Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

111

KAPITEL 4 – POSTTRADITIONELLE PARFORHOLD

Dette står i slående kontrast til Ivan, som ser et stærkt værdimæssigt forbillede i sin far:

INTERVIEWER: Hvor har du så dine tanker og forbilleder fra, omkring hvordan du gerne vil op-

drage dine børn?

IVAN: Det tror jeg meget klart at jeg har fra mine forældre, primært fra min far. Jeg ved ikke om

det er sådan jeg reelt… jo der er nogle ting som jeg helt empirisk kan huske fra min barndom.

Måder at tackle ting på. Jeg tror at det ligger sådan helt grundlæggende i mig at det aldrig, al-

drig skal være nødvendigt at slå et barn. Man kan altid klare tingen via en samtale. Også nogle

regler omkring at du kan blive ved med at ruste op, men man kan også ruste ned, man kan og

køre ned i et lavere gear og begynde at tage det roligt. (I: 462-469)

Ivan perspektiverer de otte andre informanters forhold til deres forældre, i og med at han ser

sin fars måde at opdrage på som ideel. Han er positivt forankret i det værdisæt han har mødt i

sin barndom på en kristen friskole og senere grundtvigiansk højskole (I: 151ff). Men trods sin

kristne forankring viser hans udtalelse markante træk af detraditionalisering. Den opdragelses-

form, han tilstræber, er mere empatisk orienteret end den traditionelle patriarkale faderrolle (jf.

Dencik 2005a, Hestbæk 1999, Sommer 1999), for eksempel at det ikke bør være nødvendigt at

slå et barn, og at problemerne bør kunne løses via en samtale. Ivan opfatter imidlertid sig selv

som den patriarkalske fader, der er mere kontant og grænsesættende end sin kone (I: 456-457).

Vi ser dermed implicitte pædagogiske overvejelser i Ivans refleksioner over opdragerrollen,

hvilket indikerer en tilegnelse og inddragelse af pædagogisk ekspertviden, et kendetegn ved

den refleksive modernitet.

Mere tid til familien

FLEMMING: Og vi er jo trætte. Vi er jo grundlæggende trætte helt ind i knoglerne. (F: 321-322)

Vores undersøgelse viser billedet af mænd, der er ansvarsbevidste og tager rollen som både

delforsørger, fader og opdrager særdeles alvorligt. Samtidig tilstræbes det at være en forstående

sparringspartner, hengiven elsker, og et karrieremæssigt succesfuldt individ. Den problematik,

som så vidtrækkende ambitioner giver, viser sig i samtlige informanternes beklagelser over

hårde prioriteringer og tidspres. Dilemmaet bunder i, hvordan mændene får samspillet mellem

familiens behov, arbejdsmarkedets krav og den begrænsede tid til at fungere. Det opleves som,

at ydre omstændigheder, som arbejds- eller studieliv, sætter informanternes parforhold og fa-

milieliv under et tidsmæssigt pres. Birger begrunder sit skift fra en erhvervskarriere til et lærer-

studie med de klassiske tre grunde til at blive lærer: juni, juli og august. Han ønsker derigen-

More magazines by this user
Similar magazines