virksomhedsplan - Odense Centralbibliotek

odensebib.dk

virksomhedsplan - Odense Centralbibliotek

VP13

virksomhedsplan

for odense centralbibliotek 2013


Indholdsfortegnelse

Perspektiver og handlinger 03

strategiske perspektiver 04

Partnerskaber og samarbejder 05

oC’s strategiske platform 06

handleplanen 10

nøgletal og tabeller 17

odense Centralbibliotek

Virksomhedsplan 2013

december 2012

hovedbiblioteket

odense Banegård Center

Østre stationsvej 15

5000 odense C

tlf.: 6613 1372

e-mail: adm-bib@odense.dk

www.odensebib.dk

VP13 Odense CentralbibliOtek 02


odense CentralBIBlIotek

– perspektiver og handlinger

kent skov andreasen

Bibliotekschef

odense CentralBIBlIotek

- PersPektIVer og handlInger

odense Centralbibliotek går 2013 i møde med forventning

om at møde nye spændende udfordringer og aktiviteter.

I 2013 vil en række strategiske områder komme i fokus,

hvor biblioteket helt naturligt har en andel af opgaver,

vi kan være med til at understøtte eller udrulle. de er

beskrevet i afsnittet ”strategiske perspektiver” inden selve

handlingsplanen.

I oC vil vi, sideløbende med bibliotekets kerneopgaver med

formidling af kultur, arrangementer og udviklingsprojekter,

der kan ses beskrevet i selve handlingsplanen, kaste

os ind i de store strategiske opgaver, odense kommune

står overfor med de særlige kompetencer, vi besidder.

det handler for eksempel om digital formidling og læring,

hvor borgerne kan få et fleksibelt tilbud af introduktioner

tilpasset lige netop deres behov.

og det handler også om at sætte nogle af bibliotekets

rum, netværk og faciliteter i spil for at afprøve nye former

for samspil mellem den kommunale service og

borgerne. Borgerne rummer selv et stort potentiale, der

kan frisættes, hvis vi tilrettelægger det på en måde, som

borgeren selv synes, giver mening. Vi vil derfor øge antallet

af introduktioner til de mange forskellige digitale selvbetjeningsløsninger.

en del af det vil ske sammen med Borgerservice, hvor det

første års forsøg med Borgerservice light viste sig at være

en succes i de to lokalbiblioteker i Vollsmose og tarup.

denne service er der enighed om at fortsætte og udvikle i

en form, der matcher borgernes behov og de ressourcer,

der er rådighed til en fælles indsats.

odense Byråd traf i forbindelse med budgetforliget 2013

en visionær beslutning om at etablere et nyt hovedbibliotek.

det er meningen, at et nyt hovedbibliotek placeret

centralt i byen skal være omdrejningspunkt for nogle funktioner,

der kan medvirke til at give odense den dynamik

og det liv, der er ambitioner om at tilføre byen. en del af

beslutningen kan indbefatte, at det nuværende musikbibliotek

skal flyttes midlertidigt og indgå i det nye samlede

hovedbibliotek.

der en desuden truffet beslutning om at igangsætte byggeriet

af korup kultur- og idrætscenter, hvor byens første

såkaldt ”åbne” – altså delvist selvbetjente - bibliotek etableres

som en integreret del af fællesfaciliteterne.

På de indre linjer er der nu kommet en afklaring på ledelsessituationen,

idet der er ansat en ny bibliotekschef

fra 2013. det betyder, at biblioteket kan få tilpasset organisationen

til de udviklingskrav, der tegner sig for fremtidens

bibliotek. de involverer de ting, der er nævnt oven

for, samt nogle biblioteksperspektiver på nationalt niveau,

for eksempel etablering af ”danskernes digitale Bibliotek”

og et fælles nationalt bibliotekssystem, som alle danske

biblioteker kan bidrage med indhold til og trække på.

odense Centralbibliotek er med til at udvikle begge dele,

og det er opgaver, der vil få stort fokus i 2013. det matcher

den teknologiske opdatering, vi er ved at forberede – at

rfId-chippe hele bibliotekets materialebestand, så styring

og flow kan blive endnu mere effektivt. kort sagt,

bliver 2013, både på de ydre og indre linjer, med garanti et

spændende og begivenhedsrigt år.

VP13 Odense CentralbibliOtek 03


VIrksomhedsPlan 2013

strategiske perspektiver

odense Centralbibliotek indgår i og bidrager i stigende omfang til at understøtte og udrulle følgende tværgående og overordnede

strategier i odense kommune i forhold til borgerne.

Odense ny Virkelighed – ny Velfærd

med en satsning på ideerne om medborgerskab og

selvbærende samfund kan biblioteket, bl.a. i kraft af den

decentrale struktur i bydelene og indsatserne på det digitale

område, være med til at understøtte og facilitere en

række af de initiativer, som odense kommune iværksætter

i de kommende år. Biblioteket arbejder i det daglige både

med formidling af kultur og service og læring, samt forskellige

lokale projekter med forskellige samarbejdspartnere

og vil kunne indgå aktivt i forskellige lokale initiativer

som ”ressourcecenter”.

Velfærdseksperimentarium

som en af de konkrete aktiviteter inden for strategien ny

virkelighed – ny velfærd, er det besluttet at etablere et

såkaldt ”Velfærdseksperimentarium”, hvor nye former for

kommunal service skal afprøves i samarbejde og i dialog

med borgerne. foreløbig er Bolbro og dalum bydele udpeget

som områder, hvor der skal arbejdes videre med

ideen med de to lokalbiblioteker som centrale omdrejningspunkter.

kulturpOlitikken

odense kommune reviderede i 2012 kulturpolitikken

”meningsfulde fællesskaber” og definerede et sæt nye indsatsområder.

odense Centralbibliotek bidrager naturligt

til at løfte kulturindsatsen i odense – både i kraft af bibliotekets

egen omfattende arrangementsvirksomhed og i

kraft af en særlig indsats især på litteraturområdet med

initiativer som litteraturmaskinen, værtskabet for fribyforfatteren,

harry Potter festivalen og aktiviteter i forbindelse

med spoken Word festival.

nyt hOVedbibliOtek

Byrådet traf i forbindelse med behandlingen af budgettet

for 2013 beslutning om at etablere et nyt hovedbibliotek

centralt beliggende i byen. der skal inden for tre år ligge

en helt færdig plan og et program for et sådant byggeri.

der bliver tale om et multifunktionelt biblioteksbyggeri, der

også skal rumme andre funktioner, der kan understøtte

planerne om udvikling af bymidten. den foreløbige arbejdstitel

er ”Byens hus”, fordi det er planen, at byggeriet udover

at indeholde et hovedbibliotek i en helt ny version også

skal rumme andre institutioner, der kan passe i sammenhængen.

Processen for dette projekt igangsættes med det

samme i 2013. det er desuden planlagt at det nuværende

musikbiblioteket i Brandts skal anvendes som studenterhus,

inden funktionerne kan samles i det nye hovedbibliotek.

musikafdelingen skal således midlertidigt genhuses i

hovedbiblioteket i odense Banegård Center.

bOrgerserVice light i bibliOtekerne

I 2011 iværksatte Borgerservice og odense Centralbibliotek

et fælles forsøg med at etablere udvalgte borgerserviceopgaver

i to lokalbiblioteker i tarup og Vollsmose. målet er, at

se om det er muligt og hensigtsmæssigt, set fra et borgersynspunkt,

at tilbyde relevante udvalgte servicetyper:

Udstedelse af pas og oprettelse af nemId i disse lokalområder.

forsøget skulle afdække, om det er tilbud, borgerne

finder attraktivt at benytte tættere på bopælen, og om der

på længere sigt kan opnås et rationale i opgaveløsningen,

i takt med at flere servicetyper bliver digitaliseret og skal

betjenes af borgerne selv.

Bibliotekerne råder over mange af de kompetencer, der

skal anvendes for at gøre byens borgere mere kyndige og

selvhjulpne på området. forsøget blev evalueret efter et år

i november 2012 og viser umiddelbart, at borgerne generelt

viser stor interesse for at benytte og få vejledning tæt på.

I begyndelsen af 2013 skal det fastlægges, hvordan Borgerservice

light skal permanentgøres i samarbejde mellem

Borgerservice og odense Centralbibliotek.

digitalisering

Biblioteket har en ny digital strategi, der skal sætte rammen

for de kommende års udvikling for den digitale

biblioteksbetjening af borgerne sammen med kommunens

øvrige initiativer på området. odense kommune har ambitiøse

mål på det digitale område og arbejder intensivt

på at indføre digitale selvbetjeningsløsninger, hvor det er

muligt.

Bibliotekets digitale strategi skal både ses som en selvstændig

udfoldelse af bibliotekets digitale service og i sammenhæng

med ”odense kommunes digitaliseringsstrategi

2012-15”. Biblioteket vil i stigende omfang gennemføre

kurser og introduktioner til digitale ressourcer i alle bibliotekets

afdelinger.

centralbibliOteksVirksOmhed

odense Centralbibliotek er udpeget som centralbibliotek

af kulturministeriet på kontraktbasis. den igangværende

kontrakt dækker periode 2010-2013. Biblioteket er således

med til at løfte nogle regionale opgaver over for og sammen

med de fynske biblioteker. desuden indgår biblioteket i en

række nationale udviklingsprojekter sammen med øvrige

fem centralbiblioteker og sammen med bibliotekerne i

københavn og Århus.

VP13 Odense CentralbibliOtek 04


PartnerskaBer og samarBejder

odense Centralbibliotek, herefter forkortet oC har indgået en række partnerskaber, hvor forskellige aktiviteter gennemføres.

Partnerskaber kan både være med beslægtede institutioner i odense kommune eller eksterne partnere inden for

kultur-, oplysnings- og vidensområdet – samt partnerskaber inden for de projektområder, som oC ansøger midler fra.

oCs primære partnere er:

de fynske biblioteker

centralbibliotekerne i danmark

kulturstyrelsen

statsbiblioteket

europa-kommissionen

Generation europe foundation

university colleGe lillebælt

kunsthallen brandts

borGerservice, odense

kultur, by- oG kulturforvaltninGen

odense bys museer

kulturmaskinen

odense symfoniorkester

fynbus

folkeuniversitetet

odense arrest

”storbysamarbejdet” – mellem københavns biblioteker,

borGerservice oG biblioteker i Århus kommune oG odense centralbibliotek

uGeavisen odense

stadsarkivet i odense

kulturreGion fyn

abm samarbejdet historisk atlas

odenses skoler oG Gymnasier

odense musikskole

1748

syddansk musikkonservatorie oG skuespillerskole

dexter

odense cityforeninG

VP13 Odense CentralbibliOtek 05


oC’s strategIske Platform

de danske biblioteker har mange forskellige tilbud til borgerne – tilbud som har udviklet sig over tid, som retter sig mod

forskellige målgrupper, og som bygger på mange forskellige former for kompetencer hos personalet. de kan være svære

at overskue både for borgerne, for bibliotekernes partnere, for politikere, men også for bibliotekerne selv. derfor har

odense Centralbibliotek udviklet det vi kalder ”den strategiske mediematrix”, der er en konceptuel forståelsesramme for

bibliotekets samlede publikumsrettede virksomhed.

modellen debuterede som inspirationsgrundlag for Virksomhedsplan 2011, og samme år var den rygraden i bibliotekets

digitale strategi. den har dannet grundlag for en nyorganisering af biblioteks udviklingsarbejde, den har været retningsgivende

i beskrivelsen af bibliotekets virksomhed i forbindelse med fusionsarbejdet. og sidst men ikke mindst er den det

strukturelle grundlag for virksomhedsplanarbejdet, der nu munder ud i denne handleplan for odense Centralbibliotek.

formålet er at etablere et klarere plangrundlag for bibliotekets drift og udvikling, så der skabes sikkerhed for at der sker

handlinger inden for alle områder. mediematrixen deler bibliotekets publikumsrettede virksomhed op i følgende seks

hovedområder kaldet ”centre”:

service medborGer

viden

materiale innovation

kultur

handleplanen

handleplanen er indenfor hvert af de 6 centre bygget op med et antal overordnede strategiske mål, som hvert er konkretiseret

med en række eksekverbare handlinger, som skal sikre at målene nås.

På tværs af alle centrene arbejdes der med at handlinger forholder sig til 3 strategiske rum: det fysiske rum (biblioteksrummet),

det digitale rum og det ydre rum (bibliotekets omgivelser), og alle handlinger vil ligge indenfor et eller flere af

disse rum. handlingerne er forpligtende, men kan i løbet af 2013 erstattes med andre og nye handlinger, der viser sig at

være bedre, billigere eller mere effektive/relevante for at nå de opstillede mål.

VP13 Odense CentralbibliOtek 06


1. materIaleCenter

materialecenter er kort fortalt de dele af bibliotekets virksomhed, som sørger for, at relevante fastforms- og digitale materialer

er tilgængelige – dvs. prioritering, indkøb, katalogisering, logistisk håndtering (analogt og digitalt), bibliotekets

databaser, vedligeholdelse/ kassation mm. materialecenter er en væsentlig del af bibliotekets kernevirksomhed, men

langt fra den eneste.

Mål 1: oC VIl som CentralBIBlIotek IVærksætte nye tIltag, der tIlgodeser

sPændet mellem det Brede/ det smalle og de dIgItale/ de fysIske medIer

Mål 2: oC VIl BrInge BIBlIoteksmaterIaler I sPIl PÅ nye mÅder oVerfor BrUgerne

Mål 3: oC VIl oPtImere materIalefloWet, Bl.a. Ved hjælP af ny teknologI og Øget

aUtomatIserIng

Prioritering af materialerne er en dynamisk afvejning af kvalitet, efterspørgsel og økonomi. de nationale netmedieprojekter,

f.eks. ereolen, gør bibliotekets materialer tilgængelige i digital form, og er en udfordring, da flertallet fortsat foretrækker

at låne bøger mm. i fysisk form. de nye digitale og mobile teknologier gør det samtidigt muligt at bringe materialer i

spil hos partnere, både fysisk og på deres hjemmesider. der vil i 2013 også være fokus på det fysiske materialeflow, hvor

bibliotekets materialebestand skal chippes. det gør det enkelte materiale ”intelligent” i forhold til tyverisikring, åbne biblioteker,

brugervenlighed og vedligeholdelse mm.

2. kUltUrformIdlIngsCenter

forskellen på et bibliotek og en bogsamling er formidlingen, og en af bibliotekets kerneopgaver er at sætte biblioteksmaterialer

i en sammenhæng, der gør dem vedkommende og relevante for borgerne. Bibliotekets mange arrangementer,

udstillinger, aktiviteter i det fysiske rum, samt digitale formidlingssites og formidlingsaktiviteter på kulturområdet er en

meget væsentlig grund til de høje besøgstal, og efter dr er folkebibliotekerne danmarks mest benyttede kulturinstitution.

Mål 1: oC VIl gennem nye tIltag fastholde og styrke samarBejdet med andre

kommUnale og natIonale kUltUrInstItUtIoner.

Mål 2: oC VIl UdVIkle sIne formIdlIngsformer med fokUs PÅ gennemslagskraft

og orIgInalItet

Mål 3: oC VIl tIltrække nye BrUgere Ved at arBejde aktIVt med mÅlgrUPPer I

samarBejde med releVante Partnere

Biblioteket gør andres kunst og kultur tilgængelig, og det er centralt for biblioteket til stadighed at udvikle partnerskaber

med andre aktører på det kulturelle område – i og udenfor odense kommune. oC´s mest kendte arrangement er harry

Potter festivalen, der i sin tid begyndte som en spontan idé på lokalbiblioteket i næsby, og som nu har udviklet sig til at

være en af de største familieevents i odense med over 10.000 besøgende i 2012. oC har bl.a. via brugerundersøgelser

professionaliseret og styrket sin viden om bibliotekets brugere. derfor udvikles der konstant på at møde bestemte grupper

endnu mere målrettet med tilbud, der er skræddersyet til dem.

VP13 Odense CentralbibliOtek 07


3. VIdenformIdlIngsCenter

forskellen mellem information og viden er som forskellen mellem at kunne se og forstå. oC bruger mange kræfter på at

gøre viden tilgængelig for borgerne ved at sætte fakta, fagbøger og digitale ressourcer i en sammenhæng. det være sig i

form af udstillinger, arrangementer, læringstilbud mm., der gør fakta og informationer forståelige og relevante for borgerne.

Ikke mindst på det digitale område. Uformel læring og den opbygning af viden og færdigheder, som ikke stammer fra

de formelle uddannelsessystemer, er en stadig vigtigere del af vores samlede kompetencer - f.eks. i forhold til personlig

udvikling og digitale færdigheder.

Mål 1: oC VIl faCIlItere aktIVt lærende fællesskaBer/InteressefællesskaBer

Mål 2: oC VIl UnderstØtte Borgernes mUlIgheder for IndIVIdUel og Uformel

lærIng

Mål 3: oC VIl arBejde aktIVt for at UnderstØtte Borgernes dIgItale færdIgheder

med henBlIk PÅ dIgItal selVBetjenIng og sÅledes UnderstØtte

de natIonale og kommUnale strategIer PÅ omrÅdet

oC har ligesom mange andre biblioteker påtaget sig at understøtte borgerne i at forstå og i at bruge de mange nye digitale

tilbud. Ikke mindst indenfor digital selvbetjening. oC er et af de absolut førende biblioteker i danmark hvad angår læringsforløb,

bl.a. på det digitale område.meget læring foregår bedst sammen med andre. derfor vil oC i 2013 satse endnu mere

på lærende fællesskaber.

4. serVICeCenter

mange af bibliotekets brugere kommer for at benytte bibliotekets faciliteter – pc’ere, kopimaskiner, printere, studiepladser

- til fordybelse, jobsøgning, kontakt med det offentlige, mødested mm., og der er professionelt personale, man kan

bede om hjælp. Biblioteket er i høj grad en serviceinstitution, hvor folk kommer for at få løst helt specifikke opgaver. det

var derfor naturligt for oC at indgå i opgaven med at tilbyde Borgerservice light, da muligheden bød sig. ligesom andre af

bibliotekets services er Borgerservice light hjælp til selvhjælp inden for de rammer, biblioteksrummet giver, hvor vejledning

og digital betjening er kodeordene

Mål 1: oC VIl PræCIsere hVIlke nye serVICes BIBlIoteket kan tIlByde, og sIkre at

de nØdVendIge komPetenCer er tIl stede

Mål 2: oC VIl Øge tIlgængelIgheden af den Borgerrettede serVICe

ligesom kultur og viden skal formidles og sættes i en vedkommende sammenhæng, gælder det også service. som serviceinstitution

er det vigtigt, at både borgere og personale ved, hvad biblioteket kan tilbyde.

VP13 Odense CentralbibliOtek 08


5. medBorgerCenter

medborgercenter er oprindeligt et begreb, der tidligt er integreret i biblioteksverdenen, bl.a. efter engelsk forbillede i de

såkaldte Idea stores. kulturstyrelsen, Center for bibliotek, medier og digitalisering har defineret begrebet som: et medborgercenter

- oftest etableret med udgangspunkt i et bibliotek - er et uformelt og tværsektorielt rådgivnings-, lærings- og

aktivitetscenter. det har lokalefællesskab med andre kommunale tilbud - eventuelt kombineret med frivillige organisationer

og forskellige foreninger, der tilsammen kan hjælpe beboerne til at klare sig bedre i samfundet. medborgercenterbegrebet

skriver sig dermed på mange felter direkte ind i hovedpointerne i ” ny Virkelighed – ny Velfærd”.

Mål 1: oC’s medBorgerCentre skal Være en arena for fællesskaBer og PartnerskaBer,

der kan UnderstØtte selVBærende lokalsamfUnd

Mål 2: oC VIl deltage I den natIonale VIdereUdVIklIng af BIBlIotekernes med-

BorgerCentre, der UnderstØtter Borgernes selVrealIserIng

de fleste af oC’s lokalbiblioteker har tilbud i denne kategori. men den mest gennemførte realisering af ideen findes på

lokalbibliotekerne i Vollsmose og dalum/dianavænget, der hører til landets førende medborgercentre. en meget stor del

af de tilbud og aktiviteter, der foregår i dianavænet og i Vollsmose bygger på frivillighed og lokale organisationer og foreninger.

6. InnoVatIonsCenter

mange monopoler er brudt og i dag kan alle og enhver med adgang til pc og internet skabe både kunst, kultur, litteratur,

musik, viden, undervisning, spil, apps osv. der skabes nye værker og produkter helt uden om de traditionelle distributionskanaler.

muligheden for selv at skabe er desuden et attraktivt aspekt i formidlingen af såvel kultur som viden. rollen som

innovationscenter er dermed et oplagt satsningsområde for biblioteket – med afsæt i de hidtidige opgaver. men også med

det perspektiv for øje, at viden og engagement kan stimuleres til innovation og iværksættere – i samarbejde med partnere.

et eksempel i oC er det mangeårige lydværksted i musikbiblioteket, der har været skabende rum for mange musikalske

ideer og ambitioner. måske bliver fremtidens digitale legoklods udviklet under en workshop på et af oC’s lokalbiblioteker.

Mål 1: oC VIl faCIlItere alle dele af BrUgernes skaBende ProCes - fra Ide tIl

VærkformIdlIng

Mål 2: oC VIl oPsØge og InVItere nye BrUgere tIl at Være skaBende.

Mål 3: oC VIl Inddrage BrUgerne som amBassadØrer I afPrØVnIng og formIdlIng

af BIBlIotekets tIlBUd

oC er involveret i flere lokale og nationale projekter, hvor brugerne selv skaber. fx skriveværksteder, musikværkstedet

på musikbiblioteket, local heroes (upcoming bands), applab mm. formidling er en af bibliotekets væsentligste arbejdsområder.

et af oCs mål er derfor at trække på borgernes egen idé-rigdom, når der skal produktudvikles på formidling af

eksisterende bibliotekstilbud.

VP13 Odense CentralbibliOtek 09


handlePlanen

VP13 Odense CentralbibliOtek 10


materIaleCenter

Mål 1:

oc vil som centralbibliotek iværksætte nye tiltag, der tilgodeser spændet mellem det brede/ det

smalle og de digitale/ de fysiske medier

handlinger:

gennemføre behovsanalyse for samarbejde med fynske biblioteker om materialekøb og materialesamling

(den fynske tone)

opstille mål for samlingernes sammensætning mht. e-ressourcer og fysiske materialer (på baggrund af analyse af

borgernes brug af e-materialer i forhold til fysiske materialer)

revidere indkøbsprofiler

fortsætte samarbejdet om BibZoom og prioritere metadata og bedre søgning

Mål 2:

oc vil bringe biblioteksmaterialer i spil på nye måder overfor brugerne

handlinger:

historisk atlas via biblioteksbasen og litteraturhenvisninger på historisk atlas: digitalisering af kulturarven–historisk

atlas på ”ting”.

etablere det første ”åbne bibliotek” i oC

Ideudvikle korup i samarbejde med frivillige i lokalområdet

Åbn skatkammeret – vinylerne frem i lyset

Mål 3:

oc vil optimere materialeflowet, bl.a. ved hjælp af ny teknologi

handlinger:

koordinere indkøb af materialer indenfor ”fantasy” med on-demand-køb hurtigt klargjort til udlån – samt efterfølgende

fælles formidling

autokassation gennemføres i alle afdelinger inden chipning

afleverede materialer på plads i løbet af 8 timer på hB

fremfinding via mobile enheder implementeres i alle afdelinger

gennemføre chipningskampagne af alle materialer i udlånsafdelinger

lean-analyse på fremfinding af bestillinger/hyldekontrollister samt efterbehandling

arbejde hen imod flydende materialesamling

VP13 Odense CentralbibliOtek 11


kUltUrformIdlIngsCenter

Mål 1:

oc vil gennem nye tiltag fastholde og styrke samarbejdet med andre kommunale og nationale kulturinstitutioner

handlinger:

Brande bibliotekets tilbud i.f.m. Borgerserviceopgaver - f.eks. rejseguides når der oprettes pas

arrangementer i anledning af kierkegaard-året i samarbejde med filosoffen

fribyforfatter-arrangementer i samarbejde med Pen og folkeuniversitetet

samarbejdspartner med kulturregion fyn – bl.a. i kulturkaravanen

gennemføre teknisk opgradering af kunstportalen og overførsel til platformen ”ting”

Inddrage foyer’en på hovedbiblioteket til små overraskende arrangementer med f.eks. kunstnere (musikere, balletskolen,

skuespillere), og arbejdende værksteder.

have fokus på kulturelle aktiviteter i Vollsmose i samarbejde med relevante partnere

fælles Pr og –markedsføring for de fynske biblioteker (fynsk tone)

samarbejdspartner med h. C. andersen festival

Mål 2:

oc vil udvikle sine formidlingsformer med fokus på gennemslagskraft og originalitet

handlinger:

filmklub for voksne med kort- og dokumentarfilm

forfatterspirerne mødes – skriveklub på oC

Videreudvikling af harry Potter festival

Udvikling og kvalitetssikring af musikformidlingen

skabelse af 2-bys fado musik- og kulturfestival i odense og københavn

Partner i planlægningen af Carl nielsen fejringen 2015 – herunder udvikle temabibliotek

ny hjemmeside med fokus på nye digitale formidlingsformer

Mål 3:

oc vil tiltrække nye brugere ved at arbejde aktivt med målgrupper i samarbejde med relevante

partnere

handlinger:

Videreudvikle samarbejdet mellem Bolbro Bibliotek, Bolbro Brugerhus og højstrup Boligselskab

Videreudvikling af Palles gavebod

fælles fynsk biblioteksklub for brugere (fynsk tone)

målrettet formidling vha. aktivitetsårshjul

Implementering af den nye hjemmeside med bedre formidlingsmuligheder

Projekt mere naboskab i holluf Pile – i samarbejde med røde kors

etablere samarbejde mellem holluf Pile skole og bibliotek og tornbjerg gymnasium

nextusers – biblioteket møder ikke-brugere hvor de er

Udvikle nye betjeningsformer i biblioteksrummet sammen med Borgerservice

VP13 Odense CentralbibliOtek 12


VIdenCenter

Mål 1:

oc vil facilitere aktivt lærende fællesskaber/interessefællesskaber

handlinger:

It-workshop konceptet udvikles til brug i dalum

faglig fyraftensmøderække for pædagoger

Børnepædagogisk møderække for forældre i form af bruncharrangementer

læseklubber for læsesvage i samarbejde med relevante partnere i Vollsmose etableres

Partnerskabsbaserede aktiviteter der understøtter borgernes kompetencer i forbindelse med aktivt medborgerskab i

Vollsmose

Undersøge behov for studierelaterede faciliteter i hovedbiblioteket

formidle og facilitere i e-læringsværktøjer

Partnerskabsbaserede aktiviteter, der understøtter borgernes kompetencer i forbindelse med aktivt medborgerskab

Mål 2:

oC vil understøtte borgernes muligheder for individuel og uformel læring

handlinger:

rullende medielab i alle afdelinger – med tilhørende brugerkurser

Integrere e-kurser.nu i formidlingen i biblioteket, undervisningen og på hjemmesiden

ny introduktionstiltag ”gode apps” for børn 2-6 år og deres forældre i tarup og dalum

Ugentlig It-cafe i holluf-Pile

Mål 3:

oc vil arbejde aktivt for at understøtte borgernes digitale færdigheder med henblik på digital selvbetjening

og således understøtte de nationale og kommunale strategier på området

handlinger:

e-læring vha.”lær amok” for alle fynske biblioteksansatte mhp. bedre formidling af nye medier til borgerne

fortsat kompetenceudvikling indenfor digital selvbetjening - til både medarbejderne og borgere

Prioritering og intensivering af undervisning af It-svage borgere i alle afdelinger

Undersøge mulighederne for hjælpemidler til at understøtte ældres brug af it evt. mhp. brug i biblioteket

samarbejde med tarup Ungdomsskole om sms-kurser på Bolbro

deltagelse i udviklingen af nyt digitalt læringsmiljø til formidling af de kunstneriske genrer sammen med kulturregion

fyn

deltagelse i tværkommunale sats-projekter UdsIt og ældIt (It undervisning af udsatte og ældre borgere med målet om

at opnå selvstændighed i brugen af offentlige selvbetjeningsløsninger)

VP13 Odense CentralbibliOtek 13


serVICeCenter

Mål 1:

oc vil præcisere hvilke nye services biblioteket kan tilbyde og sikre, at de nødvendige kompetencer

er til stede

handlinger:

at udbrede kendskabet til borgerservicetilbudet i samarbejde med aktører i lokalsamfund, f.eks. boligforeninger og interessefællesskaber

Projekt ”det tredje sted – videreudvikling af bibliotek og borgerservice i samme rum”

Understøtte nye offentlige selvbetjeningskrav på hjemmeside og sikre links til relevante tilbud om borgerservice fra foreninger,

stat og kommune

Mål 2:

oC vil øge tilgængeligheden af den borgerrettede service

handlinger:

fokus på samarbejde med Borgerservice om lokale og nationale markedsføringskampagner

eftersyn af bibliotekets tilgængeligheds- og åbningstider

fælles fynsk netværk for biblioteksbetjening af erhvervslivet (fynsk tone)

VP13 Odense CentralbibliOtek 14


medBorgerCenter

Mål 1:

oc’s medborgercentre skal være en arena for fællesskaber og partnerskaber, der kan understøtte

selvbærende lokalsamfund

handlinger:

odense kommunes frivillighedsarbejde i samarbejde med frivillighedscentret i Vollsmose

Partnerskab i arbejdet med dianavænget og Vollsmose lokalområders helhedsplaner og tænker medborgercentrene ind

Mål 2:

oC vil deltage i den nationale videreudvikling af bibliotekernes medborgercentre, der understøtter

borgernes selvrealisering

handlinger:

konsolidering af medborgercentre efter endt projektperiode

demokrati og valg 2013 – særlig oplysningsindsats i alle afdelinger

VP13 Odense CentralbibliOtek 15


InnoVatIonsCenter

Mål 1:

oc vil facilitere alle dele af brugernes skabende proces - fra ide til værkformidling

handlinger:

selvstyrende online klubber for unge litteraturinteresserede

Mål 2:

oC vil opsøge og invitere nye brugere til at være skabende

handlinger:

mobilt lydværksted – til besøg på bl.a. skoler og klubber

Udvikle og indrette biblioteksrummet til social entreprenørskab, hvor biblioteksbrugere kan udvikle nye ideer og innovative

aktiviteter med mulighed for at implementere dem i samfundet

anvende mobile teknologier til at lægge digitale lag ind i biblioteksrummet og på materialerne

Mål 3:

oc vil inddrage brugerne som ambassadører i afprøvning og formidling af bibliotekets tilbud

handlinger:

Brugergenererede arrangementer – biblioteket faciliterer, brugerne skaber i musikbiblioteket

Videreudvikling af app-lab – bl.a. med fokus på biblioteksrelaterede apps

Projekt fremtidens åbne bibliotek i korup

facilitere brugerskabte data og indhold i form af bl.a. brugeranmeldelser og kommentarer – og formidle det på mobile

platforme f.eks. via 2d koder

VP13 Odense CentralbibliOtek 16


nØgletal og taBeller

budget 2013

fordeling af bruttoudgifter til personale, materialer

administration, it og ejendomme

benyttelse af materialer og nettjenester 2011

VP13 Odense CentralbibliOtek 17


udget 2012 (brutto, 1.000 kr.) 2013

Uddannelse, leasing, projekter og samarbjedsaftaler m.v. 4.167

Personale 52.226

administration 2.909

It 3.292

ejendomme 12.439

materialer 10.490

gebyrindtægter -3.065

Indtægter fra samarbejdsaftaler og projekter m.v. -1.459

Centralbibliotekstilskud -6.784

i alt 74.215

*det forventede budget for 2013 pr. 1/11-2012, hvorfor den endelige ramme kan afvige herfra

centralbiblioteker indbyggere lønudgifter*

materialeudgifter*

udlån inkl.

fornyelser*

aalborg 201.142 288 72 15,2

herning 86.348 383 72 27,7

Vejle 108.021 319 87 15,6

odense 191.610 293 59 14.2

gentofte 72.814 548 148 33,7

roskilde 83.137 563 103 19,0

*per indbyggere i kommunen - år 2011

kilde: kulturstyrelsen, danmark statistik; statistikbanken.dk

benyttelse af

materialer og

nettjenester

2009 pct. 2010 pct. 2011 pct.

Bøger 1.717.963 57 1.715.018 55 1.783.124 55

download 423.421 14 547.203 18 690.370 18

musikoptagelser 463.089 15 416.567 13 393.997 13

Video/dVd 140.069 5 139.533 4 150.898 4

multimedie 77.688 3 63.466 2 74.222 2

lydbøger 60.248 2 62.417 2 61.984 2

seriepublikationer 102.795 3 112.364 4 126.692 4

andre materialer 34.093 1 61.310 2 39.058 2

i alt 3.019.366 100 3.117.878 100 3.320.345 100

VP13 Odense CentralbibliOtek 18


esøg/lånere/selvbetjening 2009 2010 2011

antal besøg på biblioteket 1.254.665 1.219.148 1.209.067

antal besøg på bibliotekets web* 762.553 986.302 979.500

antal aktive lånere fra odense kommune 52.617 51.190 51.537

antal aktive lånere fra andre kommuner 5.040 5.187 5.527

andel af udlån foretaget via selvbetjening 81 78 78

andel af reserveringer foretaget via selvbetjening 81 82 82

*Brugergrænsefladen for web-besøg dækker udelukkende biblioteksdatabasen

publikums­pc’er med internet 2009 2010 2011

antal arbejdsstationer til publikumsbrug 130 130 128

interurbanlån (inkl. fornyelser) 2009 2010 2011

til danske folkebiblioteker 147.165 141.049 155.613

heraf til biblioteker i Centralbiblioteksområdet 79.283 74.424 80.209

arrangementer og

undervisning

antal

aktiviteter

2010 2011

antal

deltagere

antal

timer

antal

aktiviteter

antal

deltagere

arrangementer 315 23.747 * 378 18.052 *

Brugerundervisning

*opgøres ikke

214 2.259 577 202 2.919 *

antal

timer

elektroniske tjenester, downloads ­ mest benyttede 2011

Bibzoom 453.769

ebrary 36.543

Infomedia 17.364

gyldendals online ordbøger 68.461

netlydbog.dk 12.862

kompass 13.883

danske dyr 11.061

filmstriben 12.211

samfundsfaget.dk 13.038

andre 51.506

eletroniske tjenester ­ samlet benyttelse 690.370

VP13 Odense CentralbibliOtek 19


noveMber 2012

Folkebibliotekerne i vidensaMFundet

- statUs

den 22. marts 2010 offentliggjorde Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet sin rapport om udviklingen af folkebibliotekerne.

siden har kulturstyrelsen arbejdet på at realisere rapportens anbefalinger dels gennem nationale initiativer

og dels gennem støtte til projekter på de lokale biblioteker.

styrelsen arbejder gennem en række strategiske indsatser på at opfylde rapportens overordnede ambitioner. derudover

følger styrelsen op på de enkelte anbefalinger i rapporten med et mere detaljeret aktivitetskatalog.

Åbne biblioteker/udviklingen

af det fysiske bibliotek

særligt indsatsområde under

Udviklingspuljen for folke- og

skolebiblioteker.

inspiration og læring

nationalt samarbejde om lær

mere om It og indsatsområde

om læsning under Udviklingspuljen

for folke- og skolebiblioteker.

anbefaling indsatser

1. Biblioteksrummet ses som et selvstændigt

medie, der skal udvikles.

2. der udvikles en mere målrettet og offensiv

formidling af materialer.

3. der etableres partnerskaber om aktiviteter

i biblioteksrummet.

4. der skabes fælles koncepter for arrangementer.

5. fleksible betjeningsformer videreudvikles

6. der etableres lokale partnerskaber med

oplysningforbundene.

7. der sker en udbygning af den eksisterende

indsats for at udvikle danskernes

It-færdigheder.

8. der etableres en indsats for i partnerskaber

at fremme læsning blandt læsesvage

befolkningsgrupper.

9. der arbejdes målrettet med programsatte

aktiviteter i biblioteket.

Projekt i samarbejde med realdania og arkitektfirmaet

sIgnal: modelprogram for nyt bibliotekskoncept

Projekstøtte til bl.a. Intelligent materialestyring og

Biblioteksproduceret indhold

Projekstøtte i samarbejde med IBm: kidsmart,

samt projektstøtte til bl.a. litteraturen finder sted

og Palles gavebod.

Projekstøtte til bl.a. limboland

Udviklingen af konceptet Åbne Biblioteker

følges tæt. Projektstøtte til bl.a. Værtensklasse

på de åbne biblioteker.

Udvidede partnerskaber for at styrke ældre

borgeres digitale kompetencer

Initiativer for implementering af den

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Udvidelse

af lektier online med nye partnere

og frivillige. Projektstøtte folkebibliotekernes

e-læringsportal e-kurser.nu

Indsatsområde under Udviklingspuljen for

folke og skolebiblioteker. Projektstøtte til

bl.a. læseklubber på arbejdspladser

Partnerskab med digitaliseringsstyrelsen,

ældreorganisationerne og dr om seniorsurf.

VP13 Odense CentralbibliOtek 20


danskerne digitale bibliotek

(ddb)

ddB er besluttet og igangsat

som et samarbejde mellem

staten og kommunerne

partnerskaber

nationale aftaler med ministeriet

for By, Bolig og landdistrikter,

social- og Integrationsministeriet,

ministeriet

for Børn og Undervisning.

digitaliseringsstyrelsen og

erhvervsstyrelsen.

professionel udvikling

fælles tema om kompetenceudvikling

for centralbibliotekernes

medarbejdere.

styrelsen gennemfører

undersøgelse af behov for

biblioteksrettet efteruddannelse.

anbefaling indsatser

10. ddB etableres hurtigst muligt som en

fælles organisation for alle nationale

biblioteksservicer med udgangspunkt i

et tæt samarbejde om fælles data, fælles

arkitektur og koordineret formidling.

11. de relevante interessenter aftaler de

organisatoriske rammer for ddB.

12. folkebibliotekerne skaber en endnu

tættere koordinering af indkøbet af

digitale materialer.

13. formidling af digitaliseret kulturarv

etableres som indsatsområde.

14. folkebibliotekerne udvider lånesamarbejdet

med forskningsbibliotekerne til

også at omfatte digitale materialer, hvor

dette er muligt.

15. folkebibliotekerne styrker den frie adgang

til information ved at understøtte

creative commons og open access.

16. Bibliotekerne tilbyder sig og indgår i

partnerskaber med henblik på at styrke

og udvikle biblioteket og dets tilbud til

borgerne.

17. Bibliotekerne tænker i partnerskaber

på tværs af den offentlige sektor, den

private sektor og civilsamfundet.

18. Bibliotekerne indgår i partnerskaber, der

afsøger og udnytter nye digitale platforme

i formidlingssammenhænge.

19. kulturstyrelsen og kulturministeriet

i fællesskab arbejder langsigtet på at

styrke bibliotekernes motivation og evne

til at indgå partnerskaber.

20. de enkelte biblioteker lægger en

plan for, hvordan de kan understøtte

medarbejdernes kompetenceudvikling

gennem en bred vifte af muligheder, fx

rekruttering, efteruddannelse, organisationsform

og sidemandsoplæring.

21. den fælles kompetenceudvikling, der i

dag organiseres i centralbiblioteksrefi,

udvides og intensiveres.

22. som led i den offentlige lederuddannelse

etableres skræddersyede moduler rettet

mod ledere i kultursektoren.

kulturministeriet og kl vedtog etableringen

af ddB februar 2012. Projektstøtte til signifikante

infrastrukturelle elementer og services

i et digitalt bibliotek, herunder erms, Biblioteksproduceret

indhold og ereolen.

der er nedsat en styregruppe, en koordinationsgruppe

og oprettet et sekretariat. tre faggrupper

etableres ultimo 2012.

der skal træffes en beslutning om en fælles

indkkøbsfunktion for folkebibliotekerne under

ddB

støtte til Collection day og hackerthon under

europeana. støtte til biblioteksprojekter om

kulturarv.

Projektstøtte til e-artikler til danske borgere

og e-kopi 2.

open access er højt prioriteret i deff,

folkebibliotekerne tænkes ind i en fremadrettet

løsning.

samarbejde med ministeriet for By, Bolig

og landdistrikter om Bydelsmødre-projekter.

fortsat støtte til lektier online

samarbejde med microsoft og foreningen

nydansker om //nethood.

samarbejde med dr og ramasjang.

Projekter baseret på partnerskaber prioriteres

i tildelingen af tilskud fra Udviklingspuljen

for folke- og skolebiblioteker.

støtte til fra model til projekt - metodisk

kompetenceudvikling af det ny bibliotek.

Undersøgelse af behovet for biblioteksrettet

efteruddannelse.

Partnerskaber med universiteter om

kompetenceudviklingstilbud undersøges og

afprøves i centralbiblioteksregi.

Center for ledelse og styring, Professionshøjskolen

metropol udbyder to valgmoduler

i den offentlige lederuddannelse, der retter

sig mod biblioteks- og kultursektoren.

VP13 Odense CentralbibliOtek 21

More magazines by this user
Similar magazines