Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder - Aarhus ...

studnyt.sam.au.dk

Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder - Aarhus ...

cand.

scient.

pol.

Politisk og organisatorisk tæft

Viden om offentlige kunder

Forretningsudvikling og projektstyring


JENS BLOM-HANSEN

INSTITUTLEDER,

INSTITUT FOR STATSKUNDSKAb

ScIENT.POL.ERNES

KOmPETENcER

Arbejdsmarkedet for kandidaterne

fra Institut for Statskundskab i Århus

– cand.scient.pol.erne – er i rivende

udvikling. Traditionelt har statskundskabsuddannelsen

haft fokus på den

offentlige sektor og en embedsmandskarriere.

Det er stadig en meget

væsentlig karrierevej for stedets

kandidater. Men den private sektor

har i stigende grad fået øjnene op for

scient.pol.ernes kompetencer.

Scient.pol.erne er udstyret med

solide faglige forudsætninger. Studiet

giver dem en enestående indsigt i

samfundet, globaliseringens udfordringer

og den offentlige sektors

indretning. Det giver overblik og forudsætninger

for at forstå komplekse

problemstillinger. De får en metodemæssig

ballast og selvstændighed,

der sætter dem i stand til at håndtere

vanskelige analyseopgaver. De trænes

i kommunikation, præsentation og

formidling, der giver dem et forspring,

når det gælder håndtering af arbejdspladsens

samspil med omgivelserne.

De offentlige arbejdsgivere har

længe haft blik for disse kompetencer.

Medieverdenen, interesseorganisationerne,

rådgivningsbranchen,

større produktionsvirksomheder og

mange andre steder er også ved at

få det.

Institut for Statskundskabs generalistuddannelse

giver et godt afsæt

for mange forskellige erhvervsveje.

EKSPERTER

I OFFENTLIGE

RELATIONER

De fleste større virksomheder har et samspil med offentlige

organer, enten fordi de handler med offentlige kunder eller

er underlagt regulering af en offentlig myndighed.

Med en kandidat i statskundskab får du en medarbejder

med dyb indsigt i den offentlige maskine, folkevalgtes

tænkemåde og beslutningsprocesserne i en politisk styret

virksomhed, uanset om jeres berøringsflade er EU, et ministerium,

regioner eller kommunerne.

Cand.scient.pol.er har stærke strategiske kompetencer og

kommunikative evner, som virksomheder også kan udnytte

ved løsning af komplekse problemstillinger, forretningsudvikling,

CSR, public relations og stakeholder­relationer.

HvOR UDDANNES cAND.ScIENT.POL.ER?

En cand.scient.pol. er en kandidat, der er uddannet på for eksempel

Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Institut for

Statskundskab i Århus hører under Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet sammen med jura, økonomi, psykologi og Handels- og

Ingeniørhøjskolen i Herning. En færdiguddannet statskundskaber

fra Aarhus Universitet har gennemført en treårig bacheloruddannelse

efterfulgt af en toårig kandidatuddannelse.

cAND.ScIENT.POL.ERS STyRKEOmRåDER

Styring af tværfaglige samarbejdsrelationer • Indgående

kendskab til politiske processer og aktører • Indsigt i offentlig

forvaltning • Projektledelse og organisering • Strukturering

og formidling af komplekse problemstillinger • Analyse •

Statistik • Formidling af kompliceret og omfangsrigt materiale •

Viden om internationale relationer

UDDANNELSENS INDHOLD

• Metode (Statistik, interviewteknik og kvalitativ analyse)

• Økonomi (Mikro- og makroøkonomi)

• Forvaltning (Organisationsteori og administration)

• Forvaltningsret (Offentligheds- og forvaltningsloven)

• International politik (Internationale relationer og globalisering)

• Komparativ politik (Politiske systemer, aktører, relationer og samspil)

• Sociologi (Samfundsgrupper og sociale relationer)

• Idéhistorie og videnskabsteori (Avanceret politisk teori)


NyE mARKEDER?

NyE PRODUKTER?

FORRETNINGSUDvIKLING?

EU?

mINISTERIER?

KOmmUNER?

STAKEHOLDERS?

KUNDER?

KONKURRENTER?

LEvERANDøRER?

OFFENTLIGE KUNDER?

OFFENTLIG REGULERING?

POLITISK PROcES?

STRATEGI?

POLIcy?

FORRETNINGSFORSTåELSE?

UFORmELLE STRUKTURER?

NETvæRK?

HIERARKIER?

DAGSORDENER?

FORmIDLING.

ANALySE.

KOmmUNIKATION.

OvERbLIK.

PROjEKTLEDELSE.

mETODE.

LæS mERE Om

STATSKUNDSKAbS-

UDDANNELSEN På

www.PS.AU.DK


FINN KRISTENSEN

KONTRAKTcHEF I FALcK

vELARGUmENTEREDE

OG POLITISK

GANGbARE TILbUD

”Når man arbejder tæt på

det politiske, er det en

fordel at vide, hvordan

den offentlige sektor er

skruet sammen,” siger Finn

Kristensen, der er kontraktchef

i Offentlig Service i

Falck og Rune Andersens

nærmeste chef.

Brandslukning og ambulancer.

Tilbud, kontrakter

og kalkulationer er kerneaktiviteterne

i afdelingen

Offentlig Service, hvor medarbejderne typisk

er involveret i lange forhandlingsforløb:

Politisk orienterede forløb stiller særlige

krav til, at vores tilbud er korrekte, politisk

gangbare, argumenterede og har lidt mere

karakter af et notat end et ”normalt ”tilbud.

Tilbuddet skal formuleres, så det kan læses i

det politiske system og indgå i den offentlige

sagsbehandling.”

Ud over kendskabet til det offentlige

fremhæver Finn Kristensen, at Rune Andersen

som cand.scient.pol. kan behandle

komplekse problemstillinger meget selvstændigt,

arbejde hurtigt og formulere sig godt

på engelsk.

”Også omkring forretningsudvikling og

relaterede analyser er Rune i stand til på en

struktureret måde at få banket noget ned

på papir. Han har evnen til at anskue mange

ting på en ny måde, forestille sig en ny situation,

analysere den og få nye ideer,” siger

Finn Kristensen.

“Han har evnen til

at anskue mange

ting på en ny måde,

forestille sig en ny

situation, analysere

den og få nye ideer.”

Blå blink og ambulancer har de

sidste 100 år været forbundet

med Falck, men ambulancekørslen

er i dag i udbud efter en afgørel­

se fra Klagenævnet for Udbud.

Udbuddet af ambulancekørsel er en

omfattende opgave for Falck og involverer

økonomer, jurister, kommunikationsfolk,

regionale afdelinger, indkøbere

og medarbejdere fra mange andre

afdelinger. Manden der skal koordinere

den komplekse opgave er cand.scient.

pol. Rune Andersen:

”Jeg sidder som edderkoppen i

midten af spindet, og samler tilbuddene.

Det er mit hidtil største projekt,

og resultatet vil betyde en masse for

virksomheden. Vi taler om mange

stationer og menneskers arbejdsliv, som

bliver påvirket af udbuddet,” siger Rune

Andersen.

Specialisterne leverer de økonomiske

beregninger eller tekniske specifikationer,

men det er Rune Andersens

opgave som projektleder at samle de

mange bidrag til et velformuleret tilbud,

som kan læses og forstås af kunden,

hvilket vil sige embedsmænd og folkevalgte

politikere.

”Som cand.scient.pol. har jeg

indsigt i den offentlige maskine. Det er

vigtigt for Falck at vide, hvordan man

arbejder i en politisk styret virksomhed,

så vi kan forstå både den politiske

proces og den offentlige kunde,” siger

Rune Andersen.

Rune Andersen blev cand.scient.pol.

fra Aarhus Universitet i 2003 og kort

efter ansat i Falck:


”Jeg skrev et klassisk statskundskabsspeciale

om amerikansk udenrigspolitik.

Bredden i min uddannelse

gør, at jeg kan få overblik over og

strukturere store mængder stof, uanset

emnet. Desuden er jeg vant til at

KONTRAKTKONSULENT

mED INDSIGT I

OFFENTLIGE KUNDER

skrive meget og kan nemt levere et

dokument på 30-40 sider.”

Rune Andersen arbejder også med

andre udbudsopgaver og deltager

desuden i Falcks forretningsudvikling

inden for offentlig service. Arbejdet

RUNE ANDERSEN, CAND.SCIENT.POL.

KONTRAKTKONSULENT I FALcK, OFFENTLIG SERvIcE

kræver, at han på kort tid kan skrive

en velformuleret og præcis indstilling

til ledelsen. Fra statskundskabsstudiet

har han også fået indsigt i offentlige

forvaltninger og en række metodiske

værktøjer:

”F.eks. kan man bruge den metodiske

viden til at validere undersøgelser,

der anbefaler den ene eller anden

løsning inden for beredskabsområdet.

Det er nyttig information, når man

skal forholde sig til de debatter, der

nogen gange kører i medierne eller

Folketinget”.


KURT BLIGAARD

KONcERNDIREKTøR, DONG

KANDIDAT mED

SPEcIALE I

KOmPLEKSITET

”Cand.scient.pol.er adskiller sig ved, at de

kan skabe orden i noget, som ser meget

komplekst ud og formidle kompliceret stof

på en klar måde.”

Ordene er Kurt Bligaards, DONG’s

koncerndirektør for Energy Markets, og

han ved, hvad han taler om. Han blev selv

uddannet cand.scient.pol. i 1988.

Bredden i uddannelsen er cand.scient.

pol.ers styrke, fordi de kan anskue en sag

fra mange perspektiver. Det kan dog samtidig

betyde, at der er områder, hvor cand.

scient.pol.er er for meget generalister, for

eksempel de finansielle.

”Men det er ikke noget problem, hvis

de ansættes de rigtige steder i organisationen.

Statskundskabere kan hjælpe

virksomheden med at håndtere komplekse

problemstillinger, og det kan sagtens være

på en forretningsmæssig måde,” mener

Kurt Bligaard:

”Virksomheder får glæde af cand.

scient.pol.er, hvis de ønsker at tage deres

forretningsmodel op

til overvejelse, for

eksempel på grund af

globaliseringen. Derudover

er de nyttige

for alle virksomheder,

der har et samspil med

offentlige organer,

enten fordi de bliver

reguleret af en offentlig

myndighed eller

har det offentlige som

kunde.”

“Virksomheder får glæde

af cand.scient.pol.er, hvis

de ønsker at tage deres

forretningsmodel op til

overvejelse, for eksempel på

grund af globaliseringen.”


Koncernledelsen i DONG

Energy deltog meget aktivt, da

cand.scient.pol. og strategisk

rådgiver Helene May Vibholt

var en af medforfatterne til

DONG Energy’s første ansvarlighedsrapport

i 2006.

Som nysfusioneret havde DONG Energy

behov for at tænke strategisk over

energikoncernens rolle i samfundet og

formulere en række klare holdninger

omkring klima, miljø, kunder, medarbejdere

og forretningsetik.

”Ansvarlighedsrapporten bliver

betragtet som et ledelsesværktøj, hvor

DONG Energy melder sine holdninger

ud og fortæller, hvilke mål vi vil holdes

op på. Den interne afklaringsproces i

forbindelse med at udarbejde rapporten

har derfor stor værdi,” siger Helene

May Vibholt, der som strategisk rådgiver

er placeret i afdelingen People &

Responsibility.

Helene May Vibholt trak på sine

analytiske kompetencer, da hun skulle

cSR SOm ET

STRATEGISK

LEDELSESvæRKTøj

HELENE MAY VIBHOLT, CAND.SCIENT.POL., MPP

STRATEGISK RåDGIvER I DONG ENERGy

sætte sig ind, hvad energipolitiske stakeholders

forventer af en koncern som

DONG Energy, men også hvad ledelsen

forventer af en ansvarlighedsrapport.

”Cand.scient.pol.er står stærkt i

forhold til det samfundspolitiske. Vi

har politisk og organisatorisk tæft og

kan overskue og analysere mange problemstillinger,

strukturer, netværk og

dagsordener, både internt og eksternt

i organisationen,” siger Helene May

Vibholt.

I modsætning til et finansielt regnskab

har Corporate Social Responsibility-arbejdet

ikke på samme måde faste

standarder, så Helene May Vibholts

opgave var også at komme med forslag

til, hvilke målgrupper, rapporteringsstandarder

og kommunikative virkemidler

der skulle anvendes i forbindelse

med ansvarlighedsrapporten.

Det betød gennempløjning af en

del materiale fra andre virksomheder

og globale tænketanke samt kontakt

til en række netværk, som arbejder

med samme problemstilling.

”Man skal ikke undervurdere

cand.scient.pol.ers evne til at tage en

kompleks problemstilling, dele den op

i bidder på en struktureret måde og

finde brugbare løsninger,” siger Helene

May Vibholt.


KONTAKT TIL INSTITUT FOR STATSKUNDSKAbS

KANDIDATER OG KANDIDATSTUDERENDE

Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet uddanner hvert år mellem 100 og 150

cand.scient.pol.er, og langt de fleste søger job, mens de stadig er studerende.

De studerende har deres egen forening, Kandidatforeningen, som støttes af Institut

for Statskundskab.

Hvis du ønsker at deltage i Kandidatforeningens Erhvervsmesse eller få kandidatstuderende

på virksomhedsbesøg, kan du kontakte foreningen på kandidat@ps.au.dk

For generel information om Institut for Statskundskab, skal du kontakte studienævnssekretariatet

på studienaevn.statskundskab@ps.au.dk

Similar magazines