Helsingør Stift Stiftsbladet

xn..helsingrstift.hnb.dk

Helsingør Stift Stiftsbladet

Af ole backer Mogensen sognepræst i græsted den kradSe pen I Et ritual hviler på noget, som legitimerer det, ritualet udfører. De kirkelige ritualer henter ikke deres styrke fra mennesket selv, men fra noget som kommer forud for den konkrete menneskelige erfaring. Man har hidtil bygget kirkelige ritualer op på citater fra de bibelske skrifter, og dette har givet ritualerne deres autoritet. Det foreslåede ritual vil bryde fundamentalt med denne praksis. Der findes ikke citater fra Bibelen, som direkte kan underbygge det, man ønsker at gøre. Snarere tværtimod. De steder i Bibelen, hvor homoseksualitet nævnes, vil ikke være velegnede i et velsignelsesritual. Man kan forsøge at bruge skriftcitater, som taler om kærligheden generelt. Og vel kan der være venskabelig kærlighed og næstekærlighed mellem to personer af samme køn, men er det det, man i bund og grund vil velsigne? Der findes ingen bibelsk begrundelse, og derfor skal kirken ikke indføre et ritual. HvoR HEntER KiRKEn sin AutoRitEt? Det rejser spørgsmålet, hvorfra kirken henter sin autoritet. Hvem og hvad bestemmer kriterierne for, hvad Gud velsigner eller ikke velsigner? Kirkens autoritet må til enhver tid bygge på, hvad vi med en vis form for sikkerhed kan kon- Ritual uden bibelsk legitimitet kludere, at Gud har sagt. Ellers sætter vi mennesket ind på Guds plads som yderste begrundelse, og gør os skyldige i grundsynden: at sætte skabningen ind på skaberens plads. Hvilken begrundelse vejer stærkest? Mavefornemmelsen? Et demokratisk flertal? En følelse? Eller Kristi ord og handlinger og de bibelske skrifter? Kristus favnede alle. Men gav ikke dermed alle forhold mennesker kom fra sin velsignelse. Han cementerede ikke det bestående. Det bibelske materiale må være kirkens første udgangspunkt og autoritet. Gud modsiger ikke sig selv. ÆgtEsKAb og sKAbElsEsoRDEn Vielsesritualet for det heteroseksuelle ægteskab henter sin begrundelse i menneskets skabelse, hvor det siges, at Gud skaber mennesket i sit billede, som mand og kvinde. Og at Guds velsignelse hviler over denne relation. Jesus gentager dette. Gudbilledligheden rummer forskellen mellem de to køn. Det er som mand og som kvinde, at vi er menneskehed, og det er som to køn, at vi bærer en gudbilledlighed. Her kommer en skabelsesorden til udtryk. Ægteskabet defineres som et forpligtet forhold mellem to personer af hvert deres køn, og bærer noget sakramentalt over sig, idet pagten mellem en mand og en kvinde også bliver et sted, som afspejler pagten mellem menneske og Gud. Både i ægteskabet og i gudsforholdet defineres mennesket i mødet med den Anden, med hvem man deler fællestræk, og overfor hvem man al- ligevel står som den anden, den anderledes. Komplementariteten og forskelligheden vil ikke komme til udtryk på lignende måde i et homoseksuelt forhold, og det skal derfor heller ikke betegnes som et ægteskab. Velsignelse kan ikke skænkes som ret eller krav At få kirkens velsignelse fremstilles ofte som et krav eller en rettighed. Man kan tale om krav og ret i borgerlige forhold, men ikke når det handler om velsignelse. Velsignelse er i sin natur en gave, og den mister sit indhold af gave, når den bliver til rettighed eller krav. Et argument om mindretalsrettigheder kan ikke bruges. Det hører ikke til i kirkens sprog eller selvforståelse. KiRKEns EnHED Kirkens enhed står også i fare for at brydes. Men hvem bryder enheden? Skismatikeren er ikke nødvendigvis den, som træder ud af fællesskabet, men snarere den, som ændrer grundvilkåret for fællesskabet ved at ændre teologi og praksis. Det er ikke bare enheden med den globale kirke eller enheden med den historiske kirke, hvor et sådant ritual ville have været utænkeligt, som står på spil. Der vil også være dele af den nuværende folkekirke, som vil blive marginaliserede, og sandsynligvis med tiden ikke vil føle sig velkomne i folkekirken længere. Der er allerede nu splittelse bredt i kirken på spørgsmålet. Et forsøg på ikke at marginalisere en gruppe medfører en marginalisering af en hel masse andre. Indføres ritualet med tvang, vil kirken ... fortsættes s. 11

More magazines by this user
Similar magazines