Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

Hvad konstituerer det posttraditionelle parforhold?

123

KAPITEL 4 – POSTTRADITIONELLE PARFORHOLD

Nu elsker jeg min kæreste, men jeg er sgu ikke forelsket i hende. I starten havde jeg sommer-

fugle i maven, men det gik altså over. Og nu er jeg nået dertil, hvor jeg respekterer hende og er

der, hvor jeg godt kunne tænke mig at være i et parforhold. (D: 453-457)

Den spontane oplevelse af kærlighed og forelskelse har for alle informanterne været begyndel-

sen til at indtræde i et langvarigt forhold og danner et fælles biografisk og oplevelsesbaseret

narrativ, der konstituerer deres fælles identitet (Schultz Jørgensen 2002: 248). Men hvor passi-

onen kan have været anledningen til parforholdets etablering, er det ikke alene det, der konsti-

tuerer mændenes parforhold.

På baggrund af de analyser, vi har foretaget, fremstår tre områder som særligt konstituerende

for de ni mænds posttraditionelle parforhold:

1) Den spontane oplevelse af gensidig kærlighed i mødet med et unikt individ.

2) Den fælles vilje til at indgå i et dialogisk samarbejde og imødekomme begge individers

livsplan, samtidig med at det fælles rum opretholdes i en moden kærlighed.

3) Valget om at få børn og hermed forældreskabet og transformationen af parforholdet til

et større familiefællesskab.

Fra tradition til refleksion

Hvor det traditionsbaserede ægteskab blev indgået som en overenskomst mellem respektive

familier ud fra overvejelser af social art (Fromm 2000 (1956): 12, Giddens 1996: 16), er for-

eningen mellem to individer i dag baseret på disse to menneskers individuelle oplevelse af gen-

sidig tiltrækning og efterfølgende valg om at indgå i et fællesskab. Men oplevelsen af tiltræk-

ning vil med tiden blive afløst af hverdagsmæssige konflikter, modsatrettede individuelle be-

hov og perioder med følelsesmæssig adskilthed. Fra dette punkt er det afgørende, om parterne

er i stand til at tage skridtet fra et forhold funderet i en spontan og emotionelt oplevelsesbaseret

gensidig tiltrækning til at udvikle sig til det, som Fromm betegner moden kærlighed, der og

er baseret på en viljesmæssig intention.

Men hvordan foregår dette skift? Vi ser hos vores informanter, at det for en stor del sker igen-

nem deres refleksionsproces, hvor der sker en opvejning af de muligheder, som livet kan inde-

holde, og de ’andre liv’, der potentielt kunne leves (Dencik 2005c: 17) – i forhold til de afsavn,

More magazines by this user
Similar magazines