Fængselsstyrelsens aarbog, 1902 - 1903 - SSB

ssb.no

Fængselsstyrelsens aarbog, 1902 - 1903 - SSB

Norges officielle Statistik, Femte Række,

(Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série,)

Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés)

2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902. (Mouvement de la population-)

- 3. Kriminel Retspleie 1901 og 1902. (Statistique de la justice criminelle: Procedure)

- 4. Folketælling 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement. Apercu general)

5: Skolevæsenets tilstand 1903. ' (Instruction puldique)

- 6. Fagskolestatistik 1902-1905. (Écoles professionnelles.)

7. Fængselsstyrelsens Aarbog 1902-1903. (Annuaire de l'Administration générale

des prisons)

Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet folgende Værker:

Statistique internationale: Navigation maritime. I, II, III, IV. Christiania 1876, 1881,

1887, 1892.

International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Handelstlaaderne i Aarene

1850-1886. Kristiania 1887.

Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen 1872-1894 og Handelsflaaderne

1886-1896. Kristiania 1897.

Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Femogtyvende Aargang, 1905:

Kristiania 1905. (Annuaire statistique de la Norvége)

Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Treogtyvende Bind,

1905. Kristiania 1906. (Journal du Bureau Central de Statistique)

Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet

16 Juni 1902. Kristiania 1902. Med 4 Tillæg.

Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889. Kristiania 1889.

Do. for Tidsrummet 1 Juli 1889-31 December 1891, for Tidsrummet

1 Januar 1892-31 December 1894, for Tidsrummet 1 Januar 1895—

31 December 1897, for Tidsrummet 1 Januar 1898-31 December 1900 og

for Tidsrummet 1 Januar 1901-31 December 1903, trykte som Tillæg til

Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind, Tolvte Bind,

Femtende Bind, Attende Bind og Enogtyvende Bind.

Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser.

Samtlige Værker er at erholde tilkjobs has H. A schehoug & Co., Kristiania.

18 Juni 1906.


NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 7.

FiENGSELSSTYRUSENS HEM

1902-1903.

(Annuaire de l'Administration générale des prisons 1902-1903)

Udgivet af

EXPEDITIONSCHEFEN FOR . HENGSELSWESENET.

KRISTIANIA.

I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1906.


For Aargang 1901-1902, I og II, se Norges officielle Statistik, Fjerde Række

Nr. 86 og 97.

Johannes Bjornstads Bogtrykkeri.


Indhold.

Fængselsvæsenet i Almindelighed S. 1

Landsfængslerne 1902-1903 S. 3

Fængslerne og deres Distrikter S. 3. Funktionærerne S. 3. Fangetallet

m. v. S. 3. Fangernes Behandling og Forhold i Almindelighed S. 4.

Arbeidsvirksomheden S. 7. Sjælepleien og Undervisningen S. 8. Kosten

S. 13. Sundhedstilstanden S. 14. Bygningerne S. 16. Indtægter og

Udgifter S. 17. Oplysninger vedk. indkomne og løsladte Fanger S. 18.

Distriktsfængslerne 1902 S. 23

Fængslerne i Almindelighed S. 23. Funktionærerne S. 24. Fangetallet

m. v. S. 24. Fangernes Rehandling og Forhold i Almindelighed

S. 27. Arbeidsvirksomheden S. 28. Sjælepleien og Undervisningen S. 28.

Forpleiningen S. 29. Sundhedstilstanden S. 29. Bygningerne S. 30.

Indtægter og Udgifter S. 31.

Hjælpefængslerne og Tinglagsarresterne 1902 S. 33

Tvangsarbeidshusene 1902 S. 34

Kriminalasylet 1902 -1903 S. 35

Fangetransport 1902-1903 S. 37

Omsorgen for løsladte Fanger S. 38

Tabeller vedkommende Landsfængslerne.

Tabel 1. Fangetallet S. 41

Tabel 2. Disciplinære Forseelser og Revselser S. 42

Tabel 3. Arbeidsvirksomheden S. 43

Tabel 4. Undervisningen S. 44

Tabel 5. Brevveksling og Besøg S. 45

Tabel 6. Sygestatistik S. 45

Tabel 7. Indtægter og Udgifter S. 46

Tabel 8. De indkomne Fangers Forbrydelser S. 46

Tabel 9. -2- Straffetid S. 47

Tabel 10. -B.- Alder S. 47

Tabel 11. tidligere Livsstilling S. 47

Tabel 12. Fødeland S. 49

Tabel 13. -»- Hjemsted S. 49

Tabel 14. Indk. Fanger. Tidl. ustraffet tidl. straffet. a) Antal - Tidl. Straffe S. 50

Tabel 15. -)- -»- b) Alder og Forbrydelse S. 51

Tabel 16. - c) Straffetiden S. 53

Tabel 17. Indk Fanger. Tidl. straffet. Tiden mellem den sidste Løsladelse

fra Landsfængsel og den nye Forbrydelses

Forøvelse S. 54


Tabel 18. Indk, Fanger. Tidl. straffet. Deres nye og tidligere Forbrydelse S. 54

Tabel 19. —»— Antal tidligere Straffe og Længden af

tidligere Ophold i Strafanstalt for Fanger

i de forskjellige Aldersgrupper S. 55

Tabel 20. Antallet af de i Aaret 1 April 1899 til 31 Marts 1900 løsladte Fanger,

der indkom efter ny Dom inden 3 Aar efter Løsladelsen S. 56

Tabel 21. Nærmere Oplysninger om de i Aaret 1 April 1899 til 31 Marts 1900

løsladte Fangers Tilbagefald. Forbrydelserne S. 56

Tabel 22. Do. do. do. Fangernes Alder S. 57

Tabel 23. Antallet af de i Aaret 1 April 1891 til 31 Marts 1892 losladte Fanger,

der indkom efter ny Dom inden 1 April 1902 S. 57

Tabeller vedkommende Distriktsfængslerne.

Tabel 24. Antallet af Fanger og Fangedage, dagligt Middeltal af Fanger og

høieste Fangetal S. 62

Tabel 25. Fangernes Alder S. 66

Tabel 26. Udgifter S. 68

Tabeller vedkommende Hjælpefængslerne og Tinglagsarresterne.

Tabel 27. Antallet af Fanger og Fangedage i Iljælpefængslerne og Tinglagsarresterne

i 1902

S. 70

Tabel 28. Udgifterne ved Hjælpefængslerne og Tinglagsarresterne i 1902 S. 71

Tabeller vedkommende Tvangsarbeidshusene.

Tabel 29. Antal Tvangsarbeidere i 1902 S. 71

Tabel 30. Tvangsarbeidstiderne i Tilfælde, hvor Indsættelse i 1902 har fundet

Sted for Betleri eller for Orkesløshed eller Drukkenskab S. 72

Tabel 31. Steder, fra hvilke Tvangsarbeidere er indkommet i 1902 i Tilfælde,

hvor Indsættelse har fundet Sted for Betleri eller for Orkesløshed

eller Drukkenskab S. 7 2

Tabel 32. Opgave over de for Betleri eller for Orkesløshed eller Drukkenskab

i 1902 indkomne Tvangsarbeideres Alder S. 73

Tabel 33. Opgave over de for Betleri eller for Orkesløshed eller Drukkenskab

i 1902 indkomne Personers tidligere Livsstilling S. 74

Tabel 34. Opgave over de for Betleri eller for Orkesløshed eller Drukkenskab

i 1902 i Kristiania Tvangsarbeidsanstalt indsatte Personers Fødested S. 74

Tabel 35. Fængselsselskaberne 1902 S. 76

Bilag. Bodsfængslets Inspektions Beretning S. 77


Fængselsvæsenet i Almindelighed.

3 Oktober 1902 udnævntes Bureauchef i Fængselsstyrelsen Peder Bernt

Ank er til Legationsraad i St. Petersburg. Ved hans Fratræden konstitueredes

Sekretær i Styrelsen Johannes Om ste d som Bureauchef 23 Oktober 1902.

Som ny Sekretær ansattes cand. jur. Edvin Andersen 7 November 1902.

Expeditionschefen foretog i August og September Maaneder 1902 en

Reise til Bern for at deltage i et Møde af den internationale penitentiære

Kommission. Under Reisen besøgte han Fængsler i Düsseldorf, Derendorf,

Anrath, Karlsruhe, Freiburg i. B., Regensdorf ved Zürich, Nürnberg og Kj0benhavn.

Bureauchefen inspicerede i April 1902 Fængslerne i Drammen, Haugsund

(Eker), Sande, Holmestrand, Horten og Tønsberg. I Juli og August 1902

inspicerede han Fængslerne i Sem, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrund,

Brevik, Stathelle og Langesund, Nordre Aurdal, Vossevangen, Bergen, Stavanger,

Flekkefjord, Sel og Kongsvinger. I Forbindelse med den sidste

Inspektion foretog han en Reise til Magnor for at træffe en Ordning med

Fangetransporter fra Sverige. I September Maaned inspicerede han Fængslet

i Skedsmo.

I August 1902 blev der af Departementets Chef og Bureauchefen samt

efter Expeditionschefens Hjemkomst fra Udlandet af denne foretaget Reiser til

Selsmyren i Gudbrandsdalen for at anstille Undersøgelser i Anledning af

Spørgsmaalet om Fangers Udearbejde.

Af de for Terminen bevilgede Kr. 1 000,00 som Reisebidrag til Fængselstjenesten-mnd

tildeltes Direktør Daae ved Bodsfængslet Kr. 300,00 og

Direktør Smedal ved Akershus Landsfængsel Kr. 700,00. Direktør Daae

foretog fra Slutningen af August 1902 en ca. 5 Ugers Reise, hvorunder han

besøgte forskjellige svenske og finske Fængsler, medens Direktør Smedal ikke

fik Anledning til at benytte sit Reisebidrag i Driftsaaret.

I 1902 blev udgivet Beretning om Strafarbeidsanstalterne for Terminen

Juli 1899 til 31 Marts 1900 samt Beretning om Distriktsfængslerne for 1900.

1


2 Fængselsvæsenet i Almindelighed.

Ved Skrivelse af 24 April 1902 blev det af Fængselsstyrelsen bestemt,

at Kvartalslister og Fangeruller fra Landsfængslerne ikke mere skulde afgives.

Derimod blev det paalagt Fængslernes Direktører fra 1 April s. A. gjennem

Udfyldning af Tællekort at indsende maanedlige Opgaver over indkomne og

udgaaede Fanger og ved Driftsaarets Udgang Fortegnelse over de da hensiddende

Fanger.

30 Juni 1902 blev der udfærdiget ny Norm for Afgivelse af de aarlige

Beretninger om Landsfængslernes Virksomhed og Tilstand.

Den planlagte Opførelse af et nyt Landsfængsel maatte foreløbig udsættes,

da Regjeringen af budgetmæssige Hensyn ikke fandt at kunne foreslaa nogen

Bevilgning dertil.

I 1902 var Antallet af Fængselsstyrelsens Journalnummere 1565 og af udgaaede

Skrivelser 1204 mod henholdsvis 1469 og 1242 i 1901.


Landsfængslerne 1902-1903.

Fængslerne og deres Distrikter.

Herom henvises til Aarbogen for 1901-1902.

A k ershus L an dsfængsel blev, som i det følgende under «Bygningerne»

omhandlet, udvidet. Det afgiver nu hensigtsmæssig Plads for 300

Fanger, men kan i Nødsfald optage 320.

Funktionærerne.

En Opsynskvindepost ved L f. for Kvind e r, der stod ledig fra det

foregaaende Driftsaar, blev fast besat. Ved de øvrige Fængsler indtraadte

ingen Forandringer i Personalet.

Funktionærernes Forhold i Tjenesten har efter Direktørernes Udtalelser i

det hele været godt ved alle Fængsler.

Fangetallet m. v.

Tallene i Tab el 1 vedkommende Tilgang og Afgang knytter sig til

Antallet af Tilf az 1 d e, ikke til forskjellige Personer.

Af de efter Dom indsatte Fanger var 62 Mænd, 3 Kvinder, ialt 65

tidligere i samme Aar løsladt af Landsfængslerne. Altsaa indkom som nye

439 Mænd, 44 Kvinder, ialt 483 forskjellige Personer efter Dom. I Aaret har i det

hele hensiddet til Udholdelse af Strafarbejde 1 267 forskjellige Personer,

1 136 Mænd, 131 Kvinder.

Ved Driftsaarets Udgang sad der i Landsfængslerne 48 Fanger mindre

end ved Driftsaarets Begyndelse, nemlig 38 Mænd og 10 Kvinder.

Af 10 000 Mend, Kvinder samt Mænd og Kvinder underet, som havde

fyldt 14 Aar, indsattes efter Dom henholdsvis 6,4 forskjellige Mandsfanger,

0,6 Kvindefanger og 3,3 Mænd og Kvinder underet. Ved Driftsaarets UdI013

hensad efter samme Forholdsberegning 9,1 Mænd, 0,9 Kvinder og 4,7 Mænd


4

Landsftengslerne. Fangetallet m. v.

og Kvinder under et. Folkemængden er herved beregnet efter Tællingen af

3 December 1900.

For hvert 10 000 Mænd, Kvinder samt Mænd og Kvinder underet i

Alderen over 14 Aar hensad i Landsfængslerne gjennemsnitlig daglig 9,1

Mandsfanger, 1,0 Kvindefanger og 4,8 Fanger underet.

Til Sammenligning meddeles, at i Rigets Distriktsfængsler hensad i

Kalenderaaret 1902 gjennemsnitlig 195 Straffanger daglig og i Hjælpefængslerne

og Tinglagsarresterne gjennernsnitlig 4 Straffanger daglig. Det daglige Middeltal

af Fanger i Landsfængslerne i Aaret 1902 udgjorde 718. Lægges de anførte

Tal sammen, fremkommer et Middeltal pr. Dag af 917 Fanger, der i Aaret

1902 har udholdt Frihedsstraf. Dette Tal udgjør 6,2 pr. 10 000 Indbyggere

af Folkemængden over 14 Aar 3 December 1900.

Fangernes Behandling og Forhold i Almindelighed.

Som i forrige Aarbog nævnt blev der paa Grund af det store Fangetal i Bodsftengslet

indredet en Fællesafdeling i Fængslets Sygeafdeling. Her hensad ved Driftsaarets

Begyndelse 15 Fanger i Alderen over 18 Aar. I Løbet af de første

Par Maaneder inddroges denne Fællesafdeling efterhaanden, indtil den i

Begyndelsen af Juni blev fuldstændig sloifet. Antallet af Fangedage i denne

Fællesafdeling udgjorde i Beretningsaaret 562. Forøvrigt er alle Fanger,

ogsaa de under 18 Aar, behandlet i Enrum.

2 Fanger i Bodsfængslet havde hensiddet i Enrum mere end 4 Aar.

Enrumsfængsel blev i Akershus og Trondhjems Lf. og i U. for Kvinder

anvendt i samme Udstrækning som tidligere. Antallet af Fangedage i Celle

udgjorde ved disse Fængsler henholdsvis 4 753, 1 517 og 10 108.

Om Fangernes Forhold i Fængslet meddeler Direktøren for

Bodsfængslet, at det i det hele taget maa betegnes som meget godt.

Direktøren for Akershus Lf. udtaler, at Fangernes Forhold overfor sine

Overordnede og sig imellem i det hele har været meget godt, og at det har

været en Glæde at se, hvorledes mange af dem, der paa forskjellig Maade er

kommet langt ned ad Bakke, har ydet godt Arbeide, opført sig vel og søgt

at samle Sind og Tanke paa et bedre Liv. Videre bemærker Direktøren :

«Fra den tidligere her ved Fængslet anvendte specielle Behandlingsmaade

af hver Fange med forskjellige Tillempninger og mindre Indrømmelser for

enkelte Fanger, især for de vanskeligere og farligere Individer, har man

fundet at burde gjøre nogen Afvigelse, idet man har søgt at gjennemføre en

strengere Lighed i Behandlingen af den hele Fangeflok, alt Hensyn taget til

de forskjellige Fangers aandelige og legemlige Tilstand. Selv om man nemlig

ved idelige Tillempninger efter de forskjellige Individers Sindstilstand enkeltvis

har havt Anledning til at naa gunstige Resultater, antages det dog, at man i

Længden vil opnaa en store Ro og Tilfredshed inden det hele Fangebelæg,


Landsfængslerne. Fangernes Behandling og Forhold i Alm. 5

naar alle Fanger behandles ens og jevnt. Derved faar ialfald Skinsygen og

Misundelsen ikke saa rigelig Næring som for.»

Direktøren for Trondhjems Lf. udtaler, at Fangernes Forhold i sin

Almindelighed maa karakteriseres som godt, men at der findes enkelte blandt

Fangerne, hvis Egenvilje havde godt af at blive brudt i et strengere Fængsel.

Det største Savn ved Trondhjems Lf. er Mangelen af tilstrækkelig Celleplads,

hvilken ofte «lægger uoverkommelige Hindringer i Veien for en Fangebehandling,

som svarer til de gjaaldende Bestemmelser.»

Ved Lf. for Kvinder har der ikke været noget særligt at bemærke ved

Fangernes Forhold i Almindelighed. Direktøren udtaler dog, at der siden

Indførelsen af Løsladelse paa Prove har hersket en Uro blandt Fangerne som

aldrig for. «Fra første Stund af er alle deres Tanker optagne af Straffetidens

Afkortning. Derom samtales der i Fællesafdelingerne, derom hviskes og

signaliseres der fra Celle til Celle i Enrumsafdelingen, og derom skrives der i

saavel udgaaende som indgaaende Breve». Direktoren finder derfor, at Løsladelse

paa Prøve ikke har virket heldig, og at saadan Løsladelse desuden

som Prøve betragtet kun kan tænkes at faa nogen Betydning for Tyvsafdelingens

Fanger, idet de øvrige uden Undtagelse fritages for Politiopsigt.

Der indtraf ikke ved noget af Landsfængslerne saadant Brud paa

Disciplinen, at det havde straffer etslig Tiltale tilfølge.

Nogen Un dvig else eller noget Forsøg derpaa fandt heller ikke Sted.

I Akershus Lf, har 5 Fanger været belagt med Jern i tilsammen

90 Dage. Af disse Fanger havde 3 optraadt voldsomt og truende, 1 var i

hoi Grad uhøflig og gjorde Modstand ved Flytning, og 1 blev belagt med

Jern efter at være tildelt legemlig Revselse for ved forsætlig Voldsomhed at

have tilføjet en Medfange betydelig Skade paa Legemet. Direktøren bemærker,

at Anvendelse af Lænker i enkelte passende Tilfælde viser sig at have en

særdeles rask og gavnlig Virkning.

De F ors e els e r, hvori Fangerne væsentlig har gjort sig skyldig, har,

som det vil sees af T ab el 2, i Bodsfængslet været Meddelelse til Medfange,

i Akershus og Trondhjems Lf. Opsætsighed, Ulydighed og upassende Opførsel

mod Opsynet, medens i Lf. for Kvinder de to nævnte Arter af Forseelser

samt Slagsmaal og andet ufredeligt Forhold til Medfanger har optraadt med

et lige stort Antal Tilfælde. Den hyppigst anvendte R e vs else har i

Bodsfængslet og Lf. for Kvinder været Indsættelse i Strafcelle, i Akershus Lf.

Negtelse af Beskjæftigelse og i Trondhjems Lf. Hensættelse paa Vand og Brød.

Af det samlede Antal disciplinært straffede Fanger blev i Bodsfængslet 1

Fange revset 8 Gange, 2 Fanger 6 Gange, 3 Fanger 5 Gange, 1 Fange 4

Gange, 3 Fanger 3 Gange, 12 Fanger 2 Gange og 50 Fanger 1 Gang ; i

Akershus Lf. 1 Fange 7 Gange, 1 Fange 4 Gange, 3 Fanger 3 Gange, 10

Fanger 2 Gange og 39 Fanger 1 Gang ; i Trondhjems Lf. 1 Fange 2 Gange,

14 Fanger 1 Gang ; i Lf. for Kvinder har ingen Fange været revset mer end

1 Gang.


6

Landsfiengslerne. Fangernes Behandling og Forhold i Alm.

Følgende Oversigt viser Fangernes Fordeling i Klasser i de forskjellige

Landsfængsler:

Bodsfængslet .

Akershus Lf. .

Trondhjems Lf.

Lf. for Kvinder

Tils.

Antal Fanger 31 Marts 1902. I Antal Fanger 31 Marts 1903.

Klasse. Klasse.

12 3 4 5 1 2 3 4

69

169

51

43

125 38 10 2

70 49 10 4

32 14 18 3

27 7 7

81

128

58

28

72

91

28

24


5

45 10 2

56 21 1

17 14 2

11 11

332 254 108 ( 45 9 295 215 129 56 5

Om de i Driftsaaret paa Prove og efter endt Straffetid

u dgaae de Fa nger skal man oplyse følgende:

Fra Bodsfængslet udgik 344 Fanger. Heraf havde 316 opført sig godt i

Fængslet, 25 middelmaadig og 3 daarlig. 279 Fanger havde ikke været

revset. Af Resten, 65, havde 41 Fanger været revset én Gang, 12 to Gange,

3 tre Gange og 9 mere end tre Gange. Ved Udgangen var 30 Fanger i

fOrste Klasse, 210 i anden, 89 i tredie, 10 i fjerde og 5 i femte Klasse.

Af de fra Akershus Lf. løsladte 163 Fanger havde 140 vist god Opførsel,

18 middelmaadig og 5 daarlig. 139 Fanger havde ikke været revset. Af

de øvrige 24 Fanger havde 13 været revset én Gang, 5 to Gange, 2 tre

Gange og 4 mere end tre Gange. 67 Fanger var ved Løsladelsen i første

Klasse, 66 i anden, 20 i tredie, 8 i fjerde og 2 i femte.

Fra Trondhjems Lf. løslodes 75 Fanger. Af disse havde 56 opført sig

godt, 17 middelmaadig og 2 daarlig. 60 Fanger havde ikke været revset.

Af de øvrige 15 Fanger havde 9 været revset én Gang, 2 to Gange, 3 tre

Gange og 1 mere end tre Gange. 21 Fanger var ved Løsladelsen i første

Klasse, 29 i anden, 16 i tredie, 7 i fjerde og 2 i femte.

Lægger man ovenstaaende Opgaver for Mandsfængslerne sammen, stiller

Forholdet sig saaledes : Der løslodes 582 Fanger, hvoraf 512 eller 88,0 Vo

havde opført sig godt, 60 Fanger (10,3 O/0) middelmaadig og 10 Fanger

(1,7 %) daarlig. 478 Fanger (82,1 Vo) havde ikke været revset, 104 Fanger

(17,9 OA)) været revset. Ved Løsladelsen sad 118 (20,3 %) i første Klasse,

305 (52,4 0/0) i anden Klasse, 125 (21,6 Vs) i tredie Klasse, 25 (4,3 %) i

fjerde Klasse og 9 (1,6 %) i femte Klasse.

Fra Lf. for Kvinder løslodes 57 Fanger, hvoraf 36 (63,1 %) havde

opført sig godt, 16 (28,1 %) middelmaadig og 5 (8,8 %) daarlig. 45 Fanger


Landsfængslerne. Fangernes Behandling og Forhold i Alm.

(78,9 O/0) havde ikke været revset. Af de øvrige havde 7 (12,3 %) været

revset én Gang, 2 (3,5 0/0) to Gange, 1 (1,8 %) tre Gange og 2 (3,5 %)

mere end tre Gange, altsaa ialt revset 12 Fanger (21,1 %). Ved Udgangen

var 19 (33,4 O/0) i første Klasse, 26 (45,6 %) i anden, 6 (10,5 Vo) i tredie

og 6 (10,5 Vo) i fjerde Klasse. Ingen af de udgaaede Kvinder var i femte

Klasse.

Af Fanger, som i Beretningsaaret havde afsonet 2/3 af den idømte

Straffetid, dog mindst 6 1VIaaneder, blev følgende Antal besluttet ikke 10 sladt

paa PrOve: 12 i Bodsfængslet og 1 i Ii. for Kvinder, hvilke selv

Ønskede at blive i Fængslet til endt Straffetid ; 5 i Bodsfængslet og 8 i

Akershus paa Grund af Vanskelighed ved at skaffe dem Arbeide ; 5 i Bodsfiengslet,

9 i Akershus og 19 i Kvindefængslet paa Grund af overveiende

Sandsynlighed for, at de paa fri Fod ikke vilde kunne ernære sig paa redelig

Vis ; 3 i Bodsfængslet, 9 i Akershus, 3 i Trondhjems Lf. og 4 i Kvinde •

fængslet paa Grund af daarligt Forhold i Fængslet ; 37 i Akershus og 10 i

Trondhjems Lf., fordi de tidligere havde været løsladt paa Prøve uden at

bestaa Proven, samt 1 i Bodsfængslet af andre Grunde. Ialt bliver dette 26

i Bodsfængslet, 63 i Akershus LI., 13 i Trondhjems Lf. og 24 i Lf. for

Kvinder. Af disse Fanger blev imidlertid enkelte løsladt paa Prøve senere i

Beretningsaaret, nemlig 4 i Akershus Lf. og 3 i Trondhjems Lf.

Af de paa PrOve løsladte Fanger blev 1 i Trondhjems Lf. og 11 i Lf.

for Kvinder fritaget for Politiopsigt.

Arbeidsvirksomheden.

Fangerne har i Driftsaaret 1902-03 ved samtlige Landsfængsler i det

væsentlige været sysselsat paa ramme Maade som tidligere, jfr. Tabel 3.

Over Udbyttet af Arbeidsdriften hidsættes efter Tabel 7 følgende Oversigt :

Bodsfængslet.

Bruttoindtægter . 73 191,48

Udgifter til Matenaher

m. v.*) 41 953,76

Akershus Trondhjemsli. for

Lf. Lf. Kvinder.

Tilsammen.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

145 155,23

86 062,12

68 382,78 45 146,04 331 875,53

31 904,66

28 192,22 188 112,76

Overskuddet bliver

saaledes 31 237,72 59 093,11 36 478,12 16 953,82 143 762,77

*) Heri er ikke medtaget Udgifterne til Fællesudsalget i Kristiania.


8 Landsfængslerne. Arbeidsvirksomheden.

Fordeles denne Arbeidsfortjeneste paa det daglige Middeltal af Fanger,

bliver Udbyttet for hver Fange aarlig : i Bodsfængslet Kr. 142,29, i Akershus

U. Kr. 200,75, i Trondhjems Lf. Kr. 310,19, i Lf. for Kvinder Kr. 220,32

og i samtlige Landsfængsler underet Kr. 202,93. Fordeles Arbeidsfortjenesten

paa de virkelige .Arbeidsdage, bliver den i Bodsfængslet Kr. 0,97, Akershus

Lf. Kr. 0,68, Trondhjems Lf. Kr. 1,03, Lf. for Kvinder Kr. 0,77 og samtlige

Landsfængsler underet Kr. 0,68.

Om de i Driftsaaret paa Prøve og efter endt Straffetid udgaaede

Fangers F lid i Arbeidet er oplyst, at i Bodsfængslet viste 307 god Flid,

35 middelmaadig og 2 daarlig. I Akershus Lf. var de tilsvarende Tal 129,

29 og 5, i Trondhjems Lf. 66, 8 og 1, i Mandsfængslerne tilsammen 502

(86,2 O/0), 72 (12,4 Vo) og 8 (1,4 O/0) samt i Lt. for Kvinder 46 (80,7 (VA

10 (17,5 %) og 1 (1,8 0/0).

Af Bruttoindtægten er indkommet a) ved Arbeide af Fabrikater til Salg

og Arbeide for Fremmede : i Bodsfængslet Kr. 54 026,11, Akershus Lf. Kr.

1 17 910,35, Trondhjems Lf. Kr. 58 065,83, Lf. for Kvinder Kr. 42 510,04,

tilsammen Kr. 272 512,33 ; b) ved Arbeide for Fængslerne selv : i Bodsfængslet

Kr. 19 165,37, Akershus Lf. Kr. 27 244,88, Trondhjems Lf. Kr. 10 316,0s,

Ii. for Kvinder Kr. 2 636,00, tilsammen Kr. 59 363,20.

Værdien af Fabrikatbeholdningerne var 31 Marts 1903 i

Bodsfængslet Kr. 38 822,13G, Akershus Lf. Kr. 123 198,30, Trondhjems Lf. Kr.

50 997,89, Lf. for Kvinder Kr. 63 021,71, tilsammen Kr. 276 039,96, Sammenlignet

med de tilsvarende Værdier 31 Marts 1902 betegner dette en Forøgelse

paa henholdsvis Kr. 5 487,66, 6 26500, 9 088,29*), 5 310,60 for hvert af

Fængslerne og Kr. 26 151,94 for alle tilsammen.

I Tilknytning til Oplysningerne om Fangernes Arbeidspenge i

Tabel 3 skal det meddeles, at af de i Driftsaaret udgaaede Fanger

tilkom følgende Antal Fanger Arbeidspenge : Bodsfængslet 327, Akershus Lf.

89, Trondhjems Lf. 54, Mandsfængslerne tilsammen 470 (80,8 Vo), 1.4f. for

Kvinder 42 (73,7 %). Af disse Fanger havde i Bodsfængslet 264, i Akershus

Lf. 40, i Trondhjems Lf. 22, i Mandsfængslerne tilsammen 326 (56,1 %), i

Lf. for Kvinder 28 (49,1 %) et Beløb af under 10 Kroner i Behold ved

Udgangen. 1 Fange i Akershus Lf. og 1 i Trondhjems Lf. havde ved Udgangen

et Beløb af over 100 Kroner.

Sjælepleien og Undervisningen.

Af Præsternes Indberetninger meddeles følgende Uddrag:

Bo dsfsengsle t. Gudstjeneste har været afholdt regelmæssig det hele

Aar. Fra 2 November 1902 til 1 Februar 1903 har skiftevis kun det halve

*) Beholdningen ved Trondhjems Lf. 31 Marts 1902, beregnet som ved de andre

Fængsler, d.v.s. udestaaende Fordringer ved Udsalget indbefattet, udgjorde Kr.

41 909,6o, ikke som i Aarbogen for 1901-02 argot Kr. 40 753,o2.


Landsfængslerne. Sjcelepleien og Undervisningen. 9

Fangebelæg været tilstede ved Gudstjenesterne, forat Fangerne kunde faa

Bevægelse i fri Luft ved Dagslys. Første Juledag og Nytaarsdag deltog dog

samtlige Fanger. Efter eget ønske har 2 Fanger af og til været fraværende

fra Søndagsgudstjenesterne.

Kommunion har været afholdt 7 Gange for tilsammen 29 Fanger.

3 Fanger er blevet konfirmeret i Fængslet.

Fangernes religiose Tilstand er efter Præstens Indtryk meget forskjellig.

Enkelte har meget gode Kundskaber i Kristendom, men der kommer ogsaa

ofte • Fanger, sonl staar langt tilbage, og som derfor trænger langvarig og

indgaaende Undervisning ligefra Børnelærdommens første Begyndelsesgrunde.

Fanger, som gjentagne Gange har hensiddet i Fængsel, viser sig ofte at have

gode Kristendomskundskaber. Den Veiledning, Fangerne modtager dels gjennem

direkte Religionsundervisning i Skolen og i Cellen, dels gjennem de religiose

Foredrag og Gudstjenesten og dels gjennem Samtaler, bevirker, at de i det

hele taget kan siges at gjøre god Fremgang i Kundskaber. Enkelte Fanger

har været alvorlig paavirket af Guds Ord ; men hos andre har Virkningen

været liden eller ingen.

Den moralske Tilstand hos Fangerne er ligesom den religiose forskjellig.

Nogle har klar moralsk Bevidsthed og lægger dette for Dagen gjennem en

mønsterværdig Opførsel i Fængslet. Andre har en meget liden moralsk

Bevidsthed og lader dette nu og da komme tilsyne i slet Opførsel.

Kirkeskolen har været afholdt regelmæssig — afvekslende af Præsten og

Lærerne — hele Aaret med Undtagelse af Maanederne Juli og August.

Ak ershus L f. Gudstjeneste eller Bibellæsning bar været afholdt paa

alle Søn- og Helligdage undtagen paa de to første Søndage i Juli Maaned, da

Kirken var under Oppudsning. Ingen Fange har været fritaget for at overvære

Gudstjenesten.

Kommunion har været afholdt 1 Gang for 15 Fanger. Desuden har 3

Sygekommunioner fundet Sted for tilsammen 4 Fanger.

Om Fangernes moralske Forhold i Almindelighed udtaler Præsten, at det

ikke har været daarligere end i de nærmest forudgaaende Aar. Det forekommer

ham, som om der snarere har været nogen Opgang at spore, færre

Udslag af en haabløst samfundsfiendsk og fordærvet Tænkemaade. Heri har

— saafremt Præsten har opfattet det ret — stedfundne Forandringer i det

store Samfunds Livsanskuelse og Levesæt havt sin Andel. I det hele taget

er der, selv i en Menneskeflok som den, der udgjør Belægget i Akershus Lf.,

i det stille adskillig Erkjendelse af og Respekt for Livets høieste Værdier.

Men Viljen er for saa manges Vedkommende svag, og lastefulde Vaner og

uheldsvangre Forbindelser hindrer dem trods Samvittighedens Paamindelser i

at komme til et virkeligt kristeligt-ethisk Gjennembrud. Dog foregaar der nu

og da et saadant Gjennembrud aabenbart og tydeligt for alle.

Tro ndhj e m s L f. Høimessegudstjeneste har været afholdt som tidligere

hver Søn- og Helligdag. Bibellæsning eller Andagt fandt Sted i Maa-


1 oLandsfængslerne. Sjælepleien og Undervisningen.

nederne April og Mai, men ikke efter Sommerferierne. De besørgedes vekselvis

af Præsten og Læreren og afholdtes Onsdag Aften Kl. 6 3/4-7 1/2. I Fastetiden

holdt Præsten Fasteprædikener hver Uge til samme Tid om Aftenen, ligesom

han i Aarets Lob har holdt et Par historiske Foredrag. Et Afholdsforedrag

er ogsaa holdt af en af det norske Totalafholdsselskabs Udsendinge.

Kommunion har været afholdt 2 Gange for 14 Fanger, hvoraf 8 deltog

begge Gange. Ingen har nydt Nadverden uden foregaaende Skriftemaal.

Nogen anden ministeriel Forretning har ikke fundet Sted.

Sjælesorgen ved Samtale med Fanger er ligesom tidligere foregaaet i Enrum

paa Præstens Kontor eller undtagelsesvis i Celle eller i Sygelokalet. Samtalerne

har imidlertid ikke udelukkende dreiet sig om religiose Anliggender.

Erfaringen har godtgjort, at den præstelige Gjerning i et Fængsel naar længst

og udretter mest, naar man befølger den gamle Regel : „Homo sum, nihil

humani a me alienum esse puto" — ofte den bedste Nøgle til en Fanges

Hjerte.

Fangernes religiose og moralske Forhold har i det hele og store artet sig

som i det foregaaende Aar. Ved Gudstjenesten og de ugentlige Andagter har

Fangerne i det hele udvist Opmærksomhed og ydre Andagt, dog med enkelte mere

udprægede Undtagelser, hvis Utaakkelighed for det meste hidrører fra Mangel

paa Opdragelse. De tidligere paaklagede Skulkerier, hvorved Fanger Boger at

unddrage sig Kirkegangen, har ogsaa i det forløbne Beretningsaar fundet Sted,

men vil forhaabentlig kunne overvindes.

De væsentligste Aarsager til Forbrydelser og disses Gjentagelse har været,

er og bliver vistnok fremdeles Drik og Lediggang. Naar man straffer disse

Individer — ofte for ubetydelige Tyverier —, men ikke søger at bortrydde

Aarsagerne til Forbrydelsen, bliver det disse ulykkelige Menneskers Lod at gaa

ud og ind i Strafanstalterne. Losladelse paa Prove indeholder ganske vist et

Moment, hvorved Viljekraften skulde styrkes til at undgaa Forbrydelsen ; men

naar denne i og for sig gode Reform har vist et saa lidet tilfredsstillende

Resultat, ligger det utvilsomt deri, at den trænger sine Supplementer, saaledes

paa den ene Side et kraftigt Arbeide for løsladte Fangers Afholdenhed og paa

den anden Side en effektiv Modarbeidelse af Løsgjængeri. Det maatte kunne

gaa an, at Afholdsselskaber, der modtager betydelige Bidrag af det Offentlige, tilpligtedes

at bistaa Fængselsselskaberne i Arbeidet for Løsladte, specielt ved at

fOre Tilsyn med dem. Fængselsselskaberne maatte henvise til Afholdsforeningen.

De Bestræbelser, Fængselsselskaberne udfolder ved Siden af de offentlige Arbeidsanvisningskontorer,

m a a suppleres med Iverksættelse af Losgjaangerlovens Bestemmelser.

Dette vil bevirke, at flere, som nu straffes for Forbrydelser, modes

med forebyggende Midler, idet man fjerner Forbrydelsens egentlige Aarsag.

Tilbagefaldene blandt lOsladte paa Prove er saa mange, at Fangerne selv synes

det er for galt, hvorfor de ogsaa frygter stærkt for, at Reformen skal blive

ophævet, hvad de meget beklager, fordi den virkelig er mange til Gavn.

Man har under de givne Forhold ganske sikkert handlet ret, naar man har


Landsfængslerne. Sjælepleien og Undervisningen. 11

været forsigtig med at lade en Fange, der en Gang er løsladt paa Prøve, men

har gjort sig skyldig i ny Forbrydelse, løslades paa Prove for anden Gang.

Forøvrigt tror Præsten, at det vilde være gavnligt i flere Henseender, om Løsladelse

paa Prove blev sat i Forbindelse med Regler i Lighed med det engelske

„Marksystem".

L f. for K v in de r. Gudstjeneste har været afholdt hver Søn- og

Helligdag. Hver Torsdag Aften har Fangerne været samlet til Bibellæsning og

Sangøvelser. For kortere Tidsrum har 5 Enrumsfanger været borte fra Kirken, 3,

fordi de havde gjort Forsøg paa at komme i Forbindelse med andre Fanger,

1 paa Grund af Sygelighed, og 1, fordi hun havde Uvilje mod at gaa i Kirke.

Kommunion har fundet Sted 4 Gange for ialt 53 Fanger.

Fangernes Forhold i Kirken har, fraregnet enkelte Undtagelser, været

godt, deres Opmærksomhed har været rosværdig. Under Skriftemaal og Altergang

har der i Almindelighed raadet dyb Bevægelse inden Fangemenigheden

baade blandt Nadverdgjeesterne og de andre Fanger. Altergangsdagene har

været som Høitidsdage. Enkelte af Nadverdgjtesterne havde ikke søgt Guds

Bord siden sin Konfirmation, og det slog ned hos somme med stor Smerte, at

deres derpaa folgende Altergang skulde foregaa i Fængslet.

Hos flere - Fanger har det vist sig, at de havde svag Erkjendelse af,

at deres Forgaaelser var Synd. Ikke blot Tyvsfanger, men ogsaa Barnemordersker

søgte Tilflugt i Undskyldninger. Enkelte har i sine Breve røbet

en sørgelig Mangel paa Forstaaelse af, hvad de havde gjort. De har ikke

udtalt med et Ord, at de har paadraget sig Skyld ved sin Ugjerning, men

derimod har de i stærke Udtryk tolket sin Utaalmodighed efter Friheden. En

Fange, som havde dræbt sit 3 Maaneder gamle Barn, græd af Længsel, da hun

horte Musik og Folkerøster fra Gaden, men naar man erindrede hende om

Mordet paa Barnet, syntes det ikke at bevæge hende det ringeste. Ogsaa paa

anden Maade er Letsindighed lommet for Dagen. En Fange havde saaledes

forlovet sig med en Matros, medens hun var paa Veien til Fængslet, hvor hun

skulde afsone 5 Aars Strafarbejde, og ved Ankomsten did bad hun om Tilladelse

til at skrive til sin nye Kjæreste. Fangerne i sin Almindelighed har

været stærkt optaget af Spørgsmaalet om at faa Straffetiden forkortet. Dette

har da ogsaa hyppig været Foranledningen til, at de meldte sig til Samtale.

Hos flere Fanger har der dog været kjendelige Spor af Anger over de begaaede

Synder. Saadanne Fanger har med stor Taknemmelighed modtaget

Ordets Trøst, og det har været glædeligt at se, hvor træffende det Billede er,

at Evangeliet er Lægedom for saarede Sind. Det har navnlig været inden Belægget

i Enrumsfængslet, at saadanne Erfaringer er gjort. Soin tidligere har

det ogsaa i det forløbne Aar vist sig, at Fanger under Fællesbehandling næsten

aldrig udøver heldig Indflydelse paa hverandre, og at mangt et godt Indtryk,

som Guds Ord her kan have virket, gaar tilspilde paa Grund af Fangernes

gjensidige slette Paavirkning.


12Landsfængslerne. Sjælepleien og Undervisningen.

Om den moralske og religiøse Tilstand inden Fangemenigheden i det hele

kan det forøvrigt udtales, at Vækkelser kun enkeltvis har fundet Sted, at

Fanger, som tidligere er kommet til Sindsforandring, synes at have bevaret

denne, og at der ikke er kommet for Dagen nogen udpræget umoralsk eller

irreligiøs Tankegang. Den Frækhed, som i 90-aarene kunde give sig Udslag

i Gudsfornegtelse og Spot, har i det sidste ikke været mærkbar. Men om den

theoretiske Vantro ikke har løftet Hovedet saa hit, er dens Eftervirkninger,

Nydelsessyge og Verdslighed, ikke udeblevet, og disse, tror Præsten, man

kan sige, i nogen Udstrækning har karakteriseret Livsførelsen hos Fangerne.

Her mener Præsten ogsaa Kild en til Fangernes forannævnte Mangel paa Evne

til med ret Sind at gaa ind under Straffebyrden delvis maa søges. Hykleri

har i Almindelighed ikke vist sig. Under Samtalerne med Fangerne har man

derfor havt et sikrere Udgangspunkt for Sjælepleien end naar Vedkommende

stiller sig paa en falsk religiøs Grund.

At udtale sig om Frugten af den geistlige Virksomhed finder Præsten af

flere Grunde vanskeligt. I Fængslet er Livet stærkt normeret og savner den

frie Bevægelse, som altid er af stor Betydning for moralsk og religiøs Fremgang.

Selv der, hvor Hjertelivet er blevet omvendt, vil Livsforbedringen være

vanskelig at paavise, idet man i Fængslet ikke saa let kan skjelne mellem Frygt

for Straf og den Samvittighedsfuldhed, som Sindsforandring giver. Og om man

virkelig opnaar at se Forbedringer,. der turde regnes som Frugt af den geistlige

Virksomhed, ved man, at de glædelige Kjendsgjerninger kan være en Følge

af flere samvirkende Momenter, nemlig foruden religiøs Forkyndelse, religiøs

Læsning og Religionsundervisning ogsaa selve Straffebyrden med Disciplinen, Savnet

af Frihed, Savnet af Paarørendes kjærlige Omgang m. v. Naar man ser Kirkens

Virksomhed og Statssamfundets Retsudøvelse gjennem Straffen underet, tror

Præsten at kunne udtale, at der ogsaa i det forløbne Aar har været heldige

Virkninger at spore. Navnlig har han lagt Mærke til, at Fanger, som i Begyndelsen

af Straffetiden ansaa sig uskyldige eller for strengt dømt og derfor

var umedgjørlige, senere er kommet til en bedre Erkjendelse. Den idømte

Straf har efterhaanden faaet deres Samvittigheds Bifald, og Ordet om Synden

har godtgjort sig selv for Samvittigheden som Sandhed. Derved beredtes Indgang

for Vidnesbyrdet om Naaden, som, saavidt Præsten har kunnet forstaa, flere

har taget sin Tilflugt til.

Om Un dervisningen skal man i Tilknytning til T ab el 4 meddele

følgende.

B odsfængslet. De skolesøgendes Antal har gjennemsnitlig været

23 i hvert af Skolens 2 Partier, hvorhos der i Engelsk gjennemsnitlig har

været undervist 7 og i Sang 12 Fanger. Endvidere er 101 Fange undervist

i Cellerne. 4 Fanger har i Aarets Løb modtaget Undervisning paa Finsk af en

dertil særskilt antaget Leerer.

Nogen Fællesundervisning har ikke fundet Sted.

Fængslets Bogsamling udgjorde ved Driftsaarets Slutning 5 867 Bind, heri


Landsfængslerne. Kosten. 13

indbefattet Cellebøger og Skolebøger. Udlaansbibliotheket omfatter 3 006 Bind,

hvoraf 776 af religiøst, 2 230 af andet Indhold.

A k e rshus L f. Undervisningen har i Driftsaaret foregaaet paa uforandret

Maade. Skolens 3 Afdelinger, hver beregnet paa 20 Fanger, har til

alle Tider i Aarets Lob været fuldtallige, og da Prøveløsladelserne i Vinterens

Løb blev sjeldnere,. maatte man for at undgaa Oprettelse af Parallelklasser

optage indtil 26 Fanger i hver Afdeling.

Bibliotheket omfattede ved Driftsaarets Udløb 5 484 Bind.

Tr ondhj ems Lf. Direktøren fremholder som sin Mening, at Undervisningen

i Fællesanstalterne helst burde indskrænkes til særlig vankundige

Fangers Opøvelse i Elementærfagene og forøvrigt være frivillig Søndagsskoleundervisning.

2 finske og 3 lappiske Fanger har i Aarets Løb modtaget Religionsundervisning

paa Finsk og Lappisk.

L f. for K vin der. De skolesøgende Fangers Antal var ved Skoleaarets

Begyndelse 32 Fanger, hvoraf 9 Enrumsfanger, og ved dets Slutning

27, deraf 14 Enrumsfanger.

Fængslets Bogsamling er forøget fra 3 121 til 3 183 Bind.

Kosten.

Udgifterne til Fangernes Kost har udgjort : i Bodsfængslet Kr. 26 718,00,

aarlig pr. Fange Kr. 121,70 og daglig pr. Fange Kr. 0,33, i Akershus Lf. henholdsvis

Kr. 38 305,22, Kr. 130,13 og Kr. 0,33, i Trondhjems Lf. henholdsvis

Kr. 16 583,19, Kr. 141,0] og Kr. 0,39, i Lf. for Kvinder henholdsvis Kr.

9 049,53, Kr. 117,60 og Kr. 0,32 samt i alle Landsfængsler underet henholdsvis

Kr. 90 655,94, Kr. 127,96 og Kr. 0,35. Herved er ikke Hensyn taget til Lønninger

af Kjøkkenbetjente eller Udgifterne til Brændsel og Inventarium og

heller ikke til de ved Salg af Affald m. v. af Spiseindretningen faldne Indtægter,

der i Regnskaberne er opført under „forskjellige Indtægter".

Antallet af Dage med almindelig Fangekost og af Dage, hvori der af forskjellige

Grunde har været gjort Afvigelser fra denne, vil sees af følgende

Opgave


14 Landsfængslerne. Sundhedstilstanden.

Af det samlede Antal Fangedage 80 131

var Dage med almindelig Fangekost

efter Kostreglementets

§§ 1--4 . . 79 882

med Berøvelse af en-

Procentvis:

kelte Maaltider .

med Vand og Brod .

hvori der efter Reglementets

§ 10 af Lægen

er foreskrevet Afvigelse

fra den almindelig

Kost .

1 Alle

Bods- Akershus Trond- Lf. for Landsfmngslet

Lf.

'

hjems LE I Kvinder. fængsler

underet.

270 38

141 125 20

108 173 284

0 /0/ 0

Page med almindelig Fangekost

efter Kostregle-

99,60 mentets §§ 1-4 .

99,47,

med Berøvelse af en-

99,20 97,82

0,25 kelte Maaltider . .

0,14

med Vand og Brød . .

hvori der efter Reglementets

§ 10 af Lægen

er foreskrevet Afvigelse

0,18 0,12! 0,o5

0,66 fra den almindelige Kost 0,13 0,16

2,04

Portioner af Eftermiddagskost

efter Reglementets § 7 . 101 089

Extraforpleininger udenfor de

efter Reglementets § 10 af

Lægen forordnede . . . . 34 084 7 727

0/0

1

107 443 42 925 28 088 258 587

106 875 42 621 27 476 256 854

0/0

574

35 145 24 495

6 055 2 135

308

286

1 139

0 / 1 0

99,33

0,12

0,11

160 729

50 001

Sundhedstilstanden.

I Tab el 6 er alene medtaget Sygdomstilfælde, der har foranlediget vedkommende

Fanges hele eller delvise Fritagelse for Arbeide. Antallet af Fanger

forpleiede i Sygeafdeling i Bodsfængslet har været 8. I de øvrige Landsfængsler

er omtrent alle Syge henlagt paa Sygeafdeling.


Landsfængslerne. Sundhedstilstanden. I 5

I Aarets Løb døde 2 Fanger i Akershus Lf., den ene 51 Aar gammel

af kronisk Mavekatarrh, den anden, 36 Aar gammel, af Hjertelammelse. Derhos

døde i Aarets Løb 4 Fanger, som efter Strafafbrydelse paa Grund af Lungetæring

var overført til Sygehus for Fattigvæsenets Regning. I Lf. for Kvinder

døde en 59 Aar gammel Fange af kronisk Bronkit.

Som Sygdomstilfælde, der antages at være foraarsaget af Fængselslivet, er

ved Akershus Lf. opgivet 1 Tilfælde af Anæmi og ved Lf. for Kvinder 3 Tilfælde

af Kardialgi, 3 af Anæmi og 1 Tilfælde af Hysteri.

Sygeudgifterne har i Driftsaaret udgjort ved Bodsfængslet Kr. 1 625,44,

deraf til Medicin Kr. 661,89, til sindssyge Fangers Forpleining i Sindssygeasyl

Kr. 561,46, til Sygehusforpleining Kr. 339,65 og til Forbindingssager m. v.

Kr. 62,54. Ved Akershus Lf. har de samlede Sygeudgifter udgjort Kr. 1 734,77,

deraf til Medicin Kr. 743,21, til 2 Fangers Forpleining i Sindssygeasyl Kr.

111,00 og til 2 Fangers Forpleining i Sygehus Kr. 130,20 og Resten, Kr.

750,36, til Sygepasning, Lægeundersøgelser og Erklæringer, Forbindingssager

m. V. Ved Trondhjems Lf. har Udgifterne været Kr. 724,93, deraf til Medicin

Kr. 421,08, til 1 Fanges Forpleining i Sindssygeasyl Kr. 46,80 og til 2 Fangers

Forpleining i Sygehus Kr. 138,20. Ved Lf. for Kvinder har Sygeudgifterne

udgjort Kr. 1 275,28, deraf til Medicin Kr. 214,92, til 2 Fangers Forpleining

i Sindssygeasyl Kr. 491,70 og til 1 Fanges Forpleining i Rigshospitalet Kr. 81,30.

Af de sindssyge Fanger overførtes fra Bodsfængslet 1 til Kriminalasylet,

medens 1 blev behandlet i Fængslet. Fra Akershus Lf. overførtes 1 Fange

til Kriminalasylet og 1 til Gaustad Asyl. Derhos blev en Fange efter endt

Straffetid indlagt i Gaustad Asyl til Observation. Fra Trondhjems Lf. overfortes

1 Fange til Kriminalasylet. Den anden som sindssyg opførte Fange, der

i forrige Aar havde været indlagt til Observation i Rotvold Asyl, viste sig at

være Simulant.

I Sygehus indlagdes ialt 8 Fanger, nemlig fra Bodsfængslet 3 i Rigshospitalet,

fra Akershus Lf. 1 i Diakonhjemmet og 1 i Rigshospitalet, fra Trondhjems

Lf. 2 i Trondhjems kommunale Sygehus og fra Lf. for Kvinder 1 Fange

i Rigshospitalet.

Lægen ved Bodsfængslet udtaler, at Sundhedstilstanden maa karakteriseres

som meget god. Den sædvanlige Optræden af epidemisk Sommerkolerine udeblev.

Af Influenza optraadte ogsaa mod Sædvane meget faa

Sygeligheden ved Akershus Lf. har efter Lægens Beretning været noget

mindre end i det foregaaende Aar, og det er fornemmelig de akute Sygdomstilfælde,

der er mindre talrigt repræsenteret.

Direktøren meddeler, at der — delvis efter Fabriktilsynets Paakeg — i

Aarets Lob er anskaffet en Mængde nye Spyttebakker. „Man er nu naaet saa

langt, at der i Kirken og i Sovelokalerne omtrent ikke spyttes paa Gulvet.

Paa Arbeidslokalerne er Forholdet desværre ikke saa gunstigt."

Lægen ved Trondhjems II. udtaler, at Sundhedstilstanden fremdeles har

været meget tilfredsstillende. Fængslet har været skaanet for Indpas af de


16

Landsflengslerne. Bygningerne.

ellers i Trondhjem i samme Tidsrum optraadte epidemiske Sygdomme, dog med

Undtagelse af Influenza , der optraadte med ialt 50 Tilfælde.

Lægen ved Lf. for Kvinder har intet at udsætte paa de hygieniske Forhold

ved Fængslet.

Bygningerne.

Bodsfængslet. I Underinspektørens Bekvemmelighed blev Kjøkkenet

forandret til almindeligt Værelse og et andet Værelse indredet til Kjøkken.

Akershus Lf. Af Storthinget blev der 26 April 1902 overensstemmende

med den i Aarbogen for 1901-1902 nævnte kgl. Proposition bevilget

Kr. 19 000,00 til Indredning af Militæretatens tidligere Bageribygning

til Arbeidslokaler og Opførelse af en Tilbygning paa nordre Bygning til Sovelokaler.

Byggearbeiderne blev i Aarets Løb fuldført overensstemmende med Planen,

naar undtages, at der med Departementets Samtykke i Bageribygningen blev

anbragt 4 Ovne istedenfor et Centralvarmeapparat og i 4de Etage i den nye

Tilbygning til nordre Bygning indredet 10 Celler istedenfor 2 Sovelokaler med

10 Boxer i hvert som oprindelig bestemt.

Ved det udførte Arbeide fik man i Bageribygningen følgende nye Rum:

I lste Etage : 2 større firkantede Lokaler, hvert med Arbeidsplads for

mindst 20 Mand, et langagtigt, stort Lokale ud mod Direktørens Have med

Arbeidsplads for 20 A, 25 Mand, et mindre Værelse ud mod den søndre Bygning

og endelig under en Del af Bygningen en prægtig, overhvælvet Kjelder.

I 2den Etage : Et stort Arbeidslokale, — der med Lethed kan omdannes til

2 Lokaler — , med Arbeidsplads for 40 à 45 Mand.

I den nyopførte Tilbygning til nordre Bygning fik man i hver af de 3

nederste Etager 2 Sovelokaler, hvert med 10 Soveboxer, og i 4de Etage, som

nævnt, 10 Celler.

Til Arbeidet, som udførtes ved Fangehjælp, medgik ialt Kr. 19 698,99.

Efter Paalgeg af Sundhedskommissionen blev der anbragt Ventilationsledfinger

i flere Arbeidslokaler og Korridorer og fra samtlige Vaskeledninger og

Privetrum, hvilke sidste ogsaa blev belagt med Tjærepap og panelet samt forsynet

med cementeret Murstensgulv. Til disse Arbeider, som ogsaa udførtes

ved Fangehjælp, var der extraordinært bevilget Kr. 1 200,00, hvoraf medgik

Kr. 1 156,39.

I Opsynsbetjentboligen paabegyndtes efter Sundhedskommissionens Paaln en

større Reparation af Kjælderen og Kloakledningen for at tørlægge Kjælderen

og skaffe Kloaken tilstrækkeligt Afløb. I et Rum i Kjælderetagen indrededes et

Karbad for de i Gaarden boende Funktionærer med Familier.

I Maskinmesterens Bolig er der bl. a. udgravet en ny Kkelder og fjernet en

Mængde sur, gammel Jord.


Landsfængslerne. Indtægter og Udgifter. 17

Paa Nordsiden af Fængslets Gaardsplads blev der opført 2 Skur med Tag

af Bølgeblik for Stenhuggerne.

Tr ondhjem s L f. Der blev i Driftsaaret indlagt elektrisk Belysning

i den Del af Fængslet, som ligger til Kongens Gade.

I L f. for K vin der blev i Driftsaaret kun udført almindelige Vedligeholdsarbeider.

Indtægter og Udgifter.

Af Tab el 7 vil det sees, at Statskassens Driftstilskud har været : for

Bodsfængslet Kr. 122 118,77. Akershus Lf. Kr. 119 832,51, Trondhjems Lf.

Kr. 07 619,57, Lf. for Kvinder Kr. 67 599,74 og alle Landsfængsler underet

Kr. 377 170,39, hvortil kommer de extraordinære Udgifter til Byggearbeider

ved Akershus Lf. Kr. 20 855,38.

Fordelt paa det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg har Udgiften pr.

Fange paa nedenstaaende Konti (de extraordincere Byggearbeider ikke indbefattet)

i Driftsaaret udgjort

Bods- Akershus Trond- Lf. for

fængslet.LE hjems Lf. Kvinder.

Kr. Kr. Kr. Kr.

32i,23 Lønninger . .

307.00 530.81 595,96

Fangernes Bespisning .

121,70 130,13 141,01 117.60

Fangernes Beklædning

29.06 29.88 33,96 24 2 03

Belysning .

33,6.5 24.43 24,49 65,58

Brændsel .

36,02 26.16 41,51 91,97

Henhold .

32,89 25.68 27,22 43,27

Sygeudgifter

Understøttelse til udgaaende

7.40 5.89 6.16 16,37

38.40 Fanger .

14,51 32,62 19,47

Inventarium .

11,88 13.04 12,39 14,48

Bygningernes Vedligehold .

40.98 21,91 21.22 77.65

Vandafgift .

4.00 2,26 4,95 8,26

3,02 Skrivematerialier og Protokoller

2.56 5.07 7.73

Udgifter ved Fællesudsalget . 27,48 20,50 22,40

Forskjellige Udgifter . . 1) 1 3,06 4.62 6,33 11,93

Tilsammen.

Kr.

379,95

127,96

29,67

31,77

38,91

30,08

7,57

25,45

12,73

33,76

3,89

3,68

19,47

1 8.31

Tilsammen 720.77 628.57 887.74 1 1 16,90 753,20

1 ) Heri iberegnet Udgifter ved Driften af Aakeberglokken.


8

Landsfængslerne. Oplysninger vedkommende Fangerne.

Den daglige Udgift pr. Fange paa sammé Konti har været: i Bodsfængslet

Kr. 1,97, i Akershus Lf. 1,72, i Trondhjems Lf. 2,43. i Lf. for Kvinder 3,06

og i samtlige Landsfængsler underet 2,06.

aarlig pr. Fange

ved Udbytte

af ved andre

Arbeids- Indtægter.

driften.

Af forannævnte Udgifter er dækket

ved Tilskud

af

Statskassen.

daglig pr. Fange

ved Ud- 1 ved Tilbytte

af ved andre ; skud af

Arbeids- fralt fegter. Statsdriften.

kassen.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

Bodsfængslet. 142,29 22,23 556,26 0,39 0,06 1,62

Akershus Lf. . 200,75 20,72407,100,55 0,06, 1,11

Trondhjems Lf.. 310,19 2,36 574,99 0,83 0,01, 1,67

Lf. for Kvinder . . 220,32 18,09, 878,49 0,60 0,05 2,41

Samtlige Landsfængsler

underet . 1 202,93 17,89 532,38 0,56 0,05 1,46

Oplysninger vedkommende indkomne og losladte Fanger.

Tabellerne 8 --23 indeholder Oplysninger om forskjellige Forhold vedkommende

Fangerne, som særlig er af kriminalstatistisk Interesse Tabellerne

8-19 gjælder de efter Dom indkomne Fanger, Tabellerne 20-23

tidligere løsladte Fanger.

Til Tabellerne skal man knytte følgende Bemærkninger.

I Tabel 8, Fangernes Forbrydelse r, er hver Fange kun

opført under en enkelt Gruppe Forbrydelser. Naar en Fange samtidig har modtaget

Dom for to eller flere Forbrydelser, der tilhører forskjellige af de

opstillede Grupper, er han i Tabellen opført med den Forbrydelse, som in

abstracto kan medfore den største Straf, eller, hvor Forholdet i sas Henseende

er lige, den, der fremstiller sig som Hovedforbrydelsen eller som bedst karakteriserer

Fangen.

Tabel 9 angaaende S tr affe tid en viser, at af de indkomne Fanger

var de fleste, henholdsvis 61.9 c',/, af Mændene og 57,4 °/0 af Kvinderne, inddømt

paa en Straffetid af indtil I Aar. I Tabellen er foretaget Afkortning i

Straffetiden paa Grund af Varetægtsfængsel eller Transport.

Tabel 10 viser, at af de indkomne Fanger var de fleste i Dods -

fængslet i Alderen mellem 18 og 20 Aar, i Akershus og Trondhjems Lf.

og i alle Mandsfængsler tilsammen mellem 30 og 39 Aar. I Lf. for Kvinder

var ogsaa de fleste indkomne Fanger mellem 30 og 39 Aar.


Landsfængslerne. Oplysninger vedkommende Fangerne. 1.9

Af hvert 10 000 af Rigets Indbyggere i de forskjellige Aldersklasser

indsattes i 1902 03 følgende Antal i Landsfængsel efter Dom : i Alderen

14-17 Aar : 1,4 M. og 0,1 Kv. ; 18-20 Aar : 16,3 M. og 0,8 Kv. ; 21-24

Aar : 16,5 M. og 0,8 Kv. ; 25-29 Aar : 11,1 M. og 0,8 Kv. ; 30-39 Aar :

10,3 M. og 1,1 Kv. ; 40--49 Aar : 5,4 M. og 0,4 Kv. ; 50 59 Aar 3,7 M.

og 0,7 Kv. ; 60- 69 Aar : 1,4 M. og 0,1 Kv. Af Fanger over 70 Aar

indkom ingen.

Af T abel 11, der viser Fangernes tidligere Livsstilling,

fremgaar, at den største Procent Mandsfanger har tilhørt Klassen Haandværkssvende

og Arbeidere ved Smaaindustri. Det største Antal af Kvindefangerne

har været Tjenestepiger.

Tabel 1 2 indeholder Opgaver over Fangernes F0 delan d.

Tabel 1 3 giver Oplysning om Fangernes Hjemste d. Medens der

paa Kristiania falder 48,5 V o M. og 51.1 O, 0 Kv., var Procenten for Bergen

5,2 M. og 6,4 Kv., for de øvrige Byer 22,5 M. og 14,8 Kv. og for Landdistrikterne

19,2 M. og 21,3 Kv. Af 10 000 i Riget hjemmehørende Personer

over den kriminelle Lavalder, 14 Aar - henholdsvis Mænd, Kvinder og af

begge Kjøn underet - indsattes efter Dom i 1902 - 03 : fra hele Riget 6,9

M., 0,6 Kv., 3,5 underet, fra Landdistrikterne 1,9 M., 0,2 Kv., 1,0 underet,

fra samtlige Byer 19,9 M., 1 ,4 Kv., 9,5 underet, fra Kristiania 34,7 M., 2,6

Kv., 16,5 underet.

Som det af Tabellen vil sees, er der flere Byer (saaledes Sarpsborg,

Drøbak, Lillehammer, Kongsberg, Holmestrand, Horten, Langesund, Brevik.

Tvedestrand, Risør, Arendal, Grimstad, Mandal, Farsund, Flekkefjord, Sandnes,

Levanger, Stenkjær, Namsos og Bodø), hvorfra ingen Fange i Aaret er indkommet

paa Strafarbejde.

I Tab ellerne 1 4 -1 9 meddeles forskjellige Oplysninger om F a ngernes

tidligere Straffmldelse.

Af Tabel 17 vil det sees, at over Halvdelen af Mandsfangerne (53,3 %)

og af Kvinderne 47,6 O,/, har begaaet den nye Forbrydelse inden 1 Aar efter

sidste Løsladelse fra Landsfængsel.

I Forbindelse med de i Tabellerne 8 - 19 givne Meddelelser om de indkomne

Fanger hidsættes følgende yderligere Oplysninger, hvoraf dog enkelte

ikke er helt ud fyldestgjørende, da Landsfængslernes Direktører dels ikke har

kunnet lesvare alle de opstillede Spørgsmaal og dels har maattet besvare dem

udelukkende efter Meddelelse fra Fangerne selv.

Af de i Aarets Lob efter Dom indkomne 548 Fanger (501 Mænd og 47

Kvinder) var 443 Mænd og 34 Kvinder født i Ægteskab, medens 58 Mænd

og I 3 Kvinder var født udenfor Ægteskab.

18 Mænd og 1 Kvinde havde straffet Fader, 1 01 Mænd og 6 Kvinder

drikfældig Fader, 12 Mænd og 1 Kvinde Eindssyg Fader. For 131 Mænd og

7 Kvinder var Faderen clod for deres Myndighedsalder. 5 Mænd og 4

Kvinder havde straffet Model., 7 Mænd og 4 Kvindor drikfældig Moder, 5


20

Landsfængslerne. Oplysninger vedkommende Fangerne.

Mænd og 3 Kvinder sindssyg Moder. For 97 Mænd og 8 Kvinder var

Moderen død for deres Myndighedsalder. For 2 Mænds og 1 Kvindes Vedkommende

var begge Forældre straffet. 2 Mænd og 2 Kvinder havde Forældre,

som begge var drikfældige. For 40 Mænd og 1 Kvinde var begge

Forældre døde før deres Myndighedsalder. For 6 Mænds Vedkommende var

Forældrene skilt.

359 Mænd og 28 Kvinder var den hele Tid opdraget hos Forældre, 25

Mænd og 9 Kvinder delvis hos Slægtninge, 90 Mænd og 9 Kvinder hos

Fremmede 1 Mand og 1 Kvinde i 13arnehjem og 21 Mænd i Tvangsopdragelsesanstalt.

1 mandlig Fange kunde ved Indkomsten ikke læse, 6 Mænd og 2 Kvinder

kunde ikke skrive, og 1 Mand kunde hverken læse eller skrive. 100 Mænd

og 17 Kvinder havde daarlige Folkeskolekundskaber, 211 Mænd og 26 Kvinder

middelmaadige og 181 Mond og 4 Kvinder gode Folkeskolekundskaber. 4

Mænd var i Besiddelse af høiere Dannelse.

344 Mænd og 30 Kvinder var ugifte. 95 Mænd og 6 Kvinder gifte og

havde Børn, 38 Mænd og 5 Kvinder gifte uden at have Børn. 12 var Enkemænd

og 3 Enker med Born. 2 var Enkemænd og 1 Enke uden Børn. Af

Mændene var 10 fraskilte, hvoraf 7 havde Børn og 3 ikke, og af Kvinderne

var 2 fraskilte, som ikke havde Børn.

234 Mænd og 22 Kvinder er opgivet at være drikfældige.

304 Mænd (60,7 %) og 11 Kvinder (23,4 0,/,) opgives at have været

beruset ved Forbrydelsens Forøvelse. For Mændenes Vedkommende kan

mærkes, at af Forbrydere mod offentlig Myndighed (særlig Vold mod Politi)

opgives 8 eller 66,7 Vo at have været beruset. af Legemsfornærmerne 17

(85,0 %), af Sædelighedsforbryderne 5 (18,5 O/d, af Tyvene 257 (68,7 0/0) og

af Bedragerne og Falsknerne 14 (25,9 V o). Af Kvinder. der var beruset ved

Forbrydelsens Forøvelse, indkom 10 (33,3 %) for Tyveri.

Tabellerne 20— 23 indeholder Oplysninger om I øsla dt e Fangers

T i 1 b a g e f a 1 d. I T a b ell e rn e 2 0-2 2, der omhandler de løsladte fra

Terminen 1 April 1899— 31 Marts 1900, er alene medtaget de Fanger, som

paany indkom inden 3 Aar efter den tidligere Løsladelse.

I T ab el 2 3, der omhandler de løsladte fra Terminen 1 April 1891 —

31 Marts 1892, er kun medtaget Fangernes først e Tilbagefald i de forlobne

10 Aar.

Af de løsladte 292 Mænd faldt 115 eller 39,4 °,',-, tilbage inden Tiaarets

Slutning. Af de 71 løsladte Kvinder faldt 15 eller 21,1 O,'„ tilbage.

Af løsladte Mænd fra Kristiania, fra Bergen. fra andre Byer underet og

fra Landdistrikterne faldt henholdsvis 50.G, 70,o, 46,4 og 27,0 ° 10 tilbage

inden 1 April 1902. I de forskjellige Aldersgrupper af Mandsfanger var

Tilbagefaldsprocenterne følgende : I 4- 17 Aar : 50,0 ; 18 — 20 Aar : 52 ) n

21-24 Aar: 36.6; 25-29 Aar : 49,1 ; 30-39 Aar : 40.2 ; 40-49 Aar:

34,s ; 50 -59 Aar: 30.s ; 60-69 Aar: 27,s, medens ingen Fanger paa 70


Landsfængslerne. Oplysninger vedkommende Fangerne. 21

Aar og derover faldt tilbage. Af gifte Mandsfanger faldt 22,7 ty, tilbage, af

ugifte derimod 46,4 0/a. Af Mænd, der var løsladt efter Straf for Tyveri og

Røveri, faldt 52,0 () tilbage. deraf 49.0 til samme Forbrydelse og 3,0 0/0

til anden Forbrydelse. Af Mænd, der var løsladt efter Straf for anden Forbrydelse

end Tyveri og Røveri, faldt ialt 11,1 tilbage. deraf 4,4 V, til

samme Forbrydelse og 6.7 V, til anden Forbrydelse. Af de 115 tilbag efaldne

Fanger (= 100 ( 14) faldt 5,2 Oio tilbage inden 3 Maaneder efter

Løsladelsen. 30,4 O/0 inden en Tid af over 3 Maaneder til 1 Aar. 31,3 °,/„ 1

Aar-2 Aar, 12,2 O/0 2 Aar-3 Aar, 6,1 °,10 3 Aar 4 Aar, 5.2 O/0 4 Aar —

5 Aar og 9,6 °/, 5 Aar-10 Aar. Af de 115 faldt saaledes hele 79,1 V,

tilbage inden 3 Aar.

Med Hensyn til de i 1902-03 indkomne Fanger. soin har

været løsladt paa Prov e, skal man meddele folgende:

1 Driftsaaret indsattes efter Løsladelse paa Prove uden ny Dom paa

Grund af Overtrædelse af Forskrifterne eller andet daarligt Forhold efter

Losladelsen 43 Mænd. nemlig 21 i Bodsfængslet. 16 i Akershus Lf. og 6 i

Trondhjems Lf. , samt 1 Kvinde i Lf. for Kvinder. Ved sidste LOsladelse

udsonede 39 af disse Mænd samt den gjenindsatte Kvinde Straf for Tyveri, 4

Mænd Straf for anden Forbrydelse. Fra Løsladelsen paa Prove til Beslutningen

om Gjenindsættelse hengik der for 9 Mænd en Tid af 3 Maaneder og derunder,

for 15 Mænd en Tid af over 3 til og med 6 Maaneder, for 12 Mænd

en Tid af over 6 Maaneder til og med 1 Aar. for 6 Mænd og 1 Kvinde en

Tid af over 1 til 2 Aar og for 1 Mand en Tid af over 2 Aar.

Paa Grund af ny Domfældelse til Fængselsstraf indsattes i Landsfængsel

til Afsoning af Reststraf 16 Mænd, nemlig 7 i Bodsfængslet. 6 i

Akersbus Lf. og 3 i Trondhjems Lf. Ingen Kvinder indsattes af denne Grund.

Ved sidste Løsladelse udsonede 13 af disse Mænd Straf for Tyveri. Deraf

var nu 3 dømt for Tyveri, 10 for anden Forbrydelse. 3 Mænd udsonede

ved sidste Løsladelse Straf for anden Forbrydelse end Tyveri. Af disse var

nu 1 dømt for Tyveri. 2 for anden Forbrydelse. Ialt indkom saaledes af de

her omhandlede 16 Fanger 4 Mand efter Dom for Tyveri, 12 Mænd efter

Dom for anden Forbrydelse. Fra Løsladelsen paa Prøve til Beslutningen om

Gjenindsættelse hengik der for 2 Mænd en Tid af 3 Maaneder og derunder.

for 7 Mænd en Tid af over 3 til og med 6 Maaneder. for 5 Mænd en Tid

af over 6 Maaneder til og med 1 Aar og for 2 Mænd en Tid af over 1 til

2 Aar.

Paa Grund af ny Domfældelse til Strafarbeide besluttedes 93 Mænd,

nemlig 18 i Bodsfængslet. 52 i Akershus Lf. og 23 i Trondhjems Lf. , samt

5 Kvinder at skulle afsone Reststraffen. Ved sidste Løsladelse udsonede 86

af disse Mænd og de 5 Kvinder Straf for Tyveri. Samtlige disse, saavel

Mænd som Kvinder, indkom nu for Tyveri. 7 Mænd udsonede Straf for

anden Fcrbrydelse end Tyveri. Af disse indkom nu 3 for Tyveri. 4 for

anden Forbrydelse Fra Løsladelsen paa Prove til I3eslutningen om Rest-


22

Landsfængslerne. Oplysninger vedkommende Fangerne.

straffens Afsoning var der for 10 Mænd hengaaet en Tid af 3 Maaneder og

derunder, for 20 Mænd og 1 Kvinde en Tid af over 3 til og med 6 Maaneder,

for 30 Mænd og 1 Kvinde en Tid af over 6 Maaneder til og med 1 Aar,

for 30 Mænd og 3 Kvinder en Tid af over 1 til 2 Aar og for 3 Mend en

Tid af over 2 Aar.

Ialt indsattes til Afsoning af Reststraf 152 Mænd, nemlig 46 i Bods -

fængslet, 74 i Akershus Lf. og 32 i Trondhjems Lf. samt 6 Kvinder. Ved

sidste Løsladelse udsonede 138 af disse Mænd og de 6 Kvinder Straf for

Tyveri. Deraf gjenindsattes paa Grund af daarligt Forhold 39 Mænd og 1

Kvinde, som domfældt paany for Tyveri 89 Mænd og 5 Kvinder og som

domfældt for anden Forbrydelse 10 Mænd. 14 Mænd udsonede ved sidste

Løsladelse Straf for anden Forbrydelse end Tyveri. Af disse indsattes paa

Grund af daarligt Forhold 4, som domfældt paany for Tyveri 4 og som domfældt

for anden Forbrydelse 6. Ialt indkom saaledes paa Grund af daarligt

Forhold 43 Mænd og 1 Kvinde, som domfældt for Tyveri 93 Mænd og 5

Kvinder og som domfældt for anden Forbrydelse 16 Mænd. Fra Løsladelsen

paa Prøve til Beslutningen om Gjenindsættelse eller Reststraffens Afsoning var

der for 21 Mænd hengaaet en Tid af 3 Maaneder og derunder. for 42 Mænd

og 1 Kvinde en Tid af over 3 til og med 6 Maaneder, for 47 Mænd og 1

Kvinde en Tid af over 6 Maaneder til og med 1 Aar, for 38 Mænd og 4

Kvinder en Tid af over 1 til 2 Aar og for 4 Mænds Vedkommende en Tid

af over 2 Aar.


Distriktsfængslerne 1902.

Fængslerne i Almindelighed.

Oplysninger om Fængselsdistrikterne . Antallet og Beliggenheden af Landets

Distriktsfængsler, Antallet af Fangerum og disses Benyttelse i hvert Fængsel

in. v findes i Aarbogen for 1901-02, II, Tabel, 24 S. 66 flg Enkelte senere

Forandringer med Fangerummene i Drammens, Mol d es og Sm edvik

ens (Kabelvaags) Distriktsfængsler omhandles i nærværende Aarbog under

Afsnittet om Bygningerne (S. 30). Soin ny t Fængselsdistrik t tilkom

den fra 1 Januar 1002 oprettede Kjøbstad Nar vi k .

De i nævnte Tabels Anmærkningsrubrik givne Oplysninger kan suppleres

med følgende :

K on gsb er g Df. benyttes efter Overenskomst mellem Buskerud Amt

og Kongsberg Kommune som Varetægtsfængsel for Numedal og Sandsvær Fogderi

; Skrivelse af 8 Juni 1866.

I) r a m in e n s Df. benyttes efter Overenskomst mellem Buskerud Amt og

Drammens Kommune som Varetægtsfængsel for Lier og Røken Herreder ;

Skrivelse af 8 Juni 1866.

K r age r ø Df. benyttes efter Overenskomst mellem Bratsberg Amt og

Krager0 Kommune for Fanger fra Drangedal. Sannikedal og Skaatø Herreder.

I forskjellige Fængsler var Fangerummene ogsaa i 1902 utilstrækkelige

for Behovet I Fr e drik stad Df. var man saaledes fremdeles hyppig

nødt til at sætte Fanger sammen og maatte af og til udsætte Afsoning af

Bøder. I S arp sb or gs DE har Fangerummet enkelte Gange vist sig

utilstrækkeligt for Behovet. I Drammen s Df., hvor Antallet af Fangerum

blev forøget til 13 (12 Enkeltceller og 1 Fællescelle), var det højeste Belæg af

Fanger 25. I S ta vanger Bys Df. var Fangerummet for knapt, og Overenskomsten

med Stavanger Amtskommune om Benyttelse af Amtsfængslet bragtes

fremdeles i Anvendelse. I Tr ondhje m s Bys DE var Fangebelægget

i Driftsaaret større end nogensinde tidligere. GjældEarresten blev derfor benyttet

som Varetægtscelle, ligesom man undertider var nødt til at aubringe 2

Varetægtsfanger eller Bødeafsonere i Enkeltcelle. Af Mangel paa Plads blev


24 Distriktsfængslerne 19O2. Funktionærerne. Fangetallet in. v.

169 Fanger med tilsammen 1 108 Dage indsat i Søndre Trondhjems Amts

istedenfor i Byens Distriktsfængsel. I S m e dvik ens Df. var Fangerummet

som .tidligere noget for knapt efter endt Lofot- og Vaarfiske, idet Udsættelse

med Strafs Udsoning ofte gives til efter afsluttet Fiske.

Funktionærerne.

Om Bestyrerne henvises til Tabel 24 i Aarbogen for 1901- 02.

Fangetallet m. v.

Med Ilensyn til Tab ellerne 2 4 og 2 5 bemærkes at der ikke

haves Materiale til en nøiagtig Beregning af det virkelige Antal fængslede

Per soner, og at en og samme Person, forsaavidt han er overgaaet fra

Varetægtsfængsling til Strafafsoning, eller forsaavidt han flere Gange i Driftsaaret

har siddet i Fængsel, ved Optællingen er medregnet 2 eller flere Gange.

A nt al le t af Fan ge r, som i Aaret sad i Distriktsfængslerne udgjorde

18 434, hvoraf 17 037 Mend og 1 397 Kvinder. Heraf faldt paa

Kristiania Pf. det største Belæg med 8 240 Fanger — 7 439 Mænd og 801

Kvinder — og paa Bergens Pf. det næststørste med 1 434 Fanger — 1 301

Mænd og 133 Kvinder. Det mindste Belæg havde Stathelle Pf., hvor der i

Aaret kun sad 3 Mænd.

Det daglige Middelt al af F anger i Distriktsfængslerne udgjorde

379,7 (345,8 M. og 33.9 Kv.). I Kristiania Df. var Middeltallet 165,9

(147,ç M. og 18,3 Kv.). Det næststørste Middeltal havde Bergens Pf., nemlig

29,3 (26,2 M. og 3,1 Kv.). Det mindste Middeltal havde Langesund Pf. med

0,08 (alle Mænd).

Den gjennemsnitlige Fængselstid for alle Slags Fanger

underet var 7,4 Dage for hver Mandsfange, 8,8 Dage for hver Kvindefange og

7,5 Dage for hver Fange overhovedet.

Paa Kristiania Pf. faldt 6 584 Straffanger (6 034 M. dg 550 Kv.)

med et dagligt Middeltal af 74,3 (67,1 M. og 7,2 Kv.) og 1 656 Fanger,

som ikke udstod Straf (1 405 M. og 251 Kv.) med et Middeltal

af 91,6 (80,6 M. og 11,0 Kv.). Bergens Pf. havde et Antal af 1 038 Straffanger

(943 M. og 95 Kv.) med et Middeltal af 18,2 (16,6 M. og 1,6 Kv.) og

396 andre Fanger (358 M. og 38 Kv.) med et Middeltal af 11,1 (9,6 M. og

1,5 Kv.). I alle Distriktsfængsler tilsammen var Antallet af Straffanger 14 273

(13 316 M. og 957. Kv.) med et dagligt Middeltal af 195,4 (179,9 M. og 15,5

Kv.) og af andre Fanger 4 161 (3 721 M. og 440 Kv.) med et Middeltal af

184,3 (165,9 M. og 18,4 Kv.).

De under Rubriken Arrest opførte Personer udholdt alle simpel Arrest

for Militærforseelser.


Distriktsfængslerne 1902. Fangetallet ni. v. 25

Som Militærfanger er foruden disse opført et Antal af 85 Fanger med

990 Fangedage, hvoraf i Hortens Df. 41 Fanger med 602 Dage. Af de

nævnte Fanger udholdt 75 Fængsel paa sædvanlig Fangekost (ensomt Fængsel)

i 952 Dage og 8 Fængsel paa Vand og Brød (skjærpet eller mørkt Fængsel)

i 36 Dage, hvorhos 2 Militære hensad under Transport i 2 Dage. Samtlige

disse Fanger er medregnet nedenfor.

Fængsel paa sædvanlig Fangekost er i Aarets Løb udholdt

af 605 Fanger, deraf 565 Mænd og 40 Kvinder, i Middeltal daglig af 40,7

Fanger (37,7 M. og 3,0 Kv.). Heraf udholdt 401 Fanger (367 M. og 34 Kv.)

dette Slags Fængsel som idømt Straf, gjennemsnitlig daglig 34,0 (31,1

M. og 2,9 Kv.), medens 204 Fanger (198 Mænd og 6 Kvinder) afs on e de

Bøder med nævnte Slags Fængsel, gjennemsnitlig 6,7 (6,6 M. og 0,1 Kv.)

daglig.

V a n d- og Br ødstr af er i Aarets Løb udholdt af 13 062 Fanger,

deraf 12 145 Mænd og 917 Kvinder, gjennemsnitlig af 149,0 (136,5 M. og

12,5 Kv.) om Dagen, samtlige Mellemfristdage herved medregnet. Denne Straf

var idømt 1 630 af Fangerne (1 392 Mænd og 238 Kvinder) - dagligt

Middeltal 47,1 (41,1 M. og 6,0 Kv.) - , medens de øvrige 11 432 Vand- og

Brødfanger (10 753 Mænd og 679 Kvinder) -- i Gjennemsnit daglig 101,9,

95,4 M. og 6,5 Kv. - afsonede Bøder.

Det samlede Antal S tr a ffang er, der i Aarets Lob hensad i Distriktsfængslerne

til Udholdelse af idømt Fængselsstraf, var altsaa,

Militærfangerne iberegnet, 2 637, deraf 2 365 Mænd og 272 Kvinder. Af

dette Antal falder paa Kristiania Df. 584 (482 Mænd og 102 Kvinder). A fsoning

af Bø der fandt Sted for ialt 11 636 Fanger (10 951 Mænd og

685 Kvinder), hvoraf 6 000 (5 552 Mænd og 448 Kvinder) falder paa

Kristiania Df.

Fængselstidens gjennemsnitlige Længde for Straffanger

udgjorde for Fanger paa Vand og Brød 4,2 Dage og for Fanger paa

sædvanlig Fangekost 24,6 Dage. For deres Vedkommende, der udholdt Fængsel

som idpmt Stra f, var Gjennemsnitslængden for Vand- og Brødfanger

10,6 Dage, for Fanger paa sædvanlig Fangekost 30,9 Dage.

Af de Fanger, som ikke udstod Straf, var 22 Børn

under 1 4 Aar, som i tilsammen 52 Dage var foreløbig anbragt i Fængsel,

dels paa sit Hjemsted og dels under Reise til Skolehjem, jfr. Lov Nr. 1 af 6

Juni 1896 § 17. Af G j æ ld sf a nge r var der i Beretningsaaret 1 med

4 Dages Arrest. Af T r an sp or tfang er har 534 (deraf 463 Mend og

71 Kvinder) været midlertidig indsat i Distriktsfængslerne i tilsammen 724 Dage.

Antallet af V ar e tægtsf an ger forøvrigt udgjorde 3 604 (3 238 M. og

366 Kv.) med et dagligt Middeltal af 182, i (164,1 M. og 18,0 Kv.). I Kristiania

Df. var Antallet af saadanne Fanger 1 443 (1 242 M. og 201 Kv.),

Middeltallet 90,0 (80,1 M. og 10,8 Kv.) ; i Bergens Df. 362 Fanger (326 M.

og 36 Kv.), dagligt Middeltal 10,9 (9,4 M. og 1,5 Kv.).


26

Distriktsfængslerne 1902. Fangetallet m. v.

Fængslingstidens gjennemsnitlige Længde for de

egentlige Varetægtsfanger var 18,4 Dage.

Paa hvert 10 000 Indvaanere over 14 Aar (efter Folketællingen af 1900)

faldt i Aaret 96 Straffanger, 28 andre Fanger, ialt 124 Fanger. Af hvert

10 000 Indvaanere sad i Gjennemsnit daglig fængslet 1,3 Straffanger og 1,2

andre Fanger, tilsammen 2,5. Børn under 14 Aar, som foreløbig har været

anbragt i Fængsel, er ikke medtaget ved disse Beregninger.

Følgende Opgave viser Fangetallets Bevægelse i Aarets Lob i samtlige

Distriktsfængsler underet:

Ved Aarets Begyndelse hensad .

1 Aarets Lob er indkommet

Samlet Antal i Aaret

I Aarets Lob er udgaaet

Straffanger. Andre Fanger.

M. K.

1 ) 146 15 1 ) 189 15

13 170 942 3 532 425

13 316 957 3 721 440

13 183 943 3 594 426

Ved Aarets Udgang hensad . 133 14 127 14

I 973 Tilfælde er Fanger i Aarets LOb overgaaet fra Varetægtsfængsel

til Straffængsel.

Det højeste Belæg paa samme Tid havde Kristiania IN.,

hvor det naaede 280. I Hovedfængslet og Hjælpefængslet hver for sig var det

høieste Belæg henholdsvis 143 og 151. Næst Kristiania kom Bergens Pf.

med 46.

Tabel 25 viser Fangernes Alder.

Med Hensyn til Fangerne under den strafferetslige Lavalder, 14 Aar, henvises

til hvad der ovenfor er forklaret.

Af Fangerne i Ald er en 14-1 8 A a r havde Kristiania Pf 37 Vo,

Bergens Pf. 22 Vo, de øvrige Distriktsfængsler tilsammen 41 O/ o. Middeltallet

af saadanne Fanger var i Kristiania Pf. 18 M. og 1 Kv., i Bergens IN% 9

M., 0,4 Kv., i de øvrige Distriktsfængsler 20 M. og 1 Kv. Af Fanger i

Alder en 1 8-2 1 A a r havde Kristiania DI. 46,4 , Bergens Pf. 11,3 010.

de øvrige Distriktsfængsler 42,3 V o. Middeltallet af disse Fanger var i

Kristiania Pf. 24 M. og 3 Kv , i Bergens DE 4 M. og 1 Kv., i de øvrige

Distriktsfængsler 19 M., 1.4 Kv.

1) At dette Tal ikke stemmer med Beretningen for 1901, har sin. Grund i, at 3 af de

for forrige Aar indsendte Opgaver senere har vist sig feilagtige.


DistriktsfLen gslerne 1902. Fangernes Behandling og Forhold i Almindelighed. 27

Antallet af S tr a ffan g er og disses Fangedage i de her omhandlede to

Aldersgrupper fremgaar af følgende Oversigt :

14-18 Aar .

18— 21 Aar .

Alder.

Idomt Fængselsstraf

afsonede

Antal Fanger. Antal Dage.

j M. K.M.K.

265 16 9546 , 419

273 32 3 194 316

Boder afsonede

Antal Fanger. , Antal Dage.

M. K. M. K.

193 3

1 279, 72

2 337 36

4 629 236

Af det hele Belæg af Straffanger i Beretningsaaret udgjør de unge i

Alderen 14-18 Aar 3.3 Vo (deraf Gutter 3,2 O/ 0,1 %) og Straffangerne

i Alderen 18-21 Aar 11,6 (deraf de unge Mænd 10,9 Vo, de

unge Kvinder 0.7 °Q. altsaa begge Aldersgrupper tilsammen 14.9 Vo . Det

gjennemsnitlige Antal Fangedage for de heromhandlede Fanger var for

dem, som udholdt idømt Fængselsstraf i Alderen 14-18 Aar, 36

for Mænd og 26 for Kvinder, i Alderen 18-21 Aar 12 for Mænd og 10

for Kvinder, og for dem, som afsonede Bøder i Alderen 14-18 Aar,

12 saavel for Mænd som for Kvinder, i Alderen 18 —21 Aar 3,6 for Mænd

og 3,3 for Kvinder. Den længere Straffetid for Fangerne under 18 Aar

beror paa, at Vand- og Brødstraf er udelukket for disses Vedkommende.

Med Hensyn til statistiske Oplysninger forøvrigt om Fangerne henvises

til de aarlig udgivne Tabeller vedkommende Norges Kriminalstatistik.

Fangernes Behandling og Forhold I Almindelighed.

I Kristiania IA. er paa et samlet Antal af 8 240 Fanger anvendt

ialt 33 Revselser overensstemmende med Fængselsloven af 1857 § 6. Alle

de revsede var Mandsfanger. Ialt blev 28 Personer tildelt Revselse, deraf 24

hver en Gang, 3 hver to Gange og 1 tre Gange. Et langt større Antal

mindre Forseelser har medført Advarsel. Irettesættelse eller Indskrænkninger

og Forbud af forskjellig Art. Ingen Disciplinærforseelse ledede til retslig

Forfølgning. Der forefaldt dog et Tilfælde af Tyveri, idet en Fange, som

overførtes fra Varetægt i Hovedfængslet til Strafafsoning i Hjælpefængslet,

ved Visitationen viste sig at have tillistet sig endel Inventariegjenstande fra

Varetægtscellen. Efter Omstændighederne fandt imidlertid Bestyreren at kunne

lade det bero med Revselse. De hyppigst revsede Forseelser var ellers ødelæggelse

af Inventar (11 Fanger), uanstændigt Forhold (9) og Undvigelse eller


28 Distriktsfængslerne 1902. Arbeidsvirksomlieden. Sjaelepleie og Undervisning.

Forsøg derpaa Det anvendte Revselsesmiddel har været mørk Celle.

Legemlig Revselse har ikke fundet Sted. For Voldsomhed eller Anfald paa

Betjeningen har i Aarets Løb 1 Fange været belagt med Jern og 3 med

Tvangstrøie. Ingen Undvigelse fandt Sted, men 5 Fanger forsøgte at grave

sig ud gjennem Cellevæggen i Hovedfængslet, deraf de 2 Fanger samtidig og

Oiensynlig efter Samraad. En Fange undveg under Transport til Forhørsretten

og en anden under Transport til Hjælpefængslet. Begge blev straks indhentet

og gjenindsat.

Ved de øvrige Distriktsfængsler er ialt 8 Fanger tildelt

Revselser. nemlig 3 i Hamar Df. (hvoraf 2 legemlig Revselse). 2 i Arendal, 1

i Bergen, 1 i Aalesund og 1 i Kristiansunds Distriktsfængsel.

2 Fanger i Bodø Df. har været belagt med Jern.

Der er fra disse Fængsler foregaaet 6 Undvigelse la, nemlig 1 fra

Moss, 1 fra Nordre Aurdals. 1 fra Holmestrands. 1 fra TOnsbergs, 1 fra

Kristiansands og 1 fra Kristiansunds Distriktsfængsel. Desuden skede der 3

Forsøg paa at undvige, 1 fra Stavanger Amts, 1 fra Stavanger Bys og 1 fra

Aalesunds Distriktsfængsel.

Arbeidsvirksom heden.

38 Fængsler har Fangerne været beskjæftiget med Arbeide, medens

der i de øvrige 16 Fængsler ikke i nævneværdig Udstrækning har været

Anledning dertil. I Kristiania IX. har 468 Fanger været beskjoeftiget

med mere regelmæssigt Arbeide, heri ikke medregnet det betydelige Antal

Fanger, der i Aaret som tidligere har været anvendt til Vedhugning, Rengjøring

og andet Arbeide for Fængslet. Efter en af Bestyreren meddelt

Opgave var Mandsfangerne sysselsat med følgende Arbeider : Kurvarbeide 21

Fanger, Snedkerarbeide 102, Dreierarbeide 3. Spikkearbeide 33, Malerarbejde

32, Smedarbeide 11, Blikkenslagerarbeide 3, Skomagerarbejde 127, Sadelmagerarbeide

3, Skrædderarbeide 15, Koilapning 12. Murarbeide 4 og Poseklistring

1. Ialt har saaledes af Mandsfangerne været sysselsat 367. Af Kvindefangerne

har 101 været sysselsat, nemlig 36 med Søm og Lapning og 65

med Strikning.

Sjaelepleien og Undervisningen.

I Kristiania Pf. har den geistlige Virksomhed været

fortsat som tidligere. Gudstjeneste har for Mandsfangerne i Hovedfængslet

været afholdt hver Søndag og paa de store Hoitiders første Dag samt Nytaarsdag

og 2den Juledag i Ombytte med nærmestliggende Søndage. 2 Søndage

bortfaldt Gudstjenesten under Præstens Permission. For Kvindefangerne har

der som Regel paa de samme Dage været afholdt Bibellæsning af en af


Distriksfiengskungslerne 1902. Forpleiningen. Sundhedstilstanden. 29

Fengslets Lærere. Præsten har i sin Gjerning foruden af Fængslets Lærere

ogsaa havt Bistand af udenforstaaende Geistlige. I Hjælpefængslet har ingen

Gudstjenste været afholdt, hvorimod Præsten efter Anmodning har samtalt

med enkelte af Fangerne. I Bergens og Ham ar Df. har Gudstjeneste

været afholdt paa de fleste Søn- og Helligdage.

Undervisning har været meddelt i 14 Distriktsfængsler. Ialt har

1 257 Fanger modtaget Undervisning i 3 445 Timer, hver Fange altsaa gjennemsnitlig

i ca. 2 3/4 Time.

I Kristiania Df. modtog 625 Fanger Undervisning i 1 791 Timer,

hver Fange altsaa gjennemsnitlig i omtrent 3 Timer. Undervisningen er i det

væsentlige foregaaet som tidligere. For 117 Gutter under 18 Aar er der i

Aarets IA afholdt religiose Foredrag i 108 Timer og historisk-geografiske

Foredrag i 94 Timer. De samme Fanger er derhos i Skolen meddelt Undervisning

i 632 Timer i Folkeskolens Fag. Celleundervisning er meddelt 1 Gut

under 14 Aar i 5 Timer samt 116 mandlige og 6 kvindelige Fanger over

14 Aar i henholdsvis 923 og 28 Timer. Desuden er af Lærerne anvendt til

Kundskabsprøver for 502 Personer 148 Timer og til Bogudlaan, Indøvelse af

Salmer samt Orgelspil tilsammen 297 Timer. I B ergens Df. har Undervisning

været meddelt 548 Fanger i 741 Timer. Af de underviste Fanger

var 83 mellem 14 og 18 Aar, 123 mellem 18 og 21 Aar og 342 over 21

Aar. Undervisningen har som tidligere været meddelt dels enkeltvis, dels i

Partier i Religion, Læsning, Skrivning og Regning.

Forpleiningen.

Fangernes Forpleining er i Aaret foregaaet i alt væsentligt paa uforandret

Maade. I K r is ti ani a Df. blev Vagtmesterens Forpleiningsgodtgjørelse,

som i Aarets 3 første Kvartaler udgjorde 52 Ore for Fanger paa

sædvanlig Fangekost og 9,8 Ore for Fanger paa Vand og Brød, fra 1 Oktober

nedsat til henholdsvis 50,5 og 7,5 Ore.

I enkelte Fængsler har som i tidligere Aar Varetægtsfanger og Fanger

paa sædvanlig Fangekost erholdt Extraforpleining ved de store Høitider.

Sundhedstilstanden.

I Kristiania Df. indtraf 1 Dødsfald, idet en 57 Aar gammel Varetægtsfange

kort efter Indkomsten hængte sig i sin Celle. Der forefaldt yderligere

2 Selvmordsforsog, hvoraf det ene dog rimeligvis var simuleret, medens

det andet, som var meget alvorligt, blev opdaget og hindret i sidste øjeblik.

Lægen liar noteret 49 Sygdomstilfælde hos Mænd og 10 hos Kvinder.


30

Distriktsfængslerne 1902. Bygningerne.

9 mandlige og 1 kvindelig Varetægtsfange har i Aaret været under

Observation med Hensyn til Sindstilstand ; enkelte af disse var hensiddende

fra forrige Aar.

Vand- og Brødstraf er efter Lægens Foranstaltning omsat til Fængsel paa

sædvanlig Fangekost i 5 Tilfælde.

Om Sundhedstilstanden i de øvrige Distriktsfmngsler hidsættes

følgende Oplysninger: 6 Fanger fik Vand- og Brødstraf omsat til Fængsel

paa sædvanlig Fangekost. 27 Fanger blev indlagt i Sygehus og 1 i Sindssygeasyl.

6 Varetægtsfanger har været under Observation med Hensyn til

Sindstilstand ; 2 af dem blev erklæret sindssyge. 1 Fange i Kristiansands

DI. begik Selvmord ved Hængning.

Heller ikke i dette Aar har man i noget Distriktsfængsel gjort nogen

særlig Erfaring om, at Vand- og Brødstraffen virker skadelig paa Fangernes

Helbred.

Bygningerne.

Om Fangerummene henvises til Tabel 24 i Aarbogen for 1901-1902. Forandringer

i disses Antal er kun foretaget ved Dr ammens Df., Molde Df.

og Smedvikens Df., hvorom se nedenfor.

I Kristiania Df. indførtes i Aaret en Reform, som gjentagne Gange

tidligere havde været bragt paa Bane uden Resultat, idet Arbeidet med Bygningernes

Vedligehold for den væsentligste Del blev udført af Fanger istedenfor

som tidligere af frie Haandværkere. 1 Hovedfængslet blev der indlagt

Auerbelysning i samtlige Korridorer. Ved Skedsmo Df. blev Udhusbygningen

og Plankeværk et ombygget. I K ongsvinger Df. indlagdes elektrisk

Ringeledning. I Kongsberg Df. blev der indlagt elektrisk Lys i Fængselsbygningens

2den Etage. I Dr ammens Df., hvor der trængtes mere Fangerum,

blev en af Fællescellerne afdelt i to og en Celle, som før benyttedes til

Bad, indredet til Fangerum. Nyt Bad blev indredet i den indre Del af Modtagelsescellen.

Fængslet har derved faaet 12 Enkeltceller, 1 Fællesrum og 1

Baderum. I Fængselsgangene er der indlagt Vandledning med Vask og Brandslange

i hver Etage. I S kiens Df. blev der for at hindre Fangerne i at

meddele sig til hverandre gjennem Dørsprækkerne anskaffet Dobbeltdøre for

alle Enkeltceller og det ene Fællesrum. Disse Døre, som lukkes op ud til

Korridoren, har vist sig at være hensigtsmæssige. Ved H o rnn es Pf. er

Zinkskjærme anbragt foran Cellevinduerne. Paa østre Loft har Vagtmesteren

paa egen Bekostning indrettet et Beboelsesværelse. I K ristiansands

indlagdes elektrisk Lys. I Stavanger Bys Df. blev der i Gangen i

Fængslets late Etage afpanelet et Rum til Brug for Fængslets Læge og Præst

samt for Sagførere til Konference med Fangerne. I Bergens Pf. blev

elektrisk Belysning indlagt i Retslokalerne. I V ossevange ns Pf. blev


Vare -

tægtsogUnderhold-.ningspenge.

VareteegtsogUnderholdningspenge.

Distriktsfængslerne 1902. Indtægter og Udgifter.31

der indlagt elektrisk Lys i Fængselskorridoren og Slutterens Værelse. I

Mol de DE blev den Celle, som hidtil havde tjent som Natarrest, igjen forandret

til almindelig Fangecelle og 2 Rum i Fængslets Kjælder indredet til

Natarrest med Trappenedgang fra Gaardsrummet. I Sm e dvik ens Df. blev

ogsaa en Celle, der særlig var benyttet som Natarrest, forandret til ordinær

Celle og denne forsynet med flytbart Badekar. I Retslokalebygningens ostre

Ende er indredet et nyt Kvistværelse til Brug for Vagtmesteren.

Inven-

tarie-

klæder.

Indtægter og Udgifter.

Tab el 2 6 viser Statskassens og Fængselsdistrikternes Udgifter i 1902.

a) Statskassens Udgifter — Kr. 135 626 — er sunket fra foregaaende

Aar med Kr. 13 919. Af Udgifterne falder paa Kristiania Df.

Kr. 62 489 eller omtrent 46 Vo .

Af følgende Oversigt sees, hvorledes de enkelte Poster af Statskassens Udgifter

til alle Distriktsfængsler underet stiller sig i 1902 sammenlignet med

de tilsvarende Tal for de to foregaaende Aar :

1902 110 742

1901 119 080

1900 112 767

Sygeudgifter.

Læge- Læge-

tilsyn.

midler.

Understøttelse

ved

Løsladelsen.

Under-

Be- Anden . .

Under- visning.,

klæd- ' støtfling.

telse.

1 419 2 093 854 7 043 1 407 5 069

6 321 2 111 1 206 7 442 1 546 5 358

2 625 2 119 789 7 905 1 176 ' 5 447

Godt-

Geistlig Tilsamgjorels

e

men af

Om- til

Stats-

Besorg.kassen.

styrer.

4 032 2 967 135 626

3 389 3 092 149 545

2 943 3 221 1 138 992

For Kr is tian i a Df.s Vedkommende stiller Forholdet sig saaledes :

I

Understøtt else

Sygeudgifter.

1 nventarie-

Læge- Lægehæder.

tilsyn. , midler.

ved

Løsladelsen.

Under-

Be- An den . .

k læd- Under- visning.

støtfling

telse.

Go d t-

Geistlig

gjorels e

Om- til

Besorg.

styrer.

Tilsammen

af

Statskassen.

1902 48 452 494 1 045 514 4 081 31 3 372 2 000 2 500 62 489

1901 49 788 5 136 1 005 607 3 837 34 3 907 2 000 2 500 68 814

1900 47 796 1 467 1 003 507 4 027 54 3 893 2 000 2 500 63 247


32 Distriktsfængslerne 1902. Indtægter og Udgifter.

b) De Udgifter, der afholdes af Fæ ngselsdistrikterne,

udgjorde Kr. 268 735. Af følgende Sammenstilling sees, hvorledes disse fordeler

sig sammenlignet med de to foregaaende Aar :

Lønninger.

Belysning Vedligehold

og og

Brændsel. Inventarium.

1902 128 958 46 102 25 817

1901 116 375 46 328 25 358

1900 110 474 46 936 23 669

Tilsammen

Andre af

Udgifter. Fængselsdistrikterne.

67 858 268 735

34 682 222 743

30 582 211 661

For Kristiania Df. har disse Udgifter i 1902 og de to foregaaende

Aar udgjort.

Lønninger.

Belysning Vedligehold

og og

Brændsel. Inventarium.

1902 53 018 15 837 ($ 516 56 668

1901 39 508 15 010 6 958 18 707

1900 36 565 12 760 7 899 12 830

Tilsammen

Andre af

Udgifter. Fængselsdistriktet.

132 039

80 183

70 054

Af det under „Andre Udgifter" opførte Beløb af Kr. 56 668 er Kr. 31 850

Udgifter ved Leie af Hjælpefængslet i Grænsen og Kr. 16 100 Udgifter til

Indredning og Inventar ved Hjælpefængslet.

Ved flere Byfængsler er Udgifterne til Belysning og Brændsel, der afholdes

fælles for Fængslerne og de med disse forenede Itaadhuse, opført anslagsvis.

Dette er ogsaa Tilfældet med enkelte andre Udgifter, forsaavidt de overhoved

er medtaget i Opgaverne. Efter de Erfaringer, man har vandet ved Beregning

af Fængselsdistrikternes Bidrag efter Lov af 12 Deeember 1903 § 62,

maa Opgaverne i det hele ansees som mangelfulde.

Fængselsdistrikternes Indtægt af Varetægts- og Underholdningspengene

udover Forpleiningsudgifterne udgjorde Kr. 34 293.

d) Fængselsdistrikternes enlige Udgifter efter Fradrag

af Indtægter udgjorde Kr. 234 442 mod Kr. 191 969 i 1901 og Kr. 182 755

i 1900.

e) Den samlede Udgift for Statskassen og Fængselsdistrikterne udgjorde

Kr. 370 06 8 mod Kr. 341 514 i 1901. Den samlede Udgift ved

Kristiania 10f. udgjorde Kr. 167 756

Udgiften pr. Fangedag for alle Fængsler har været ea. Kr. 2,67, hvoraf

Statskassen har baaret ca. Kr. 0,98 og Fængselsdistrikterne ca. Kr. 1,69.


Hjælpefængslerne og Tinglagsarresterne 1902.

Angaaende disse Fængslers Antal, Beliggenhed og Størrelse m. v. henvises

til Aarbogen for 1901-1902, II, Side 36 og 86, Tabel 28. Tinglagsarresten

Lødingen i Nordlands Amt er nedlagt fra Udgangen af Aaret 1901.

Af Tabel 2 7, hvori er udeladt de Fængsler, som intet Fangebelæg

havde i Aaret, sees, at der i Hjælpefængslerne og Tinglagsarresterne i

1902 sad 654 Varetægtsfanger (609 Mænd og 45 Kvinder), 226 Straffanger

(213 Mænd og 13 Kvinder), altsaa i det hele 880 Fanger (822 Mænd og

58 Kvinder). Det gjennemsnitlige daglige Belæg udgjorde 14,99 Varetiegtsfanger

og 3,41 Straffanger, tilsammen 18,40.

Efter Tabel 2 8 har Udgifterne ved de her omhandlede Fængsler udgjort

Kr. 22 714, hvoraf Kr. 5 784 falder paa Statskassen og Kr. 16 930 paa

Fængselsdistrikterne. De i Tabellen meddelte Udgiftsopgaver tør dog af forskjellige

Grunde ikke ansees for at være fuldt paalidelige.

3


Tvangsarbeidshusenè 1902.

Om Tvangsarbeidshusene henvises til Aarbogen for 1901 -02, I, Side 171

ff. og II Side 37. Som det vil sees, eies Kristiania, Bergen og Trondhjems

Tvangsarbeidshuse af vedkommende Bykommuner, medens Sem og Arendals

Tvangsarbeidshuse eies henholdsvis af Jarlsberg og Larviks og Nedenes Amter.

Af Tab el 29 fremgaar, at af Tvangsarbeiderne faldt følgende Procenter

paa K ri stiani a Tvangsarbeidsanstalt : af de i 1902 i alt indsatte

Mænd 72 O/0, Kvinder 63 O/ 0 ; af Betlerne 93 0/0 M. og 67 0/0 Kv., af de

Ørkesløse og Drukkenboltene 69 0/0 M. og 63 V, Kv., af alle efter Fattiglovene

indsatte 72 °/, M. og 67 °/0 Kv. ; af Mænd, der indsattes efter Lovene

om Underholdningsbidrag, 75 °/ 0 ; af de 31 December 1902 hensiddende Tvangsarbeidere

78 °/0 M. og 58 O/0 Kv.

Af de i 1902 indsatte Tvangsarbeidere var 8,3 °/0 M. og 1,2 04 Kv.

Betlere, 70,1 O/0 M. og 98,8 Vo Kv. Ørkesløse og Drukkenbolte, 78,4 04 og

100,0 O/0 Kv. ialt indsat efter Fattiglovene samt 21,6 O/0 Mænd indsat efter

Lovene af 1892.

Af Tab el 3 0 fremgaar, at af det samlede Antal efter Fattiglovene

indkomne Tvangsarbeidere indsattes 51 °/, M. og 29 °/0 Kv. for en Tid af 3

Maaneder og derunder. For Kristiania Anstalts Vedkommende var de tilsvarende

Tal 45 0/, M. og 22 °/, Kv.

Af det samlede Antal efter Fattiglovene indsatte Tvangsarbeidere indkom

ifølge Tab el 3 1 97,9 °/0 M. og 100,0 °/„ Kv. fra Byerne, 2,1 V, M. fra

Landdistrikterne. Alene fra Kristiania indkom 54 0/, M. og 63 '3/0 Kv., fra

Bergen 21 O/c, M. og 25 O/0 Kv.

Efter T ab el 3 2 var af de efter Fattiglovenene indsatte 0,5 V, M. og

2,4 Oh, Kv. under 18 Aar, 5,2 0/0 M. og 15,4 04 Kv. 18--20 Aar, 23,7

0/0 M. og 45,3 0 °/ Kv. 21 29 Aar, 27,9 °/0 M. og 20,9 '3/0 Kv. 30-39

Aar, 21,7 °4 M. og 12,0 V, Kv. 40-49 Aar, 15,6 °/, M. og 3,6 oh Kv.

50-59 Aar, 4,9 °/0 M. og 0,5 °/0 Kv. 60-69 Aar og 0,5 °/, M. 70 Aar og

derover.

De efter Fattiglovene indsatte Tvangsarbeideres tidligere Livsstilling er op

givet i Tab el 3 3, hvorefter det største Antal Mænd (43 °AI) var Dagarbeidere.

Af Kvinderne var 83 0/, betegnet som prostituerede.

Oplysninger om de indsatte Personers Fødested foreligger kun for Kristiania

Tvangsarbeidsanstalts Vedkommende. Af de i denne efter Fattiglovene indsatte

Tvangsarbeidere var ifølge Tabel 34 29,9 °/ 0 M. og 28,8 °/0 Kv. født i

Kristiania, 25,0 O/0 M. og 40,6 Oh Kv. i de øvrige Byer og 39,6 V, M. og

28,6 °/0 Kv. i Landdistrikterne.


Kriminalasylet 1 902— 1 903.

Ved Driftsaarets Begyndelse -- 1 April 1902 -- hensad i Kriminalasylet 28 Syge.

I Aarets Løb indkom .. 5

Tilsammen 33 Syge.

I Aarets Løb udskreves 4 —

Tilbageliggende ved Driftsaarets Udløb . 29 Syge.

Af de ved Driftsaarets Begyndelse hensiddende 28 Syge var 14 overført

fra Landsfængslerne. Af de i A arets Løb indkomne 5 Syge overførtes 1 fra

Bodsfængslet, 1 fra Akershus og 1 fra Trondhjems Landsfængsel samt 2 fra

Gaustad Sindssygeasyl.

De i Aarets Lob behandlede Syge har været betegnet som lidende af følgende

Sindssygdomme:

Melancholia

Amentia .

Dementia

Paranoia

Insania periodica

- hypochondrica

- degenerativa .

Idiotia

Henliggende

ved Tilkom-

Drifts- met i

aarets Aarets

Begyn- Lob.

delse.

Tilsammenbehandlet.

2 2

3 3

5 '2 7

10 10

1 1 2

1 1

3 2 5

31 3

Udskrevet.

Tilbageliggende

ved Aarets

, Hel- I Bebredet.

dring.

libel- Udløb.

bredet.

28 5 33 1 1 '2

1

1

1 2

7

9

2

1

5

1 2

29


36

Kriminalasylet 1902-190Š.

Det samlede Antal Forpleiningsdage i Driftsaaret udgjorde 10 591. Det

daglige Middeltal af Syge har været 29,02.

Ved Skrivelse fra Justitsdepartementet af 31 Oktober 1902 er der foretaget

nogle mindre Forandringer i Asylets Kostreglement af 1 Marts 1898.

Tvangsmidler har i Driftsaaret ikke været anvendt.

Arbeidsvirksomheden har bestaaet i Renhold, Drevplukning, Vedsagning,

Maler- og Skrædderarbeide, Forarbeidelse af Konvolutter samt Gaardsarbeide.

I Driftsaaret var :

A. Indtægterne.

Kurpenge .. Kr. 8 290,10

Erstatning for Beklædning af Syge 1 084,09

Indtægter af Arbeidsdriften 1 685,40

Forskjellige Indtægter 104,90

Samlet Indtægt Kr. 11 164,55

Tilskud af Statskassen • » 16 879,67

B. Udgifterne.

Tilsammen Kr. 28 044,12

Lønninger Kr. 11 812,30

Kost . . 7 458,36

Klæder 980,71

Belysning 6 6 0 ,Elo

Brændsel . 1 825,65

Renhold . . 1 811,25

Sygeudgifter 203,46

Inventar 844,18

Bygningernes Vedligehold . . 914,61

Vandafgift 20,00

Skrivematerialier og Protokoller .

77154.12

Forskjellige Udgifter 537,39

Materialier til Arbeidsdriften 469,33

Arbeidspenge . . 352,26

Tilsammen Kr. 28 044,12


Fangetransport 1902-1903.

For at forebygge Rømninger fra de fangeførende Dampskibes Fangelugarer

blev Dampskibsselskaberne gjennem et Cirkulære fra Fængselsstyrelsen af 12

Juli 1902 anmodet om at sørge for, at Dørene for Fangelugarerne paa vedkommende

Skibe forsynes med fuldt betryggende Laasindretninger, hvorhos det

bestemtes, at Lugarerne fra Tid til anden skal eftersees af Politiet.

Udgifterne ved Fangeføring (udenfor Transport til Tvangsarbeidsanstalter)

udgjorde i 1902-1903 Kr. 70 414,62.


Omsorgen for løsladte Fanger.

Til Opklædning af de fra Landsfængslerne i 1902-1903 løsladte Fanger

anvendtes ved Bodsfængslet et Bel0b af Kr. 4 423,2.1, ved Akershus Lf.

Kr. 2 710,60, ved Trondhjems Lf. Kr. 2 379.96 og ved Lf. for Kvinder

Kr. 580,07.

Til Hjemsendelse for Fængslets Regning blev der ved Bodsfaangslet anvendt

Kr. 1 254,01, ved Akershus Lf. Kr. 255,05, ved Trondhjems Lf. Kr. 856.40

og ved Lf. for Kvinder Kr. 461,96.

Af de i Aarets Løb løsladte havde 324 Fanger i Bodsfængslet i indestaaende

Arbeidspenge Kr. 2 599,c0, i Akershus Lf. 89 Fanger Kr. 1 511,16, i

Trondhjems Lf. 54 Fanger Kr. 1 083,91 og i Lf. for Kvinder 41 Fanger

Kr. 417,49.

Af de fra Distriktsfængslerne i 1902 løsladte er ialt 1048 trængende

Fanger blevet understøttet med uundværlige Bekleedningsgjenstande til et samlet

Belob af Kr. 7 043,00. Heraf falder paa Kristiania Df. 641 understøttede

Fanger og en Udgift af Kr. 4 081,00.

Af Selskaber, hvis udelukkende Formaal er at yde Understøttelse til 10sladte

Fanger, havdes i 1902-1903 følgende:

Foreningen til Forsorg og Beskyttelse af de fra Kristiania Strafarbeidisanstalter

løsladte Forbrydere.

Kristiania Fængselsselskab.

Fredrikstad Forening til Omsorg for løsladte Forbrydere.

Smaalenenes Amts Fængselsselskab.

Hamar Distrikts Fængselsselskab.

Arendals Fængselsselskab.

Stavanger Fængselsselskab.

Bergens Fængselsselskab.

Trondhjems Fængselsselskab.

Nordlands Amts Fængselsselskab.

De to førstnævnte Foreninger driver i Fællesskab „Kristiania Fængselsselskabers

Arbeidskontor".


Omsorg for løsladte Fanger. 39

Storthinget bevilgede for Budgetaaret 1902-1903 et S t a tsbidr ag

til Foreninger for Understøttelse af løsladte Straffanger, stort Kr. 6 500,00,

som af Justitsdepartementet blev fordelt saaledes : Foreningen til Forsorg og

Beskyttelse af de fra Kristiania Strafarbeidsanstalter løsladte Forbrydere

Kr. 2 100,00, Kristiania Fængselsselskab Kr. 1 900,00, Fredrikstads Forening

til Omsorg for løsladte Forbrydere Kr. 200,00, Smaalenenes Amts FEengselsselskab

Kr. 100,00, Hamar Distrikts Kr. 100,00, Stavanger Kr. 200,00, Bergens

Kr. 200,00, Trondhjems Kr. 500,00, Nordlands Amts K. 200,00 og Kristiania

Indremissions Hjem „Ebenezer", som bl. a. optager løsladte Kvindefanger, Kr.

1 000,00.

Desuden var der af Stortinget bevilget Kr. 2 000,00 til Selskabet til

Hjælp for hjemløs Ungdom.

Om den af Kristiania Fængselsselskabers Arbeidsk

ontor udøvede Virksomhed meddeles :

Til Kontoret har i Aaret 1902 henvendt sig ialt 681 Personer, hvoraf 234 for

første Gang. Af de sidste var losladt fra Bodsfængslet 63, fra Akershus 26,

fra Lf. for Kvinder 12, fra Kristiania Df, 118 og fra andre Fængsler 15. De

Øvrige 447 Personer, der paany har henvendt sig til Kontoret, var dels saadanne,

som paany havde udholdt Straf eller af andre Grunde var kommet i

trængende Tilstand, dels saadanne, som gaar fra det ene til det andet og

stadig er i Nød. Af det samlede Antal blev 80 nægtet Hjælp eller

henvist til Fattigvæsenet. De øvrige 601 blev hjulpet paa følgende Maade :

Skaffet Plads tillands 31, tilsos 78, skaffet andet Arbeide, ofte for længere Tid,

64, skaffet Redskaber, Materialier, Klæder m. v. 141, hjulpet til Hjemreise

eller Reise til Arbeidsplads 90, hjulpet til Emigration 46, skaffet Logis eller

midlertidigt Ophold 122, skaffet Attester 7, skaffet Hjælp fra andre 7 og

skaffet Pladse, Hyre eller Reise, som blev forsømt, 1 5. De af „Foreningen

for løsladte" og „Kristiania Fængselsselskab" udredede Summer, som i 1902

blev anvendt gjennem Arbeidskontoret, fordeler sig saaledes paa Fanger fra de

enkelte Fængsler : fra Bodsfængslet Kr. 2 752,52, fra Akershus Lf. Kr. 2 273,27,

fra IA. for Kvinder Kr. 411,70 og fra Distriktsfængslet Kr. 2 918,90.

Fr e drik st a d Forening til Omsorg for 101adte Forbrydere har i Aaret

1902 understøttet 11 Personer med tilsammen Kr. 208,72.

Smaalenen es Amts Fængselsselskab har ydet Hjælp til 3 Personer

med et samlet Beløb af Kr. 281,35.

Ham ar Distrikts Fængselsselskab har ydet Understøttelse til 7 Personer

med et Beløb af Kr. 81,60.

Af Arendals Fængselsselskab er i Aarets Løb understøttet 2 Personer

med tilsammen Kr. 35,00.

Stavanger Fængselsselskab har i Aaret understøttet 7 løsladte Fanger

med Kr. 280,45.

Be r gens Fængselsselskab har i 1 902 understøttet 120 Personer med

tilsammen Kr. 3 135,58. Heraf er til Beklædning medgaaet Kr. 1 1 85 ,25, til


40

Omsorg for løsladte Fanger.

Kost og Logis Kr. 731,96, til Reisehjselp Kr. 527,94, til V erktøi og Redskaber

Kr. 463,88, til Husleie og Pengeunderstøttelse Kr. 1 83,08 og til Indløsning af

gamle Klæder Kr. 43,48. I Selskabets „ Hjem for løsladte", til hvis ordinære

Udgifter er anvendt Kr. 641 00, har i Aaret været anbragt 43 Personer i

335 1/2 Døgn med en Udgift af Kr. 402,60, saaledes at de samlede Udgifter

ved Hjemmet har udgjort Kr. i 043,70 eller Kr. 3,11 pr. Døgn for hver

Person. Hjemmet har den hele Tid faldt Selskabet noksaa kostbart, og for

ikke at reducere Selskabets Hjælpeevne for meget paa andre Omraader har

Bestyrelsen fundet at maatte ophæve Hjemmet.

Af Tr ondhj ems Fængselsselskab er der fra 1 April 1902 til 31

Marts 1903 ydet Understøttelse til 1 14 forskjellige Personer med et Beløb af

Kr. 2 329,02. 33 Personer er hjulpet to eller flere Gange. Understøttelsen

har som Regel bestaaet i Klæder og Sjøudstyr, Redskaber, Materialier og

Varer, Kost og Logis samt Reisepenge og anden kontant Pengeunderstøttelse.

Af N or dlands Amts Fængselsselskab er ialt 18 Personer understøttet

med Kr. 145,40.

Foruden af Fængselsselskaberne er der i enkelte Byer ydet Understøttelse

til løsladte Fanger af Midler bevilgede af Bræn devins- eller Ø 1samlag.

Efter de af Selskaberne udgivne Beretninger for A aret 1902 (for Trondhjems

Fængselsselskabs Vedkommende for Budgetaaret 1 April 1902 til

31 Marts 1903) har man i T ab el 35 meddelt en Oversigt over Medlemsantal,

Indtægter og Udgifter.


Tabel I. Fangetallet.

Landsfængslerne.41

Bods-

fængslet.

Akershus

Lf.

Trondhjems

Lf.

Ialt

Mond.

Lf. for

Kvinder.

Hensiddende 1 April 1902 244 302 118 664 84

Tilgang:

Indsat efter Dom:

a. Personer løsladte paa Prøve .

b. Andre

Ellers gjenindsat efter Løsladelse paa

Prove

Overført fra andet Landsfængsel . .

Tilbagekommet fra Sygehus eller Sindssygeasyl

. . . . . .

Tilbagekommet fra Varettegisf.(Transport)

Gjenindsat efter Strafafbrydelse . . .

Samlet Tilgang

Ialt Fanger i Aaret

A fgang:

Løsladt paa Prove

- efter endt Straffetid

- efter Benaadning

a. endelig

b. paa Prove

Døde . . . . .....

Overført til andet Landsfængsel . . .

- - Varetægtsfængsel(Transport)

— - Sygehus eller Sindssygeasyl

Løsladt efter Strafafbrydelse

Samlet Afgang

Fangetal 31 Marts 1903

Indkommet i April 1902

- - Mai

- - Juni

- - Juli

- - August

- - September —

— - Oktober

- - November

- - December

- - Januar 1903 .

- - Februar

- - Marts

Udgaaet

■•■■•

i April 1902

- Mai

Juni

Juli

- August

- September —

- Oktober —

- November —

- December .

. Januar 1903

- Februar —

- Marts

18 52 23 93 5

271 90 47 408 42

28 22 9 59 1

3 7 10

1 1 3 5 -

2 5 - 7 -

- - . . 2

323 177 — 82 582 50

567 479 200 1 246 134

197 90 42 329 22

136 65 25 226 33

_4- 2 6 2

7 8 6 21 -

- 2 - 2 1

7 2 1 10 -

2 5 - 7 -

4 4 3 11 1

- 6 2 8 1

357 182 81 620 60

210 297 119 626

35 15 8 58 3

21 13 6 40 3

30 13 7 50 5

21 5 4 30 3

22 26 7 55 7

32 14 3 49 4

31 17 7 55 7

27 23 10 60 6

27 16 12 55 4

13 8 2 23 4

25 14 9 48 3

39 13 7 59 1

31

37

31

34

32

31

25

22

35

16

28

35

18 7

12 10

20 4

17 7

14 3

19 6

19 10

14 6

12 6

12 7

9 9

16 ; 6

56 6

59 4

55 4

58 8

49 9

56 4

54 4

42 10

53 3

35

46 5

57 3


4 2

Landsfængslerne.

Fangetal 1 April 1902 om Morgenen

— 1 Mai

"

— 1 Juni

•••••■

— 1 Juli

.___ 1 August — —

___ 1 September — —

— 1 Oktober .___. . —

— 1 November —

— 1 December _....._ . —

— 1 Januar 1903 , —

— 1 Februar — —

— 1 Marts ____ . —

Samlet Antal Fangedage i Aaret

Dagligt Middeltal af Fanger

højeste Fangetal

Laveste Fangetal .

Tabel 2. Disciplinære Forseelser

og Revselser.

Disciplinære Forseelser, som liar

medført Revselser:

Opsætsighed, Ulydighed, upassende Opførsel

mod Opsynet

Rømning

Besiddelse af utilladte Gjenstande .

Meddelelse til Medfange

Slagsmaal og andet ufredeligt Forhold

til Medfange . . . ...

Dovenskab, slet Arbeide

Beskadigelse af Inventar m v

An den upassende eller uanstændig Opførsel

Ialt

Revselser:

Indskrænkning af Cellebesøg

Negtelse af 13eskjEeftigelse . .

Berøvelse af enkelte Maaltider

Inddragning af Arbeidspenge

Nedsættelse i Klasse . . .

Indsættelse i Strafcelle ..

Indsættelse i Enrum efter Fl. . § 30 ' .

Haardt Natteleie

Vand og Brod

Mork Celle

Legemlig Revselse .

Ialt

Det Antal Gange, Revselser har været ilagt

Antallet af revsede Personer

Procent af Aarets samlede Fangetal .

Bods-

fængslet.

10 56 9

• • .

6 4 2

88 • •

Ialt Lf. for

Mænd. Kvinder.

664 84

666 81

647 80

642 81

614 76

620 74

613 74

614 77

6321 73

634' 74

622 11 78

624 76

230 499 28 088

631,50 76,95

• 84

• 71

Th5

12 •

88 5

• 9 1 10 5

12 8 1 211 -

14 9 4 271 1

101 82, 201 4

1401 94 191 2531 20

48

82

78

208

122

72

12,70

Akershus

Lf.

Trondhjems

Lf.

244 302 118

248 299 119

232 300 115

231 2931 118

218 281 115

208' 293 119

209 288 116

215 286 113

220' 295 117

212' 299 123

209 295 118i

206 300 1181

80 131 107 443 42 925

219,51 294,36' 117,60

249, 305 123

202 281 110

B. A. T.


39 39 12

38 38 5

• •

11 4 63 6

15 3 100 13

• •

3 3 10

26 7 111

i l 2' 3

1331 16 3571 46

79 16

54 15

11,27 7,50

217

141

11,32

17

17

12,69


Tabel 3 , Arbeidsvirksomheden.

Samlet Antal Arbeidsdage

Samlet Antal Fangedage uden Arbeide .

Deraf: Son- og Helligdage

Sygedage

Dage uden Arbeide paa Grund af

Revselse . .

- af andre Grunde

Af det samlede Antal Fangedage udgjorde

procentvis:

Arbeidsdagene

0/0

0/0

Fangedagene uden Arbeide .

Deraf: Son- og 0/0

Helligdage .

Sygedage

0/0

Dage uden Arbeide paa

0/0

Grund af Revselse . .

Dage uden Arbeide af andre

Grunde (Vo

Af Arbeidsdagene anvendtes til Arbeide

for Fængslet selv

for andre Fængsler

for andre offentlige Indretninger

for kommunale Indretninger

foi øvrigt

Af det samlede Antal Arbeidsdage udgjorde

procentvis:

Arbeidsdagene for Fængslet selv . 0/0

- for andre Fængsler . 0/0

- for andre offentlige

Indretninger . . .

- for kommunale Indretninger

.

0/0

- forovrigt 0/0

Antal Fanger, der gjennemsnitlig daglig

arbeidede for Fængslet selv

for andre Fængsler . .... .

for andre offentlige Indretninger

for kommunale Indretninger .

forovrigt .

Ialt

Antal Fanger, der gjennemsnitlig daglig

arbeidede i folgende Arbeidsgrene :

Snedkerarbeide

Legetoisarbeide, Trwskjærerarbeide m. m

Kurvmager- og Stolmagerarbeide

Dreierarbeide

Bodkerarbeide

Smedarbeide .

Blikkenslagerarbeide

Malerarbejde

Skomagerarbeide

Sadelmagerarbeide

Skroadderarbeide

Landsfængslerne. 43

Bodo-

fængslet.

83,10

16,90

15,94

0,38

0,16

0,42

Akershus

Lf.

80,55

19,45

15,93

1,28

0,29

1 95

Trondhjems

Lf.

f

66 587 , 86 540 35 461

13 544 20 903 7 464

12 775 17 121 6 830

306, 1 380 195

131, 311 20

332, 2 091 419

19,57

0,11

-

80,32

19,35

6,75

1,17

72,73

82,61

17,39

15,91

0,45

0,05

17,52

0,30

0,01'

82,17

Ialt Lf. for

188 588

41 911

36 726

1 881

462

2 842

81,82

18,18

15,93

0,82

0,20

0,98 1,23

,

13 029 16 747; 6 211+ 35 987

77 2

79

5 843 108f 5 952

1 011 4' 1 015

53 4801 62 937 29 138 145 555

19,08

0,04

3,16

0,54

77,18

42,9 55,1 20,4 118,4

0,21 0,2

19,2 0,4 19,6

3,3 0,01 ,3,3

175,9 207,0 95,8 478,7

219,01 284,6 116,6 620,2;

56 84 40 180

20 27 13 60

7 4 3 14

9 7 4 20

2 1 3

21 19 8 48

1 5 1 7

13 22 7 42

6 34 8 48

1 10 4 15

5 16 3 24

Kvinder.

21 886

6 202

4 466

1 247

133

356

77,92

22,08

15,90

4,44

0,47

1,27

3 070

7 368

1 381

307

9 760

14,02

33,67

6,31

1,40

44,60

10,1

24,2

4,5

1,0

32,1

71,9


44

Landsfængslerne.

Murarbeide og Udearbejde

Spinding, Vævning m. m. . . . . .

Mattearbeide samt Uld- og Drevplukning

Marmon. og Stenarbeide

Bogbinderi, Poseklistring m. m.

Kaffesortering

Afskrivning

Søm og Strikning

Kjøkkenarbeide

Vask

Rengjøring af Fængslet

Fyrboderarbeide

Diverse Arbeide for Fængslet

Antal Fanger, der har været tilstaaet Arbeidspenge

De tilstaaede Arbeidspenges samlede Beløb Kr.

Det gjennemsnitlige Beløb af Arbeidspenge

for hver af Fangerne:

aarlig. ........... Kr.

pr. Arbeidsdag ca. -

Beløbet af de Fangerne ved Aarets Udgang

tilkommende Arbeidspenge . . . Kr.

Antal Fanger, der i Aarets Lob har anvendt

Arbeidspenge til Hjælp for Slægtninge

111. v. . . . . ..........

Det samlede 13e10b, som paa denne Maade

er anvendt . Kr.

Tabel 4. Undervisningen.

Skolepligtige Fanger

Heraf: modtog Undervisning

modtog ikke Undervisning (Regi

§ 12)

Af Fanger over 35 Aar deltog

Undervisning udenfor Skolen er meddelt

(§§ 17-19)

Undervisning i Engelsk er meddelt . .

Undervisning i Sang er meddelt

Fanger i Skolens iste Afdeling (Parti) .

2den Afdeling (Parti) .

3die Afdeling (Parti) .

Af de i Aaret løsladte Fanger:

kunde ved Indsættelsen

hverken læse eller skrive

ikke læse

ikke skrive

Ved Løsladelsen kunde

hverken læse eller skrive

ikke læse

ikke skrive

Pods-

ften gslet.

Akershus

Trondhjems

Lf. Lf.

Ialt Lf. for

Mænd. Kvinder.

4 14 18 ,

• i 50

16 7 7 30, 1

10 10

34 1 35

2 2

1 1

• 12

2 4 3 9 2

4 3 2 9 2

11 11 7 29 3

2 1 3

4 4 6 14 2

461 248 120 829 86

2 808,47 2 762,36 1 461,99 7 032,82 730,39

6,091 11,14 12,18 8,48 8,49

0,02 0,04 0,04 0,03 0,0 3

1 200,43 1 3 740,39 2 040,01 6 980,83 717,99

11 31 21 63 4

84,50 241,48 150,11 476,09 25,00

B. A. T. K.

540 259 44 843 69

135 110 35 280 55

405 149 9 563 14

6 6

101 7 1 109 12

30 30

30 20 27 77

85 37 14 136 37

76 39 15 130 18

34 121 46

1 1 2

4 7 4 15 4

7 3 12 4

1) I Aarbogen for 1901-02 feilagtig Kr. 2 368,26 istedetfor Kr. 2 974,07, da Bankindskuddene ikke

var medtaget.

2) I Aarbogen for 1901-02 feilagtig Kr. 5 513,53 istedetfor Kr. 6 119,34 af den i Note 1 nævnte

Grund.


Ved Indstettelsen havde

gode Kristendomskundskaber .

daarlige

Ved Løsladelsen havde

gode Kristendomskundskaber .

daarlige

tandsfEengslerne. 45

Aker,-

Bods

hus

fængslet.!

197

145

17 22

30 35

14 2

49 3

11

18

44

346

5,49

0,95

0,43

55

9,70

26 3

55

14

1124

26

52

1

1 626

18,91

4,45

1,51

69

14,40

Trondhjems

LI.

Ialt

Mænd.

Lf. for

Kvinder.

57 415 17

21 168 41

67 534 36

11 49 22

Tabel 5. Brevveksling og Bon. B. A. T. M. K.

955 Antal Breve, sendt af Fangerne

1 113 1734 2 802 378

Antal Breve, indløbet til Fangerne .

904 969 647 2 520 313

Antal Besøg . . . . . . . ..

447 556 121 1 124 137

Antal Fanger, som har sendt Breve

368 308 145 821 115

Antal Fanger, som har faaet Breve . . . 314 279 127 720 98

Antal Fanger, som har modtaget Besøg . . 219 219 43 481 66

Antal Fanger, som hverken har skrevet eller

129f faaet Brev eller modtaget Besøg . . .

99 31 259 16

De sidst anførte Fanger udgjor følgende

Procent af det samlede Antal Fanger . 22,75 20,67 15,50 20,79 11,94

Tabel 6. Sygestatistik.

Tilbageliggende fra forrige Aar .

Tilkommet i Aaret

Samlet Antal Tilfælde

Deraf epidemiske og andre smitsomme

Sygdomme

— andre indvortes Sygdomme • • •

— kirurgiske Sygdomme og lindsygdomme

— Sindssygdomme

Udgaaet helbredet

— i Bedring .

— uhelbredet

Døde

Tilbageliggende ved Aarets Udgang

For de i Aaret tilkomne Tilfælde:

Sygdommen opstaaet før Indkomsten.

— efter — .

Sygdomstilfælde antagelig foraarsaget ved

Opholdet i Fængslet

Samlet Antal Sygedage . .

Middeltal af Sygedage paa hvert Tilfælde

Middeltal af Syge pr. Dag ..... .

Dette Antal udgjør følgende Procent af dei

daglige Middeltal af Fanger

Det samlede Antal Sygdomstilfælde angaar

følgende Antal syge Fanger . . . .

Dette Antal udgjør følgende Procent af dei

samlede Antat Fanger . .

B.

304

38

62

63

161 2

163

A. T.

16 55 12

8 73 35

4,

2

25 23

6

23

260

8,67

0,71

0,60

29

14,50

M. K.

8 1 10

78 29 169

86 30 179

44 7

129

19

25 24

50

119

1

2 232

12,53

6,11

0,97

153

12,28

6

49

55

7

31

14811

20

29

7

1 473

26,78

4,04

5,25

44

32,83


46 Landsfaengs erné.

Tabel 7. Indtægter og Udgifter.

Indtægt er.

Arbeidsdriften

Godtgjørelse for underordnede

Funktionærer tilstaaet Bolig

og Kost

Forskjellige Indtægter . . .

Indtægter af Aakeberglokken . .

Tilsammen

Bo ds-

fængslet.

Akershus

Lf.

Trond-

hjems

Lf.

20

2

3

12

12

374

20

34

6

Lf. for

Kvinder.

8

5

1

30

Alle Lands-

fængsler

tilsammen.

-^

Kr. Kr. I Kr. Kr. Kr.

73 191,48 145 155,23 68 382,78 45 146,04 331 875,53

1 430,00 4 926,00 1 140,00 7 496,00

1737,16 1174,71 300,81 251,95 3464,63

1 714,31 - 1 714,31

78 072,95 151 255,94 68 683,591 46 537,991344 550,47

-

Udgifter.

Lønninger. .. .

70 523,70 90 369,59 62423,i9 45 859,09 269 175,57

Fangernes Bespisning

26718,00 38 305,22 16 583,19 9 049,53 90 655,94

Fangernes Beklædning

6380,63 8 795,691 3 993,32 1 849,30 21 018,94

Belysning

7 387,41 7 192,62 2880,52 5 046,08 22 506,63

Brændsel

7 907 10 7 701 50; 4881,34 7076,76 27 566,70

Renhold

7 221,46 7 558,051 3 200,71 3 329,64 21 309,86

Sygeudgifter

1 625,44 1 734,77 724,93 f 275,28 5 360,42

Understøttelse til udgaaede Fanger 8 429,27 1 4 269,65 3 836,35 1 498,02 18 033,29

Inventarinm

2 607,85 3 837,12 1 457,61 1 114,20 9 016,78

Bygningernes Vedligehold . . 8 996,55 6 450,13 2495,31 5 975,46 23 917,45

Vandafgift . .... . . 877,10 664,53 582,07 635,32 2 759,02

Skrivernaterialier og Protokoller 663,07 753,71 595,69 595,05 2 607,52

Driften af Aakeberglokken . . 1 140,93

1 140,93

Forskjellige Udgifter . .. . . 1 725,46 1 359,76 744,27 917,79 4 747,28

Materialier m. m. til Arbeidsdriften 41 953,76 86 062,12 31 904,66 28 192,22 188 112,76

6033,99 Udgifter ved Fællesudsalget 6033,99 .

- 1 723,99 13 791,97

Extraordinære Udgifter . .

- 20 855,38 - 20 855,38

Tilsammen 200 191,72291 943,831136 303,161114 137,731742 576,44

Akers- Trond- Lf. for

Tabel 8. De indkomne Fangers

Ialt

hus hjems Kvin-

Forbrydelser. Mænd.

Lf.

der. Mænd. Kvin-

Bods

Procentvis.

fængslet.der.

Forbrydelse mod den offentlige

Myndighed . . . . . . . .

Eftergjørelse eller Forfalskning af

offentlige Dokumenter, Mynter,

Pengesedler m. v

Mened

Mord

Drab

Barnemord, Barnefødsel i Dølgsmaal,

Fosterfordrivelse samt

Delagtighed deri

Fornærmelse paa Legeme eller

Helbred

Trusler og Tvang

Voldtægt . . . ..

Forførelse og Rufferi

Andre Sædelighedsforbrydelser

Tyvsforbrydelser

Røveri . . . ....

Bedrageri og anden Svig . .

Falsk . . . . . . . •

Mordbrand og Ildspaasæltelse .

7

1

15

2

8

7

206

14

27

1

3

4

3

5

121 47

3 3

5 2

4 1

1,

1,0

0,2

0,2

4,0

0,4

0,6

2,4

2,4

74,6

4,0

6,8

1,2

2,1

2,1

17,0

10,7

2,1

63,9

2,1


Landsfængslerne. 4 1/

Bods- Akers- Trondfæng-

hus hjems

slet. Lf. Lf.

Ialt Lf. for

Kvin-

Mænd. der.

Beskadigelse af Eiendom eller Gods

Forbrydelse i Embede, Ombud eller

Bestilling . . . .....

Forbrydelse mod Sjøfartsloven .

-1 1

,


Andre Forbrydelser

3

1

1

3

Tilsammen 2891 142 701 501 47

Tabel 9. De indkomne Fangers

Straffetid.

Strafarbbeide paa Livstid .

- over 15 Aar

12 til og med 15 Aar

9 12-

6 9 -

5 6 -

- 4 5 -

3

4 -

- 2 3 -

- 1 ---,- 2 -

- fra 6 Maaneder til 1 -

under 6 • •

Tilsammen

Tabel 10. De indkomne Fangers

Alder.

14 til 17 Aar

18 - 20 -

21 - 24 -

25 - 29 -

30 - 39

40 - 49 -

50 - 59 -

60 - 69 -

over 70 Aar

Tilsammen

Tabel 11. De indkomne Fangers

tidligere Livsstilling.

I. Offentligt Arbeide samt

privat immaterielt Erhverv.

Embedsmænd

Bestillings- og Ombudsmænd

Private selvst. Erhvervsdrivende

Privatbetjente

Arbeidere rn v

Tilsammen

1

1

2

5 1

10

19

4871

Procentvis

Mænd. Kvinder.

0,2

0,6

100,01 100,0

B. A. T. M. K. M. K.

1

1

-Î 4,2 6;

IH 2;

t

23,

101 11j 121

45( 17

176 43 19

58 6 81

2891 142 701

B. A. T.

B •

13;

92 1

84! 23

33 31

44 43

21 1 25

2 1

15

5

2891 142

3

13

31

8

12

3

331 1

108,

2381

721

501!

0,2

0,4

1,2

0,6

1,4

6,2

6,6

21,5

47,5

14,4

100,0

2,6

18,4

21,9

15,4

23,5

10,8

5,8

1,6

2,1

2,1

4,3

10,7

2,1

21,3

40,4

17,0

100,0

M. K. K.

13

92

110

77

118

54

29 8

1

5

6

7

16 561

70 501; 47

A. T. M. K.

3 1

4•

4,

5

•• • ,

7, 9J

1

2,1

10,6

12,8

14,9

34,1

10,6

12,8

2,1

100,0 100,0

M. K.


48 Landsfeengslerne.

II. Jordbrug, Fædrift, Skovdrift,

Fiskeri.

Gaardbrugere, Gartnere, Skoveiere

m v

Fiskere m. v ....... .

Privatbetjente ved Jordbr. m. v.

Husmænd m v

Gaardmd.sønner og -døtre m. v.

Husmd.sønner og -døtre m. v. .

Arbeidere m v

Tilsammen

III. Bergveerksdrift og Industri

m. v.

Fabrik- og Værkseiere, Skibsbyggere

m v

Haandveerkere og smaa Industridrivende

Bestyrere og Betjente ved industrielle

Anlæg, Bergveerker,

Stenbrud, Bestillingsmænd ved

Veiveesenet ni. v.

Fabrik- og Værksarbeidere .

Arbeidere, sysselsatte ved Stenbrud,

Torvdrift, Isdrift samt

ved Veiarbeider og andre

offentlige Anlæg m. v. . .

Haandværkssvende og Arbeidere

ved Smaaindustri

Tilsammen

IV. Handel, Omsætning og

Samfeersel.

Handelsmænd, Gjeestgivere,

Skibsredere m. v.

Andre selvstændige Erhvervsdrivende

(Vognmænd m. v.) .

Privatbetjente ved Handel m. v.

Skibsførere, Jægteførere m. v.

Styrmænd, Dampskibsmaskinister

Andre Bestyrere og Betjente

(ved Havne-, Fyr-, Lods-,

Postvæsenet etc.), herunder

Formeend

Matroser, Dampskibsfyrbødere

m. V.

Andre Arbeidere

Tilsammen

V. Husligt Arbeide samt Erhverv

af uopgiven eller

ikke nærmere betegnet

Art.

Hjemmeværende Born .

Tjenere m v

Selvstændige Erhvervsdrivende

Bods- Akers- Trond-

Ialt M for

Procentvis.

.

fteng- hus hjems Kv in-

Mtend.

slet. Lf. Lf.

der. Mænd. Kvinder.

3

9

2

28

42

1

37

21

3 4

14

9

62 48

124 75'

17

52

99

6 3

13 3

9

1

5

2 6

7 17

3


9 11 38

12 101 64

9 9

20 3

35 16

4 11

2 53

3 33 2

1,2

3,4

0,6

7,6

12,8

2,2

0,2

10,6

6,6

21 131 6 26,1

301 229 10 45,7

9 4

20 9

1

1

35

75

150

3

1

8

5 14

1,8

4,0

1,8

0,2

0,2

7,0

14,9

29,9

4,3

4,3

12,8

21 , 4

8,5

2,1


16,9

1,0 29,8


Bestyrere og Betjente . . .

Dagarbeidere, Inderster uden

nærmere Betegnelse .

Tilsammen

VI. Formuesindtægt, Pension,

Føderaad etc.

Føderaadsfolk

Andre

Tilsammen

VIE. Uden Erhverv.

'Privat forsørgede . .

Offentlig understøttede

Diverse (Omstreifere m

Tilsammen

VIII. Uopgivet Erhverv . . .

Ialt

Tabel 12. De indkomne Fangers

Fedested.


Landsfængslerne.49

Bodeftengslet.

Akers- Trond-' Lf. for

Ialt

hus hjems Kvin-

Mænd.

Lf. Lf.

der. Mænd. Kvinder.

7 19 10 36! 6

12, 19 10 41 20

A. T. M. K. M. K.

!

, I

!

;

65 Norge

271 129,

4(15 44 92,8 93,6

2deraf af kvtensk Herkomst

2

4

- - lappisk

.1

1 1' -

- - blandet -

3 ,3 -

41 Sverige

11 13,

28 3

Finland

3

4 -

Andre Lande

4

-1 4, •

0,8'

0,2

0,6

5,6

0,8

0,s;

-

(3,4

-

-

Tilsammen 289 142 70, 501 47 100,0 100,0

Tabel 13. De indkomne Fangers

Hjemsted.


-1

1

5 -, 2, 7

5, - 3; 8

- 1

289, 142 70 501, 47

B. A.

7,2 12,8

8,2' 42,6

0,2 1

1,41 17,0

1,6 17,0

00,0 1 100,0

T. M. K. M. K.

I. Kjøbstwder og Ladesteder.

2Fredrikshald .

3

1

1,2

Fredrikstad

2 3

1,0

Moss

2

0,4

243 48,5 Kristiania

143 96 4

24

51,1

Hamar

3 3

0,6

Kongsvinger

11

0,2

Gjøvik

1

0,2

Hønefoss

il

0,2

Drammen .

2 2 0,8

Tønsberg

2111

0,4

0,2 Sandefjord

1 1

2,1

Larvik

0,4

Kragerø

1 1 0,2 2,1

Porsgrund

2

0,4

Skien

1

0,2

Kristiansand

5 4

it)

2,0,

4


50

Sogndal .

Egersund

Stavanger

Haugesund

Bergen

Aalesund .

Molde

Kristiansund

Trondhjem

Mosjøen

Narvik

Tromso

Hammerfest

Vadsø

Vardo

Tilsammen

II. Landdistrikter.

Smaalenenes Amt

Akershus

Hedemarkens

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg -

Nedenes

Lister og Mandal -

Stavanger

Sondre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdals -

Sondre Trondhjems

Nordre Trondhjems

Nordlands

Tromsø

Finmarkens

Tilsammen

Hele Riget

Lancisfængslertie,

Bods

fængslet.

4

9

21

1

2

212

3

2

31

Akershus

Lf.

Trondhjems

Lf.

1

3

Ialt

Mænd.

1

4 8

1

19 26

2 5

2, 3

5 8

8,

1 9

2 5

2

651 17 14 96

277 -132 69 478

1III. Sverige

IV. Finland

V. Andre Lande .

VI. Ikke oplyst

.

1

91

..

-

9!

_

-

1,

3

.

1

19

Ialt 2891 1421 70 501

Tabel 14. Indkomne Fanger.

Tidligere ustraffet - tidligere straffet.

a) Antal. Tidligere Straffe.

Ikke tidligere straffet

Straffet med anden Straf end Strafarbeide

B. A.

93 9

Lf. for

Kvinder.

3

7 1

15 3

9, 2

4 9

4 1

4 1

4 3

4 1

5

10

44

Procentvis.

Mænd. Kvinder.

0,2

0,2

1,6

0,2

5,2

1,0

6,4

1

1

2,1

2

0,4

15 36 3 7,1' 6,4

1

0,2

2

0,4 2,1

3 6

1,2

0,2 •

2

3

3

4

0,6

0,8

i1555' 382 34 76,2 72,3

3

47

T. M. K. M.

1,4 2,2

3,0 6,4

1,8 4,3

0,8

1,8

0,8, 2,1

0,8 2,1

0,8

0,6

0,8 2,1

1,0

0,6 2,1

1,6

0,2

1,8

1,0

0,4

19,2 21,3

95,4 93,6

0,6

9 ill 151 22,2

0,2

3,8 6,4

100,0 100,0

K.

31,9

147 6 10 163 11 32,5, 23,4


Straffet med Strafarbejde:

1 Gang .

2 Gange

3 -

4 -

5 -

6-10 -

11-20 -

mere end 20 Gange

Tilsammen

Straffet i det hele:

1 Gang

2 Gange

3 -

4 -

5 -

6-10 -

11-20 -

mere end 20 Gange

Tilsammen

Straffet for det fyldte 18de Aar med

Strafarbeide

anden Straf end Strafarbeide

Tilsammen

Tabel 15. Indkomne Fanger

Tidligere ustraffet - tidligere

straffet.

b) Alder og Forbrydelse.

Af de ikke tidligere stra

fede Mænd i Alderen

14-17 Aar indkom for

18-20 -

21-24 -

25-29 -

30-39 -

40-49 -

5'0-59 -

60-69 -

70 Aar og derover

Tilsammen

Kvinder i Alderen

14-17 Aar indkom for

18-20 -

21-24 -

25-29 -

30-39 -

40-49 -

50-59 -

60-69 -

70 Aar og derover

Tilsammen

.

Landsfængslerne.51

o

0

. .

2 -

i

1

2

Bods- Akersfzeng-

hus

slet. Lf.

1

42

6

1

49 1.27 51

42

45

28

13

15

1

196 133

9

75 36

841

p=dt.'

2 4

2

25

20

13

24

16

11

. -I .. . . . ..

6 i-j 9; 2 17 40 32 4 111

2 1

2

2

-2 8 -'

1

36 I

8

14

45

i

11

11

5

7

3

12 4

11

7

14

18

24

46

13

Trondhjems

Lf.

7

4

4

17

6

18

5

61

4,

11,

i5j

2

Ialt

Mænd.

92

62

30

19

8

16

4; 11

Lf. for

Svinder.

15

4

1

1

Procentvis.

Mænd. Kvinder.

18,3

12,4

6,0

3,8

1,6

3,2

31,9

8,5

2,2

2,1

22'7; 21 45,31 44,7

60 5 11,9 10,6

63 2 12,6 4,3

63 12,6 25,5

63 8 12,6 17,0

43 3 8,6 6,4

79 2 15,7 4,3

19 3,8

390, 32 77,8 68,1

19 3, 8

122 24,4 14,9

141 , 28,21 14,9

- ... .. 2 -

. 3;. - 15 5

. 3. -125

-

-

-

.

.

-

li

-I

11

1I

-

1

1'

-

1

6

6

4

4

5

1

F

6

9

3

4

2

2

-

2

1

3

5

2

2


5`2

Af de tidligere med anden

Straf end Strafarbejde

straffede Mænd iAlderen

14-17 Aar indkom for

18-20 —

21-24 — — -

25-29 — — -

30-39 — — -

40-49 — — -

50-59 — ___. -

60-69 — — -

7() Aar og derover

Tilsammen

vin der i Alderen

14-17 Aar indkom for

18-20 —

21-24 —

25-29 —

30-39 — -

40-49 —

50-59 —

60-69 —

70 Aar og derover

Tilsammen

Af de tidligere med Strafarbeide

straffede Mænd

i Alderen

14-17 Aar indkom for .

18-20 — —

21-24 —

25-29 —

30-39 —

40-49 —

50-59 —

60-69 —

70 Aar og derover

Tilsammen

Kvinder i Alderen

14-17 Aar indkom for

18-20 —

21-24 —

25-29 —

30-39

40-49 —

50-59 —

60-69

70 Aar og derover • •

Tilsammen

Landsfængslerne.

0E

0

rci

'g

1 4

tc,

o

o

o

e43

E

e,t

1-q

o

4:1

ö

rc.14 .71,

P4

Pg 4 •2

00 So

cn e.4

o

P.4

2 7,8i

,

I

I 1

..

10 10

1 _ 45 1

47

3 1 4

-

2,

1

-i

1 33

_ 16

1 23

3' 2

2; 1

1

1

4

2

1

.

_

43

21

30

8

- - - - '

1 - 8 131 9 2 - 163

1

3

2

1

1

1

101 - •-I11

-

-

1

20

-

-

.

- -

1

20

- -

-

- 43 2 - - 47

1393 --43

- 61 3 - - 64

1

-

-

.1

-I

- 27 1

- 123? 2 1 11

- 1 30

- 15

1 2 7

-1 31 204 1 1 3 1131_227

i

4

4

-i

-1

2

2

9 - - 10

2 - - . 2

2 - - . 2

- 1 - - 1

-- -. -

Id 19 - l - 21

3

2

2


Landsfængslerne.53

''. 06 1 $4 .1 • : . ,:, . 0Es, 1 ez

. , . .. al , - .

rt:5 , r:4 1 8 , ,...24.5), 1 .5 ,,,

g rl,,, a : E h)prc!, ,-, , , ..,= ",..8

. im o . • 1 e4)ci, P•1 I .F-,4 -`',,

Q 5

. cd i ,.4 g '61 4fs ,:q,

0 0 XI i ,-' g, E ' 83 0

4, Z ,2 .4 I cn 4-.

Af det samledeAntal tidligere

ustraffede og

straffede Mænd i Alderen

14-17 Aar indkom for .

18-20 —

21-24 —

25-29 —

30-39 -- •

40-49 —

50-59 —

60-69 —

70 Aar og derover

Kvinder i Alderen

14-17 Aar indkom for

18-20

21-24 —

25-29 —

30-39

40-49 —

50-59 —

60-69 —

70 Aar og derover

Tilsammen

Tilsammen

2

4

1

2

3

12 2

Tabel 16. Indkomne Fanger.

Tidligere ustraffet — tidligere straffet.

c) Straffetiden.

Tilsammen

4 812 1

3 1

1 /1

-1

to.. to..

7.: 7.:

, ., ,ti

o '

T.1,;

cee '1'171t; .73

rt; ;t4 '8 up , °:$

t:4 "

13

- 13

80 6

-i 92

1 88 8, - 110

2 59 13 1 - 77

7 89 14; 3 - 118

9 30 5 Î 2 1 54

6 14 7

- 29

2 2 1 2 8

Ikke tidligere I med anden

straffet. Straf end

Strafarbeide.

27 375 541 7 3 501

1

3 5

5 6

4 - 7

3 10 - 16

1 4 - 5

2 3 6

1 ■■•

63011 47

Tidligere straffet

med

Strafarbeide.

M. K. M. K. M. K.

!

I

1 ,

,

1 1. - -

.,

1;

1 -

.; .. -! .

4 -, 1. -

,Ij Ij 1i -I -

11 21 -

3, 51 5 .

8 ... 3 -

16 .1 21 -

61, 31 88 6

1155 31 44 5

111, 15 163 11

1

2

6,

23

1

71 10

89 10

13 13/ /

227 21


54Landsfængslerne.

Tabel 17. Indkomne Fanger. Tidligere

straffet. Tiden mellem den sidste

Losladelse fra Landsfængsel og den

nye Forbrydelses Forove Ise.

3 Maaneder eller mindre .

Over 3 Maaneder til 1 Aar

— 1 Aar-2 -

- 2— -3--

- 3— -5 -

- 5 —

Tabel 18. Indkomne Fanger.

Tidligere straffet.

Deres nye og tidligere Forbrydelse.

Bodsfængslet.

13

22 941

For nedenstaaende Forbrydelser

indkom :

Mænd.

Forbr. mod off. Myndighed m. v 6

Mord og Drab 1

Barnemord m. v

Legemsfornærmelse 9

Andre Forbr. mod Person . -

Sædelighedsforbrydelser . . 9

Tyveri og Røveri 334

Bedrageri og Falsk . . . . 22

Mordbrand og Ildspaasættelse 3

Andre Forbrydelser . . . . 3

4

1 -

Tilsammen 1)387

Kvinder.

Forbr. mod off. Myndighed m. v. -

Mord og Drab

Barnemord m v -

Legemsfornærmelse . . . -

Andre Forbr. mod Person -

Sædelighedsforbrydelser . 2

Tyveri og Røveri 29

Bedrageri og Falsk 1

Mordbrand og Ildspaasættelse -

Andre Forbrydelser . . . -

Tilsammen 32

Akers- Trondhus

hjems

Lf. Lf.

28

33

23

12

12

19

Ialt

Mænd.

8 49

17 72

9 41

5 21

3 16

9 28

Ialt 49 127 51 227 21

Lf. for Procentvis.

Kvinder.

Mænd.

Kvinder.

2

8

4

6 1

21,6

31,7

18,1

9,3

7,0

12,3

100,0

9,5

38,1

19,0

28,6

4,8

100,0

Ved sidste Løsladelse udsonede disse Fanger Straf for

o

F.' 4

ce

-1 • •

h)

oef ;43

E

o

3

1

5

•io 3

be

0.,

r,

13.

;3-ag

E

4

3 4

1 303

1 8

1

7

2

be

o

bci 741

p-o

E

a6":

cps

o

7:$

.*4

6

12

1

- 7

1

3

3191 19 13

29

• • 2 29 1

1) Den tilsvarende Sum i Tabel 14, 390, omfatter ogsaa 3 Mandsfanger, som tidligere kun har

været straffet med Boder for henholdsvis Legemsfornærmelse, Sædelighedsforbrydelse og Tyveri.

2


Landsfængslerne.55

Tabel 19. Indkomne Fanger.

70 Aar

Tidl. straffet. Antal tidl, 14-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 og Tilsam-

Straffe og Længden af tidl.

Ophold i Strafanstalt for Aar. Aar. Aar. Aar. Aar. Aar. Aar. Aar. der- men.

over.

Fanger i de forskj.Aldersgr.

Tidligere straffet med

Strafarbejde:

1 Gang

2 Gange

3

4 —

5 —

6-10 — • • •

mere end 10 Gange .

Tilsammen

1 Gang.

2 Gange

3

4 —

mere end 4 Gange

Tilsammen

Forudgaaende samlet

Ophold i Strafanstalt:

Til og med 1 Aar . .

Over 1 Aar til 2 Aar

— 2 -3

— 3 .4

— 4 .5

— 5 -6

— .7

— 7 - -8

8 - .9

- 9 - - 10

- 10 - - 15

- 15 - - 20

- 20 - - 25

- 25 - - 30

- 30

Tilsammen

Til og med 1 Aar .

Over 1 Aar til 2 Aar

— 2— - 3 —

— 3— - 4 —

— 4— - 5 —

— 5— -6-

— 6 —

Tilsammen

Kvinder.

3 7 2 1

1

21

1

4 12

Mænd.

14 26 20 22 6 2 2

6 13 12 20 6 4 1

- 6 7 9 4 3 1

1 2 2 7 5 1 1

1 3 4

3 7 4 2

- 1 -1 -

21 47 42

16 32

21

64 32, 14 17

Kvinder.

3 1 8 2 1

1 1 2

27

1172

20 963211

2 1

47; 42 64

10, 2 2

Mænd.

22 5 2

18 5 3

6 1 2

4 5

3 4

4 1

2 1

1

1

2

2 12

1

5 2

1 3 1

1 1 -

-1 -

I

32, 14

1

2

2

1

1

92

62

30

198

16

- 227

15 411

- 21

94

49

24

14

11 74242763

7 - 227

14 32

2

21


56

Landsfængslerne.

Tabel 20. Antallet af de i Aaret 1 April 1899

til 31 Marts 1900 lesladte Fanger, der indkom efter

ny Dom inden 3 Aar efter Losladelsen.

Ialt løsladt

Indsat paany: Ialt . . . Antal

Procent

For samme Forbrydelse Antal

Procent

For anden Forbrydelse Antal

Procent

Løsladt efter Straf for Tyveri

Indsat paany: Ialt . Antal

Procent

For samme Forbrydelse Antal

Procent

For anden Forbrydelse Antal

Procent

Løsladt efter Straf for andet end Tyveri . . .

Indsat paany: Ialt Antal

Procent

For samme Forbrydelse Antal

Procent

For anden Forbrydelse Antal

Procent

Tabel 21. Nærmere Oplysninger

om de i Aaret 1 April 1899

til 31 Marts 1900 løsladte Fangers

Tilbagefald. Forbrydelserne.

Ved sidste Løsladelse udsonede

Fangerne Straf for:

Mænd.

Forbr. mod off. Myndighed m. v.

Mord og Drab ...

Barnemord m. v.

Legemsfornærmelse

Andre Forbr. mod Person

Sædelighedsforbrydelser .

Tyveri og Røveri

Bedrageri og Falsk . . . . .

Mordbr. o. anden Ildspaasættelse

Andre Forbrydelser

Tilsammen

Kvinder.

Forbr. mod off. Myndighed m. v

Mord og Drab

Barnemord m v

Legemsfornærmelse

Andre Forbr. mod Person

Sædelighedsforbrydelser .

Tyveri og Røveri

Bedrageri og Falsk

IVEordbr. o. anden Ildspaasættelse

Andre Forbrydelser

Tilsammen

35

30

4

34

306

32

4

1

451

1

18

6

32

6

1!

641 - - -

Bod s

fængslet.

1! -

11.

4! 2!

Akershus

Lf.

11

2 1

1 142

5

5 -

4

41

3i64 8

2

Trond.

hjems

Lf.

Ialt

Mænd.

411•1•111.111•1.

Lf. for

Svinder.

264 134 53 451 64

96 67 19 182 15

36,3 50,0 35,8 40,3 23,4

78 56 15 149 14

29,5 41,8 28,3 33,0 21,9

18 11 3 33 1

6,8 8,2 7,5 7,3 1,5

164 103 39 306 32

76 56 17 149 11

46,3 54,4 43,5 48,7 34,4

74 53 15 142 11

45,1 51,5 38,4 46,4 34,4

2 3 2 7

1,2 2,9 5,1 2,3

100 31 14 145 32

20 111 2 33 4

20,0 35,5 14,3 22,7 12,5

4 3 7 3

4,0 9,7 4,8 9,4

16 8 2 26 1

16,0 25,8 14,3 17,9 3,1

1

I

,

Heraf indsattes paany inden 3 Aar efter Løsladelsen for

. . .

CD ',0,,,, ti.ii

ti3 4:11,';„' q 8

• I.:

13 fig 4t7; bjp It''

u,

° I .;

',, 11, ts E, • 0) ..,toz l'i O.E: ;4 7:4 74i •=1 II

4 0 - ,,,, ,, i. e. bt --' -' I" 0.

ei Go E -.4 -. es

cn ,...,

8 '4 o 'xi

4,1

l'''1' 7-:.- -

,0 § II P g " ...

-., •,-,

12

4

149

9

- 182

-1 -I 21 121 15 -


Tabel 22. Nærmere Oplysninger

om de i Aaret 1 April 1899 til

31 Marts 1900 losladte Fangers

Tilbagefald. Fangernes Alder.

Alder ved Løsladelsen.

Mænd.

14-17 Aar .

18-20 -

21--24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 Aar og derover

Tilsammen

Kvinder.

14-17 Aar

18-20

21-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 Aar og derover

Tilsammen

Tabel 23. Antallet af de

i Aaret 1 April 1891—

31 Marts 1892 losladte

Fanger, der indkom efter

ny Dom inden 1 April 1902.

Hjemsted:

Kristiania 10

Bergen 1

Andre Byer . . 13

Landdistrikterne 45

Sverige 8

Andre Lande .

Intet Hjemsted . -

Alder:

14-17 Aar .

18-20 -

21-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69 - . . .

70 Aar og derover

Landsfængslerne.57

9 5 1

49 23 10

63 27 25

45 15 18

56 11 15

22 2 15

8 - 4

3 - 1

1 -'

256, 831 89

5 3

9 1

13 2 3

18 6 3

1

47 11 110

1 April 1891-31 Marts 1892

lOslodes

Tidli-

Tidligere

straffet 1 Tidli gere

gere

ustraffet.

straffet

andet

end

Straf-

; Strafarbeide.

arbeide.

2

15

19

94

14

3

1

26

6;

7i

18,

5

'

.,

1

10,

l&

13 1

20

5 ,

, 1

- 1

2' 3

eS

4.1

7s1

cEs4

10 5

13

2

9

2

8 1

61 28

98 49

7

6

9

1

12 8 9

8 4, 20

9 4' 12

3 11

7

3

6

14

6

4

3

84 36

99 35

58 21

26 5

11 3

4

39' 43 26 631 341 451 182

Ialt.

5 3

10,

17 5

23; 7

71

2i

64' 15

Inden 1 April 1902 faldt der

tilbage

Af de

Af de

tidligereustraffede.

tidligere Af de

med tidligere

andet med

end Straf-

Straf- arbeide

arbeide straffede.

straffede.

Ialt.

Bodsftengslet.

I

8 44 1 15 14 20

11 8 1 5 6

51 25 - 5 4 9

14' 77 2 5 10 17

li 14 1 2 3

1

i

-■ - -

3 15 1 5 2 8

lt 40 1 7 7 15

5 37 1 9 3' 13

5, 49 1 9 4 114

5! .1 24 1

2 5

3 -


58Landsfængslerne.

Gifte

En kern rand

Fraski lte

Ugifte . . . . .

Løsladt efter Straf for

Tyveri og Røveri . .

Heraf faldt tilbage:

til samme Forbrydelse

- anden

Løsladt efter Straf for

anden Forbrydelse . .

Heraf faldt tilbage :

til samme Forbrydelse

- anden —

Tiden mellem Løsladelsen

og den nye Indsættelse :

3 Mdr. eller mindre .

Over 3 Mdr. til 1 Aar

— 1 Aar - 2

- 2 - -3-

- 3 - -4 .

- 4 - -5.

— 5 - -10.

— 10 -

Ialt

Hjemsted:

Kristiania

Bergen

Andre Byer

Landdistrikterne

Sverige

Andre Lande .

Intet Hjemsted

Alder :

14-17 Aar .

18-20

21-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69 - . .

70 Aar og derover

Gifte

Enkemænd

Fraskilte

Ugifte

Tidli-

1 April 1891-31 Marts 1892

lOslodes

gere

ustraf-

fet.

35

42

Tidligere

straffet

med

andet

end

Strafarbeide.

12

2

48

33 51

44 11

77 62

1 2 31

1

1 2 11

5 3

1

1

2

2

2 4

2 1

1

4

1

3 2

Tidligere

straffet

med

Strafarbeide.

Akershus Landsfængsel.

13

3

1

8

19

13

12

7

18

5

37

Ialt.

7 54

2

22 112

26 110

3 58

29 168

34 1

14

21

4

2

8

22

15

18

10

2

28

6

42

Inden 1 April 1902 faldt der

tilbage

Af de

Af de tidligere Af de

tidli- med tidligere

andet med

gere end StrafustrafStrafarbeidefede.arbeide

straffede.

straffede.

1

4

4

4

4

1 2

1

28

30

29

1

9

2

11

2 13

1 2

2

1

1 2

5 32

2

1

1

2

2

2

2

16

16

14

2

2

1

1

2

4

1

18

17

8

8

5

12

8

6

3

8

4

22

Ialt.

7

48

50

47

3

5

2

3

3

19

17

7

3

5

55

19

9

9

1

5

13

8

8

3

10

4

24


Tidli-

gere

ustraf-

fet.

Landsfængslerne. 59

1 April 1891-31 Marts 1892

lOslodes

Tidligerel

straffet

med

andet

end

Strafarbeide.

Tidligere

straffet

med

Strafarbeide.

Ialt.

Inden 1 April 1902 faldt der

tilbage

Af de

tidligereustraffede.

Af de

tidligere

med

andet

end

Strafarbeide

straffede.

Tr ondhjems Landsfængsel.

Af de

tidligere

med

Strafarbeide

straffede,

Løsladt efter Straf for

Tyveri og Røveri . . 1 4 54 59

4 30 34'

Heraf faldt tilbage:

til samme Forbrydelse

29 33

- anden

1 1

Løsladt efter Straf for

anden Forbrydelse . . 8 3 6 17

4 4

Heraf faldt tilbage :

til samme Forbrydelse

2 2

- anden

2 2

Tiden mellem Løsladelsen

og den nye Indsættelse:

3 Mdr. eller mindre .

1 1

Over 3 Mdr. til 1 Aar

1 8 9

- 1 Aar - 2 -

1 12 13

— 2- • 3

3 3

- 3- -4-

1 1

- 4 - -5-

4 5

- 5 - - 10 -

5 6

— 10 -

34 Ialt

9•60 76

4

38

Hjemsted:


1Kristiania 1 1

1

Bergen

1 • 7 8

6 6

Andre Byer . .

4 2 11 17

1 7 8

Landdistrikterne .

3 4 10 17

5 5

Sverige

1 1

Andre Lande .

1 1

1 1

Intet Hjemsted

1 1 3

1 1

Alder :

14-17 Aar

1 1 - 2 • 1

1

18-20

1 - - 1

21-24

- 1 - 1

25-29

- - 8 8

8 8

30-39

2 1 13 16

8 8

40-49

1 1 5 7

3 3

50-59

2 1 2 5

60-69

2 3 3 8

2 2

70 Aar og derover

- 1 - - -

Gifte

3 4 8 15

5 5

Enkemænd

2 1 2 5

Fraskilte

- - - -

Ugifte .

4 3 21 28

16 17

Løsladt efter Straf for

Tyveri og Røveri .

1 4 28 33

20 21

Heraf faldt tilbage :

til samme Forbrydelse

1 18 19

- anden —

2 2

Ialt.


60

Løsladt efter Straf for

anden Forbrydelse . .

Heraf faldt tilbage :

til samme Forbrydelse

- anden —

Tiden mellem Løsladelsen

og den nye Indsættelse:

3 Mdr. eller mindre .

Over 3 Mdr. til 1 Aar

- 1 Aar - 2 -

— 2 - - 3 -

— 3- 4 -

— 4- - -

- 5 - - 10 -

— 10 -

Ialt

Hjemsted:

Kristiania

Bergen

Andre Byer .

L anddistrikterne .

Sverige

Andre Lande .

Intet Hjemsted

Alder:

14-17 Aar

18-20 -

21--24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69 - . . .

70 Aar og derover

Gifte . ...

Enkemænd

Fraskilte

Ugifte . .

Løsladt efter Straf for

Tyveri og Røveri .

Heraf faldt tilbage:

til samme Forbrydelse

- anden

Løsladt efter Straf for

anden Forbrydelse . .

Heraf faldt tilbage :

til samme Forbrydelse

- anden

Tidli-

Landsfængslerne.

1 April 1891-30 Marts 1892

lOslodes

gere

ustraf-

fet.

Tidligere Tidligere

straffet

med

andet

end

Strafarbeide.

8 4

9

straffet

med

Strafarbeide.

Ialt.

15

31 48

Inden 1 April 1902 faldt der

tilbage.

Af de

Af de tidligere Af de

tidli- med tidligere

andet med

gere end S trafustrafStrafarbeidefede.arbeide

straffede.

straffede.

Mænd ialt.

Ialt.

1 1

2 2

7 7

6

4 4

2 3

9 22

11 28 40 79 i 17 22 40

2 6 9 17 1 5 6 12

18 11 97 56 - 7 19 26

53 25 37 115 2 6 23 31

9 6 4 Plc" 1 2 - 3

1 - 2 3 - • 2 2

1 1 1 3 . - 1 1

1 1 - 2 - 1 - 1

3 11 :3 17 1 6 2 9

15 15 11 41 1 7 7 15

19 13 21 53 1 9 16 26

28 22 37 87 1 10 24 35

17 6 23 46 1 2 13 16

7 5 14 26 - 2 6 8

4 4 10 18 - - 5 5

1 - 1 2 - • - -

44 20 33 97 1 6 15 22

2 4 7 13 .. - 4 4

- - - - - - - -

49 53 80 182 4 31 54 89

35 59 108 202 4 35 66 105

4 34 61 99

- 1 5 6

60 18 12 90 1 2 7 10

1 - 3 4

- 2 4 6


Tidli-

gere

ustraf-

fet.

2 1

29

1

1 1

6 2

15 3

13 7

4 5

I

,

Landsftengslet for Kvinder.

7 8 17 . 3 3

- - 1 - -

6 .. 12 . 5

6 5 4011

-


1

2 5

2 1

35 13

4 12

35

Landsfængslerne.61

1 April 1891-31 Marts 1892

lOslodes

Tidligere

straffet

med

andet

end

Strafarbeide.

Tidligere

straffet

med

Strafarbeide.

Tiden mellem Løsladelsen

og den nye Indsættelse:

3 Mdr. eller mindre .

Over 3 Mdr. til 1 Aar

- 1 Aar - 2

- 2 - - 3

- 3 - 4

- 4 -5

5 -

— 10

Ialt 9577 120

Hjemsted:

Kristiania

Bergen

Andre Byer .

Landdistrikterne .

Sverige . . .

Andre Lande .

Intet Hjemsted

Alder:

14-17 Aar

18-20

21-24

25-29

30-39

40 — 49

50 — 59

60 — 69

70 Aar og derover

Gifte

Enker

Fraskilte

Ugifte

Løsladt efter Straf for

Tyveri og Røveri

Heraf faldt tilbage:

til samme Forbrydelse

- anden —

Løsladt efter Straf for

anden Forbrydelse . .

Heraf faldt tilbage :

til samme Forbrydelse

• anden —

Tiden mellem Løsladelsen

og den nye Indsættelse :

3 Mdr. eller mindre .

Over 3 Mdr. til 1 Aar

— 1 Aar - 2 -

— 2- -3-

- 3 - -4-

- 4 - -5-

- 5 - -10-

- 10 -

Ialt . .

Ialt.

292

2

8

2 20

6 26

3 12

1 1

2

1 8

4

11 59

8 24

5 47

39 f19 13 71

Inden 1 April 1902 faldt der

tilbage

Af de

tidligereustraffede.



1

1

1 •

1


Af de

tidligere

med

andet

end

Strafarbeide

straffede.

3

4

4

1

4 5 10

6 3

5 3

1

3

2

3

1

2

2 1

9

Af de

tidligere

med

Strafarbeide

straffede.

1

2

2

2

Ialt.

- 2 4 6

- 12 23 35

2 14 20 36

1 2 11 14

- 3 4 7

1 1 4 6

1 37f11

- - - 1 -

5 37 73 I 115

6

5

4

4

5

5

4

1

9

8

6

5 1

2 5

1 3

1 3

2

1 2

5 15


62Distriktsfængslerne 1902.

Nr. Fængsel.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Kristiania

Skedsmo

Eidsberg

Moss . . .

Fredrikstad

Sarpsborg .

Fredrikshald

Hamar . .

Kongsvinger

Gjøvik

Sel

Nordre Aurdal

Haugsund

Hønefoss

Nes . . .

Kongsberg

Drammen

Sande . .

Sem

Larvik

Holmestrand

Horten . .

Tonsb erg

Sandefjord

Skien

Porsgrund

Brevik

Stathelle

Langesund

Kragerø

Arendal

Hornnes

Mandal . .

Flekkefjord

Kristiansand .

Stavanger Amts

Stavanger

Lervik . .

Vossevangen

Bergen

Vik (i Sogn)

Aalesund

Molde . .

Kristiansund . . .

Vollan (i Trondhjem)

Trondhjem

Stenkjær

Namsos

Sannes

Bodø .

Smedvigen (Kabelvaag)

Tromso

Hammerfest

Vadsø

Hele Rig et

Arrest.

Antal Antal

Fanger. Dage.

M. KIM. K.

21

16

7

6

21

6

6

18

7

11,

1'

2

20

21,

7

15

10

7

4

42 6

4'

28


2

2

3

90

37

4

3

11

2

4

21

3

8

14

16

4

11

13

46

7

2

11

606

84

112

27

10

84 •

16

23

68

26

38

4

12

105

76

24

26

39

36

34

11

193

15

10

93


4

22

3

220

141

4

9

25

3

24

79

15

24

36

43

21

33

37

100

22

13

25

2 0771

Tabel 24. Antallet af Fanger og Fangedage,

til Udholdelse af idgirat Fængselsstraf.

Fængsel paa

sædvanlig Fangekost.

Antal

Fanger.

Antal

Dage.

Straf.

Fængsel paa Vand og Brød.

Antal

Fanger.

Antal

Dage.

M. K. M. K. M. K. M. K.

82 10 2 498 216 379 92 4 314 985

6 3 241 76 65 8 667 70

5 172 - 15 4 134 34

2 66 - 12 1 143 8

19 1 101 - 30 5 332 50

2 104 - 15 3 176 23

3 169 - 14 4 181 56

11. 4 280 52 54 9 494 61

- - 14 2 128 13

3 84 160 39 5 408 41

4 1451 74 15 4 205 40

25 - 7 - 63 -

2 37 11 1 138 17

5 - 11 1 106 5

- - 7 3 91 30

- - 8 1 90 4

21 3 624 171 34 2 377 14

5 - - 1. - Ti

1 - 16 5 - 28 -

1 - 4 14 2 129 7

- - - - - -

41 639 - 13 - 117 -

1 • 5 - 17 1 117 17

1 20 - 7 - 74 -

61 1 252 28 23 2 277 7

- 2 1 16 2

- - 1 1 14 ' 7

- - 1 • 31 -

1

2

10

-

-

59

-

-

-

-

6

15

4

6

-

2

-

-

461

229

46

46

-

10

-

-

6

4

10

-

140

75

439

-

-

-

2

24

34

46

• .16

3 236

61336 6 552

-

18

55

47

2

60

4

16

1

4

17

4

4

-

26

2i79

78

556

100

203

541

-

-

84

-



-

224

-

22

98

16

24

8

15

90

1

-

15

2

-

2

6

23

-

231

102i

190

241

81

124

1 071

9

-

201

14

-

8

49

142

-

-

-

-

15

5

3

-

120

94

24

-

5

4

12

5

2

1

-

102

54

181

89

-

55

-

32

-

-

-

-

-

'5

13

33

55

21

11

11

-

1

3

8

3

-

1

83

92

290

491

284

104

147

-

3

19

40

32

-

14

3671 3411i3591 1 0371 i392 2281 15 021 2 181


dagligt Middeltal af Fanger og højeste Fangetal.

fang er

Ftegsel paa sædvanlig

Fangekost.

An tal I Antal

Fanger. Dage.

---

M. K' M. K.

til Afsoning af BOder.

Fængsel paa Vand og Brød.

Antal I Antal

Fanger. Dage.

M. K. M. K.

1

Distriktsfængslerne 1902. 63

Fanger.

Samlet Antal

Dage.

M. K. Tils. I M. K. Tile.

Middeltallet.

M. K. Tils.

1

1

/,

1

;

1

1

1

I

,

1

'

1

'

1

86 2 945 18

12

8

12 216

21 264

10 1 152 16

20

2 24

2 2()

4 59

9, -

-{

-

6 46 -

1 16

3 25

27 2 318 20

5 49 -

3 - 471 -

3 1- 40 -

- 20 -

11.

5 466

161

20

52

505

204

105

198

31

69

19

73

69

6

46

538

4

3

34

96

153

731

222:

15i

6

1

87

231

3

10

1

129'

89

225

25

756

5

84

9

27

125

378

10

8

43

17

56

68

55

446 16 646 1 6 034 550, 6 584 24 487 2 642 27 129

1

14 640 949 95 274 1 672 199 1 871

2

101

48 4I 52 442 34 476

3

1 164'

72 2 74 383 10 393

4

5 1 564i 587 10 597 3 297 102 3 399

556

3 782 248 6 254 1 342 33 1 375

6

340; 128 4 132 713 56 769

19 718, 291 33 324 1 712 185 1 897

2 127,

52 4 56 281 18 299

1 2271 122 7 129 757 104 861

881

39 5 44 442 114 556

10 10 100 100

1 261 107 2 109 561 21 582

247

102 1 103 434 5 439

24

18 3 21 139 30 169

1 139

63 2 65 279 6 285

9 1 4396

610 15, 25 2 499 213 2 712

10'

5 1 6 15 5 201

18 1 19 73 16 89

3 3041 124 6 130 526 19 545

1 89'

38 1 39 100 2 102

3 251

192 3 195 1 200 7 1 207

460 177 178 597 17 614

1951

85 85 299 - 299

906 288 291 1 644 35 1 679

1 48

19 64 5 69

24;

7

8 38 45

1

1 31

31

3

1

1 3

3

250'

94 94 306 306

4 876, 254 260 1 159 1 183

19;

9'

9 69 69

371

21 21 164 164

8

4 4 27 27

7 421; 250 10 45 1 078

11 271

164 17 98 921

26 689; 288 32 320 1 709 167 1 876

- - 1

18

415

74

6 660

323

1 213

235

2

484

3

2 667

28

1 544

31 13 2

213

132

263'

73 2 75 510 545

4 60 42 67 7 74 441 502

6 353 64 169 14 183 1 125 1 229

2 259 8 101 5 106 654 694

271i 271 68 68

388

436

1981 612 3971 621

i

44

423

67,09 7,24 74,33

53

4,58 0,55 5,13

1,21 0,09 1,30

2

1,05 0,03 1,08

52

9,03 0,28 9,31

10

3,68 0,09 3,77

1,96 0,15 2,11

56

4,69 0,51 5,20 8

5

0,77 0,05 0,82 9

3

2,07 0,29 2,36 10

1,21 0,31 1,52 11

0,27 0,27 12

4

1,53 0,06 1,59 13

1,19 0,01 1,20 14

0,38 0,08 0,46 15

2

0,76 0,02 0,78 16

20

6,85 0,58 7,43 17

0,04 0,02 0,06 1188 0,20 0,04 0,24 19

8

1,44 0,05 1,49 20

2

0,27 0,01 0,28 21

7

3,29 0,02 3,31 22

1,63 .005

1,68 23

0,82 - 0,82 24

3

4,50 0,10 4,60 25

3

9

0,18 0,01 0,199

26

0,10 0,02 0,12 27

0,09 0,09 28

0,01 0,01 29

0,84 0,84 30

14

24 3,17 0,07 3,24 31

0,19 0,19 32

0,45 0,45 33

0,07 0,07 34

271

2,83 0,12 2,95 35

431

2,25 0,27 2,52 36

120

4,68 0,46 5,14 37

0,02 0,03 0,05 38

1,14 1,14 39

16,64 1,61 18,25 40

0,85 0,04 0,89 41

3,30 0,02 3,32 42

0,62 0,02 0,64 43

1,18 0,15 1,33 44

6,27 1,04 7,31 45

3,91 0,32 4,23 46

0,58 0,58 47

0,36 0,36 48

35 1,40 0,09 1,49 49

61 1,21 0,17 1,38 50

104 3,08, 0,29 3,37 51

40 1,79 0,11 1,90 52

388 - 1,06', - 1,06 53

1

68

1.10 0.09 1,19 54

10 753 679

Nr.


64

Nr. Fængsel.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Kristiania .

Skedsmo

EidEberg

Moss . ..

Fredrikstad

Sarpsborg .

Fredrikshald

Hamar

Kongsvinger

Gjøvik

Sel

Nordre Aurdal

Haugsund

Hønefoss

Nes

Kongsberg

Drammen

Sande

Sem

Larvik

Holmestrand

Horten

Tønsberg

Sandefjord

Skien ..

Porsgrund

Brevik

Stathelle

Langesund

Kragerø

Arendal

Hornnes

Mandal

Flekkefjord

Kristiansand .

Stavanger Amts

Stavanger . .

Lervik

Vossevangen .

Bergen

Vik (i Sogn) .

Aalesund . .

Molde . . .

Kristiansund .

Vollan (i Trondhjem)

Trondhjem

Stenkjær

Namsos

Sannes

Bodø . •

Smedviken (Kabelvaag)

Tromso

Hammerfest

Vadsø

hide Rig et

Distriktsfængslerne 1902.

Tabel 24 (Fortsættelse). Antallet af Fanger og Fangedage,

Andre Fanger.

Antal Fanger. Antal Dage. Middeltallet.

M. 1 K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tile.

1

)

I

1 405

29

69

60

61

53

83

71

59

5

6

27

27

6

18

85

1

67

9

26

27

23

101

15

(i

2

251

4

2

1

2

5

6

11

2

2

6

3

1

1

7

1

2

1 656

33

19

70

62

66

56

89

82

61

7

6

27

27

7

19

91

1

8

70

9

26

28

24

108

16

8

9

29 409

557

335

696

709

497

858

1 095

324

485

194

178

653

199

76

27:3

1 342

17

208

422

94

264

300

468'

1 560

241

24

35

4 027 33 436

106 663

11 346

4 700

31 740

65 562

111 969

68 1 163

15 339

101 495

108 302

178

653

199

35 111

20 293

109 1 451

17

208

156 578

94

264

301

43 511

84 1 644

3 27

10 34

35

80,57

1,53

0,92

1,91

1,94

1,36

2,35

3,00

0,89

1,33

0,53

0,49

1,79

0,55

0,21

0,75

3,68

0,05

0,57

1,15

0,26

0,72

0,81

1,28

4,27

0,06

0,06

0,10

11,04

0,29

0,03

0,01

0,09

0,18

0,30

0,19

0,04

0,03

0,30

0,09

0,05

0,30

0,43

0,01

0,12

0,23

0,01

0,03

91,61

1,82

0,95

1,92

2,03

1,54

2,65

3,19

0,93

1,36

0,83

0,49

1,79

0,55

0,30

0,80

3,98

0,05

0,57

1,58

0,26

0,72

0,82

1,40

4,50

0,07

0,09

0,10

16

24

28

9

4

76

43

85

2

35

358

3

1

6

1

1

11

6

11

38

24

34

1

10

5

87

49

96

2

35

396

3

22

308

630

122

226

172

1 213

875

916

104

391

3 487

69

2

-

174

12

2

132

44

63

550

24

308

804

122

238

174

1 345

9191

979

104

391

4 037

69

0,06

0,84

1,72

0,33

0,62

0,47

3,33

2,40

2,51

0,29

1,07

9,55

0,19

0,01

0,48

0,03

0,01

0,36

0,12

0,17

1,51

0,07

0,84

2,20

0,33

0,65

0,48

3,69

2,52

2,68

0,29

1,07

11,06

0,19

46

7

24

37

282

4

2

8

3

26

50

9

32

40

308

764

78

307

638

3 895

37

17

132

46

233

801

95

439

684

4 128

2,09

0,21

0,84

1,75

10,67

0,10

0,05

0,36

0,12

0,64

2,19

0,26

1,20

1,87

11,31

9

9 16 • 16 0,04 0,04

5

5 22

22 0,06 0,06

38

39 1 049 28 1 077 2,87 0,08 2,95

27

54

75

51

2

1

4

29

55

79

52

872

1 753

595

514

98

51

64

1

970

1 804

659

515

2,39

4,80

1,63

1,40

0,27

0,14

0,18

0,01

2,66

4,94

1,81

1,41

16

17 225

226 0,61 0,01 0,62

3 721 440 4 161 I 60 559 6 704 67 2631165,92 18,37 184,29


dagligt Middeltal af Fanger og hoieste Fangetal.

Antal Fanger.

Distriktsfængslerne 1902. 6 5

Samlet B eloeg.

Antal Dage.

Middeltallet.

M. K. Tils. M.K.Tils. M. K. Tils.

Hoieste

Fangetal

af alle

Slags

Fanger

underet.

7 439 801 8 240 53 896 6 669 60 565 147,66 18,28 165,94 280 1

278 29 307 2 229 305 2 534 6,11 0,84 6,95 21 2

, 65 6 71 777 45 822 2,13 0,12 2,95 (3 3

141 3 144 1 079 14 , 1 093 2,96 0,04 3,00 10 4

647 12 659 4 006 133 4 139 10,97 0,37 11,34 19 5

309 11 320 1 839 98 1 937 5,04 0,27 5,31 11 6

181 7 188 1 571 167 , 1 738 4,31 0,45 4,76 12 7

374 39 413 2 807 253 3 060 7,69 0,70 8,39 19 8

123 15 138 605 33 638 1,66 0,09 1,75 7 9

181 9 190 1 242 114 1 356 3,40 0,32 3,72 11 10

44 7 51 636 222 , 858 1,74 0,61 2,35 8 .11

16 - 16 278 - 278 0,76 - 0,76 5 12

134 2 136 1 214 21 1 235 3,32 0,06 3,38 10 13

129 1 130 633 5 638 1,74 0,01 1,75 10 14

24 4 28 215 65 280 0,59 1 0,17 0,76 4 1.5

81 3 84 552 26 578 1,51 0,07 1,58 8 16

695 21 716 3 841 322 4 163 10,53 0,88 11,41 25 17

6 1 7 32 5 37 I0,09 0,02 0,11 1 18

26 1 27 281 16 297 0,77 0,04 0,81 2 19

191 9 200 948 175 1 123 2,59 1 0,48 3,07 10 20

47 1 48 194 2 196 0,53 ' 0,01 0,54 5 21

218 3 221 1 464 7 1 471 4,01 0,02 4,03 15 22

204 2 206 897 18 915 2,44 0,06 2,50 10 23

108 1 1 109 767 143 810 2,10 , 0,12 2,22 10 24

389 10 399 3 204 119 3 323 8,77 0,33 9,10 21 25

32 3 35 88 8 96 0,24 0,02 0,26 8 26

13 3 16 62 17 79 0,16 0,05 0,21 4 27

3 - 3 66 - 66 0,19 - 0,19 1 28

17 1 18 25 2 27 0,07 0,01 0,08 2 29

118 - 118 614 - 614 1,68 - 1,68 6 30

282 12 294 1 789 198 1 987 4,89 0,55 1 5,44 13 31

10 - 10 191 - 191 0,52 - 0,52 4 32

30 1 31 390 12 ' 402 1,07 0,03 1,10 4 33

8 1 9 199 2 201 0,54 0,01 0,55 3 34

326 21 347 2 2461 177 2 423 6,16 0,48 6,64 17 35

207 23 230I1 698 ! 142 1 840 4,65 0,39 5,04 14 36

373 43 416 2 625 230 2855 '7,19 0,63 7,82 12 .37

5 1 6 113 9 122 0,31 0,03 0,34 • 2 38

95 - 95 806 - 806 2,21 - 2,21 8 39

1 301 133 1 434 9 561 1 136 10 697 26,19 3,12 29,31 46 40

32 2 34 378 14 392 1,04 0,04 1,08 6 41

196 5 201 1 970 44 2 014 5,39 0,12 5,51 18 42

28 4 32 305 25 330 0,83 0,07 0,90 5 43

78 16 94 737 186 923 2,02 0,51 2,53 8 44

286 33 319 2 926 425 3 351 8,02 1,16 9,18 23 45

678 57 735 5 322 350 5 672 14,58 0,96 15,54 28 46

40 - 40 229 - 229 0,62 - 0,62 7 47

22 - 22 154 - 154 0,42 - 0,42 3 48

111 3 114 1 559 63 1 622 4,27 0,17 4,44 12 49

94 9 103 1 313 159 1 472 3,60 0,44 4,04 13 50

223 15 238 2 878 155 3 033 7,88 0,43 8,31 15 51

176 9 185 1 249 104 1 353 3,42 0,29 3,71 13 52

119 1 120 902 1 903 2,46 0,01 2,47 8 53

84 3 87 626 36 662 1,71 0,10 1,81 13 54

17O3 1 397 18 434 I 126 228 12 372 138 6001 345,83 33,90 379,73

Nr.


Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Fmngsel.

Kristiania

Skedsmo

Eidsberg

Moss . . .

Fredrikstad

Sarpsborg

Fredrikshald

Hamar

Kongsvinger

Gjøvik

Sel . . ...

Nordre Aurdal

Haugsund

Hønefoss

Nes . ..

Kongsberg .

Drammen .

Sande

Sem .

Larvik

Holmestrand

Horten .

Tønsberg

Sandefjord

Skien

Porsgrund

Brevik

Stathelle

Langesund

Kragerø

Arendal

Hornnes

Mandal . .

Flekkefjord

Kristiansand .

Stavanger Amts

Stavanger

Lervik

Vossevangen

Bergen

Vik (i Sogn)

Aalesund

Molde

Kristiansund . . .

Vol lan (i Trondhjem)

Trondhjem

Stenkjcer

Namsos

Sannes

Bodø .

Smedviken (Kabelvaag)

Tromso

Hammerfest .

Vadsø

Distriktsfængslerne 1902.

Antal Fanger.

M. K. Tils.

11 2 13

3 -

1

2

Under 14 Aar.

Hele Rig et 1 221 4 3 '

1

1

3

2

1

Antal Dage.

M. K. Tils.

1

25 2 27

4

1

2 7

1

4

1 12

M. K. I Tils.

294

6

2

4

37

28

2

22

2

3

5

1

1

3

28

4

1

1

1

26

2;

7

3

6

6

15

20 314

3 9

2

4

37

1 29

2

1 23

2

2 5

5


2

7

3

6

6

15

Tabel 25. Fanger

14-18 Aar.

Antal Fanger. Antal Dage.

M. K. Tils.

6 534 372

184 76

48

91

i380

442 1

20

381 16

2

42 61

215

17

20

25

685 115

59

39 1

20'

4231

58 -

49

75

136,

1651

467

6 906

260

48

91

1 380

443

20

397

2

103

215

17

20

25

SOO

59

39

3

20

423

58

49

75

136

165

467

3 3 26

26

1 172 10 182 3 175 136 3 311

4 4 78

78

24 24 621 621

2

2 101

101

5

5 210 210

7

.

.

18 1 19

257, 3 28

7

1

5 5

31. 3

3,. 3

488

429

7

10

142

44

59

16

28

504

457

7

10

142

44

59

-

..

.,

11 - 11

. .

3. 3

153

-

49

153

49

521 7961 451 841117 171) 822 17 993


nes Alder.

Antal Fanger.

M. K. Tils.

18-21 Aar.

Antal Dage.

bistriktsfmngslerne 190g.

Antal Fanger.

M. K. Tils. M. I K. Tils.

Over

21 Aar.

Antal Dage.

M. K. Tils.

1

682

26

6

3

11

9

6

31

13

6

1

1

4

3

14

9

1

3

1

1

10

2

3

-

10'

-1

1(

1

23

7

40 1

951

42

19

33

47

85

42

97

1

1

1 048

42

19

33

48

86

43

8 654

365

310

142

250

376

348

958

-

19

3

2

9 612 6 183

365 230

310 44

142 04

269 563'

379 196

350 137

6 865

256

50

107

574

205

143

38 683

1 680

419

846

2 376

1 021

1 203

5 337

229

45

14

114

94

165

44 020

1 909

464

860

2 490

1 115

1 368

1

2

3

4

5

6

7

60

13

33

2

1

67

15

34

1

421

86

180

3

55

2

9

476

88

189

3

292

108

14k

38

323

121

151

45

2 005

517

1 020

418

182

31

44

222

2 187

548

1 064

640

8

9

10

11

15

14

6

7

34

1

4

1

16

14

6

7

38

1

28

106

93

43

27

272

2

4

59

28

110

93

43

27

331

2

14

118

115

18

71

633

5

26'

14

119

116

22

74

647

6

27

233

1 088

540

172

500

2 884

30

281

17

65

26

148

5

16

233

1 105

545

237

526

3 032

35

297

12

13

14

15

16

17

18

19

7

3

13

17

15

43

8

2

1

7

3

13

17

15

43

9

2

23

15

91

63

40

454

23

4

3

23

15

91

63

40

454

26

4

180

44

203

186

92

317

24

11

3

189

45

206

187

93

327

26

14

3

866

179

1 333

832

707

2 323

65

58,

66

175

2

7

17

43

119

5

17

1 041

181

1 340

849

750

2 442

70

75

66

20

21

22

23

24

25

26

28

1

11

25

20

14

47

13

226

4

18

2

34

60

5

28

9

7

13

10

7

2

3

3

30

2

191

3

1

11I

27 1

1

1

23

14

50

1

13

256

5

18

2

4

34

79

5

8

28

9

7

16

10

7

2

129

193

5

8

100

219

223

11

116

1 516

17

126

11

16

243

493

47

78

461

113

317

67

141

51

57

82

215

5

7

17

121

63

2

129

250

5

8

182

219

239

11

116

1 731

22

126

18

33

243

614

47

78

461

113

317

130

141

51

16

1.05

250

10

26

7

299

187

311

4

79

902

24

154

25

71

234

591

28

13

78

82

213

152

109

74


93

5

3

14

32

35

3

9

15

6

3

17

1051

260

10

27

8

316

210

351

5

79

995

25

159

28

85

266

626

28

13

81

91

228

158

110

77

23

427i

i547

1911

316

191!

1 999

1 3141

1 935'

102

664

4 869

283

1 223

193

511

2 195

4 393

175

66

956

1 156

2 502

i029

761

526

2

141

12

2

94

142

214

9

785

9

44

18

169

409

201

63

159

155

41

36

25

427

1 688

191

322

193

2 093

1 456

2 149

111

664

5 654

292

1 267

211

680

2 604

4 594

175

66

1 019

1 315

2 657

1 070

762

562

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

2 078 180 2 2581 17 122 1 6971 18 819114 1441 1 169 15 3131 91 8861 9 8501 101 736

Nr.


68Distriktsfængslerne 1902.

Nr. Fængsel.

For-

plei-

ning.

Inven-

tarie-

klæder.

Sy geudgifter.

Læge-

tilsyn.

Læge-

midler.

Tabel 26.

A. Paahvilende Stata-

Understøttelse

ved Løsladelsen.

Beklædning.

494 1 Kristiania1

045 48452 48 452

514 4 081

2 Skedsmo

2 027

6

159

3 Eidsberg

658 15 35

8

4 Moss

874 12 4 47

5 Fredrikstad

3 311

100 35 63

6 Sarpsborg

1 550'

5

7 Fredrikshald

1 390

3 39

8 Hamar

2 448

100

40

9 Kongsvinger

510

2 5

10 Gjøvik

1 085'

44

11 Sel

686'

15 2 69

12 Nordre Aurdal

222

13 Haugsund •

988 11 42 25

14 Hønefoss

510

29

15 Nes . .

224

16 Kongsberg .

462

12

17 Drammen

3 330'

326

18 Sande

30

19 Sem

238

32

20 Larvik . .

898

22

21 Holm astrand

157

57

22 Horten .

1 177

74

23 Tønsberg

732

9

24 Sandefjord .

648

25 Skien

2 658 19

143

26 Porsgrund

77

27 Brevik

63

28 Stathelle

53

29 Langesund

20

30 Kragerø

487

3 7

31 Arendal

1 590 37 150 20 107

32 Ilornnes

153

12

33 Mandal

306 10 11 1 26

34 Flekkefjord.

161

35 Kristiansand .

1 825! 69

20 226

36 Stavanger Amts

1 472 29

9 241

37 Stavanger .

2 284

6 168

38 Lervik

98

39 Vossevangen

642 19 8 6 35

40 Bergen

8 558 205 500 27 371

41 Vik (i Sogn)

314

42 Aalesund

1 611

16

43 Molde . .

264

12 13

44 Kristiansund . . . 738 10

2 46

45 Vollan (i Trondhjem) 2 681 134 100 53 233

46 Trondhjem

4 538 67

7 85

47 Stenkjær

183

2

48 Namsos

123 95

7

49 Sannes

1 298 42

2

50 Bodø . •

1 178 28

19 98

51 Smedviken (Kabelvaag) 2 426 8

13 39

52 Tromsø 1 082 15

10

53 Hammerfest

722 63

44

54 Vadsø

530 37 11 8 11

Hele Rig et 1i0742 1 419 1 2 093 854 7 043

Kr.

Kr. Kr. Kr.

Kr.

Anden

Understøt

,

telse.

Kr.

31

48

15

6

38

5

30

44

7

219

3

10

4

9

2

21

10

28

11

6

13

21

108

13

2

18

3

2

8

44

Geistlig

UnderOmvisning.sorg.

Kr.

3 372

213

48

218

36

130

741

73

74

13

67

Kr:

2000

146

66

24 69

45

241

97

124

97

15 200

1 407 I 5 069 4 032

6

93

468

12

41

1 000


Udgifter.

kassen. B. Paahvilende Fængselsdistriktet

Godtgj

Orelse

til

Bestyrer.

Tilsam-

men.

Løn-

ranger.

Belysning

og

Brændsel.

Kr. Kr. Kr. Kr.

1

2 500 62 489 53 018 15 837

192 2 578 3 798 462

797 1 675 287

943 1 200 584

3 722 1 770 900

1 555 1 980 813

• 1 432 1 120 500

2 680 1 900 1 011

522 1 640 583

1 252 1 400 1 339

179 1 681 800 585

82 323 720 350

1 285 1 210 925

542 700 577

224 560 278

474 715 358

3 666 1 600 600

30 800 248

274 960 320

934 1 900 431

216 300 150

1 273 1 200 220

751 1 400 400

648 400 324

2 855 2 100 939

77 680 60

63 50

53 5 57

20 400 100

508 1 000 200

1 910 1 765 509

219 480 225

390 600 107

161 458 51

2 291 2 116 951

1 859 1 300 93

2 471 1 500 996

100 760 361

728 1 160 532

11 405 10 178 3 910

14 328 1 184 340

1 700 1 000 998

365 1 000 593

817 1 000 742

3 245 2 200 1 489

4 764 4 300 1 638

185 860 423

225 800

1 435 1 560 584

1 583 2 070 455

2 727 1 560 677

1 204 1 280 325

953 1 076 350

694 1 800 265

— 2 967 135 626 128 958 46 102

Distriktsfængslerne 1902. 69

Vedligehold

og

Inventarium.

Andre

lid-

gifter.

Tilsam-

men.

Kr. Kr. Kr.

6 516 56 668 132 039

1 199 314 5 773

59 24 2 045

378 69 2 231

- 186 2 856

89 312 3 194

94 1 714

332 633 3 876

300 593 3 116

224 252 3 215

71 1 456

12 80 1 162

344 384 2 863

490 267 2 034

126 59 1 023

263 152 1 488

2 055 4 255

168 95 , 1 311

15 1 295

781 110f 3 222

131 581

286 115 1 821

427 2 227

157 201 1 082

591 316 3 946

740

50

35 135 232

265 50 815

5 1 205

469 238 2 981

75 27 807

322 178 1 207

116 88. 713

1 . 251 100 4 418

321 228 1 942

484 171 3 151

73 1 194

153 382 2 227

2 129 706 16 923

104 18 1 646

161 1 173 3 332

808 363 2 764

466 398 2 606

526 720 4 935

1 019 218 7 175

181 546 2 010

156 204 1 160

215 5 2 364

350 332 3 207

667 365 3 269

65 94 1 764

50 1 476

424 108 2 597

25 817 67 858 268 735

C. Fængselsdistriktets

Indtægt af

Varetægts- og

Underholdningspenge

udover Forpleiningsudgifterne.

Kr.

D. Fæng-

sels-

distriktets

virkelige

Udgi ft.

Kr. I

26 772 105267

5 773

2 045

2 231

2 856

3 194

1 714

3 876

3 116

68 3 147

133 1 323

25 1 137

168 2 695

2 034

58 965

110 1 378

541 3 714

1 311

1 295

3 222

581

1 821

2 227

1 082

3 946

740

50

232

815

1 205

2 981

781

1 207

713

4 418

1 942

3 151

4 1 190

167 2'060

3 728 13 195

1 646

3 332

2 764

2 606

1 154 3 781

1 227 5 948

68 1 942

44 1 116

2 364

3 207

3 269

1 764

1 476

2 597

34 293 234 442

E.

Samlet

Udgift.

Kr.

167 756

8 351

2 842

3 174

6 578

4 749

3 146

6 556

3 638

4 399

3 004

1 460

3 980

2 576

1 189

1 852

7 380

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 341 1 18

1 569 19

4 156 20

797 21

3 094 22

2 9781 23

1 730 24

6 801 25

817 26

113 27

285 28

835 29

1 713 30

4 891 31

1 000 32

1 597

874

6 709

3 801

5 622

1 290

2 788

24 600

1 974

5 032

3 129

3 423

7 026

10 712

2 127

1 341

3 799

4 790

5 996

2 968

2 429

3 291

370 068

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54


70

Tabel 27. Antallet af

Fanger og Fangedage

i de Hjælpefængsler og

Tinglagsarrester, hvori

der har siddet Fanger

i 1902. 1)

Fredrikstad 2 )

Drøbak

Vestby (Hølen)

Kraakstad

Ullensaker .

Nes

Eidsvold

Ringsaker

Hof (Solør) .

Elverum . . .

Tryssil

Øvre Rendalen

Tonset

Tolgen . .

Lillehammer

Ringebu

Jevnaker

Brandbu

Søndre Land .

Holmsbu

Sigdal

Opdal

Hitterdal

Seljord

Kviteseid

Nissedal.

Ifyrisdal

Mo

Risør

Tvedestrand

Grimstad

Lillesand

Aamli

Farsund .

Bjelland

Aaseral . . .

Nordre Undal

Lyngdal

Siredalen .

Haugesund

Sogndal

Egersund

Sandnes

Sand

Aardal

Aurland

Leikanger

Gulen

Førde

Selje

Eid

Hornindalen

Røros .

Orkedalen 9

Stjordalen

1)

V)

14

21

6

6

2

8

3

13

24

2

5

40

4

2

11

5

1

1

1

3

3

6

20

3

1

11

1

1

2

31

54

9

4

2

1

1

2

1

2

3

32

4

3

Hjælpefængslerne 1902.

Varetægtsfanger. Straffanger. Samlet Belæg.

Antal

Fanger.

M. K.

2

1

3

1

2

1

2

1

1

1

8

1

Antal

Fangedage.

M. K. M.

14

331

21

1

48

57

124

4

281

226

27

92

34

470

41

135

251

6

2

9, 9

1

15

30

2

1

8

127

105

12

1

52

2

6

321

29

264

12

4

3

2

2

6

2

58

81

209

6

4

7

1

50

40

25

37

28

12

5


46

82

44

2

5

26

2

56

Antal

Fanger.

41


1

21

2

K.


22 1

19

• .1.

• •

• •


3

1

Antal

Fangedage

M. K.

272

2

27

34

9

106

11

108

103

9


• •



5


Antal

Fanger.

M. K.

14

62

6

1

6

2

9

3

17

34

2

5

1

40

9

11

5

2

1

1

1

3

1

1

3

6

20

3

2

32

1

2

2

53

1

54

9

4

2

1

1

2

1

2

3

51

4

6

2

1

2

1

3


1

2

2

2

3

1

1

2

8

1

Antal Fangedage.

M. K. Tils.

14

603

21

1

48

57

126

4

308

260

27

92

34

470

41

45

135

251

6

2

22

15

30

2

1

8,

127

105

12

10

158

2

11

6

429

29

264

12

4

3

2

2

6

2

58

81 56

312

131

16

50

40

25

37

28

5

2

22

1

46 61

30

2

1

-1 8

82 209

1

44' 149

-1 12

10

2 160

2

37 37

Fortegnelse over samtlige Hjælpefængsler og Tinglagsarrester findes i Aarbogen 1901-1902, II,

Tabel 28, jfr. nærværende A.arbog S, 33,

Politiarrest,

10

26

2

14

619

22

1

48

107

126

44

333

297

1

27

92

34

498

53

50

135

251

8

11

6

439

29

290

12

5

2

3

2

2

6

2

'58

137

312

6

13


Tabel 29. Antal Tvangsarbeidere

i 1902.

Kristiania. Sem.


Ajfelpefængslerne 1902. 71

Varetægtsfanger. Straffanger. Samlet Belæg.

Antal

Fanger.

K.

A ntal

Fangedage.

M. K.

K. M. K.

Antal , Antal

Fanger. Fangedage

M. K. M. K.

Levanger .

Bronno

Vefsen

Hemnes .

Mo

Skjerstad (Fauske) .

Flakstad

Narvik 1) • • .

Rombaksbotten 1)

Ibbestad

Vardo

Kautokeino

Tan en

Polmak .

16 1 406

3 4

3 7

2 4

29 2 43 2

1 4

1 1

80 2 474 19

54 89

9 1 28 5

17 2 248 3 52

6

1 • 5 -

41 4 1

10 236

22

76

Tilsammen 609 45 4913,' 5581 213; 13 1150 94

Tabel 28. Udgifterne ved Hjælpefængslerne

og Tinglagsarresterne i 1902.

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Nordre Bergenhus

Sondre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromso

Finmarken

Antallet 1 Januar 1902

Indkommet

Deraf:

a) Betlere

b) Ørkesløse og Drukkenbolte

c) Ialt efter Fattiglovene • .

d) Mænd, som ikke liar betalt

Underholdningsbidrag efter

Lovene af 6/7 1892 . .

1) Politiarrest.

199 661

656 157

Tilsammen

70 2

440 155

510 157

Antal

Fanger.

16 31 1 211 4 47 2 617

1

Statskassen.

Kr.

11

871

667

966

55

88

312

184

626

173

252

529

517

26

507

Antal Fangedage.

M. K. M.K. Tile.

3

4

20 637

4

3

7

7

2

4

4

29 2 43 2 45

1

4 4

1

1

1

80 2 474 19 493

54 89

89

9 1 28 5 33

69 12 484 79 563

6 22

22

1 - 5

5

41 4 1 5

822 58 6 003 65216 715

Fængselsdistriktet.

Kr.

2 310

2 134

2 224

460

492

952

1 116

755

2 000

534

533

820

1 087

304

1 209

5 784 I 16 930

Arendal. Bergen. Trondhjem.

M. K. M. K. M. K.

1

7 - 8 2 37

6 - 19 7 185

- -i- -

2 - 13 7 165

2 • 14 7 165

146 -4• 5 - 20 - 21,

Tilsammen.

Kr.

li

3 181

2 801

3 190

515

492

1 040

1 428

939

2 626

707

785

1 349

1 604

330

1 716

22 714

Tilsammen.

M. K,

16 13 6 264 90

66 42 18 908 248

1 4 - 75 3

65 17 18 637 245

66, 21 18 712 248

196 -


7 ‘,.1

Samlet Antal Tvangsarbeidere

i Aaret . .

Udgaaet

Antallet 31 Decbr. 1902

Deraf :

a) Betlere

b) Orkesløse og Drukkenbolte

e) Ialt efter Fattiglovene . .

(1 ) Mænd, som ikke liar betalt

Underholdsningsbidrag efter

Lovene af 8/7 1892

Dagligt Middeltal af Tvangsarbeidere

højeste Antal .

Laveste Antal .

Tabel 30. Tvangsarbeidstiderne

i Tilfælde, hvor Indsættelse

i 1902 har fundet Sted

for Betleri eller for Orkeslashed

eller Drukkenskab.

Tvangsarbeidshusene 1902.

Kristiania.

M K

6

5

16

385 155

10

1

9

18

1

1

14 1

17 1

Sem. Arendal.

1

1

M.

K.

13 - 27 9

12 16 6

1 11 3

- -

- 8 3

- 9 3

1 2 4

Bergen.

2,6' - 6,0 2,0 40,8 14,6

8 13 63 28

4 43 6

Sem. Arendal. Bergen.

M. K. M. K. M. K.

1 Maaned og derunder .

1over 1 Md. til 2 Mdr. .

2 - 3

3 4

- 5

5 — 6

6 - 12

1 Aar

Ikke opgivet

1

113 13

115 21

137 73

15 (3

114 44

15

- 65 17

7 2 52 13

- 2 35 31

1 1 1

4 2 13 3

1 -

Ialt 510 157 -- 14 7 165 66

667 2

Tabel 31. Steder, fra hvilke,

Tvangsarbeidere er indkommet Kristiania.

i 1902 i Tilfælde, hvor Indsættelse

har fundet Sted

Sem.

for Betleri eller for Orkeslashed

eller Drukkenskab.

M. K. M. K.

Fredrikshald

Sarpsborg.

Fredrikstad

Moss

Kristiania .

Hamar . .

Lillehammer

Hønefoss

Drammen

Kongsberg

Holmestrand

Tønsberg

Larvik

Skien .

I. Byerne.

855 223

631 174

224 49

34 -

175 49

209 49 1

15

177,8, 55,9

294

152

Kristiania.

M. K.

21I231

Arendal. Bergen.

K.

Trondhjem.

Tilsammen.

M. K. M. K. M. K.

222 82 55 24 1 172 338

185 63 42 10 886 253

37 19 13 14 286 85

- 2 - 37

33 19 8 14 224 85

33 19 10 14 261 85

M. K.

3

10,2 4,2

Trond-

m. i K.

8

3

4

4

2

111

25

237,4 76,7

Tilsammen.

M. K.

187

178

177

16

1

32

40

107

8

135 60

18

21 18 712; 248

39 960

'frond-

M. K.

Tilsammen.

M. K.

6

2

5

17

385 155

10

1

2

18

1

1

1

14 1

17 1


Porsgrund .

Kragero

Tvedestrand

Arendal

Kristiansand .

Mandal . .

Egersund .

Stavanger

Bergen

Aalesund .

Kristiansund

Trondhjem

Bodo

Byerne ialt

II. Lan d distrikterne.

Smaalenenes Amt

Akershus

Iledemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes —

Lister og Mandal —

Landdistrikterne ialt

hele liget

Tabel 32. Opgave over de

for Betleri eller for Orkeslashed

eller Drukkenskab

i 1902 indkomne Tvangsarbeideres

Alder.')

15-17 Aar

18-20 -

21-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 Aar og derover

Ikke opgivet

Tvangsarbeidshusene 1902.73

Trond-

Kristiania. Sem. Arendal. Bergen. Tilsammen.

hjem.

M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K.

2

16

1

498 1571

5101 157 12

667 2

Kristiania.

M.

3

18

40

53

110

92

66

24

2

K.

3

18

32

36

24

14

6

Ialt 4081 133

541

M.

4


2

1

3

141 7

2

1

7 1

20 5

1

1

1

12 5

12 5

149 61 149 61

3

3

2

2

18 18 18

1 1

7; 165 661 211 18 697 248

18

3

2

3

1

1

1

1

2

1

- I -I

165 66 21i 18 7121 248

231

Sem. I Arendal. Bergen.

K.

1

M. K. M. K. i M.

1

1

2

6 4

il

2 1

1

21 - 13 1 7

2 20

9

11

21

33

22

13

2

2

8

7

8

10

8

111; 43

154

39 960

Trondhjem.

Tilsammen.

K. M. K.

. . 3 5

1 5 29 31

5 52 44

3 3 79 47

5 4 154 42

3 1 120 24

5 86 7

1 27 1

1 3

191 18 553 201

37 754

1) personer, indsat flere Gange i Aarets L013, er her blot regnet 1 Gang og Hensyn blot taget

til sidste Gangs Indsættelse.


74 Tvangsarbeidshusene 1902.

Tabel 33. Opgave over de

for Betleri eller for Orkeslashed

eller Drukkenskab

i 1902 indkomne Personers')

tidligere Livsstilling.

Embedsmænd

Ombuds- og Bestillingsm.

Handelsm. og Fabrikanter

Ilaandværkere . . . . .

Gaardbr. og Føderaadsfolk

Ilandelsbetj. og Kontorister

Ilaandv.arb. og Læregutter

Tjenestetyende . . . . .

Fabrik- og Værksarbeidere

Husmænd og Inderster .

Fiskere . . ..

Sjøfarende

Dagarbeidere . . . .

Løsgjængere og Omstreifere

Prostituerede Kvinder . .

Betlere og Fattiglemmer

Personer i andre Stillinger

Ikke opgivet

Tilsamm en

Tabel 34. Opgave over de for

Betleri eller for Orkesloshed

eller Drukkenskab i 1902 i

Kristiania Tvangsarbeidsanstalt

indsatte Personers

Fedested.

Kristiania. Sem.

M. K. M. K. M.

116

1

43

5

23

185

18

2

1

130

3

13

1

408 133

541

1

,

-

••■■•••

Indsat

i Kristiania

Tvangsarbeidsanstalt.

M. K.

2

-

Arendal.

1


2

7

3

K.

6

-

131 7

20

Bergen.

Trond.

hjem.

154 37

Tilsammen.

M. K. M. K M. K.

L Byerne

6Fredrikshald 3 Brevik

2Sarpsborg. 2 Kragerø

5Fredrikstad 5 Risør

4Moss - Tvedestrand

123 Kristiania

37 Arendal

1Hølen .

- Lillesand

2Drøbak 1 Kristiansand

5Hamar 2 Stavanger

Kongsvinger

2 3 Haugesund

1Gjøvik . .

- Bergen .

Hønefoss

2 - Florø

Drammen .

15 3 Aalesund .

2Kongsberg - Kristiansund

1Holmestrand - Trondhjem

2Horten - Bodo

1Tønsberg 5 Tromsø

Sandefjord

- 1 Hammerfest

5Larvik . .

1 Byerne tilsammen

Fredriksværn

- 1

Skien

10 1

Porsgrund

1 2

35 6 6 159 9

1 1 1

5 1 49

6

22 3 48 5

41 7 5 1 239 14

2 1 22 2

23 14 167

3

8 1 4 ' 25 1

- 2 2

111 43 19 1§ 553 201

754

Indsat

i Kristiania

Tvangsarbeidsanstalt.

M. K.

1

1

1

1

2

1

14 4

3 3

1 1

8 3

1 1

1

5 1

1

1 1

1

224 91

1) personer, indsat flere Gange i Aarets IA, er her blot regnet 1 Gang og Hensyn blot taget

sidste Gangs Indsættelse.

315



H. Landdistrikterne.

Smaalenenes Amt

Akershus

Hedemarkens

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Sondre Bergenhus

Romsdals

Sondre Trondbjems

Tvangsarbeidshusene 1902. 75

Indsat

i Kristiania

Tvangsarbeidsanstalt.

M. K.

20

53

23

14

20 8

9

2

4

1

3

3

10

8

3

3

3

3

1

2

Nordre Trondhjems Amt

Landdistrikterne tilsammen

Sverige . .

Andre Lande

hele Riget

• •

Ialt

Indsat

i Kristiania

Tvangsarbeidsaustalt.

M. K.

2

161 38

199

385 129

514

22 4

1

23 4

27


ttC 4, • -0

0 . C. CO c CD cd

4.. ?..4 ,..W

an rn CL, an 7-'

$.. a!g '1:1 •

0 c.':.,

cs3

a,

P.,

. 6 o 6 o

02 cn

&... )

-, cD ,,-, a)

c. ca -...

,c1 -T-4

g

cD a.) 4..

cd

4.. Cn r•-1 cg

C

f...

to ....

e

02 CD 0,

ctS

• r4

P.... • ,-. g

lin

•pe. ,..-N g •-.M Ce g •PrZ' be

Ps

g to CO• ,•-. co 'es

Q)


Bi lag.

Bodsfængslets Inspektions Beretning.

Herved oversendes de af Bodsfængslets Direktør, Læge, Præst og Lærere

for Tidsrummet i April 1902 til 31 Marts 1903 afgivne Beretninger.

Idet Inspektionen i alt væsentligt finder at kunne henholde sig til det i

disse Beretninger indeholdte om Fængslets Tilstand og om Fangebehandlingen

m. v., skal man for sit vedkommende yderligere afgive følgende Beretning :

I Inspektionens Sammensætning er i Beretningsaaret foregaaet den Forandring,

at Legationsraad Anker er udtraadt af og Bureauchef Omsted indtraadt

i samme.

Inspektionen har i Beretningsaaret afholdt 12 ordinære Moder.

Ved de af Medlemmerne foretagne turvise Besøg i Fængslet er der ikke

fundet Grund til nogen Bemærkning angaaende den Maade, hvorpaa Fængslet

bestyres eller paa hvilken Fangebehandlingen foregaar.

Der hensad i Beretningsaaret i det hele 566 Fanger i Bodsfængslet.

Fangetallet var ved Aarets Begyndelse 243 og ved dets Slutning 210.

Gjennemsnitsbelægget udgjorde 219,54

medens høieste Belæg var 249

og laveste Belæg 202

I forrige Beretningstermin udgjorde Gjennemsnitsbelcegget 228,39

det højeste Belæg 255

og det laveste Belæg 203

Det daglige Gjennemsnitsbelæg udgjorde for:

Decenniet 1862-1871 210,6

— 1872-1881 192,8

- 1882-1891 183,6

- 1892-1901 208,0

Det samlede Antal Fanger, der fra Fængslet toges i Brug og til 31

Marts 1903 er indkommet i Bodsfængslet, udgjorde 11 070, hvoraf 8 983

indkom direkte fra Jurisdiktionerne.

I Beretningsaaret er 205 1) Fanger bleven løsladt paa Prove, af hvilke

7 ved kongelig Resolution.

1) 204 efter Fængselsstyrelsens

77


7 s

Ved den i Fængslet udøvede Disciplinærmyndighed har man ikke funde

noget at erindre, heller ikke ved Sjælepleien eller Undervisningen.

Sundhedstilstanden har været meget god.

7 Fanger blev af Hensyn til deres Helbred overførte til Akershus Landsfængsel.

3 Fanger blev indlagt paa Rigshospitalet og 1 Fange overførtes til

Kriminalasylet.

Ingen Fange døde i Fængslet.

Arbeidsvirksomsheden har været drevet paa sædvanlig Mande.

Fangernes Forpleining er foregaaet som tidligere.

Med Hensyn til Bygningerne og deres Indredning har man intet særligt

at bemærke.

Hvad angaar Fængslets Indtægter og Udgifter skal man indskrænke sig

til at henvise til, hvad derom af Direktøren er anført.

Kristiania den 14 Juli 1903.

P. Beichmann.

Hans Sev. Vang.

H. Schytte Berg. Jonas Stenersen.

Hjalmar Schibbye. Johs. Omsted.

Hs. Gurstad.

More magazines by this user
Similar magazines