Esbjergevangeliet - Hjørring

skt.hjoerring.dk

Esbjergevangeliet - Hjørring

Skole-Kirke-Tjenesten

Skole-Kirke-Tjenesten i Hjørring Nordre Provsti og Hjørring Søndre Provsti (=Hjørring og

Læsø kommuner) præsenterer hermed en spændende og varieret årsplan. Der skulle være

tilbud til alle klassetrin, og da de fleste materialer og projekter er tværfaglige, udsendes

årsplanen til alle lærere.

Nogle af S-K-T’s tilbud er kun lige nævnt i årsplanen, men man er meget velkommen til at

komme på besøg på kontoret, ringe eller sende en mail for at få yderligere oplysninger.

Formålet med Skole-Kirke-Tjenesten er:

• at skabe kontakt mellem skole og kirke

• at inspirere til fælles projekter mellem skoler og kirker

• at planlægge og evaluere konkrete undervisningsforløb

• at fremskaffe materialer til undervisningen

Praktiske oplysninger:

Tilmelding til projekter sker ved at man udfylder og indsender blanketten på side 15 eller

ved at man sender en mail.

Adresse:

Torvet 4, 9800 Hjørring

info@skt-hjoerring.dk

Med venlig hilsen

Inger Brinkmann Poulsen

Forsidebilledet er fra Limfjordsteatrets forestilling ”Livsstykker fra roben” fredag, den 25.

april 2008 i Byrum kirke.


Fortællehjørnet

Det faste tilbud fra Skole-Kirke-Tjenesten har i flere år været Fortællehjørnet.

Mange lærere og elever har taget imod dette tilbud om at komme på besøg i kirken for

at lære om, hvorfor vi fejrer jul, påske og pinse. På denne måde har der været kontakt

mellem skole og kirke mindst en gang om året.

Formål: Eleverne skal have kendskab til Folkekirkens grundlag, lære og ritualer.

Mål: Hver klasse skal indbydes til at deltage i mindst et arrangement pr. skoleår i den

lokale kirke.

Fortællehjørnet følger kirkeåret:

JUL:

0. kl.: Juleevangeliet

1. kl.: Den Hellige Nat

2. kl.: De Hellige Tre Konger / Flugten til Ægypten

PÅSKE:

3. kl.: Palmesøndag – Nadveren

4. kl.: Langfredag – Opstandelsen

PINSE:

5. kl.: Kirkens fødselsdag / Dåb

6. kl.: Helligånden / De første kristne

Program og indhold aftales for hvert enkelt besøg.

SOM NOGET NYT vil det i år være muligt at aftale besøg tidligere. Der vil derfor ikke blive

sendt særskilt indbydelse ud til skolerne forud for hver højtid, som tidligere år.

HUSK Religionernes dag i Odense torsdag, den 11.september.

Nærmere oplysninger kan findes på www.ungdomsbyen.dk under NYHEDER


Høst - i bibelsk og historisk perspektiv

Et nyt materiale om emnet HØST er under udarbejdelse.

Materialet består af en lærervejlednig med elevark samt en cd med høstsalmer og -sange.

Der er tale om et tværfagligt materiale til 4.-7. klasse i fagene kristendomskundskab,

historie, natur/teknik, billedkunst, musik og måske endda hjemkundskab.

Tanken er, at der arbejdes på skolen, og er der behov for et kirkebesøg, aftales det lokalt.

Resultaterne af værkstedsaktiviteterne i løbet af emnedagene – eksempelvis tableauer,

billeder m.m. ville det være oplagt at udstille i kirke eller sognegård i forbindelse med

høstgudstjenesten.

Opstart med udlevering af undervisningsmateriale finder sted torsdag den 28. august

kl. 13-16 på husmandsstedet i Mosbjerg, en afdeling af Vendsyssel Historiske Museum.

Adressen er Jerupvej 613, 9870 Sindal.

Arrangementet vil forme sig som et lærerkursus, hvor der bl.a. under ledelse af Per Vestermark

vil blive mulighed for praktisk arbejde. Per Vestermark er leder af museets skoletjeneste


Livets milepæle: Konfirmation

Serien om livets milepæle fortsætter med emnet –at blive voksen, Konfirmation.

Skole-Kirke-Tjenesten og Vendsyssel Historiske Museum udarbejder i fællesskab et undervisningsmateriale,

som stilles gratis til rådighed for skolerne.

Målgruppen er 4.-7. klasse.

Tirsdag, den 18. november kl. 14 – 16 er alle interesserede lærere velkomne til at få en

gennemgang af udstillingen ved museumsinspektør Signe Langberg.

Vi vil denne gang tilbyde at guide eleverne gennem udstillingen. Bestillingen af en sådan

rundvisning sker på tilmeldingsblanket side 15.

Udstillingen åbnes lørdag den 15. november kl. 11 af biskop Søren Lodberg Hvas


Esbjergevangeliet

Esbjergevangeliet kunne man også kalde Bibelhistorie i lange baner eller Danmarks historie

i bibelsk perspektiv.

Det originale billede, der er udført af kunstneren Erik Hagens, er malet på CVU-Vest i

Esbjerg. Reproduktionen er trykt på stofbaner, i alt 30 m langt og 2,6 m højt.

Kunstværket kan opleves på Vendsyssel Kunstmuseum i februar – marts.

Der er udarbejdet undervisningsmateriale ligesom det er muligt at få en underviser til at

tage sig af det praktiske i forbindelse med et besøg på kunstmuseet.

Der vil blive inviteret til en introduktionseftermiddag tirsdag den 10. februar 2009 kl.14-

16.

For alle klassetrin


Sorg

I samarbejde med Informationstjenesten i Aalborg Stift har de tre skoletjenester i Stiftet

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg Kommune

Skole-Kirke-Samarbejdet i Thisted, Sydthy og Morsø

Skole-Kirke-Tjenesten i Hjørring og Læsø kommuner

udarbejdet et filmmateriale om emnet Døden.

I første omgang udsendes en DVD om en ung piges død.

Man følger hendes bror, som går i 9. klasse, da han igen møder nogle af de mennesker,

familien var i kontakt med i forbindelse med sygdom, død og begravelse.

Filmen bygger på en autentisk begivenhed.

Forventes færdig i løbet af efteråret 2008, og vil senere blive suppleret med elevopgaver.

Målgruppe 7.- 10. klasse


Kors for en hammer - Jernbyrd

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder, som Skole-

Kirke-Tjenesten i de to Hjørring-Provstier er en del af, har fået komponisten Sebastians

tilladelse til også i det kommende skoleår at udbyde musical’en Jernbyrd til opførelse på

skolerne.

Såvel rollehefte som den tilhørende dobbelt-cd fi ndes på langt de fl este skoler, ligesom

også undervisningsmaterialet Kors for en hammer er afl everet de samme steder.

Spørg på biblioteket eller bestil på blanketten side 15

Alle klassetrin

8


Klostre

Sammen med Folkekirkens Skoletjeneste i Odense har vi et undervisningsmateriale om

KLOSTRE under udarbejdelse. Det kommer til at handle om klosterliv i gammel tid og vil

derfor være egnet til et samarbejde med faget historie.

Ud over den faglige gennemgang vil materialet også indeholde nogle sider om de lokale

klostre Vrejlev Kloster og Børglumkloster samt et lille dramastykke, som kan opføres af en

klasse. Varighed 10-15 minutter.

Målgruppen er 4. 7. klasse.

Udkommer i løbet af september måned 2008

Klassesæt

Skole-Kirke-Tjenesten har enkelte klassesæt til udlån. Se listen på www.skt-hjoerring.dk

under Materialer og bestil i god tid.


Kurser

I samarbejde med Center for Undervisningsmidler i region Nordjylland arrangerer S-K-T

to kurser. Det ene afholdes i Aalborg, det andet i Hjørring.

Henvender sig også til sognemedhjælpere og præster.

BEMÆRK: Tilmelding til CFU

21. august 2008 kl. 13-16 - Pris: 485,-

Religionsfaget her og nu - mål og prøve i kristendom v. John Rydahl

Metoder og prøver i kristendomskundskab. Kundskaber om religion er en nødvendig forudsætning

for at forstå den kulturelle religiøse mangfoldighed i dag, men hvordan kan

vi kvalificere undervisningen så eleverne reflekterer over eksistentielle, etiske og religiøse

problemstillinger? Kurset tager udgangspunkt i de evalueringskrav, der er blevet stillet i

faget og i det fagsyn som Fælles Mål II er udtryk for. Desuden ser vi på konsekvenserne

af anbefalingerne fra Undervisningsministeriets rapport om styrkelse af fagligheden i

faget. Idémateriale til konkrete og praktiske prøveoplæg præsenteres. Du får på kurset:

En indsigt i lovgivning og nye Fælles Mål II for faget. Forudsætninger for at tilrettelægge

konkrete undervisningsforløb. Inspiration til at udforme mundtlige prøvespørgsmål. Kurset

giver dig en faglig og didaktisk inspiration til dette arbejde.

6.. oktober 2008 kl. 9-15 - Pris: 725,-

Filosofi med børn v. Henrik Jørgensen

Hvad vil det sige at filosofere med børn og hvorledes kan det gribes an, så der bliver

tale om filosofi og ikke blot almindelige samtaler? Hvorfor er netop filosofien relevant i

en religionsfaglig sammenhæng, og hvorledes kan de filosofiske samtaler anvendes her?

Filosofi er ikke noget selvstændigt fag i folkeskolen, men det er placeret i det centrale

kundskabs- og færdighedsområde ´Livsfilosofi og etik´ i faget kristendomskundskab. En

kompetent beskæftigelse med filosofi forudsætter imidlertid et kendskab til både det

teoretiske og det konkret-metodiske grundlag for at filosofere. Kurset giver en introduktion

til de centrale teoretiske positioner, der har udviklet sig inden for området ´filosofi

med børn´, til deres bagvedliggende filosofiforståelse og til den principielle diskussion om

mulighederne for at lade børn beskæftige sig med filosofi. Filosofi med børn er dog først

og fremmest en praksis, hvor det gælder om at få børn til selv at filosofere. Derfor lægges

især vægt på præsentationen af de forskellige metoder og medier, der er nødvendige for

at kunne gennemføre filosofiske samtaler. Desuden bliver der mulighed for på egen hånd

at afprøve udvalgte metoder.

10


27.1

27.1. er på verdensplan udråbt som officiel Auschwitz-dag. S-K-T tilbyder i 2009 at arrangere

forskellige workshops om emner, som er relevante i forbindelse med fagene kristendomskundskab,

historie og samfundsfag. Der er mulighed for at få besøg af en gæstelærer,

som har et særligt kendskab til et af verdens brændpunkter.

Kontakt S-K-T og hør nærmere.

Film

Skole-Kirke-Tjenesten har en del undervisningsforløb knyttet til mange af de nye film.

Har du brug for inspiration, før du vælger film, er du meget velkommen til at kontakte

S-K-T.

De sidst anskaffede undervisningshefter er om filmene Min morfars morder og Adams

æbler

11


Tidligere projekter

Tidligere års landsdækkende projekter findes på mange skoler og er stadig brugbare. Det

drejer sig om følgende titler:

• Den røde tråd i Bibelen

• Zoom på lignelser og eventyr

• Fordomme eller gensidig forståelse?

Desuden har vi i Aalborg Stift haft et pinseprojekt med titlen Tunger af ild.

Emner:

På www.skt-hjoerring under ”emner” er der en liste over emner, som man kan låne litteratur

til.

Der er tale om større og mindre emnekasser med bøger og artikler, men også i nogle tilfælde

afprøvede undervisningsforløb.

Af nye emner kan nævnes ” Sandhed og løgn” og ”Når søskende strides”

Da denne afdeling er i stadig udvikling, kan man kontakte S-K-T, hvis man har særlige

ønsker/behov. I de fleste tilfælde vil vi kunne være behjælpelig med at finde egnet materiale.

1


Skoler, kirker og kontaktpersoner

Herunder oversigt over skolerne i Hjørring Provsti samt den kirke og sognepræst, den pågældende skole er knyttet til:

Astrup Skole, www.astrup-skole.dk Astrup Kirke, www.astrupkirke.dk

Skolestien 2, 9800 Hjørring, tlf. 98 96 50 55 Sognepræst Iben Aldal, ia@km.dk

Ugiltvej 529, 9870 Sindal, tlf. 98 93 30 27

Bagterpskolen, www.bagterpskolen.dk Bistrup Kirken, www.bistrupkirken.dk

Fuglsigvej 1, 9800 Hjørring, tlf. 98 96 50 55 Sognepræst Kaj Anker Jensen, kaj@km.dk

Ringvejen 5A, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 97 19

Bindslev Skole, www.bindslevskole.dk Bindslev Kirke, www.bindslevsogn.dk

Skolegade 2, 9881 Hjørring, tlf. 72 33 42 90 Sognepræst Flemming Høgh, fho@km.dk

Vangenvej 11, 9881 Bindslev, tlf. 98 93 85 50

Bjergby-Mygdal Skole, bjergby-mygdalskole.skoleintra.dk Bjergby og Mygdal Kirker

Asdalvej 14, 9800 Hjørring, tlf. 98 97 12 99 Sognepræst Nels H. Jacobsen, nhj@km.dk

Kirkevænget 6, 9800 Hjørring, tlf. 98 97 10 22

Hirtshals Kommuneskole, www.hirtshalsskole.dk Hirtshals Kirke, www.hirtshals-sogn.dk

Ved Skolen 2, 9850 Hirtshals, tlf. 72 33 42 00 Sognepræst Bjarne Hougaard, bhou@km.dk

Kirkevænget 1, 9850 Hirtshals, tlf. 98 94 10 80

Hjørring Friskole, www.hj-friskole.dk Sct. Catharinæ Kirke, www.catharinae.dk

Elsagervej 15, 9800 Hjørring, tlf. 98 90 33 09 Sognepræst Knud Erik Nielsen, knen@km.dk

Trollhättanvej 3, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 16 30

Hjørring Private Realskole, www.njr.dk Sct. Catharinæ Kirke, www.catharinae.dk

Vendiavej 9, 9800 Hjørring, tlf. 96 23 12 00 Sognepræst Aase Knak, aak@km.dk

Svanelundsvej 40, 9800 Hjørring, tlf. 98 91 14 20

Holmegårdsskolen, www.holmegaardskolen.dk Sct. Catharinæ Kirke, www.catharinae.dk

Norgesvej 6, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 17 55 Sognepræst Lars-Erich Stephansen, les@km.dk

St. Kirkestræde 15, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 11 90

Horne-Asdal Skole, www.horne-asdal-skole.dk Horne Kirke

Stendyssevej 80, 9850 Hirtshals, tlf. 72 33 42 50 Sognepræst Kim Nielsen Legarth, knl@km.dk

Tornbyvej 14, Horne, 9850 Hirtshals, tlf. 98 94 91 44

Højene Skole, www.hoejeneskole.skoleintra.dk Sct. Olai Kirke

Vellingshøjvej 368, 9800 Hjørring, tlf. 96 23 16 16 Sognepræst Ingeborg Asschenfeldt, olai.sogn@pc.dk

tlf. 98 90 92 66

Hørmested Skole, www.hoermested-skole.dk Hørmested Kirke, www.lendumkirke.dk

Tislumvej 4, Hørmested, 9870 Sindal, tlf. 98 93 57 23 Sognepræst Lone Kirkelund, lek@km.dk

Skærumvej 42, Lendum, 9870 Sindal, tlf. 98 47 33 39

Lendum Skole, www.lendum-skole.dk Lendum Kirke, www.lendumkirke.dk

Enghavevej 2, Lendum, 9870 Sindal, tlf. 98 47 32 94 Sognepræst Lone Kirkelund, lek@km.dk

Skærumvej 42, Lendum, 9870 Sindal, tlf. 98 47 33 39

Lundergårdskolen, www.lundergaardskolen.skoleintra.dk Sct. Hans Kirke, www.scthanssogn.folkekirken.dk

Nordens Allé 15, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 67 11 Sognepræst Hanne Nøhr Krüger, hnk@km.dk

Kirkegårdsvej 20, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 06 29

1


Lørslev Skole, www.loerslevskole.dk Ugilt Kirke, www.ugiltkirke.dk

Ugiltvej 881, 9800 Hjørring, tlf. 98 96 32 26 Sognepræst Iben Aldal, ia@km.dk

Ugiltvej 529, 9870 Sindal, tlf. 98 93 30 27

Mosbjerg Skole, www.mosbjerg-skole.dk Mosbjerg Kirke, www.mosbjergkirke.dk

Pladsen 1, 9870 Sindal, tlf. 98 93 02 23 Sognepræst Lise Munk Petersen, lmpe@km.dk

Kirkevej 129, Tolne, 9870 Sindal, tlf. 98 93 03 23

Muldbjergskolen, www.muldbjergskolen.dk Sct. Catharinæ Kirke, www.catharinae.dk

Skolevangen 44, 9800 Hjørring, tlf. 96 23 14 20 Sognepræst Knud Erik Nielsen, knen@km.dk

Trollhättanvej 3, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 16 30

Hjørring Ny Steiner Skole Sct. Catharinæ Kirke, www.catharinae.dk

Vester Thirup Vej 30, 9800 Hjørring, tlf. 98 91 03 64 Sognepræst Lars-Erich Stephansen, les@km.dk

St. Kirkestræde 15, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 11 90

Sindal Skole, www.sindal-skole.dk Sindal Gl. Kirke og Sindal Bykirke, www.sindal-sogn.dk

Islandsgade 21, 9870 Sindal, tlf. 98 93 50 16 Sognepræst Anna Marie Bram Christensen, bram@viapc.dk

Sognepræst Susanne Haastrup Holst, sanne@constat.dk

Sognepræst Ole Dybro, ody@km.dk

Astrupvej 181, 9870 Sindal, tlf. 98 93 52 08

Skallerup Skole, www.skallerup.skoleintra.dk Skallerup Kirke

Skallerup Skolevej 3, 9800 Hjørring, tlf. 98 96 81 00 Sognepræst Peder Madsen, pcm@km.dk

Grønne Klitvej 304, Skallerup, 9800 Hjørring, tlf. 98 96 80 45

Tornby-Vidstrup Skole, www.tornby-vidstrup-skole.dk Tornby og Vidstrup Kirker, www.tornby-vidstrup-sogne.dk

Hovedvejen 35, 9850 Hirtshals, tlf. 72 33 42 70 Sognepræst Line Skovgaard Pedersen,

Nejstgårdvej 2, 9850 Hirtshals, tlf. 98 97 75 12

Tversted Skole, www.tversted-skole.dk Tversted Kirke, www.tversted-pastorat.dk

Skolevej 13, 9881 Bindslev, tlf. 72 33 43 10 Sognepræst Thomas R. Rasmussen, trr@km.dk

Skagensvej 59, Tversted, 9881 Bindslev, tlf. 98 93 10 41

Tårs Skole, www.taarsskole.skoleintra.dk Tårs Kirke, www.taarssogn.dk

Vrejlev Klostervej 8, 9830 Tårs, tlf. 96 25 88 60 Sognepræst Kirsten Munkholt, kimu@km.dk

Vrejlev Klostervej 33, 9830 Tårs, tlf. 98 96 10 83

Ulvkærskolen, www.ulvkaerskolen.dk Emmersbæk Kirke, www.hirtshals-sogn.dk

Toftagervej 1, 9850 Hirtshals, tlf. 72 33 42 30 Sognepræst Hanne Jørgensen, hvj@km.dk

Asger Højlundsvej 3, 9850 Hirtshals, tlf. 98 94 24 70

Vrejlev-Hæstrup Skole, www.vrejlevskole.skoleintra.dk Vrejlev Kirke, www.vrejlev-haestrup-sogne.dk

Poulstrup Skolevej 3, 9760 Vrå, tlf. 98 98 81 25 Sognepræst Niels Chr. Scheel Lassen,ncsl@km.dk

Vrejlev Kirkevej 28, 9760 Vrå, tlf. 98 98 60 43

Læsø Skole, www.skolen.laesoe.dk Byrum Kirke, www.laesoe-kirker.dk

Byrum Hovedgade 58, Byrum, 9941 Læsø. Sognepræst Johannes Christoffersen, joch@km.dk

Holmelundsvej 6, Byrum, 9941 Læsø, tlf. 98 49 10 01

Vrå Skole, www.vraaskole.dk Vrå Kirke

Skolegade 6, 9760 Vrå, tlf. 72 33 41 70 Sognepræst Ole Holm, oho@km.dk

Sdr. Vrå Vej 11, 9760 Vrå, tlf. 98 98 10 40

Ålbæk Skole Ålbæk Kirke

Engvej 8-10, 9982 Ålbæk, tlf. 98 48 82 74 Sognepræst Vivian Leach Søndergaard, vls@km.dk

Gårdbovej 26, 9982 Ålbæk, tlf. 98 48 84 01

1


!

Bestilling og tilmelding

Jeg bestiller hermed følgende:

______ stk. DVD om døden

______ stk. plakat og tekster til Kors for en hammer samt dobbeltcd til Jernbyrd

______ stk. teksthæft med noder

______ stk. tekstmapper om klostre

______ stk. Tidligere projekter (skriv titlen på det ønskede materiale).

Oversigt kan findes på www.skt-hjoerring.dk

______ stk. __________________________________________________

______ stk. Emnekasser til låns - se oversigt på hjemmesiden.

______ stk. __________________________________________________

Ønsket leveringsdato: ____________________________

Jeg ønsker at tilmelde mig til følgende arrangementer:

___ Fortællehjørnet: henvendelse direkte til den lokale sognepræst, se listen side 14

___ Høst: tilmelding til opstartkursus i Mosbjerg torsdag, den 28. august kl. 13-16

___ Konfirmation: Tilmelding til lærerkursus på Vendsyssel Historiske Museum

___ Esbjergevangeliet

___ Tilmelding til lærerkursus på kunstmuseet tirsdag, den 10. februar kl. 14-16.

___ Kursus: Faget og prøven. Tilmelding direkte til CFU Nordjylland

___ Kursus: Filosofi. Tilmelding direkte til CFU Nordjylland

___ 27.1. Program med tilmeldingsblanket udsendes senere

Navn: _________________________________________________________________

Skole: _________________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________

Postnr. og by: ___________________________________________________________

Telefon: _________________________ Mobil: ________________________________

Email: _________________________________________________________________

1


Torvet 4

9800 Hjørring

skole.kirke

Tjenesten

HUSK

PORTO

#

More magazines by this user
Similar magazines