Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

at der for alle informanterne er en høj grad af viden om både samfundsmæssige udviklingsten-

denser og forhold, ligesom der er en høj refleksiv bevidsthed om mediernes brug af virkemidler

og fremstilling af en lang række emner. Vores konstatering er, at der i det generelle danske

uddannelsessystem skabes et fundament for kritisk stillingtagen. Ikke alle informanterne var

akademisk uddannede, men forholdt sig alligevel reflekterende til de emner, der blev dem fore-

lagt.

Hans uddyber sine synspunkter om diagnosticeringstendensen inden for psykologien senere i

interviewet:

HANS: Fordi vi er så forskellige, og det skal vi have lov til at være. Vi skal ikke have PREP og

DAMP. (FG: 500-502)

Her ser vi, ligesom med erhvervsdiskursen, at informanterne italesætter en modstand over for

den tendens, som diskursen er udtryk for. Flemming modsætter sig på samme måde artiklens

påstand om, at skænderier kan være ukontrollable og ødelæggende:

FLEMMING: Nu står der her at et skænderi det udvikler sig til et ukontrolleret, ødelæggende ra-

seri. Altså jeg… (høj latter) betragter nogen gange et skænderi som ret konstruktivt, fordi der får

man ligesom tingene på bordet. Så er det ligesom op til en selv om man er voksen nok til og

rent faktisk at stoppe det før man begynder at slå hinanden, og spytte på hinanden. Men i bund

og grund, så kan et skænderi faktisk være positivt. Det har jeg oplevet. (FG: 396-401)

Han mener, at et skænderi kan være på sin plads en gang imellem og tager afstand til tendensen

til at sygeliggøre, hvad der for ham er et normalt samspilsmønster. Informanterne føler sig

gennem diagnosticeringen frataget friheden til at definere sig selv og deres parforhold.

Parforholdet diagnosticeret

I analysen af en kommunikative begivenheds sociale praksis skal diskursiv praksis og tekst

sættes i forhold til de større sociale aspekter (Jørgensen og Phillips 1999: 98). I de næste afsnit

vil diskurserne, der er udledt af den nære tekstanalyse og informanternes konsumption af tek-

sten, blive analyseret i forhold til diskursernes forekomst på det samfundsmæssige niveau.

Formålet er at skabe en bevidsthed om, hvorledes diskurserne dannes, udvikles og indgår i vo-

res selvforståelse.

146

More magazines by this user
Similar magazines