Juni 2010 - Cochlear Implant Foreningen

cochlearimplant.dk

Juni 2010 - Cochlear Implant Foreningen

Foreningen for voksne CI-brugere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

Fra netværkskurset.

Fra netværksmødet i Århus.

N Y H E D S B L A D

J U N I 2 0 1 0

9 . Å R G A N G

N R . 1

Fra Cafemødet med Decibel.

Fra GF 2010.


FM

er

nem

at a at

bruge

– i

ffritiden

ritide

n og

på p på

arbejdet arbejd

et

Voksne

er

aængige aængige

af

FM

i

fritiden

og

ppå

å aarbejdsplad

rbejdsplad-

sen.

For

aat

t vvære

ære

eeektive,

ektive,

må m å F FFM-systemer

M M-

s y s t e m e r v vvære

æ r e

nemme

at

programmere,

nemme

at

anvende

og

1100

00

%

pålidelige.

DDe

e sskal

kal

lligeledes

igeledes

kunne kunne

ggive

ive

ffuldstændig

uldstændig

vished

om

at

talesignalet

er

klart

modtaget.

Oticon Oticon

AAmigo-familien

migo-familien

opfylder

alle

disse

behov.AAvanceret

vanceret

tteknologi

eknologi

ggør

ør

AAmigo

migo

nnemmere

emmere

aat

t bbruge

ruge

og

eer

r mmere

ere

ppålideligt

ålideligt

eend

nd

nnoget

oget

a aandet

n d e t FM-system F M M-

s y s t e m på p å

mmarkedet.

arkedet.

SSom

om

een

n lløsning

øsning

mmed

ed

ere ere

mmuligheder,

uligheder,

bbåde

åde

ttil

il

aarbejdspladsen

rbejdspladsen

og og

hhjemmet,

jemmet,

kkan

an

AAmigo

migo

T10

tilbyde:

VVISHED

ISHED


FFjerner

jerner

eenhver

nhver

ttvivl

vivl

oom,

m,

aat

t

FFM-systemet

M-systemet

ffungerer

ungerer

HHOLDBARHED

OLDBARHED


MMindre

indre

nnedetid

edetid

bbetyder

etyder

mmere

ere

iinformationstid

nformationstid

PPRIORITERING

RIORITERING

AAF

F SSTEMMER

TEMMER


EEt

t rrent

ent

oog

g kkonstant

onstant

ttalesignal

alesignal

KKOMFORT

OMFORT


PProgrammeringsenhed

rogrammeringsen

hed

llige

ig

e

ved

hånden

AAmigo

migo

Arc

(halsslynge) ( halsslynge)

har

aaudio-indgang

udio-indgang

til

ekstern

lyd, ly

d d,

ff.eks.

. eks.

iPod

og

telefon.

www.oticon.dk

www.

oticon.

dk

2 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010


Indhold:

Formanden har ordet 3

Stafetten

7th Asia Pacific Symposium

on Cochlear Implants

5

and Related Sciences

Generalforsamling

8

på Castberggård

Kursus i Odense for

10

netværkskontaktpersoner 12

Netværkskursus 12

Spørgsmål til CI-centrene

Specialkonsulent Inger

14

Riisager om arbejdsmarkedet

Medlemsstatus i

16

Cochlear Implant Foreningen 17

Arrangement med

deCIbel og CIF 18

Interview 19

Runde fødselsdage 19

Møde med 30 HTX-elever

Sidste nyt fra PR- og

20

informationsudvalget! 21

Sidste nyt fra netværket

Foredrag hos deCIbel

22

om CI-teknik 23

Fælles kliniske retningslinier 24

Sommerhilsen fra Danaflex 25

Efterårskursus 2010 27

Bestyrelsen 27

Nyt fra Danaflex 28

Cochlear Implant Foreningen

Redaktionen:

c/o Janni Glæsner

Rosenvangsvej 13

2670 Greve

E-mail:

redaktoer@cochlearimplant.dk

Vedr. annoncering - kontakt

Janni Glæsner via mail:

formand@cochlearimplant.dk

Sats og tryk:

amh grafisk aps / 7529 7623

ISSN: 1903-7279

Formanden

har ordet...

Generalforsamlingen 2010

Allerførst vil jeg sige tak for det

flotte fremmøde til årets GF på

Castberggård. Det var en dejlig

dag, og flere kom langvejs fra

for at deltage. Tak til Birgit for

det år du var med i bestyrelsen

og ikke mindst for din indsats i

PR- og informationsudvalget.

Pøj pøj med din uddannelse.

Velkom men til Lone, som har

påtaget sig hvervet som redaktør

frem over.

Dernæst vil jeg sige stor tak for

den flotte opbakning, som I gav i

forbindelse med mit genvalg.

Det blev jeg meget rørt over. Tak

for tilliden. Jeg vil gøre alt, hvad

jeg kan for at leve op til dette.

Netværk/kursus for

netværkskontaktpersonerne

I vil i bladet kunne læse om kurset

vi afholdt for CIF.s netværkskontaktpersonerne

i april måned.

Jeg vil gerne rose alle kontaktpersonerne

for jeres engagement

i CIF-netværket over hele landet.

Da kontaktpersonerne har brug

for at støtte hinanden, udveksle

erfaringer m.m. er det aftalt, at vi

fremover mødes hvert halve år.

Jeg har godt nok overladt Ros -

kilde gruppen til Hanne og Rene,

men sammen med Sonja er jeg

stadig med på sidelinien.

Decibel

I marts måned afholdt Decibel

og CIF en cafe-dag for forældre

til CI-børn, CI-børn og CI- voksne

i Roskilde. Denne dag kan I

læse meget mere om i bladet.

Forældrene er blevet opfordret til

at tilmelde sig vores netværksmøder

og få en snak med os

voksne CI-brugere, når de har tid

og lyst. Vi blev enige om, at det

ikke var sidste gang vi afholdte

sådan et arrangement. I skrivende

stund er de første tiltag til

”brobyggeriet” for de unge ved

at komme på tegnebrættet. Både

Decibel og CIF arbejder på at få

et samarbejde op omkring de

unge mellem 15 og 25 år, og det

er mit håb, at de unge vil føle sig

velkommen i CIF.

Bornholm

Desværre måtte vi aflyse turen

til Bornholm i år på grund af for

få tilmeldinger. Det var meget

ærgerligt. Kenneth havde lagt et

kæmpearbejde i planlægningen

af turen. Jeg håber ikke, at Ken -

neth har mistet lysten til at arrangere

en tur en anden god gang.

Måske er der nogle af jer andre,

der har mod på at arrangere en

tur til Skagen eller Samsø – blot

en ide.

Bilateral pris

Vores hovedsponsor, Danaflex,

har modtaget en pris for bedste

bilaterale performance, hvilket I

kan læse om i bladet. Stort til-

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 3


lykke til Danaflex og tak for de

rosende ord til vores tidligere

arbejdsudvalg for bilateral CI.

Her må jeg tilføje, at vi bliver

kontaktet af andre lande, der har

hørt om vores resultat i kampen

for at få bilateral CI. Det må siges

at være en anerkendelse af CIF, at

vi er ”kendte” for vores resultater

i det store udland.

Pårørende

I dette blad har jeg forsøgt at få

mere fokus på det at være pårørende.

Det er jo ikke kun CI-brugeren,

der bliver påvirket af hele

forløbet i det at få CI, men så

sandelig også CI-brugerens familie.

Det er dejligt at læse, at flere

og flere pårørende finder støtte og

hjælp ved CIF.s arrangementer. Vi

vil fortsat gøre vores bedste i CIF

for at støtte jer både ved net-værksmøder, efterårskurset og til

den årlige generalforsamling.

Endvidere er I fortsat velkomne

til at henvende jer skriftligt. Dej -

ligt at I kan og vil bruge os.

Jubilæum

I 2012 har CIF 10 års jubilæum

og allerede nu er bestyrelsen be -

gyndt at tænke på, hvordan vi kan

fejre denne store begivenhed. Det

hele startede i Odense, og det

ville være naturligt, at festen bliver

afholdt der. I vil kunne læse

meget mere om dette fremover på

hjemmesiden og i de fremtidige

nyhedsblade. Ideer til festen modtages

gerne.

Redaktør

Denne gang har jeg den store fornøjelse

at være redaktør på ny -

hedsbladet. Dette skyldes teknis-
ke problemer hos den nyvalgte

redaktør. Jeg håber, at I vil nyde

indholdet, og jeg vil sige stor tak

til alle jer der har bidraget med en

artikel til bladet. Det er en fornøjelse,

at så mange har bidraget

med artikler og indlæg i øvrigt.

Sommerferie

I ønskes alle en rigtig dejlig sommerferie,

forhåbentlig uden mere

vulkanaske :o) Husk jeres MAP

på USB stick og adresse til nærmeste

reparatør, hvis I drager til

udlandet. Benyt jer af de muligheder,

der er hos jeres CI-producent

for at låne/leje en evt. reserveprocessor.

Jeg glæder mig meget til

at se jer til vores ”kreativ udstilling”,

efterårskurset og/eller i for -

bindelse med et netværksmøde.

Janni Glæsner

4 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010


En god oplevelse for en

CI-bruger og hendes mor

Vi blev ganske beærede, da redaktionen spurgte, om vi ville skrive Stafetten. Emnet

kunne vi selv bestemme. Vi havde sådan set mange ideer. Til en start kredsede vi om de

mange vanskeligheder vi – ligesom andre CI-brugere og deres pårørende – har mødt

gang på gang. Vi mærkede dog snart, at vi meget hellere ville fortælle om noget, som

havde været givende for os begge – og som måske kan inspirere andre: Så denne stafet

handler om vores dejlige oplevelse sammen på CI-foreningens efterårskursus på

Castberggård 2009, dels med datter Signes øjne, dels med mor Mettes øjne.

Mette Daugaard, 47 år.

Mor til Signe samt tre andre

(hørende) børn. Bor i Blovstrød,

ca. 25 km nord for København.

Oplevet af Mette:

Signe deltog første

gang på CI-forenin -

gens efterårskursus

2008. Hun kom hjem

og fortalte begejstret

om weekendens op -

le velser og var frisk

på at skulle af sted

igen. Da invitationen

til 2009-kurset kom,

syntes hun alligevel, at det var lidt tomt at

skulle af sted alene – ikke fordi hun ville være

alene på kurset, men fordi hun efter 2008kurset

havde savnet, at kunne mindes de gode

oplevelser med nogen, som hun var tæt på i

dagligdagen. Derfor blev jeg inviteret med.

På grund af diverse trafikale forhindringer

både ved København og på Fyn nåede vi ikke

frem til programmets start og gik dermed glip

af både middag og første del af et ellers både

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 5


muntert og inspirerende foredrag om at ”turde

livet” af stewardesse Connie Svendsen.

Efter have listet os på plads i utide blev vi, da

Connies peptalk var færdig, mødt med en imødekommenhed,

der gjorde stort indtryk på mig som

’ny’. Efterfølgende var der kaffe og kage, vin og

øl. Det var dejligt for mig at se, hvordan Signe

var en integreret del af fællesskabet lige med det

samme, og der gik ikke mange minutter, før jeg

selv havde fornemmelsen af at høre til. Snakken

gik, og latteren lød fra bordene, der hurtigt var

blevet rykket sammen. Takket være de øvrige deltageres

forskellige erfaringer, fik denne aften

mange, mange nyttige informationer om/ ideer

til, hvordan man som studerende kan få diverse

former for hjælp. Oplysninger, som hverken

Signe eller jeg tidligere havde kunnet opsnappe i

vores øvrige netværk.

Lørdag var den store faglige dag, hvor psykologerne

Ulla de Blanck og Erik Svarer fortsatte linjen

om at turde livet som menneske i al almindelighed

og som CI-bruger i særdeleshed. I løbet af

formiddagen kom der også mange tankevækkende

bidrag fra salen, som gav stof til eftertanke.

Frokosten, lørdag, vil jeg sent glemme. Her fik

Signe og jeg så mange nyttige informationer af

dem, vi sad ved bord med. Informationer, som i

den grad har været guld værd. Fx hørte vi for første

gang om Comfort Audio, som det i skrivende

stund lige er lykkedes for Signe at få bevilget.

Snakken gik på kryds og tværs, så det var svært

at løsrive sig og komme af sted til næste punkt på

programmet, som omfattede fire workshops:

pårørende-netværk, coaching, stresshåndtering

og TSK (tegnstøttet kommunikation). Signe

havde valgt coaching, mens jeg havde meldt mig

til pårørende-netværk. Vi var en lille gruppe pårørende,

som sammen med Erik Svarer, Jannie (formand)

og Sonja (netværksansvarlig) fik sat ord

på og drøftet nogle af de mange situationer, som

er karakteristiske for at leve sammen som CI-bruger

og hørende. Det blev et givende møde, hvor

jeg gennem både humor og alvor fik indsigt i

andre pårørendes måde at håndtere hverdagens

udfordringer.

Vi havde planer om at hvile os – og ørerne –

inden den store festaften, men den gode stemning

resulterede i, at vi måtte haste til omklædning.

Inden aftenens arrangement havde jeg nok forestillet

mig, at middagen ville være et stille selskab,

for det er jo almindelig kendt, at ingen kan

høre noget, hvis alle taler i munden på hinanden…

Der tog jeg meget fejl! Der blev talt (højt)!

Og grinet (højt)! Det var hele vejen igennem en

rigtig festlig aften.

Signe og jeg havde meget at tale om, da vi endelig

lå puttet under dynerne. Vi reflekterede over

de mange input, vi hver især havde fået på kursusdagene.

Mange brikker, i forhold til hvordan

man som CI-bruger/hørende oplever situationer,

faldt på plads på en ny og meningsfuld måde i

den forbindelse. Det blev senere end sent, før natlampen

blev slukket.

Efter at være blevet opdateret på det høretekniske

felt søndag formiddag, var det tid til at tage

afsked med alle de mange søde mennesker, vi

havde mødt. Det kunne godt være blevet sørgeligt,

hvis ikke det var, fordi vi havde kunnet sige

på gensyn!

Så mit råd til andre pårørende: Plag løs for at

komme med, når invitationen til efterårskursus

2010 ankommer!

6 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010


Signe Daugaard, 22 år.

CI-bruger (opereret på højre øre

i 2005 og venstre øre i 2007).

Uddan net social- og sundhedshjælper.

Læser nu HF

(socialrådgiver pakken).

Bor på Østerbro.

Signes oplevelse:

Jeg husker at vi kom for

sent, og at gangene var

lange, så vi måtte gå efter

lyden, og her var det

meget rart at have en

hørende med. For selvom

jeg har været på

CBG før, kunne jeg ikke

huske, hvor foredragssalen

og vores egne

værelser var.

Jeg NØD at komme ind

og høre Connie Svend -

sens show – for jeg el -

sker simpelthen bare stand up – og det fås der

ikke meget af med undertekster (så et kig ind i

salen skal da nok få vist at det kan betale sig for

TV2 mv. at tekste stand-up).

Efter showet var der kaffe og kage, og vi fik snakket.

Jeg fik en masse uddannelsestips fra andre,

og alt i alt var det bare så dejligt at være sammen

med andre med samme høreproblemer som en

selv.

Da vi skulle i seng, skulle vi ud i mørket og finde

vores hytte – det var meget mørkt, så det var nu

rart nok at have sin mor med, også da vi slukkede

lyset efter vores snak.

Dagen efter skulle vi til workshops, og her gik vi

til hver sin. Jeg skulle til en workshop, der hed

coaching. Her kunne vi selv vælge at blive coachet

eller vi kunne se på. Kurset startede med at

vi skulle tage imod ros – Ulrik (som også var kursusdeltager)

satte sig i en stol og fortalte en hi -

storie om noget, han havde gjort for sin datter.

Herefter skulle vi alle sammen skrive på en gul

lap, hvad vi synes om hans gerning. Da vi alle

havde skrevet vores ros ned på en lap – blev den

klistret på Ulrik, det var ret sjovt. Efter gullappe-sjov-med-ros

– skulle en af os coaches -

Jeg var ikke en af de modige eller også var jeg

ikke en af de heldige, det husker jeg ikke helt,

men i hvert fald nød jeg at se Hanne, der turde

prøve en tur. Det var sjovt at se som hun på nogle

minutter pludselig blev klar på, hvad hun ville i

fremtiden, så meget at der var mange, der gerne

ville prøve bagefter. Men så var tiden desværre

gået.

Så skulle vi hvile os inden festen om aften. Dog

fik vi bare snakket, og det var kun rart at ha en,

som man kender godt, at dele det hele med.

Så blev det aftensmad, og så gik det løs med snak

og hygge – vi fik en masse rødvin, jeg fik talt med

en masse forskellige om deres erfaringer, og så

fik vi da festet. Senere så vi billeder fra sommercampen

på Bornholm, det så ud som om det

havde været en rigtig god tur ☺

Til sidst gik vi i seng – vi var godt trætte efter al

den aktivitet og så lidt øm i ørene, fordi vi

CI’brugere jo godt kan tale lidt højt for at høre

hinanden. Min mor og jeg fik en lang snak, inden

vi faldt i søvn.

Søndag fik vi præsenteret forskellige hjælpemidler.

Vi så Comfort Audio, som jeg blev meget

forelsket i – men prinsen over dem alle var nu det

nye CI-apparat, som vi alle sammen var helt syge

for at få. Jeg tror også min mor sagtens kunne

sætte sig ind i al det spændende nye teknik – hun

virkede i hvert fald lige så opslugt som jeg.

Første gang jeg var af sted var det en god oplevelse

at prøve at rejse alene. Dog synes jeg, at

oplevelsen blev endnu bedre, da jeg valgte at invitere

et familiemedlem med. Når der sker meget

for én, som der gør på sådan et efterårskursus, så

er det godt at have oplevet det sammen – det er

svært at blot efterfølgende at referere…

Det har været så rart for mig at dele den oplevelse

med en som står mig nær – jeg har ikke haft

noget hørehæmmede netværk ud over min farmor

på 91 år, derfor er det så dejligt at min mor kommer

med i netværket. For så forstår hun mig

endnu bedre.

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 7


7th Asia Pacific Symposium on

Cochlear Implants and Related

Sciences - 1. - 4. december 2009, Singapore

Af Morten Klarskov Larsen

Sidste år var jeg så heldig at blive

inviteret med til en stor international

konference om CI i Singa -

pore.

Med en dags varsel fik CIF stillet

en plads til disposition, der var en

uge til afgang, men først skulle

der ordnes nogle praktiske ting

med billetter osv. Bestyrelsen

pegede på at undertegnede kunne

komme af sted og min daværende

arbejdsgiver, var så fleksibel,

lige ledes med meget kort varsel,

at give mig lov til at tage en uges

ekstraordinær ferie.

Den ”danske Danaflex delegation”

mødtes i Københavns lufthavn.

Udover undertegnede be -

stod gruppen af:

• Minna Sandahl,

Århus Universitetshospital

• Ayari Okamoto Ugnell,

Århus Universitetshospital

• Christian Emil Faber

Odense Universitetshospital

• Henrik Bo Poulsen

Odense Universitetshospital

• Ture Dammann Andersen

Odense Universitetshospital

• Sven-Eric Stangerup

Gentofte Universitetshospital

• Jørgen Hedegaard Jensen

Gentofte Universitetshospital

• Majken Holm Jønsson

Gentofte Universitetshospital

• Karen Lise Roslyng Jensen

Gentofte Universitetshospital

• Mette Hauge Irring, Danaflex

• Christine Kongsmark, Danaflex

Efter mange timers rejse nåede vi

endelig frem til Singapore. Vi

blev indlogeret på et af Verdens

højeste hoteller. Jeg fik værelse

på 59. etage. At stå på balkonen

og kigge lige ned, kan kilde lidt i

maven skulle jeg hilse og sige.

Selve konferencen foregik også i

samme store hotel kompleks hvor

vi boede, så det var meget nemt at

tilrettelægge hver dag, så man

indimellem også kunne gå tilbage

til sit værelse med sin taske og

papirer.

8 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010


Det hele startede med tre 3 timers

grundig introduktion fra hver

af CI-producenterne, Cochlear,

MED-EL og Advanced Bionics

(AB). Her blev der rigtigt fra hver

producent redegjort for det sidste

nye, og hvorfor de selv mente at

lige deres produkt var det bedste.

Herefter overværede jeg den officielle

åbning. Her var Singapores

sundhedsminister indbudt til at

erklære konferencen ”for åben”.

Ligesom man ser ved forskellige

store sportsarrangementer var det

meget formelt, først med noget

fanfare lignende indgangsmusik

og så forskellige taler og lidt

underholdning i form af nogle

dansere. Flot og farvestrålende

var det.

Samtidig med åbningen af konferencen,

dannede det store hotel-/

konference kompleks også rammerne

om en stor ”messe”, hvor

også adskillige andre ”høre-produkt”-firmaer

havde en masse

flotte stande, og man kunne kom -

me rundt og mærke på alle de ting

de havde medbragt og få svar på

en masse spørgsmål.

Jeg besøgte Cochlears stand over

et par omgange. De havde lavet

en flot udstilling som viste deres

produkter fra før indtil nu.

Hver dag måtte man vælge mel -

lem 5 forskellige kæmpe store

mødesale. I hver mødesal var der

hver sin konference om et specifikt

eller flere forskellige emner.

Det kunne være alt fra CI teknologi,

bilateral, genoptræningstekniker

og -resultater.

Som konferencedeltager modtog

jeg en tyk bog på over 500 sider

der sammenfatter de mange forskellige

indlæg, ca. 200, der har

været fra de forskellige eksperter

og sundhedspersonaler som var

med.

Det var meget svært at vælge

hvad man nu skulle høre eller

overvære. Det hele foregik på

engelsk – ingen tolkning, og selvom

alle brugte nogle fine powerpoint

præsentationer så har meget

af det været svært at forstå fuldstændigt.

Det var også svært at

vælge da det hele foregik på et

højt fagligt sprogligt niveau.

Efter et indlæg undervejs ved

konferencen stødte jeg ind i en

professor fra Japan. Han havde

lagt mærke til min CI og spurgte

meget interesseret til hvordan jeg

klarede mig. Han fortalte at han

underviste CI-studerende i Japan

– i engelsk. Han fortale hvilke

tekniker og pædagogiske redskaber

han brugte. Ifølge ham er engelsk

særligt svært for japanere, og

meget svært når man er hørehæmmet

eller helt døv.

Pludselig hev han et videokamera

op af sin lomme og bad mig sende

en hilsen på engelsk til sine unge

studenter. Så måtte jeg improvisere

alt det jeg kunne og rigtigt

finde de bedste engelske gloser

frem så jeg kunne give de unge

fra Japan et pænt indtryk af en

godt fungerende CI-bruger fra det

kolde Danmark.

Umiddelbart havde jeg ikke en

fornemmelse af at der blev berettet

om noget epokegørende nyt

ved konferencen. Ikke ved nogle

af de mange sessioner som jeg

overværede. Jeg blev ofte bekræftet

i det jeg allerede vidste i forvejen.

Jeg overværede mange indlæg

der handlede om bilateral CI,

og her drejede det sig meget om

hvor godt man kom til at høre fra

at have en CI til 2 CI.

Både med hensyn til taleforståelsen

generelt, men også meget

vedrørende retningsbestemmel -

sen af de forskellige lyde man bliver

udsat for i din hverdag.

Her var det ganske interessant at

se hvilke tekniker og værktøjer

man har brugt forskellige steder i

Verden – og mange er kommet

frem til de samme slut resultater.

Det kan virke så overvældende at

opleve så mange mennesker der

er så engagerede i ”CI-sagen”.

Der bliver rigtigt forsket og

udviklet på alle niveauer alle

vegne. Alt sammen til gavn for os

CI-brugere rundt omkring i

Verden.

Sluttelig vil jeg rette en stor hjertelig

tak til Christine og Mette,

Danaflex, for en spændende og

udbytterig tur. I har passet godt på

mig. Tak til mine medrejsende.

Selvom vi ikke er kolleger indenfor

det det sundhedsfaglige område

i det daglige, så følte jeg mig

absolut som en del af delegationen.

Vi fik mange gode samtaler

sammen, både på det sociale og

det faglige plan.

Sidst, men ikke mindst, også tak

til mine bestyrelseskolleger som

gav mig løbepas så jeg fik en

uforglemmelig oplevelse.

Støt vore

annoncører

- de støtter os!

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 9


Generalforsamling

20. marts 2010 på Castberggård

Af Benedikte Winkelhorn

Denne gang blev årets generalforsamling

afholdt i Jylland på Cast -

berggård.

Der var talstærkt fremmøde, 50

del tagere, hvilket er utrolig flot foreningens

størrelse taget i betragtning.

Nok også et udtryk for at CI brugere

holder meget af at mødes og

udveksle erfaringer. I selskab med

andre CI brugere går man lige til

sagen og det er jo så dejligt nemt at

snakke sammen.

Allerførst var der dejlig frokost, og

det var en dejlig frokost som Cast -

berggård skal have ros for.

Det kan smages at der er kommet

en ny superkok. Stemningen var fra

første sekund i top, alle var glade

for at ses igen.

Oticon og Comfort Audio udstillede

deres produkter i et lokale for

sig, hvor vi hele dagen havde mu -

lighed for at ”konsultere” dem og

se det sidste nye.

Selve generalforsamlingen fandt

sted i auditoriet. Efter at formanden

havde budt velkommen blev Bent

Bonderup valgt som en glimrende

dirigent. Formanden aflagde formandsberetningen

og fortalte om

det forgangne års mange aktiviteter

og løftede sløret lidt for foreningens

planer for det kommende.

Beretningen blev godkendt med

applaus.

Herefter fremlagde kassereren

regnskabet for 2009 og dette blev

ligeledes godkendt med applaus.

Formandsposten var på valg og

Janni Glæsner var villig til genvalg

og blev valgt for de næste 2 år med

flot og længe applaus. Herefter

skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Birgit Jespersen hav -

de valgt ikke at genopstille. Han -

nibal Hass, der ikke var til stede,

havde skriftligt tilkendegivet sit

ønske om at indtræde i bestyrelsen.

Lone Larsen var villig til at indtræde

i bestyrelsen og Bene dikte

Winkelhorn erklærede sig villig til

genvalg. Lone og Benedikte blev

ved skriftlig afstemning begge

valgt ind i bestyrelsen.

Der blev drøftet vedtægtsændringer,

som er korrigeret i vedtægterne

på hjemmesiden. Det drejer sig om

§§ 3 stk. 2 og 10 stk. 2. Især det

første blev diskuteret en del, der

var afstemning om nogen formuleringer

inden man enedes om det

vedtagne.

Til sidst erklærede dirigenten GF

for afsluttet og takkede for god ro

og orden. Dirigenten fik en vingave

af formanden, som tak for at have

påtaget sig ansvaret som dirigent.

Ligeledes fik Knud Erik Hansen en

stor tak for igen i år at have påtaget

sig ansvaret som CIF.s revisor og

fik overrakt en vingave. Til sidst

blev der taget afsked med Birgit

Jespersen. Birgit fik en stor tak for

sin indsats i det forgangne år og fik

overrakt vingave og gavekort.

Lone Larsen takkede for valget.

Efter en tiltrængt pause og mulighed

for at snakke med CI vennerne

gav Sonja Thomsen status på netværket

, Anne Koch fortalte om PR

– udvalgets arbejde, Karen Falkes -

gaard om det nu nedlagte 2 CI

udvalg/ samt 2CI erfaringsudveksling

på hjemmesiden. Kenneth

”Kok” Jensen gjorde derpå flot re -

klame for den kommende Sommer

Camp på Bornholm. En camp som

desværre ikke bliver til noget pga.

for få tilmeldte. Der er planer om at

gøre et forsøg en anden gang.

Til sidst var der endnu en gang tid

til samvær over en herlig sandwich

inden alle drog hver til sit.

Generalforsamling næste år bliver

afholdt på Tåstrup Kulturcenter den

12. marts 2011.

Tak til Birgit Jespersen. Tak til Knud-Erik Hansen, CIF’s revisor.

10 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010


HVAD HAR

MORTEN OLSEN

OG PER ARNOLDI

TIL FÆLLES?

Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

800.000 danskere, som har problemer

med hørelsen

Oplev dem i et eksklusivt interview,

hvor de fortæller om en dagligdag

med høreproblemer, om at gøre noget

ved det og om oplevelsen af fornyet

livskvalitet.

Se interviewet med Morten Olsen

og Per Arnoldi på

widex.dk/perogmorten

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 11


Kursus i Odense

for netværkskontaktpersoner

Af Sonja Thomsen

Den 17. april 2010 kl. 11.00 mødte 13 glade netværkskontaktpersoner

fra hele landet op på Dron -

ningegården i Odense. Her havde Lone Abild

Gerhardt velvilligt stillet lokale med alle faciliteter

og sin egen store hjælpsomhed til rådighed - Tusind

tak Lone for din store hjælp!

Janni Glæsner og undertegnede havde forberedt

for skellige emner, som blev gennemgået og drøftet.

Netværkskursus

Af Jeanette Gille Bille

Lørdag den 17. april 2010 afholdt

CI-foreningen netværkskursus for

foreningens netværkspersoner.

Jeg er forholdsvis ny CI-bruger, i

maj 2009 blev jeg opereret på mit

ene øre, og i januar 2010 blev jeg

så opereret på det andet øre. Det

har ændret mit liv meget, der er så

mange ting der er blevet nemmere.

Inden operationen og i forløbet

derefter havde jeg et stort behov for

at tale med andre CI-brugere, derfor

fandt jeg frem til CI-foreningens

hjemmeside, og her kom jeg så

ind under netværkspersoner, hvor

jeg fandt frem til Aase Nielsen. Vi

mødtes et par gange, og hun inviterede

mig så med til hendes første

netværksmøde i Århus.

Det var en positiv oplevelse at være

med, og jeg fandt ud af, at behovet

for at mødes og snakke med andre

i samme båd er stor. Derfor blev jeg

lidt nysgerrig i arbejdet omkring

netværksgrupperne, så jeg meldte

mig ind i foreningen, og Aase Niel -

sen var sød at invitere mig til dette

netværkskursus, og nu er jeg i samarbejde

med Aase kontaktperson

for netværksgruppen i Århus.

Mødet fandt sted på Dronnin ge -

gåden i Odense, hvor vi havde fået

stillet lokaler, køkken osv. til rådighed.

Vi mødtes til rundstykker og

formiddagskaffe.

Stemningen var rigtig god og behagelig

lige fra starten, selvom jeg

var ny følte jeg, at jeg havde været

med længe, for der blev taget me -

get pænt imod mig, og alle støttede

og vejledede hinanden, på en rigtig

god måde.

Der var lagt et fint program for

dagen, hvor vi bl.a. drøftede hvor

Der kom mange gode og relevante spørgsmål og

svar på bordet dagen igennem. Der blev udvekslet

erfaringer og ønsker til fremtidens netværksmøder.

Alt i alt en givtig dag, som sluttede kl. 17.00.

Tak til alle jer søde netværkskontaktpersoner som

gør et stort stykke arbejde for hver jeres gruppe.

Her neden for følger en netværkskontaktpersons

oplevelse af dagen :o)

og hvordan de forskellige afholdt

deres netværksmøder, derudover

prøvede vi at komme på nogle nye

ideer således at vi forhåbentligt kan

tiltrække flere til møderne. Nogle

steder er der små grupper på 5-10

personer og andre steder kan der

komme op til 30 eller flere til mø -

derne. Så derfor er det også meget

individuelt hvad de forskellige

grupper foretager sig. Vi er klar

over, at der er nogle der ligger lige

på grænsen mellem to foreninger

(netværksgrupper/red.), og andre

der snarere føler et større tilhørsforhold

til en gruppe der ligger et

andet sted, derfor blev vi enige om,

at det er frivilligt hvor i landet man

tager til netværksmøder.

På dagen blev vi kontaktpersoner

også informeret om regler og procedurer

inden for foreningens rammer

og vilkår. Vi fik at vide, at

Danaflex er en meget god sponsor

12 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010


for foreningen, som vi håber på at

kunne bibeholde et langvarigt og

godt samarbejde med. Derudover

blev vi også instrueret i de nye

regler, der er kommet i forbindelse

med bestilling af tolke til møder og

andre arrangementer. Det var lidt

svært at forstå og blive enige om,

men det lykkedes til sidst.

Vi fik på mødet drøftet mange gode

HUSK at sætte X i kalenderen den 9. og

10. oktober 2010, hvor ”De kreative CIbrugere”

udstiller i Borgerhuset i Greve.

Vi gentager succesen fra sidste år. Der vil

være pottemagere, guld- og sølvsmykker,

malerier, tasker osv.

ting, samtidigt med at der kom et

par morsomme og kærligt mente

bemærkninger frem et par gange,

så vi alle fik et godt grin.

Alt i alt en rigtig god og lærerig

dag. På trods af tegnsprogstolk og

skrivetolke var vi alle vist meget

trætte, da vi kørte derfra, jeg kunne

i hvert fald have sovet en uge derefter,

men sådan er det jo, når man

som CI-implanteret koncentrerer

sig rigtigt meget for at høre og forstå

hinanden.

På skrivende stund glæder jeg mig

meget til mit første netværksmøde,

hvor jeg er med til at arrangere det.

Så må vi jo se om jeg har lært noget

på kurset. ☺

Vi udsender i god tid et program for dagene, og

glæder os til at se dig til et par hyggelige timer.

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 13


Spørgsmål til CI-centrene

Gentofte v/ Jørgen Hedegaard

Odense

v/ Aksel Grøntved

Århus v/ Minna Sandal

Spørgsmål:

1. Pr. 21.05.2010 er opereret 237 voksne personer.

52

251 voksne (pr. 4.maj 2010)

1) Hvor mange voksne er indtil

dato opereret på Gentofte,

Odense og Århus hospital?

2. Aht. konkurrencen mellem CI fabrikaterne, oplyser vi

ikke fordelingen af anvendte fabrikater. P.t. anvendes

kun produkter fra Nucleus og Advanced Bionics.

Forespørg evt. importørerne.

Nucleus 42

AB 9

MedEl 1

AB = 35 - Nucleus = 216

(vi har ikke som tidligere oplyst pt.

som fortsat bruger MedEl implantat).

2) Hvordan er fordelingen af

denne gruppe i de forskellige

produkter: Advanced Bionic,

Nucleus og MedEl?

3. På tidspunktet for 1. implantation var 70 personer

mellem 18 og 39 år (begge incl).

8

På nuværende tidspunkt er der 64

patienter under 40 år. En del af disse

patienter (24) er opereret, mens de

var børn (under 18 år)

3) Hvor stor en andel af gruppen

er under 40 år?

4 og 7. Perioden 14.05.2009-21.05.2010 er implanteret 55

forskellige voksne personer: 1 simultant bilateralt, 1 implanteret

seqventielt hvor både 1. og 2. CI er implanteret indenfor

perioden, yderligere 17 har fået supplerende CI på nr. 2 øre,

36 blev implanteret monauralt - af disse havde 1 før aktuelle

periode fået fjernet implantatet pga. infektion, 1 fik fjernet

ikke korrekt beliggenhed implantat og blev senere reimplanteret

og 1 implantat der 'gled ud' af sneglen' er fjernet - i

samme forløb blev ny elektrode implanteret.

52 (Red.:det må

være i alt)

22 nye patienter siden maj 2009

6 patienter har i samme periode fået

CI nr. 2.

4) Hvor mange voksne er blevet

CI opereret siden sidste

spørgeskema?

10

4

6

Af de 22 nye patienter i denne

periode er:

2 bilateralt opereret

1 simultan

1 sekventielt

5) Hvor mange heraf bilateralt?

• Antal operationer hvor indgrebet

er udført samtidigt?

• Antal operationer der er

udført efterfølgende?

14 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010

Se ovenstående


Se ovenstående

1 AB

9 Nucleus

0 MedEl

- 1 patient opereret med AB

(simultan)

- 1 patient opereret med Nucleus

(sekventielt)

6) Hvor mange fik

henholdsvis

• Advanced Bionics

• Nucleus

• MedEl

Se ovenstående

1

Elektrodefejl

I perioden maj 2009 til maj 2010

er der ikke foretaget permanente

explantationer (der foretages

reimplantationer i forbindelse

med svigt af elektrode eller

infektioner)

7) Hvor mange ex-plantationer

er foretaget i denne

periode?

Hvad er den hyppigste årsag

til fjernelse af implantatet?

Ca. 55 voksne

Ca. 50

Der forventes ca. 40- 50 voksne

opereret i Århus

8) Hvor mange voksne personer

forventer Gentofte, Odense

og Århus, at operere i 2010?

20-25

Ca. 10

Heraf ca. 10 bilateralt

9) Heraf hvor mange bilateralt?

Kun såfremt begge ører opfylder kriterierne for CI

gives tilbud om bilateral implantation. Gives tilbuddet

er det op til personen selv at bestemme.

Ja, men de fleste vælger at få ét

implantat ad gangen.

10) Har den kommende bruger

indflydelse på afgørelse om

1 eller 2 implantater?

Ja, der forefindes en venteliste

for ikke akutte patienter. Den

gennemsnitlige ventetid er på ca

½ år til 1. samtale.

11) Forefindes venteliste for

ikke akutte patienter hos jer

? Hvor lang er den gennemsnitlige

ventetid?

Nej vi har en operationskapacitet

på ca. 90 ører årligt, som dækker

både børn og voksne

12) Forventer man større antal

CI operationer på voksne i

2011 i forhold til 2010?

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 15

Klart ja.

Når alle forundersøgelser er færdige opereres sædvanligvis

indenfor et par måneder.

Nej.

7 uger

Let stigende, dels pga. interesse for supplerende CI på

nr. 2 øre hos personer, der allerede er implanteret på

nr. 1 øre, dels da reoperationer må antages at blive

hyppigere - dette sidste pga. det lange tidsrum CI har

været anvendt her på stedet (siden 1982), og det forholdsvis

store antal, der er implanteret.

Nej.


Specialkonsulent Inger Riisager

om arbejdsmarkedet

Af Helen Huess, 9.12.2009

Specialkonsulent Inger Riisager

blev inviteret til et aftensmøde i

CSUs lokaler i Roskilde, hvor 15

forventningsfulde CI brugere, en

hørende ægtefælle, en enkelt CIkandidat,

samt to uundværlige skrivetolke.

Janni Glæsner gav ordet til

IngerRiisager, som opridsede et

typisk CI-forløb. De nødvendige

ture ud til Gentofte omkring forsamtale,

forundersøgelser, operationen

og tiden hos talehørepædagog.

CI kan opleves trættende, slidsomt

og uhyre tidskrævende for

brugeren i den første tid. For

nogens vedkommende kan det

strække sig over flere år. Det påvirker

arbejdsevnen hos CI-brugeren i

væsentlig grad, at sygemeldnin ger

er kommer på tale, og efterfølgende

risiko for at miste jobbet. Det

afføder en krise, der kan være svær

DET MUNTRE HJØRNE...

at håndtere for CI-brugeren selv, og

overfor arbejdsgiver og de respektive

myndigheder.

Riisager gennemgik dernæst forskellige

former for støtteordninger

for folk i job på ordinære vilkår;

§56-aftale i sygedagpengeloven,

hjælpemidler, personlig assistance

(tolk) eller mentorordning. Filoso -

fien er, at personen ikke skal miste

troen på at komme tilbage på jobbet

(en livlinie). Hun understregede

vigtigheden af, man havde en sagsbehandler

(nøgleperson) på kommunen,

hvor kemien passede. Samt

en ekstern specialkonsulent med

viden omkring høreområdet, der

kunne træde hjælpende til efter

behov. Disse kunne hjælpe videre

med forløbet omkring sygedagpengeregler,

evt. udarbejdelse af

ressourceprofil til afgrænsning af

varig erhvervsevnenedsættelse for

folk under folkepensionistalder.

Førtidspension kunne komme på

tale, hvis arbejdsevnen var væsentlig

nedsat (sikkerhedsnet).

Sluttelig spurgte Riisager til hvilke

rådgivningstilbud CIF ønskede. En

telefonisk hotlinie = hurtigt svar på

spørgsmål af specialkonsulent, og

et fælles CI Center i DK, hvor al

ekspertrisen var samlet i hele forløbet,

lød nogle af svarene. Riisager

sammenholdt sidstnævnte ytring,

med det nedlagte Lands Høre

Institut i Fredericia, som voksne

hørehæmmede havde gavn af. Hun

så et klart behov for noget tilsvarende

i dag.

Efter timen var tiden inde til en

gang lækker glögg og æbleskiver

og mere afslappet snak omkring

livet som CI. Rigtigt godt, folk var

ikke til at jage hjem bagefter.☺

Efter mange år som svært hørehæmmet fik jeg CI på det ene øre. Kom i gang igen med

arbejdet som tandlæge og sad en sen eftermiddag alene med klinikkens sjove patient.

Klinikassistenten var taget hjem og jeg skulle trække en lille tand ud på patienten. Den første

tandudtrækning som 1 CI-bruger.

Bedøvelsen virkede, jeg beroligede patienten med at det nok skulle gå godt, men det kan komme

til at” knirke” når tanden begynder at løsne. Dette har jeg altid informeret mine

patienter om.

Jeg gik i gang, der var meget stille i lokalet, jeg var superkoncentreret, tanden begyndte at løsne

sig og pludselig blev jeg enormt forskrækket over en lyd der ikke havde været der før. Jeg sprang

op af stolen og spurgte forundret min joviale patient hvor lyden kom fra.

Han sagde : ”Det knirker”!!!

Benedikte Winkelhorn

16 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010


Medlemsstatus i

Cochlear Implant Foreningen

Af Morten Klarskov Larsen

Mens jeg skriver dette er vi i starten af juni, og medlemslisten siger at vi er 243 medlemmer.

Det er 20 medlemmer mere end sidste gang jeg skrev om medlemsstatus her i bladet.

Las os alle krydse fingre for at denne positive tilgang af medlemstallet fortsætter.

De 243 medlemmer fordeler sig som følger:

180 CI-brugere og 63 støttemedlemmer.

49 medlemmer har ikke oplyst hvilket produkt de bruger.

24 medlemmer har CI fra AB.

1 medlem har CI fra MedEL.

106 medlemmer har CI fra Cochlear.

19 medlemmer har fået bilateral CI. Sidste opgørelse i december ’09 viste, at det var 15

medlemmer der havde fået 2 CI. Mon ikke der er flere der har fået 2 CI?

135 medlemmer bor vest for Storebælt. 108 medlemmer har adresse øst for Storebælt.

FM-udstyr og rettelses-skema

Som noget nyt kunne vi godt tænke os at undersøge hvor mange medlemmer der har et FM

udstyr, og hvem producenten bag FM udstyret er (f.eks. Comfort Audio, Oticon, Phonak

eller andre).

Derfor håber vi i bestyrelsen, at du vil se på det ark der er fulgt med nyhedsbrevet denne

gang.

Rettelses-skemaet viser hvilke informationer vi har om dig. Du bedes gennemgå skemaet og

herefter kan du blot sende en e-mail med eventuelle rettelser og manglende informationer

til: sekretaer@cochlearimplant.dk

Hermed håber vi at få en mere ajourført medlemsliste, og dermed et mere fyldestgørende

datagrundlag når vi laver interne statistiker. F.eks. kan det være vi får registreret nogle flere

som har fået 2 CI. Eller du måske fejlagtigt er anført som støtte-medlem selvom du har fået

CI.

På bestyrelsens vegne vil jeg sige på forhånd tak for hjælpen med at få vores medlems -

kartotek opdateret.

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 17


Arrangement med deCIbel og CIF

Af Betina Ruder, mor til Emil

der har CI og er 8 år.

Den 13. marts lykkedes det endelig

at få arrangeret et netværksmøde

mellem Decibel, landsforeningen

for børn med cochlear implant,

samt Cochlear Implant Foreningen.

Mødet foregik i Roskilde, hvor vi

var så heldige at kunne låne nogle

dejlige lokaler. Der var arrangeret

aktiviteter som børnene kunne lave

mens de voksne snakkede, og selvfølgelig

var der et godt kaffebord

med div. Kager, frugt og slik.

Vi startede med en lille velkomst

hvor der blev fortalt om foreningerne

og tanken bag arrangementet.

Der efter præsenterede vi os hver

især, hvem vi var, om vi var forældre

til et barn med Ci eller voksen

med Ci og historien bag. Dette blev

efterfulgt af en åben debat. Der

kom mange gode spørgsmål op på

tværs af foreningerne bl.a. hvad

synes man som voksen Ci-bruger

om musik? Hvilke erfaringer man

fra børnenes og de voksnes side

havde med forskelligt FM-udstyr?

Der blev holdt en pause i mellem

HVAD VAR DET FOR EN HUND???

de to debatter så skrivetolken

kunne slappe lidt af, så der blev

snakket sammen ved hvert enkelt

bord, og man kunne nu høre lidt

mere om hinanden. Børn og voksne

med Ci havde her mulighed for at

hilse på hinanden, det var vist

noget alle syntes var sjovt. Der blev

debatteret yderligere 1 times tid

inden der blev sluttet af og alle

sagde farvel med en god oplevelse

og en aftale om at vi i fremtiden

skulle prøve at lave flere arrangementer

på tværs.

Kort tid efter at jeg for 7 år siden fik mit CI, tog jeg til Rhodos, hvor nogle gode venner havde en

ret stor sejlbåd, der skulle gøres i stand til at komme i vandet, så vi kunne komme ud at sejle mellem

de græske øer. På skibsværftets grund hvor båden stod, var der mange løse hunde, som tit løb

gøende rundt i alt det affald, der flød på pladsen. En dag var jeg ved at gå ud af mit gode skind

over en gøen, der blev ved og ved, men jeg kunne ikke få øje på den gøende hund. Til sidst spurgte

jeg skipperen, om han kunne fortælle mig, hvilken hund jeg hele tiden kunne høre. Han kiggede

på mig med sit sædvanlige humoristiske glimt i øjet og sagde: ”Sonja, det er da en fugl, du kan

høre”. Jeg troede han lavede sjov med mig, men han holdt på sit. Jeg bad ham pege på den her

fugl, som fik mig til at tro, det var en hund, der gøede. Det viste sig, at det var en meget lille fugl

med en for mig gøende stemme. Det siger sig selv, at vi - også jeg - fik os et godt grin :o)

Sonja Thomsen

18 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010


Interview med Hanne Vitcetz

Smidts mand

Af Benedikte Winkelhorn

Hvordan oplevede du det da din

kone blev syg?

Det var en utrolig hård nød at

knække. Pludselig at se sin kone

nærmest ligge for døden.

Som følge af meningitis mistede

hun hørelsen totalt. Derfor blev

hun CI-opereret på begge ører.

Hvordan oplevede du bl.a.

hospitalsvæsenet i den

forbindelse?

Det gik frygteligt langsomt. Jeg

tænker, at det kunne have været

anderledes, hvis de bare havde

været lidt mere oppe på mærkerne.

Det var en svær tid, da vi mødte

mange personer i de forskellige

offentlige instanser, som blot ignorerede

min kones akutte døvhed.

De ville ligesom ikke acceptere, at

min kone intet kunne høre. Derfor

snakkede de kun til mig og ikke til

Hanne. På alle møder burde de

have informeret Hanne skriftligt.

Hanne følte sig umyndiggjort. Som

akut døvbleven kan man jo ikke

automatisk mundaflæse og bruge

tegnsprog eller TSK fra den ene

dag til den anden

Hvilke andre problemer opstod

i forbindelse med din kones

sygdom?

Der var mange kampe med forskel-

John

Hanne Vitcetz Smidt John Jørgensen

lige offentlige instanser, både med

hensyn til hvad Hanne var berettiget

til af økonomiske tilskud og

med hensyn til diverse hjælpemidler.

Hvordan oplever du at være

pårørende til en akut døvbleven,

nu CI-bruger?

Svært! Meget svært.. Jeg har ofte

en fornemmelse af, at hun gætter

sig til hvad der bliver sagt eller

spurgt om i stedet for at få det gentaget.

Nogen gange bliver der ikke

svaret, når man har sagt noget. Når

man så gentager siges der bare ”

Jeg har hørt det”!

I øvrigt er min kone ikke typisk CI

bruger, da hun samtidig med

meningitis fik en blodprop i hjernen.

Både familien og vennerne har

meget svært ved at acceptere, at

min kone kun kan være social i

større forsamlinger i ca. 1 ½ time.

Så er hun helt færdig og må hvile

eller køres hjem .

Har pårørendenetværket haft

nogen betydning for dig?

Jeg kan kun varmt anbefale at pårørende

deltager i de arrangementer,

som de bliver inviteret til.

Det gør livet nemmere og forståelsen

bedre overfor diverse problemer,

man tror man er alene om slutter

John.

Runde

fødselsdage

2010

Februar:

Sanne Eisner Pelch, 50 år

Marts:

Erik Haun Albrechtsen, 80 år

April:

Vibeke Clausen, 50 år

Jeanette Bille Gille, 30 år

Juli:

Berit Annette Larsson, 60 år

August:

Niels Jørgensen, 60 år

November:

Kirsten M. Andersen, 60 år

Vi gratulerer også følgende med

den runde fødselsdag i 2010, men

vi har kun fødselsåret, så vi kan

ikke sige hvilken måned begivenheden

skal fejres: Kaj Laurits

Leerbæk (60), Jan Christiansen

(60), Bent Martin Bonderup (60),

Benny Sørensen (60), Per

Christoffersen (60), Ebba Føhns

Sørensen (70), Ole Klein Sørensen

(60), Anita Otte Clausen (40).

Bestyrelsen ønsker tillykke!

Manglede dit navn?

Skriv en email til:

sekretaer@cochlearimplant.dk

eller du kan benytte det medsendte

rettelses-skema og sende med

posten.

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 19


Møde med 30 HTX-elever

Af Janni Glæsner.

Den 25. februar 2010 havde jeg

den store fornøjelse at blive inviteret

til at holde et lille foredrag for

30 HTX elever i Valby. Årsagen

var, at eleverne skulle skrive projekter,

der omhandlede ”en af de

bedste opfindelser, der er lavet de

sidste ca. 20 år”, som Tina Lindvig

Sørensen, der er lærer for klassen,

skrev til mig.

Eleverne ville gerne møde en CIbruger

og jeg sagde naturligvis

straks ja og glædede mig over, at

kendskabet til CI bliver udbredt.

Men det var alligevel med sommerfugle

i maven, at jeg drog til Valby

på dagen. Godt rustet med en stak

af vores nyhedsblade under armen

og ”9 gode råd til kommunika-

Af Tina Lindvig Sørensen,

teknologilærer

I faget Teknologi på 1.S, teknisk

gymnasium, Sukkertoppen, arbejdede

eleverne med brugere af

Cochlear Implant (CI) som målgruppe.

De skulle lære deres målgruppe

at kende og derved få idéer

til hvilke produkter, der kunne

fremstilles til denne målgruppe.

De fik informationsmateriale og

DVD’er, der informerede om tek -

no logien fra Danaflex og de brugte

in ternettet til at søge informationer

på.

Klassen fik Janni Glæsner på besøg

til en ”meet your customer” ses-

tion med hørehæmmede” og ikke

mindst en masse ideer om, hvad jeg

kunne tænke mig at fortælle, indfandt

jeg mig på lærerværelset.

Tina var klar med en kop kaffe, og

vi fik snakket lidt om baggrund og

projekterne inden foredraget.

Da vi kom ind i klassen, blev jeg

mødt af næsten 30 smilende elever

– et par stykker kom undskyldende

lidt senere. Efter en præsentation

begyndte jeg at fortælle om min

baggrund. Efter ca. 5 min kunne

jeg næsten ikke få øjenkontakt med

eleverne. De sad bag deres PCskærm

og var meget optaget af den.

Årh nej – det går bare ikke det her,

tænkte jeg, hvordan skal jeg dog få

deres opmærksomhed? Deres søde

lærer Tina kunne åbenbart aflæse

min rådvillighed og brød ind med

sion, hvor hun fortalt om, hvordan

hun gradvist mistede hørelsen og

sidenhen fik et Cochlear Implant.

Derefter blev hun krydsforhørt af

eleverne, der gerne ville høre hendes

input til de forskellige idéer de

arbejdede med.

Første gruppe lavede en ”workslike”

model af en tyveri alarm.

Desuden tegnede de åbne modeller

af et huse og redegjorde for, hvor

lys- og lyd- og vibrerende alarmer

skulle placeres.

Gruppe to overførte viden fra det

fuldt indopererede høreapparat

”Carina” til CI teknologien og

beskrev en strategi til at indoperere

en kommentar om, at eleverne var

blevet opfordret til at skrive notater

under foredraget! Pyha jeg troede,

at jeg var kasseret for en gang hjerterfri.

Da jeg havde fortalt det, jeg

havde på hjertet, opfordrede jeg

eleverne til at spørge løs. Jeg var

meget imponeret over den viden,

eleverne havde erhvervet sig om

CI. Og sikke en kreativitet. De var

meget velforberedte, og jeg svarede,

så godt jeg nu kunne.

I kan herunder læse Tinas beretning

om dagen, og jeg må sige, at

jeg var i løftet stemning, da jeg

kørte fra HTX i Valby. Tak for en

rigtig hyggelig formiddag og tillykke

til eleverne med de meget

flotte projekter, som jeg har haft

den store fornøjelse at læse.

Resume af projekter

fra første S, Sukkertoppen Teknisk Gymnasium

lyd processoren. De fokuserede på

problematikken omkring batteriopladningen

og samlede et kredsløb,

der viste at strøm kunne overføres

trådløst gennem en hånd, ved hjælp

af koblet magnetisk resonans. De

lavede en model, der viste, hvordan

de forestillede sig opladningen af

batteriet skulle forløbe.

Tredje gruppe arbejdede med overførsel

af strøm fra mobiltelefonen

til CI processoren. Deres idé var at

en mobiltelefon kunne bruges til at

oplade et CI batteri, inspireret af at

man kan bruge en PC til at oplade

en I-POD, så mobiltelefonen kunne

bruges i nødstilfælde, når en CI

bruger løb tør for batterier.

20 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010


Fjerde gruppe arbejdede med børns

accept af deres nye udstyr og deres

øgede behov for at blive stimuleret

med lyd. De syede en meget nuttet

bamse med magneter under pelsen.

De fremstillede smykker monteret

på magneter, som kunne sættes på

bamsens magneter. Herudover sye -

de de en lydoptagerenhed fra

”Build-a-bear” ind i bamsens ma -

ve. Ved tryk på maven, blev lyden

afspillet. Denne funktion blev

afprøvet på Janni og gruppen vurderede

at teknologien i enheden

skulle udvikles bedre, da lyden

ikke var tydelig nok til at Janni

(eller andre i klassen) kunne identificere

lyden af en gøende hund.

Femte gruppe arbejdede med idéen

om at sætte en ”blue tooth” adapter

i processoren og dermed åbne

mulighed for dataoverførsel fra en

mobiltelefon til processoren og

sjette gruppe arbejdede med forskellige

produkter, der kunne

påmonteres solpaneler som en

supp lerende energiforsyning til

pro cessoren.

Sidste nyt fra

PR- og informationsudvalget!

af Anne Kock

I skrivende stund er informationsfolderen

”Når patienten pludselig ikke kan høre” om

akut døvblevne på vej i trykken. I løbet af de

næste uger vil den blive sendt til de rette vedkommende

på landets hospitaler.

For lige knap 1 år siden viste jeg formanden

Jannie Glæsner det allerførste udkast og i det

forløbne år har vi i udvalget arbejdet på, at

gøre folderen så informativ og brugbar som

mulig. Det har været vigtigt for os, at give de

professionelle nogle gode redskaber til, hvordan

de på bedste måde takler kommunikation

med en akut døvbleven. I al beskedenhed syntes

vi selv, vi er sluppet meget godt fra arbejdet.

Der er ingen tvivl om, at der for mig personligt

ligger meget hjerteblod i den folder. Det er

stort at stå med den i hånden. Noget der for 1

år siden kun var en drøm. Det er udvalgets

håb, at CIF indsats med informationsfolderen

vil betyde, at fremtidige akut døvblevne blive

skånet for de mange problemer jeg og andre

har oplevet med sygehusverdenen.

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 21


Sidste nyt fra netværket

Af Sonja Thomsen.

Den 23. februar 2010 var der en hel

del, der trodsede snedriverne efter

snestormen og kom til det første

netværksmøde i Ålborg, hvor Kris -

tian Skov fra Danaflex holdt et fint

foredrag om CI og viste os den nye

processor Cp810 med fjernbe -

tjening samt svarede på mange

spørgs mål. Efter kaffepausen viste

Kristian Skov os filmen ”Legacy

and Innovation”.

Birte Vibeke Dige Laursen:

birtedige@live.dk

er nu blevet netværkskontaktperson

i det Nordlige Jylland.

Den glade netværksgruppe fra Århus

Janni Glæsner har nu overdraget

Roskilde-gruppen til Hanne Sand -

gaard:

hannesandgaard@sol.dk

og René Falk Jensen:

fam.falk@pc.dk

Den 28. april 2010 fik vi også en

netværksgruppe op at stå i Vejleområdet,

hvor Else Lissau fra

Dana flex holdt godt foredrag om

CI, og hvor vi også fik lejlighed til

at mærke og føle på den nye processor

Cp810 med fjernbetjening,

det udløste en hel del spørgsmål til

Else. Vi var også inde omkring CI

og flyrejser, hvor Else kunne for-

Guldsmed Teddy

Unikke og håndlavede smykker i ren dansk kvalitet.

Når det skal være noget ganske særligt.

tælle, at vi roligt kan tage ud at

flyve med CI, og at vi ikke skal

være bange for scanneren i lufthavnene,

for den påvirker ikke vores

CI. Dette kunne jeg kun bekræfte,

da jeg selv har fløjet et utal af

gange gennem årene med CI.

Lone Larsen:

mor_lone@ofir.dk

og Sonja Thomsen:

st-zoneterapi@stofanet.dk

deles om ”jobbet” som netværkskontaktperson

i det nævnte område,

men vi håber, at vi på et senere

tidspunkt kan finde en fra Vejle, der

vil påtage sig den opgave.

Se mere på

www.guldsmed-teddy-larsson.dk

22 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010


Batterierhjælper

Af Ann Astrup.

22. dec. 2009: Ved en tilfældighed

læser jeg på FaceBook:

”Hanne Vitcetz Smidt skriver:

Skulle der være en CI-bruger i nærheden

af mig som har en masse

batterier, og vil låne mig, da jeg

opdager at Danaflex ikke har fået

sendt nogle til mig, og jeg har ikke

mange tilbage....eller er der nogle

der ved om Danaflex har åben i

morgen, jeg har skrevet en SMS til

vagt tlf....kan lige se, jeg ikke kan

høre en dyt juleaften HJÆLP.......

koldsved mm”.

Den reagerede jeg på, og jeg svarede,

at jeg har nogle liggende. Jeg

chatter med Hanne, og aftaler at

mødes hjemme i Vanløse.

Af Jeanette Gille Bille.

D. 4. maj 2010 afholdt deCIbel

fore ningen (deCIbel - foreningen

for CI-implanterede børn) et tek -

nikkursus for forældre, bedsteforældre,

pædagoger og andre interesserede

i CI-implanterede børn.

I den anledning havde de spurgt

CI-foreningen om de kendte til en

ung voksen CI-bruger, der ville fortælle

om egne erfaringer i forbindelse

med at være CI-opereret. Jeg

blev spurgt om jeg kunne være

interesseret i denne opgave, jeg

sagde med det samme ja.

Jeg fortalte kort om mig selv og

årsagerne til at jeg er blevet CIopereret,

derudover fortalte jeg

Næste dag:

Jeg pakker æsken ind i fint julepapir

med krøllet bånd, en julegave til

Hanne.

Kører til Vanløse, hvor Hanne disker

op med varm kaffe og hjemmebagte-smurte

boller og en lille gave

til mig – en engel.

I kan nok tro, at Hanne blev glad,

så julen er reddet.

Et lignende tilfælde, hvor René

Falk, var batteri-redder. I gæstebogen,

CIF’s hjemmesiden står:

”Ville lige herigennem give et stort

tak til vores alle Janni samt René

Falk for deres store hjælp, fredag d.

11. december - hvor jeg stod i den

penible situation i København, at

have glemt at tage batterier med til

København, hvor jeg skulle videre

hvil ke fordele og ulemper der er

som CI-bruger, jeg kunne dog ikke

rigtigt komme på nogle ulemper,

det skyldes nok at jeg er født svært

hørehæmmet, og derfor ikke har

prøvet at høre ret meget, det har mit

CI lavet helt om på.

Dorte Holst fra deCIbel, som stod

for arrangementet, havde efterlyst

at jeg fortalte om mine hørestrategier,

da man mener, at dem med

gode hørestrategier, er dem der klarer

sig bedst høremæssigt.

Til sidst fortalte jeg lidt om, hvordan

jeg har oplevet at være enkeltintegreret

igennem hele skolesystemet,

hvad forældrene skal være

opmærksomme på, og hvad lærere

og pædagoger skal være opmærksomme

på.

til Malmø og fejre min fødselsdag

til en koncert med Sissel. Batte -

rierne slap op fredag formiddag, og

så var jeg den, der intet kunne høre.

Straks sendte jeg en e-mail til

Janni, som på pletten hjalp til med

at formidle videre til René, der

boede tæt på min far i Herlev. Han

sørgede for at jeg fik nogle batterier

så min fødselsdag dermed var

reddet.

Tusind tak begge to for jeres flotte

redningsindsats.

Jeg havde en fantastisk dag i

Malmø sammen med min mand,

hvor vi nød Sissel i fulde drag.

Rigtig glædelig jul til jer alle sammen

fra Helle Thode www.patchworkstuen.wordpress.com”

Hvor er det dejligt, at vi kan hjælpe hinanden.

Foredrag hos deCIbel om CI-teknik

Der var ikke mange spørgsmål,

men en far var meget interesseret i,

om hans barn havde glæde af

musik. Hertil svarede jeg, at det

mener jeg helt sikkert det har, men

det kan evt. have svært ved at lære

sangteksterne uden ad, så det op -

fordrede jeg ham til at være

opmærksom på og hjælpe hans

barn med at lære dem. Derudover

var der et forældrepar, der var

meget interesserede i, hvordan det

var første gang jeg blev tilsluttet.

Jeg håber og tror at de alle sammen

fik et par små guldkorn med hjem

den dag, om ikke andet at de kan se

at man godt kan klare sig med en

hørenedsættelse, det kan kræve

hårdt arbejde, men det er givet godt

ud i det lange løb.

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 23


Fælles kliniske retningslinier

Vedrørende fælles kliniske retningslinier, så har CIF arbejdet på at få svar på dette i 1 års

tid. Den 4 maj. 2009 modtog vi nedenstående fra Sundhedsstyrelsen:

"Kære Janni Glæsner,

Sundhedsstyrelsen blev i sidste uge bekendt med, at CI-centrene på eget initiativ er ved

at udarbejde fælles kliniske retningslinier. I lyset af dette har styrelsen besluttet at afvente

disse retningslinier, som er under færdiggørelse og styrelsen har derfor valgt ikke igangsætte

et parallelt initiativ.

mvh. Niels Würgler Hansen"

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsplanlægning

Tlf (dir): 72 22 77 30

Efter utallige rykkere modtog vi nedenstående svar den 6. maj 2010:

”Kære Janni Glæsner

Hermed nedenstående, der er gældende for CI centrene i Århus, Odense og Gentofte.

Fælles kliniske retningslinier for supplerende CI på nr. 2 øre hos voksne personer, der er

implanteret på ét øre:

1) Der må ikke være medicinske kontraindikationer (f.eks. skal patienten kunne

fuldbedøves)

2) Det skal være muligt at kunne lægge elektrode i cochlea, ligesom der skal være n.

acusticus tilstede

3) CI på begge ører foretages for at bedre retningshørelsen og taleforståelsen/skelne -

evnen i baggrundsstøj. Specielt retningshørelsen er vigtig hos personer med svært

synshandicap

4) Patienterne skal have realistiske forventninger til resultatet

5) Konventionel høreapparat behandling må ikke give samme eller bedre resultat end det

kan forventes af CI, ej heller ved. supplerende CI på nr. 2 øre

Der kan være forskelle centrene imellem vedr. muligheden for bilateral simultan implantation

hos voksne, ligesom der kan være forskelle vedr. indikationen for bilateral implantation

hos erhvervsaktive/ikke erhvervsaktive.

Med venlig hilsen

Jørgen Hedegaard Jensen

Overlæge, audiologisk afdeling

Gentofte Hospital”

24 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010


Sommerhilsen fra

Sommeren står for døren, og dermed også ferietid.

Også på landets tre CI-centre er det ferietid,

så husk at tjekke dit lager af reservedele og få det

bragt ajour. Man bør som minimum altid have en

ekstra spole (+ evt. kabel) samt batterier liggende.

Nu vi er ved batterier, så har vi ændret intervallerne

i abonnementsordningen fra 4 årlige udsendelser

til 3 hvor man så får enten 5 eller 10 æsker

tilsendt. Hvis du vil med på batteri-abonnementsordningen,

så du automatisk får tilsendt batterier

3 gange årligt, så kontakt os.

SMS-telefonen

Vi har oprettet et telefonnr. til dem der hellere vil

SMS’er os, end kontakte os via almindelig telefon

eller mail.

Nummeret til SMS-telefonen er: 60 43 35 00.

Den tjekkes i vores almindelige åbningstid mandag-torsdag

fra kl. 8.30-15.30 og fredag fra kl.

8.30-14.00.

Vagttelefonen

Vores vagttelefon vil selvfølgelig også være tilgængelig

i weekenderne i sommerperioden. Husk

at vi kun har mulighed for at hjælpe med en låneprocessor

hvis du selv er i besiddelse af dine processorindstillinger

– derfor er det vigtigt, at du får

din Danaflex USB nøgle opdateret når du får dine

indstillinger ændret.

Vagttelefonen har nr. 24 43 47 77.

Psykologbistand

- overenskomst med sygesikringen

• CI-afklaringer • Samtaler vedr. stress, udbrændthed

• Rådgivning • Psykolog undersøgelser

• Supervision • Coaching

Fra venstre: Richard Books, President Cochlear Europa og Dr. Chris

Roberts, CEO/President Cochlear. Det er Chris der overrækker

prisen.

Pris for ”Best Bilateral Performance”

På et europæisk Cochlear møde tidligere på året

modtog Danaflex prisen for bedste bilaterale performance.

Denne pris bør i høj grad også tilfalde

CIF og CIF’s bilateral CI-udvalg – det er bl.a.

Jeres store indsats for at få beslutningstagere og

økonomifolk til at forstå, at også voksne CI-brugere

bør tilbydes hørelse på begge øre, der har

tvunget beslutningen om bilateral CI til voksne

igennem.

Derfor iler vi med at give anerkendelsen videre til

jer – Tillykke!

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Lone Abild Gerhardt

Autoriseret psykolog

• Kognitiv terapeut • EMDR trin 1 & 2 • Tegnsprog - TSK - dansk

Mange hilsner

Os alle i Danaflex

Dronningensgade 23 – 5000 Odense C

Tlf.: 20 13 57 45 - Fax: 66 13 92 43 - SMS: 51 36 66 89

E-mail: psykologen@mail.tele.dk – www.deafpsyk.dk

CVR/SE-nummer: 27 35 72 29 – Ydernummer: 755719

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 25


Bliv støttemedlem i deCIbel:

Det hjælper døve børn til at høre og tale

I dag kan døve børn blive opereret med

et cochlear implant, så de kan høre!

Det betyder, at børnene kan lære at tale

og dermed er deres afsæt i livet ikke

længere begrænset af svære sproglige

hindringer. Langt de fl este børn med CI vil

fremover kunne klare sig i almindelige daginstitutioner,

folkeskole mv.

Det første barn blev implanteret med CI i

1993. I dag implanteres 60 børn årligt og

status i 2007 er at ca. 400 børn har CI.

Men optimalt udbytte af et cochlear implant

forudsætter en målrettet pædagogisk indsats

gennem hele barnets barndom og ungdom.

En indsats der i dag ikke bliver afsat

offentlige midler til på landsplan.

Derfor har deCIbel, landsforeningen for børn

med cochlear implant, gennem 10 år på

privat initiativ indsamlet og formidlet viden

om børn med CI samt holdt kurser for både

forældre og

de professionelle, der støtter

børnene i deres hverdag.

Foreningen blev dannet af

fem familier I 1997 og har i

dag 450 medlemmer, der både

tæller familier med børn med CI,

professionelle og CI-venner.

deCIbel er den eneste forening, der

er målrettet børn med CI. Foreningens

eksistens er derfor af afgørende betydning

for børnenes fremtid. For at kunne fortsætte

foreningens arbejde har vi brug for din støtte.

Din støtte vil være med til at

sikre, at børn med CI

• får det optimale udbytte af deres CI

• får de bedste betingelser for at lære

at høre og tale

• oplever at have et liv, med samme

muligheder som andre børn.

Sådan støtter du deCIbel:

Støttemedlem: koster 300 kroner årligt.

Beløbet indbetales til reg.nr.: 7844 og

kontonummer:10 957 48.

Erhvervsstøttemedlem: koster 1000 kroner

årligt. Beløbet indbetales til reg.nr.: 7844 og

kontonummer:10 957 48.

Tilmeldingerne

sendes til tanja@decibel.dk.

Med begge medlemskaber får du tilsendt

deCIbels medlemsblad og får mulighed for at

følge foreningens arbejde.

Som erhvervsstøttemedlem får du yderligere

mulighed for at få anført virksomhedsnavn på

www.decibel.dk , klik under erhvervsstøtte.

Hvis du ikke ønsker medlemskab, men alligevel

ønsker at give et bidrag til foreningen

kan det ske på reg. nr.: 7844 og kontonummer.:

10 99 138. Husk at oplyse navn i

forbindelse med bidraget.

Det er også muligt at blive sponsor for

deCIbel. Ønsker du at høre mere om det,

så mail til tanja@decibel.dk.

Sådan fungerer et CI: Gennem operation lægges en elektrode ind i øresneglen. Denne sender lyden direkte til hørenerven. Barnet får en udvendig

processor/mikrofon, som via en sender transmitterer lyden ind til elektroden i øresneglen. Barnet har nu mulighed for at høre og dermed

lære at tale. Læs mere om cochlear implant på http://www.danafl ex.com/Born/Cochlear_implant/funktionalitet.htm

Landsforeningen for cochlear implanterede børn. www.decibel.dk

26 Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010


Efterårskursus 2010

CIF holder kursus på Castberggård 29. -31. oktober 2010 – sæt allerede nu X i kalenderen.

PROGRAM:

Fredag aften:

Line Dance kursus

- - - -

Lørdag:

Bjørn Petersen fortæller bl.a.om sin phd.afhandling om genetablering af sprogforståelse genem

musikalsk træning efter cochlear implantation.

Der vil være workshops/gruppearbejde om eftermiddagen.

Festmiddag lørdag aften!

- - - -

Søndag:

Professor Chr.Brahe Pedersen kommer og fortæller om de første år med CI i Danmark,

Pionertiden!

Teknik ved Danaflex, Oticon og Comfort Audio.

Der er plads til 60 deltagere med fortrinsret for medlemmer.

Alle medlemmer / støttemedlemmer modtager skriftlig invitation til arrangementet ultimo august.

Praktiske ting er at finde i invitationen, såsom tilmeldings- og betalingsfrist, ”først til mølle”

princippet er gældende.

Fælles buskørsel fra Vejle station.

Der vil være skrive- og TSK-tolke.

Forbehold mod ændringer i programmet.

Bestyrelsen: Sekretær:

Formand:

JANNI GLÆSNER

Rosenvangsvej 13

2670 Greve

SMS: 21 75 14 16

E-mail:

formand@cochlearimplant.dk

Næstformand:

BENEDIKTE WINKELHORN

Ordrupvej 55 B, 2. sal

2920 Charlottenlund

SMS: 23 46 28 46

E-mail:

naestformand@cochlearimplant.dk

MORTEN KLARSKOV LARSEN

Njalsgade 26B, 4. sal

2300 København S

E-mail:

sekretaer@cochlearimplant.dk

Kasserer:

SANNE EISNER PELCH

Ravnsnæsvej 66

3460 Birkerød

E-mail:

kasserer@cochlearimplant.dk

CI-foreningens hjemmeside: www.cochlearimplant.dk

Facebook: www.facebook.dk

Facebook-gruppe: Cochlear Implant Foreningen

Redaktør:

LONE LARSEN

Ved Grotten 40

5610 Assens

E-mail:

redaktoer@cochlearimplant.dk

Netværksansvarlig:

SONJA THOMSEN

Søndergade 3, st. tv.

6400 Sønderborg

E-mail:

netvaerksansvarlig@cochlearimplant.dk

Cochlear Implant Foreningen - Juni 2010 27


Cochlear® Nucleus 5

Cochlear® Nucleus 5 systemet kombinerer komfort med brugervenlighed

designet med henblik på det bedst mulige høreudbytte. Systemet består

af et tyndt implantat, en lille lydprocessor, en to-vejs kommunikerende

fjernbetjening og en avanceret software.

Systemet understøttes tillige af Cochlears løfte om, at alle brugere skal

have livslang adgang til kommende processor opgraderinger uden yderligere

operation. Denne forpligtelse for bagud-kompabilitet sikrer, at du ikke

glemmes, når videnskaben gør fremskridt.

Cochlear og det eliptiske logo er varemærker tilhørende Cochlear Limited. Nucleus er et registreret varemærke tilhørende Cochlear Limited.

Danafl ex A/S

Nørrevang 2

3460 Birkerød

Tel: +45 45 81 40 04

SMS: +45 60 43 35 00

www.danafl ex.com

danafl ex@danafl ex.com

More magazines by this user
Similar magazines