Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

under hvad der er stabilt, og hvad der er under forandring, i måden hvorpå mennesker lever

deres familieliv:

”En af konsekvenserne af den danske velfærdsstats særlige organisation og institutionelle op-

bygning er en markant individualisering. Den kommer til udtryk på flere måder og har væsent-

lige konsekvenser for familieliv og familiefællesskaber […] En del af forskningsprojektet

FAMOSTAT går ud på at nuancere og udrede betydningen af denne individualisering.”

12

(Dencik og Westerling 2002: 5).

Et centralt fokus for undersøgelsen vil dermed være at belyse forholdet mellem mændene som

individer og parforholdet som fællesskab, og hvilken betydning dette fællesskab har i deres liv

og udvikling af identiteter. Et yderligere centralt fokus vil være at afkode og analysere den

sprogbrug, som ligger indlejret i mediernes fremstilling og behandling af parforhold, samt at

afdække hvordan mændene inddrager denne i deres refleksioner.

Specialet kan dermed ses som en selvstændig undersøgelse, men også som en del af et større

mediesociologisk forskningsfelt. Et vigtigt formål med undersøgelsen har været at bidrage, om

end i beskeden grad, med nye empiriske iagttagelser af samspillet mellem mænd og kvinder,

og mellem individer og medier.

Specialets indhold og opbygning

Specialet er bygget op over syv kapitler, hvor strukturen i vidt omfang afspejler kronologien i

forskningsprocessen og den erkendelsesmæssige proces, der er knyttet hertil. Det er i rapporten

så vidt muligt tilstræbt, at integrere fagene psykologi og kommunikation ud fra specialevejled-

ningens formulering om, at:

”Enkelte dele af afhandlingen kan selvfølgelig være relevante for begge fag. Hvis integrationen

er lykkedes fuldstændigt, vil hele din tekst være relevant for begge fag.”

(Kjørup og Wille 2003: 11)

Undersøgelsens problemstilling er affødt af fænomenet refleksiv modernitet, som betegner et

samfund, hvor medierne formidler viden om menneskelige relationer og dermed indvirker på

det fænomen, de beskriver (Giddens 1996: 112-113). Dermed kan de to fag ikke skarpt adskil-

les i den samlede undersøgelse, og der vil være kommunikative aspekter i psykologidelen

vel som psykologiske aspekter i kommunikationsdelen.

More magazines by this user
Similar magazines