17.07.2013 Views

Nr 5 - Anders V Hassing-Staten i hjertet

Nr 5 - Anders V Hassing-Staten i hjertet

Nr 5 - Anders V Hassing-Staten i hjertet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Babues patriotiske iver får ham til at glemme Persepolis til fordel<br />

for sit fædreland. Skriftet er dels et udstillingskatalog over moralsk<br />

forfald: drukkenskab i passionernes vold, dårlig smag, selvgode<br />

præster, spekulative lærde, uredelige prangere og høfligt hykleri.<br />

Men det rummer også et politisk løfte, der pædagogisk formidler<br />

essensen af Om den borgerlige Regiering: Er borgerne oprigtigt<br />

hengivne og oplyste om politikkens hensigt, kan den gode regering<br />

gøre dem lyksalige.<br />

Spørgsmål om ære<br />

Sneedorffs satire besvares offentligt af ni Breve til Babue fra en<br />

opdigtet vennekreds. Brevene er forfattet af den daværende lærer<br />

for arveprins Frederik, Tyge Rothe, der ærbødigt benytter<br />

henvendelserne til en videre undersøgelse af den skytiske tilstand<br />

og det ønskværdige og mulige i forbedringer. Ved at lade en række<br />

ufornuftige skribenter gøre sig til talsmænd for det modsatte slutter<br />

Rothe op om den forestilling, at skyterne er ufuldkomne og kan lære<br />

af fremmede. 222 Brevene er fyldt med en række retoriske spørgsmål<br />

til Babue; om det da skulle være nyttigt at huske og ære de, der har<br />

ofret sig for fædrelandet, 223 at lade kvinderne dyrke deres<br />

forstand, 224 at betragte håndværk som ærefuldt og statsnyttigt (og<br />

passende for skikkelige folk), 225 ikke at undervise og opdrage børn<br />

med udenadslære og strenge skolemestre, 226 at lade ære følge<br />

fortjeneste, 227 at søge andet end statslig embedsforsørgelse, 228 at<br />

forbedre smagen 229 og sæderne i almindelighed. 230 Et<br />

gennemgående tema er skytere, der som Babue inspireres af<br />

Persien, men i deres fædreland møder en mur af modvilje og<br />

fastgroede forestillinger.<br />

Det er efter alt at dømme en erfaring, som Rothe og Sneedorff deler,<br />

men med den litterært iscenesatte konflikt mellem Babue og hans<br />

”opponenter” er det måske muligt at afmontere fordommene og<br />

pædagogisk føre de uoplyste til Babues synspunkt. I Babues Svar<br />

paa nogle Breve til ham tager Sneedorff venligt ”kritikerne” i<br />

hånden og søger at overbevise dem om det mulige og ønskværdige i<br />

at åbne sig for persiske impulser – det vil sige at tage imod alle de<br />

222 Se fx VIII, 410ff.<br />

223 VIII, s. 415.<br />

224 VIII, s. 418.<br />

225 VIII, s. 427.<br />

226 VIII, s. 430.<br />

227 VIII, s. 436.<br />

228 VIII, s. 440.<br />

229 VIII, s. 443.<br />

230 VIII, s. 447.<br />

65

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!