Årsrapport 2005 - Danske Spil

danskespil.dk

Årsrapport 2005 - Danske Spil

LEDELSESBERETNING

REGNSKABSBERETNING

REGNSKAB 2006

NOTER

DANSK AUTOMATSPIL A/S

32

Pengestrømsopgørelse (1.000 kr.)

NOTE

27

24

KONCERN DANSKE SPIL A/S

2005 2006 2005 2006

Indtægter i alt 9.866.024 10.590.536 7.874.774 8.399.411

Statsafgifter 1.185.967 1.242.526 1.072.079 1.117.114

Nettoomsætning 8.680.057 9.348.010 6.802.695 7.282.297

Præmier og forhandlerprovision mv. 6.393.661 7.001.759 4.662.114 5.090.156

Overskud fra spil 2.286.396 2.346.251 2.140.581 2.192.141

Andre driftsindtægter 40.975 43.820 37.944 35.823

Andre eksterne omkostninger 508.606 550.839 479.671 514.265

Personaleomkostninger 127.291 134.854 115.417 121.582

Ændringer i varebeholdninger 226 59 222 24

Ændringer i tilgodehavender -33.001 -57.587 -18.159 -53.592

Ændringer i kreditorer 37.317 126.042 35.177 124.880

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 1.696.016 1.772.892 1.600.677 1.663.429

Rentebetalinger 5.557 905 8.769 4.111

Betalt selskabsskat 0 -3.391 0 0

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.701.573 1.770.407 1.609.446 1.667.540

Køb af tilknyttet virksomhed -4.979 0 0 0

Anlægsinvesteringer -29.838 -62.930 -27.473 -37.281

Udlodning fra tilknyttede virksomheder - - 26.734 21.822

Overførsel vedrørende afgiftsnedslag

Køb og salg mv. af finansielle aktiver, der

- - 52.746 60.552

måles til dagsværdi via resultatopgørelsen -43.382 -8.296 -43.382 -8.296

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -78.199 -71.226 8.625 36.797

Resultatudlodning mv. -1.689.046 -1.676.570 -1.692.089 -1.676.570

Afdrag på leasingforpligtelser -19.634 -23.456 -2.711 -2.763

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -1.708.680 -1.700.025 -1.694.800 -1.679.333

Ændring i likvider -85.306 -843 -76.729 25.005

Likvider primo 256.383 171.077 187.980 111.251

Likvider ultimo 171.077 170.234 111.251 136.256

More magazines by this user
Similar magazines