Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

101

KAPITEL 4 – POSTTRADITIONELLE PARFORHOLD

en central og betydningsfuld rolle i disse mænds forståelse af parforholdet. Samtidig ændrer

det fællesskabet fra udelukkende at være orienteret om relationen mellem mand og kvinde til at

samle sig om faderen og moderens fælles relation til barnet.

Dencik og Westerling (2001: 2) skriver, at fællesskab inden for en gruppe kan konstitueres og

vedligeholdes på flere niveauer. Ud fra de ni interview kan vi se, at en af de væsentligste fakto-

rer synes at være beslutningen om at få børn. Forældreskabet konstituerer i særligt høj grad det

parforholdsmæssige fællesskab, det binder manden og kvinden sammen om et fælles projekt,

der er drevet af kærlighed, og som får dem til at nedtone deres individuelle projekter i en grad,

de ikke har været villige til tidligere (C: 271-274, F: 510-515). Christian fortæller, at de to pri-

mære faktorer, der binder ham og Charlotte sammen, for det første er deres børn, og dernæst, at

de har været par meget længe og har en lang historie sammen, som gør, at de: ”…kender hin-

anden overdrevet godt.” (C: 280-281). For andre af informanterne har børnenes ankomst været

stærkt medvirkende til, at informanterne har indgået ægteskab med deres partner, primært af

hensyn til juridiske overvejelser (G: 186-189, H: 199).

Det materielle fællesskab om børnene influerer på alle fællesskabsniveauer. Kulturelt fordi

begge forældres aktiviteter, herunder fritidsaktiviteter, ændrer sig, efter der kommer børn

(F: 293-295, G: 359-360), men også socialt, hvor børnene giver præferencer for, hvem man er

venner med (I: 214-217). Børnene giver status blandt jævnaldrende venner og kolleger, hos

forældre og svigerforældre, og vi hører Gert beskrive, hvordan hans kæreste får en ny rolle

blandt vennerne og i familien, fordi de har fået barn (G: 145-150).

Den del af det materielle fællesskab, som er fokuseret omkring børnene, er en yderligere

konstituerende faktor, men også kompliceret i forhold til fordeling af tid, da det er børnene og

de praktiske gøremål, der sætter dagsordenen (C: 349-368). Med det fælles familieprojekt bli-

ver børnene dermed sat i fokus, og en række individuelle aktiviteter nedprioriteret (D: 134-137,

G: 357-354). Fællesskabet omkring børnene giver anledning til overvejelser om fordelingen af

arbejdsopgaver, værdier i børneopdragelse, roller i og uden for hjemmet. Fællesskabet omkring

børnene er dermed et område, hvor de forandringer, der følger med moderniseringsprocessen,

for alvor viser sig i parforholdet. De aspekter ved parforholdet behandler vi i det følgende.

More magazines by this user
Similar magazines