Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

141

KAPITEL 5 – MEDIALISERING OG REFLEKSIVITET

Dermed skal empirimaterialet ikke forstås som færdiggjort, når selve analysen påbegyndes,

snarere skal korpuset ses som en kontinuerlig udvidelse i forhold til relevante spørgsmål, der

opstår ved analysen (Fairclough 1992: 228). Følgende afsnit går i dybden med informanternes

udtalelser og refleksioner over teksten for dermed at få overblik over konsumptionen.

”Du gør bare sådan der og så har du et perfekt liv.”

FLEMMING: Jeg mistede ret hurtigt interessen for artiklen, da jeg opfatter den som en anmeldel-

se af en bog (lidt latter). Jeg synes at det er sådan nogle almindeligheder, men den er meget

kortfattet, og det er nok også derfor at det bliver sådan nogle almindeligheder. Almindeligheder,

det er lige præcis det du også tager fat i (henvendt til Anders), at den sådan kommer med et po-

stulat om at vi har et for romantisk syn på hvad kærligheden er. (FG: 54-59)

Citatet er fra Flemmings umiddelbare indtryk. Han og de andre fokusgruppedeltagere oplever

det som en almindelighed og selvfølgelighed, når eksempelvis Anette Due Madsen i artiklen

citeres for at sige:

”I dag afbrydes mange forhold, fordi parterne ikke føler de får nok ud af det selv. Men intet

kommer af sig selv, hverken i arbejdslivet, eller i det romantiske liv.” (Tarp 2006)

Der er tale om en kritisk holdning til teksten, hvor informanterne savner dybde og mere sub-

stans:

FLEMMING: Men det kunne næsten have vært et indslag i Tv-avisen. Det har den samme over-

fladiskhed. Og der er man også begyndt med, har jeg set nogle steder, at køre med sådan et bul-

let læsning ude til venstre efterhånden som Paula (uklart) sidder og taler, så kommer de der bul-

lets ude til venstre, som sådan et power point show man sidder og for serveret klokken 21 om

aftenen. (FG: 97-101)

Her viser Flemming, at han har en generel negativ holdning over for overfladiskheden i medi-

erne. Tv-avisen er en medieflade, Flemming nævner, og han omtaler, at også her er man be-

gyndt at opstille nyhederne under bullets i en lettilgængelig, men overfladisk form.

Denne holdning til artiklen specifikt og medierne generelt vender allr fire informanter tilbage

til:

DAVID: Jeg er sådan lidt ærgerlig over, at man tager sådan et emne op og så behandler det så

overfladisk. Det synes jeg er sådan lidt tyndt af sådan en avis, det er jo sådan ligesom det de

skal kunne. (FG: 89-92)

More magazines by this user
Similar magazines