Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

re, man kan forvente, er der tale om lav interdiskursivitet, som er tegn på stabilitet. Er der der-

imod flere forskellige diskurser i samme tekst, der ikke normalt optræder inden for genren og

eventuelt ikke normalt optræder sammen, er der tale om høj interdiskursivitet, som indikerer

forandring. Muligheden for forandring og altså de måder, hvorpå man kan ændre og gøre brug

af forskellige diskurser, er begrænsede af magtrelationer, som sætter begrænsninger for adgang

til diskurser (Jørgensen og Phillips 1999: 85). Vi vil senere i tekstanalysen komme ind på gra-

den af interdiskursivitet i artiklen.

Tekstniveau

Da tekst og den diskursive praksis ikke kan adskilles i en analyse, men må ses i forhold til hin-

anden, skal nærværende afsnit om tekstniveauet i artiklen forstås i sammenhæng med ovenstå-

ende afsnit om den diskursive praksis. Følgende går i dybden med de diskurser, teksten inde-

holder, og hvordan de giver sig til kende.

Erhvervsdiskurs

”På jobbet sætter vi tid af til at løse problemerne. Det sker desværre sjældent i parforholdet.”

136

(Tarp 2006)

Sådan lyder de første to linier af manchetten. Allerede her lægges grunden for en af de måder,

hvorpå artiklen søger at beskrive parforholdet; parforholdet skal sammenlignes med en ar-

bejdsplads, og de rationelle måder, vi agerer på arbejdspladsen, skal overføres til parforholdet.

Måden, hvorpå parforholdet i de første to linier bliver beskrevet, falder inden for, hvad vi har

valgt at betegne erhvervsdiskurs. Vi ser, at sammenligningen mellem job og parforhold funge-

rer som en indikator for en erhvervsdiskurs. Erhvervsdiskursen i forhold til parforhold har den

karakteristika, at den rationalitet og logik, som man helst så på arbejdspladser, overføres til

parforholdet.

Erhvervsdiskursen er gennemgående i hele artiklen. Eksempelvis leder selve titlen ’Den er gal

med kommunikationen’ ikke direkte læser til at forstå, at artiklen omhandler parforhold, der

kunne for så vidt være tale om en artikel, der omhandler kommunikationenen arbejdsplads.

Et ord som kommunikation er heller ikke et ord, der almindeligvis associerer til parforhold,

men snarere til erhvervslivet som i kommunikationsplanlægning eller intern og ekstern kom-

munikation. Yderligere står der i teksten, at:

More magazines by this user
Similar magazines