sig at være et godt investerings-<br />

land i de kommende år. <strong>Sydinvest</strong> Fjern-<br />

østen Akkumulerende har vi oprettet for<br />

at kunne tilgodese ønsket om at kunne<br />

investere i fjernøstlige aktier i virksom-<br />

hedsskatteordningen. Og så er afdelin-<br />

gen også meget velegnet til pensions-<br />

depoter.<br />

Formuen i <strong>Sydinvest</strong> voksede også i 2.<br />

kvartal i 2006, og antallet af nye medlem-<br />

mer er nu steget med yderligere 12.800<br />

personer. Den stærke vækst, der har<br />

været i interessen for at benytte Sydin-<br />

vest, har gjort det nødvendigt at udvide<br />

medarbejderstaben. Vi har derfor i dette<br />

nummer af Horisont valgt at bruge noget<br />

af pladsen til at præsentere <strong>Sydinvest</strong> og<br />

medarbejderne i <strong>Sydinvest</strong> for jer.<br />

De fleste af medarbejderne er gamle ken-<br />

dinge, men enkelte nye er der ind i<br />

mellem. Hvis du ikke allerede har mødt<br />

medarbejderne, vil der blive mulighed for<br />

at møde nogle af dem i forbindelse med<br />

investormøderne, som vi sædvanen tro<br />

afholder i efteråret.<br />

Med disse ord vil jeg ønske jer en rigtig<br />

god sommer og en god ferie.<br />

HORISONT<br />

Ansvarsh. redaktør: Afdelingschef Tine Lund Andersson<br />

Oplag: 69.000<br />

Produktion: Anne Boye Pedersen<br />

Trykkeri: Schweitzer, Vejle<br />

Redaktionens slutning: 4. juli 2006<br />

<strong>Sydinvest</strong> Administration A/S · Peberlyk 4 · Postboks 274 · 6200 Aabenraa · Tlf. 74 36 33 00 · si@sydinvest.dk · www.sydinvest.dk<br />

Direktion: Eskild Bak Kristensen · Bestyrelse: Advokat Hans Lindum Møller, Gråsten · Advokat Leif Arnesen, Sorø ·<br />

Direktør Niels Therkelsen, Padborg · Direktør Kaj Arnoldsen, Tilst · Svend Erik Kriby, Rungsted Kyst.


T E M A<br />

Til den nye investor –<br />

hvordan investerer du i <strong>Sydinvest</strong> ?<br />

Hvordan bliver man medlem<br />

i <strong>Sydinvest</strong><br />

<strong>Sydinvest</strong> er ligesom alle andre investe-<br />

ringsforeninger ejet af medlemmerne.<br />

I <strong>Sydinvest</strong> har vi flere end 70.000 med-<br />

lemmer. Når du køber et investerings-<br />

bevis i <strong>Sydinvest</strong> bliver du automatisk<br />

medlem af <strong>Sydinvest</strong>. Når du sælger dine<br />

beviser i <strong>Sydinvest</strong> ophører dit medlem-<br />

skab automatisk.<br />

Hvor kan du købe<br />

<strong>Sydinvest</strong> beviser<br />

Du kan købe <strong>Sydinvest</strong> beviser hos alle<br />

danske pengeinstitutter. At købe et bevis<br />

i <strong>Sydinvest</strong> er ligesom at købe en obliga-<br />

tion eller en aktie. Det kræver blot, at du<br />

har et depot hos dit pengeinstitut. Har du<br />

netbankforbindelse kan du oftest også<br />

købe og sælge <strong>Sydinvest</strong>beviser der. Syd-<br />

invest samarbejder med flere pengeinsti-<br />

tutter i Danmark.<br />

Her kan du få rådgivning om, hvilken type<br />

investering der passer nøjagtigt til din in-<br />

vesteringsprofil.Du kan se hvem <strong>Sydinvest</strong><br />

samarbejder med på www.sydinvest.dk.<br />

Hvorfor vælge <strong>Sydinvest</strong>?<br />

• du har gode muligheder for attraktive<br />

afkast når du investerer i <strong>Sydinvest</strong><br />

• en nem adgang til en bred investering<br />

i både aktier og obligationer – <strong>Sydinvest</strong><br />

har 25 afdelinger at vælge imellem.<br />

Så det er nemt at sammensætte en in-<br />

vestering, der passer lige netop til dine<br />

behov<br />

• du kan bruge <strong>Sydinvest</strong> til både opspa-<br />

ring i frie midler, pensionsopsparing og<br />

til midler i virksomhedsskatteordning<br />

• <strong>Sydinvest</strong>s eksperter plejer din opspa ring<br />

• risikospredning på mange værdipapirer<br />

uanset hvilket beløb du investerer for<br />

• <strong>Sydinvest</strong> er et godt supplement til din<br />

opsparing<br />

• du kan købe og sælge <strong>Sydinvest</strong> beviser<br />

dagligt<br />

• du får løbende information om dine<br />

investeringer via <strong>Sydinvest</strong>s medlems-<br />

blad Horisont, der udkommer 4 gange<br />

om året<br />

• du kan følge din investering på<br />

www.sydinvest.dk<br />

Hvad skal du tænke på inden<br />

du køber beviser<br />

Vi anbefaler altid, at du taler med din<br />

rådgiver i dit pengeinstitut, før du investe-<br />

rer dine penge. Din rådgiver kan hjælpe<br />

dig med at sammensætte en portefølje<br />

af investeringsbeviser, der tilgodeser dine<br />

ønsker om afkast, hvor store kursudsving<br />

du kan acceptere, og hvornår du skal<br />

bruge dine penge.<br />

af markedskonsulent<br />

Susanne Bolding,<br />

<strong>Sydinvest</strong><br />

Når du har købt beviser ...<br />

Vi anbefaler, at du mindst en gang om<br />

året tjekker din portefølje sammen med<br />

din rådgiver for at se, om porteføljen<br />

stadig passer til dine behov.<br />

HORISONT 3


Et rigere, rigere liv<br />

I dette nummer af Horisont har vi sat fokus<br />

på <strong>Sydinvest</strong>.<br />

Der er ingen tvivl om, at det, en investe-<br />

ringsforening er sat i verden for, er at<br />

gøre en opsparing til en god forretning.<br />

Hverken mere eller mindre. Og når vi<br />

hos <strong>Sydinvest</strong> siger, at vi vil give medlem-<br />

merne et rigere liv, så mener vi det. Men i<br />

dobbelt forstand. Vi vil først og fremmest<br />

sikre, at vore medlemmer får et stort ud-<br />

bytte af deres opsparing, men vi har også<br />

en holdning til, hvad det vil sige at være<br />

rigere, og hvad et rigere liv er.<br />

Et rigere liv med foreningstanken<br />

Tanken om et rigere liv starter allerede<br />

ved organisationsformen: En investerings-<br />

forening er ikke en bank- eller pengeinsti-<br />

tutforretning. Det er rent faktisk en for-<br />

ening, ejet af medlemmerne. Man taler<br />

I <strong>Sydinvest</strong> er vi 24 medarbejdere, med hver vores kompetence inden for områderne por-<br />

teføljepleje, administration og kommunikation.<br />

HORISONT 4<br />

T E M A<br />

ofte lidt nedladende om Foreningsdan-<br />

mark. Men foreningstanken rummer fak-<br />

tisk meget af det, som vi gerne vil have<br />

frem med tanken om ”et rigere liv”. For-<br />

eningen fungerer på demokratisk vis med<br />

en valgt bestyrelse, der har det overord-<br />

nede ansvar for foreningens gøren og<br />

laden. Foreningen er udtryk for, at der<br />

er en god pointe i at være mange om at<br />

spare op – sammen. Det giver mulighe-<br />

der, som er til gavn for mange.<br />

Et rigere liv som investor<br />

Også vore investormøder skal være andet<br />

og mere end et kig på pengeverdenens<br />

udfordringer. Her har vi gennem de sidste<br />

år hver gang haft kendte personer med,<br />

der er karakteriseret ved, at de har gjort<br />

vores alle sammens liv lidt rigere. F.eks.<br />

Johannes Møllehave. Også her i bladet er<br />

der ofte artikler og interviews med med-<br />

lemmer, der har deres idé om, hvad et<br />

rigere liv er.<br />

Det skal være nemt og sikkert<br />

I denne udgave af Horisont er der en<br />

artikel, hvor vi tager pulsen på dansker-<br />

nes forhold til ”et rigere liv”. Den viser<br />

som hovedkonklusion, at penge langtfra<br />

er alt, men de er selvfølgelig rare at have.<br />

Det tager vi på os som forening. Vores<br />

løfte til medlemmerne er, at det skal<br />

være nemt og sikkert at få et højt afkast<br />

af opsparingen. Vi er en forening for<br />

noget, der ikke er højt prioriteret af vore<br />

medlemmer, og i hvert fald har de nok<br />

andet at bruge tiden på. Så det mindste,<br />

vi kan gøre er at sørge for, at det er nemt<br />

at have med at gøre. Kontakten til for-<br />

eningen foregår gennem medlemmernes<br />

pengeinstitutter, og vi sørger for, at kun-<br />

derådgiverne altid er opdateret, så de<br />

kan give en god vejledning.


Et højt afkast<br />

Vi har også som formål at gå efter et<br />

højt afkast, og vi har gennem de sidste<br />

år været én af de førende på det, der<br />

hedder ”emerging markets”. For som vi<br />

startede med i indledningen: Vi er her<br />

for at forvalte medlemmernes opsparing<br />

bedst muligt og det er så det, vi gør.<br />

Og med alle de penge, vi tjener hjem til<br />

Sagt om et rigere liv<br />

”Man får et rigere liv, når man finder sig<br />

selv i en harmonisk hverdag, hvor der er<br />

plads til f.eks. en spændende ferierejse<br />

eller hvad nu man drømmer om. Men ma-<br />

terielle goder i sig selv gør ingen rigere.”<br />

”Et rigere liv er en familie, som støtter<br />

en, ubetinget kærlighed fra familie og<br />

venner og at opleve andre kulturer.”<br />

”Det vigtigste er at være rask og have en<br />

god familie. Uden det er alt andet lige-<br />

gyldigt.”<br />

”Et rigere liv er fællesskab med andre,<br />

samvær med gode venner og samtaler,<br />

der rykker.”<br />

”Et rigere liv er at få lov til at yde sit yp-<br />

perste ligesom Babette i Karen Blixens<br />

Babettes gæstebud.”<br />

vore medlemmer, sender vi et ønske om,<br />

at de må blive brugt til ikke bare et øko-<br />

nomisk rigere liv, men et indholdsmæs-<br />

sigt rigere liv. Ikke bare til velstand men<br />

også til velfærd: At opsparingen er en<br />

god tryghed at have i baghånden, at den<br />

bliver til muligheder, udfordringer og op-<br />

levelser.<br />

”Et rigere liv er en tilværelse med musik<br />

og skønhed, intellektuel stimulans og tid<br />

til at nyde.”<br />

”Et rigere liv er, at man er i balance med<br />

sig selv og glad for den, man nu engang<br />

er.”<br />

”Et rigere liv er en sejltur og fugle i<br />

haven.”<br />

”Et rigere liv er at se livet vende sig til<br />

noget positivt for mennesker, der har<br />

haft det svært.”<br />

”Et rigere liv er at hverdagen er fyldt med<br />

smil og latter.”<br />

Danmarkspanelet, A&B Analyse juni 2006<br />

Således læses<br />

afdelingsrapporterne<br />

på side 24-47<br />

Historiske afkastudsving<br />

– eksempel<br />

Figuren viser det laveste og højeste afkast i<br />

procent pr. år på 1-, 3- og 5-års perioder, målt<br />

siden 1996. Tallene fremkommer ved, at vi<br />

ultimo hver måned beregner de seneste 1-, 3-<br />

og 5-års afkast. Herved fremkommer de høje-<br />

ste og laveste afkast.<br />

Eksemplet viser, at afkastet i den bedste 1-års<br />

periode var 16% p.a. I den dårligste 3-års peri-<br />

ode var afkastet 3,9% p.a., mens den bedste<br />

5-års periode gav et afkast på 8% p.a.<br />

Vi har suppleret med sammenlignelige indeks-<br />

tal i beregningen af afkast for afdelinger, der<br />

ikke har eksisteret i 10 år (= observations-<br />

perioden).<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

5-års periode<br />

Risikoprofil<br />

Lav<br />

-5 0 5 10 15 20<br />

Risikoprofilen viser afdelingernes risiko og af-<br />

kastpotentiale. Jo længere til højre afdelingen<br />

ligger, desto større er muligheden for høje af-<br />

kast og store kursudsving på kort sigt.<br />

Sammenligningsindeks<br />

Alle aktieafdelinger i <strong>Sydinvest</strong> har et sammen-<br />

ligningsindeks. F.eks. er <strong>Sydinvest</strong> Danmarks<br />

sammenligningsindeks den cappede udgave af<br />

OMX Copenhagen Totalindekset. Afdelingerne<br />

baserer til en vis grad investeringerne på sam-<br />

menligningsindekset. <strong>Sydinvest</strong> Danmark vil<br />

således give et afkast, som i store træk svarer til<br />

udviklingen i OMX Copenhagen Totalindekset.<br />

Afdelingens sammenligningsindeks kalder vi<br />

også for afdelingens benchmark.<br />

Nogle afdelinger har ikke et bestemt sammen-<br />

ligningsindeks. Det skyldes, at der ikke findes et<br />

markedsindeks, som er repræsentativt for af-<br />

delingens investeringsområde. I enkelte afde-<br />

linger benyttes benchmark kun som et indika-<br />

tivt sammenligningsgrundlag.<br />

Høj<br />

HORISONT 5


T E M A<br />

Invester i forening<br />

Hvorfor investere i forening<br />

Forestil dig, at du skal holde styr på 60<br />

forskellige aktier. Du skal følge med i<br />

hver enkelt virksomhed bag disse aktier,<br />

læse regnskaber, fondsbørsmeddelelser,<br />

analyser og meget mere …<br />

Det er i sig selv et fuldtidsjob.<br />

Eksemplet med de 60 aktier er måske over-<br />

vældende, for hvilken privat investor<br />

HORISONT 6<br />

kunne finde på at investere i så mange<br />

aktier? Og nogle vil sikkert mene, at<br />

7-10 aktier er rigelig spredning i en aktie-<br />

portefølje og mere overkommeligt at<br />

overse for investor. I <strong>Sydinvest</strong> Danmark,<br />

som investerer i danske aktier, er der ca.<br />

60 aktier i porteføljen og dermed større<br />

spredning til færre omkostninger end ved<br />

selv at investere.<br />

af afd.chef<br />

Dorthe Schack,<br />

<strong>Sydinvest</strong><br />

Spredning på brancher og<br />

værdipapirer<br />

I <strong>Sydinvest</strong> forvalter vi 25 afdelinger, der<br />

investerer i aktier og obligationer. I Syd-<br />

invest Verden, som investerer bredt i<br />

globale aktier fra forskellige brancher, er<br />

der ca. 150 aktier. I <strong>Sydinvest</strong> Tyskland,<br />

som investerer i tyske aktier, er der ca. 50<br />

aktier.<br />

For de to afdelinger gælder - og for alle<br />

andre <strong>Sydinvest</strong> afdelinger – at de alle er<br />

forskellige; nogle har et bredt investe-<br />

ringsområde og nogle et mere afgræn-<br />

set. Det afspejler også i nogen grad den<br />

risiko, man som investor påtager sig ved<br />

at investere i de forskellige afdelinger.<br />

I <strong>Sydinvest</strong> e-Business, som investerer i<br />

internetaktier, er investeringsområdet<br />

smalt og koncentreret på en branche. Ri-<br />

sikoen i afdelingen er betydelig højere<br />

end i f.eks. <strong>Sydinvest</strong> Europa, som inve-<br />

sterer bredt i europæiske aktier fra for-<br />

skellige brancher.<br />

Rådgivning<br />

Man kan vælge at se <strong>Sydinvest</strong> som en<br />

producent af en vare – investeringsbeviser.<br />

Den vare bliver for langt størstedelens<br />

vedkommende ”solgt” til ”kunden” igen-<br />

nem pengeinstitutter, der er i direkte<br />

dialog med kunden/investor. Et investe-<br />

ringsbevis er en mere kompliceret vare<br />

end is, islandske sweatere eller ingefær<br />

og derfor er det nødvendigt med råd-<br />

givning, når investor ønsker at placere<br />

penge i investeringsbeviser.<br />

Pengeinstitutterne har ansvaret for råd-<br />

givning af investorerne. Det er vigtigt, at


investor i løbet af dialogen med rådgive-<br />

ren bliver bevidst om egen risikoprofil,<br />

tager stilling til, hvor lang tid pengene<br />

skal være investeret og gør sig overvejel-<br />

ser om, hvilket afkast man forventer at<br />

få. Når disse emner er klarlagt, laver råd-<br />

giveren et investeringsforslag, der passer<br />

til investor.<br />

Følg dine investeringsbeviser<br />

Du kan nemt følge med i, hvordan det<br />

går med dine investeringsbeviser. På<br />

sydinvest.dk kan du finde den seneste<br />

kurs og månedskommentarer for afde-<br />

lingerne, i avisernes kurslister finder du<br />

også kurser på beviserne og her i Hori-<br />

sont kan du 4 gange årligt læse om den<br />

seneste udvikling i de forskellige afdelin-<br />

ger og forventninger til fremtiden.<br />

Eksperterne investerer<br />

Investering er et fuldtidsjob og kræver<br />

erfaring. Det har porteføljemanagerne<br />

i <strong>Sydinvest</strong>. Porteføljemanagerne er de<br />

personer, som hver dag overvåger marke-<br />

der, virksomheder og værdipapirer. Deres<br />

mål er hver dag at skabe et højere afkast<br />

til investorerne end det indeks, som de<br />

sammenligner sig med. F.eks. et latiname-<br />

rikansk aktieindeks i forhold til <strong>Sydinvest</strong><br />

Latinamerika.<br />

Stærke kompetencer<br />

<strong>Sydinvest</strong> har valgt at fokusere på proces-<br />

ser, som med færrest mulige ressourcer<br />

skaber bedst mulige afkast. Når porteføl-<br />

jemanagerne skal beslutte, hvilke værdi-<br />

papirer investorernes penge skal placeres<br />

i, så sker det på baggrund af rapporter<br />

og analyser fra internationalt anerkendte<br />

analysevirksomheder. Disse analysevirk-<br />

somheder har ofte i hundredvis af medar-<br />

bejdere, som udelukkende arbejder med<br />

at rejse rundt til virksomheder og analy-<br />

sere aktier og obligationer.<br />

Emerging markets<br />

Betegnelsen dækker over lande, der endnu<br />

ikke - i sammenligning med vestlige lande<br />

– har så udviklede økonomier og stabile<br />

politiske systemer. <strong>Sydinvest</strong> har i højren-<br />

telande afdelingerne i de seneste seks år<br />

investeret i obligationer fra disse lande<br />

og i endnu flere år i aktier – og med stor<br />

succes. I sammenligninger med danske og<br />

internationale investeringsforeninger er<br />

<strong>Sydinvest</strong>s resultater helt i top – til gavn<br />

for investorerne.<br />

Synlige resultater<br />

<strong>Sydinvest</strong> HøjrenteLande har i perioden<br />

2001 – 2005 været den bedste skandinavi-<br />

ske obligationsafdeling med et gennem-<br />

snitlig årligt afkast på 17 %.<br />

I 2001, 2003 og 2004 modtog <strong>Sydinvest</strong><br />

en Sharpe Award, fordi <strong>Sydinvest</strong> Høj-<br />

renteLande gav det højeste afkast blandt<br />

samtlige danske obligationsafdelinger.<br />

I 2003 blev Anders Damgaard, som er<br />

portefølgemanager i <strong>Sydinvest</strong>, kåret som<br />

den bedste i Danmark. Det samme skete<br />

for Anders i Tyskland i 2003 og 2004, hvor<br />

han blev kåret som den bedste portefølje-<br />

manager i den kategori, han investerer i.<br />

I 2006 vinder <strong>Sydinvest</strong> 2 ud af 6 af Dansk<br />

Aktionærforenings investeringsforenings-<br />

priser. Dansk Aktionærforenings Inve-<br />

steringsforeningspris udpeger de bedste<br />

investeringsforenings-afdelinger for den<br />

private investor. De bedste afdelinger har<br />

både på kort og lang sigt realiseret de<br />

bedste afkast og har haft rimelige om-<br />

kostninger.<br />

<strong>Sydinvest</strong> fik 2 ud af 6 tildelte præmier:<br />

1. Kategorien aktier, høj risiko:<br />

<strong>Sydinvest</strong> Latinamerika<br />

2. Kategorien obligationer, høj risiko:<br />

<strong>Sydinvest</strong> HøjrenteLande<br />

HORISONT 7


Bliv orienteret på<br />

www.sydinvest.dk<br />

Hjemmesiden er det sted, hvor du fi nder<br />

alle relevante oplysninger om alle Sydin-<br />

vests afdelinger. Nedenfor ser vi nærmere<br />

på nyhedsmailen og månedskommenta-<br />

månedskommenta-<br />

rerne.<br />

Nyhedsmail<br />

Over 3.000 investorer benytter i dag vores<br />

e-mail service – gør du? Vi sender nyheds-<br />

mails ud cirka et par gange i ugen. Ind-<br />

holdet handler om <strong>Sydinvest</strong>s afdelinger<br />

og markeder, som <strong>Sydinvest</strong> investerer i.<br />

Eksempler på indhold i nyhedsmails:<br />

• ændringer i investeringspolitik, for -<br />

muesammensætning eller risikoprofi l<br />

• nye afdelinger<br />

• nye eller opdaterede brochurer, pro-<br />

spekter eller vedtægter<br />

• pressemeddelelser<br />

• månedskommentarer, som er en op-<br />

summering af de vigtigste begivenhe-<br />

der i afdelingerne<br />

Tilmeld dig vores mailservice<br />

og hold dig ajour:<br />

1) Gå ind på www.sydinvest.dk<br />

2) Indtast navn og e-mail i kassen til højre<br />

3) Klik på ”Tilmeld”<br />

HORISONT 8<br />

T E M A<br />

Opstår der problemer, kan du skrive til<br />

adressen si@sydinvest.dk, så fi nder vi løs-<br />

ningen. Du kan samme sted framelde dig<br />

denne service, hvis det mod forventning<br />

ikke skulle være noget for dig.<br />

Månedskommentarerne<br />

på sydinvest.dk<br />

Hver måned resumerer <strong>Sydinvest</strong> de vig-<br />

tigste begivenheder i hver afdeling. Som<br />

investor får du et hurtigt overblik over<br />

markedsforhold, investeringer i afdelin-<br />

gerne, samt hvordan afkastet udvikler<br />

sig. Månedskommentarerne bliver opda-<br />

teret i løbet af de første 5 dage i hver<br />

måned.<br />

af markedskonsulent<br />

Michael Jessen,<br />

<strong>Sydinvest</strong><br />

Her fi nder du månedskommentaren<br />

Månedskommentaren fi nder du på<br />

www.sydinvest.dk i bjælken ”Måneds-<br />

kommentar”. På siden fi nder du alle afde-<br />

linger i <strong>Sydinvest</strong>. Du vælger herefter den<br />

afdeling, som du er interesseret i. Langt<br />

de fl este bruger forsiden af de afdelings-<br />

specifi kke månedskommentarer, da man<br />

her fi nder de mest efterspurgte oplysnin-<br />

ger, såsom investeringspolitikken, nøgle-<br />

tal og historiske afkast for afdelingen.<br />

Man kan også se, hvordan porteføljen er<br />

sammensat i forhold til lande og brancher.<br />

Ønsker du et hurtigt overblik over afde-<br />

lingen i papirform, skal du klikke på linket


”Klik her for udskriftsvenlig version”. Så<br />

er du klar til at udskrive månedskommen-<br />

taren.<br />

Er du interesseret i mere dybdegående in-<br />

formationer, skal du vælge menuoversig-<br />

ten til højre på siden. Her kan du bl.a.<br />

læse om den seneste udvikling i afde-<br />

lingerne. Porteføljemanageren beskriver<br />

her, hvordan det er gået den sidste måned,<br />

hvilke ændringer der er foretaget, samt<br />

hvilke forventninger der er til fremtiden.<br />

Under Risikoprofil kan du bl.a. sammen-<br />

ligne afdelingens risiko med andre Sydin-<br />

vest afdelinger. Overordnet er afdelinger-<br />

ne opdelt i højrisiko, mellemrisiko og lav-<br />

risikoafdelinger. På siden kan du også<br />

læse om de højeste og laveste afkast i<br />

forskellige perioder.<br />

Punktet Formuesammensætning be-<br />

skriver, hvorledes investeringerne forde-<br />

ler sig i afdelingen fordelt på aktivtype,<br />

brancher og virksomheder.<br />

I Nøgletal finder du alle afdelingens<br />

stamoplysninger, f.eks. fondskode, intro-<br />

duktionsdato, afdelingens benchmark,<br />

om afdelingen er børsnoteret og porte-<br />

føljemanageren.<br />

Historiske udbytter beskæftiger sig<br />

med historiske udbytter i <strong>Sydinvest</strong> afde-<br />

linger. Her finder du en tabel, hvor ud-<br />

bytter for hhv. frie midler og pensions-/<br />

selskabsmidler er opdelt på indkomstty-<br />

per. Årstallene i tabellen angiver, hvilket<br />

år udbyttet er optjent. Dataene på siden<br />

kan bl.a. bruges, når du skal udfylde din<br />

selvangivelse.<br />

I Afkast kan du se hvordan din investe-<br />

ring i afdelingen har udviklet sig. Yderli-<br />

gere kan du her se den samlede akkumu-<br />

lerede værditilvækst i afdelingen samt<br />

det historiske afkast pr. år i afdelingen og<br />

<strong>Sydinvest</strong>s forventninger til fremtidige<br />

afkast.<br />

Yderligere information<br />

og materialebestilling<br />

Du kan læse mere om <strong>Sydinvest</strong> og pro-<br />

dukterne på www.sydinvest.dk under<br />

punktet ”Om <strong>Sydinvest</strong>”.<br />

Og du kan bestille vores forskellige bro-<br />

churer under ”Bestil materiale”. Mangler<br />

du yderligere information, er du velkom-<br />

men til at ringe eller skrive til os, så vil vi<br />

hjælpe dig.<br />

HORISONT 9


Så sødt som i gamle dage<br />

Når juleaktiviteter bliver til helårs-attraktion og livsstil<br />

Så sødt som i gamle dage ...<br />

Disse ord møder besøgende på Krusmøl-<br />

les hjemmeside, og kigger man nærmere<br />

efter, er det helt tydeligt, at de gode,<br />

gamle dage trives i bedste velgående på<br />

den gamle mølle mellem Felsted og<br />

Aabenraa. Møllen har eksisteret siden<br />

1500-tallet og har en lang og spændende<br />

historie, men gennem alle årene har skif-<br />

tende ejere fulgt det samme princip om<br />

at sprede sig over flere arbejdsområder.<br />

På den måde har man nemlig været<br />

mindre følsom over for ting der kunne<br />

påvirke arbejdssituationen; f.eks. tørke,<br />

fejlslagen høst osv.<br />

Frem til midten af 1800-tallet drev man<br />

således både traditionel mølledrift og val-<br />

kemølle, hvor man valkede; dvs. blødgjor-<br />

de uldstoffer. Senere udvidede man med<br />

brændevinsbrænderi, hvor rest-produk-<br />

terne fra spritfremstillingen blev solgt<br />

som foder for tyre under opfedning, og i<br />

1912 blev møllens vandkraft anvendt til<br />

fremstilling af elektricitet.<br />

Henrik og Nina Loff har gennem de seneste 20 år gjort Krusmølle til en af egnens stør-<br />

ste attraktioner<br />

HORISONT 10<br />

af Ruben Fønsbo,<br />

tekstforfatter<br />

Fortidens dyder er fremtidens<br />

eksistensgrundlag<br />

Man har med andre ord forstået at følge<br />

med tiden og udviklingen og samtidig<br />

spredt risikoen ud på flere forretningsom-<br />

råder, og præcis den samme strategi<br />

følges i dag. Ejeren af Krusmølle, Henrik<br />

Loff, siger:<br />

’I dag er der ikke længere traditionel møl-<br />

ledrift på Krusmølle, men vi har bl.a. lyse-<br />

støberi, restaurant, café, selskabslokaler,<br />

keramikværksted og 350 kvm. butik med<br />

en række spændende varer, og på den<br />

måde har vi spredt vores aktiviteter så vi<br />

er mindre følsomme over for konjunktu-<br />

rer og tendenser.’<br />

Henrik peger på et billede på væggen,<br />

som illustrerer H.C. Andersens eventyr,<br />

’Konen med æggene’ og fortsætter:<br />

’Eventyret om Konen Med Æggene illu-<br />

strerer faktisk min kones livsfilosofi. Det<br />

handler naturligvis om ikke at putte alle<br />

sine æg i samme kurv, men også om at<br />

man ikke skal knejse med nakken. Man<br />

skal ikke gøre noget overilet eller uover-<br />

vejet, der kan vælte hele ens forretning<br />

og hverdag.’<br />

Investering giver udvikling<br />

Men eventyret har også sine positive<br />

sider. Henrik og hans kone, Nina, følger<br />

nemlig eventyrets eksempel om at lade<br />

værdierne arbejde. Hvor konen i eventy-<br />

ret drømmer om at bytte æggene væk<br />

for høns, der kan lægge endnu flere æg,<br />

investerer Henrik og Nina Loff overskud-<br />

det fra Krusmølles mange aktiviteter i nye<br />

tiltag. Henrik uddyber:


’Vi begyndte for 20 år siden som en jule-<br />

aktivitet i november og december, og det<br />

tog 10 år før vi tog skridtet fuldt ud,<br />

sagde vores jobs op og gjorde Krusmølle<br />

til vores arbejde. Undervejs har vi hele<br />

tiden tænkt i både risiko og muligheder,<br />

og vi har arbejdet for at udvikle os, så vi<br />

kan fastholde gæsterne og tilbyde nye og<br />

spændende ting fra år til år.’<br />

Blandt de kommende nyheder er et arbej-<br />

dende glasværksted, og på spørgsmålet<br />

om hvad der fører til den løbende udvik-<br />

ling, svarer Henrik:<br />

’Det gør Nina. Hun er meget kreativ og<br />

idérig, og de idéer, som vi vil satse på,<br />

prøver jeg at omsætte til praksis. Det er<br />

en stor fordel, at vi kan arbejde sammen<br />

på den måde, for vi kan hurtigt afprøve<br />

en idé og vurdere om den virker.’<br />

Nogle gange vælger Nina og Henrik også<br />

at holde fast ved idéer som er gode, men<br />

som ikke giver det store overskud. Det er<br />

nemlig vigtigt for dem begge, at gæster-<br />

ne får en totaloplevelse og et bredt<br />

udvalg af muligheder, og derfor vil de<br />

gerne satse på smalle ydelser, som gør<br />

det samlede tilbud meget mere attrak-<br />

tivt.<br />

Tilbud af høj kvalitet<br />

Nøgleordene for Krusmølle er kvalitet,<br />

service og oplevelser, og det er gennem-<br />

gående temaer i både butikken, maden,<br />

julearrangementerne og de arbejdende<br />

værksteder. Det skal også være disse<br />

temaer, der præger stedet fremover.<br />

Gennem de seneste 20 år har man opar-<br />

bejdet et årligt besøgstal på ca. 20.000<br />

gæster, og nye kommer stadig til. Henrik<br />

fortæller: ’Vi arbejder hele tiden på tiltag<br />

der kan give en endnu bedre oplevelse,<br />

og vi ved, at rigtig mange af vores gæster<br />

kommer fordi andre har anbefalet stedet.<br />

Derfor har vi også en forpligtelse til at<br />

gøre det så spændende for gæsterne, at<br />

de ikke bare anbefaler stedet til andre,<br />

men også kunne finde på at komme<br />

igen.’<br />

Fremtidssikring<br />

Gennem de seneste 20 år har Nina og<br />

Henrik ikke kun lagt en stor mængde ar-<br />

bejde i Krusmølle, men også en hel del<br />

penge er blevet investeret i stedets frem-<br />

tid. Til gengæld har hverken Nina eller<br />

Henrik endnu investeret i deres egen<br />

fremtid. Henrik siger:<br />

’Nu er vi begge to ved at være midt i fyr-<br />

rerne, så vi er da begyndt at overveje,<br />

hvad vi selv skal, når vi ikke længere skal<br />

arbejde her. Vi har ingen pension eller<br />

opsparing, da vi jo løbende har sat pen-<br />

gene i Krusmølle. Men det er vi begyndt<br />

at overveje, og her er investeringsfor-<br />

eninger bestemt en del af overvejelserne.’<br />

Når idéen om investeringsforeninger ikke<br />

ligger fjernt for Nina og Henrik, skyldes<br />

det bl.a. at tankegangen bag disse for-<br />

eninger minder meget om måden de<br />

driver Krusmølle på. Selv om investerin-<br />

ger ofte er forbundet med en vis risiko,<br />

spreder en investeringsforening risikoen<br />

mest muligt ved at investere i både sikre<br />

papirer og papirer med mulighed for et<br />

godt udbytte. For Henrik og Nina gælder<br />

det også om i det daglige at holde fast i<br />

det sikre, og en gang i mellem investere i<br />

noget som kan være mere risikabelt.<br />

Her handler det om at afveje risikoen<br />

mod muligheden for et godt udbytte, og<br />

samtidig sikre sig, at man ikke lægger alle<br />

æggene i samme kurv. Skulle man tabe<br />

kurven, har man stadig flere æg i andre<br />

kurve. På samme måde kan Henrik og<br />

Nina godt satse på tiltag der kan være ri-<br />

sikable, for de har samtidig en god sikker-<br />

hed i de kendte og populære attraktio-<br />

ner på Krusmølle.<br />

– og det kan godt være at de gode, gamle<br />

dage trives på Krusmølle, men det be-<br />

tyder ikke at nutiden og fremtiden er<br />

glemt. Her gælder nemlig, ligesom i den<br />

moderne verden udenfor, at det kræver<br />

den rigtige blanding af forsigtighed og<br />

fremsynethed for at få optimalt udbytte<br />

af sine investeringer.<br />

H.C. Andersens eventyr om Konen med<br />

æggene illustrerer Nina Loffs livsfilosofi,<br />

som også sætter sit store præg på driften<br />

af Krusmølle<br />

HORISONT 11


T E M A<br />

Vi har spurgt næsten 2000 danskere:<br />

Hvad er et rigere liv?<br />

af Hans Kristian Erbs, tekstforfatter<br />

Der er nok ligeså mange meninger om,<br />

hvad et rigere liv er, som der er menne-<br />

sker... Er et rigere liv lange rejser og flere<br />

oplevelser? Er det en jordomrejse, en Por-<br />

sche, et godt helbred, et kys på kinden<br />

hver morgen? Er der overhovedet en sam-<br />

menhæng mellem penge og lykke eller<br />

mellem velstand og velfærd? Vi har via<br />

Danmarkspanelet – et internetpanel, der<br />

sender spørgsmål ud til 5000 mennesker<br />

over hele Danmark fået et godt bud på,<br />

hvad der er danskernes virkelige værdier.<br />

Vi holder af hverdagen<br />

Den absolutte topscorer er et godt hel-<br />

bred. Når folkesundheden trues af livs-<br />

stilssygdomme bliver det alfa og omega<br />

at være sund og rask. Det betyder ikke<br />

uventet lidt mere jo ældre man bliver og<br />

også lidt mere for kvinder end for mænd.<br />

Herefter kommer et harmonisk familieliv<br />

og på tredjepladsen et job, man er glad<br />

for. Alt sammen forudsætningen for en<br />

god hverdag. Med til en velfungerende<br />

hverdag hører også, at man kan give ens<br />

børn gode vilkår, og at man har en god<br />

balance mellem arbejde og fritid, så man<br />

holder sig stressfri.<br />

Penge er ikke alt<br />

Der er langt til det begynder at handle<br />

om penge. Velfærd går i høj grad forud<br />

for velstand. Ønsket om ”mange penge”,<br />

en god opsparing og et vellønnet job fi-<br />

gurerer langt nede på ønskelisten, og<br />

mærkevarer og attraktive biler overgås<br />

f.eks. af ønsket om kunst på væggene.<br />

Vi ønsker trivsel, harmoni og velvære ...<br />

men der må godt være penge på kontoen.<br />

HORISONT 12<br />

Den lille forskel ...<br />

Vi kan aflive myten om, at kvinder har et<br />

særligt center i hjernen for sko. Ønsket<br />

om mange par sko har både for mænd og<br />

kvinder den absolutte sidsteplads.<br />

Kvinder kan i langt højere grad end mænd<br />

li’ at få serveret morgenmad på sengen.<br />

Nyt tøj hver måned er heller ikke at for-<br />

agte, hvis man er en pige. Til gengæld<br />

er det meget mere vigtigt for mænd,<br />

hvordan favoritsportsklubben klarer sig.<br />

Mænd er heller ikke overraskende noget<br />

mere interesseret i en attraktiv bil og<br />

lægger større vægt på fritidsinteresser.<br />

Ikke i aften skat, jeg vil læse<br />

Kvinder er vilde med bøger. Skal fødsels-<br />

tallet i vejret, skal bøger simpelthen ra-<br />

tioneres for kvinder i den fødedygtige<br />

alder. Det samme gælder naturen. Skal vi<br />

Her ses hvad danskerne forstår ved ”et rigere liv”. Figuren viser danskernes prioritering<br />

af en lang række værdier. Udarbejdet af A&B Analyse juni 2006.


have ændret det skrantende fødselstal i<br />

Danmark, skal der lukkes for adgangen til<br />

Guds fri natur minimum onsdag og evt.<br />

lørdag. Kvinder sætter nemlig større pris<br />

på en god bog eller en gåtur i naturen<br />

end et spændende sexliv. Interessen for<br />

livet i dobbeltsengen er også støt falden-<br />

de op gennem årene. Når man passerer<br />

de halvtreds, er et spændende sexliv lige<br />

så vigtigt - eller uvigtigt - som en god op-<br />

sparing!<br />

De yngre forbrugere<br />

Indtil man er 30, har man et langt større<br />

behov for nye sko. Men det er i hvert fald<br />

ikke i naturen, man slider dem, for det<br />

der med gåture i skovens dybe, stille ro,<br />

det skal man være noget ældre for at for-<br />

falde til. De yngre forbrugere har i væ-<br />

sentlig større grad fokus og ønske om nyt<br />

tøj hver måned, er fortaler for mærkeva-<br />

rer og attraktive biler. I det hele taget er<br />

det vigtigt at se godt ud og have en præ-<br />

sentabel bolig. Så det kan ikke undre, at<br />

et vellønnet job også er vigtigt for denne<br />

gruppe.<br />

Stem til højre, stem til venstre<br />

Generelt ser det ud til, at vore forvent-<br />

ninger til politikerne om at skabe ram-<br />

merne, hvor vi kan indfri vort billede af et<br />

rigere liv, er jævnt fordelt over hele spek-<br />

tret, men der er dog forventeligt store<br />

forskelle mellem et klassisk venstrefløjs-<br />

parti som SF og regeringens støtteparti<br />

Dansk Folkeparti. Stemmer man på sidst-<br />

nævnte, er penge en betydende faktor i<br />

ens liv. Her prioriteres ”Mange penge”,<br />

god opsparing, vellønnet job og en præ-<br />

sentabel bolig væsentligt højere end hos<br />

SF. støtter. Til gengæld bliver der læst<br />

væsentligt flere bøger og set flere film,<br />

hvis man er folkesocialist. At man skal<br />

være sund og rask, er der bred enighed<br />

om over hele det politiske spekter. Det<br />

HORISONT 13<br />

13


samme gælder harmoni i familielivet. Da<br />

Helle Thorning kom frem på den politi-<br />

ske arena, fik hun mange kommentarer<br />

med for hendes Gucci taske. Det undrer<br />

ikke, når man ser, at det med at have råd<br />

til at købe mærkevarer er markant mere<br />

vigtigt hos dem, der stemmer på rege-<br />

ringspartierne og Dansk Folkeparti.<br />

Jamen I har glemt noget ...<br />

Nogen kan have andre holdninger til,<br />

hvad et rigere liv er end det, der var mu-<br />

lighed for at ”stemme på” i undersøgel-<br />

sen. Det var der så mulighed for at skrive<br />

på som ”Andet”. Her nævner mange børn<br />

som en stor værdi. Og det er så her, vi<br />

bl.a. finder julegaveidéerne. Et rigere liv<br />

kan helt enkelt være en lystbåd, en god<br />

cykel, et sommerhus (ved vandet, selv-<br />

følgelig), en dejlig hund - eller andre<br />

kæledyr, en almindelig (!) bil, egen butik,<br />

hjælp til rengøring eller et par udlejnings-<br />

ejendomme. En enkelt ønsker sig en vel-<br />

trænet og smidig krop. Ja og så må AGF<br />

godt tage sig sammen og komme i super-<br />

ligaen!<br />

HORISONT 14<br />

I balance med sig selv<br />

Den personlige balance og harmoni er –<br />

selvsagt – i højsædet hos mange. Et rigere<br />

liv er også: At man har det godt med sig<br />

selv, åndelig harmoni, at hvile i sig selv<br />

og godt selvværd. Her er det også vigtigt<br />

med et godt forhold til jobbet, hvor man<br />

kan trives som medarbejder uden stress.<br />

Stop verden, jeg vil af!<br />

Spørgeskemaet beskæftiger sig ikke med<br />

politiske, sociale og miljømæssige værdier.<br />

Det har vist sig at være en mangel.<br />

Vi ønsker trivsel, harmoni og velvære,<br />

men for mange er det ikke begrænset<br />

til nærmiljøet, jobbet og familien. Det<br />

gælder for Danmark og for verden også.<br />

Ønskerne svinger fra det kontante – at<br />

man benytter kommunesammenlægnin-<br />

gen til at genindføre Landstinget, til det<br />

helt monumentale – at miljøet reddes, og<br />

resten af jordens befolkning hjælpes til<br />

et ordentligt liv. Mange ønsker overskud<br />

til at gøre noget for andre både økono-<br />

misk og menneskeligt, og så vil vi passe<br />

på naturen og miljøet. Solidaritet og næ-<br />

stekærlighed er væsentlige faktorer. Ikke<br />

bare mod sig selv, men også familien,<br />

vennerne og verden.<br />

Summa summarum<br />

På tværs af køn, alder, bopæl og politisk<br />

tilhørsforhold, så er der ingen tvivl:<br />

Vi ønsker os et godt helbred og en glad<br />

familie, og vi vil have det godt på jobbet.<br />

Penge er ikke i fokus. Men de er rare at<br />

have, de skaber tryghed og ses som et<br />

værktøj til at realisere sig selv eller at<br />

skabe gode rammer for ens børn. Vi stil-<br />

ler ikke på arbejde hver morgen for at<br />

få råd til en attraktiv bil. Vi vil hellere bo<br />

pænt, dyrke vore fritidsinteresser og nære<br />

venner.<br />

Se mere på www.sydinvest.dk. Her kan<br />

du læse en udvidet udgave af artiklen<br />

og se de anvendte diagrammer, der viser,<br />

hvordan fordelingen er geografisk, alders-<br />

mæssigt og mellem mænd og kvinder.


Kort og Godt<br />

Ny chef for Investor Relations<br />

i <strong>Sydinvest</strong><br />

Tine Lund Andersson har overtaget<br />

Dorthe Schacks job som chef for Investor<br />

Relations (IR) i <strong>Sydinvest</strong>. Tine startede<br />

den 1. juni 2006 hos <strong>Sydinvest</strong> og er an-<br />

svarlig for IR-afdelingen, der arbejder<br />

med kommunikation og kundekontakt.<br />

Tine er født og opvokset i Sønderborg,<br />

hvor hun i mange år var en kendt svøm-<br />

mepige. Som elitesvømmer blev hun 5<br />

gange dansk mester og deltog i Europa-<br />

og verdensmesterskaberne. Efter endt HA<br />

på Sønderborg Handelshøjskole, heraf 8<br />

måneder på Leeds Metropolitan Universi-<br />

ty i England blev Tine cand. merc i økono-<br />

misk markedsføring i København. Siden<br />

slutningen af 90’erne har hun været<br />

ansat i dagligvarebranchen, senest som<br />

marketingchef hos Kraft Foods APS.<br />

Efter 10 år i København er Tine vendt<br />

hjem til Sønderjylland og har bosat sig i<br />

Sønderborg.<br />

<strong>Sydinvest</strong> vinder 2 ud af 6<br />

investeringsforeningspriser<br />

Dansk Aktionærforenings Investerings-<br />

foreningspris udpeger de bedste investe-<br />

ringsforeningsafdelinger for den private<br />

investor. De bedste afdelinger har både<br />

på kort og lang sigt realiseret de bedste<br />

afkast og har haft nogle rimelige omkost-<br />

ninger.<br />

<strong>Sydinvest</strong> fi k 2 ud af 6 tildelte præmier:<br />

Vinderen i 2006 i kategorien Aktier, høj<br />

risiko er: <strong>Sydinvest</strong> Latinamerika<br />

Vinderen i 2006 i kategorien Obligationer,<br />

høj risiko er: <strong>Sydinvest</strong> HøjrenteLande<br />

læs evt. mere på www.shareholders.dk<br />

Peberlyk 4<br />

Postboks 274<br />

+++0153+++<br />

6200 Aabenraa<br />

Ny brochure om akkumulerende<br />

afdelinger i <strong>Sydinvest</strong> –<br />

<strong>Sydinvest</strong> tilbyder tre akkummulerende:<br />

• <strong>Sydinvest</strong> Fjernøsten Akkumulerende<br />

• <strong>Sydinvest</strong> BRIK Akkumulerende<br />

• <strong>Sydinvest</strong> HøjrenteLande Akkumulerende<br />

Afdelingerne er velegnet til virksomheds-<br />

skatteordningen og pensions- og børne-<br />

opsparing<br />

HORISONT 15


Investormøder 2006<br />

I september og oktober holder <strong>Sydinvest</strong><br />

8 investormøder rundt om i landet.<br />

Du er velkommen til at tage et par venner<br />

med til investormøderne, så I sammen kan<br />

opleve en spændende aften med fokus på<br />

investering og et rigere liv.<br />

Du vil også møde Troels Kløvedal, der<br />

med lysbilleder og foredrag levendegør<br />

sin bog ”Kineserne syr med lang tråd”.<br />

Bogen er en beretning om drømmerejsen<br />

til Kina.<br />

Efter mange års ihærdige forsøg lykkedes<br />

det Troels Kløvedal på sin 3. jordomsejling<br />

– for første gang i Den kinesiske Folkere-<br />

publiks historie - at få tilladelse til at sejle<br />

Nordkaperen 4.000 km dybt ind i Kina og<br />

ind bag de berømte Three Gorges, de ki-<br />

nesiske Grand Canyon – en rejse der bliver<br />

dansk ekspeditionshistorie.<br />

Tilmeldingskupon:<br />

Jeg vil gerne deltage i investormødet i<br />

(sæt kryds)<br />

Aabenraa den 18. september<br />

Herning den 19. september<br />

Odense den 21. september<br />

Århus den 25. september<br />

Horsens den 26. september<br />

Esbjerg den 2. oktober<br />

København den 3. oktober<br />

Sønderborg den 20. november<br />

HORISONT 16<br />

Skriv med BLOKBOGSTAVER<br />

Mit kundenummer er (Se bagsiden af dette Horisont): _______________________________<br />

Mit navn er: _______________________________________________________________________<br />

Min adresse er: ____________________________________________________________________<br />

Mit postnr. og by: _________________________________________________________________<br />

Vi kommer ialt __________ _ personer.<br />

Du kan også tilmelde dig på www.sydinvest.dk fra den 2. august 2006. HUSK – ”først til<br />

mølle” princippet gælder ved tilmelding, da der er et begrænset antal pladser. Hvis der<br />

ikke er fl ere pladser, får du besked med det samme. I modsat fald modtager du det<br />

ønskede antal adgangskort et par uger inden investormødet.


Her er der investormøder:<br />

Aabenraa<br />

Sønderjyllandshallen<br />

Mandag den 18. september 2006<br />

Herning<br />

Herning Kongrescenter<br />

Tirsdag den 19. september 2006<br />

Odense<br />

SAS H.C. Andersen<br />

Torsdag den 21. september<br />

Program<br />

19.00<br />

Velkomst<br />

19.05<br />

Investering a la Kierkegaard<br />

v/afdelingsdirektør Niels Skovvart<br />

20.15<br />

Pause med let pausesnack<br />

21.00<br />

Kineserne syr med lang tråd<br />

v/Troels Kløvedal<br />

Århus<br />

Helna Marselis<br />

Mandag den 25. september<br />

Horsens<br />

Scandic Bygholm Park<br />

Tirsdag den 26. september<br />

Esbjerg<br />

Musikhuset<br />

Mandag den 2. oktober<br />

København<br />

SAS Falkoner<br />

Tirsdag den 3. oktober<br />

Sønderborg<br />

Alsion (Koncertsalen)<br />

Mandag den 20. november<br />

Alle investormøder starter<br />

kl. 19.00 og slutter ca. kl. 22.15.<br />

Foto venligst udlånt af Musikhuset, Esbjerg<br />

HORISONT 17


Sådan gik de finansielle<br />

markeder i 1. halvår 2006<br />

Kort fortalt<br />

• Inflationsfrygt og vækstafdæmp-<br />

ning i USA skaber uro på de finan-<br />

sielle markeder<br />

• Centralbankerne forhøjer styrings-<br />

renterne<br />

• Fortsat pæn vækst i verdensøkono-<br />

mien, men afmatning på det ameri-<br />

kanske boligmarked<br />

• Højere oliepriser og svingende rå-<br />

varepriser<br />

• Opadgående pres på obligations-<br />

renterne<br />

• Rentestigning i højrentelandene<br />

• Dollar og andre valutaer under pres<br />

• Tilbagefald på aktiemarkederne i<br />

2. kvartal<br />

Inflationsfrygt og vækstafdæmpning<br />

i USA skaber uro på<br />

de finansielle markeder<br />

Efter et forholdsvist pænt 1. kvartal blev<br />

de finansielle markeder i 2. kvartal ramt<br />

af kursfald på aktiemarkederne, stigende<br />

renter på obligationsmarkerne og kurs-<br />

fald på flere valutaer. Det er gået værst<br />

ud over de mere risikobetonede aktiver<br />

såsom aktier fra emerging markets. Akti-<br />

erne tabte næsten 30 % fra toppen i maj<br />

til bunden i juni jævnfør figur1. Derved<br />

forsvandt en stor del af årets gevinst.<br />

Hovedårsagen til denne uro er, at man er<br />

blevet nervøs for, at inflationspresset i<br />

USA er stigende, og væksten er aftagende.<br />

De seneste inflationstal har vist en stigen-<br />

de tendens jævnfør figur 2. I maj steg den<br />

underliggende inflation, dvs. forbruger-<br />

HORISONT 18<br />

priserne bortset fra energi og fødevarer,<br />

med 2,4 % målt på årsbasis. Det er i og for<br />

sig ikke alarmerende, men over de seneste<br />

tre måneder har stigningstakten på års-<br />

basis været noget kraftigere faktisk helt<br />

oppe på 3,8 %, og det er bekymrende,<br />

især hvis udviklingen fortsætter. Flere<br />

medlemmer fra den amerikanske central-<br />

bank (FED) med centralbankdirektør Ben<br />

Bernanke i spidsen har udtrykt bekym-<br />

ring over udviklingen og sagt, at inflatio-<br />

nen har bevæget sig uden for FED’s<br />

ønskede område, der er på 0 – 2 % årlig<br />

inflation.<br />

Centralbankerne forhøjer styringsrenterne<br />

Konsekvensen har været, at FED fire gange<br />

i løbet af 1. halvår og senest den 29. juni<br />

har forhøjet styringsrenten med 0,25 % -<br />

point, så styringsrenten ved udgangen af<br />

1. halvår var 5,25 % jævnfør tabel 1.<br />

Det store spørgsmål er imidlertid, om FED<br />

forhøjer renten yderligere i løbet af 2.<br />

halvår for at dæmme op for inflationen,<br />

eller om man venter og ser konsekvenser-<br />

ne af den pengepolitiske stramning, der<br />

allerede er foretaget.<br />

Flere internationale investeringsbanker<br />

har i løbet af 2. kvartal forhøjet deres<br />

forventninger til den amerikanske sty-<br />

ringsrente, så de nu påregner, at den når<br />

6,0 % i løbet af 2. halvår.<br />

I Europa har den europæiske centralbank,<br />

ECB, også strammet pengepolitikken ved<br />

at forhøje den europæiske styringsrente<br />

med i alt 0,5 % -point i 1. halvår. Dan-<br />

af obligationschef<br />

Jørn Jeppesen, <strong>Sydinvest</strong><br />

marks Nationalbank har forhøjet renten<br />

med 0,6 % -point og Riksbanken i Sverige<br />

med 0,75 % -point.<br />

Embedsmænd fra ECB har på det seneste<br />

været meget markante i deres udtalelser<br />

omkring deres bekymring for, at de sti-<br />

gende olie- og energipriser på sigt kan<br />

føre til højere europæiske forbrugerpriser.<br />

Så det er næsten givet, at ECB forhøjer<br />

styringsrenten yderligere i 2. halvår, selv<br />

om udviklingen i forbrugerpriserne hol-<br />

der sig på et lavt niveau.<br />

I Japan er der også kommet klare signaler<br />

fra Bank of Japan om, at man snart vil<br />

ændre på nul-rentepolitikken, så man må<br />

forvente en renteforhøjelse også her i 2.<br />

halvår. Pengepolitikken i Japan er allere-<br />

de blevet strammet via en opstramning af<br />

pengemængden.<br />

Fortsat pæn vækst i verdensøkonomien,<br />

men afmatning<br />

på det amerikanske ejendomsmarked<br />

Verdensøkonomien har været præget af<br />

pæn vækst i alle de betydende områder i<br />

Tabel 1:<br />

Udvikling i centralbankernes<br />

styringsrenter i 2006<br />

30.06.06 31.12.05<br />

USA 5,25 % 4,25 %<br />

Euroland 2,75 % 2,25 %<br />

Japan 0,10 % 0,10 %<br />

England 4,50 % 4,50 %<br />

Sverige 2,25 % 1,50 %<br />

Danmark 3,00 % 2,40 %


Figur 1: Udviklingen i Morgan Stanleys aktieindeks i 1. halvår 2006 målt i dollars<br />

i perioden 02.01.2006-30.06.2006 (31.12.05 = 100)<br />

130<br />

120<br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

Verdensindeks Emerging markets indeks<br />

Figur 2: Udviklingen i inflationen i USA målt på årsbasis i procent<br />

(forbrugerpriser ekskl. energi og fødevarer)<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

2001 2002<br />

2003 2004 2005 2006<br />

Figur 3: Udviklingen i det amerikanske NAHB-boligindeks<br />

(National Associations of Home Builders)<br />

2001 2002<br />

2003 2004 2005 2006<br />

1. halvår 2006. I Europa, Japan og USA<br />

blev realvæksten i 1. kvartal målt til hen-<br />

holdsvis 1,9 %, 3,8 % og 3,7 %, hvilket er<br />

en fremgang i forhold til forrige kvartal. I<br />

Kina voksede økonomien med 10,3 % i 1.<br />

kvartal, og i Latinamerika er der også<br />

pæn vækst.<br />

Det afgørende spørgsmål er imidlertid,<br />

om verdensøkonomien fortsat kan vise<br />

høje vækstrater set i lyset af de høje olie-<br />

priser og af, at verdens centralbanker<br />

strammer pengepolitikken.<br />

De fremadskuende indikatorer i Europa,<br />

Japan og USA peger alle på pæn vækst i<br />

2. halvår. Alligevel er man specielt i USA<br />

bekymret for, at de stigende renter og<br />

den høje oliepris vil føre til lavere vækst.<br />

I USA har man set en betydelig afmatning<br />

på det amerikanske ejendomsmarked<br />

jævnfør figur 3. I figuren kan man se, at<br />

boligindekset er faldet markant siden ef-<br />

teråret 2005. Udviklingen på ejen-<br />

domsmarkedet har en stor indflydelse på<br />

det amerikanske privatforbrug. Privatfor-<br />

bruget udgør ca. 70 % af det amerikan-<br />

ske bruttonationalprodukt, så hvis de<br />

amerikanske forbrugere strammer livrem-<br />

men, vil det få en mærkbar effekt på hele<br />

den amerikanske økonomi. Man har også<br />

kunnet registrere, at jobskabelsen i USA<br />

har været lavere i 2. kvartal end i 1. kvar-<br />

tal. Flere investeringsbanker venter der-<br />

for en noget lavere vækst i USA i 2. halvår.<br />

I Europa og Japan viser indeksene for<br />

erhvervsklimaet, at optimismen er stor.<br />

Desuden har man kunnet registrere et<br />

fald i ledigheden, så her er der ingen af-<br />

matning at spore.<br />

HORISONT 19


Højere oliepris og svingende<br />

råvarepriser<br />

Den høje efterspørgsel efter olie pga.<br />

væksten i verdensøkonomien har sammen<br />

med det ustabile politiske klima i Mellem-<br />

østen med krig i Irak og atomspørgsmålet<br />

i Iran ført til, at olieprisen er steget bety-<br />

deligt i 1. halvår jævnfør tabel 2. Nogle<br />

OPEC-lande har tilkendegivet, at de er<br />

parate til at øge produktionen, men det<br />

har ikke forhindret prisen i at stige.<br />

Råvarepriserne har svinget en del i 1. halv-<br />

år. De steg i begyndelsen 2. kvartal, men<br />

siden er de faldet tilbage igen.<br />

Opadgående pres på obligationsrenterne<br />

De højere styringsrenter, den stigende in-<br />

flation og den højere vækst i verdensøko-<br />

nomien har lagt et opadgående pres på<br />

de lange obligationsrenter i 1. halvår<br />

jævnfør tabel 3. I Europa og USA er ren-<br />

ten på 10-årige obligationer steget 0,8 %<br />

-point, mens rentestigningen i Japan kun<br />

har været på 0,4 % -point.<br />

Rentestigning i højrentelandene<br />

Rentemarkederne i højrentelandene er<br />

også blevet ramt af rentestigninger i 1.<br />

halvår. Som man kan se af figur 4, er<br />

renten målt på JP Morgans Emerging<br />

Markets Indeks steget med 0,8 % -point i<br />

løbet af 1. halvår, det samme som rente-<br />

stigningen på amerikanske og europæi-<br />

ske tiårige statsobligationer. Den største<br />

forskel er, at det meste af rentestignin-<br />

gen på højrentelandene er kommet i 2.<br />

Figur 4: Renteudviklingen i Emerging Markets i 1. halvår 2006<br />

målt på JP Morgans indeks<br />

7,8<br />

7,6<br />

7,4<br />

7,2<br />

7,0<br />

6,8<br />

6,6<br />

6,4<br />

06.01.2006<br />

20.01.2006<br />

HORISONT 20<br />

03.02.2006<br />

17.02.2006<br />

03.03.2006<br />

17.03.2006<br />

31.03.2006<br />

kvartal, mens rentestigningen på statsob-<br />

ligationerne er kommet jævnt hen over<br />

halvåret.<br />

Der har derfor ikke været tale om nogen<br />

egentlig krise på højrentelandene. Øko-<br />

nomierne i højrentelandene klarer sig ge-<br />

nerelt fortsat flot. F.eks. har Argentina og<br />

Brasilien fået sat deres kreditvurdering op<br />

hos de internationale kreditvurderingsbu-<br />

reauer i 1. halvår.<br />

Den væsentligste årsag til rentestignin-<br />

gen i 2. kvartal synes at være, at investo-<br />

rerne ikke længere er helt så risikovillige.<br />

Disse forhold har især ramt investeringer i<br />

nogle af lokalmarkederne i 1. halvår, og<br />

det er typisk gået ud over de lande, der<br />

har store underskud på deres betalings-<br />

balance f.eks. Island, Tyrkiet og Sydafrika,<br />

hvor valutaerne er faldet med mellem 17<br />

og 23 % over for danske kroner. Andre<br />

valutaer er også blevet ramt, men ikke<br />

helt så slemt.<br />

... og på virksomhedsobligationer<br />

Renten på virksomhedsobligationer er<br />

også steget i 1. halvår 2006, men ikke så<br />

meget som på højrentelande- og statsob-<br />

ligationer. Målt på Merrill Lynch’s indeks<br />

er renten steget med 0,3 % -point, så<br />

virksomhedsobligationerne har klaret sig<br />

relativt godt i 1. halvår. Virksomhederne<br />

har generelt præsteret gode resultater i<br />

1. kvartal, og det øger tilliden hos inve-<br />

storerne.<br />

14.04.2006<br />

28.04.2006<br />

12.05.2006<br />

26.05.2006<br />

09.06.2006<br />

23.06.2006<br />

Dollar og andre placeringsvalutaer<br />

under pres<br />

Dollaren har efter den massive stigning<br />

sidste år været under pres i 1. halvår<br />

jævnfør tabel 4. Dollaren har tabt 7,7 % i<br />

værdi over for kronen. Selv om det ameri-<br />

kanske renteniveau er noget højere end<br />

det europæiske, har det ikke forhindret<br />

dollaren i at falde, idet der har været<br />

fokus på, at flere udenlandske central-<br />

banker vil placere en større del af deres<br />

valutareserver i andre valutaer end dolla-<br />

ren. Derved bliver det sværere for USA at<br />

Tabel 2:<br />

Udvikling i råvarepriser i 1.halvår 2006<br />

Kurs<br />

30.06.06 Ændring<br />

Brent olie<br />

pr. tønde 73,28 $ 24,5 %<br />

CRB råvareindeks<br />

346,39 4,4 %<br />

Guld pr. once 615,85 $ 19,1 %<br />

Tabel 3:<br />

Renten på 10-årige statsobligationer<br />

30.06.06 31.12.05<br />

Danmark 4,1 % 3,3 %<br />

Sverige 4,0 % 3,3 %<br />

England 4,7 % 4,1 %<br />

Tyskland 4,1 % 3,3 %<br />

USA 5,2 % 4,4 %<br />

Canada 4,6 % 4,0 %<br />

Australien 5,8 % 5,2 %<br />

Japan 1,9 % 1,5 %<br />

Polen 5,6 % 5,0 %<br />

Sydkorea (i $) 5,3 % 5,6 %<br />

Brasilien (i $) 7,3 % 6,8 %<br />

Mexico (i $) 6,5 % 5,3 %<br />

Tabel 4:<br />

Valutakursudvikling mod DKK<br />

i 1.halvår 2006<br />

Kurs Ænd. eft.<br />

30.06.06 31.12.05<br />

Norske kroner 93,75 0,4 %<br />

Svenske kroner 80,99 1,9 %<br />

Engelske pund 1078,99 -0,6 %<br />

Euro 745,94 0,0 %<br />

Schweizerfranc 476,22 -0,7 %<br />

US-dollar 583,38 -7,7 %<br />

Mexicanske peso 51,68 -13,1 %<br />

Brasilianske real 269,55 -0,4 %<br />

Canadiske dollar 524,57 -3,1 %<br />

Japanske yen 5,10 -4,7 %<br />

Hong Kong-dollar 75,11 -7,9 %<br />

Australske dollar 433,42 -6,6 %


Tabel 5:<br />

Udvikling på aktiemarkederne<br />

31.12.05-30.06.06 1)<br />

Ændring i % i lokal valuta i kroner<br />

Danmark 2) 7,2 % 7,2 %<br />

Sverige 1,3 % 3,3 %<br />

England 5,5 % 4,8 %<br />

Tyskland 4,6 % 4,6 %<br />

Frankrig 7,1 % 7,1 %<br />

Holland 2,1 % 2,1 %<br />

Italien 4,5 % 4,5 %<br />

Spanien 7,5 % 7,5 %<br />

Schweiz 2,2 % 1,4 %<br />

Rusland 31,0 % 22,0 %<br />

USA 2,2 % -5,7 %<br />

Mexico 9,3 % -5,0 %<br />

Brasilien 9,7 % 9,2 %<br />

Japan -1,3 % -6,0 %<br />

Hong Kong 7,2 % -1,3 %<br />

Kina 23,9 % 14,1 %<br />

Indien 12,5 % 1,4 %<br />

Singapore 5,9 % 2,7 %<br />

Europa 4,8 %<br />

Euroland 3) 5,5 %<br />

Verden -2,2 %<br />

1) Morgan Stanleys indeks<br />

2) OMXC Capped (totalafkast)<br />

3) MSCI EMU Indeks (inkl. nettoudbytte)<br />

Tabel 6:<br />

Brancheudvikling 31.12.05-30.06.06<br />

Branche i Dkk.<br />

Energi 2,9 %<br />

Basisindustri 3,1 %<br />

Kapitalgoder -1,6 %<br />

Cyklisk forbrug -4,6 %<br />

Stabilt forbrug -2,8 %<br />

Sundhed -6,5 %<br />

Finans -2,4 %<br />

It -11,5 %<br />

Telekommunikation -2,5 %<br />

Forsyning 1,0 %<br />

dække det store underskud på den ame-<br />

rikanske handels- og betalingsbalance.<br />

I 1. halvår har fl ere af de såkaldte place-<br />

ringsvalutaer, der typisk har et højt rente-<br />

niveau, været under pres. Værst er det<br />

som nævnt gået for den islandske krone,<br />

tyrkiske lira og sydafrikanske rand. Men<br />

den newzealandske dollar, den mexican-<br />

ske peso og nogle af de østeuropæiske<br />

valutaer er også faldet en del.<br />

Faktisk er det kun enkelte valutaer som<br />

f.eks. den norske og den svenske krone,<br />

der er steget lidt i værdi over for kronen i<br />

1. halvår.<br />

Tilbagefald på aktiemarkederne<br />

i 2. kvartal<br />

Efter en meget positiv udvikling på aktie-<br />

markederne i 1. kvartal 2006 faldt aktier-<br />

ne en del tilbage i 2. kvartal. Som det<br />

fremgår af fi gur 1, forsvandt hele kurs-<br />

stigningen på det globale indeks. Faktisk<br />

er det kun få markeder, der har præsteret<br />

positive afkast i 1. halvår jævnfør tabel 5.<br />

På trods af det store tilbagefald i 2. kvar-<br />

tal er det fortsat gået bedst på nogle af<br />

de nye markeder som, Rusland, Kina og<br />

Brasilien med afkast på henholdsvis 22,0<br />

%, 14,1 % og 9,2 %.<br />

På de modne aktiemarkeder er det gået<br />

bedst i Europa, hvor markederne generelt<br />

er steget knap 5,5 %, mens der har været<br />

negative afkast i USA og Japan.<br />

Det danske aktiemarked har på trods af<br />

en nedjustering fra A.P. Møller-Mærsk<br />

klaret sig relativt godt med en stigning<br />

på 7,2 %.<br />

Efter en meget lang periode med stigen-<br />

de aktiekurser kom investorerne i 2.<br />

kvartal i tvivl om hvorvidt den positive<br />

udvikling kunne vare ved. Den strammere<br />

pengepolitik, den højere obligationsrente<br />

og de høje energi- og oliepriser kan føre<br />

til lavere vækst i verdensøkonomien,<br />

hvilket ikke er godt for aktiekurserne.<br />

Derfor har mange investorer solgt ud af<br />

deres aktiebeholdninger og derved<br />

presset kurserne. I 1. halvår er afkastene<br />

på aktiemarkederne målt i kroner derud-<br />

over blevet negativt påvirket af den<br />

lavere dollar.<br />

Brancheudvikling i 1. halvår<br />

2006<br />

Som det fremgår af tabel 6, er det kun<br />

nogle få brancher, der har opnået positi-<br />

ve afkast i 1. halvår, og der er ret store<br />

forskelle i afkastene.<br />

Energi-, basis industri og forsyningsvirk-<br />

somhed har været de bedste brancher i 1.<br />

halvår. De høje priser på energi og<br />

råvarer gavner indtjeningen i selskaber-<br />

ne. Forsyningsaktierne har nydt godt af<br />

opkøb og omstruktureringer forud for li-<br />

beraliseringerne af energimarkederne<br />

næste år.<br />

It-sektoren har været den dårligste<br />

branche i 1. halvår. Aktierne i denne<br />

sektor er relativt dyrt prisfastsat, og akti-<br />

erne er nogle af de mest følsomme, så<br />

hvis der kommer en nedgang i de inter-<br />

nationale konjunkturer, rammer det ind-<br />

tjeningen i denne type aktier hårdt. Flere<br />

selskaber har allerede udtrykt bekymring<br />

for den fremtidige indtjening.<br />

Sundhedssektoren har heller ikke klaret<br />

sig så godt i 1. halvår. I USA har man bl.a.<br />

været nervøs for regeringsindgreb inden<br />

for sygdomsbehandling.<br />

Redaktionen er afsluttet d. 30. juni 2006<br />

HORISONT 21


Sådan gik afdelingerne<br />

i 1. halvår 2006<br />

• Nervøsitet på de finansielle marke-<br />

der i maj rammer afkastene<br />

• Fortsat pæne afkast på <strong>Sydinvest</strong><br />

BRIK og <strong>Sydinvest</strong> BRIK Akkumule-<br />

rende<br />

• Positive afkast på europæiske og<br />

danske aktier<br />

• Negative afkast på globale aktier,<br />

it-aktier og e-Business<br />

• Positive afkast på virksomhedsobligationer<br />

og korte danske obligationer<br />

• Negative afkast på lange danske,<br />

internationale og højrentelande<br />

obligationer<br />

• Forventninger til resten af 2006<br />

Nervøsitet på de finansielle<br />

markeder rammer afkastene<br />

Den nervøse stemning, som ramte de finansielle<br />

markeder i maj, har betydet, at<br />

alle <strong>Sydinvest</strong>s afdelinger på nær <strong>Sydinvest</strong><br />

Danrente, har haft negative afkast i 2.<br />

kvartal, så den flotte udvikling fra 1. kvartal<br />

ikke har kunnet opretholdes.<br />

Afkastene for 1. halvår er uensartede<br />

jævnfør oversigten. Blandt obligationsafdelingerne<br />

er det kun <strong>Sydinvest</strong> Virksomhedsobligationer<br />

og <strong>Sydinvest</strong> Danrente,<br />

der har præsteret positive afkast. Afkastene<br />

i obligationsafdelingerne ligger mellem<br />

plus 2,9 % og minus 6,2 %. Blandt aktieafdelingerne<br />

er der endnu større forskel.<br />

Her ligger afkastene mellem plus 11,7 %<br />

og minus 11,6 %.<br />

Samlet set er afkastene for 1. halvår acceptable,<br />

men har man investeret nye<br />

penge, mens markederne toppede i maj,<br />

har det ikke været så spændende.<br />

Fortsat pæne afkast på <strong>Sydinvest</strong><br />

BRIK og <strong>Sydinvest</strong> BRIK<br />

Akkumulerende<br />

Selvom aktiemarkederne har oplevet et<br />

markant tilbagefald i 2. kvartal, har <strong>Sydinvest</strong><br />

BRIK og <strong>Sydinvest</strong> BRIK Akkumulerende<br />

alligevel præsteret pæne afkast for hele<br />

1. halvår på mere end 10 % for begge afdelinger.<br />

<strong>Sydinvest</strong> Fjernøsten og <strong>Sydinvest</strong><br />

Latinamerika har præsteret positive afkast<br />

HORISONT 22<br />

på 6,7 % og 5,6 %. Specielt <strong>Sydinvest</strong><br />

Fjernøsten har gjort det flot, da afkastet<br />

er betydeligt bedre end afkastet på afdelingens<br />

sammenligningsindeks. Det<br />

skyldes bl.a., at afdelingen i 1. halvår har<br />

haft større fokus på kinesiske aktier frem<br />

for koreanske aktier.<br />

Udviklingen i Brasilien, Rusland, Indien,<br />

Kina og Latinamerika generelt er fortsat<br />

meget positiv for aktiemarkederne.<br />

Men den store korrektion i aktiekurserne<br />

tyder på, at udviklingen var gået for<br />

af obligationschef<br />

Jørn Jeppesen, <strong>Sydinvest</strong><br />

Samlet værditilvækst<br />

Ultimo juni 2006<br />

stærkt set i lyset af, at centralbankerne<br />

strammer pengepolitikken og det højere<br />

internationale renteniveau. På længere<br />

sig er udsigterne for de såkaldte emerging<br />

markets fortsat meget gode.<br />

Positive afkast på europæiske<br />

og danske aktier<br />

<strong>Sydinvest</strong> Danmark, <strong>Sydinvest</strong> Europa og<br />

<strong>Sydinvest</strong> Euroland har alle givet positive<br />

afkast på mellem 3,3 og 6,4 % i 1. halvår.<br />

Det danske aktiemarked har klaret sig<br />

Afdeling Indeværende Seneste Seneste Seneste Seneste Seneste<br />

år år 3 år 5 år 7 år 10 år<br />

Basisobligationer<br />

Danrente 0,3 % 0,1 % 5,4 % 17,9 % 27,3 % 47,0<br />

Fonde -1,7 % -1,3 % – – – –<br />

Dannebrog Privat -1,6 % -2,0 % 7,0 % 22,9 % 34,0 % 65,4 %<br />

Dannebrog Pension -1,6 % -1,7 % 7,2 % 23,2 % – –<br />

Dannebrog Erhverv -1,6 % -1,7 % 7,2 % 23,2 % – –<br />

<strong>International</strong> -6,2 % -4,4 % 6,9 % 14,8 % 34,2 % 75,9 %<br />

Højrenteobligationer<br />

HøjrenteLande Mix -2,4 % 3,9 % 37,1 % – – –<br />

HøjrenteLande -1,4 % 5,8 % 41,3 % 97,0 % – –<br />

HøjrenteLande Akkumulerende 1) -2,5 % – – – – –<br />

Virksomhedsobligationer 2,9 % 8,1 % 31,9 % 36,9 % – –<br />

HøjrenteLande Valuta 2) -3,4 % 0,2 % – – – –<br />

HøjrenteLande Lokal Valuta 3) -4,7 % – – – – –<br />

Basisaktier<br />

Verden -2,2 % 8,7 % 35,5 % -22,3 % -13,7 % 42,7 %<br />

Danmark 6,4 % 23,7 % 119,9% 56,7 % 124,5 % 227,3 %<br />

Europa 3,6 % 15,8 % 53,7 % -7,4 % 6,7 % 100,8 %<br />

Tyskland 4) -7,0 % – – – – –<br />

Euroland 3,3 % 15,8 % 56,1 % -7,4 % 5,4 % –<br />

MegaTrends -4,6 % 7,3 % 29,1 % -23,9 % – –<br />

Vækstaktier<br />

BRIK 10,8 % 48,4 % – – – –<br />

BRIK Akkumulerende 5) 11,7 % – – – – –<br />

Latinamerika 5,6 % 48,0 % 217,4 % 130,0 % 230,3% 309,6 %<br />

Fjernøsten 6,7 % 33,2 % 147,1 % 129,1 % 154,6 % 236,9 %<br />

Fjernøsten Akkumulerende 6) -0,5 % – – – – –<br />

IT -10,3 % -2,0 % 11,1 % -50,8 % -55,3 % –<br />

e-Business -11,6 % 7,1% 25,7 % -37,4 % – –<br />

1) <strong>Sydinvest</strong> HøjenteLande Akk. er etableret 18. november 2005<br />

2) <strong>Sydinvest</strong> HøjenteLande Valuta er etableret 13. maj 2005<br />

3) <strong>Sydinvest</strong> HøjenteLande Lokal Valuta er etableret 10. februar 2006<br />

4) <strong>Sydinvest</strong> Tyskland er etableret 25.april 2006<br />

5) <strong>Sydinvest</strong> BRIK Akk. er etableret 18. november 2005<br />

6) <strong>Sydinvest</strong> Fjernøsten Akk. er etableret 13. maj 2006


edst. I 1. halvår har der været pæne kursstigninger<br />

på flere banker og forsikringsselskaber<br />

pga. flotte regnskaber og meddelelser<br />

om tilbagekøb af egne aktier.<br />

Medicinalaktierne har også vist pæne<br />

kursstigninger, og det samme har Vestas i<br />

vindmøllebranchen. Derimod har der<br />

været kursfald på rederiaktier, da fragtraterne<br />

har været vigende. A.P. Møller-<br />

Mærsk har derfor måttet nedjustere i juni.<br />

Generelt har de mindre og mellemstore<br />

selskaber klaret sig godt i 1. halvår.<br />

De europæiske aktier har nydt godt af, at<br />

konjunkturopsvinget i Europa har bidt sig<br />

fast, og at der er stor aktivitet inden for<br />

fusioner og opkøb.<br />

Den ny afdeling <strong>Sydinvest</strong> Tyskland, der<br />

blev oprettet ultimo april, fik en meget<br />

svær start med et negativ afkast på 7 %<br />

frem til halvårsskiftet. Afkastet er lidt bedre<br />

end markedsudviklingen.<br />

Negative afkast på globale<br />

aktier, it-aktier og e-Business<br />

<strong>Sydinvest</strong> Verden, <strong>Sydinvest</strong> MegaTrends<br />

og <strong>Sydinvest</strong> IT har alle givet negative<br />

afkast i 1. halvår. Afkastene på det amerikanske<br />

og japanske aktiemarked har været<br />

lave i halvåret, og afkastene er blevet negativt<br />

påvirket af kursfald på dollar og yen.<br />

<strong>Sydinvest</strong> e-Business er blevet negativt påvirket<br />

af, at der har været kursfald på de<br />

store internetaktører såsom Amazon,<br />

Yahoo og e-Bay. Desuden er TD Ameritrade<br />

faldet pga. lavere handelsaktivitet på<br />

aktiemarkederne.<br />

Positive afkast på virksomhedsobligationer<br />

og korte danske<br />

obligationer<br />

I 1. halvår har som nævnt kun <strong>Sydinvest</strong><br />

Danrente og <strong>Sydinvest</strong> Virksomhedsobligationer<br />

præsteret positive afkast. <strong>Sydinvest</strong><br />

Danrente er den mest forsigtige af<br />

vores obligationsafdelinger, så det er ikke<br />

overraskende, at den kan lave positive<br />

afkast, selv når der er uro på de finansielle<br />

markeder. Derimod har <strong>Sydinvest</strong> Virksomhedsobligationer<br />

klaret sig meget flot med<br />

et afkast på 2,9 % i halvåret. Selv om kurserne<br />

også er faldet lidt på virksomhedsobligationerne,<br />

har renteindtægterne kunnet<br />

opveje dette. Gode regnskaber har generelt<br />

været med til at fastholde investorernes<br />

tillid til virksomhedsobligationerne.<br />

Negative afkast på lange<br />

danske og internationale obligationer<br />

Et stigende internationalt og dansk renteniveau<br />

har ført til negative afkast på de<br />

danske obligationsafdelinger og den internationale<br />

obligationsafdeling i 1. halvår.<br />

Det lave danske renteniveau medfører, at<br />

man kun kan vente beskedne afkast på<br />

danske obligationer i 2006. Vi venter dog,<br />

at et mere stabilt obligationsmarked i 2.<br />

halvår kan føre til et lille positivt afkast<br />

for de danske obligationsafdelinger for<br />

hele året.<br />

Den internationale afdeling er desuden<br />

blevet hårdt ramt af, at mange valutaer er<br />

blevet markant svækket over for kronen.<br />

Dollaren er f.eks. faldet med 7,7 % over<br />

for kronen, og flere af de traditionelle<br />

placeringsvalutaer såsom newzealandske<br />

og australske dollars, flere østeuropæiske<br />

valutaer, mexicanske peso og sydafrikanske<br />

rand er faldet endnu mere. Disse valutaer<br />

er blevet solgt kraftigt ud af investorerne,<br />

da de er blevet mindre risikovillige.<br />

Negative afkast på obligationer<br />

fra højrentelandene<br />

Efter et flot 1. kvartal er det lidt skuffende,<br />

at vores afdelinger med obligationer<br />

fra højrentelandene har mistet hele det<br />

positive afkast, så afkastene for hele 1.<br />

halvår nu er negative.<br />

Afkastet på <strong>Sydinvest</strong> Højrentelande på<br />

-1,4 % er imidlertid bedre end afkastet på<br />

<strong>Sydinvest</strong> Dannebrog på - 1,6 % for 1.<br />

halvår, så der ikke tale om krise på højrentelandene.<br />

Markederne er blevet ramt af<br />

den generelle rentestigning, der har været<br />

på de internationale obligationsmarkeder<br />

i 1. halvår. For højrentelandene er hele<br />

rentestigningen imidlertid kommet i 2.<br />

kvartal, hvor rentestigningen har været<br />

mere jævnt fordelt over halvåret på de<br />

mere modne markeder.<br />

Lavere valutakurser har ligesom på <strong>Sydinvest</strong><br />

<strong>International</strong> trukket afkastet ned på<br />

de højrentelandeafdelinger, der har valutaeksponering.<br />

Forventninger til resten af 2006<br />

Ved udgangen af 1. halvår er udsigterne<br />

for verdensøkonomien lidt mindre positive,<br />

end de var ved indgangen til året. Den<br />

høje oliepris og det højere internationale<br />

renteniveau kan føre til lavere vækst i 2.<br />

halvår.<br />

De tydeligste tegn på en vækstopbremsning<br />

kan ses i USA, hvor boligmarkedet allerede<br />

er faldet en del tilbage. Den amerikanske<br />

centralbank, FED, har erkendt<br />

dette, og derfor vil den sandsynligvis snart<br />

holde inde med at forhøje styringsrenterne.<br />

I Europa er der ingen tegn på vækstafmatning,<br />

så her må man påregne, at den<br />

Europæiske Centralbank, ECB, forhøjer<br />

den korte rente yderligere i løbet af 2.<br />

halvår, da ECB ikke er tilfreds med, at den<br />

europæiske inflation ligger over målrammen<br />

på 2 %.<br />

I Japan har opsvinget også bidt sig fast, så<br />

Bank of Japan også vil forhøje styringsrenten<br />

inden for den nærmeste fremtid.<br />

I Kina er man også i færd med at bremse<br />

økonomien dels gennem restriktioner og<br />

dels gennem penge- og valutapolitikken,<br />

da en økonomisk vækst på over 10 %<br />

anses for at være for høj.<br />

Sammenfattende er tendensen, at alle de<br />

pengepolitiske myndigheder i verdens<br />

ledende økonomier strammer den førte<br />

økonomiske politik for dels at bremse<br />

væksten og dels for at hindre inflationen i<br />

at stige.<br />

Vi venter, at inflationen pga. globaliseringen<br />

fortsat vil være lav. Importen af billige<br />

varer fra Fjernøsten fortsætter, og<br />

lønningerne i Vesten er under pres, da<br />

mange virksomheder flytter arbejdspladser<br />

til Fjernøsten og til Østeuropa. Da<br />

yderligere forhøjelser af styringsrenter til<br />

en vis grad er indregnet på de finansielle<br />

markedet, forventer vi en stabil til lidt<br />

lavere rente på obligationsmarkederne i<br />

2. halvår.<br />

Holder inflationen og renterne sig i ro, er<br />

udsigterne for aktiemarkederne gode for<br />

resten af 2006. Væksten i økonomien er<br />

høj nok til, at virksomhederne kan præstere<br />

pæn vækst i indtjeningen til gavn<br />

for aktiekurserne.<br />

Vi forventer:<br />

– At aktiemarkederne på de nye marke-<br />

der klarer sig bedst.<br />

– At konjunkturopsvinget i Europa vil medføre<br />

kursstigninger på de europæiske<br />

aktiemarkeder.<br />

– At obligationsmarkederne vil byde på<br />

bedre afkast end i 1. halvår.<br />

– At højrenteafdelingerne vil byde på<br />

bedre afkast end de almindelige danske<br />

obligationsafdelinger.<br />

– At dollaren vil være under pres pga., at<br />

FED holder pause med hensyn til at<br />

forhøje de korte renter og pga. op<br />

bremsningen i væksten.<br />

Hvis FED imod forventning bliver nødt til<br />

at forhøje de korte renter endnu mere<br />

for at dæmpe inflationen, kan det ændre<br />

udviklingen og føre til højere obligationsrenter<br />

og kursfald på aktiemarkederne.<br />

Det samme kan en stærkt stigende oliepris<br />

evt. som følge af en optrapning af situationen<br />

i Mellemøsten. Vi forventer<br />

dog en positiv udvikling på både aktier<br />

og obligationer i resten af 2006.<br />

HORISONT 23


Investeringspolitik<br />

Investerer fortrinsvis i kursstabile danske børsnoterede<br />

obligationer med korte løbetider.<br />

Afdelingen er kendetegnet ved at levere et<br />

stabilt afkast både på kort og lang sigt.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

I 2. kvartal er renten steget yderligere. Det<br />

skyldes frygt for stigende inflation og dermed<br />

flere renteforhøjelser fra centralbankerne.<br />

Rentestigningerne har påvirket afdelingens<br />

afkast negativt. Afdelingen har dog et positivt<br />

afkast på 0,4 %.<br />

Vi har i juni øget rentefølsomheden med 0,1 år<br />

til 1,7 år. Dermed er rentefølsomheden på<br />

samme niveau som ved udgangen af 1. kvartal.<br />

Vi har øget andelen af 2 % obligationer, da vi<br />

forventer, at disse papirer vil klare sig relativt<br />

godt. 2 % obligationer vil være understøttet af,<br />

at mindsterenten forhøjes til 3 % fra 1. juli 2006.<br />

Vi forventer, at renteniveauet vil holde sig<br />

stabilt i den nærmeste fremtid. Derfor vil vi bibeholde<br />

rentefølsomheden omkring 1,75 år.<br />

Vi vil fortsat have en forholdsvis høj andel af<br />

2 % obligationer.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

Lav<br />

5-års periode<br />

0 3 6 9 12<br />

SYDINVEST<br />

Danrente<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1591622<br />

Etableringsdato 22.05.96<br />

Børsnoteret nej<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 575,9 mio. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 3,00 %<br />

Udbetalt udbytte i 2004 3,00 %<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 0,3 %<br />

Afkast i 2005 1,5 %<br />

Afkast i 2004 2,8 %<br />

Afkast i 2003 3,3 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 2,5 %<br />

Indre værdi 99,03<br />

Standardafvigelse (3 år) 0,93<br />

Sharpe Ratio (3 år) -0,47<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

HORISONT 24<br />

Høj<br />

7 største positioner<br />

2,00 % RD 10. D. 01.01.2007 12,9 %<br />

2,00 % Nykredit 90D 01.01.2009 10,7 %<br />

2,00 % BRFkredit 321B 01.01.2008 8,5 %<br />

3,00 % Danske Stat STGB 15.11.2006 7,6 %<br />

2,00 % Nykredit 90D 01.01.2007 7,0 %<br />

2,00 % BRFkredit 01.01.2007 321B.RTL 6,9 %<br />

2,00 % DLR INK 01.01.2007 5,7 %<br />

Formuens sammensætning Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Obligationer over 3 år 18,9 %<br />

Obligationer 1-3 år 36,7 %<br />

Obligationer 0-1 år 43,1 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 1,3 %<br />

Obligationer fordelt på udsteder Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Realkreditobligationer 83,1%<br />

Statsobligationer 9,7%<br />

Andre obligationer 5,9%<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 1,3 %<br />

120<br />

115<br />

110<br />

105<br />

-12-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6<br />

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10<br />

100<br />

2003 2004 2005 2006 2007


Investeringspolitik<br />

<strong>Sydinvest</strong> Fonde er målrettet til fonde, foreninger<br />

og legater. Målet med afdelingens investeringer<br />

er at maksimere renteafkastet<br />

samt afkastet før skat. <strong>Sydinvest</strong> Fonde investerer<br />

primært i danske noterede obligationer<br />

med høj direkte rente og opnår derved så højt<br />

et årligt udbytte som muligt.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

I 2. kvartal er renten steget yderligere. Det<br />

skyldes frygt for stigende inflation og dermed<br />

flere renteforhøjelser fra centralbankerne.<br />

Rentestigningerne har påvirket afdelingens<br />

afkast negativt.<br />

Rentefølsomheden er i kvartalet øget med 0,2<br />

år til 5,0 år på trods af, at vi i starten af kvartalet<br />

omlagde lange obligationer til korte obligationer.<br />

Det skyldes, at rentefølsomheden på<br />

konverterbare realkreditobligationer er steget<br />

på grund af rentestigningerne. Vi har i juni<br />

øget andelen af 30-årige 5 % konverterbare<br />

realkreditobligationer, da vi forventer, at disse<br />

papirer vil klare sig relativt godt.<br />

Vi forventer, at renteniveauet vil holde sig<br />

stabilt i den nærmeste fremtid. Derfor vil vi bibeholde<br />

rentefølsomheden omkring 5,0 år.<br />

Vi vil fortsat have en forholdsvis høj andel af<br />

konverterbare realkreditobligationer.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

Lav<br />

5-års periode<br />

-4 0 4 8 12<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken<br />

Høj<br />

SYDINVEST<br />

Fonde<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1627104<br />

Etableringsdato 21.04.04<br />

Børsnoteret nej<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 245,3 mio. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 3,00 %<br />

Udbetalt udbytte i 2004 –<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 -1,7 %<br />

Afkast i 2005 3,8 %<br />

Afkast i 2004 2,1 %<br />

Afkast i 2003 –<br />

Afkast seneste 3 år p.a. –<br />

Indre værdi 96,39<br />

Standardafvigelse (3 år) –<br />

Sharpe Ratio (3 år) –<br />

7 største positioner<br />

7,00 % Danske Stat. St.l. 15.11.2007 22,7 %<br />

5,00 % RD 23.S D.A 01.10.2035 9,4 %<br />

6,00 % Danske Stat. St.l. 15.11.2009 8,0 %<br />

4,00 % Nykredit 01.10.2035 5,5 %<br />

5,00 % Nykredit O3D 01.10.2035 4,7 %<br />

4,00 % RD 23. D. 01.10.2035 4,4 %<br />

5,00 % BRFKredit 111 01.10.2035 3,5 %<br />

Formuens sammensætning Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Obligationer over 6 år 48,8 %<br />

Obligationer 4-6 år 2,0 %<br />

Obligationer 2-4 år 20,8 %<br />

Obligationer 0-2 år 26,0 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 2,4 %<br />

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 21.04.2004 til 30.06.2006<br />

120<br />

110<br />

100<br />

-12 -8 -4 0 4 8 12 16<br />

Obligationer fordelt på udsteder Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Realkreditobligationer 59,9 %<br />

Statsobligationer 34,9 %<br />

Erhvervsobligationer 2,8 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 2,4 %<br />

90<br />

2004 2005 2006 2007<br />

HORISONT 25


Investeringspolitik<br />

Investerer fortrinsvis i børsnoterede danske obligationer<br />

med det formål at maksimere afkast<br />

efter skat. Dannebrog er et godt alternativ til<br />

at investere direkte i danske stats- eller realkre-<br />

ditobligationer. Skattemæssigt er afdelingen<br />

målrettet til personer med almindelig opsparing.<br />

Afdelingen udbetaler et udbytte hvert år<br />

på niveau med den gennemsnitlige obligationsrente.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

I 2. kvartal er renten steget yderligere. Det<br />

skyldes frygt for stigende inflation og dermed<br />

flere renteforhøjelser fra centralbankerne.<br />

Rentestigningerne har påvirket afdelingens<br />

afkast negativt.<br />

Vi har i kvartalet øget vores rentefølsomhed<br />

med 0,2 år til 4,5 år, men først efter at renten i<br />

løbet af 1. halvår 2006 var steget med op til<br />

0,7 % -point. Vi har øget andelen af konverterbare<br />

realkreditobligationer og af 2 % obligationer,<br />

da vi forventer, at disse papirer vil klare<br />

sig relativt godt. 2 % obligationer vil være understøttet<br />

af, at mindsterenten forhøjes til 3 %<br />

fra 1. juli 2006.<br />

Vi forventer, at renteniveauet vil holde sig<br />

stabilt i den nærmeste fremtid. Derfor vil vi bibeholde<br />

rentefølsomheden omkring 4,5 år. Vi<br />

vil fortsat have en forholdsvis høj andel af konverterbare<br />

realkreditobligationer og af 2 % obligationer.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

Lav<br />

Historiske afkastudsving i % p.a.<br />

5-års periode<br />

HORISONT 26<br />

Høj<br />

-5 0 5 10 15<br />

SYDINVEST<br />

Dannebrog Privat<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1010166<br />

Etableringsdato 16.11.1987<br />

Børsnoteret nej<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 5.432,8 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 6,00 %<br />

Udbetalt udbytte i 2004 3,75 %<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

130<br />

120<br />

110<br />

Afkast 1.halvår 2006 -1,6 %<br />

Afkast i 2005 3,0 %<br />

Afkast i 2004 5,1 %<br />

Afkast i 2003 3,4 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 3,8 %<br />

Indre værdi 100,17<br />

Standardafvigelse (3 år) 2,00<br />

Sharpe Ratio (3 år) 0,04<br />

7 største positioner<br />

2,00 % Nykredit 90D 01.01.2009 8,5 %<br />

2,00 % RD 10. D. 01.01.2007 7,3 %<br />

4,00 % Danske Stat St.L 15.11.2015 7,2 %<br />

2,00 % Nykredit 90D 01.01.2007 6,3 %<br />

4,00 % Nordea Kredit 0A 01.10.2035 5,2 %<br />

2,00 % RD 10. D. 01.01.2010 4,1 %<br />

2,00 % Danm. Skibskreditf. 15.11.2013 3,8 %<br />

Formuens sammensætning Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Obligationer over 6 år 38,0 %<br />

Obligationer 4-6 år 9,4 %<br />

Obligationer 2-4 år 22,6 %<br />

Obligationer 0-2 år 28,5 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 1,5 %<br />

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5<br />

Obligationer fordelt på udsteder Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Realkreditobligationer 84,5 %<br />

Statsobligationer 7,3 %<br />

Andre obligationer 6,6 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 1,5 %<br />

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5<br />

Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

100<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken


Investeringspolitik<br />

Investerer fortrinsvis i børsnoterede danske obligationer<br />

med det formål at maksimere afkast<br />

før skat. Skattemæssigt er afdelingen målrettet<br />

til personer med pensionsopsparing og erhvervsvirksomheder.<br />

Afdelingen udbetaler et udbytte<br />

hvert år på niveau med den gennemsnitlige<br />

obligationsrente.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

I 2. kvartal er renten steget yderligere. Det<br />

skyldes frygt for stigende inflation og dermed<br />

flere renteforhøjelser fra centralbankerne.<br />

Rentestigningerne har påvirket afdelingens<br />

afkast negativt.<br />

Vi har i kvartalet øget vores rentefølsomhed<br />

med 0,2 år til 4,5 år, men først efter at renten i<br />

løbet af 1. halvår 2006 var steget med op til<br />

0,7 % -point. Vi har øget andelen af realkreditobligationer<br />

på bekostning af statsobligationer.<br />

Vi har især øget andelen af konverterbare realkreditobligationer,<br />

da vi forventer, at disse<br />

papirer vil klare sig relativt godt.<br />

Vi forventer, at renteniveauet vil holde sig<br />

stabilt i den nærmeste fremtid. Derfor vil vi bibeholde<br />

rentefølsomheden omkring 4,5 år. Vi<br />

vil fortsat have en forholdsvis høj andel af konverterbare<br />

realkreditobligationer.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

Lav<br />

5-års periode<br />

-5 0 5 10 15<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken<br />

Høj<br />

SYDINVEST<br />

Dannebrog Pension/Erhverv<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1609890 / 1610376<br />

Etableringsdato 23.05.2001<br />

Børsnoteret nej<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 2.611,7 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 4,25 %<br />

Udbetalt udbytte i 2004 5,00 %<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 -1,6 %<br />

Afkast i 2005 3,5 %<br />

Afkast i 2004 4,6 %<br />

Afkast i 2003 3,6 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 3,9 %<br />

Indre værdi 98,29<br />

Standardafvigelse (3 år) 2,04<br />

Sharpe Ratio (3 år) 0,06<br />

7 største positioner<br />

3,07 % Totalkredit 122C.S 01.01.2015 5,9 %<br />

4,00 % Nordea Kredit 0A 01.10.2035 5,4 %<br />

4,00 % RD 10.S D.A 01.01.2007 5,3 %<br />

4,00 % RD 23. D. 01.10.2035 5,1 %<br />

4,00 % Nykredit 02D 01.10.2025 4,7 %<br />

4,00 % Danske Stat St.L 15.11.2015 4,5 %<br />

4,00 % Danske Stat st.L. 15.08.2008 4,0 %<br />

Formuens sammensætning Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Obligationer over 6 år 40,1 %<br />

Obligationer 4-6 år 5,5 %<br />

Obligationer 2-4 år 24,2 %<br />

Obligationer 0-2 år 27,6 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 2,5 %<br />

-6 -4 -2 0 2 4 6<br />

Obligationer fordelt på udsteder Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Realkreditobligationer 78,6 %<br />

Statsobligationer 12,6 %<br />

Erhvervsobligationer 6,4 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 2,5 %<br />

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

130<br />

120<br />

110<br />

100<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

HORISONT 27


Investeringspolitik<br />

Investerer i udenlandske obligationer, primært<br />

statsobligationer. Afdelingens største investeringer<br />

ligger i USA og Europa. Obligationerne i<br />

afdelingen er udstedt i andre valutaer end danske<br />

kroner. Afdelingen søger at udnytte bevægelser<br />

i de forskellige landes obligations- og<br />

valutakurser til at øge afkastet i afdelingen.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

I 1. halvår har kursfald på de internationale<br />

obligationsmarkeder og på en række valutaer<br />

påvirket afdelingen negativt.<br />

I 1. halvår har vi haft en relativ lav rentefølsomhed<br />

i porteføljen, da pæn vækst i den internationale<br />

økonomi og højere styringsrenter<br />

kunne føre til et højere renteniveau. I slutningen<br />

af 1. halvår har vi øget rentefølsomheden<br />

lidt, da vi forventer en stabil renteudvikling i<br />

2. halvår.<br />

På valutasiden har vi nedbragt vores andel i<br />

dollars til ca. 13 % og vores andel i svenske<br />

kroner til ca. 7 %. Udsigterne for dollaren er<br />

knap så positive, og svenske kroner var steget<br />

pænt. I stedet har vi investeret ca. 5 % i japanske<br />

yen, yderligere knap 4 % i henholdsvis<br />

australske dollars og polske zloty og 2,5 % i<br />

sydafrikanske rand. Vi venter, at relativ pæn<br />

vækst i verdensøkonomien vil føre til kursstigninger<br />

på råvarelandenes valutaer i 2. halvår.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

5-års periode<br />

-5 0 5 10 15 20<br />

SYDINVEST<br />

<strong>International</strong><br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1014080<br />

Etableringsdato 02.10.1989<br />

Børsnoteret nej<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 707,8 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 3,00 %<br />

Udbetalt udbytte i 2004 4,50 %<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 -6,2 %<br />

Afkast i 2005 11,4 %<br />

Afkast i 2004 5,0 %<br />

Afkast i 2003 -2,2 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 4,6 %<br />

Indre værdi 99,78<br />

Standardafvigelse (3 år) 4,19<br />

Sharpe Ratio (3 år) 0,01<br />

-6 -4 -2 0 2 4 6 8<br />

-10 -5 0 5 10 15 20<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

HORISONT 28<br />

Lav<br />

Høj<br />

7 største positioner<br />

5,25 % Sweden 15.03.2011 12,3 %<br />

8,25 % Russia 31.03.2010 7,7 %<br />

4,25 % Landw. Rentenbank 21.01.2011 6,8 %<br />

4,00 % Germany 04.07.2016 6,7 %<br />

5,75 % Inter-Amer Dev. Bk. 15.03.2011 6,3 %<br />

4,50 % Italia BTP 21.01.2015 5,2 %<br />

6,50 % Norway 15.05.2013 4,8 %<br />

Formuens sammensætning Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Obligationer over 6 år 16,6 %<br />

Obligationer 4-6 år 40,4 %<br />

Obligationer 2-4 år 28,1 %<br />

Obligationer 0-2 år 11,0 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 3,9 %<br />

Obligationer fordelt på valutaer Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Euro (EUR) 25,2 %<br />

Amerikanske dollar (USD) 16,5 %<br />

New Zealand dollar (NZD) 9,1 %<br />

Australske dollar (AUD) 7,2 %<br />

Mexikanske peso (MXN) 7,1 %<br />

Britiske pund (GBP) 6,8 %<br />

Polske zloty (PLN) 6,6 %<br />

Svenske kroner (SEK) 6,3 %<br />

Øvrige 15,1 %<br />

120<br />

115<br />

110<br />

105<br />

100<br />

95<br />

2003 2004 2005 2006 2007


Investeringspolitik<br />

Investerer primært i udenlandske statsobligationer<br />

udstedt af højrentelande i Østeuropa,<br />

Asien, Latinamerika og Afrika. Sekundært investeres<br />

i obligationer udstedt af EØS-lande,<br />

dog max. 25 %. Afdelingen kurssikrer i stor<br />

udstrækning dollar i forhold til danske kroner.<br />

Renten på højrenteobligationer er højere end<br />

på danske obligationer. Afdelingen udbetaler<br />

et højt udbytte.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Det foregående kvartal har haft en noget turbulent<br />

periode, hvor højrentelandene kom<br />

under et gevaldigt pres, specielt i maj. Den vigtigste<br />

årsag til den negative stemning var en<br />

udbredt frygt for, at den globale inflation var<br />

ved at komme ud af kontrol, hvilket ville<br />

medføre yderligere renteforhøjelser fra verdens<br />

centralbanker. Derimod er de økonomiske forhold<br />

i langt de fleste højrentelande fortsatte<br />

yderst stærke, og har dermed ikke været årsagen<br />

til den negative stemning. Dog er der<br />

undtagelser som Tyrkiet, Ungarn og Sydafrika,<br />

hvor specielt et stort betalingsbalanceunderskud<br />

udgør et problem.<br />

Vi har dog i den seneste måned valgt at købe<br />

yderligere op i nogle af de lande, som har<br />

været hårdest ramt, eksempelvis Tyrkiet og Brasilien.<br />

Vi mener, at der er tale om en overreaktion<br />

og i nogle tilfælde ramt lande, hvor det er<br />

helt uberettiget.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

Lav<br />

5-års periode<br />

-30 -20 -10 0 10 20 30<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken<br />

Høj<br />

Historiske afkastudsving i % p.a.<br />

SYDINVEST<br />

HøjrenteLande Mix<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1623192<br />

Etableringsdato 14.02.2003<br />

Børsnoteret nej<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 2.193,9 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 13,5 %<br />

Udbetalt udbytte i 2004 14,0 %<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

200<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

Afkast 1.halvår 2006 -2,4 %<br />

Afkast i 2005 15,5 %<br />

Afkast i 2004 14,0 %<br />

Afkast i 2003 18,3 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 37,1 %<br />

Indre værdi 110,03<br />

Standardafvigelse (3 år) 5,57<br />

Sharpe Ratio (3 år) 1,49<br />

7 største positioner<br />

0,00 % Iceland 09.02.2007 4,9 %<br />

12,50 % Brazil 05.01.2016 4,4 %<br />

5,75 % Poland 24.06.2008 4,2 %<br />

8,50 % Venezuela 08.10.2014 3,9 %<br />

9,60 % Russia PCD 25.10.2014 3,5 %<br />

9,88 % Philippines 15.01.2019 2,9 %<br />

9,00 % Turkey 30.06.2011 2,9 %<br />

Formuens sammensætning Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Obligationer over 6 år 30,1 %<br />

Obligationer 4-6 år 18,6 %<br />

Obligationer 2-4 år 12,9 %<br />

Obligationer 0-2 år 24,2 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 14,2 %<br />

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8<br />

Obligationer fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Brasilien 7,6 %<br />

Rusland 6,0 %<br />

Tyrkiet 4,9 %<br />

Colombia 3,8 %<br />

Mexico 3,4 %<br />

Island 4,9 %<br />

Rumænien 0,5 %<br />

Sydafrika 1,7 %<br />

Øvrige 53,1 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 14,2 %<br />

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4<br />

Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 14.02.2003 til 30.06.2006<br />

80<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

HORISONT 29


Investeringspolitik<br />

Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede<br />

statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra<br />

højrentelande i Østeuropa, Asie, Latinamerika<br />

og Afrika. Renten på højrenteobligationer er<br />

højere end på danske obligationer. Afdelingen<br />

kan investere op til 25 % i obligationer udstedt i<br />

lokal valuta. Afdelingen investerer i obligationer<br />

med middel kreditværdighed for at sikre den optimale<br />

sammenhæng mellem risiko og udbytte.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Det foregående kvartal har haft en noget turbulent<br />

periode, hvor højrentelandene kom<br />

under et gevaldigt pres, specielt i maj. Den vigtigste<br />

årsag til den negative stemning var en<br />

udbredt frygt for, at den globale inflation var<br />

ved at komme ud af kontrol, hvilket ville<br />

medføre yderligere renteforhøjelser fra verdens<br />

centralbanker. Derimod er de økonomiske<br />

forhold i langt de fleste højrentelande fortsatte<br />

yderst stærke, og har dermed ikke været<br />

årsagen til den negative stemning. Dog er der<br />

undtagelser som Tyrkiet, Ungarn og Sydafrika,<br />

hvor specielt et stort betalingsbalanceunderskud<br />

udgør et problem.<br />

Vi har dog i den seneste måned valgt at købe<br />

yderligere op i nogle af de lande, som har<br />

været hårdest ramt, eksempelvis Tyrkiet og Brasilien.<br />

Vi mener, at der er tale om en overreaktion<br />

og i nogle tilfælde ramt lande, hvor det er<br />

helt uberettiget.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

Lav<br />

Historiske afkastudsving i % p.a.<br />

5-års periode<br />

HORISONT 30<br />

Høj<br />

-40 -20 0 20 40 60<br />

SYDINVEST<br />

HøjrenteLande<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1603965<br />

Etableringsdato 17.03.2000<br />

Børsnoteret nej<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 7.511,4 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 17,75 %<br />

Udbetalt udbytte i 2004 17,00 %<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

200<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

Afkast 1.halvår 2006 -1,4 %<br />

Afkast i 2005 16,0 %<br />

Afkast i 2004 15,0 %<br />

Afkast i 2003 24,5 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 18,4 %<br />

Indre værdi 113,59<br />

Standardafvigelse (3 år) 6,37<br />

Sharpe Ratio (3 år) 1,46<br />

7 største positioner<br />

12,50 % Brazil 05.01.2016 5,1 %<br />

8,50 % Venezuela 08.10.2014 4,5 %<br />

9,60 % Russia PCD 25.10.2014 4,1 %<br />

9,88 % Philippines 15.01.2019 3,3 %<br />

9,00 % Turkey 30.06.2011 3,2 %<br />

8,13 % Colombia 21.05.2024 3,1 %<br />

4,00 % Lebanon 31.12.2017 3,1 %<br />

Formuens sammensætning Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Obligationer over 6 år 36,2 %<br />

Obligationer 4-6 år 22,6 %<br />

Obligationer 2-4 år 17,5 %<br />

Obligationer 0-2 år 14,3 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 9,4 %<br />

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8<br />

Obligationer fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Brasilien 8,9 %<br />

Tyrkiet 5,6 %<br />

Rusland 8,1 %<br />

Venezuela 9,1 %<br />

Colombia 5,3 %<br />

Mexico 3,7 %<br />

Rumænien 0,3 %<br />

Sydafrika 1,9 %<br />

Øvrige 47,7 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 9,4 %<br />

-6 -4 -2 0 2 4 6<br />

Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

80<br />

2003 2004 2005 2006 2007


Investeringspolitik<br />

Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede<br />

statsobligationer udstedt i dollar eller euro<br />

fra højrentelande i Østeuropa, Asie, Latinamerika<br />

og Afrika. Renten på højrenteobligationer<br />

er højere end på danske obligationer Afdelingen<br />

kan investere op til 25 % i obligationer udstedt<br />

i lokal valuta. Afdelingen investerer i obligationer<br />

med middel kreditværdighed for at<br />

sikre den optimale sammenhæng mellem risiko<br />

og udbytte.Afdelingen er fortrinsvis beregnet<br />

for personer med midler i virksomhedsskatteordningen<br />

(samt pensionsmidler).<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Det foregående kvartal har haft en noget turbulent<br />

periode, hvor højrentelandene kom<br />

under et gevaldigt pres, specielt i maj. Den vigtigste<br />

årsag til den negative stemning var en<br />

udbredt frygt for, at den globale inflation var<br />

ved at komme ud af kontrol, hvilket ville<br />

medføre yderligere renteforhøjelser fra verdens<br />

centralbanker. Derimod er de økonomiske<br />

forhold i langt de fleste højrentelande fortsatte<br />

yderst stærke, og har dermed ikke været<br />

årsagen til den negative stemning. Dog er der<br />

undtagelser som Tyrkiet, Ungarn og Sydafrika,<br />

hvor specielt et stort betalingsbalanceunderskud<br />

udgør et problem.<br />

Vi har dog i den seneste måned valgt at købe<br />

yderligere op i nogle af de lande, som har<br />

været hårdest ramt, eksempelvis Tyrkiet og Brasilien.<br />

Vi mener, at der er tale om en overreaktion<br />

og i nogle tilfælde ramt lande, hvor det er<br />

helt uberettiget.<br />

Risikoprofil<br />

Lav<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken<br />

Høj<br />

Historiske afkastudsving i % p.a.<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

5-års periode<br />

-40 -20 0 20 40 60<br />

SYDINVEST<br />

HøjrenteLande<br />

Akkumulerende<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 60012979<br />

Etableringsdato 18.11.2005<br />

Børsnoteret nej<br />

Udbyttebetalende nej<br />

Afd. formue 827,8 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 -<br />

Udbetalt udbytte i 2004 -<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 2,5 %<br />

Afkast i 2005 2,7 %<br />

Afkast i 2004 -<br />

Afkast i 2003 -<br />

Afkast seneste 3 år p.a. -<br />

Indre værdi 100,07<br />

Standardafvigelse (3 år) -<br />

Sharpe Ratio (3 år) -<br />

7 største positioner<br />

12,50 % Brazil 05.01.2016 5,0 %<br />

8,50 % Venezuela 08.10.2014 4,4 %<br />

9,60 % Russia PCD 25.10.2014 4,2 %<br />

9,88 % Philippines 15.01.2019 3,3 %<br />

9,00 % Turkey 30.06.2011 3,3 %<br />

8,13 % Colombia 21.05.2024 3,0 %<br />

4,00 % Lebanon 31.12.2017 2,8 %<br />

Formuens sammensætning Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Obligationer over 6 år 32,8 %<br />

Obligationer 4-6 år 19,2 %<br />

Obligationer 2-4 år 15,4 %<br />

Obligationer 0-2 år 15,8 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 16,8 %<br />

Obligationer fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Brasilien 8,6 %<br />

Tyrkiet 5,7 %<br />

Rusland 7,1 %<br />

Venezuela 8,9 %<br />

Colombia 5,4 %<br />

Mexico 3,7 %<br />

Rumænien 0,0 %<br />

Sydafrika 1,9 %<br />

Øvrige 41,9 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 16,8 %<br />

Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 18.11.2005 til 30.06.2006<br />

115<br />

110<br />

105<br />

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10<br />

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4<br />

100<br />

2005 2006 2007<br />

HORISONT 31


Investeringspolitik<br />

Investerer fortrinsvis i obligationer udstedt af<br />

virksomheder fra hele verden. Afdelingens største<br />

investeringer ligger typisk i USA og Europa.<br />

Statsobligationer kan i perioder udgøre en del<br />

af porteføljen. Formålet er at opnå en merrente<br />

i forhold til den danske obligationsrente. Afdelingen<br />

kurssikrer som hovedregel valutabeholdningen<br />

i forhold til danske kroner for at<br />

undgå, at afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurser.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Virksomhedsobligationerne har klaret sig<br />

bedre end almindelige statsobligationer og<br />

obligationer fra højrentelandene i 1. halvår.<br />

Pæn vækst i verdensøkonomien medfører<br />

højere indtjening i virksomhederne og øger<br />

evnen til at forrente og afdrage virksomhedens<br />

gæld. Flere virksomheder har kunnet<br />

indfri dyr gæld før tiden og derved forbedret<br />

deres finansielle situation. Det har gavnet afdelingen,<br />

da indfrielserne ofte sker til en<br />

relativ høj kurs.<br />

I 1. halvår har vi øget vores investeringer inden<br />

for byggeri og fly- og forsvarsindustrien samt i<br />

fødevarebranchen. Omvendt har vi reduceret<br />

vores investeringer inden for telekommunikation<br />

og media, da konkurrencen i disse brancher<br />

er meget høj.<br />

Vi venter, at virksomhedsobligationerne fortsat<br />

klarer sig godt, men uro på aktiemarkederne<br />

kan i perioder i 2. halvår også skabe nervøsitet<br />

på markedet for virksomhedsobligationer.<br />

Risikoprofil<br />

Lav<br />

Historiske afkastudsving i % p.a.<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

5-års periode<br />

HORISONT 32<br />

Høj<br />

-20 -10 0 10 20 30<br />

SYDINVEST<br />

Virksomhedsobligationer<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1609882<br />

Etableringsdato 23.05.2001<br />

Børsnoteret nej<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 2.125,8 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 9,25 %<br />

Udbetalt udbytte i 2004 8,00 %<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

160<br />

150<br />

140<br />

130<br />

120<br />

110<br />

Afkast 1.halvår 2006 2,9 %<br />

Afkast i 2005 6,2 %<br />

Afkast i 2004 12,9 %<br />

Afkast i 2003 19,0 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 12,6 %<br />

Indre værdi 89,14<br />

Standardafvigelse (3 år) 3,92<br />

Sharpe Ratio (3 år) 1,80<br />

7 største positioner<br />

0,00 % EB Holdings 15.02.2015 1,9 %<br />

12,00 % Clarenville CDO 15.03.2016 1,8 %<br />

10,75 % William Lyon 1,7 %<br />

8,13 % New Reclamation 1,7 %<br />

0,00 % FS Funding 15.05.2016 1,7 %<br />

0,00 % Nycomed 15.09.2013 1,7 %<br />

7,50 % Fage Dairy 15.01.2015 1,6 %<br />

Formuens fordeling på sektorer Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Cyklisk forbrug 18,5 %<br />

Industri 21,0 %<br />

Stabilt forbrug 10,7 %<br />

Kommunikation 12,2 %<br />

Råvarer 12,5 %<br />

Energi 3,4 %<br />

Finans 13,3 %<br />

Forsyning 3,6 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 4,7 %<br />

-6 -4 -2 0 2 4 6<br />

Obligationer fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

USA 16,7 %<br />

England 13,6 %<br />

Tyskland 13,5 %<br />

Luxemborg 10,6 %<br />

Sverige 1,2 %<br />

Holland 3,6 %<br />

Frankrig 3,3 %<br />

Rusland 0,8 %<br />

Øvrige 32,0 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 4,7 %<br />

-4 -2 0 2 4 6 8<br />

Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

100<br />

2003 2004 2005 2006 2007


Investeringspolitik<br />

Afdelingen investerer fortrinsvis i børsnoterede<br />

obligationer i lokal valuta fra høj rentelande,<br />

hvor det er muligt at opnå et merafkast<br />

i forhold til traditionelle obligationsmarkeder.<br />

Afdelingen investerer primært i obligationer<br />

med kort løbetid og med en middel kreditværdighed.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Det foregående kvartal har haft en noget turbulent<br />

periode, hvor højrentelandene kom<br />

under et gevaldigt pres, specielt i maj. Den<br />

vigtigste årsag til den negative stemning var<br />

en udbredt frygt for, at den globale inflation<br />

var ved at komme ud af kontrol, hvilket ville<br />

medføre yderligere renteforhøjelser fra verdens<br />

centralbanker. Derimod er de økonomiske<br />

forhold i langt de fleste højrentelande<br />

fortsatte yderst stærke, og har dermed ikke<br />

været årsagen til den negative stemning. Dog<br />

er der undtagelser som Tyrkiet, Ungarn og<br />

Sydafrika, hvor specielt et stort betalingsbalanceunderskud<br />

udgør et problem.<br />

Vi har dog i den seneste måned valgt at købe<br />

yderligere op i nogle af de lande, som har<br />

været hårdest ramt, eksempelvis Tyrkiet og<br />

Brasilien. Vi mener, at der er tale om en overreaktion<br />

og i nogle tilfælde ramt lande, hvor<br />

det er helt uberettiget.<br />

Risikoprofil<br />

Lav<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken<br />

Høj<br />

Historiske afkastudsving i % p.a.<br />

Der findes kun historiske afkasttal få år tilbage<br />

på dette investeringsmarked. Derfor findes<br />

der ikke et retvisende billede af afdelingens/<br />

markedets historiske udvikling.<br />

SYDINVEST<br />

HøjrenteLande Valuta<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1631381<br />

Etableringsdato 13.05.2005<br />

Børsnoteret nej<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 755,4 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 –<br />

Udbetalt udbytte i 2004 –<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

115<br />

110<br />

105<br />

Afkast 1.halvår 2006 -3,4 %<br />

Afkast i 2005 5,9 %<br />

Afkast i 2004 –<br />

Afkast i 2003 –<br />

Afkast seneste 3 år p.a. –<br />

Indre værdi 98,03<br />

Standardafvigelse (3 år) –<br />

Sharpe Ratio (3 år) –<br />

7 største positioner<br />

20,00 % Turkey 17.10.2007 6,9 %<br />

0,00 % Brazil 3.7.2009 6,0 %<br />

9,00 % Mexico 27.12.2007 5,8 %<br />

10,00 % South Africa 28.02.2008 4,7 %<br />

11,75 % Colombia 01.03.2010 4,2 %<br />

0,00 % Russia 19.01.2010 4,1 %<br />

1,25 % Kazakstan 03.07.2006 3,9 %<br />

Formuens sammensætning Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Obligationer over 6 år 0,0 %<br />

Obligationer 4-6 år 8,6 %<br />

Obligationer 2-4 år 16,9 %<br />

Obligationer 0-2 år 68,6 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 5,9 %<br />

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8<br />

Obligationer fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Brasilien 9,0 %<br />

Sydafrika 4,7 %<br />

Ungarn 3,1 %<br />

Tyrkiet 6,9 %<br />

Rusland 4,1 %<br />

Colombia 4,2 %<br />

Filippinerne 4,9 %<br />

Indonesien 4,0 %<br />

Øvrige 53,2 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 5,9 %<br />

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6<br />

Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 13.05.2005 til 30.06.2006<br />

100<br />

2005 2006 2007<br />

HORISONT 33


Investeringspolitik<br />

Afdelingen investerer fortrinsvis i børsnoterede<br />

obligationer i lokal valuta fra højrentelande,<br />

hvor det er muligt at opnå et merafkast i<br />

forhold til traditionelle obligationsmarkeder.<br />

Afde-lingen investerer primært i obligationer<br />

med en mellemlang eller lang løbetid, og med<br />

en middel kreditværdighed.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Det foregående kvartal har haft en noget turbulent<br />

periode, hvor højrentelandene kom<br />

under et gevaldigt pres, specielt i maj. Den<br />

vigtigste årsag til den negative stemning var<br />

en udbredt frygt for, at den globale inflation<br />

var ved at komme ud af kontrol, hvilket ville<br />

medføre yderligere renteforhøjelser fra verdens<br />

centralbanker. Derimod er de økonomiske<br />

forhold i langt de fleste højrentelande<br />

fortsatte yderst stærke, og har dermed ikke<br />

været årsagen til den negative stemning. Dog<br />

er der undtagelser som Tyrkiet, Ungarn og<br />

Sydafrika, hvor specielt et stort betalingsbalanceunderskud<br />

udgør et problem.<br />

Vi har dog i den seneste måned valgt at købe<br />

yderligere op i nogle af de lande, som har<br />

været hårdest ramt, eksempelvis Tyrkiet og<br />

Brasilien. Vi mener, at der er tale om en overreaktion<br />

og i nogle tilfælde ramt lande, hvor<br />

det er helt uberettiget.<br />

Risikoprofil<br />

Lav<br />

Historiske afkastudsving i % p.a.<br />

Afdelingen er nystartet, og der findes kun<br />

historiske afkasttal få år tilbage på dette<br />

investeringsmarked. Derfor findes der ikke<br />

et retvisende billede af afdelingens/markedets<br />

historiske udvikling.<br />

HORISONT 34<br />

Høj<br />

SYDINVEST<br />

HøjrenteLande<br />

Lokal Valuta<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 6003087<br />

Etableringsdato 10.02.2006<br />

Børsnoteret nej<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 260,0 mill. kr.<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

120<br />

110<br />

100<br />

Afkast 1.halvår 2006 -4,7 %<br />

Afkast i 2005 -<br />

Afkast i 2004 -<br />

Afkast i 2003 -<br />

Afkast seneste 3 år p.a. -<br />

Indre værdi 95,32<br />

Standardafvigelse (3 år) -<br />

Sharpe Ratio (3 år) -<br />

7 største positioner<br />

12,50 % Brazil 05.01.2016 9,0 %<br />

9,00 % Mexico 22.12.2011 5,8 %<br />

0,00 % Egypt 28.10.2011 5,2 %<br />

10,00 % South Africa 28.02.2008 4,8 %<br />

5,75 % Poland 24.06.2008 4,2 %<br />

7,77 % Colombia 16.11.2010 4,0 %<br />

0,00 % Russia 19.01.2010 4,0 %<br />

Formuens sammensætning<br />

Obligationer over 6 år 0,0 %<br />

Obligationer 4-6 år 26,7 %<br />

Obligationer 2-4 år 24,6 %<br />

Obligationer 0-2 år 34,2 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 14,5 %<br />

Obligationer fordelt på lande<br />

Brasilien 9,0 %<br />

Filippinerne 5,1 %<br />

Tyrkiet 0,0 %<br />

Mexico 5,8 %<br />

Nigeria 3,1 %<br />

Polen 4,2 %<br />

Sydafrika 4,8 %<br />

Indonesien 3,3 %<br />

Øvrige 50,2 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 14,5 %<br />

Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 10.02.2006 til 30.06.2006<br />

90<br />

2005 2006 2007


Investeringspolitik<br />

Investerer globalt i aktier. Afdelingen investerer<br />

i flere end 150 forskellige selskaber spredt på<br />

forskellige lande og brancher. Afdelingens<br />

største investeringer ligger i USA og Europa.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

1. halvår var præget af to markante perioder<br />

på aktiemarkedet – stabile stigninger i 1. kvartal<br />

og kraftige fald i 2. kvartal. Strategien for<br />

afdelingen er baseret på forventninger om<br />

solid global vækst, hvor opbremsningen i den<br />

amerikanske vækst kun bliver moderat.<br />

I tråd hermed er der blevet købt op i de aktier,<br />

der faldt mest i 2. kvartal. Det vil sige<br />

den europæiske finanssektor, cyklisk forbrug<br />

og mineselskaber. Modsat har vi reduceret telekommunikation,<br />

sundhedssektoren og stabilt<br />

forbrug. Herudover er der blevet lagt om i<br />

sundhedssektoren. Vi har efter store kursfald<br />

købt op i de amerikanske selskaber, der tilbyder<br />

sygesikring, og solgt medicinproducenter.<br />

Den underlæggende vækst, særlig i de nye<br />

markeder, er stadig god. Dog skaber frygten<br />

for stigende inflation mere uro på aktiemarkederne.<br />

Vi forventer gradvist at øge vægten<br />

af selskaber med stabil indtjening.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

Lav<br />

5-års periode<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken<br />

Høj<br />

SYDINVEST<br />

Verden<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1010174<br />

Etableringsdato 16.11.1987<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 379,2 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 1,00 %<br />

Saml.indeks Morgan Stanley Verden<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 -2,3 %<br />

Afkast i 2005 22,8 %<br />

Afkast i 2004 3,2 %<br />

Afkast i 2003 11,9 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 12,4 %<br />

Indre værdi 81,15<br />

Standardafvigelse (3 år) 8,87<br />

Sharpe Ratio (3 år) 0,89<br />

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

-60 -40 -20 0 20 40 60<br />

7 største aktiepositioner<br />

Land Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

England Energi BP 1,9 %<br />

USA Sundhed Pfizer 1,7 %<br />

USA Energi Exxon Mobil 1,7 %<br />

Tyskland Finans Allianz Holding 1,7 %<br />

Frankrig Energi Total Fina 1,7 %<br />

USA Industri General Electric 1,6 %<br />

Tyskland Finans Deutsche Bank 1,4 %<br />

Aktier fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

USA 42,2 %<br />

UK 8,1 %<br />

Japan 12,5 %<br />

Frankrig 8,0 %<br />

Tyskland 8,1 %<br />

Schweiz 4,2 %<br />

Kina 1,0 %<br />

Øvrige 15,3 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,5 %<br />

Aktier fordelt på brancher Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Finans 24,0 %<br />

Forbrug 19,8 %<br />

Informationsteknologi 11,1 %<br />

Sundhedspleje og personlig service 11,2 %<br />

Industri 10,6 %<br />

Energi 10,7 %<br />

Telekommunikationsservice 3,5 %<br />

Materialer 6,0 %<br />

Forsyning 2,7 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,5 %<br />

200<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5<br />

= Sammenligningsindeks<br />

80<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

HORISONT 35


Investeringspolitik<br />

Investerer i børsnoterede danske aktier. Afdelingen<br />

har mulighed for at investere i alle børsnoterede<br />

aktier på Københavns Fondsbørs. Investeringerne<br />

spredes på et stort antal virksomheder<br />

i forskellige brancher, dog primært i de<br />

store selskaber.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Vi fokuserer fortsat på de store OMXC20-aktier.<br />

De udgør nu godt 70 % af porteføljen, hvilket<br />

er mere end i afdelingens sammenligningsgrundlag.<br />

Afdelingen har generelt en overvægt<br />

af selskaber inden for materialer, industri, konsumentvarer,<br />

sundhedspleje og finans. Det drejer<br />

sig om selskaberne Novozymes, DSV, Vestas,<br />

Danisco, ØK, Novo og GN Store Nord. Porteføljens<br />

sammensætning inden for finans afspejler<br />

en positiv holdning til både forsikringsselskabet<br />

TrygVesta samt Danske Bank og Jyske Bank.<br />

Blandt selskaberne uden for OMXC20 er vi positive<br />

på NKT, NeuroSearch, Søndagsavisen og<br />

Thrane & Thrane.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

5-års periode<br />

-40 -20 0 20 40 60<br />

SYDINVEST<br />

Danmark<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1529838<br />

Etableringsdato 01.10.1985<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 498,1 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 0,00 %<br />

Saml.indeks OMXC Capped Totalindeks<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 6,4 %<br />

Afkast i 2005 42,2 %<br />

Afkast i 2004 25,8 %<br />

Afkast i 2003 26,5 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 31,3 %<br />

Indre værdi 218,32<br />

Standardafvigelse (3 år) 12,45<br />

Sharpe Ratio (3 år) 1,93<br />

-3 -2 -1 0 1 2 3<br />

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

HORISONT 36<br />

Lav<br />

Høj<br />

7 største aktiepositioner<br />

Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

Sundhedspleje og personlig service Novo Nordisk B 9,8 %<br />

Finans Danske Bank 9,6 %<br />

Industri AP Møller - Mærsk 6,7 %<br />

Industri Vestas Wind Systems 4,8 %<br />

Sundhed H. Lundbeck 3,8 %<br />

Sundhed William Demant Holding 3,7 %<br />

Konsumentvarer Carlsberg B 3,6 %<br />

Aktier fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Danmark 96,0 %<br />

Sverige 3,3 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,7 %<br />

Aktier fordelt på brancher Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Industri 27,0 %<br />

Finans 29,9 %<br />

Sundhedspleje og personlig service 25,2 %<br />

Forbrug 11,5 %<br />

Telekommunikationsservice 0,0 %<br />

Informationsteknologi 2,0 %<br />

Energi og Basisindustri 3,8 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,7 %<br />

280<br />

230<br />

180<br />

130<br />

= Sammenligningsindeks<br />

80<br />

2003 2004 2005 2006 2007


Investeringspolitik<br />

Afdelingen investerer fortrinsvis i tyske aktier<br />

noteret på det tyske aktiemarked.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Vores nye afdeling blev kastet ud i stormvejr fra<br />

første dag. Vi har dog ikke mistet modet og ser<br />

fortsat Tyskland som en meget interessant investering.<br />

Vi har især investeret afdelingens<br />

midler inden for finanssektoren og industrisektoren.<br />

To sektorer som i høj grad vil nyde gavn<br />

af et økonomisk opsving i Tyskland. Derudover<br />

vil vores bankinvesteringer nyde godt af en<br />

række strukturændringer i den tyske banksektor<br />

i de kommende år. Den tyske byggebranche<br />

har været i recession det seneste årti. I takt med<br />

at det tyske opsving bider sig fast, forventer vi,<br />

at byggebranchen i Tyskland vil opleve bedre<br />

tider. Vi har derfor investeret i flere tyske entreprenører.<br />

For at få en bred investering til det<br />

tyske aktiemarked har vi blandt andet også investeret<br />

inden for sektorerne telekom, forsyning<br />

og cyklisk forbrug.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

5-års periode<br />

Lav<br />

-60 -40 -20 0 20 40 60 80<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken<br />

Høj<br />

SYDINVEST<br />

Tyskland<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 6003311<br />

Etableringsdato 25.04.2006<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 1.410,9 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 -<br />

Saml.indeks MSCI Tyskland<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 -7,0 %<br />

Afkast i 2005 -<br />

Afkast i 2004 -<br />

Afkast i 2003 -<br />

Afkast seneste 3 år p.a. -<br />

Indre værdi 93,04<br />

Standardafvigelse (3 år) -<br />

Sharpe Ratio (3 år) -<br />

7 største aktiepositioner<br />

Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

Industri Siemens 9,3 %<br />

Finans Allianz Holding 8,6 %<br />

Finans Deutsche Bank 7,8 %<br />

Forsyning E.On 6,9 %<br />

Telekommunikationsservice Deutsche Telekom 5,7 %<br />

Informationsteknologi SAP 4,7 %<br />

Materialer BASF 4,7 %<br />

Aktier fordelt på lande<br />

Tyskland 98,6 %<br />

Andre lande 0,5 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,9 %<br />

Aktier fordelt på brancher<br />

Industri 17,8 %<br />

Finans 28,5 %<br />

Materialer 10,7 %<br />

Forsyning 10,4 %<br />

Sundhedspleje og personlig service 4,2 %<br />

Forbrug 14,8 %<br />

Telekommunikationsservice 5,7 %<br />

Informationsteknologi 7,0 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,9 %<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 25.04.2006 til 30.06.2006<br />

120<br />

110<br />

100<br />

= Sammenligningsindeks<br />

90<br />

2005 2006 2007<br />

HORISONT 37


Investeringspolitik<br />

Investerer bredt i hele Europa, deriblandt også<br />

i Østeuropa, spredt på forskellige lande og<br />

brancher.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

De europæiske aktiemarkeder faldt tilbage i 2.<br />

kvartal efter en stærk start på året. En af de<br />

sektorer, der har klaret sig bedre end det generelle<br />

aktiemarked i år, er forsyning. Vi har<br />

valgt at nedbringe vores investeringer i sektoren,<br />

og i stedet satse lidt mere på it-sektoren,<br />

som har haft det svært i år. Vi har øget vores<br />

investeringer efter flere positive nyheder fra<br />

sektoren i de seneste måneder. Olieprisen<br />

handles fortsat på et højt niveau, og vi har<br />

øget vores investeringer i olieselskaber, da vi<br />

forventer, at olieprisen vil forblive høj i de<br />

kommende måneder. I takt med at det tyske<br />

opsving bider sig fast, forventer vi, at byggebranchen<br />

i Tyskland vil opleve bedre tider.<br />

Vi har derfor investeret i flere tyske entreprenører.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

5-års periode<br />

-60 -40 -20 0 20 40 60<br />

SYDINVEST<br />

Europa<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1532340<br />

Etableringsdato 01.05.1986<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 477,6 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 0,00 %<br />

Saml.indeks Morgan Stanley Europa<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 3,6 %<br />

Afkast i 2005 23,6 %<br />

Afkast i 2004 6,3 %<br />

Afkast i 2003 14,2 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 14,5 %<br />

Indre værdi 66,18<br />

Standardafvigelse (3 år) 8,69<br />

Sharpe Ratio (3 år) 1,40<br />

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4<br />

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

HORISONT 38<br />

Lav<br />

Høj<br />

7 største aktiepositioner<br />

Land Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

England Energi BP 3,9 %<br />

England Finans HSBC Holdings 2,7 %<br />

Frankrig Energi Total Fina 2,6 %<br />

Schweiz Sundhed Roche Holding 2,6 %<br />

England Sundhed GlaxoSmithKline 2,5 %<br />

Schweiz Sundhed Novartis 2,0 %<br />

Holland Energi Royal Dutch Shell B 2,0 %<br />

Aktier fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

UK 22,7 %<br />

Schweiz 8,5 %<br />

Frankrig 18,7 %<br />

Tyskland 16,5 %<br />

Italien 3,3 %<br />

Holland 8,9 %<br />

Finland 2,0 %<br />

Spanien 6,7 %<br />

Andre 11,9 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,7 %<br />

Aktier fordelt på brancher Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Finans 31,7 %<br />

Forbrug 15,3 %<br />

Energi 12,7 %<br />

Sundhedspleje og personlig service 10,7 %<br />

Telekommunikationsservice 5,9 %<br />

Informationsteknologi 5,3 %<br />

Materialer 6,8 %<br />

Industri 7,6 %<br />

Forsyning 3,4 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,7 %<br />

200<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

= Sammenligningsindeks<br />

80<br />

2003 2004 2005 2006 2007


Investeringspolitik<br />

Investerer i førende virksomheder fra de 12 eurolande.<br />

Indførelsen af euroen og varernes fri<br />

bevægelighed i EU betyder, at de europæiske<br />

markeder er under forandring. <strong>Sydinvest</strong> Euroland<br />

investerer i de virksomheder, som forventes<br />

bedst at kunne tilpasse sig de nye markedsforhold,<br />

og dermed øge indtjeningen.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

I 2. kvartal oplevede aktiemarkederne en<br />

større korrektion. Korrektionen har medført,<br />

at afkastet på Euroland-aktier i år er reduceret<br />

kraftigt. Olieprisen handles på et højt niveau,<br />

og vi forventer, at det også vil være tilfældet i<br />

de kommende kvartaler. I 2. kvartal har vi<br />

derfor øget vores investeringer inden for oliesektoren.<br />

Vi har også øget vores investering<br />

inden for it-sektoren. Sektoren har haft det<br />

svært i år, men en række gode nyheder har<br />

fået os til at se mere positivt på sektoren. Den<br />

tyske byggebranche har været i recession det<br />

seneste årti. I takt med at det tyske opsving<br />

bider sig fast, forventer vi, at byggebranchen i<br />

Tyskland vil opleve bedre tider og har derfor<br />

investeret i branchen. Investeringerne er<br />

blandt andet finansieret ved salg af forsyningsselskaber,<br />

som vi finder mindre attraktive<br />

på de nuværende kursniveauer.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

Lav<br />

5-års periode<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken<br />

Høj<br />

-60 -40 -20 0 20 40 60 80<br />

SYDINVEST<br />

Euroland<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1024833<br />

Etableringsdato 29.01.1999<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 398,3 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 0,00 %<br />

Saml.indeks Morgan Stanley Euroland<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

200<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

Afkast 1.halvår 2006 3,3 %<br />

Afkast i 2005 22,7 %<br />

Afkast i 2004 6,9 %<br />

Afkast i 2003 19,9 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 16,3 %<br />

Indre værdi 102,09<br />

Standardafvigelse (3 år) 10,77<br />

Sharpe Ratio (3 år) 1,17<br />

7 største aktiepositioner<br />

Land Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

Frankrig Energi Total Fina 4,5 %<br />

Frankrig Sundhed Sanofi-Aventis 3,5 %<br />

Frankrig Finans BNP Paribas 3,0 %<br />

Tyskland Finans Allianz Holding 2,9 %<br />

Holland Finans Ing Groep 2,9 %<br />

Tyskland Industri Siemens 2,7 %<br />

Frankrig Finans Societe Generale 2,6 %<br />

Aktier fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Frankrig 32,1 %<br />

Tyskland 27,8 %<br />

Spanien 12,6 %<br />

Italien 6,5 %<br />

Holland 11,4 %<br />

Finland 3,2 %<br />

Irland 1,6 %<br />

Belgien 2,3 %<br />

Øvrige 1,6 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,9 %<br />

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4<br />

Aktier fordelt på brancher Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Finans 34,4 %<br />

Forbrug 15,7 %<br />

Energi 9,1 %<br />

Telekommunikationsservice 7,1 %<br />

Informationsteknologi 7,2 %<br />

Materialer 5,6 %<br />

Industri 9,0 %<br />

Forsyning 6,2 %<br />

Sundhedspleje og personlig service 4,8 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,9 %<br />

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

= Sammenligningsindeks<br />

80<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

HORISONT 39


Investeringspolitik<br />

Investerer globalt i aktier fra virksomheder,<br />

der vil profitere af trends, der vil præge det<br />

21. århundrede; f.eks. at vi bliver flere ældre,<br />

globaliseringen fortsætter, vi får mere fritid<br />

samt en accelererende it-udvikling.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Samlet set er verdensindekset steget cirka 1 %<br />

i 2. halvår. Der har dog været store udsving og<br />

regionale forskelle. Efter en svag start på året<br />

er USA nu det eneste større aktiemarked, der<br />

har givet et positivt afkast.<br />

I 2. kvartal har vi øget investeringerne i mærke-<br />

og sportsvarer. Efter faldene i maj har vi<br />

købt op i Puma og Swatch. Desuden har vi<br />

købt op i producenter af NAND Flash hukommelses-chips.<br />

Disse anvendes i dag typisk til digitale<br />

kameraer. Vi forventer en større udbredelse<br />

af chippen i blandt andet pc’er og mobiltelefoner.<br />

Vi forventer, at den globale vækst fortsætter,<br />

og strategien afspejler disse forventninger.<br />

Der er stadig fokus på finans, it, cyklisk og<br />

stabilt forbrug. Dog er aktiemarkederne<br />

blevet mere urolige som følge af stigende inflationsfrygt.<br />

Vi vil derfor øge investeringerne<br />

i de brancher inden for cyklisk og stabilt<br />

forbrug, der har en stabil indtjening.<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

5-års periode<br />

-60 -40 -20 0 20 40 60 80<br />

SYDINVEST<br />

MegaTrends<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1025708<br />

Etableringsdato 05.11.1999<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 156,4 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 1,00 %<br />

Saml.indeks Morgan Stanley Verden<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 -4,6 %<br />

Afkast i 2005 23,3 %<br />

Afkast i 2004 1,5 %<br />

Afkast i 2003 10,1 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 11,3 %<br />

Indre værdi 75,07<br />

Standardafvigelse (3 år) 9,62<br />

Sharpe Ratio (3 år) 0,66<br />

Risikoprofil Aktier fordelt på brancher Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Sundhedspleje og personlig service 20,3 %<br />

Finans 25,9 %<br />

Informationsteknologi 21,6 %<br />

Konsumentvarer 13,1 %<br />

Forbrugsgoder 17,0 %<br />

Materialer 0,8 %<br />

Lav<br />

Høj<br />

Industri 1,0 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,3 %<br />

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

HORISONT 40<br />

Formuens sammensætning<br />

Land Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

USA Finans Morgan Stanley Dean Witter 3,6 %<br />

USA Finans Goldman Sachs 3,4 %<br />

USA Sundhed Pfizer 3,2 %<br />

USA Informationsteknologi Microsoft 3,2 %<br />

Japan Informationsteknologi Canon 2,9 %<br />

USA Konsumentvarer Wal-Mart Stores 2,4 %<br />

USA Forbrugsgoder Walt Disney 2,4 %<br />

Aktier fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

USA 49,1 %<br />

Schweiz 7,3 %<br />

Frankrig 6,8 %<br />

Japan 15,0 %<br />

England 5,6 %<br />

Tyskland 6,9 %<br />

Finland 1,7 %<br />

Øvrige 7,4 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,3 %<br />

200<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8<br />

= Sammenligningsindeks<br />

80<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken


Investeringspolitik<br />

Investerer bredt i selskaber, som er hjemmehørende<br />

i Brasilien, Rusland, Indien og Kina.<br />

Sel-skaber i Hongkong, som har deres hovedaktiviteter<br />

i Kina, anses for at være kinesiske.<br />

Vi for-venter, at BRIK-landene i løbet af få år<br />

vil bidrage mere til den globale vækst end de<br />

6 førende industrilande tilsammen.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Generelt har vi øget vægten af olieselskaber.<br />

Prisen på olie ligger på et højt niveau samtidig<br />

med, at olieaktierne er faldet i kurs. Desuden<br />

har vi mindsket beholdningen af materialeaktier.<br />

Vi frygter for, at en mindre afmatning<br />

i den globale økonomi kan påvirke råvareaktierne<br />

negativt.<br />

I Brasilien har vi stadig en overvægt inden for<br />

forbrug, da vi forventer en økonomisk vækst i<br />

lyset af en fortsat faldende brasiliansk rente.<br />

I Rusland har vi ligeledes en overvægt af aktier<br />

inden for forbrug for at drage nytte af den stigende<br />

velfærd i landet.<br />

I Indien har vi reduceret risikoen ved at øge investeringerne<br />

i it- og medicinalselskaber. Disse<br />

selskaber er ikke så følsomme over for en global<br />

økonomisk afmatning. Vi har reduceret i<br />

selskaber inden for kapitalgoder og materialer.<br />

I Kina har vi øget vægten af stabile aktier som<br />

China Mobil. Aktien er forholdsvis billig prissat<br />

og er ikke direkte afhængig af den globale<br />

økonomiske vækst.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

Lav<br />

5-års periode<br />

Høj<br />

-60 -30 0 30 60 90 120 150<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1030388<br />

Etableringsdato 30.04.2004<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 2.179,4 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 1,25 %<br />

Saml.indeks Sammensat Morgan Stanley<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 10,8 %<br />

Afkast i 2005 62,7 %<br />

Afkast i 2004 13,9 %<br />

Afkast i 2003 –<br />

Afkast seneste 3 år p.a. –<br />

Indre værdi 196,46<br />

Standardafvigelse (3 år) –<br />

Sharpe Ratio (3 år) –<br />

7 største aktiepositioner<br />

Land Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

Rusland Energi Lukoil 6,3 %<br />

Kina Telekommunikationsservice China Mobile 5,1 %<br />

Brasilien Energi Petroleo Brasileiro 4,6 %<br />

Indien Informationsteknologi Infosys Technologies 4,5 %<br />

Rusland Energi Surgutneftegaz 4,4 %<br />

Rusland Energi Gazprom OAO 4,2 %<br />

Kina Energi Petrochina 3,4 %<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 30.04.2004 til 30.06.2006<br />

280<br />

240<br />

200<br />

160<br />

120<br />

SYDINVEST<br />

BRIK<br />

Aktier fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Brasilien 24,7 %<br />

Rusland 25,8 %<br />

Indien 18,5 %<br />

Kina 18,8 %<br />

Øvrige 8,3 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 3,9 %<br />

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5<br />

Aktier fordelt på brancher Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Finans 10,8 %<br />

Forbrug 11,9 %<br />

Informationsteknologi 6,8 %<br />

Sundhedspleje og personlig service 1,1 %<br />

Industri 7,7 %<br />

Energi 33,5 %<br />

Telekommunikationsservice 11,9 %<br />

Materialer 8,0 %<br />

Forsyning 4,2 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 3,9 %<br />

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4<br />

= Sammenligningsindeks<br />

80<br />

2004 2005 2006 2007<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken HORISONT 41


Investeringspolitik<br />

Investerer bredt i selskaber, der er hjemmehørende<br />

i Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Selskaber<br />

i Hong Kong – med hovedaktiviteter i<br />

Kina – anser vi for være kinesiske.<br />

Afdelingen henvender sig til personer med<br />

midler i virksomhedsskatteordningen og til<br />

pensionsmidler. Afdelingen er akkumulerende<br />

og udbetaler som hovedregel ikke udbytte.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Generelt har vi øget vægten af olieselskaber.<br />

Prisen på olie ligger på et højt niveau samtidig<br />

med, at olieaktierne er faldet i kurs. Desuden<br />

har vi mindsket beholdningen af materialeaktier.<br />

Vi frygter for, at en mindre afmatning<br />

i den globale økonomi kan påvirke råvareaktierne<br />

negativt.<br />

I Brasilien har vi stadig en overvægt inden for<br />

forbrug, da vi forventer en økonomisk vækst i<br />

lyset af en fortsat faldende brasiliansk rente.<br />

I Rusland har vi ligeledes en overvægt af aktier<br />

inden for forbrug for at drage nytte af den stigende<br />

velfærd i landet.<br />

I Indien har vi reduceret risikoen ved at øge investeringerne<br />

i it- og medicinalselskaber. Disse<br />

selskaber er ikke så følsomme over for en global<br />

økonomisk afmatning. Vi har reduceret i<br />

selskaber inden for kapitalgoder og materialer.<br />

I Kina har vi øget vægten af stabile aktier som<br />

China Mobil. Aktien er forholdsvis billig prissat<br />

og er ikke direkte afhængig af den globale<br />

økonomiske vækst.<br />

Risikoprofil<br />

Lav<br />

HORISONT 42<br />

Høj<br />

Historiske afkastudsving i % p.a.<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

5-års periode<br />

-60 -30 0 30 60 90 120 150<br />

SYDINVEST<br />

BRIK<br />

Akkumulerende<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 6001300<br />

Etableringsdato 18.11.2005<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende nej<br />

Afd. formue 254,6 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 -<br />

Saml.indeks Sammensat Morgan Stanley<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 11,7 %<br />

Afkast i 2005 6,9 %<br />

Afkast i 2004 –<br />

Afkast i 2003 –<br />

Afkast seneste 3 år p.a. –<br />

Indre værdi 119,36<br />

Standardafvigelse (3 år) –<br />

Sharpe Ratio (3 år) –<br />

7 største aktiepositioner<br />

Land Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

Brasilien Energi Petroleo Brasileiro 6,5 %<br />

Rusland Energi Lukoil 6,3 %<br />

Kina Telekommunikationsservice China Mobile 5,5 %<br />

Rusland Energi Surgutneftegaz 4,8 %<br />

Indien Informationsteknologi Infosys Technologies 4,4 %<br />

Rusland Energi Gazprom OAO 4,1 %<br />

Kina Energi Petrochina 3,1 %<br />

Aktier fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Brasilien 21,6 %<br />

Rusland 24,5 %<br />

Indien 18,0 %<br />

Kina 18,5 %<br />

Øvrige 8,1 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 9,3 %<br />

Aktier fordelt på brancher Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Finans 11,3 %<br />

Forbrug 10,3 %<br />

Informationsteknologi 7,2 %<br />

Sundhedspleje og personlig service 0,8 %<br />

Industri 8,4 %<br />

Energi 32,0 %<br />

Telekommunikationsservice 11,4 %<br />

Materialer 6,0 %<br />

Forsyning 3,4 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 9,3 %<br />

Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 18.11.2005 til 30.06.2006<br />

210<br />

190<br />

170<br />

150<br />

130<br />

110<br />

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5<br />

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8<br />

= Sammenligningsindeks<br />

90<br />

2005 2006 2007


Investeringspolitik<br />

Investerer bredt i børsnoterede latinamerikanske<br />

aktier. Afdelingen investerer i mere end 80<br />

forskellige selskaber spredt på forskellige<br />

lande og brancher. Afdelingens største investeringer<br />

ligger i Brasilien og Mexico.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

De latinamerikanske aktiemarkeder steg kraftigt<br />

frem til midten af maj, hvorefter stigende<br />

amerikanske renter fik sat en stopper for den<br />

udvikling. Herefter faldt markederne tilbage<br />

til udgangspunktet fra januar i løbet af en lille<br />

måneds tid. Det kraftige kursfald trak alle<br />

aktier med ned, dvs. også aktier i virksomheder<br />

hvis indtægter ikke berøres af stigende internationale<br />

renter. Vi omlagde derfor midler<br />

fra aktier, som måske burde være faldet i den<br />

givne situation til aktier, som ikke burde være<br />

faldet. Vi har bevaret overvægten i Brasilien,<br />

hvor inflationsudviklingen fortsat er meget<br />

positiv. Da valutakursen også har været<br />

ganske stabil, så er der ingen hindringer for, at<br />

den brasilianske centralbank kan fortsætte<br />

rentesænkningerne, som er helt modsat den<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

5-års periode<br />

-80 -40 0 40 80 120 160<br />

SYDINVEST<br />

Latinamerika<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1016946<br />

Etableringsdato 13.05.1991<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 669,2 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 3,0 %<br />

Saml.indeks Morgan Stanley Latin America<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 5,6 %<br />

Afkast i 2005 72,4%<br />

Afkast i 2004 25,0 %<br />

Afkast i 2003 58,5 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 50,6 %<br />

Indre værdi 263,40<br />

Standardafvigelse (3 år) 21,85<br />

Sharpe Ratio (3 år) 1,66<br />

Aktier fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Brasilien 59,0 %<br />

Mexico 26,2 %<br />

Peru 1,8 %<br />

Chile 6,3 %<br />

Øvrige 4,0 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 2,7 %<br />

internationale trend med stigende renter. -8 -6 -4 -2 0 2 4 6<br />

Risikoprofil<br />

Lav<br />

Høj<br />

7 største aktiepositioner<br />

Land Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

Mexico Konsumentvarer Fomento Econ Mexic 5,2 %<br />

Brasilien Energi Petroleo Brasileiro 4,8 %<br />

Brasilien Energi Petroleo Brasileiro præf. 4,5 %<br />

Brasilien Konsumentvarer Companhiade Bebidas 3,9 %<br />

Brasilien Forsyning Cemig 3,3 %<br />

Brasilien Materialer Vale Rio Doce Cia 3,2 %<br />

Mexico Telekommunikationsservice America Telecom 3,2 %<br />

Aktier fordelt på brancher Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Materialer 18,1 %<br />

Telekommunikationsservice 13,5 %<br />

Konsumentvarer 14,7 %<br />

Finans 7,1 %<br />

Energi 12,5 %<br />

Forsyning 16,1 %<br />

Forbrugsgoder 6,3 %<br />

Industri 9,0 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 2,7 %<br />

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

430<br />

380<br />

330<br />

280<br />

230<br />

180<br />

130<br />

= Sammenligningsindeks<br />

80<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken HORISONT 43


Investeringspolitik<br />

Investerer bredt i børsnoterede fjernøstlige<br />

aktier (dog ikke japanske aktier). Investeringerne<br />

spredes på forskellige lande og brancher.<br />

Afdelingens største investeringer ligger i<br />

Hong-Kong/Kina.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Tidligt i starten af 2006 halverede vi positioner<br />

i Korea og investerede midlerne i Kina. Det var<br />

mere ønsket om en øget eksponering mod<br />

Kina end det var bekymring for Korea, som var<br />

årsagen til omlægningen. Udlændinge har traditionelt<br />

haft en stor andel af det koreanske<br />

aktiemarked. Mange af dem gjorde imidlertid<br />

lige som os, og det medvirkede til, at kinesiske<br />

aktier steg med 10 % i første halvår, mens koreanske<br />

faldt med en tilsvarende procentandel.<br />

I 2. kvartal øgede vi investeringerne i Malaysia.<br />

Udover at der er flere lovende investeringsmuligheder,<br />

tror vi, at landet kan få gavn<br />

af ”oliepenge”, som ofte har en forkærlighed<br />

for muslimske lande.<br />

Aktieinvestorernes frygt er p.t. begrundet i<br />

forventning om lavere vækst i USA. Men det<br />

kan i givet fald føre til det positive, at kineserne<br />

så ikke behøver at stramme op på deres<br />

SYDINVEST<br />

Fjernøsten<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1016954<br />

Etableringsdato 13.05.1991<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 1.521,5 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 15,75 %<br />

Saml.indeks Morgan Stanley Far East<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 6,7 %<br />

Afkast i 2005 46,2 %<br />

Afkast i 2004 14,1 %<br />

Afkast i 2003 57,7 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 38,0 %<br />

Indre værdi 197,94<br />

Standardafvigelse (3 år) 16,49<br />

Sharpe Ratio (3 år) 1,70<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 4,2 %<br />

økonomi. -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10<br />

Risikoprofil<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

Lav<br />

5-års periode<br />

HORISONT 44<br />

Høj<br />

-60 -30 0 30 60 90 120 150<br />

7 største aktiepositioner<br />

Land Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

Kina Energi Petrochina 5,0 %<br />

Taiwan Forbrugsgoder Far Eastern Textile 4,2 %<br />

Singapore Industri Keppel Corp. 4,1 %<br />

Kina Energi CNOOC 2,6 %<br />

Sydkorea Finans Daishin Securities Pref. 2,5 %<br />

Kina Materialer Zijin Mining 2,4 %<br />

Hongkong Industri Harbin Power Equipment 2,2 %<br />

Aktier fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Kina 19,6 %<br />

Thailand 3,9 %<br />

Hong Kong 0,0 %<br />

Sydkorea 12,6 %<br />

Taiwan 6,5 %<br />

Malaysia 9,5 %<br />

Singapore 18,3 %<br />

Øvrige 25,3 %<br />

Aktier fordelt på brancher Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Finans 24,4 %<br />

Industri 18,9 %<br />

Energi 11,6 %<br />

Forbrugsgoder 10,5 %<br />

Materialer 6,8 %<br />

Informationsteknologi 5,0 %<br />

Forsyning 3,8 %<br />

Sundhedspleje og personlig service 1,0 %<br />

Øvrige 13,8 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 4,2 %<br />

320<br />

280<br />

240<br />

200<br />

160<br />

120<br />

-15 -10 -5 0 5 10<br />

= Sammenligningsindeks<br />

80<br />

2003 2004 2005 2006 2007


Investeringspolitik<br />

Investerer bredt i børsnoterede fjernøstlige<br />

aktier (dog ikke japanske aktier). Investeringerne<br />

spredes på forskellige lande og brancher.<br />

Afdelingens største investeringer ligger i<br />

Hong-Kong/Kina.Afdelingen er en investeringsmulighed<br />

for personer med midler i virksomhedsskatteordningen.<br />

Afdelingen er også<br />

velegnet til investering med pensionsmidler.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Tidligt i starten af 2006 halverede vi positioner<br />

i Korea og investerede midlerne i Kina. Det var<br />

mere ønsket om en øget eksponering mod<br />

Kina end det var bekymring for Korea, som var<br />

årsagen til omlægningen. Udlændinge har traditionelt<br />

haft en stor andel af det koreanske<br />

aktiemarked. Mange af dem gjorde imidlertid<br />

lige som os, og det medvirkede til, at kinesiske<br />

aktier steg med 10 % i første halvår, mens koreanske<br />

faldt med en tilsvarende procentandel.<br />

I 2. kvartal øgede vi investeringerne i Malaysia.<br />

Udover at der er flere lovende investeringsmuligheder,<br />

tror vi, at landet kan få gavn<br />

af ”oliepenge”, som ofte har en forkærlighed<br />

for muslimske lande.<br />

Aktieinvestorernes frygt er p.t. begrundet i<br />

forventning om lavere vækst i USA. Men det<br />

kan i givet fald føre til det positive, at kineserne<br />

så ikke behøver at stramme op på deres<br />

økonomi.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

Lav<br />

5-års periode<br />

Høj<br />

-60 -30 0 30 60 90 120 150<br />

SYDINVEST<br />

Fjernøsten<br />

Akkumulerende<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 6003699<br />

Etableringsdato 24.05.2006<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende nej<br />

Afd. formue 52,4 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 -<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 -0,5 %<br />

Afkast i 2005 -<br />

Afkast i 2004 -<br />

Afkast i 2003 -<br />

Afkast seneste 3 år p.a. -<br />

Indre værdi 99,49<br />

Standardafvigelse (3 år) -<br />

Sharpe Ratio (3 år) -<br />

7 største aktiepositioner<br />

Land Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

Kina Energi Petrochina 4,6 %<br />

Taiwan Forbrugsgoder Far Eastern Textile 4,1 %<br />

Singapore Industri Keppel Corp. 3,5 %<br />

Kina Energi CNOOC 2,7 %<br />

Kina Materialer Zijin Mining 2,4 %<br />

Sydkorea Finans Daishin Securities Pref. 2,4 %<br />

Hongkong Industri Harbin Power Equipment 2,0 %<br />

Aktier fordelt på lande<br />

Kina 17,9 %<br />

Thailand 2,7 %<br />

Hong Kong 0,0 %<br />

Sydkorea 10,5 %<br />

Taiwan 6,3 %<br />

Malaysia 8,0 %<br />

Singapore 16,3 %<br />

Øvrige 21,3 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 17,1 %<br />

Aktier fordelt på brancher<br />

Finans 20,8 %<br />

Industri 16,5 %<br />

Energi 10,9 %<br />

Forbrugsgoder 9,1 %<br />

Materialer 5,7 %<br />

Informationsteknologi 4,2 %<br />

Forsyning 2,9 %<br />

Sundhedspleje og personlig service 0,5 %<br />

Øvrige 12,0 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 17,1 %<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 24.05.2006 til 30.06.2006<br />

120<br />

110<br />

100<br />

90<br />

2005 2006 2007<br />

HORISONT 45


Investeringspolitik<br />

Investerer globalt i it-aktier. Investeringerne<br />

spredes på forskellige virksomhedstyper, primært<br />

i markedsledende virksomheder. Det drejer sig<br />

bl.a. om virksomheder, der producerer software,<br />

hardware, netværkssystemer og telekommu-<br />

nikation.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

I 2. kvartal faldt it-aktier markant tilbage.<br />

Dermed fortsatte den kedelige tendens fra 1.<br />

kvartal med lavere afkast på it-aktierne i<br />

forhold til resten af aktiemarkedet.<br />

<strong>Sydinvest</strong> IT har haft en forsigtig strategi og<br />

har dermed ikke haft helt samme fald som<br />

sammenligningsindekset. Kontanter i starten<br />

af perioden samt relativt få aktier i de mest<br />

cykliske industrier har bidraget positivt til afkastet.<br />

Kursfaldene er gradvist anvendt til at reducere<br />

afdelingens defensive karakter. Vi forventer,<br />

at aktiemarkedet stabiliserer sig efter de kraftige<br />

kursfald. Der er supplereret med aktier<br />

inden for produktion af semiconductors.<br />

Desuden er andelen af aktier i kommunikationudstyrsindustrien<br />

øget. Defensive aktier<br />

som IBM er nedvægtet.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

Lav<br />

5-års periode<br />

HORISONT 46<br />

Høj<br />

-80 -40 0 40 80 120 160<br />

SYDINVEST<br />

IT<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1024337<br />

Etableringsdato 03.06.1998<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 71,4 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 0,0 %<br />

Saml.indeks Morgan Stanley Global IT<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 -10,4 %<br />

Afkast i 2005 15,2 %<br />

Afkast i 2004 -6,9 %<br />

Afkast i 2003 26,6 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 10,7 %<br />

Indre værdi 10,60<br />

Standardafvigelse (3 år) 15,69<br />

Sharpe Ratio (3 år) 0,08<br />

7 største aktiepositioner<br />

Land Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

USA Systemsoftware Microsoft 8,9 %<br />

USA Computermaskinel I.B.M. 6,7 %<br />

USA Halvlederproducenter Intel 6,6 %<br />

USA Kommunikationsudstyr Cisco Systems 5,3 %<br />

Finland Kommunikationsudstyr Nokia 5,2 %<br />

USA Computermaskinel Dell Computers 3,7 %<br />

Tyskland Softwareprogrammer SAP 2,9 %<br />

Aktier fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

USA 69,5 %<br />

Japan 11,0 %<br />

Finland 5,2 %<br />

Tyskland 2,9 %<br />

Sydkorea 1,2 %<br />

Øvrige 9,3 %<br />

Kontanter 1,0 %<br />

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5<br />

Aktier fordelt på brancher Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Computermaskinel 17,6 %<br />

Halvledere 18,5 %<br />

Systemsoftware 14,6 %<br />

Kommunikationsudstyr 20,4 %<br />

Computerudstyr 3,4 %<br />

Databehandling 2,3 %<br />

Kontormaskiner 3,4 %<br />

Softwareprogrammer 5,0 %<br />

Andet 13,9 %<br />

Kontanter 1,0 %<br />

-4 -2 0 2 4 6 8<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

= Sammenligningsindeks<br />

80<br />

2003 2004 2005 2006 2007


Investeringspolitik<br />

Afdelingen investerer udelukkende i internetaktier<br />

fra hele verden. Det sker i selskaber som<br />

har e-handel som hovedaktivitet, understøtter<br />

udviklingen af elektroniske handelspladser<br />

eller medvirker i udbygningen af internettets<br />

infrastruktur. Afdelingen er <strong>Sydinvest</strong>s mest<br />

risikobetonede afdeling.<br />

Ændringer i porteføljen<br />

Første kvartals middelmådige afkast blev afløst<br />

af markant tilbagegang i 2. kvartal med baggrund<br />

i den generelle frygt for stigende renter<br />

og inflation.<br />

Aktietilbagefaldet ramte også hårdt blandt selskaberne<br />

med online aktiehandel som aktivitet.<br />

e-Trade og TD Ameritrade faldt henholdsvis<br />

20 % og 33 % i 2. kvartal. Afdelingen har på<br />

det seneste købt aktier i et tredje selskab,<br />

Charles Schwabb, der er faldet 12 % i samme<br />

periode. Tidligere på året realiserede vi pæne<br />

gevinster i denne industri.<br />

Kursfaldene har ikke resulteret i, at e-Businesssektoren<br />

er blevet billig. Vi forventer dog, at<br />

sektoren, vækstudsigterne taget i betragtning,<br />

har en fornuftig prisfastsættelse. Det er under<br />

forudsætning af, at den amerikanske vækst<br />

fortsætter i uændret tempo.<br />

Risikoprofil<br />

1-års periode<br />

3-års periode<br />

5-års periode<br />

Lav<br />

Se på side 19 hvordan du læser grafikken<br />

Høj<br />

-100 0 100 200 300 400<br />

SYDINVEST<br />

e-Business<br />

Afdelingens data pr. 30.06.2006<br />

Fondskode 1027077<br />

Etableringsdato 01.11.2000<br />

Børsnoteret ja<br />

Udbyttebetalende ja<br />

Afd. formue 53,9 mill. kr.<br />

Udbetalt udbytte i 2005 0,0 %<br />

Saml.indeks Dow Jones Internet<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

Afkast 1.halvår 2006 -11,6 %<br />

Afkast i 2005 18,6 %<br />

Afkast i 2004 8,7 %<br />

Afkast i 2003 52,7 %<br />

Afkast seneste 3 år p.a. 25,3 %<br />

Indre værdi 21,42<br />

Standardafvigelse (3 år) 21,39<br />

Sharpe Ratio (3 år) 0,25<br />

7 største aktiepositioner<br />

Land Branche Virksomhed Porteføljeandel<br />

USA Internet, Software & Serviceydelser Google 9,7 %<br />

USA Internetdetailsalg Ebay 9,3 %<br />

USA Internet, Software & Serviceydelser Yahoo 9,0 %<br />

USA Internetdetailsalg IAC Interactive 8,1 %<br />

USA Investmentbank- & Mæglervirksomhed E Trade Group 4,9 %<br />

USA Internetdetailsalg Amazon Comm 4,8 %<br />

USA Internet, Software & Serviceydelser Verisign 4,7 %<br />

Aktier fordelt på lande Ændringer i % siden årsskiftet<br />

USA 95,0 %<br />

Israel 3,9 %<br />

Øvrige 0,5 %<br />

Kontanter 0,6 %<br />

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4<br />

Aktier fordelt på brancher Ændringer i % siden årsskiftet<br />

Internet, Software & Serviceydelser 39,1 %<br />

Internetdetailsalg 24,7 %<br />

Softwareprogrammer 6,4 %<br />

Investmentbank- & Mæglervirksomhed 10,0 %<br />

Systemsoftware 8,0 %<br />

Andet 11,2 %<br />

Kontant, fin. instr. m.v. 0,6 %<br />

-4 -2 0 2 4 6 8<br />

Historiske afkastudsving i % p.a. Udvikling i værdien af en investering på 100 kr. fra 01.01.2003 til 30.06.2006<br />

240<br />

220<br />

200<br />

180<br />

160<br />

140<br />

120<br />

100<br />

= Sammenligningsindeks<br />

80<br />

2003 2004 2005 2006 2007<br />

HORISONT 47


Opsparing gennem <strong>Sydinvest</strong><br />

er nem, fordi du:<br />

• sparer tid når <strong>Sydinvest</strong> plejer<br />

investeringerne<br />

• får adgang til forskellige værdi-<br />

papirmarkeder<br />

• kan vælge mellem 25 forskellige<br />

afdelinger, når du sammensætter<br />

en individuel opsparing<br />

• gennem Horisont, internettet og<br />

aviserne får information om din<br />

opsparing.<br />

er sikker, fordi:<br />

• en god risikospredning medfører<br />

et mere stabilt afkast<br />

HORISONT 48<br />

• du har lavere risiko allerede fra<br />

det første investeringsbevis<br />

• du kan sælge <strong>Sydinvest</strong> beviser fra<br />

dag til dag<br />

• du har sikkerhed for at alt går rigtig<br />

til, da Finanstilsynet og foreningens<br />

revisorer løbende udøver kontrol.<br />

giver et godt afkast, fordi:<br />

• omhyggelig formuepleje forbedrer<br />

afkastmulighederne<br />

• risikospredning medfører et konkurrencedygtigt<br />

afkast<br />

• du har lavere omkostninger end ved<br />

direkte investering<br />

• det er gratis at opbevare <strong>Sydinvest</strong>beviser<br />

i depot.<br />

Læs mere på www.sydinvest.dk<br />

MASKINEL MAG ASINPOST<br />

ID - NR. 42183<br />

Postboks 7777<br />

7000 Fredericia<br />

Afsender:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!