Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

115

KAPITEL 4 – POSTTRADITIONELLE PARFORHOLD

Dencik og Westerling (2003: 5) ser to aspekter af det posttraditionelle familieliv. På den ene

side fremtræder en voksende destabilisering af familielivet i forbindelse med det postmoderne

samfunds accentuerede fokus på individualisering. I og med at det enkelte individ bliver refe-

rencepunktet i sit eget liv, øges individets opmærksomhed mod sig selv og mod sine egne øn-

sker, behov, præferencer og drømme. Dette forstærker en oplevelse af at være et individ, ad-

skilt fra omgivelserne og de sociale fællesskaber. På den anden side argumenterer de:

”Individualisering betyder ikke nødvendigvis individualisme eller egoisme. Individualisering er

snarere at se som en ny form for socialitet. Et individs personlige såvel som sociale identiteter

formidles, udvikles og opretholdes gennem deres sociale interaktioner.”

(Dencik og Westerling 2003: 5)

De konstaterer på denne baggrund, at familiefællesskabet får en vigtigere og vigtigere psyko-

social funktion for individet. Vores empiri viser, at denne definition på individualisering som

værende en ny form for socialitet er anvendelig i forståelsen af de ni informanters refleksioner

over det fællesskab, de er en del af. For David synes forbilledet på et ideelt parforhold at være

et ældre ægtepar, der efter mange års samliv stadig er glade for hinanden, men som samtidig

har formået at give plads hinanden som to ligeværdige autonome individer (D: 76-89). Frihed

til at være sig selv i forholdet er central, og forholdet eksisterer for David kun ved, at der er to

selvstændige mennesker, som udgør et fælles hele. Han ser altså sin personlige identitet og

vækst udfoldet i familien.

Mændene synes at definere sig selv identitetsmæssigt ud fra en kombination af flere kategorier

(jf. Dencik 2005c: 16, Schultz Jørgensen 2002: 248), eksempelvis: manden, elskeren, vennen,

faderen og delforsørgeren, det vil sige på baggrund af både den hjemlige og erhvervsmæssige

rolle, de udfylder. Mændene beskriver på en række felter den unikke psykosociale funktion,

som de nære relationer og familien har for dem. På trods af dagligdagens krav og opofrelsen af

individuelle drømme, har de reelt valgt familien og ønsker sig ikke en tilværelse alene som

hverken singlemand eller alenefar (C: 738-747, D: 150-157). I forbindelse med indi-

vid/fællesskabs-balancen indgår frihed som en central del af mændenes overvejelser.

Frihed og parforhold

I postmoderniteten får frihed et særligt vilkår i parforholdet, da dette ikke længere er en øko-

nomisk eller traditionel nødvendighed, men snarere baseret på følelsesmæssige refleksioner og

More magazines by this user
Similar magazines