Helsingør Stift Stiftsbladet

xn..helsingrstift.hnb.dk

Helsingør Stift Stiftsbladet

Af Henrik Winther nielsen

sognepræst i

frederiksborg slotskirke

den kradSe pen II Det slog mig forleden, at

da Jesus gik på vandet var

det som en ny udgave af

Noahs ark. I Noahs ark

havde skabningen sin eneste

overlevelsesmulighed

mod syndens og dødens

vande. Skabningens overlevelsesmulighed

var arken, men nu er skabningens

frelsesfartøj en krop, Jesu krop, Kristi legeme.

Hvad skulle han ellers ude på vandet,

hvis ikke for at vise, at han overtog arkens funktion

på vandet, dødens element?

Jeg skriver dette, fordi der er en indre udviklingslinje

i Bibelen, hvor frelsesfartøjerne skiftes

ud hen ad vejen. Min pointe med det er, at

man sagtens kan være skriften tro som god lutheraner

og samtidigt ikke se noget forkert i vielse

af homoseksuelle på lige fod med heteroseksuelle.

I debatten hævdes det nemlig ofte, at

der ikke er bibelsk belæg for vielse af homoseksuelle.

Men er der det for heteroseksuelle?

HvAD HAnDlER

sKAbElsEsbEREtningERnE oM?

Ofte henvises der til skabelsesberetningerne,

når ægteskab mellem mand og kvinde skal legitimeres.

Mennesket er skabt i Guds billede som

mand og kvinde, står der blandt meget andet.

Idéen er den, at hverken mænd for sig, kvinder

for sig eller det enkelte menneske kan hævde at

eje gudbilledlighed. Men gudbilledligheden forstået

som en relation mellem mand og kvinde,

der afspejler den treenige Guds selvrelation, fi nder

sted når jeg som mand, fx ved gudstjenesten,

erkender, at mænd og kvinder er uadskillelige

for Gud. Så er vi i det øjeblik Mennesket.

Hvorfor give ægteskabet

særstatus ?

Al kønsdiskrimination er bandlyst. Og mere end

det: det er en uhørt antropologi, der gøres gældende

i skabelsesberetningerne, at mennesket

først er Menneske coram Deo, når det optræder

i en relation med det modsatte køn. Til sammen

ejer vi gudbilledlighed, hvis væsentligste ingrediens

er relationen, som ikke behøver at være

seksuel. Hvis jeg var homoseksuel, måtte jeg

forstå min gudbilledlighed realiseret i det øjeblik,

jeg vidste mig i uopløselig relation til mine

søstre i Kristus. Og mon ikke en relation i Herren

er mere grundfæstet, end ægteskabets relation,

for den legitimeres i dåben, hvis garant er

Gud selv.

Ægteskabet kan godt hente begrundelse i skabelsesberetningerne,

men har ingen særstatus

som »ordning«, og der er fare for, at man indsnævrer

perspektiverne i antropologien, hvis

man holder fast i, at det netop er ægteskabet,

teksten handler om.

HvoRfoR vAR HoMosEKsuEl PRAKsis En

vEDERstYggEligHED?

I dette spørgsmål er det afgørende, at man forstår

de barske ord i 3. mos. 18,22 som et led i

Bibelens indre udvikling. Her hedder det, at det

er en vederstyggelighed, hvis to mænd »ligger«

sammen. Bibelfundamentalister fi nder sig i sådan

et udsagn uden at spørge om, hvorfor det

mon er sådan. Forklaringen skal hentes i Guds

løfte til Abraham, som skal »blive talrig«. Frelsesfartøjet

er nu Abrahams sædcelle, der blev til

Isak, som fi k Jakob, osv. Abrahamslægtens videre

beståen afhænger af, at ingen sæd går til

spilde. Derfor blev Onan straffet med døden i 1.

mos. 38. Ikke fordi han »onanerede«, som det

så smukt hedder – det gjorde han ikke, men han

spildte sin sæd på jorden, og lod dermed hånt

om Guds frelsesfartøj. Heri ligger også forklaringen

på, at det kun er den mandlige homoseksualitet,

der fordømmes – ikke den kvindelige!

Guds frelsesfartøj var sædcellen.

nYbRuD!

Udviklingslinjen fortsætter, og hos Paulus får

Guds løfte til Abraham en ny drejning. Abrahams

sønner er ikke længere dem, han er i slægt

med, men dem, der har troen (Gal. 3, 6-8) Sædcellen

spiller som frelsesfartøj ingen rolle længere,

afl øst som den er af Helligåndens Kristusbudskab:

»…for at velsignelsen til Abraham

kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus…«

(Gal. 3,14). Den forbudte seksualitet er ikke

længere forbudt, for afkom er ikke længere bærende.

Hvis ikke vi læser Bibelen med blikket

rettet ufravigeligt mod Kristus, garanten for kirkens

enhed, og Guds frelsesfartøj, synker vi til

bunds som Peter gjorde efter nogle få skridt

frem mod Jesus på søen. Og vi må i denne debat

spørge om hvorfor vi har givet det heteroseksuelle

ægteskab særstatus, når det ikke har tydelig

bibelsk begrundelse. Løfteafgivelsen om trofast

kærlighed er redundant; den lyder hver søndag

ved gudstjenesten. For mig at se, kunne vi enten

droppe vielser i det hele taget, eller indføre vielser

for begges vedkommende. Blot vi ikke giver

mand/kvinde-ægteskabet særstatus med Bibel i

hånd. Sola scriptura, sola fi de, sola gratia!

Der er høringsfrist d. 17. december.

Henvisning til hvor rapporten om folkekirken

og registreret partnerskab kan

hentes, findes på stiftets hjemmeside.

www.helsingørstift.dk

7

More magazines by this user
Similar magazines