Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

krestenkay.dk

Parforhold og medier i en refleksiv modernitet.pdf - Kresten Kay

PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET

identificere og afvise den underliggende analytiske og diagnostiske tilgang til parforholdet,

som muliggør, at begreber som PREP kan etableres og udvikles.

Individets opfattelse af sig selv og sit parforhold fastholdes gennem opstilling af sådanne

kategoriseringer i en snæver virkelighedsforståelse baseret på pædagogiske redskaber og ter-

mer (Johansson 2006: 170-173). Således kan denne PREP diagnosticering virke som et tveæg-

get sværd ved både at tilbyde forståelser og redskaber med hjælp fra videnskaben på den ene

side, og på den anden fastholde parforholdsforståelsen i en snæver diagnosticerende og pro-

blematiserende parforholdsopfattelse på den anden.

Processen er beskrevet i den franske filosof og samfundskritikker Michel Foucaults historiske

analyser af psykiatrien (1971), medicinen (1963) og seksualiteten (1978). Han argumenterer

for, at disse har været underlagt en videnskabeliggørelse og kategorisering, med en begrebsin-

ternalisering og selvregulering til følge. Dette aspekt vil blive uddybet i det følgende. I analy-

serne har Foucault udviklet fortolkninger på det moderne samfunds komplicerede videns-magt-

hierarkier og dermed den måde, diskurserne former individers (i Foucaults terminologi subjek-

ter) måde at tænke på.

Foucault beskriver i sit værk Viljen til viden (1978) den videnskabeliggjorte forståelse af den

menneskelige seksualitet under betegnelsen scientia sexualis (1978: 60ff). Her analyserer han,

hvordan vores forståelse af den menneskelige seksualitet fra begyndelsen af det 19. århundrede

bliver formet af videnskabelige termer med fremvæksten af medicinske seksualteknologier

(Foucault 1978: 128). Foucault (1978: 151-152) er ganske kategorisk i sin beskrivelse af, i

hvor høj grad mennesket er underlagt dette forhold:

”… det giver anledning til smålig overvågelse, til ustandselig kontrol […] til en uendelighed af

psykologiske og medicinske undersøgelser, til en hel mikromagt over kroppen.”

148

(Foucault 1978: 150)

Hele processen, hvor seksualiteten videnskabeliggøres, påvirker vores bevidsthed, og Foucault

opererer med begreberne kontrol og regulering for at pointere, hvor styret mennesket er i den-

ne proces. Når først kategorier som eksempelvis homoseksualitet og heteroseksualitet er kon-

struerede og efterfølgende integrerede i individets bevidsthed, er det umuligt at tænke uden for

denne opdeling i vores forståelse af mennesker og deres seksuelle orientering.

More magazines by this user
Similar magazines