Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

Denne måde at give råd på kunne lige så vel findes i en pjece, der beskriver farerne ved over-

vægt og råd til, hvordan man slanker sig, eller udsagn fra en læge, der forklarer en patient,

hvordan han skal forholde sig til at stoppe med at ryge. Denne måde at beskrive parforholds-

problemer og PREP-konceptet på kategoriserer vi som tilhørende en medicinaldiskurs. Indika-

torer for medicinaldiskursen om parforhold er, at problematikkerne bliver beskrevet igennem

en diagnose, så der efterfølgende kan udskrives en passende medicin i form af PREP, således at

problemerne forsvinder. I denne definition på medicinaldiskursen skal vi huske på vores defini-

tion af diskurs som en måde at tillægge betydning til oplevelser ud fra et bestemt perspektiv

(Fairclough 1995a: 135). Således skal vi forstå medicinaldiskursen som en måde at tillægge

betydning til parforholdet på igennem et lægevidenskabeligt og medicinalt perspektiv.

Efter nu at have udkrystalliseret disse to hoveddiskurser, som teksten gør brug af, vendes blik-

ket mod konsumptionen af teksten og dermed, hvordan de fire informanter i fokusgruppeinter-

viewet oplevede artiklen.

Konsumption af teksten

Konsumption af teksten omhandler, hvordan teksten bliver oplevet af modtager, og hvordan

modtager forholder teksten til eget liv. For at undersøge dette niveau i analysen foretog vi et

fokusgruppeinterview, hvor omdrejningspunktet var artiklen. Væsentligt at nævne er, at et fo-

kusgruppeinterview er et kvalitativt stykke forskning og dermed udtryk for de enkelte infor-

manters individuelle oplevelser, ikke hvordan teksten generelt vil blive opfattet. Vi har valgt

fokusgruppeinterview netop af denne grund, da det er den enkeltes oplevelse, vi finder rele-

vant. Fairclough argumenterer desuden for, at fokusgruppeinterviewet er en god og gangbar

måde at udvide en kritisk diskursanalyse på:

”One can, for instance, obtain judgements about aspects of discourse samples in the corpus from

’panels’ of people who are in some significant relation to the social practice in focus […] a

widely used way of enhancing a corpus is through interviews. One can interview those involved

as participants in corpus samples, not only to elicit their interpretations of those samples, but

also as an opportunity for the researcher to probe into issues which go beyond the samples as

such, to try to discover, for example, whether a person is more conscious of the ideological in-

vestment of a particular discursive convention in some situations than in others.”

140

(Fairclough 1992: 227)

More magazines by this user
Similar magazines