Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

KAPITEL 1 – PARFORHOLD OG MEDIER: TEORI OG METODE

Kapitlerne er opbygget således, at kompleksiteten er stigende fra de indledende, empirinære

præsentationer og kategoriseringer (kapitel 2 og 3) til de mere analyserende og konkluderende

kapitler (kapitel 4, 5 og 7). De første kapitler er forudsætninger for de resterende, og af den

grund kan ingen af kapitlerne udlades af læsningen, om end kapitel 3 (kommunikation) og ka-

pitel 4 (psykologi) i særlig grad er rettet mod hvert deres fag.

Kapitlernes indhold og formål

Kapitel 1 – Parforhold og medier: teori og metode

Specialets indledende kapitel er en præsentation af den aktuelle samfunds-, medie- og familie-

forskning, der udgør undersøgelsens teoretiske forståelsesramme og problemfelt: parforhold og

de samfundsmæssige betingelser, som parforholdet fremstår i, samt mediernes belysning af

dette. Det leder frem til undersøgelsens problemformulering, metode, fremgangsmåde og ana-

lyseramme. Afslutningsvis i kapitlet introduceres de informanter, der deltager i undersøgelsen.

Kapitel 2 – Familieliv og identitet

Informanternes oplevelser af og refleksioner over deres parforhold præsenteres og kategorise-

res i dette kapitel med udgangspunkt i familielivets tre fællesskabsdimensioner: den materielle,

den sociale og den kulturelle (Dencik og Westerling 2003). Herunder behandles områder som

uddannelse, arbejde, økonomi, fritidsinteresser, bolig, børn og det erotiske samliv. Desuden

behandles de familiære og udenomsfamiliære relationer, individerne indgår i. Formålet er at

skabe en platform ud fra hvilken man kan forstå og analysere informanternes medieforbrug,

samliv og sociale interaktioner.

Kapitel 3 – Parforholdet i medierne

Dette kapitel indeholder en primært kommunikativt fokuseret analyse med det formål at ind-

kredse, hvilke elementer fra medierne mændene har været eksponeret for, og hvilke elementer

fra medierne de inddrager i deres refleksioner om parforhold. Her vil være en oversigt over

specifikke medieprodukter, informanterne henviser til, og en gennemgang af de ord og de for-

ståelser, informanterne giver udtryk for, og som kan henføres til mediebilledet. Desuden tegnes

i oversigtsform et billede af, hvilke artikler og tv-programmer, med parforholdsrelevant ind-

hold, som har været i medierne i perioden op til undersøgelsens start.

13

More magazines by this user
Similar magazines